HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 9 -

NERĀTNĀS DZIESMAS

34379.

Ai āzīti murmulīti,
Nepis kazu vakarā,
Pis rītā saulītē,
Tad būs balti kazlēniņi!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34380.

Vai vai Brencīti,
Tavu asu [lielu] rīku!
No zirga lēkdams,
Nodūra sivēnu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Atjāja vagare
Lieliem pautiem,
No zirga lēkdams,
Nosita sivēnu.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

34381.

Vai vai Anniņa,
Tavu gaŗu degunu!
Pieci kaķi sitās
Deguna galā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34382.

Vai vai Ernast,
Tavu gaŗu diņķi!
Trīsreiz gar cisku,
Vēl gals dirsā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34383.

Vai vai Jānīti,
Tavu lielu kūsi!
Trīs veci nabagi
Mēnesi pļāva,
Trīs vecas nabadzes
Mēnesi grāba,
Apjuma mūs~ muižā
Tītaru stalli,
Tupesis atlika
Laidaru kaisīt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34384.

Vai vai NN,
Tavu lielu rīku!
Ar to siti zirgam,
Ar to veri vārtus.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34385.

Vai vai NN [Ansīti],
Tavu kāru sierdi!
Cik diža mušiņa,
Tu lēci viersū.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34386.

Vai vai NN [Grietiņa],
Tev kāra sirde!
Caur šķirbu caurlīda
Pie puiša gulēt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34387.

Vai vai nu Dieviņ,
Nu labi laiciņ~,
Nu meitas dzērušas,
Nu pupi vaļā.
Es jauns, kārīgs,
Tas gan man patīk.
Kur mēs nu iesim
Savu runu runāt?
Iesim siena šķūnī,
Tur zaļais sieniņš,
Tur salda smaržiņ~,
Tur grīda nečīkst,
Tur ļaudis nedzird.
- Vai vai nu Dieviņ,
Pēc nācīs laukā!
- Kāds Dievs tev kaitēs?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 10 -

34388.

Ai baltā māmuliņa,
Dod man vienu kaķēniņu!
Man pelītes piejukušas
Pie melnā lapeniņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34389.

Ai baltā māmuliņa,
Kas rītā ganos ies?
Man vakari ciema zēni
Lindraciņu saplūkāja.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

1. Ai māmiņa, ai māmiņa,
Kas rītā ganos ies?
Jau vakar viņu Jānis
Manus brunčus škurināja.
18 (Kliģenē), 90.

2. Ai balto māmuliņ,
Kas tev rītu ganos ies?
Jau vakar viņu Jānis
Manu priekšu izluncīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34390.

Ai baltā māmuliņa,
Nelaid Miška maltuvē:
Dzirnav~s rūc, milna kauc,
Miška mina malējiņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34391.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kad kopā tiksimies:
Pipel~ Rīgā bodi valda,
Pauti brauc kupčoties,
Un tā pati petenīte
Valmierā cietumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34392.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Kādu ļaužu es palikšu:
Pilna mana kāju starpa
Melnu kārklu pieaugusi.
Ņemšu tādu grāvjuraci,
Kas tos kārklus iztīrī.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ap to manu grāvja malu
Melni kārkli apauguši;
Ņem, puisīti, zelta šķēres,
Pucē manas grāvja malas!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Visi mani ūdens grāvji
Melnu elkšņu pieauguši;
Audzē, Dievs, labus miežus,
Doš~ rudeni grāvracim!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Visi mani cieres ceļi
Ar ēršķiem pieauguši;
Dievs dos miežu vasariņu,
Ņemšu ēršķu plūcējiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34393.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Mans vīriņis amatnieks:
Stīpāj~ spaņņus,
vērpelītes,
Mani pašu briedināja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34394.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nekaunīga vedekliņa:
No ratiem izkāpdama,
Mīza, kāju pacēlusi,
Par slieksnīti pārkāpdama,
Laida gaŗu bezdieniņu,
Dūmi vien nokūpēja
Skurstenīša galiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

1. Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nekaunīga vīramāte:
Mīza, kāju pacēluse,
Uz slieksnīti tupēdama.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Liela gaŗa tautu meita
Ieslampāja istabā;
Visi griesti nokūpēja
No slampiņas bezdeliem.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Mārša gāja istabā,
Laida gaŗu bezdieniņu,
Dūmi vien nokūpēja
Pa čukura galiņiem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

4. Ūjā jods, ūjā jods,
Nekaunīga tautu meita!
Pa durvīmi ieiedama,
Laida lielu bezdelīnu,
Dūmi vien nokūpēja
Čukurīna galīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34395.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Paliks meitas ālavās!
Dodiet ziņu ķeizaram,
Lai atsūta kaŗavīrus.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 11 -

34396.

A Dieviņ, a Dieviņ,
Smuki puiši panākstos:
Visas manas kaķes mīza
Deviņām šļircenēm.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34397.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Jauns apņēmu līgaviņu;
Gan mācēju klātgulēt,
Maizi dot nevarēju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34398.

Ai māmiņ, ai māmiņ,
Lops es būšu, ne cilvēks:
Visa mana pavēdere
Lopa spalvu apauguse.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Ai māmiņa, ai māmiņa,
Kā lopiņš tev meitiņa:
Visa viņas pavēdere
Ar spalvām apaugusi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34399.

Vai māmiņa, vai māmiņa,
Sarkans kūsis vedamai;
Ja jūs manis neticat,
Prasāt duru slieksnītei!
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34400.

Ai māmiņa, ai māmiņa,
Tavs dēliņš nebēdnieks:
Vakar dzina blusai pēdas
Pār meitiņas vedergalu.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34401.

Vai manu gailīti,
Sarkanu seksti!
Tas knāpa meitām
Vēdera galu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34402.

Ai manu Pēcīti,
Kā tu man mīlēji!
Kur es tevi glabāšu
Mīlēdama?
Kad liku plauktā,
Tad grauza žurkas,
Kad aizkrāsnē,
Tad circenīši.
Tīruma vidū
Akmeņu starpā,
Tur mīžu virsū,
Ganīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Vai manu mīļo
Daiļo Jēcīti,
Kur tevi likšu
Mīlēdama?
Vedīšu ārā,
Gāzīšu silē,
Mīzīšu virsū
Parakstīdama.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Ai manu mīļo
Daiļo Jānīti,
Kur es tevi likšu
Mīlēdama?
Likšu tevi klētī,
Žurkas grauzīs;
Celšu uz krāsnes,
Circeņi ēdīs.
Ārā ārā
Pažagas kaktā!
Kuŗš iet ārā,
Lai miezu virsū.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

3. Kur mēs to meitiņu
Tik skaistu liksim?
Lielceļa malā
Akmeņu krastā.
Cik gāju gaŗām,
Tik mīzu virsū,
Lai tevi kaziņas
Apskribina.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

4. Tu, Anniņa, smuka meita,
Kur es tevi paglabāšu?
Vedīšu laukā,
Metīšu laipā,
Staigāšu pāri
Mīžļādama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

5. Vagarīte goda grib;
Gan es tevi godināšu:
Metīšu laipā,
Staigāšu pāri,
Mīzīšu virsū
Parakstīdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 12 -

34403.

Aiju manu skaistu kūsi,
Dzirkstelēt dzirkstelē!
Ciema puiši dūklēt gāja,
Uguntiņas nevajag.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34404.

Ai manu sūru dienu,
Kādu sievu es apņēmu!
Dienu snauda, naktī pirda,
Vīram lielu kaunu dara.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kādu sievu [vīru] es dabūju:
Dienu snauda, nakti pirda
Un gultā čurināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34405.

Ai meitīņa, ai māsiņa,
Tavu mīkstu peteniņu!
Pipelīte ievēlās
Kā krējuma ķērnītē.
263 [Dobelē].

1. Vai vai meitenīte,
Tavu tauku petenīti!
Iesavēla pipelīte
Kā tai tauku podiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Jaunajām meitiņām
Gauži tauks peteniņš,
Tā iegrūžu pipelīti
Kā tai tauku podiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34406.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Tev ir plats kāju starps,
Mūsu puiši cauri brauca
Ar žagaru vezumiem.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

34407.

Ai Jānīti, ai brālīti,
Aplec manu kazu kūti!
Jau devīta vasariņa, -
Visas kazas ālavās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34408.

Ai Jānīti, ai brālīti,
Dabūs~ rītu smalku rīkšu!
Kam atvedi bāliņam
Izbrūķētu līgaviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34409.

Ai Anniņa, ai māsiņa,
Nesēd~ beņķa sadarā:
Cīkstēs tava pakaļiņa
Kā tā beņķa saderiņa.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

34410.

Vai Grietiņa, vai māsiņa,
Tavu dziļu petenīti!
Speŗu kāju, duŗu mietu,
Vēl dibena nedabūju.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34411.

Ai pīzdiņa, sirdspuķīte,
Nu tev slikti gadījās:
Pipelīte, satikdama,
Tev iespļāva actiņās.
263 [Dobelē].

34412.

Ai puisīši, ai vīriņi,
Kuŗš pie manis gulējuši?
Mīlestības kambarīti
Nezinot atslēguši?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34413.

Ai puisīt, ai puisīt,
Daudzi būs, daudzi būs!
Jau es devu ganīdama,
Vēl tu prasi ecēdams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34414.

Ai puisīti, ai puisīti,
Tavu stīvu pipelīti!
Vienu reizi palūkoju,
Visu mužu pieminēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34415.

Ai puisīti knēvelīti,
Ko tu man padarīji?
Vakar biju jauna meita,
Šodien jauna gaspažiņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 13 -

34416.

Ai Rīga Rīga,
Pilla Rīga žīdu!
Visiem žīdiem mellas bārzdas,
Pillas baltu gnīdu.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

34417.

Ai sirsniņ, ai mutīt,
Samījam biksītēm!
Citu gadu šādu laiku
Dzersim bikšu līkopiņ~.
110 [Cēsīs].

34418.

Vai tautieti, tēva dēls,
Tav~ briedīgu zirņu druvu:
Vienu pašu pāksti ēdu,
Piebriest manis vēderiņis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34419.

Ai vecais, ai vecais,
Kam tu pirti kurināji?
Tur nosvila pīzdai ūsas,
Pipelei deguntiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34420.

Aiz kalniņa dūmi kūp, -
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divas jaunas meitas,
Abas divas krodzenieces.
Vienai bija saldens alus,
Otrai sūris brandavīns.
Tur sanāca ciema puiši
Ik vakarus nodzerties.
- Dzeŗat, puiši, maksājat,
Nu ir laiks uz mājām iet!
Ja jūs labi maksāsit,
Es jūs mīļi pavadīšu,
Es jūs mīļi pavadīšu
Līdz viņam kalniņam,
Līdz viņam kalniņam,
Līdz sīkiem krūmiņiem.
Tur vietiņa uztaisīta
Uz divām cintiņām,
Priedīt~ klāju, eglīt~ sedzu,
Paeglīte pagalvī.
Sēd~ zemē, dod~ mutītes,
Bāz rociņu azotē!
Tā nekāda kauna lieta, -
Jaunu ļaužu mīlestība.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34421.

Aiz ko man als nerūga,
Aiz ko misa misījās?
Es ar savu līgaviņu
Aiz kubula meņģējos.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34422.

Aiz ko man saldens alus,
Aiz ko melna misa tek?
Līgaviņu piegulēju
Kubuliņa maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Aiz ko man melna misa,
Pamedots alutiņš?
Es to savu līgaviņu
Pie kubula nobučoju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34423.

Aiz ko mani ciema puiši
Tikai mīļi mīlināja?
Man pupiņi sudraboti,
Kūsīts zelta lapiņām.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Mēs div~, mēs trīs
Bajāru sievas,
Mums pupiņi sudraboti,
Kūsīts zelta lapiņām.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2. Ņemat mani, ciema puiši,
Es bagāta mātes meita:
Man pupiņi sudraboti,
Kūsīts zelta lapiņām.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

34424.

Aiz ko skaisti, aiz ko balti
Bērzoniešu tēva dēli?
Ik rītiņa mazgājās
Baltas ķēves mīzalos.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Aiz ko zili, aiz ko melni
NN-iešu tēva dēli?
Ik rītiņa mazgājās
Melna kuiļa mīzalos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Aiz ko staltas, aiz ko baltas
Koknesiešu jaunas meitas?
Tās ik rītus mazgājās
Baltas kuņas mīzelos.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

3. Tu, Jānīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Tu ik rīta mazgājies
Jaunas meitas mīzelos.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 14 -

34425.

Aiz upītes kalniņā
Sarkankūša mamzelīte;
Tai vajaga zīda pautu,
Sudrabiņa pipelītes.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

34426.

Aizamirsa ecēšiņa
Izecēta, neapgāzta;
Aizamirsa meitenīte,
Ka izpista, neapklāta.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

34427.

Aiztecēja dēlu māte
Lasīt skaidas, pirti kurt:
Redz jaunavu atvedam
Ar apaļu vēderiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

34428.

Ak tu al~s, brandaviņš,
Pa rīklīti ietecēji;
Gan tu rītu iztecēsi
Pa sīkiem kārkliņiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34429.

Ak tu bikšu ābolīti,
Tavu skaistu atslēdziņu!
Tu atslēdzi meitiņām
Mīlestības avotiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ak tu puisi amulaini,
Tavu saldu atslēdziņu!
Tu atslēdzi meitiņām
Pisamo kambarīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34430.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Šogad laba vasariņa!
Piebrieduse mana sieva
Kā tas riekstu kodoliņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34431.

Ak tu Dievs, es atradu
Labu laimi celiņā:
Pieci pāŗi pautu bija
Dzērējiem izkrituši.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34432.

Ak tu krupi, tautu meita,
Tavu smuku pupu šņoru!
Man iztrūka biksu kņope,
Uz tevim raugoties.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Ai lepnais tēva dēls,
No kurienes tu iznāci?
Man notrūka brunču poga,
Uz teviem skatoties.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

34433.

Ak tu kuce, līdzeniece,
Kam piedirsi istabiņu?
To darīja cāļu gaļa,
Mani balti kāpostiņi.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

34434.

Ak tu mazais Pēterīti,
Tev ir švaka pederīte;
Atnāks lielais vēršu Jānis,
Tam ir labs velkamais.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34435.

Ak tu meža Miķelīti,
Tavu saldu pipelīti!
Vienu reizi nosapisa,
Visi kauli notrīcēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34436.

Ak tu puisi amulaini,
Strīķē manu izkaptiņu;
Izstrīķējis izkaptiņu,
Izpļauj manu cirteniņu!
Es tev došu vakarā
Priekšautiņu pacilāt.
Apakš mana priekšautiņa
Vāverīte žāvojās,
Sarkanām austiņām,
Melnajām uzacēm.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34437.

Ak tu stīvs, ak tu salts
Nu paliec brandaviņš!
Citam svārkus tu novilki,
Citam kūsi iznagoji.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34438.

Ak tu traka jauna meita,
Puiša mantu jautādama!
Puiša manta diezingan
Šaurajās biksītēs.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 15 -

34439.

Ak tu traka tautu meita,
Iemīzuse pļaviņā;
Man cēlās pipelīte,
Izkaptiņu strīķējot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ak tu tuška jauna meita,
Kam tu mīzi pļaviņā?
Cik es gāju siena pļaut,
Tik man stāvu slaistījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34440.

Ak tu tuška tautu meita,
Abas kurpas piemīzusi;
Kur nu iesi, grēciniece, -
Šļaukstēt šļaukst staigājot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34441.

Ak tu velns, kas par spēku
Jaunu meitu pežiņai:
Kā burkānu man~ saņēma,
Kā lupstāju pavadīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34442.

Alu alu, alus puisi!
Kur palika alus puisis?
Alus puisis pagrabā
Ar meitām biksas maina.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34443.

Alus puisis, rīka meita
Viens otaru glabājās:
Alus puisis iebāzies
Rīku meitas kabatā.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Ķeķ~ meit~, al~s puis~s
Viens otar~ glabejās:
Ķeķ~ meit~ al~s puis~
Kabatē iebīdē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34444.

Apdomā, līgaviņa,
Kā mēs mīļi runājām;
Visu cauru gaŗu nakti
Viens uz otru gulējām.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

34445.

Apentīnis maikšēi kāpa
Strīpainām biksītēm;
Tēvīns kāpa uz māmīnu
Baltajām biksītēm.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34446.

Apgājās man~ sieviņa
Ar zaķīti tīrumā.
Daru alu, cepu maizi
Zaķa bērna godiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Saimeniece sasaguva(?)
Ar zaķiem labībā;
Dara alu, cep pīrāgus
Zaķa bērna kristībās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

34447.

Apsagriez, bāleliņi,
Lai kaziņu nenodurtu;
Bēdz projām, tu kaziņa,
Bīsties mana bāleliņa!
307 [Ābeļu muižā (pie Jēkabpils Jk)].

34448.

Apkārt braucu Rīgas pili,
Milnu nesu rociņā;
Satikos Rīgas meitu:
Dosi malt, vai nedosi?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34448v1.

Apkārt Rīgu riņķī gāju,
Milnu nesu rociņā.
Pretī nāca krievu meita, -
Dosi malt, vai nedosi?
Krievu meita atbildēja:
Sen jau krievi izmaluši.
113 [Alūksnē].

34449.

Apsamala dzirnaviņas
I ar mazu malējiņu;
Apsagāja liela meita
I ar mazu puiškeniņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34450.

Apmaucos kurpītēs,
Smalkās diegu zeķītēs;
Puiši lieli nebēdnieki,
Sviež zemē, kāp virsū.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 16 -

34451.

Apsapirda man ķēvīte
Ar kliņģeŗu vezumiņu.
Kā lopam nenotika,
Pretim kalnu stīvējot?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Man ķēvīte appirdāsi
Kleņģerīšu vezumā;
Ienācāsi lopiņam,
Pretī kalnu stīvējot.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34452.

Apsapirda kumeliņis,
Pretim kalnu tecēdams;
Kā lopam(i) nenotika,
Tādu baļļu briņģējot?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

34453.

Apsapirda tā māsiņa,
Pakaļ gaļas sniedzoties.
Kad tu zini caurumiņu,
Kam salmiem neaizbāzi?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34454.

Apsēdos uz cinīti,
Izkapāju peteniņu;
Pavaicāju petenam,
Vai Miķelis, vai budēlis?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34455.

Ar meitām dancot gāju,
Pipel~ kāru vadzītī;
Sak~ meitiņa palēkdama:
Redz kur manis rīkmeistars!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Ar meitām dancot gāju,
Pipel~ kāru vadzītī;
Meitas prasa dancodamas:
Kas vadzī karājās?
Vai jūs, maukas, neziniet, -
Tas jau jūsu aumeistars.
263 [Dobelē].

34456.

Ar puišiem dancot gāju,
Kūsi sviedu riķmalē;
Ieraudzījši jauni puiši:
Redz kur gul veca vista.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

34457.

Ar vaļiņu, nevaļiņu
Es bērniņu pataisīju,
Uz druviņu aiziedams,
No druviņas pāriedams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34458.

Atsagulu dienavidu,
Savu pļavu sargādama;
Sarkans vērsis lauku pieri,
Tas pļaviņu nosliedēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Atgulos augšupēdu,
Savu pļavu glabādama;
Velns atgrūda sarkanbulli,
Manu pļavu izbradāja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Bij man viena āra pļava
Bāliņos audzējama;
Sarkans vērsis lauku pieri,
Tas to pļavu nošļokāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Es domāju, es gādāju,
Kas to pļavu nošļokāja?
Sarkans vērsis lauku pieri,
Tas to pļavu nošļokāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34459.

Atjāja Jēcītis
Ar ērzelīti;
Grib pats Jēcītis,
Grib ērzelītis.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34460.

Atjāja Jēcītis
Pūzdams, elsdams,
Nosvieda kakali
Kā bērza pagali.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 382 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34461.

Atjāja Jēcītis
Caurumu meklēt;
Man veca pelūde -
Deviņi caurumi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34462.

Atsamīzu mauriņā,
Mauriņš auga žuburots.
Dod, tautieti, simtu mārku,
Puško savu cepurīti!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Atsamīžu mauriņā,
Mauriņš auga griezdamies;
Kas bijāt jauni puiši,
Puškojiet cepurītes!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 17 -

2. Atsamīžu mauriņā,
Mauriņš auga žuburā;
Kad atjāja precinieki,
Aizpuškoja cepurītes.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. Atsamīžu mauriņā,
Mauriņš auga čemurā;
Kad sanāca ciema puiši,
Solīj~ man simtu mārku,
Solīj~ man simtu mārku,
Puškoj~ savas cepurītes.
18 (Menģelē).

4. Kur meitiņas apmīzušas,
Aug mauriņš žuburiem;
Maksā puiši lielu naudu,
Puško savas cepurītes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

5. Mīžat, meitiņas,
Mauriņāi!
Lai aug zālīte
Trim žuburiem,
Jauniem puišiem
Cepures puškot,
Veciem vīriem
Dienvidu gulēt.
216 [Ventspilī].

34463.

Atnāca Kačītis
Ar savu dumpi:
Priekšā šļācene,
Pakaļā rūcene.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Atskrēja meitiņa
Diviem dumpjiem:
Priekšā šļāciens,
Pakaļā rūciens.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34464.

Atnāca Anniņa
Naizotu vēderu,
Uz mani lūdzās
Smeltētu pelnu.
Bēru, bēru pelnus,
Uzbēru pirkstis, -
Tie tev, Anniņa,
Smeltēti pelni.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

34465.

Atpakaļ mans pūriņš,
Ir es pate atpakaļ:
Ieraudzīju tautu dēlu,
Buļļa ragu cilājot.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

1. Dodat manu paladziņu,
Lai es bēgu bāliņos!
Es redzēju tautas dēlu,
Buļļa ragu cilājot.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

34466.

Atradu lācīti
Migā guļot.
Labāk dūru, nekā situ,
Lai ādiņu nemaitāja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Atradu lāčmāti
Migā guļot;
Nezinu durti,
Nezinu cirsti.
Labāk dūru, nekā cirtu,
Lai ādiņu nemaitā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es redzēju vāverīti
Baltā liepas šekumā,
Labāk dūru, nekā šāvu,
Plānādiņu nemaitāju.
216 [Ventspilī].

34467.

Atsēdāsi tā Anniņa
Pašā solu sadurā.
Kad sēdāsi, pleikšķējāsi,
Kad cēlāsi, virkšķējās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Iesasēda mans bāliņš
Triju solu starpiņā;
Kad sēdās, tad pielipa,
Kad cēlās, tad viršķēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34468.

Atsasēdu ežiņā,
Pasaraugu pežiņā,
Vai man ar tāda bija
Kā citām māsiņām:
Vairāk zelta kā sudraba,
Vēl vizuļi galiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34469.

Atsasēdu ežiņā,
Pasavēru pežiņā:
Tādi raksti pežiņā
Kā manā vilnainē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 18 -

34470.

Atsasēžu ežiņā,
Pasavēru pežiņā:
Tur man govis, tur man vērši,
Tur man baltas vilnānītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34471.

Atskaties, tu Anniņa,
Kas tavē pakaļē:
Pieci leiši pakaļē,
Visi biksas nolaiduši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34472.

Atskrēja Anniņa
Pa dadžu dārzu,
Pil(l)s kūsis pielīda
Sīko dadžu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Atskrēja Līzīte
Pa dadžu dārzu,
Piegāja kūsītis
Sīku dadžu;
Apnika Kārlītis
Lasīdams.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Izskrēja Grietiņa
Caur dadžu dārzu,
Pilla krekla apakša
Sīkaju dadžu.
Apnika mūs~ puiši
Lasīdami,
Noskrēja projām
Šņaukādami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3. Pricītis atjāja
Ar rogu maisu,
Pil(l)s kūsis pielīdis
Sīkaju rogu.
Suk suk nabagi
Ar ēķelēm!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34473.

Atskrēja Dārtiņa
Pa strungu dārzu;
Viens strungs iedūrās
Vēdera galā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Atskrēja Marija
Pa strungu dārzu.
Strundziņis iedūra
Vēdera galā.
Gan tā skrēja, gan kratīja,
Nevarēja izkratīt.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

2. Lībiņa atskrēja
Pa struņķu dārzu,
Struņķītis iedūra
Vēdera galā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

34474.

Atskrēja Anlīze
Slapju priekšu,
Ceļā bērniņu
Nopēruse.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34475.

Atskrēja Intiņš
Četriem kūšiem:
Abos galos,
Abos sānos.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Še atnāca Indriķītis
Ar četrām bārzdiņām:
Pie zodiņa, pie nabiņas,
Abējās padusēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34476.

Atstāj nost, vecais puisi,
Ko gar mani knakstojies!
Tev bārdiņa utu pilla,
Man zīļots vainadziņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34477.

Atved mūsu bāliņam
Saskalotas samazdziņas;
Mālumuižas sulainīši
Krējumiņu noēduši.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

34478.

Mēs savam bāliņam
Sulas vien atvedām;
Tie Vestienes junkuriņi
Krējumiņu nokraistījši.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

34479.

Au čū ša pardū!
Sasapirda vedamā.
Sviežu kaunu krūmiņāja,
Vedu piržu sētiņāja.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 19 -

1. Jaunā mārša samīzās,
No ratiem izkāpdama.
Sviežat kaunu mēslienā,
Vedat mīžu istabā!

2. Kauns lēcās vēdējiem:
Apsapirda vedamā.
Metiet kaunu sētmalie,
Vediet piržu istabā!
96 [Ogrē (Ogres pag. C)].

3. Vedējiņi nospirdās,
No kumeļa nolēkdami.
Metiet kaunu žogmalē,
Drāžat paši istabā!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34480.

Aud, māmiņa, man krekliņu,
Noaud smalku priekšas vietu!
Lai varēja vēja vēsmas
Kūša spalvas plivināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34481.

Audz, pīzdiņ, tu pie koka,
Ne pie mana augumiņa!
Tevis dēļ mani veda
Par novadu novadiem.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ellē augti tev, peķīti,
Ne manāi kājstarpē:
Tevis dēļi man~ vedīs
Caur puriemi, caur mežiem,
Caur puriemi, caur mežiemi,
Caur smalkiemi krūmiņiem.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

34482.

Audz, pīzdiņa, tu pie koka,
Ne pie mana vēderiņa!
Tevi stūma, tevi grūda,
Mani līdzi kustināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34483.

Audz, pīzdiņa, tu pie koka,
Ne pie mana vēderiņa!
Tevis dēļ mauku sauca
Manu daiļu augumiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Audz, peķīti, tu pie koka,
Ne pie mana augumiņa!
Tevis dēļ noraudāju
Manu daiļu augumiņu.
332 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34484.

Audziet kupli, sīpoliņi!
Tēviņam liela ķeķe;
Audziet kupli, kāpostiņi!
Mātei kupla pavēdere.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

34485.

Augšumpēdu es gulēju
Sava tēva atmatā:
Ar kājām gainījos
No kaimiņu puisēniem.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34486.

Augšupēdu vien gulēju
Sava tēva tīrumā;
Rokas kājas tirināju,
Jaunus puišus kairināju.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

1. Augšupēdu [Augšupēdus] vien gulēju
Sava tēva vecainē:
Rokas kājas plātīdama,
Jaunu puišu gaidīdama.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

2. Es tai tēva vecainē
Augšupēdi vien guleju,
Lai redzēja ciema puiši:
Te ir laba mīksta vieta.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34487.

Augšupēdus vien gulēju
Sava tēva tīrumā,
Rokas kājas plandīdama,
Ciema puišus gaidīdama.
Ciema puiši izrunājši,
Ka nav visi gabaliņi.
Nākat šurp, ciema puiši,
Še ir visi gabaliņi!
Še pupiņi, še nabiņa,
Še ir pate grāvja mala,
Še ir pate grāvja mala,
Melniem alkšņiem apauguse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Augšupēdu vien gulēju
Sava tēva mauriņā,
Rokas kājas slaistīdama,
Ciema puišus gaidīdama.
Nākat, ciema puisēniņi,
Te ir visi gabaliņi!
Te pupiņi, te nabiņa,
Te grāvītis lejiņā.
1311 [Apē (Vlk)].

- 20 -

2. Augšupēd vien gulēju
Sava tēva vecainē,
Rokas kājas slaistīdama,
Ciema puišus gaidīdama.
Nākat šurpu, ciema puiši,
Še ir visi gabaliņi!
Te pupiņi, te nabiņa,
Te apaļis vēderiņš,
Vēderiņa galiņā
Visgaŗām grāvis tek,
Abas divas grāvja malas
Ar krūmiem apaugušas,
Variet cirsti kārklu lokus,
Variet viņus sutināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34488.

Augšupēd vien gulēju
Sava tēva vecainē:
Pisat mani, ciema puiši,
Man ir tauka petenīte!
Ja jūs mani nepisat,
Apsūdzēšu kundziņam;
Kundziņš tiesu nospriedīs,
Pisīsat raudādami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34489.

Augšupēd vien gulēju
Uz tām muižu robežām:
Lai lūkoja muižas kungs,
Vai šī prece lieti der.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Ganos gāju, kalnā kāpu,
Dziedu, kāju pacēlusi,
Lai skatās jauni puiši,
Vai pežiņa lieti der.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Ganos gāju, kalnā kāpu,
Dziedu, kāju cilādama,
Lai redzētu ciema puiši,
Kāda prece izdodama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

34490.

Auna pisti mani svārki,
Auna pista cepurīte;
Vai bij Dievs novēlējs
Auna pistā nodzīvot?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34491.

Ausā rullā,
Putraimu desa!
To man iedeva
Ciemiņu puiši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34492.

Balta kaza, balts āzīts,
Balta pate ganītāja;
Tik vien bija melnumiņa
Kā vēdera galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34493.

Balta kaza kārklus grauza,
Abas kājas pacēlusi;
Meitas guļ pie puišiem,
Abas rokas šekumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34494.

Balta kaza piena prasa,
Pate piena devējiņa;
Jauna meita pisti prasa,
Pate pisti devējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34495.

Biezas putras pieēduse,
Atsagulu lāviņā;
Šķitu vīru klāt guļam, -
Manas pašas vēderiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34496.

Bēdz, pīzdiņa, kārkliņos,
Nu brauca tavi precinieki!
Kūšu Jēcis, pautu Pēcis,
Pipelītes Indriķīts.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34497.

Bē(r)niņ~ mani kokalīši,
Visiem pliki vēderiņi,
Uz ceplīti sakāpuši,
Kakalītes sacēluši.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34498.

Bez ceļa nākušas
Panāksnieku meitas,
Par žogu lēkušas,
Gar mietu mīzušas.
Egļu žogu pārlēkušas,
Apšu mietu apmīzušas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 21 -

34499.

Bij man maza dimlādīte
Vēderiņa galiņā;
Kas galviņu nobaros,
Tas lai viņu vaļā slēdz.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34500.

Bij man peķa vācelīte
Aizkrāsnē raudzējama;
Panāksnieki izdzēruši,
Sēņu sulu dēvēdami.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34501.

Bij Ilze nākuse,
Bij līdza jēmuse:
Pil(l)s beņķis piesēda
Petenu vien.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34502.

Bija pļava, bija zāle,
Bija laba kaudzes vieta;
Vajag laba tautu dēla,
Kas iedūra kaudzei mietu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Bij man laba siena pļava,
Nava siena pļāvējiņa;
Bij man laba kaudzes vieta,
Nava mieta dūrējiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Gana laba man pļaviņa,
Gana plata kaudzes vieta,
Tikai viena vaina bija, -
Ka nav mieta dūrējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34503.

Bij tam mūsu svainīšam
Šādas tādas pudelītes;
Citāi bija brandaviņš,
Citāi ķēves mīzaliņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34504.

Bisenieki, kuņas pīzdas,
Irbju šaut nemācēja:
Irbei šāva, meitai tika
Pašā laimes caurumā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34505.

Blusa koda, blusa dzēla
Vēderiņa galiņā.
Gan, meitiņ, iedomāsi [atradīsi],
Kāds bij blusas kodumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34506.

Blusa koda, blusa koda
Vēderiņa galiņā;
Gan es būtu pakasījse,
Aiz kauniņa nevarēju.
113 [Alūksnē].

34507.

Blusa koda meitai,
Meita koda blusai;
Blusa koda taupīdama,
Meita koda pušu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34508.

Blusa koda meitai,
Meita koda blusai.
Tādēļ meitiņu
Neniecināju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34509.

Bāliņos dzīvodama,
Audzēj~ melnu kucēniņu;
Kad es gāju tautiņās,
Kucēniņu līdzi vedu.
Cik tautiets virsū kāpa,
Tik kucēns pautos koda.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Pie māmiņas dzīvodama,
Šēperīti audzināju;
Kad es gāju tautiņās,
Šēperīti līdzi vedu.
Ar tautieti gulēt gāju,
Šēperītis kājgalī;
Kad tautietis čabināja, -
Puc puc manu šēperīti!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

34510.

Brālītim sievu vedu,
Kūša spalvu turēdama;
Viena pate kūša spalva
Deviņiem žuburiem.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34511.

Brīnumiem es uzaugu
Viena meita māmiņai;
Man kūsītis stāvu stāv,
Puišiem dūra vēderā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 22 -

34512.

Brūtgānami rausi cepu,
Vidū dūru caurumiņu;
Brūtgāns rausi neapēda,
Caurumiņa taupīdams.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

34513.

Brūtgāns sauca precenieku,
Precenieks nepatapa:
Precenieks utis kava
Lielajā kažokā,
Lielajā kažokā
Aiz mazo nama duŗu.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

1. Brūtgāns saka: ietam, ietam!
Precinieks: pagaid~, pagaid~!
Precinieks utis kava
Lielajā kažokā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Tuktens (=saimn. v.) sauca Tuktenieti,
Tukteniete nedzirdēja:
Tukteniete utes kava
Vecajā kažokā.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

3. Saimnieks savus puišus sauca,
Viņa puiši nedzirdēja:
Viņa puiši utis lasa
No veciem kažokiem.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

34514.

Brūti veda vedējiņi,
Kūsī nagus iecirtuši;
Bāliņš stāv pakalnē,
Pipelīti slaistīdams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34515.

Budēlim tēvainim
Pautu kule izkrituse:
Jaunas meitas pacēlušas,
Ieliek pūra dibinā.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik noslauka asariņas.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

34516.

Budēlīti tēvainīti,
Izmin manu vēderiņu!
Es tev došu cimdu pāri
Par vēdera izmīšanu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

34517.

Budēļu mātei
Kŗaupaiņš vēders,
Pie katra pakša
Brīkā brākā!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34518.

Būt~ mums tāda miežu vārpa
Kā pašam pļāvējam,
Tad mums alus nepietrūktu
Ne rudeni, pavasari.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34519.

Da šā laika tuteniņš
Solu virsu mētājās;
Nu atveda makstenīcu,
Tuteniņa glabātāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Visu laiku atslēdziņa
Pasolē mētājās;
Nu atveda saimenieci,
Atslēdziņu glabātāju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Visu laiku tuteniņš
Pa pasoli mētājās;
Nu atvežu bāliņam
Tuteniņa glabātāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34520.

Danco, puika, cik tu gribi,
Neplēs manu lindraciņu!
Es tev došu, cik gribēsi,
Kad māmiņa neredzēs.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34521.

Dancot gribu, nevarēju,
Kūsis gaŗš karājās.
Metu kūsi par pleciem,
Ekur viegla dancošana!
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

1. Ar puisīti dancot gāju,
Kūsīts gaŗš karājās;
Sviežu kūsi par pleciem,
Tad ir viegla dancošana.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Es būt~ labi dancojuse,
Kaut kūsīša man nebijs;
Lieku kūsi par pleciem,
Lai var~ viegli padancot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 23 -

3. Ko tas Ādums
Tik svāru dancoja?
Pauti tam gaŗi
Karājās.
Sviež tos pautus par pleciem,
Tad būs viegla dancošana!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34522.

Dari, māte, ko tu gribi,
Man deviņi brūtgāniņi!
Trīs nokāpa, trīs uzkāpa,
Vēl trīs lūkojās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34523.

Darīš~ kaunu, darīš~ kaunu,
Pie puišiem darīš~ kaunu!
Uz mājām aiziedama,
Puišam bērnu paraudzīšu.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

34524.

Dievs dod prieku, veselību
Mazajam bērniņam!
Bērniņš zīda mātes cici,
Māte tēva pipelīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34525.

Dievs lai redz tēv~ ar māti,
Es bez kūša ganos gāju!
Sala man rokas kājas,
Sala plika pavēdere.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34526.

Dievs nedod tādas meitas,
Kādas meitas panāksnieces!
Nav saulīte nogājuse,
Ar puišiem pelūdē;
Nav dieniņa izaususe,
Ar čunčuli istabā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34527.

Deva ēst, deva dzert,
Bet nezina, ko es gribu.
Laidiet mani gubenī,
Dodiet man jaunu puisi!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34528.

Devīgas devīgas
Tās kāzu meitas:
Caur sienu kacēja
Panākšņu puišiem.
190 [Kuldīā].

1. Lipīgas, devīgas
Panāsnu meitiņas:
Caur galdu izdeva
Kāznieku puišiem.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Anniņa vēlīga
No visa pulka:
Tā deva puišam
Caur riķu posmu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34529.

Devu, devu, nesaliedzu,
I vecam, i jaunam;
Vecam devu Dieva dēļ,
Jauns ar naudu līdzināja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34530.

Devu pienu, devu sieru
Savam siena pļāvējam,
Lai tas man gluži pļāva
Ap melno avotiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34531.

Diža meita ceļu gāja,
Savus gurnus grozīdama;
Dižs puisītis pretī nāca,
Pipelīti slaistīdams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Dižan~ meita ceļu gāja,
Dižan~ gūžas kustināja;
Jo dižans mans bālīts
Jo pakaļas raudzījās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Dižen~ meita ceļu gāja,
Dižen~ gurnus grozīdama;
Es stāvēju aizkrūmē,
Savu rīku skrūvēdams.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Dižens puisis ceļu gāja,
Savus gurnus grozīdams;
Es stāvēju ceļmalā,
Savus pupus skrūvēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34532.

Diži ceļi, mazi ceļi
Satek Rīgas pilsētā;
Visas manas kakla dzīslas
Satek pautu kulītē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 24 -

34533.

Divas meitas velējās,
Sarkans kūsis karājās;
Smuks puisītis skatījās,
Tam pipele cilājās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34534.

Divi graudi miežu mērcu,
Trīs muciņas alus daru.
Divi reizes pasadzēru,
Abi pauti notrīcēja;
Pasadzēru trešo reizi,
Slējās stāvu pipelīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34535.

Dui māsiņas nesader
Vienā tautas sētiņā,
Kā pautiņi saderēja
Dui vienā kulītē.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34536.

Div~ meitiņas sakāvās,
Auna pautus dalīdamas.
Kas dižāka, kas vecāka,
Tā parāva abus divus.
224 [Kabilē (Kld)].

34537.

Div~ pipeles bungas sita
Vārtu staba galiņā.
Nākat, meitas, klausīties,
Kur sitās maizes tēvi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34538.

Dodat ēst, dodat dzert,
Mums nav vaļas kavēties!
Mums jāiet lāmas plēst
Ar to vienu lemesnīcu.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

34539.

Dodat, meitas, budēlim,
Nedodat vācietim!
Budēls skādes nedarīja,
Vāciets bērnu pataisīja.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

34540.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās Jancis pieguļā!
Šonakt viņš manus pupus
Kā pulksteņus skandinās.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34541.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā!
Būs manam lācīšam
Stabulīte mutītē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34542.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Nejās puiši pieguļā!
Būs manam petenam
Pļiku pļeku vakarā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34543.

Dod, Dieviņi, lopus taukus
Kā tā tauka lopenīce!
Pieci sprīži par vēdaru,
Sests vēdara galiņā.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

34544.

Dod, māmiņ, dodamā,
Nu pašā došanā!
Man pupiņi stāvu stāv,
Kūsis cēla rinduciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34545.

Dod, māmiņ, ja dodama,
Dodi mani slakteŗam!
Slakteŗam gaļas pauti,
Iespeķota pipelīte.
216 [Ventspilī].

34546.

Dod, māmiņa, ja dodama,
Muižas kunga dēliņam!
Muižas kunga dēliņam
Tieva gaŗa pipelīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34547.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis dišleŗam!
Dišleŗam skaidu pauti,
Ēvelēta pipelīte.
216 [Ventspilī].

34548.

Dud, māmiņ, kam dodama,
Nedod manis kalējam:
Kalējam dzelzu pauti,
Tēraudiņa pipelīte.
216 [Ventspilī].

- 25 -

34549.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani kalējam!
Kalējam mūķīzeris,
Mūķēs manu bīlādīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34550.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani kalējam!
Kalējiņa dēliņam
Strupa īsa pipelīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34551.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani kalējam!
Kalējs grābsta nežēlīgi
Melnajiem pirkstiņiem.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

34552.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani klibajam!
Klibais pisa palēkdams,
Klibo kāju piesizdams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34553.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani mucniekam!
Mucniekam daudz stīpiņu, -
Stīpās manu vēderiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34554.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis skroderam!
Skroderam lupat~ pauti,
Adataina pipelīte.
216 [Ventspilī].

34555.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis skroderam!
Skroders mani sabadīs
Ar aso pipelīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34556.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani zvejniekam!
Zvejniekam zvīņu pauti,
Asakota pipelīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34557.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod manis vēveram!
Vēveram dziju pauti
Un trinīšu pipelīte.
216 [Ventspilī].

34558.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Zaldātam vien nedod!
Zaldāts mani smagi pisa,
Sijā kājas atsperdams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34559.

Domā, māte, ko domā,
Domā otru gulētāju!
Rudens nāk, gaŗas naktis,
Nevar viens sagulēt.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

34560.

Domājam, gādājam,
Kas zem galda žvirkšējās:
Tā Anniņa kūsi cirpa,
Līze tura vācelīti.
Turi stipri abi roki,
Lai spalviņas nekaisās!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Brīnējos, skatījos,
Kas grāvī cīnījās:
Liela meita aunu cirpa,
Maza tura vācelīti.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es domāju, es gādāju,
Kas krūmos skrimšķināja:
Lielā meita kūsi cirpa
Ar sudraba šķērītēm,
Mazā tura vācelīti,
Lai spalviņas nenobira.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Es pa logu skatījos,
Kas uz beņķa čūrojās:
Lielā meita aitu cirpa,
Mazā tura grezelīti.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

4. Es skatos, es raugos,
Kas cīkstēja pabeņķē:
Anna savu kūsi cirpa,
Vācelē ielikuse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

5. Kāpu, kāpu pa trepēm,
Klausos, klausos, kas tur čirkst:
Jauna meita jēru cirpa,
Vecā tura vācelīti.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

- 26 -

6. Liela meita kūsi cirpa,
Maza tura vācelīti.
Turi stipri vācelīti,
Lai spalviņa nenokrita!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34561.

Domājam, gādājam,
Ko sūtām vedējos:
Viņu māti stādīsam,
Tā nepirda bruņojot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34562.

Došu, došu budēlim,
Ko es biju solījuse:
Kukul~ maizes, šķiņķi gaļas,
Divi reiz no apakšgala.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34563.

Došu, došu meitiņām,
Ko vakari solījos:
Došu savu kumeliņu,
Rožu dārzu noecēt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34564.

Došu došu puisīšam,
Ko es biju solījuse:
Došu savu ezeriņu
Kumeliņu peldināt.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Došu, došu puisīšam,
Ko vakar pasolīju:
Došu savu baltu vietu,
Iešu pati klātgulēt.
Došu savu ezerīnu
Kumelīnu peldināt.
Ne tik dziļi, ne lik sekli, -
Pa pavadas galīnam.
1191 [Ēveles draudzē].

34565.

Dziedat, meitas, bezdēdamas,
Es par jumsa nebēdāju!
Es paņemšu sūnu kušķi,
Aizspundēšu pakaļiņas.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

34566.

Dziedat, meitas, bezdēdamas,
Es par jumis nebēdāju!
To es gāju šij vietā,
Ka par jumis nebēdāju.
Gāju ēsta, gāju dzerta,
Gāju savu apraudzīta;
Gāju savu apraudzīta,
Vai atvases neatzēla.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34567.

Dziedat, meitiņas,
Es jums maksāšu!
Es došu sīpolus
Ar visu kātu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Padziedat, meitīnas,
Mēs maksāsima!
Mēs dosim sīpolus
Ar visu kātu.
Kas laba meita,
Trīs četrus dosim;
Kas pilapala(?),
Tai vienu pašu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34568.

Dziedat, meitiņas,
Maksāsim,
Dosim no rīta
Dreijāta rutka.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

34569.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Kārklos kūsi pakāruse!
Ciema puiši pāršāvuši,
Caunas bērnu domādami.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34570.

Dziedi, dziedi, tu meitiņa,
Kas gan tevi nezināja!
Pieci zeļļi Jelgavā,
Vēl deviņi Tukumā.
226 [Kandavā (Tl)].

34571.

Dziedi, raudi, tautu meita,
Tava pašas vaina bij!
Kur es aru, kur ecēju,
Tur tu dzini ganīdama,
Kur es zirgus peldināju,
Tur telītes dzirdināji,
Kur es jāju pieguļāi,
Tur tu nāci klātgulēt,
Kur es savas bikses kāru,
Tur tu kāri vainadziņu.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

- 27 -

34572.

Dziedi skaļi, maza meita,
Lai aug kūsis kuplumā!
Ja tu skaļi nedziedāsi,
Samessies čukurā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34573.

Dzeguzīte kūko,
Meitas cičus lūko;
Lakstīgala trikšķināja,
Meitjas cičus plikšķināja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34574.

Dzērājs vīrs pisti prasa. -
Ko es došu, nedzēruse?
Dod korteli brandavīna,
Pis, apkārt vārtīdams!
216 [Ventspilī].

34575.

Dzēru, dzēru krodziņā,
Mīzu, mīzu maciņā;
Ko iemīzu maciņā,
To pārnesu sieviņai.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

34576.

Dzeŗat kāzas, laulībiņas,
Maza bērna krustubiņas!
Netīšām tas notika,
Pieguļā aizjājot.
190 [Kuldīā].

34577.

Dzeŗu alu, nepiedzeŗu,
Kā piedzēru brandavīna;
Gulu meitu, nepiegulu,
Kā piegulu līgaviņu.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

34578.

Dzīrās puiši šovakar
Tāļu jāti pieguļā;
Tepat gula aiz vārtiem,
Suņi mīza cepurē.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Mūsu puiši lielījās
Tāļu jāti pieguļā;
Tepat guļ sētmalā,
Kuce mīza cepurē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Ciemiņos slinki puiši,
Nejāj zirgus pieguļā;
Paši gul sētmalē,
Suņi mīza cepurē.
216 [Ventspilī].

34579.

Dzina mani Jānītis
Ap istabiņu;
Dzīdams iekrita
Mīzalu silē [bedrē].
Zvanīja Rīgā,
Zvanīja Bauskā:
Jānītis noslīka
Mīzalu silē [bedrē].
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

34580.

Iesasēda tā Ediņa
Pašā sola sadurā.
Ne nu šurpu, ne nu turpu, -
Pilna dirsa skabardziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34580v1.

Apsasēda tā māsiņa
Pašā sola pamijā;
Šurp griezās, turp griezās, -
Pilnas gūžas skabardziņu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Iesēdās jaunā mārša
Pašās beņķa mītavās;
Nevar šurpu, nevar turpu,
Pill~ pakaļa skabardziņu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

3. Parādmeitas iesasēda
Pašā sola sadurā;
Pilni gurni pielīduši
Asajo skabardziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34581.

Iesim abi mēs, Anniņ,
Uz siliņu sēņu lauzt!
Tev bij labs sēņu grozs
Vēderiņa galiņā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34582.

Iesim nu sētiņā,
Dienas darbu pabeiguši!
Tautiets gaida klētiņā
Uz naksniņas darbiņiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 28 -

34583.

Ēd, ēd, Trīnīte,
Kod lielus kumosus!
Vēl mums ārdīs
Trejāda maltīte:
Irbes gaļa, slokas gaļa,
Veca vīra pipelīte.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34584.

Ēd, ēd, Vilīti,
Nerādi zobus!
Pilli tavi zobiņi
Kaķēnu dzīslu.
Es tev došu buļļa diņķi,
Ar ko zobus izbadīt.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

34585.

Ēd, ēd, Jānīti,
Smeķīga maizīte!
Caur kūsi sijāta,
Ar pupiem mīcīta.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Ēdat, sveši ļaudis,
Smeķīgu maizi!
Caur kūsi sijāti
Bīdelēti milti,
Ar pupiem mīcīta
Bīdelēta maize.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34586.

Ēdi, ēdi, tu Pēteri,
Bīdelētu kviešu maizi!
Dimdēs tava pakaļiņa
Kā patmalu bīdelīte.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ādi, ādi, tu Jāenīti,
Kviešu maizi bīdalātu!
Tā kloudzās tovas ūzas,
Kā tās kviešu bīdelītas.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

2. Ēd, Maijiņ, ēd, meitiņ,
Bīdelētu plācenīti!
Plakšķēs tava pakaļiņa
Kā meldeŗa dzirnaviņas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

34587.

Ēdi, ēdi, tu Grietiņa,
Met pa logu kumosiņus!
Tur gaidīja tie bērniņi,
Ko bandāmi dabūjusi.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

34588.

Ēd, Mārcīti, dzer, Mārcīti,
Ceļam tevi barojam!
Tev uz Rīgu jāorē
Pieci pudi kūšu villas.
Ja tu labi aizorēsi,
Tiks tev labi aizmaksāts;
Ja tur kāda skāde nāks,
Tiks mugura oderēta.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Ēd, Jānīti, baŗojies,
Ceļam tevi baŗojam!
Trīsdesmit labu lietu
Uz Kuldīgu jāvizina.
Ja tu labi aizvedīsi,
Visas tev mutes dos;
Ja tu kādu saplosīsi,
Dārgu naudu aizmaksāsi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Sataisies, tu Jurīti,
Tev jābrauc Jelgavā!
Tev jāved Jelgavā
Pieci simti peteniņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34589.

Ēd, Klāviņu, mazu bišķi,
Pēc ēdīsi kambarī!
Kambarīja plekste vira
Stilpētā podiņā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

34590.

Ēd, Jēkaupu, treknu gaļu,
Uzdzer saldu alutiņu!
Tad ies tava pakaļiņa
Kā sudmalu bīdelīte.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)], 186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

34591.

Ēdiet desas, panāksnieki,
Meklējiet kūša spalvas!
Man izkrita kūšam spalva,
Desām putru vārījot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34592.

Ēdait, panāsni,
Trijāda maltīte!
Irbes gaļa, slokas gaļa,
Rīku meitas petenīte.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Ēdat, panāksti,
Smeķīga gaļiņa!
Zirga gaļa, suņa gaļa,
Veca tēva pipelīte,
Irbes gaļa, slokas gaļa,
Vecas mātes petenīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 29 -

2. Nāc, māršī, iekšā,
Met acis griestos!
Griestos karājas
Trijādas barības:
Irbes gaļa, slokas gaļa,
Jauna puiša pipelīte.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

34593.

Eima, bērni, čigānos,
Čigānos laba dzīve!
Brīvi ēsti, brīvi dzerti,
Brīv pie meitas pagulēt.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Iesam, bērni, čigānos
Ziemassvētku vakarā!
Dos mums ēst, dos mums dzert,
Dos naksniņu pārgulēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

34594.

Eim, vīriņ, i gulēt,
Vai nāk miegs, vai nenāk!
Neba mūsu miega dēļ, -
Tā bij mūsu mīlestība.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

34595.

Eita, pirksti, jūs pa priekšu,
Jūs tie ceļa rādītāji!
Tu, mikuli, no pakaļas,
Tu tas grēka darītājs.
113 [Alūksnē].

34596.

Ej, pīzdiņ, odziņās,
Pelnies savu launadziņu!
Ne tev roku, ne tev kāju,
Kas tev vecai maizes dos?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34597.

Ej, puisīti, atgriez goves,
Es tev pupus parādīšu!
Man pupiņi kā radziņi,
Kā sarkani ābolīši.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34598.

Ej, puisīt, atgriez goves,
Es tev putnu parādīšu!
Apakš mana lindraciņa
Apzeltīta vāverīte.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34599.

Ej, puisīti, atgriez lopus,
Es tev putnu parādīšu!
Tu meklēsi gravu gravas,
Tādu putnu neredzēsi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tec, puisīti, atgriez goves,
Es tev cauni parādīšu!
Tu tekāsi dažu dienu,
Tādu putnu neredzēsi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34600.

Ej, puisīti, mazgā rokas,
Es redzēju, ko darīji!
Tu glāsīji petenīti
Ar abām rociņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34601.

Ej, puisīti, uz kalēju,
Uzdēj asus lemesīšus!
Nu tev būs šovasar
Dzedziediņa jāplucina.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34602.

Ekur māte, ekur meita,
Kas māk meitas audzināt!
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar kūša kustināt.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)], 244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

34603.

Es aizbrauču uz Vāczemi
Nopirkt pūru pipelīšu.
Kad pārbraucu Vidzemē,
Meitiņām izdalīju:
Kas lielākas, tām mazākas,
Kas mazākas, tām lielākas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es nobraucu uz Tukumu,
Pārved~ sieku pipelīšu.
Kad sanāca jaunas meitas,
Pa vienai izdalīju.
Atskrej vēl veca bāba,
Prasa vienu pipelīti.
Ej pie kāķa, vecā bāba!
Tevis dēļ vairs nebraukšu
Uz Tukumu pēc pipeles.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 30 -

2. Man pašami sirms zirdziņš,
Divi kalti ritenīši.
Es aizbraucu uz Vāczemi,
Pirku pūru pipelīšu.
No Vāczemes pārbraukdams,
Izdalīju meitiņām:
Kuŗa liela, tai pa divas,
Kuŗa maza, tai pa vienu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Man~ juobrauc iz Vuocz~emi
Meit~eņuom lītu p~ērktu.
Man~ b~ej četri s~ērmi zirgi,
Četri zalta skritul~eiši.
As aizbrauču, as nūp~ērku
Pīci pyuri rympult~eņu(?).
Kod puorbrauču nu Vuocz~emes,
Meit~eņuom izdalēju:
Kura lyla, tai lyluoku,
Kura moza, tai mozuoku.
Vīnai vin krūga m~ejškai,
Tai pītryuka rympult~eņu.
T~ej aizguoja rauduodama,
Asareņis slauc~eidama.
427 [Varakļānu pag. Rz].

34604.

Es ar savu kažociņu
Nevarēju saderēt:
Kad apmīzu, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Es ar savu kažociņu
Ik vakara ienaidā:
Kad samīzu, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

2. Kažociņ kažociņ,
Tu man kaunu padarīji:
Kad apmīzu, tad smirdēji,
Kad sakalti, tad grabēji.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

34605.

Es ardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu;
Apkārt griežu tautu meitu,
Caurumiņa meklēdams.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34605v1.

Apkārt griežu velēniņu,
Linu zemi uzardams;
Apkārt griežu tautu meitu,
Caurumiņa meklēdams.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es ardams, ecēdams
Apkārt griedu velēniņu;
Es, gultā gulēdams,
Apkārt griedu līgaviņu;
Apkārt griedu līgaviņu,
Mīlestību gribēdams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3. Uzardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu;
Mīlēdams, izpisdams
Apkārt griežu meitenīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34606.

Es atnācu vakaros
Piecu gadu ālavīca,
Lai redzētu, Anniņai
Vai būs labi bāleniņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34607.

Es atradu ganīdama
Balta buka raģelīti,
Tur iebāzu sav~ kūsīti,
Lai nemirka rasiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es dabūju ganīdama
Ar lociņu vācelīti,
Tur ieliku peteniņu,
Lai nemirka rasiņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

34608.

Es bij~ darba cilvēciņš,
Strādāj~ dienu, strādāj~ nakti:
Dienu taisu karotītes,
Nakti putras strēbējiņus.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Strādā dienu, strādā nakti,
Tad tu būsi saimenieks;
Dienu taisi karotītes,
Nakti putras strēbājiņus.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Strādāj~ dienu, strādāj~ nakti,
Visi darbi līdzi gāja:
Dienu taisu karotītes,
Nakti putras strēbējiņus.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

34609.

Es biju laukā,
Es daudz redzēju:
Atbrauca rūnelis
Ar vicelēm.
Brauc, rūni, projām,
Mūs~ puiši rūnīti!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 31 -

34610.

Es biju laukā,
Es ko redzēju:
Es redzēju panāksnieku
Pieci pāŗi minamies.
Div~ pazinu, div~ pazinu,
Es tos citus nepazinu:
Bij tā brūtes īstā māsa
Ar brūtgāna īsto brāli.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34611.

Es bij~ maza meitenīte,
Man izkrita petenīte;
Nu es esu liela gaŗa,
Gribās pist bez sava gala.
Ja jūs, puiši, atrodiet,
Izpisiet, atdodiet!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es meitiņa ačiņ daiļa,
Man pežiņa izkrituse;
Jauni puiši, dabūjuši,
Papisuši, atdodat!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Es meitiņa piedzēruse,
Man dozīte izkrituse;
Es jums lūdzu, ciema puiši,
Izpisuši, atdodiet!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Kūru guni, tūpuļoju,
Man izkrita petenīte;
Ja, puisīši, atrodiet,
Izpisuši, atdodiet!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34612.

Es bij~ meita, man bij govs,
Es ar govi lielījos,
Sieru sēju, puišiem devu,
Lai ar mani meņģējās.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34613.

Es bij~ meita, man bij meita,
Manai meitai atkal meita!
Tā dziedāja Straupes Baba,
Sila zemi ecēdama.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], (Valmierā).

1. Es bij~ puika, man bij puika,
Manam puikam atkal puika!
18 (Kliģenē).

34614.

Es bij~ meita, man bij pļava,
Man bij laba kaudžu vieta;
Meklēš~ tāda tautu dēla,
Kas māk taisnu iesmu durt.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Nāc, puisīti, siena grābt,
Man ir laba kaudzes vieta!
Man vajaga tēva dēla,
Laba mieta spraudējiņa.
113 [Alūksnē].

34615.

Es bij~ puika, man bij roka,
Par Daugavu olu sviedu;
Es iesviedu meitiņai
Pašā Laimes caurumā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34616.

Es brīnos, es čūdos,
Kas grāvī kukurējas:
Čigāns mina mūs~ Anniņu
Sarkaniemi kamzoļiem.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

34617.

Es būt~ laba saimenīca,
Kaut skaidās nemīzuse;
Kamēr skaidas izkaltēju,
Paliek putra nevārīta.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es būt~ laba saiminiece,
Būt~ skaidās nemīzusi;
Kamēr skaidas izkaltēju,
Tikmēr puiši badu mira.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

2. Es būt~ laba saimeniece,
Kau skaidās nemīzuse;
Kamēr skaidas izkaltēju,
Tamēr saule vakarā.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

34618.

Es dabūju ganīdama
Zaļa zuša gabaliņu;
Ak tu Dieva dāvaniņa,
Kā piebrieda vēderiņš!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34619.

Es dēliņu padomāju
Tumšajā kaktiņā;
Nu nevaida man naudiņas,
Ko taisīt kristabiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 32 -

34620.

Es dēliņu pataisīju
No trijiem kociņiem:
Oša rokas, kļava kājas,
Žīdaviņa pipelīte.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Pataisīju oša bērnu
Ar ozola kājiņām,
Egļu zara pipelīti,
Priežu mizas pautu kule.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pūt dirsā, meža gaili,
Es uztaisu oša dēlu!
Es uztaisu oša dēlu
Ar ozula degunīnu,
Sila kūsi, riekstu pautus,
Egles zara pipelīti.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Vāciets bērnu pataisīja
No sīkiem kociņiem:
Oša kājas, kļava pirksti,
Žīdaviņa pipelīte.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34621.

Es domāju, es gādāju,
Kas zem galda kvēlojās:
Anniņai sarkans kūsis,
Tas zem galda kvēlojās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es skatos, es skatos,
Kas kvēlo pasolē:
Panakstnīcām sarkans kūsis,
Tas kvēlo pasolē.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34622.

Es iesviedu sav~ pīzdiņu
Dūksnainā purviņā;
Kuŗš puisītis pist gribēja,
Lai no purva ārā velk.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es iemešu savu pežu
Dūņainā purviņā;
Kuŗš puisītis mani ņems,
Lai velk pežu kalniņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34623.

Es gan redzu, kas kaitēja
Tam jaunam puisītim:
Nevarēja purgālīti
Biksītēs savaldīt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34624.

Es gan redzu, tu meitiņa,
Tu jau ziemu nemitīsi:
Tava peža sakaltuse
Kā kažoka piedorknīte.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34625.

Es godīga mātes meita,
Ar puišiem neplēšos,
Pacēlusi lindraciņus,
Skrienu salmu pūnītī.
Proties, puisi, nāc uz mani,
Saukt es tevi nedrīkstēju!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es bij~ viena goda meita,
Es pie goda turējos,
Savelk~ savus linu brunčus,
Lienu salmu gubenē.
Proties, puika, pats pie vārda,
Nāc pie manis klātgulēt!
Došu savu ezeriņu
Kumeliņu peldināt,
Ne tik dziļi, ne tik sekli, -
Pa pavadas galiņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Es mātei viena meita,
Es pie goda turējos:
Pacēluse lindraciņus,
Ietecēju gubenē.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34626.

Es gribēju grāvi rakt,
Akmins grāvja dibinā;
Es gribēju sievu pist,
Kārpa pežas maliņā.
216 [Ventspilī].

34627.

Es gulēju launadziņu
Muižas staļļa galiņā;
Muižas puiši uzgājuši,
Man svārciņus atāķējši.
Man svārciņus atāķējši,
Man saktiņu atseguši,
Man saktiņu atseguši,
Manus pupus izraudzījši.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

34628.

Es gulēju maigu miegu,
Tautiets miegu negulēja.
Kādi velni, viesulīši
Tavas miesas kustināja?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 33 -

34629.

Es izgāju diezgan tāļu,
Lāga meitas neredzēju:
Cita šķība, cita greiza,
Cita puišu izšķobīta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34630.

Es izgāju grāvju grāvjus,
Tādu grāvju neatradu,
Kā uzgāju meitiņām
Vēderiņa galiņā.
Tur es cirtu gobas lokus,
Tur balzienus sutināju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Es izgāju grāvju grāvjus,
Tāda grāvja neredzēju,
Tāda grāvja neredzēju
Kā tai pirts palejā.
Tur es cirtu vīksnas lokus,
Tur ozola balzoniņus,
Tur ielaidu kumeliņu
Zāļainā laidarā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

34631.

Es izgāju irbju šaut
Pa tiem lauku tīrumiem.
Irbei šāvu, netrāpīju,
Meitai šāvu, tai trāpīju
Pašā laimes vietiņā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

34632.

Es jums lūdzu, bāleliņi,
Taisāt lielu aplociņu!
Panakstnieku meitiņām
Kumeļš zviedza vēderā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Mani balti bāleliņi,
Cērtiet stalli pagalmā!
Anniņai māsiņai
Kumeļš zviedza vēderā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Vedējiņu māmiņai
Kumeļš zviedza vēderā;
Eita, mani bāleniņi,
Cērtiet stalli pagalmā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34633.

Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Zem eglītes negulēt:
Lietus lija, skujas bira,
Zutis līda vēderā.
Tas nebija upes zutis,
Tā bij puiša pipelīte.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Es jums lūdzu, jaunas meitas,
Zam ozola neguliet!
Zam ozola karsta saule
Zutis līda vēderā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Lietus lija, skujas bira,
Zutis līda vēderāi;
Tas nebija upes zutis,
Tā bij puiša pipelīte.
Pate meita mordu pina,
Pate upi čurināja;
Tur ielīda lielais zutis,
Mellus kārklus šķierstīdams.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34634.

Es jums lūdzu, vēverīši,
Audiet šķidru lindraciņu!
Lai redz manu kuplu kūsi
Caur šķidriem lindrakiem.
263 [Dobelē].

34635.

Es klausos, es klausos,
Kas kaktā čukstināja:
Panāsn~ puiši piestu jāja,
Kā uz meitu gribēdami.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34636.

Es kungam labs puisīts,
Dārgas mantas vedējiņš:
Kundziņam pežu vedu,
Lielmātei pipelīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34637.

Es lielais kamarads
Ar nāburga meitiņām,
Kopā ēdu, kopā dzēru
Kopā audu audekliņu.
Viņām bija nītes, ķemmes,
Man sudraba atspolīte.
Cauri vēru piespiezdams,
Ar pautiemi pieklapēju.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 34 -

1. Ar meitām saderēju
Kopā aust villainītes;
Meitām bija melnas nītis,
Man sarkana atspolīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Es bij~ liels kamarads
Ar nāburga puisēnim:
Kopā ēdu, kopā dzēru,
Kopā audu villainītes,
Man bij nītes, man bij ķemmes,
Viņiem zelta atspolītes.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

3. Es puisītis, tu meitiņa,
Aužam kopā audekliņu!
Tev šķietiņš, tev nītiņas,
Man sudraba atspolīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4. Tautu meita zeltenīte,
Audīsim audekliņu!
Tev šķietiņš, tev nītiņas,
Man sudraba šaudeklīte.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34638.

Es mātei viena meita,
Visu godu gājējiņa,
Stāvi pupi, krūzots kūsis,
Noplīsuši lindraciņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kad es biju jauna meita,
Es varēju lepoties:
Stāvi pupi, krūzots kūsis,
Jaunas modes lindraciņi.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34639.

Es mācēju baru vest
Un steberi parādīt;
Es bij~ laba barvedīte,
Man bij laba steberīte.
Puišiem nāsis izbadīšu
Ar to jēra steberīti.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

34640.

Es meitām labs draudziņš,
Es vidū gulētājs,
Vienu roku azotē,
Otru brunču ķīlītē.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)].

34641.

Es meitām labs puisītis,
Dien~ un nakti palīdzēju:
Dienu gāju sūnas plūkt,
Nakti šķirbas aizbakstīju.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es meitām labs puisīts,
Palīdz~ dienu, palīdz~ nakti:
Palīdz~ dienu sūnas plēst,
Naktī šķirbas aizbāzīt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Meitiņām, māsiņām,
Kā varēju, tā līdzēju:
Dienu līdzu sūnas plūkt,
Nakti šķirbas aizdrīvēt.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

34642.

Es meitām vakarā
Lielu smieklu pataisīju:
Appušķoju pipelīti
Ar sarkanu dzīpariņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es meitām vakarā
Dažu prieku padarīju:
Appušķoju peipulīti
Ar ābeļu ziediņiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34643.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte,
Man pežiņa kā muldiņa
Vēderiņa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34644.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Visa mana kūša pļava
Zied kā kunga rožu dārzs.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es mātei viena meita,
Par visām skaistākā,
Viena pate kūša spalva
Zied kā kunga rožu dārzs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34645.

Es meitiņa kā puķīte,
Man bij sava brīvlādīte;
Kuŗs puisītis priekšā nāca,
Tam lādītes atslēdziņa.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34646.

Es meitiņa kā puķīte,
Man lietiņa dimantiņa,
Man pupiņi kā riekstiņi,
Kā Vāczemes āboltiņi.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

- 35 -

34647.

Es meitiņa kā puķīte,
Man lietiņa kā rozīte;
Ja jūs, zēni, neticiet,
Pagāziet, apraugiet!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Es meitiņa tīra zelta,
Man lietiņas dimantiņa;
Ja jūs puiši neticat,
Pasvieduši, apskatāt!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34648.

Es meitiņa kā puķīte,
Man pīzdiņa kā muldiņa;
Mīlēj~ tādu tēva dēlu,
Kas to pilnu piepildīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34649.

Es meitiņa kā puķīte,
Caura mana petenīte;
Es tev lūdzu, tautu dēls,
Aizbāz manu petenīti!
113 [Alūksnē].

34650.

Es meitiņa očeņ daiļa,
Man pupiņi stāvu stāv,
Man pupiņi stāvu stāv
Pret jauniem puisēniem.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Es puisītis kā ozols,
Man pipele stāvu stāv,
Man pipele stāvu stāv
Pret jaunām meitiņām.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34651.

Es meitiņa zema resna
Ar apaļu vēderiņu;
Dasagulu gar akmeni,
Lai pis puiši svilpodami.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es gulēju gar akmini,
Pis man~ puiši svilpjodami;
Trīs nokāpa, trīs uzkāpa,
Vēl deviņi lūkojās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34652.

Es meitiņa zema resna
Ar apaļu vēderiņu,
Ciči man sudraboti,
Kūsīts zelta lapiņām.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Ņemiet mani, ciema puiši,
Es bij~ branga mātes meita!
Man cicīši sudraboti,
Kūsīts zelta lapiņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34653.

Es meitiņa smuka, daiļa,
Sarkans rožu vaiņadziņš;
Tik vien man vaina bija:
Pārplīsuse pakaļiņa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34654.

Es, Dreimani (=saimn. v.) godādama,
Augstu krēslu tam pacēlu;
Augstu krēslu tam pacēlu,
Zemu liku pīrādziņu.
Pēc pīrāga sniedzoties,
Plīst pakaļa plīstamo.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Māršu augstu sēdināju,
Zemu liku pīrādziņu;
Jaunā mārša apirdās,
Pēc pīrāga sniegdamies.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34655.

Es, Anniņa, nezināju,
Ka tev tāšu petenīte;
Man pateica dzeguzīte,
Ka tev tāšu petenīte.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Es, Jānīti, nezinātu,
Tava māte man sacīja,
Tava māte man sacīja,
Ka tev tāšu vēderiņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34656.

Es Sīmaņa pipelīti
Gar galdiņu izmērīju:
Pieci sprīži, trīs olektes,
Sestā purga galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ko liedzies, tu Mārtiņ,
Ka pie manis negulēji?
Es jau tavu pipelīti
Ar sprīžiem izmēroju:
Pieci sprīži, divi colli,
Vēl podziņa galiņā.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

- 36 -

34657.

Es nebiju uzaugdama
Tādu ērmu redzējusi,
Ko redzēju pirmo nakti,
Pie tautieša gulēdama:
Stāvu koki slaistījās
Apkārt manu augumiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Es izaugu liela meita,
Tadu joku neredzēju:
Manā kāju galiņā
Viens ar bārdu slaistījās.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Es nebiju uzaugdama
Tāda ērma rezējuse:
Viens ar bomi slaistījās
Manā kāju galiņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

3. Velns ar bomi slaistījās
Manā gultas kājgalī;
Dievs to zina, kas tur būtu,
Ja nebūtu pamod~sies!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34658.

Es nedevu puisīšam
Sava rīka smurgulēt;
Puisīšam tievs un gaŗš,
Locīties locījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34659.

Es nedošu nevienam
Braukāt savas kamaniņas;
Kuŗš puisītis mani ņem,
Lai brauc manas kamaniņas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34660.

Es nedošu čigānam,
Tam bij melna pipelīte.
- Tāda pate pipelīte
Kā citiem puisīšiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34661.

Es nedzeršu šitā alus,
Es redzēju, kā brūvēja:
Kubuls rūga, seija tek,
Brūvers mīza ķipītī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tu nedzertu alutiņu,
Ja zinātu, kā darīja:
Žeiris tek čurkstēdams,
Brūvers mīza ķipītie.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34662.

Es neiešu rugainē,
Rugainē kājas bada;
Es neiešu pie tautieša,
Tautiets bada apakšiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34663.

Es neiešu sētiņā,
Sava darba nedarījis:
Galdam stūri nositīšu,
Meitai bērnu pataisīšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es, kāzāsi atnākdama,
Skādi vien padarīju:
Es saplēsu mālu podu,
Puišam dēlu pataisīju.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

2. Es projām neaiziešu,
Kamēr skādi padarīšu:
Es noraušu gailim kaklu,
Meitai bērnu paraudzīšu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Gaļu gribu, gaļu gribu,
Šķīsta piena es negribu;
Ja es gaļas nedabūšu,
Lielu skādi padarīšu:
Galdam stūri nolauzīšu,
Meitai bērnu pataisīšu.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

4. Ko, Jēkab, padarīji,
Panāksnos atnākdams?
Mālu podu sadauzīji,
Meitai bērnu paraudzīji.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

5. Tikmēr prom es neiešu,
Kamēr grēku padarīšu:
Galdam stūri nositīšu,
Meitai bērnu pataisīšu.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6. Vēl projām es neiešu,
Līdz es skādi padarīšu:
Sasitīšu māla podu,
Puišam bē(r)nu pataisīšu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

34664.

Es neietu pie vācieša,
Kaut es vīra neredzējse:
Vāciešam pipelīte
Līku loču locījās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 37 -

34665.

Es nesētu driķu druvas,
Ja tā skaisti neziedētu;
Es neņemtu līgaviņas,
Ja tā man pist nedotu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34666.

Es nezinu, kas man vainas,
Es nevaru locīties:
Es apēdu jēlas desas
Vienu mazu gabaliņu.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

34667.

Es nezinu, kas par vainu,
Ka nevaru locīties:
To darīja silta guļa,
Jaunu puišu mīlestība.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34668.

Es nezinu, kas par vainu,
Ka nevaru piezalīkt:
Vai būs mani piegulējis
Viņas sētas Jankulīts.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34669.

Es nevestu kundziņam
Izecētas ecēšiņas;
Nu atvedu brālīšam
Izbrūķētu līgaviņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Es aizvedu kundziņam
Izecētu ecēšiņu;
Nu māmiņa man atveda
Izbrūķētu līgaviņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34670.

Es pārvedu brālītim
Bez cauruma līgaviņu.
Ved~ mežā, sien~ pie koka,
Lai kaļ dzenis caurumiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ai Dieviņ, ko darīšu,
Līgaviņa bez cauruma?
Ved~ mežā, sien~ pie koka,
Lai kaļ dzenis caurumiņu.
216 [Ventspilī].

2. Mans bāliņš nosaņēma
Bez cauruma līgaviņu.
Ved mežā, sien pie koka,
Lai kaļ dzenis caurumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Vācietim tieva sieva,
Ne tai pupu, ne cauruma.
- Ved mežā, sien pie koka,
Lai kaļ dzenis caurumiņu,
Lai kaļ dzenis caurumiņu,
Lācis pupus iemūrē!
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

34671.

Es, pats lāču šāvējiņš,
Lāču gaļas nedabūju;
Stobru vien kustināju,
Apakš sagšas gulēdams.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

34672.

Es pieviļu savu vīru
No vakara vakarā:
Citvakar citvakar,
Tad es došu, tad es došu!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34673.

Es pipeli līdza vestu,
Kaut tā skādes nedarījsi:
Paēdusi, padzērusi,
Meklē melna caurumiņa.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Miķelīti Miķelīti,
Es tev~ lūgtu kāziņās,
Es tev~ lūgtu kāziņās,
Kad tu skādes nedarītu:
Tu, piedzēris salda alus,
Ar meitām jokojies.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

2. Pipelīte, nebēdniece,
Kāzās tevi nevedīšu:
Pieēduse, piedzēruse,
Meklē meitas caurumiņu.
263 [Dobelē].

34674.

Es pisīga, es vēlīga,
Man ir laba veselība.
Kad atnāca rudentiņš,
Man radās tāds maziņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34675.

Es pistos rītā agri,
I bez saules vakarā,
Kaut man otris, kas palīdz
Manu bikšu paturēt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 38 -

34676.

Es puisītis, tu meitiņa,
Iesim abi velēties!
Tev silīte, man vālīte
Vēderiņa galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Es meitiņa, tu puisītis,
Iesim abi velēties!
Ja tev laba bungu vāle,
Sit manā silītē!
Lai bomeļļa nošļakstēja
Pa melniem elksnīšiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Es puisītis, tu meitiņa,
Iesim abi velēties!
Tev ir laba sārmu sile,
Man ir laba bungu vāle.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34677.

Es redzēju brūnu kūsi
Spīdam akas dubenāi.
Tev, brālīti, gaŗas rokas,
Tev jāiet izkacēt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es iemetu zaļu zuti
Dziļas akas dibenā;
Tev, Anniņa, gaŗas rokas,
Tu varēji izkacēt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Tev, Jēkaup, gaŗa roka,
Sniedzies akas dibinā!
Dziļas akas dibinā
Vecas mātes peteniņš.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Veca vīra pautu kule
Dziļas akas dibenā;
Grietiņai gaŗas rokas,
Tā varēja aizkacēt.
224 [Kabilē (Kld)].

34678.

Es redzēju ganīdama,
Putniņš putnu dzenājās:
Lielais lēca uz mazo,
Mazais ļipu tirināja.
263 [Dobelē].

1. Ak tu traidu vasariņa!
Putniņš putnu dzenājās:
Mazais lēca uz lielā,
Lielais ļipu skurināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Māte māte, ved man vīru,
Es vairs cūku neganīšu!
Es redzēju ganīdama,
Putnis putnu dzenājās:
Lielais lēca uz mazā,
Mazais ļipu kustināja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

3. Memmiņ mīļā, laid man~ ganos,
Lai man~ puiši patrenkā!
Es redzēju dārziņā:
Putniņš putnu trenkājās.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34679.

Es redzēju melnu kraukli,
Uz vēdera knāpājam;
Tas nebija melnais krauklis,
Tā bij puiša pipelīte.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34680.

Es redzēju sapinā,
Zivs ar zivi bučojās;
Tā nebija zivs ar zivi,
Tie bij puiši ar meitām.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

34681.

Es redzēju Vāczemē
Sarkankūša jumpraviņu;
Tai vajaga zīda pautu,
Stīgām šūtas pipelītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34682.

Es saku, puisīti,
Stuidies, stuidies!
Es tevi ielikšu
Kaziņu stallī,
Dors tevi no priekšas,
No pakaļiņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34683.

Es samīzu lielu pelci
Pie brālīša nama duru.
Atjāj pieci vedējiņi,
Noslīkst pieci kumeliņi.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Es izaugu krietna meita,
Es piemīzu ezeriņu;
Tur tie jāja, tur noslīka
Slavenie tautu dēli.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

- 39 -

2. Es piemīzu lielu palti
Bāleliņa pagalmā;
Tur noslīka tautu dēls
Ar visiem(i) zābakiem.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

34684.

Es savai līgavai
Ļauna vārda nesacīju:
Viņa, mani mīļodama,
Priekšu grieza, mutes deva.
1311 [Apē (Vlk)].

34685.

Es savam brūtgānam
Raibus cimdus noadīju;
Pate guļu apakšā
Rakstītām zeķītēm.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

34686.

Es savām māsiņām
No Vāczemes bulli vedu,
Trim stariem pipelīte,
Deviņiem pautu kule.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34687.

Es savam tautietim
Baltu krekliņ~ i velēju,
Lai tas man virsū kāpa
Kā baltais gaigaliņš.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34688.

Es~ sac~ēju t~ev, T~ekl~eit,
Naād rutku, ni burkuonu:
Rutkys tovu sirdi grauz~a,
Burkons pyut~a v~ēderiņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

34689.

Es šķitos ugunsgrēku
Viņā lauka galiņā:
To Jūlīti krievi ķimsa
Sarkanām biksītēm.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34690.

Es šķitu Anniņai
Krellītes gar kaklu:
Kuilīša pautiņi
Apvažarāti.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34691.

Es šķitu Jorenam
Sudraba nazi:
Kuiļa diņķis rokā(i)
Vaŗa pumpa [nagla] galā.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34692.

Es skatos, es raugos,
Kas galdiņu kustināja:
Puisīšam stāvs rīciņš,
Tas galdiņu kustināja.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34693.

Es tev lūdzu, kalējiņi,
Kal man līku tutenīti!
Plakanpautis vazājās
Pa maniem rāceņiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34694.

Es tev lūdzu, mīļākā,
Apsedz mani ar brunčiem!
Es tev likšu mīļodams
Savas bikses pagalvie.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34695.

Es tev lūdzu, tautas dēls,
Strīķē manu izkaptiņu,
Es tev došu vakarā
Strīķēt manu vēderiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34696.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man šķidrus lindraciņus!
Lai redz manas baltas ciskas,
Par plāniņu pārejot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas tas tāds vēverītis,
Kas auž retus lindraciņus?
Redzēj~ manu kuplu kūsi
Caur retiemi lindrakiem.
401 [Slampes Tk].

2. Lūgšus lūdzu vēverīti,
Lai auž šķidru lindraciņu,
Lai redz manu kuplu kūsi,
Pa kalniņu staigājot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34697.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man šķidrus lindraciņus!
Lai tie puiši cauri redz,
Vai tā prece lieti der.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 40 -

34698.

Es tev saku, māmuliņa,
Neaud šķidra priekšautiņa!
Vējiņš pūta kūsītī
Kā žagaru būrītī.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

34699.

Es tev saku, mans brālīti,
Šķērpē asus lemesīšus!
Nu pārveda tautu meitu
Sazēlušu atmatiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34700.

Es tev saku, tautu dēls,
Bez brunčiem negulēšu,
Es negribu citu gadu
Pirtī brēkt vai vai vai!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34701.

Es to daudzi nebēdāju,
Ka man~ puiši neprecēja;
Dzīšu cūkas tīrumā,
Lai lec kuilis mugurā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gana biju es cietuse,
Nu jau vairs necietīšu:
Dzīšu cūkas tīrumā,
Lēks man kuilis mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34702.

Es to daudz nebēdāju,
Ka man~s zēni neprecēja,
Kāp~ kuiļam mugurā,
Jāju pate precībās.
331 [Augškurzemē (Il)].

34703.

Es to savu kuplu kūsi
Ar dūrēm sadūrēju,
Kam tas mani neieveda
Bagātāi vietiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34704.

Es čigānam rada biju,
Čigāns mani pataisīja,
Čigāns mani pataisīja
No kažuka lupatiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34705.

Es, uz krogu aiziedama,
Bungāt kūsi sabungāju,
Lai redzētu šovakar,
Kādi kungi izbradās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

34706.

Es uzgāju ganīdams
Purvā mazu atslēdziņu,
Es atslēdžu meitiņām
Mīlestības avotiņu.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

34707.

Es vēlā vakarā
Ar meitām mielojos,
Viņas man plaudi deva,
Es viņām asarēnu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es vakar vakarā
Ar puišiem mielojos:
Puiši man zuti deva,
Es viņiem plaudi devu.
Es apēžu zuša gaļas
Mazu mazu kumosiņu;
Ak tu Dieva devumiņš,
Man piebrieda vēderiņš!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34708.

Es vīriņu čučināju:
Guli, guli, čuči, čuči!
- Es, sieviņ, gan gulētu,
Rīki mani negulēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34709.

Gāju, gāju pa celiņu,
Iesagriežu krūmiņos;
Tur uzgāju jaunu puisi,
Melnu vistu plucinot.
Es padevu dievpalīgu,
Viņš ar vistu krūmiņos.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34710.

Gāju pa ceļu,
Satiku ganus,
Sāk suņi riet,
Ganu meita bēgt.
Es pakaļ, es pakaļ!
Viņa bērza galā,
Es pežas malā.
Viņa no bērza šļaps!
Es aiz pežas kraps!
Viņa šauj roku priekšā,
Es bimbu iekšā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 41 -

34711.

Gana bija vedējmāte
Bod~s drēbēs ģērbusēs:
Uz pakaļas zirgu deķis,
Kas pakaļu sutināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34712.

Gana labi tā māmiņa
Savas meitas prizierējse,
Piesējuse zīda banti
Vēderiņa galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34713.

Ganos gāju dziedādama,
Augsti kājas cilādama;
Paskatāt, ciema puiši,
Kāda mana kalendere!
Slapja mana kalendere, -
Sausa būs šī vasara.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34714.

Ganu meita ganīdama
Iemīzuse lāmiņā.
Trīs gadiņi tā lāmiņa
Zelta miglu miglināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Ganu meita ganīdama
Iemīzusi lāmiņā.
Trīs gadiņi tā lāmiņa
Zelta miglu nomigloja.
Kuŗš puisītis gaŗām gāja,
Noņēmās cepurīti.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

2. Jauna meita kuplu kūsi
Miez ābola pļaviņā.
Trīs vasaras tā pļaviņa
Ziedēj~ zelta ziediņiem.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. Kuplu kūsi meita mīza
Āboliņa pļaviņā.
Trīs gadiņi tā pļaviņa
Zilu miglu nomigloja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Tautu meita kuplu kūsi,
Kam tu mīzi pļaviņā?
Trīs gadiņi tā pļaviņa
Zelta rasu norasoja.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34715.

Ganu meita ganīdama
Iemīzuse lāmiņā.
Tur auga puišiem
Cepuŗu puķes.
Veciem vīriem
Balandiņas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34716.

Ganu meita ganos gāja
Ar sarkanu kucentiņu.
Vilks apēda kucentiņu,
Vāciets mina ganu meitu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34717.

Ganu meita ganos gāja,
Pupus kāra ozolā;
Saka vārna daskriedama:
Kam tie pliki sivēniņi?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34718.

Ganu meita, ganu meita
Pasalaida kārumos:
Izdzīdama puišu prasa,
Sadzīdama baltu putru.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34719.

Gaŗais manis arājiņš
Kā tā gaŗa vasariņa:
Es iegulu līkumā
Kā siltāi saulītēi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34720.

Gaŗām gaŗām,
Sakārņa pipeles!
Gaŗām aizveda
Škadārna pīzdu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34721.

Gauži raud žīda māte,
Žīdam strupja pipelīte.
Neraud~ gauži, žīda māte,
Vēl stungars karājās!
216 [Ventspilī].

- 42 -

34722.

Gauži raud Čūļa meita,
Čūļam stute notrūkuse.
Neraud~ vis, Čūļa meita,
Ataugs jauna atvasīte!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34723.

Ģērbies, pīzdiņa,
Raibītēs,
Pipele, samata
Kamzoļos!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34724.

Glīši, tautas, glabājiet
Manu bērnu, paņēmuši:
Kad galviņu atsedziet,
Tad dirsiņu aizsedziet!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34725.

Gotiņ~ mana raibaļiņa
Ar pežiņu nopelnīta;
Ja pežiņas man nebūtu,
Nebūt~ govs raibaļiņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34726.

Gotiņ, mana raibaliņa,
Mums abām grūts mūžiņš:
Tevi jele kaušus kava,
Mani dzīvu sabadīja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Gosniņ, manu raibuliņu,
Mums abām grūts mūžiņš:
Tevi jele kaušus kava,
Mani dzīvu nobadīja.
Tev asinis notecēja,
Man piepampa vēderiņš.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Kaziņ, mana līkraģīte,
Mums abām viena nāve:
Tevi taču kautin kāva,
Mani dzīvu nobadīja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

34727.

Govju gans kalnā,
Vējš pūš sprāklē;
Cūku gans lejā
Siltā saulē.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34728.

Govganam sviesta ciba,
Baltas maizes kukulīts;
Cūkganam cūku sūds,
Sakaltusi garoziņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lopu ganam lopu sūdi,
Saulē cepta karašiņa;
Cūku ganam cūkas riba,
Baltas maizes kukilīts.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Zirgganam gŗūta dzīve,
Zirga sūdi vācelē;
Govganam piena rausis,
Sviesta ciba vācelē.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

3. Cūkganam cūku gaļa,
Baltas maizes kukulīts;
Govganam govju sūds,
Sadegušas garauzīnas.
1191 [Ēveles draudzē].

4. Cūkganam cūku stapars,
Sakaltuse garoziņa;
Govganam sviesta ķība,
Tīras maizes kukulīts.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34729.

Griez priekšiņu, tautu meita,
Ko grozīji muguriņu!
Par priekšiņu naudu devu,
Ne par tavu muguriņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Griez priekšiņu, tautu meita,
Ko grozīji pakaļiņu!
Par priekšiņu naudu devu,
Par pakaļu pātadziņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2. Priekšu griez, ne pakaļu,
Man~ jaunā līgaviņa!
Priekšas dēļ, ne pakaļas
Trijkārt jūdžu kumeliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

34730.

Grezna grezna tautu meita,
Pelēks manis bāleliņis;
Kad tu būtu vēl jo grezna,
Tev jāgul apakšā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34731.

Gribiet, puiši, ņemiet mani,
Gribiet, mani neņemiet!
Es piesaku jums pie laika,
Apuškā negulēšu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 43 -

34732.

Gribiet, puiši, ņemiet mani,
Gribiet, mani neņemiet!
Man nevaida caurumiņa
Piņģerota lielumā.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

34733.

Grūdiet, meitas, kaņupītes,
Smērējiet(i) petenītes!
Lai tās ziemu neaizsala,
Lai vasaru nepelēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34734.

Gudras gudras panāksnīcas,
Sienā grieza vēderiņu;
Vēl gudrāki mūsu puikas, -
Pretī urba caurumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gudra gudra tautu meita,
Pret sieniņu priekšu grieza;
Vēl gudrāks tautu dēls,
Pretim urba caurumiņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34735.

Gudri mūsu bāleliņi,
Sveķiem solu tecināja;
Cik celsies panāksnīcas,
Tik pakaļas vārkšķinās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34735v1.

Apsasēda tā māsiņa
Sveķejā soliņā;
Kad sēdās, tad plaukšēja,
Kad cēlās, tad čīkstēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Bāliņš, kāzas taisīdams,
Sveķiem solu tecināja;
Cik māršiņa pacēlās,
Tik pakaļa novirkšēja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Lūdzan lūdzu bāliņam
Sveķiem solu tecināt;
Sēstoties plakšējās,
Ceļoties viršķējās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4. Mani balti bāleliņi
Sveķiem beņķus tecināja;
Panākstiņu meitiņām
Plīst pakaļas ceļoties.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Trīs gadiņi mūs~ bāliņi
Sviķiem solu tecināja;
Kad cēlās jaunā mārša,
Norāv~ kūsi trinkšķēdam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34736.

Gulēt varu pie meitām,
Kā pašam patīkās,
Gaŗām, šķērsu, krusteniski -
Rīgā biju rūnīties.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34737.

Guli, guli, tautu meita,
Griestos kājas izcēlusi!
Tukšs tavs pūriņš,
Pliks peteniņš.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34738.

Gul~, meita, zem galda,
Plēt kājas laukā,
Dod mūsu puikām
Iebaudīšanu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34739.

Gul~, tautieti, ko tu kusti,
Kāds vels tevi kustināja!
No tās tavas kustēšanas
Būs man liela vaidēšana.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

34740.

Gulta čīkst, gulta čīkst,
Kas to gultu čīkstināja?
Miķels gultu čīkstināja,
Uz Kačiņu domādams.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

34741.

Guļu, guļu miegs nenāk,
Puišam daļa neatdota;
Kad atdevu puišam daļu,
Guļu, ģeņģes atvēruse.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Guļu, guļu, nenāk miegs,
Puišam tiesas nedevuse;
Kad nodevu puišam tiesu,
Guļu, kājas sacēluse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34742.

Guļu, guļu miegs nenāca,
Pie tās jaunas līgaviņas.
Ko būs man miegam nākt,
Mella caune vaktējama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 44 -

34743.

Gul~ pie vecas māmulītes
Kā vecām ecēšām;
Viņas pupi grabēt grab,
Viņas ciskas klabēt klab.
Gul~ pie jaunas meitenītes
Kā pie dūnu spilveniņa;
Viņas pupus nobučoju,
Viņas ciskas noglaudīju.
216 [Ventspilī].

34744.

Īsā plakaniski!
Lai vēderu nemaitā;
Neba manu vēderiņu
Šo naksniņu vien vajdzēs.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Stīvu priekšu, platām biksām
Pie manim piegulās.
Ausā plakaniski!
Lai vēderu nemaitā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34745.

Ikkuŗam putniņam
Dievs dod savu rājējiņu:
Incis kaķis peles rāja,
Pīzda rāja pipelīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Kukaiņam, ragaiņam,
Katram savs rājējiņš;
Incis kaķis peles rāja,
Pipelīte petenīti.
113 [Alūksnē].

34746.

Ik naksniņas vēžot gāju
Es ar savu līgaviņu:
Kur redzēju melnumiņu,
Tur stiprāki dukurēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34747.

Ik vakarus, pārvakarus
Knauši mani kaitināja;
Kaut jel kādu vakariņu
Dundurītis kaitinātu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34748.

Izaugu meitiņa
Kā viena liepiņa,
Nu gribu vīriņa
Bez sava gala!
Satiku puisīti
Tiltiņa galā,
Visi mani kauliņi
Tirptin tirpa.
Puisīti mīļais,
Puisīti daiļais,
Būsi man draudziņš,
Gauži tev lūdzu!
Ja tu neturi
Žēlīgu prātu,
Tad mana pēdīgā
Stundiņa klāt.
Gan lasu odziņas,
Gan šķiņu riekstiņus,
Nevaru puisīti
Pielabināt.
Cepu desu pannā,
Lēju alu kannā,
Nevaru puisīti
Pielabināt.
Griežu siltu priekšiņu,
Dodu saldu mutīti,
Nu varu puisīti
Pielabināt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34749.

Izminu Kačiņu
Uz ratu beņķa,
Gāliņa karājās
Kā tītariņam.
224 [Kabilē (Kld)].

34750.

Iznāk Anna nosarkuse,
Iznes kūsi sajukušu.
Tavas pašas vaina bija, -
Kam gāj~ tautu klētiņā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34751.

Izaplēta dadža lapa
Liela ceļa maliņā;
Izaplēta tautu meita,
Ar tautieti pisoties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34752.

Izaplēta vedamai
Mieznamais caurumiņš;
Uz ratu beņķa,
Tur vajaga taukas tapas,
Divu bumbu dzinējos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 45 -

34753.

Jājējiņa dēliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti:
Dienu jāju kunga zirgus,
Nakti kunga gaspažiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja nedzīvot
Muižas kunga kučieŗam:
Dienu jāja kunga zirgus,
Nakti kunga preilenītes.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

34753v2.

Spriši spriši kunga puiši,
Spriši dienu, spriši nakti;
Dienu jāja kunga ķēvi,
Nakti kunga ķēķa meitu.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

34754.

Jājējiņa dēliņš biju,
Jāju dienu, jāju nakti:
Dienu jāju labu zirgu,
Nakti labu mātes meitu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34755.

Jāju, jāju zirdziņā,
Kā nejāju lopiņā?
Kā tautietis mani jāja
Uz baltā paladziņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jāju, jāju zirdziņā, -
Kas nejāti ķēvītē?
Tautiets mani jādelēja
Smalkā linu krekliņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34756.

Jāņa māte sieru sēja,
Cūkas sūdu vidū lika;
Govganam sieru deva,
Cūkganam cūkas sūdu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

34757.

Jāņa māte sieru sēja,
Cūkas sūdu vidū lika;
Meitenēm sieru deva,
Puisēniem cūkas sūdu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

34758.

Jānīšam zili pauti,
Pēteram puspelēki.
Jānīts savus zilus pautus
Iešauj ziedu cekulā,
Pēters savus puspelēkus
Iesien rudzu kūlītī.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

34759.

Jānīt, tavu stipru zāli,
Appirdos noraujot!
Kātiņš rokas resnumā,
Ziediņš plaukstas platumā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Stipra bija Jāņa zāle,
Appirdos noraudama.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34760.

Jaunajai māršai
Skangalu petene:
Pār slieksni ejot,
Tarkšēja, tarkšēja.
Ja man neticat,
Prasait sliekšņam!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34761.

Jaunajām meitiņām
Skudras okstu izkasīja.
Eita, puiši, uz pļaviņu,
Atnesiet vaivariņus!
Ka var skudras izvaijāt
Jaunajām meitiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34762.

Jaunas meitas Jāņu nakti
Guļ baltos palagos;
Puiši guļ sētmalie,
Suņi mīza cepurēs.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

34763.

Jaunas meitas pisdamās
Prasa salta ūdentiņa;
Jau sirsniņa ģībin ģība,
Vēl pežiņa gribēt grib.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34764.

Jauniem devu, jauniem došu,
Tie man dārgi aizmaksāja;
Tie vecie sirmie puiši,
Tie tik pisa parādā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 46 -

34765.

Jauni kungi, veci kungi
Ar cimdiem pīzdu rauga;
Es, nabaga arājiņš,
Ar plikām rociņām.
216 [Ventspilī].

34766.

Jauni puiši aizslēguši
Manu mazu dimlādīti:
Ielikuši zuša galvu,
Divi mazi sīpoltiņi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34767.

Jauni puiši gauži raud,
Gribum~ zāļu meklēdami:
Visām tautu meitiņām
Petenītes plātījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34768.

Jauni puiši nezināja,
Kur meitām labā vieta:
Augšpus ceļu, zem vēdera,
Tur meitām labā vieta.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

1. Jauni puiši nezināja,
Kur stāv meitu kalendārs:
Augšpus ceļu, zem vēdera,
Trešajā līkumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Jūs, puisēni, nezināt,
Kur meitām rozes zied:
Ne lik augstu, ne tik zemu,
Paslēptā vietiņā.
1311 [Apē (Vlk)].

34769.

Jauni puiši nezināja,
Kur varēja lāčus šaut:
Lācīts guļ jūrmalā
Jaunu meitu šakumā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34770.

Jauns puisītis, jauna meita,
Jauns bij linu paladziņš;
Ne stundiņas negulēja,
Jau deviņi caurumiņi.
266 [Jelgavā].

34771.

Jeus, ļauteņi nazinot,
Kū tauteņas man~ darēja:
Stīpe, stīpe garumā,
Suoka velt rasnumā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

34772.

Kā, bāliņi, dzināties?
Ko māsai iedevāt?
Divus kviešu kukulīšus,
Vienu cauru pīrādziņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34773.

Kā ēsi, Anniņa,
Navaida naža?
Kur suni rūnīji,
Tur nazis palika.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34774.

Kā mēs mākam,
Tā mēs dziedam:
Siermam ziergam
Ērzeļa pauti.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34775.

Kad es biju jauna meita,
Ar pīzdiņu guni šķīlu;
Nu es veca, nu nevaru
Ar tērauda šķiltavām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34776.

Kad es biju jauna meita,
Bez tabaka nestāvēju:
Divi ragi azotēi,
Trešā doze kabatāi.
Gāju, gaiļus rūnīdama,
Pelnu savu tabaciņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Kad es biju jauna meita,
Bez tabaka nestaigāju;
Gāju, kuiļus rūnīdama,
Tabaciņu pelnīdama.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34777.

Kad es biju jauna meita,
Bez tabaka nestaigāju:
Divi ragi azotē,
Trešā doze kājstarpā.
No ragiem pate šņaucu,
No dozītes puišiem devu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 47 -

34778.

Kad es biju jauna meita,
Es deviņus izturēju:
Trīs nokāpa, trīs uzkāpa,
Trīs apkārt lakstījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es meitiņa kā puķīte,
Man deviņi brūtgāniņi:
Trīs nokāpa, trīs uzkāpa,
Trīs biksītes šļucināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34779.

Kad es biju jauna meita,
Es iemīzu pudelē;
Tagad, veca palikuse,
Ratu rumbā nevarēju.
113 [Alūksnē].

1. Kad es biju jauns puisītis,
Es iemīzu pudelēi;
Nu es ešu vecs palicis,
I spannī nevarēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34780.

Kad es biju jauna meita,
Es dažādi darbojos:
Izpuškoju puišiem pautus
Ar ozola lapiņām.
216 [Ventspilī].

34780v1.

Appuškoju puišam riečus
Ar ozola lapiņām;
Meitiņām, māsiņām,
Ar liepiņas lapiņām.
216 [Ventspilī].

2. Diža liela ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Appuškoja buļļam pautus
Ar ozola lapiņām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3. Ganu meita lielījās,
Lielu darbu padarījse:
Buļļam pautus appuškojse
Ar ozola lapiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4. Labu darbu padarīju,
Svētu rītu ganīdama:
Appuškoju puišam pautus
Ar ābula lapiņām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

34781.

Kad es biju jauna meita,
Es raženi turējos:
Mīzu, kāju pacēluse,
Plakanā spannītī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Laba tēva meita biju,
Labi sevi uzvedos:
Mīzu, kāju pacēluse,
Apaļā podiņā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Tā Grietiņa goda meita,
Tā pie goda turējās:
Mīza, kāju pacēluse,
Apaļā spainītī.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34782.

Kad es biju jauna meita,
Es trejādi pelnījos:
Uz pupiem ortu ņēmu
Uz nabiņas pusdālderi,
Uz to pašu melnumiņu
Trīs apaļus dālderīšus.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kad es biju jauna meita,
Es trejādi pelnījos:
Uz cicīša petaciņš,
Uz nabiņas kapeiciņa,
Uz tā lejas caurumiņa
Trīs apaļi dālderīši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34783.

Kad es biju jauna meita,
Es varēju lielīties:
Pieci bērni pataisīju
Sava tēva gubenī.
Visiem bija baltas galvas,
Visi aŗ tīrumā.
113 [Alūksnē].

34784.

Kad es biju jauns puisītis,
Visus ciemus apciemoju:
Pie Pupieša, pie Nabieša,
Pie Silieša pārgulēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kad es brauču ciemiņā,
Visus ciemus izciemoju:
Pie Pupaiņa, pie Nabaiņa,
Pie Skujaiņa lejiņā.
Pie Pupaiņa auzas kāru,
Pie Nabaiņa dusināju,
Pie Skujaiņa lejiņā
Kumeliņu peldināju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 48 -

34785.

Kad es biju jauns vīriņš,
Es raženi turējos:
Šķērēj~ matus, pucēj~ bārzdu,
Uzbuntēju pipelīti.
216 [Ventspilī].

34786.

Kad es biju maziņa
Man bij maza pežiņa;
Nu es esmu liela meita
Nu man ir liela pīzda.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34787.

Kad es gāju maltuvē
Trīs balstiņas atskanēja:
Klaudz milniņa, čīkst pīzdiņa,
Dziedu pati malējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Viena mala malējiņa,
Trīs balstiņas atskanēja:
Dzirnav~s rūca, milniņš klaudz,
Pirda pati malējiņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34788.

Kad piekusa viena kāja,
Tad ar otru padancoju;
Kad ar vīru sasabāru,
Tad negāju klātgulēt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

34789.

Kad tie jēri nepistos,
Tad mēs pliki vazātos;
Mūsu pašu kundziņam
Jēra pista cepurīte.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

34790.

Kāda velna Matīss grib,
Cilā manu priekšautiņu?
Apakš mana priekšautiņa
Sudrabota vāverīte.
226 [Kandavā (Tl)].

34791.

Kāda velna puiši grib,
Pie meitām gulēdami?
Priekšu griezu, mutes devu,
Kāda velna vēl gribēja?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

34792.

Kādus ērmus es redzēju,
Svešu zemi staigādams:
Es redzēju sarkanpauti,
Sarkankūša jumpraviņu.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

34793.

Kāzu meitas, cisku mīžas,
Zem durvīm piemīzušas;
Cik gribēju ārā iet,
Tik kājiņa paslīdēja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

34794.

Kal, kalējs, ko kaldams,
Kal man dzelzu priekšautiņu!
Lai tautieša vaŗa bulta
Gaŗām skrēja svirkstēdama.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

34795.

Kālabad Anniņai
Šķībi stāv vainadziņš?
Kā tas šķībi nestāvēs,
Piecu dēlu māte bija.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34796.

Kalējs kala dienu, nakti,
Nenokala cilvēciņa;
Es nokalu cilvēciņu,
Gultiņā gulēdams.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kalējs kala visu gadu,
Vēl tik smuku neizkala,
Kā izkala mans brālītis,
Vienu nakti gulēdams.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Kalējs kala visu mūžu,
Nenokala cilvēcīnu;
Mans brālītis gulēdamis,
Tas nokala cilvēcīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34797.

Kalējs kala dienu, nakti,
Cilvēciņa neizkala;
Es izkalu cilvēciņu
Ar vēdera plēšiņām.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

34798.

Kalējs kala, kalējs kala,
Kalējam kule kust.
Kā tam kule nekustēs,
Āmuriņu cilājot?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 49 -

34799.

Kali, kali kalējiņi,
Tu jau tādu neizkali;
Es izkalu Stūŗu muižu
Ar visiem arājiem.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34800.

Kalpam strupa, kalpam resna,
Kalpam purga galiņā;
Saiminieka dēliņam
Ar šņorēm jācilā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34801.

Kam, Jūlīti, šurp nākdamis,
Tu pie manis nepienāci?
Es būt~ tevi pacienājse
Ar tiem kūša salātiem.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34802.

Kam vajaga reizu ratu?
Jāņītim reizu rati:
Divi mazi ritentiņi,
Trešā gaŗa dīselīte.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34803.

Kamēr meita vaiņagā,
Rožu smaka vien smirdēja;
Kad noņēma vaiņadziņu,
Bezdel~ smaka pasmirdēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kamēr meita vainagā,
Salda smaka bezdalā;
Kad noņēma vainadziņu,
Tad sasmirda sūdu smaka.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

34804.

Kankarpolis, sarkangalvis,
Iebrauc kūša pilsētā:
Sarkans kaklis, melna bārzda,
Divi lodes kulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34805.

Kāpēc Jurītis
Diet nevarēja?
Ozola vangale
Kājstarpī.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

34806.

Kāpēc Anniņa [tautu meita]
Diet nevarēja?
Pakulu kodeļa
Kājstarpī.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34807.

Kāpēc Dreimanis
Izplatu sēdēja?
Ozola vangale
Kājstarpī.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34808.

Kāpēc Dārtiņa
Izplatu sēdēja?
Pakulu kodaļa
Kājstarpī.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

34809.

Kāpēc Jānītis
Pašķībi sēdēja?
Pīrāgs sānos
Čūlāt čūlāja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34810.

Kas gulēja Jāņu nakti,
Tas par velti negulēja;
Tas taisīja cilvēciņu
Ar visiem zābakiem.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Mans Jānītis negulēja
Bez darbiņa Jāņa nakti:
Tas taisīja cilvēciņu
Dzelteniemi matiņiem.
226 [Kandavā (Tl)].

34811.

Kas kait meitām nedzīvot,
Meitām dieviņš aizkrāsnē:
Strupu asti, puspelēks,
Pelēkām austiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34812.

Kas kaitēja meitiņai
Liegus rikšus vien tecēt?
Dievs žēlo puiša mūžu,
Puišam bunta pakaļā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Kā, meitiņa, gauži raudi,
Vienu lietu nesādama?
Kā puisītis neraudāja,
Tāda čurma(?) pakaļā?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 50 -

2. Lecat, meitas, jums iet viegli,
Viena lieta nesājama;
Es būt~ lecis arī viegli, -
Man ir bunte jānesā.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

34813.

Kas kaitēja tev, māsiņa,
Ka staigāji bezdēdama?
Kā, māsiņ, nebezdēšu,
Vakar tapu saimeniece?
198 [Saldū].

34814.

Kas kuŗam bēdas bija,
Ka es kavu suvēniņu?
Man pašai kuilīts bija,
Suvēniņu taisītājs.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

34815.

Kas manu plānīnu
Saslapināja?
Jūlīte māsīna
Mīzdama dancāja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34816.

Kas par vainu kumeļam?
Neēd auzu nesijātu;
Kas par vainu tam puišam?
Neguļ meitas raudādamas.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34817.

Kas pisās Jāņu nakti,
Nogriez pautus, aizšūn pežu,
Lai tie vaira nepistos
Uz citiem Jānīšiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas pisās Jāņa nakti,
Mūžam pisti nedabūs:
Nogriež pautus, aizšuj pežu,
Lai tie vairs nepisās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34818.

Kas saka kūsīti
Nabaga sievu?
Pav~sari samata
Mētelī,
Rudeni cābeļu
Kažokā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34819.

Kas spīdēja, kas vizēja
Saiminieces pagultē?
Saiminieces kūsis dega
Zilajāmi ugunīm.
198 [Saldū].

1. Kas pirdēja, kas smirdēja
Saiminieces kambarī?
Saiminiecei kūsis dedza
Ar zilām ugunīm.
Saiminieks dzēsti skrēja,
Ūdens pumpis mugurā.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

2. Kūsis dega kalniņāi
Zilajām ugunēm;
Pipelīte glābt tecēja,
Ūdens blašķe mugurāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3. Kur, Joren, tu tecēji,
Ūdens blašķe mugurāi?
Nabadzei kūsis dega
Zilajām ugunēm.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34820.

Kas spīdēja, kas vizēja
Tajē galda galiņē?
Polis mina brūtes māsu
Sarkanām bikšelēm.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. Kas tur spīd, kas tur mirdz [viz]
Viņā kalna galiņā?
Polīts pisa leišu meitu
Sarkanām biksītēm.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34821.

Kas tā tāda dziedātāja
Izgruvušu pakaļiņu?
Tur vajdzēja zilu mālu,
Piecu leišu mūrenieku.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Kas tā liela dziedātāja?
Tai pakaļa pārplīsuse.
Kur ņemsim poda mālu,
Ko pakaļas samūrēt?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Ko dziedāji, tu meitiņ,
Tu jau mani nevinnēsi!
Atskaties atpakaļ,
Tev pakaļa pārplīsuse.
Tur vajaga zilu mālu,
Gaŗa leišu mūrnieciņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 51 -

34822.

Kas tā, velns, pār mūŗa muižu,
Ne tai logu, ne tai durvju?
Vienas pašas nama durvis,
Ar sūnām aizaugušas.
263 [Dobelē].

34823.

Kas tā, velns, par puķi auga
Jāņa tēva dārziņā:
Kāts pipeles resnumā,
Lapa pežas platumā.
113 [Alūksnē].

1. Še neauga tādas zāles
Kā citās zemītēs:
Kāts pipeles resnumā,
Lapas pīzdas platumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34824.

Kas tas, velns, par putnu bija,
Nakti skrēja ezerā?
Sarkans kaklis, melni spārni,
Divas lodes pakaklē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kas, jods, tas par putnu bija,
Kas skrej nakti ezerā,
Div~ podziņas apakš kakla,
Roņa villa mugurā?
216 [Ventspilī].

2. Kas tas tāds par putnu bija,
Visu nakti dūķerēja,
Sarkan~ galvu, mellu bārdu,
Divas pogas pakaļē?
1191 [Ēveles draudzē].

3. Kas tas, velns, par medinieku,
Nakti šāva ezerā?
Sarkans stobris, melna šepte,
Divas lodes kulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. Vai, sievīnas, gulējāt?
Ko sapnī redzējāt?
Es redzēju tādu putnu,
Tievu gaŗu deguntīnu;
Tievu gaŗu deguntīnu,
Dui pupīni pakaklē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34825.

Kas tie pauti tādi kungi,
Kulēi vien glabājami!
Kas tā mendža tāda māte,
Villas gorste mugurāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34826.

Kas tur kūpēja
Aiz galda dangē?
Grietiņa, ēzdama,
Apbezdējās.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34827.

Kaunīgā meitiņa,
Palīdzi puišiem!
Es biju bezkauņa,
Es nevarēju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34828.

Kaut es būtu zinājusi,
Kuŗa mana vīramāte,
Es tai būtu šūdinājsi
Peļu pežu kažociņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34829.

Kaut [Kad] man būtu tāds milniņš
Kā kundziņa biksītēs,
Tad es maltu dien~ un nakti,
Man rociņas nepiekustu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34829v1.

Apkārt galvu vāli griežu,
Puiša bikses velēdama;
Kaut man būtu tā vālīte,
Kas puišam biksītēs.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Būt~ man tāds sprigulīts
Kā rijnieka pipelīte,
Tad es kultu dien~ un nakti,
Man rociņas neaizkustu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

34830.

Kaut puisītis to zinātu,
Kas manā apakšā!
Tur man stāv melns āzīts
Ar divām mugurām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34831.

Ķikurigu, tu gailīti,
Kam tik agri tu dziedāji?
Nūle mana līgaviņa
Priekšu grieza, muti deva.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

34832.

Klausāties, sveši ļaudis,
Ko es jums pasacīšu!
Es atradu mūs~ brālīti
Vez jūs~ māsas cābelītes.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 52 -

34833.

Ko dara bezdarbis,
Ganos iedams?
Izracis dobīti,
Strīķē ar mīšanu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34834.

Ko darīji, tautu meita,
Ka tu pūra nelocīji?
Tēva beņķi nogulēji,
Gaŗu bezdu bezdēdama.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

34835.

Ko, ļautiņi, smejaties?
Ko jūs man redzējāt?
Vai klēpī redzējāt,
Vai tekam kājiņām?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Ko jūs, meitas, smejaties?
Ko jūs man redzējāt?
Vai priekšā, pakaļā,
Vai apkārt tekājot?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

34836.

Ko liedzies, tu meitiņa,
Kas jau tevi nezināja?
Tu gulēji izgājš~ nakti
Ciema puiša līkumāi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34837.

Ko liedzies, tu Jānīti,
Ka neguli pie meitām?
Es atradu tavu bērnu
Zirgu staļļa pakaļā:
Tavas acis, tavs deguns,
Tavi doti lakatiņi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Ej ārā, tu Jānīti,
Ko es tevi parādīšu:
Es atradu tavu bērnu
Savā salmu gubenī,
Tavas acis, tavs deguns,
Tavi doti lakatiņi.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Es atradu mazu bērnu
Jāņa gultas pagalvī,
Jāņa acis, deguntiņš,
Jāņa veci ķelderiņi.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Maksā man, tu NN,
Tu man esi parādā:
Es atradu tavu bērnu
Stallī zirgu pasilē;
Tavas acis, tavs deguns,
Visi tavi lupatiņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

4. Cik maksāsi man, Āželi,
Es tev kauna nedarīšu?
Es atradu meitas bērnu
Tavā zirgu steliņģī;
Tavi mati, tavs deguns,
Tavi pirkti lakatiņi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34838.

Ko liedzies, tu NN,
Ka pie manis negulēji,
Kā tad tava bikšu pumpa
Pie manim atradās?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34839.

Ko liedzies, tu Jurīti,
Ka pie manis negulēji?
Tu jau manu vēderīnu
Ar rocīnu plikšināji.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34840.

Ko liedzies, tu NN,
Ka pie manis negulēji?
Tu pie mana vēderiņa
Kā runcītis rullējies.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34841.

Ko, māsiņas, baŗamies
Ap to vienu puiškeniņu?
Tev pautiņš, man pautiņš,
Pipelīte par abām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34842.

Ko, māsiņas, darīsim,
Ālavīcas palikušas?
Sametam mēs naudiņu,
Pērkam citu pipelīti!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34843.

Ko, māsiņas, darīsam,
Visas trīs ālavīcas?
Šī devīta vasariņa, -
Koks nosita ērzelīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 53 -

34844.

Ko, meitiņ, lielījies
Ar to pīzdas lupatiņu?
Man ir pauti, pipelīte,
Ir tādēļ klusu ciešu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34845.

Ko, meitiņa, lielījies
Ar to pīzdas lupatiņu?
Puišam pauti, pipelīte,
Liela bunte kājstarpī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34846.

Ko, meitiņ, tu raudāji,
Strūklām bira asariņas?
- Kā es gauži neraudāšu,
Drudzis krata pipelīti.
216 [Ventspilī].

34847.

Ko, Anniņa, godājies?
Es jau tavu godu zinu:
Tu godiņu noturēji
Pelču krogus stedelē.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34848.

Ko, Ieviņa, godējies?
Es jau tavu godu zinu:
Visu puišu brūte biji,
Piecu bērnu māmuliņa.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

34849.

Ko, Jurīti, godējies,
Kas to godu nezināja!
Aizkrāsnī gulēt gāji,
Speltē mīzi raudādams.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Ai Līzīte, ai meitiņa,
Tavu lielu netikumu!
Uz mūrīša kājas āvi,
Bedrē mīzi raudādama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Bezkauņas, bezkauņas
Panāksnieku meitas:
Uz krāsni kāpa,
Caur spelti mīza.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

3. Kastārniešu lepni puiši
Uz ārdiem dirstu kāpa,
Uz ārdiem dirstu kāpa,
Speltē mīza ņurdēdami.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

4. Nāburgs teica savas meitas, -
Kas tās meitas nezināja?
Uz mūrīša kājas āva,
Kuldā mīza raudādamas.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Nedod Dievs tādu puišu,
Kādi puiši Kaukuros!
Aizkrāsnē kājas ava,
Bedrē mīza raudādami.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

6. Tas bija tēvami
Teicamais dēliņš:
Uz krāsni gulēja,
Caur spelti mīza.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

7. Vīzīga vīzīga
Šitā brūtīte:
Ceplī gulēja,
Pa spelti mīza.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

34850.

Ko, Anniņa, godējies,
Kas to godu nezināja?
Trīs bērniņi smiltainē,
Ceturtais padomā.
383 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34851.

Ko, Trīnīte, godējies?
Sen es tavu godu zinu:
Divi dēli, trešā meita
Guļ ezera dibinā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34852.

Ko, Dārtiņa, godējies [lielījies]?
Sen es tavu godu zinu:
Kūtī govju pasilē.
18 (Kliģenē).

34853.

Ko, Jānīti, godājies(i)?
Sen es tavu godu zinu:
Piecu bērnu tēvs tu biji,
Vēl par puisi godājies.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

1. Ko, meitiņ, lielījies?
Es jau tavu godu zinu:
Piecu bērnu māte biji,
Vēl par jaunu dāvājies.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 54 -

2. Tas puisītis jauns teicās,
Kas, vells, viņu jaunu deva?
Piecu bērnu tēviņš bija,
Vēl turēja puiša gadus.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34854.

Ko, NN, lielījies?
Sen es tavu godu zinu:
Piecu bērnu māte biji,
Vēl nesāji vainadziņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Kad es biju jauna meita,
Es godam turējos:
Pieci bērni aizkrāsnē,
Man kronīts galviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Kad es biju jauna meita,
Es pie goda turējos:
Piecu bērnu māte biju,
Vēl valkāju vainadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Redz kur meita un meitiņa,
Kas varēja lielīties:
Lastu puišu uzturēja,
Vēl valkāja vainadziņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

4. Tu, Ieviņa, jauna meita,
Cieti savu godu turi:
Piektā dēla māmulīte, -
Vēl valkāji vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

34855.

Ko, Trīnīte, šur nākdama,
Tu atnesi Jānīšam?
Div~ kukuļi baltas maizes,
Trešu cauru pīrādziņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

34856.

Ko, Trīniņa, tu smejies,
Kāds velns tevi smīdināja?
Runcis pautus parādīja,
Uz ceplīša tupēdams.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ko smejies, tu NN,
Kas tad tevi smīdināja?
Runcis pautus parādīja,
Uz krāsniņu uzlēkdams.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

34857.

Ko, puisīti, knakstījies?
Tu jau man nepatīci.
Kuŗš puisītis man patika,
Tam es pate palīdzēju.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

34858.

Ko, puisīti, lielījies,
Vella spieķi turēdams?
Es varēju lielīties,
Man bij Dieva grāmatiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34859.

Ko, puisīti, tu domāji,
Man celiņa negriezdams?
Vai gribēji manu godu
Ar pipeli nobadīt?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34860.

Ko, puisīti, tu domāji,
Cilāj~ manas stērbelītes?
Vai tur tava tēva nauda,
Vai māmiņas sudrabiņis?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34861.

Ko, puisīti, tu gribēji,
Ka cel manu rinduciņu?
Vai gribēji manu rozi
Ar rociņu apraudzīt?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34862.

Ko tā man laba dara
Tieva gaŗa pipelīte?
Lai būt~ īsa, bet tik resna,
Ka var pīzdu piepildīt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34863.

Ko tā Latīte
Pa bļodu vandās,
Kuilīša pautiņus
Meklēdama?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Svešļaudis skutulu
Vandīt vanda,
Kuilēna pautiņus
Meklēdami.
Māmiņas vaina,
Ne mana vaina,
Kam lika kuilēnu
Izdarināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 55 -

34864.

Ko tā Kačiņa
Tik gardi smejās,
Sienā zariņu
Ieraudzījusi?
Es saku: zariņš!
Viņa: pipelīte!
Nekauņa, bezkauņa,
Vai kauna nevaid!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34865.

Ko tā Grietiņa
Tik zemi raugās?
Gan viņa redzēja,
Kur zutis līda.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ko tas Jānītis
Tik zemu raugās?
Gan viņš redzēja,
Kur plekste līda.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34866.

Ko tas mans kumeliņš
Iet pa ceļu šņaukādams?
Apsviluse tautu meita
Sēd manās kamanās.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

34867.

Ko tas Pēteris
Pa logu skatās?
Anniņa cierāja
Mēslienā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Skaties, Līžele,
Pa logu laukā!
Kas tur dancoja
Skaidienā:
Kakalis dancoja
Skaidienā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

34868.

Ko tas Jānītis
Tik stāvu lēca?
Dunduris iekoda
Kreisē pautē.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34869.

Ko, tautieti, šmukstināji,
Aiz muguras gulēdams?
Vai gaidīji solījam,
Vai rokā iedodam.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Ko, vīriņ, grabināji
Ap to manu vēderiņu?
Vai gribēji iedodam,
Vai saujā ieliekam?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34870.

Ko te veda, ko te veda?
Bulli veda, bulli veda!
Visas māsas gotenītes
Pakaļ tek īdēdamas.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34871.

Ko tie kungi, tiesas vīri,
Ka tie tiesas neizspriež:
Meitām auga stāvu kūsis,
Puišiem dūra vēderā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Ko vērts kungi, ko vērts tiesas,
Kad tie tiesas neizsprieda:
Tautu meitas ērkšķu kūsis
Manus pautus sabadīja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34872.

Ko tie mūsu suņi rej,
Zem galdiņa tupēdami?
Panāksnieku meitiņām
Kuces pīzdas petenītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34873.

Ko tie puiši gribēdami,
Cilā manu priekšautiņu?
Apakš mana priekšautiņa
Apzeltīta vāverīte.
224 [Kabilē (Kld)].

34874.

Ko tie ciema cāļi lasa,
Pa pagalmu tekādami?
Šitām ciema meitiņām
Utu kule pārplīsuse.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

34875.

Ko to bezkūsi
Kāzās vedāt?
Vai jums nebija
Kūšotu meitu?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 56 -

34876.

Ko tu gribi, vecais puisi,
No tā mana vaiņadziņa?
Tava bārda utu pilna,
Man sudraba vaiņadziņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

34877.

Ko tur veda vedējiņi,
Ko tur dzina dzinējiņi?
Viena pate melnaitiņa,
To ved pate tautu meita.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34878.

Ko, vīriņ, tu rājies,
Neba tavu naudu dzēru:
Es pārdevu melnu jēru,
Melnā jēra naudu dzēru.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Māte mani grožiem kūla:
"Ko tu, maita, krogā dzēri!"
Es pārdevu melnu jēru,
Melna jēra naudu dzēru.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

34879.

Ko čerini, tu vistiņa,
Viņā meža maliņā?
Nedabūsi mana gaiļa,
Ne tā gaiļa duramā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Ko tu, vista, kladzināji,
Vai tu mana gaiļa gribi?
Vai tu mana gaiļa gribi,
Mana gaiļa dūrieniņa?
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34880.

Krauklīts vārnu piegulēja
Aiz kalniņa purviņā;
No tā kraukļa gulējuma
Vārnai mazi žagatēni.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Brīnities jūs, ļautiņi,
Ērmu, lieli brīnumiņi!
Krauklis vārnu piegulēja,
Piedzimst raiba žagatiņa.
216 [Ventspilī].

34881.

Krauklīts vārnu piegulēja,
Žagatīnu pataisīja.
Bij tādam neveikļam
Skaistu putnu iznerrot!
1191 [Ēveles draudzē].

34882.

Krauklīts vārnu piegulēja,
Žagatiņu padarīja.
Es jūs lūdzu, citi putni,
Nākat kraukļa godībās!
46 [Carnikavā (Rg)].

34883.

Krauklis vārnu piegulēja,
Žagatiņu pataisīja.
Nesmejat, citi putni,
Kā jums ar tā neiet!
1311 [Apē (Vlk)].

34884.

Krauklīts vārnu piegulēja,
Žagatiņu pataisīja.
Nu nu kraukli, nu nu vārna,
Būs sestdien liela tiesa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Rītu būs liela tiesa
Lielajā Sesavā:
Krauklis vārnu pabučoja,
Žagatēnus pataisīja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

2. Rītu rītu, ne šodien,
Mūs~ muižā liela tiesa:
Krauklis vārnu piestaigājs,
Žagatēnus pataisījs.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Trīs dieniņas meža putni
Gaisa vidū tiesājās:
Krauklis vārnu piegulēja,
Žagatēnu pataisīja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34885.

Krievam devu, krievam došu,
Krievam balta pipelīte;
Skroderam, tam nedošu, -
Ar adatu sabadīta.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34886.

Krievam devu, krievam došu,
Krievs man labi aizmaksāja;
Puisēniem, tiem nedošu,
Tie ne graša nemaksāja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34887.

Krieviņš mina leišu meitu
Sarkanām biksītēm.
Krieviņš saka: gana gana!
Meitiņ~ saka: vēl gribās!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 57 -

34888.

Krīt~ zemē, gul~ zemē,
Mana linu kodeļiņa!
Jau tu pate labi redzi,
Ar pautiem sprēdājiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34889.

Krodzenīca, maura mīža,
Nes man alu uz parāda;
Kuŗu stopu iznesusi,
Rakst~ vēdera galiņā!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34890.

Krogā dzēru, makā mīzu,
Sētā nesu kaziņai;
Labāk mana kaza dzēra,
Nekā kroga pakši puva.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

34891.

Krogū dzēru, makā mīzu,
Sētā nesu kaziņai,
Lai kaziņa Dievu lūdza
Par to krogus dzērājiņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34892.

Krogā dzēru, makā mīžu,
Sētā nešu kaziņām,
Lai kaziņas pieminēja
Manu kroga dzērumiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

34893.

Krogā dzēru, makā mīzu,
Sētā nesu kaziņai,
Neatstāju krodziņā
Savas naudas tērējumu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Krogā dzēru, makā mīzu,
Kazām nesu sētiņā,
Lai tā mana sūra vara
Krodziņā nepalika.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

2. Krogū dzēru, makā mīzu,
Mājā nesu kazīnai.
Bij man savu baltu naudu
Atstāt krogus sētmalā?
1191 [Ēveles draudzē].

3. Krogā dzēru, makā mīžu,
Sētā nešu kaziņām,
Lai par velti nepalika
Mans naudiņas devumiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34894.

Krustamāte man iedeva
Triju aunu pautu villu;
Iedodama piesacīja:
Adi cimdus brūtgānam!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34895.

Kūmās stūmās, [=iet gaŗā
rindā],
Kāzās bāzās,
Bērēs bērzās, [=acis berž],
Cisās pisās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34896.

Kūsis sēd ceļmalā,
Skroderīša gaidīdams;
Nāc, skroderi, nojem mēru,
Šuj kūšam mētelīti!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

34897.

Kūsītis kūsīšam
Launagu nesa,
Salīcis, sakumpis,
Lai suņi neredz.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34898.

Kuņa kuņa ganu meita,
Suņam deva ganīdama;
Man nedeva, puisīšam,
Ne svētdienas rītiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34899.

Kundziņam stāvu bībis,
Vīnu, medu vien dzeŗot;
Gaspažai sarkans kūsis,
Cukuriņu skrubinot.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Kundziņam stāvu stāv,
Vai tā diena, vai tā nakts;
Kā tam stāvu nestāvēja,
Med~ ar alu zūzājot?
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

34900.

Kundziņš jāja pa celiņu,
Kūsīša meklēdams.
Jāj, kundziņi, tu pie manis,
Man ir melns sprogainīts.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

34901.

Kundziņš pisa jaunu meitu,
Aiz rudziem gulēdams.
Dod, Dieviņ, tādas vārpas
Kā kundziņa pipelīte!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 58 -

34902.

Kundziņš savu gaspažiņu
Ved tumšāje kambarī;
Trīc kungam ādas biksas
Uz to zīda lindruciņu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34903.

Kundziņš savu pipelīti
Uz akmeņa balināja;
Ni man ziepes virinātas,
Ni pežiņa balināta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34904.

Kur bija panāksni
Šo lielu laiku?
Stallī, stallī
Auroties.
Būs mūsu puišiem
Karietes zirgi
Stāvām ausīm,
Laukām pierēm.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Kur gāja kūmi
Slenderēt,
Ka savu galdiņu
Nevaktēja?
Stallī, stallī
Auroties.
Tāpēc mums kumeļi
Ērmīgi dzima,
Greizām kājām,
Laukām pierēm.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

34905.

Kur biji, Jancīti,
Kur vanderēji?
Dublaiņas kājas,
Salmaiņa galva.
Nabadzi dzenāja
Gar mālu bedri,
Jancītis gribēja,
Nabadze nedeva.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Kur biji, Ansiņ,
Kur šļunderēji?
Nabadzi dzenāji
Gar mālu bedri.
"Lūdzama, nabadze,
Dod vienu reizi!"
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

34906.

Kur biji, Madiņa,
Salmaiņa galva?
Vai biji šķūnī
Zilumu pelnīt?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34907.

Kur ellē kavējās
Tie lielie vedājīni?
Aiz kalnīna kavējās,
Tautu meitu mīzināja.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Kur tie mūsu vedējiņi
Šādu dieni kavējās?
Aiz kalniņa kavējās,
Savas sievas mīzināja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

34908.

Kur ellē mūzikanti,
Ka nedzird spēlējot?
Mūzikanti aizkrāsnē
No biksēm utes lasa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

34909.

Kur ellē Jānīšam
Tādas zilas biksas nāca?
Tur mīzušas meitu mātes,
Kamēr zilas dabūjušas.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

34910.

Kur ellē palikuši
Tautu dēla bāleliņi?
Man palika melna vista
Vakarnakt nenoplūkta.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34911.

Kur, kūsīti, čunčināji
Ar tiem skala vāģīšiem?
- Brauc~ uz muižu kungam gaust,
Zēni mani plucināja.
364 (Bērstelē).

1. Kur, kūsīti, čaukstināji
Ar to kaula kažociņu?
- Brauc~ uz Rīgu sūdzēties,
Puiši pinkas noplūkuši.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 59 -

2. Kur tu brauksi, jauna meita,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
- Braukš~ uz muižu sūdzēties,
Puiši kūsi noplēsuši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34912.

Kur, māmiņa, es gulēšu?
Pie tā puiša negulēšu:
Tam puišam suņa daba,
Bikšu lace vaļām stāv.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

34913.

Kur, Ieviņ, tu iedama
Neizpērtu vēderiņu?
Ej sētā, kurin~ pirti,
Izper savu vēderiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34914.

Kur palika panāksnu
Skaistās meitiņas?
Cit~ ar suni gubenī,
Cit~ ar kuili midzenī.
Kas ar suni gubenī,
Tai būs raibi kucēniņi;
Kas ar kuili midzenī,
Tai būs raibi suvēniņi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Kur palika vedējiņi,
Ka neredz staigājot?
Cits ar kuņu gubenī,
Cits ar cūku cūkkūtī.
Kas ar kuņu gubenī,
Tam būs raibi kucēniņi;
Kas ar cūku cūkkūtī,
Tam būs raibi sivēniņi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Panākstnieku skaistas meitas,
Kur šo nakti gulējāt?
Cit~ ar suni gubenī,
Cit~ ar zirgu stallītī.
Kas ar suni gubenī,
Tai būs raibi kucēniņi;
Kas ar zirgu stallītī,
Tai būs raibi kumelēni.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34915.

Kur palika tā meitiņa
Dzelteniemi matiņiem?
- Tā aiz kviešu statiņām
Ar puišiemi meņģējās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34916.

Kur tie mūsu vedējiņi
Šādu dienu kavējās?
Aiz kalniņa kavējās,
Māršai [Rūtei] bērnu krustīdami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Domājami, gādājami,
Kur vedēji kavējās?
Nāburgos nāburgos,
Māršai bērnu krustīdami.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Es domāju, es gādāju,
Kur vedēji kavējās,
Aiz kalniņa kavējās,
Kačai bērnu kristīdami.
Uz cintiņas guni kūra,
Micē silda ūdentiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Ko tie mūsu vedējiņi
Aiz kalniņa kavējās?
Pirtij malku skaldīdami,
Brūtei bērnu saņemdami.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

4. Šā vakara vedamai
Ceļā tika radībiņas.
Pie akmeņa guni šķīla,
Kur ūdeni sasildīt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

5. Budēlīšu mātītēm
Radībiņas notikušas.
Pelcē slotu slapināja,
Šekumā bērnu pēra.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

6. Budēlīšu mātītei
Ceļā tika radībiņas
Uz akmiņa pirti kūra,
Strautā slotu sutināja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

7. Čigānam, nabagam,
Ceļā tika nelaimīte.
Uz cintiņas guni kūra,
Micē silda ūdentiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34917.

Kur tās smukās
Panākstu meitas?
Pirtēja lāvāja
Rīpeles velk.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

34918.

Kur tu brauksi, jauna meita,
Ar tiem skārda riteņiem?
Braukš~ uz muižu sūdzēties,
Puiši pupu nelūko.
Kungs nesīs tādu tiesu,
Lūkos puiši raudādami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 60 -

34919.

Kur tu brauksi, pipelīte,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš~ uz Rīgu roņa tauku,
Gulta čīkst pisoties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34920.

Kur tu brauksi, vērša mēle,
Ar tiem skalu vāģīšiem?
Braukš~ uz Rīgu meitām zāļu,
Lai nepirda pisoties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34921.

Kur tu teci, pipelīte,
Rītā agri rasiņā?
Es tecēju meitu celt,
Meitām jāja precenieki.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

34922.

Kur cēlās Pēterim
Tik greznoti lakatiņi?
Aiz Daugavas leitietei
Puspetenes nodīrājis.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34923.

Kuŗa meita stāvu mīza,
Tai būs vīrs zābakiem;
Kuŗa tupu čurināja,
Tai ar kārkla vīzītēm.
18 (Meņģelē).

1. Kuŗa meita stāvu mīza,
Dabūs vīru zābakos;
Kuŗa tupu čurināja,
Tij mūžam nedabūs.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

34924.

Kuŗš puisītis mazākajis,
To pie lēta darba liku:
Sēd~ pie meitu pakaļiņas,
Vaktē meitu caurumiņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34925.

Kustēt kust kumeļam,
Kust pašam jājējam;
Kumeliņš gan dabūja,
Kas, vilks, deva jājējam?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34926.

Kustēt kusta, lustēt lusta
Visi mani loceklīši.
Kā tiem bija nekustēt,
Blakām guļ jauni puiši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

34927.

Kusti, kusti, ūdens zāle,
Ūdens tevi kustināja!
Kusti, kusti, pipelīte,
Pīzdiņ~ tevi kustināja!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34928.

Labāk ēdu sīvu rutku,
Nekā saldu burkāniņu;
Sīvu rutku izbezdēju,
Burkāniņu nevarēju.
216 [Ventspilī], 3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es atradu sīvu rutku,
Burkāntiņus ravēdama.
Labāk ēdu sīvu rutku,
Nekā saldu burkāntiņu;
Sīvu rutku izbezdēju,
Burkāntiņu nevarēju.
216 [Ventspilī].

34929.

Labāk ņēmu piržu sievu,
Nekā kādu klepotāju;
Pirža lauku pārtecēja,
Klepotāja nevarēja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34930.

Labāk stāvu, nekā gulu,
Gulu pīzda platījās;
Labāk stāvu, nekā gulu,
Lai pīzdiņa neplatās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34931.

Labi rudzi tēvu dīda,
Tēvs dīdīja māmuliņu;
Citu gadu šādu laiku
Būs mums jauni bāleliņi.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

34932.

Labs vīrs iegāja
Laba vīra sētā,
Izsita stenderi
Ar pautu kuli.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 61 -

34933.

Lācīts kāpa ozolā,
Bite koda pipelē.
Vai tu, traka, nepazīsti
Sava veca dravinieka?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34934.

Lācīts tup mežmalē,
Es lādēju pistolīti.
Lācim šāvu, meitai trāpu
Pašā laimes caurumā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Melnais lācis iegulās
Biezā rudzu rugājā.
Lācim šāvu, meitai trāpu
Pašā laimes caurumā.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

34935.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt~ bij kunga kučieram:
Kamēr pats zirgus jāja,
Kungs jāj viņa līgaviņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34936.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt~ mazam puisēnam:
Stāvu pupus nekacēja,
Gulu gāzt nevarēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Bēda bēda, liela bēda
Mazajiem puisēniem:
Mutes sniegt nevarēja,
Citur aiztikt nedrīkstēja.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

2. Ko bij man nu darīt,
Mazajam puisīšam?
Stāvu meitas man nedeva,
Gulu lauzt nevarēju.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt~ mazam puisēnam:
Stāvu meita neļāvās,
Gulu gāzt nevarēja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

4. Lai bij slikti, kam bij slikti,
Mazajam, tam bij slikti:
Stāvu meita neļāvās,
Gulu sviest nevarēja.
Lai bij labi, kam bij labi,
Lielajam, tam bij labi:
Kad gribēja, tad dabūja
No kaimiņu meitiņām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34937.

Lai bij kāras, kas bij kāras,
Brūtes māsas, tās bij kāras:
Tās caur pašu sētu deva
Mazajiem zēniņiem.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34938.

Lai bij kāras, kas bij kāras,
Brūtes māsas, tās bij kāras:
Visas bļodas izvandījšas,
Kuiļa pautus meklēdamas.

1. Lai bij kāri, kas bij kāri,
Brūtgān~ brāļi, tie bij kāri:
Visas bļodas izmaisījši,
Taukas gaļas meklēdami.
Vērša diņķis gan bij tauks,
Vēl prasīja kreimu klāt.
216 [Ventspilī].

34939.

Lai bij laime, kam bij laime,
Jānīšam laba laime:
Tam uzauga piecas vārpas
Viena salma galiņā;
Tam ar~ bija Jelgavā
Piecas maukas barojamas.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Laima laima Jurīšam
Par visiem puisīšiem:
Tam ziedēja piecas vārpas
Viena salma galiņā.
Vai tam bija piecas maukas
Kaimiņos barojamas?
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

34940.

Lai bij vara, kam bij vara,
Pipelei tai bij vara,
Pipelei tai bij vara,
Tā var kūsi kustināt.
263 [Dobelē].

34941.

Lai lielie, ko lielie,
Mazais puika grēku dara:
Tas izgrauza petenīti,
Kā kaziņa rācenīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 62 -

34942.

Lai nāk kungi, apskatās,
Kāda mana dzīvošana:
Sarkans ceplis melnu jumtu,
Durv~s ar tapu aizbāžamas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34943.

Lai pacieš, kas varēja,
Es jau vaira necietīšu,
Man kūsīts nosirmojis
Kā āzīša muguriņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34944.

Ļaudis saka manu vīru
Amatiņa nemākot:
Stīpas drāza, mucas taisa,
Mani pašu ēvelēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34945.

Liela gaŗa Jāņa sieva
Atgāzās augšupēd;
Jānīts prieka nevarēja:
"Mana sieva augšupēd!"
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jānīts sievu sastīpāja
Zaļa vaŗa stīpiņām.
Trūka stīpas, lūza naglas,
Krita sieva augšupēdu.
Nu, Jānīti, tava vaļa,
Nu ir sieva augšupēdu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

34946.

Liela gaŗa tautu meita
Iet pa ceļu svilpēdama.
Es paņēmu tēva plinti,
Gaidīj~ ceļa maliņā,
Sarkans stobris, melna panna,
Div~ lodītes kulītē.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

34947.

Lieli kungi, mazi kungi
Ar rociņu pežu rauga;
Es, nabaga zemnieciņš,
Ar to savu pipelīti.
263 [Dobelē].

1. Visi augsti lieli kungi
Ar pirkstiem pīzdu tausta;
Es, nabaga zemnieciņš,
Ar ozola dakšiņām.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Visi Rīgas lieli kungi
Ar pirkstiem pist meklēja;
Mēs, nabaga zemnieciņi,
Ar tiem sūdu sekumiem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34948.

Lēni gāju, gaŗi spēru,
Lai pakaļa vilni met.
Saka tautas redzēdamas:
Šitij prece lieti der.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

34949.

Lepna lepna, tu Gustiņa,
Pieci puiši mīsti veda.
Aiz tā liela lepnumiņa
Ne piliena nepilēja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Lapna lapna vakar~eiņa,
Pīci v~eiri m~eistu v~ed~a.
Nu tuo lylu lapnum~eņu
Ni las~eitis slapum~eņa.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

34950.

Lec, lec, Grietiņ,
Tu vari lēkt,
Ne tev kūlās
Ne karājās!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34951.

Lečat, puiši, lecat, puiši,
Uz tām ciema meitiņām!
Smuki skuķi, smuki pupi,
Kaņepāju lindraciņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34952.

Lūs~s ar lapsu stīvējās
Gaŗa kalna galiņā;
Lūšam bija kaula švanca,
Lapsai vaŗa petenīte.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34953.

Ļumba ļumba, tu Andrej,
Snauzdams gāji zirgus pīt,
Snauzdams gāji zirgus pīt,
Ķēve mīza cepurē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34954.

Luste luste, prieki prieki,
Smuks ir meitas lejas gals!
Trīs sirsniņa, dreb pautiņi,
Pipelīte cilājās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 63 -

34955.

Lustējaties, jaunas meitas,
Nu nāk jūsu vasariņa!
Divas laivas pautu brauca,
Trešā sīki pipelīšu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34956.

Lustējaties, citas sievas,
Mana luste aizgājuse!
Mana vīra pautu kule
Vidū pušu pārplīsuse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34957.

Maģš māršas pūrīnis,
Ubagu kule;
Mans bēris piedirstu
Uz vienu reizu,
Būt~ labi pieēdis,
Vēl nesatilptu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

34958.

Maģš maģš vīrīns
Kā pupu graudīns,
Gultīnu taisot,
Pazuda cisās.
No rīta atradu
Vez vēderīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34959.

Māmuliņa bēdājās,
Kur meitiņa apiesies.
Laiž tirgū, laiž kāzās,
Tur meitiņa apiesies.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Māmulīte bēdājāsi,
Ka meitiņa negājsēs.
Nebēdā, māmulīte,
Gan es pate apiešos,
Laid kāzās, krustībās,
Tur es pate apiešos!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34960.

Māmulīte bēdājās,
Tēvam stega nolūzusi.
Nebēdājies, māmuliņa,
Vēl tas cegris [stegris] cilājās!
224 [Kabilē (Kld)].

34961.

Māša deja, māša lēca
Ar sudraba bīlādīti;
Mans brālītis pakaļ lēca
Ar sudraba atslēdziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Anna deja, Anna lēca
Ar sudraba bīlādīti;
Krišjānītis pakaļ lēca
Ar bīlādes atslēdziņu.
Kas bīlādi uzmūķēja,
Tas mūžam maizi deva.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

34962.

Māte kūsi nocirpuse,
Pieci podi nosvēruse,
Cimdu zeķu pieadījse,
Vilnānīšu pieauduse,
Īsumiņus paglabāja
Pavasaru dzīpariem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34963.

Māte māte, kurin~ pirti,
Burzi manu vēderiņu!
Radzes Jancis manu kūsi
Kā cālīti plucināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34964.

Māte māte, kurin~ pirti,
Šļauki manu vēderiņu!
Es nezinu, kas par vainu,
Es nevaru locīties.
Citas meitas sienu pļāva,
Es nevaru grozīties;
Citas meitas govis slauca,
Es nevaru notupties.
113 [Alūksnē].

34965.

Māte māte, raugi meitu,
Es tev meita vairs nebūšu!
Pupi mani kreklu plēsa,
Priekša cēla rinduciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

34966.

Māte māte, sukā villu,
Puiši mani kutināja!
Viens aiz pupiem, viens aiz nabas,
Viens pumpē vēderiņu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 64 -

1. Māte māte, sukā villu,
Puiši mani kulināja!
Cits ap maniem pupiem brauka,
Cits ap nabu grabināja,
Cits ar slapju lupatiņu
Pie pežiņas čabināja.
113 [Alūksnē].

34967.

Māte māte, valdi meitu,
Meita liela nebēdniece!
Kuilim pautus appuškoja
Ar ozola lapiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

34968.

Māte māte, ved man sievu,
Man jau jaiči sapampuši!
Nāk rudens gaŗas naktis,
Nevar viens sagulēt.
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34969.

Māte māte, ved man sievu,
Pautiem kule satūkuse!
Ja tu sievas nevedīsi,
Ņemšu dūci, nogriezīšu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34970.

Māte mala, māte grūda
Ar jauno vedekliņu;
Tik vien māte nezināja,
Kas vedeklai karājās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34971.

Māte, meitu audzēdama,
Gaŗu kreklu šūdināja;
Tautu dēla stīvais diņķis
Cauri dūra ziņģēdams.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

34972.

Māte, meitu audzēdama,
Stīgām pina petenīti;
Es, puisīts, cauri dūru,
Stīgas vieni staipījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34973.

Māte, meitu vadīdama,
Skārda sēja priekšautiņu;
Tautu dēla dimantiņis
Cauri dūra žvingstēdams.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

34974.

Māte putru virināja,
Tētiņš bikses stirināja;
Cik māmiņa piesalīka,
Tik tētiņš mugurā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

34975.

Māte raud, meita raud,
Abas divas gauži raud:
Māte raud mīkstas maizes,
Meita stīvas pipelītes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Māt~ ar meitu gauži raud, -
Kā tās raud, kā neraud?
Māte raud siltas maizes,
Meita saldas pipelītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

34976.

Mātē kūša suseklītis
Aizkrāsnē glabājamis.
Panāksnieki nozaguši
Mātē kūša suseklīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34977.

Mātes vaina, mātes vaina,
Ka man~s agri neizved;
Nosirmoja mans kūsītis
Kā āzīša muguriņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34978.

Mātes vaina, mātes vaina,
Pirtī labi neizpēra:
Atradās melnumiņis
Vēderiņa galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mātes vaina, mātes vaina,
Ka nav tīri mazgājuse,
Melnumiņu atstājuse
Vēderiņa galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34979.

Maļu, maļu, gritelēju,
Āža pauti padzirnē.
Kad to māli samalīšu,
Tad tos pautus apēdīšu.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

34980.

Man izkrita zelta doze,
Jāņu nakti staigājot.
Kuŗš pacēla, atdodat,
Doš~ no dozes nošņaukties.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 65 -

34981.

Man māmiņa piesacīja
Krieviņam pist nedot.
Ai māmiņa, kā nedošu,
Krievam balta pipelīte.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Māte man piesacīja,
Krievam nebūs jebīt dot;
Krievam nebūs jebīt dot,
Krievam melna pipelīte.
Ai māmiņa, es redzēju,
Krievam balta pipelīte.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34982.

Man, pašai saimniecei,
Purkšķ pakaļa staigājot;
Dievis zina, kalpiņam
Vai purkšķēja, nepurkšķēja?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Pate biju saimenīca,
Pate gastu mielotāja.
Purkšēj~ mana pakaļiņa
Kā tam sila rubeņam.
Dievis zina, kalpiņam
Vai purkšēja, nepurkšēja?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Pūta mana pakaļiņa
Kā zilais balodīts.
Kas kaitēja tai nepūst,
Pate biju saiminiece,
Pate biju saiminiece
Pate viesu mielotāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

34983.

Man pazuda petenīte
Miglainā rītiņā;
Vai, māsiņas, dabojāt,
Svētu rītu ganīdamas?
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34984.

Mana balta māmulīte,
Kas tā tāda laba lieta?
Visu nakti tautu dēls
Lūdz, galviņu glaudīdams.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

34985.

Mana balta māmuļīte,
Kumeļam piecas kājas:
Četras teka pa celīnu,
Piektā teka rakstīdama.
158 (Nīcā).

1. Mana balta māmuļīte,
Piecas kājas kumeļam:
Četras ceļa tecētājas,
Piektā pulka taisītāja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

34986.

Mana jauna līgaviņa
Man kukuli atnesusi:
Divas kāršas baltas maizes,
Vidū cauru pīrādziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ko, sieviņ, tu atnesi,
No ciemiņa pārnākdama?
Divi salis zaļas gaļas,
Cauru vidu pīrādziņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

34987.

Mana mīļa krustamāte
Apsapirda nomirdama;
Es būt~ gauži noraudājse,
Aiz smiekliem nevarēju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

34988.

Mana mīļa saimeniece,
Vai es tevis neklausīju?
Ar kūsīti namu slauku,
Uz pupiemi gulēdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

34989.

Mana sieva muižā dzīvo,
Es zemnieka pirtiņā;
Kundziņš pisa manu sievu,
Es kundziņa gaspažiņu.
1441 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

34990.

Mani balti bāleliņi,
Lādējate stucelītes,
Panāksnieku gaŗvēderes
Staigā, gurnus grozīdamas.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

34991.

Mani balti bāleliņi
Sviķa beņķi pataisījši,
Panāksnieku meitiņām
Peteniņi pielipuši.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 66 -

34992.

Mani mīļi panāksnieki,
Sargāt savas daiļas meitas!
Es pārvedu no Jelgavas
Dui sudraba ērzelīšus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

34993.

Manis dēļi, saimenieki,
Pupu, zirņu nesējiet!
Man pašai pupi auga,
Zirnīts pupu galiņā.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

34994.

Manis dēļ, tu tautieti,
Tirgū naudas netērē!
Man pašai bēra ķēve
Baltu ilkšu starpiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

34995.

Mans bāliņis priecājās,
Dabūjs skaistu jumpraviņu;
Kust rociņas, kust kājiņas
Jumpraviņas vēderā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34996.

Mans mīļais, mans jaukais,
Kā tu kāpi ozolā?
Vai tev trūka salda medus
Manā liepas šekumā?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34997.

Mans tēviņš peili trina,
Gribēj~ mani izrūnīt.
Man bij tādi siksnas pauti,
Nevarēja darināt,
Paliek pauti nerūnīti,
Tilili latata!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

34998.

Mans vecis, mans vecis
Kā traks nu griežās:
Rauga pupus, dod mutes,
Lec atkal virsū.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

34999.

Maza bija man lādīte
Deviņām atslēgam;
Kas atslēdza pirmo reizi,
Tas lai slēdza visu mūžu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

35000.

Maza mana līgaviņa
Kā mazaja vabulīte;
Sviestamaizi pasolīju,
Tūliņ grieza vēderiņu.
113 [Alūksnē].

35001.

Maza maza meitenīte,
Ar ausīm petenīte:
Ik vakara klausījās,
Kur jāj puiši pieguļā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35002.

Mazai māte man iedeva
Cauru vidu pīrādziņu;
Tautiets grauza visu mūžu,
Ne maliņu nenograuza.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35003.

Mieznat, meitas, rindiņā,
Mieznat visas reizītē!
Kuŗa mīza putodama,
Tai būs kāzas šoruden.
18 (Meņģelē).

1. Jauna meita, kuplu kūsi,
Miezn ābola pļaviņā;
Ja putiņas augstu kāpa,
Dabūs pisti šoruden.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35004.

Mēs bijām pieci brāļi,
Visi pieci bisenieki,
Visi pieci sašāvām
Gatavā caurumā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35005.

Meita gul mauriņā,
Zutis līda vēderā.
Nebij zutis, nebij zutis,
Tā bij puiša pipelīte.
263 [Dobelē].

35006.

Meita gul uz ežas,
Es tai ķeŗ~ pie pežas;
Meita saka: vai tu traks?
Man tas pipels stīvs kā rags.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Meitiš iet pa ež~,
Es tam ķer~ pie pež~;
Viņš sīvs un traks,
Man stīs kā rags;
Viņš man grib sist,
Es viņ~ grib~ pist.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 67 -

35007.

Meita mātes neklausīja,
Pliku pīzdu parādīja.
Redz, māmiņa, kas nu ir
No tā tava lolojuma!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35008.

Meitām laba šī vasara,
Labi rozes izziedēja:
Lapas pežas platumā,
Kāts pipeles resnumā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35009.

Meitas brēca, meitas sauca,
Baltas rokas lauzīdamas:
Vārna nesa pautu kuli,
Jau pipeli aiznesusi.
263 [Dobelē].

35010.

Meitas brēca, meitas sauca,
Rociņām kuldamies:
Vārna nesa gaiļa kaklu,
Šķiet kakali aiznesot.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35011.

Meitas gana teļus,
Atklājušas ceļus;
Ieraudzījšas lūsi,
Atklāj savu kūsi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35012.

Meitas [Puiši] mani aicināja
Pagrabā alus dzert;
Es meitām [puišiem] atsacīju:
Gana laika vakarā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

35013.

Meitas mani aicināja
Pagrabā vīna dzert.
Es meitām atbildēju:
Man nav līdz sīkas naudas.
- Ak tu puika nesapraša,
Kas tad tavas naudas prasa?
Dzer biķeri uz biķeres,
Cilā manu priekšautiņu!
Apakš mana priekšautiņa
Apzeltīta vāverīte.
Apakš tavas bikšu klapes
Sarmuliņš cilājās.
Kad tos abus kopā laiž,
Būs abiem lieli prieki.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Meitas mani aicināja:
Nāc, puisīti, pagrabā!
Nāc, puisīti, pagrabā,
Es tev došu piena dzert.
Dzer kanniņu uz kanniņu,
Cilā manu priekšautiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

2. Meitas mani aicināja
Pagrabāi vīnu dzert.
Es neiešu pagrabāi,
Man nevaida sīkas naudas.
- Ak tu nelgas puisēniņ,
Kas tev prasa sīku naudu?
Dzer biķeri uz biķeri,
Met apaļu dālderīti!
Met apaļu dālderīti,
Cilā manas baltas rokas!
Uz manām rociņām
Dui sudraba gredzentiņi.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

35014.

Meitas mani aicināja
Par upīti launagā.
Nākat, meitas, šai malā,
Ēdīsim vakariņas!
Paēduši vakariņas,
Iesim salmu šķūnītī,
Tur es jūsu lindraciņus
Visu nakti purināšu.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

35015.

Meitas mani aicināja
Stāģenē sienu bāzt.
Ietin ietu, neliegtos,
Man nolūza bāžamais.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Meitas mani aicināja
Stāģenēi sienu bāzt.
Zaļš sieniņis, daudz lapiņu,
Nolauž manu bāžamo.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 68 -

2. Meitas mani mīļi lūdza
Uz šķūnīša siena bāzt.
Es meitām atbildēju:
Man nolūza bāžamais.
- Ak tu muļķa neprašiņa,
Mums jau gaŗa nevajaga:
Divi dūres gaŗumā,
Divi colles resnumā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35016.

Meitas mani dārzā veda,
Savu putnu parādīt:
Apakš meitu priekšautiņa
Apzeltīta vāverīte.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35017.

Meitas mani iesaukāja
Par ābeļu potētāju;
Es meitām iepotēju
Vienu zaru šekumā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Meitas mani krupi sauca,
Es ābeļu portmanīts,
Es meitām ieportēju
Dzīvu krupi vēderā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

2. Meitas mani nolamāja
Par ābeļu potētāju;
Es meitām iepotēšu
Dzīvu puiku vēderā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Uzdzeŗ man jaunas meitas:
Dievs svētī dreimanīti!
Es nebiju dreimanīts,
Es ābeļu potētājs.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

35018.

Meitas mani krūmos sauca
Zālītē vārtīties,
Zālītē vārtīties,
Pie avota nodzerties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35019.

Meitas mani, mazu puiku,
Ar pupiem nobadīja;
Dievs dod man lielam augt!
Es meitām atdarīšu,
Es meitām atdarīšu,
Ar pipeli atbadīšu.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Meitas mani, mazu zēnu,
Ar pupiem nobadīja;
Dievs dod man lielam augt,
Gan meitām atbadīšu!
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

35020.

Meitas mani mežā vilka
Mazajiem ratiņiem.
Cīktēj~ rati, meitas pirda,
Es ar priekšu nevarēju.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35021.

Meitas mani vidū ņēma,
Goda puisi dēvēdamas.
Es meitām apraudzīju,
Kas vēdara galiņā:
Visapkārt mella birze,
Vidū mazs ezariņš.
216 [Ventspilī].

35022.

Meitas mani vidū sauca,
Jaunu puisi dēvēdamas;
I guntiņa nepadzisa,
Jau ap mani grābājās.
401 [Slampes Tk], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

35023.

Meitiņ meitiņ, kas tev kait?
- Kundziņ kundziņ, vēders sāp.
- Dod, meitiņa, cimdu pāri,
Es vēderu izdziedēšu!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35024.

Meitiņ, tev būs pašai zināt,
Kas to puiku pataisīja.
- Jauna puiša daiķa luste,
Manas pašas mīlestība.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

35025.

Meitiņām, māsiņām,
Abi gali jāsargā:
Vienu galu mušas ēda,
Otru puiši kņubināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jaunajām meitiņām
Abi gali jāsargā:
Kalna galu odi ēda,
Lejas - puiši plucināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 69 -

2. Meitiņām, māsiņām,
Abi gali vaktējami:
Vienu galu mušas ēda,
Otru - sila sermulītis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35026.

Meitiņām, māsiņām,
Abi gali lieti der;
Viducītis nederēja,
Tas pa logu Krancīšam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35027.

Meitiņām, māsiņām,
Kūsīts auga riņķītī.
Tāpēc auga riņķītī,
Kāpēc mīza mauriņā.
Ja nemīztu mauriņā,
Tad neaugtu riņķītī.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35028.

Meitiņām, māsiņām,
Liela skāde notikuse:
Kazas kūsi noēdušas,
Cūkas pežu izrakušas.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Kāzenieku sieviņām
Liela skāde notikusi:
Cūkas grāvi izsliedušas,
Kazas kārklus nokrimtušas.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35029.

Meitiņām, māsiņām,
Liela skāde notikuse:
Circens vēder~ sakapājis,
Peles pupus izlozājšas.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

35030.

Meitiņām, māsiņām,
Pieniņš pupu galiņos;
Zīdējiņus pametušas
Tēva salmu gubenī.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

35031.

Meitiņām, māsiņām,
Trim bizēm mati pīti;
Vienu bizi suņi rēja,
Otru puiši plucināja,
Tai trešā bizītē
Žurkas bērnus pirināja.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

35032.

Meitiņas, māsiņas,
Rāciņus cepa;
Es savu burkānu
Pierušināju.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35033.

Meitu dēļ, kurvu dēļ
Man~ ielika cietumā.
Ej, pipele, tu papriekš,
Tu to skādi padarīji!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Pīzdas dēļ man~ ielika
Rīgas kungi cietumā.
Eita, nagas(?), jūs papriekšu,
Jūs papriekšu grābājāt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35034.

Meitu māte bēdājās,
Meitai pīzda aizsalusi;
Puisīšam sutu dzīsle,
Tas to pīzdu atkausēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35035.

Meitu māte gan zināja,
Ko vajaga puisēnam:
Ceptas gaļas, pēļu gultas,
Jaunas meitas klātgulēt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35036.

Meitu māte, zilzobīte,
Savu meitu man dāvāja.
Kur es likšu tavu meitu?
Mani rieči nodiluši.
Rītu braukšu Jelgavā
Savus riečus kaldināt,
Divus podus dzelzes likšu,
Trešo sīka tēraudiņa.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

35037.

Melna ķēve kuplu asti,
Tā ir braša vaislas māte;
Smuka meita stāviem pupiem,
Tā ir laba dēlu māte.
263 [Dobelē].

35038.

Melna caune uzkāpuse
Baltā bērza šukumā;
Smuks puisītis aizkrūmē
Lādē savu pistolīti.
Labāk durti, nekā šauti,
Lai ādiņas nemaitā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 70 -

1. Smuka brūna caune gul
Mūs~ meitiņu sētmalī;
Smuks puisītis stāv aiz sētas,
Lādē savu pistolīti.
Labāk ķēra, nekā šāva,
Lai ādiņu nemaitā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35039.

Memmiņ mīļā, memmiņ jaukā,
Paspaid~ manu vēderiņu!
Es apēžu zaļas desas
Ne tik lielu gabaliņu,
Ak tu Dieva dāvaniņa,
Kā piebrieda vēderiņš!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35040.

Met, māsiņ, aizkrāsnē
Rakstāmo adatiņu!
Tautiešam biksītēs
Rakstāmā adatiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35041.

Met, tautieti, ja mezdams,
Ko tik ilgi kavējies?
Vai naudiņa tev iebāzta
Pašā sprākles dibinā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35042.

Metiet, metiet,
Vajaga, vajaga,
Vajaga pavāram
Melnumu naudas!
Svila mans kūsītis,
Svila kažociņš.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35043.

Mīļā māmiņa,
Nezagšu, nezagšu,
Nezagšu adatu,
Ne īleniņu.
Susekli vien zagšu,
Tā man vajaga,
Vajaga kušķīti
Izsukāt.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35044.

Mīlēties mīlējās
Jurītim mutes dot:
Jurītim balta mute,
Uz vaigiem rozes zied.
Tikai viena vaina bija,
Zem deguna pekas aug.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

35045.

Mīlēties mīlējās
Andrejam mutes dot;
Tikai vien kautrējos,
Uts pa bārdu vazājās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko būs man nu darīt,
Vairs nemīl tautu dēls?
Cik gribēju mutes dot,
Uts pa bārdu vazājās.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

2. Mīlēties mīlējās
Jānīšam mutes dot.
Cik gribēju mutes dot,
Utes līda čīkstēdamas.
Lai tās utes, ko tās utes,
Aiz tā puņķa [kašķa] nevarēju.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

3. Žanīšam, brālīšam,
Pilla bārzda knēberīšu;
Es gribēju mutes dot,
Pretim nāca cīkstēdami.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

4. Vēlējosa, vēlējosa
Kārlītima mutes dot,
Tikai vien nedrīkstēju:
Utes nāca cīktēdamas;
Utes nāca cīkstēdamas,
Blusas ciskas kasīdamas.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

5. Luste man, liela luste
Indriķim mutes dot;
Smiekli nāca, nevarēju,
Liela bārda utu pilla.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35046.

Mīļi lūdzu bāliņam:
Roki grāvi par istabu!
Rūjenieku meitiņām
Straume tek apakšē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

35047.

Mīļi lūdzu Jānītimi:
Apdzenāji manu kuņu!
Es tev došu pavasari
Medījamu kucēniņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 71 -

35048.

Miķel brāl, lec par grāv~,
Ņem to šķipel~, sit par pipel~,
Lai tie pauti dancot sāk!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

35049.

Mūs~ māsiņa sēd aiz galda
Kā mērena muižniecīte;
Cūku puisis blakām sēda
Ar puņķainu deguniņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35050.

Mūsu pašu vecākie
Bez tabaka nedzīvoja:
Tēvam rags, mātei doze,
Kopā gāja šņaukāties.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35051.

Mūs~ dzīriņas pavāram
Liela skāde notikuse:
Pate gardi aizmiguse,
Apakšiņa nodeguse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35052.

Muitājate, bāleliņi,
Nu bij laba muitāšana:
Cita meita stāģenēje,
Cita salmu gubiņā.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

35053.

Mačs ar Kaču Rīgā brauca,
Abiem smagi vezumiņi:
Vienam bija pīzdas riba,
Otram pautu mugurkauls.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35054.

Jānīšam bārzda deg
Zilajām zēvelēm;
Ja, Ediņ, žēlo Jāņa,
Laid jel gaŗu mīzieniņu!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Ieviņai kūsis dega
Ar ziliemi uguņiem;
Pēterītis ieraudzījis
Laida gaŗu mīzelīti.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

35055.

Dorei bija tāda pļava,
Divējāda zāle auga;
Man noplīsa naņķa biksas,
Dores pļavu nopļaujot.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

35056.

Jānīšam, brālīšam,
Ar aizdusi pipelīte;
Gravu gravas izstaigāja,
Duša zāļu nedabūja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Jānīšami, brālīšami,
Ar aizdusu dvēselīte,
Grāvu grāvjus izstaigāja,
Tādu zāļu nedabūja.
Nu atrada ganīdams
Baltas liepas žuburā;
Tās derēja, tās līdzēja
Tās Jānīti izārstēja.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

2. Annītei, māsiņai,
Ar aizdusu petenīte.
Grāvu grāvjus izstaigāja,
Aizduszāles neatrada.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35057.

Ingiņam, bāliņam,
Driķēta piere.
Kāds vells driķēja?
Uteles noēda.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kāpēc Jēcītim
Stērķēta piere?
Kāds velns stērķēja?
Uteles noēda.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

2. Līzītei, māsiņai,
Dreijāta pierīte.
Kāds vells dreijāja?
Skuteles noēda.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

35058.

Pēterim, brālītim,
Gaŗi mati, neķem(m)ēti,
Pilni utu, pilni gnīdu,
Bezdelīgas ligzdu taisa.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

1. Saimenieku meitiņām
Viena bize pakausī,
Pilna utu, pilna gnīdu,
Bezdelīgas ligzdu taisa.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

- 72 -

35059.

Pricīšam, brālīšam,
Gnīdas bārdu nodzinušas.
Eita, meitas, purviņā
Atnesat vaivariņas!
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

35060.

Reinīšam, brālīšam,
Grieztin griezta pipelīte:
Iesagrieza, iesaurba
Pašā vārtu sodarā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35061.

Dreimani, brālīti,
Mīsim bārzdām!
Tāda tava bārzdiņa
Kā mans kušķītis.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35062.

Jānītama, brālītama,
Liela skāde notikuse:
Glāza pauti saplīuši,
No kumeļa nolecot.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

35063.

Jānīti, brālīti,
Nesēdi tuvu!
Ilzītes villāne
Skuteļu pilna.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Anniņa, māsiņa,
Nesēdi tuvu!
Jēkaba svārciņi
Skuteļu pilni.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

35064.

Kārlītim, brālītim,
Pieci pauti ieauguši;
Div~ izgrieza, trīs palika,
Vēl varēja čunčināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35065.

Juon~ēšam, bruol~ēšam,
Pīcu steuru capur~ēte.
Pīktujā steureitī
Utes bārnus parynova.
409 [Līksnas pag. D].

35066.

Pēterīti, bāleniņi,
Sāc ūziņas brucināt!
Es redzēju tautu meitu,
Savu kūsi skrūvējot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35067.

Jāzepam, brālīšam,
Zila puņņa vēderā.
Maksā mārku nabadzei,
Tā tev puņņu uzbadīs!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35068.

Vilīšam, brālīšam,
Zila pumpa vēderāi.
Tālabad zila pumpa,
Ka meitīnas nemīlēja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

35069.

Jānīšam, brālīšam,
Suns izkoda perdamo;
Ortu deva kalējam,
Lai kaļ jaunu perdamo.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vāciešam, kankaram,
Suns izkoda sūdcaurumu.
Maksā diķi kalējam,
Iekals jaunu sūdcaurumu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35070.

Jānīšam, brālīšam,
Trīs gad~ mute nemazgāta;
Ceturtā gadiņā
Mazgā ķēves mīzalos.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35071.

Jānītim, brālītim,
Utu teka par muguru;
Pie pakauša ēsti gāja,
Pie pakaļas nodzerties.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Kas to ceļu nomīdīja
Par meitiņas vēderiņu?
Utis ceļu nomīdīja,
Uz avotu dzert iedamas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35072.

Jānīti, brālīti,
Virzies nost!
Līzīte, šmurgule,
Apšmurgulēs.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

- 73 -

35073.

Jurītim, brālītim,
Visas ridas koka vien:
Bērza piepes pautu kule,
Egļa zara duŗamais.
224 [Kabilē (Kld)].

35074.

Dreimanim divi puiši,
Abi divi amatnieki:
Viens bij kuiļu rūnītājs,
Otris pautu sālītājs.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Trīs meitiņas māmiņai,
Visas trīs amatnīcas:
Viena suņa turētāja,
Otra pelnu danesēja,
Jau tā pate lielākā
Pie tās suņa rūnīšanas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35075.

Jānis dzina manu kuņu
Pa žagaru žagariem;
Izdzenāja, nenoķēra,
Nieka laba nedabūja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35076.

Bricītis gaļai
Durtin dūra,
Vēl pats nedūris
Nevienas reizas.
Zin tad tevi treji velli,
Vai tu dūris, vai nedūris!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

35077.

Anneles galviņa
Spīdēt spīdēja.
Melnumi spīdēja,
Ne sudrabiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35078.

Trīna gūžu kustināja,
Jancis pimpi studzināja;
Iekšā bāza, atspērās,
Ārā vilka, nopūtās.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

35079.

Ādams gultā kasījās
Un no meitām prasījās;
Ēdelīgs un piselīgs
Un no Dieva veselīgs.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35080.

Jēpis kāpa ozolā,
Bite koda pipelē;
Nedabūja medu ēst,
Ne pipeli pasargāt.
216 [Ventspilī].

35081.

Made kauna negribēja,
Mušas kaunu padarīja:
Dui mušiņas sakāpās
Deguniņa galiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Es gan redzu, es gan redzu,
Jānīts gārdi pasmējās:
Div~ mušiņas saķērās
Uz Grietiņas deguntiņa.
216 [Ventspilī].

2. Jau bij kauns Anniņai,
Vēl tai kauns gadījās:
Piecas mušas satvērās
Deguniņa galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

3. Ko smejies, tu Dārtiņa,
Kāds velns tevi smīdināja?
Divas mušas saminās
Deguniņa galiņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

4. Tā Madīte lielījās
Mūžam kauna neredzēt.
Saminās div~ mušiņas
Deguniņa galiņā.
40 [Slokā (Rg)].

35082.

Anniņ~ koda borkantiņa
Maģu maģu kumosiņu,
Ak tu Dieva dāvaniņa,
Kā tā brieda vēderā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35083.

Žanītis krāsnī,
Pakaļa laukā,
Mans suns Sīmanis
Izkoda pakaļu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 74 -

35084.

Ancītis, labs vīrs
Viens pats riju kūla,
Ar to vārpu apkārt meta,
Ar pautiem apslaucīja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35085.

Līzīte lūpiņas
Knīpēt knīpēja,
Pieci poļi knīpēja
Pakaļas galu.
224 [Kabilē (Kld)].

35086.

Annai, māsai,
Dūnaiņa priekša:
Tā bija mūs~ kunga
Apakšpēle.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35087.

Annai, māsai,
Kroķēta mice:
Kroķe uz kroķes,
Utele iekšā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35088.

Līzīte, māsiņa,
Manā ģīmī:
Tāds deguns, tādas lūpas
Kā manam petenam.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35089.

Anniņai, māsiņai,
Bezdibina avotiņš;
Speŗ~ ar kāju, mej~ ar mietu,
Vēl dibinu nemanīju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35090.

Grietiņai, māsiņai,
Liels, dziļš ezeriņš:
Pieci vezmi linu mērcu,
Vēl kumeļu peldināju.
2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)].

1. Ak tu sterva tautu meita,
Tavu dziļu ezeriņu!
Simtu kūļu linu mērca,
Vēl kumeļu peldināja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

2. Maza maza meitenīte,
Dziļa dziļa petenīte.
Piecas kopas linu mērcu,
Sestu kopu kaņepāju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Meitiņām, māsiņām,
Dziļš dziļš petenīts:
Pieci vezmi linu mērču,
Seši vezmi kaņepāju,
Piecu asu kārti spraužu,
Vēl dibena nedabūju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4. Ūjā jods, vecā Ģēda,
Tavu lielu birkabork(?)!
Piecus vezmus linu mērca,
Vēl peldina kumeliņu,
Speŗ ar kāju, duŗ ar mietu,
Vēl dibenu nedabūja.
216 [Ventspilī].

35091.

Trīnītei, māsiņai,
Lāča plēsta pavēdere.
Kausim lāci, dīrāsim,
Lāpīsim pavēderi!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

35092.

Grietiņai, māsiņai,
No tāsēm peteniņš;
Es nebūtu zinājuse,
Man slieksnīts pasacīja.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35093.

Grietiņai, māsiņai,
Pa pupiem pieniņš tek.
Ak tu liela grēciniece,
Kur tu liki zīdējiņu?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Panāksnieku meitiņām
Balts pieniņš pupiņos.
Ak jūs lielas grēcenieces,
Kur likāk zīdējiņus?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

35094.

Annītei, māsiņai,
Pipiņš auga pierītē.
Nesmejies, tu Trīnīte,
Ka tev arī neieaug!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35095.

Lībiņai, māsiņai,
Priekšā kušķis, pakaļā.
Atnesiet salmu kūli,
Ko to kušķi svilināt!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 75 -

35096.

Ilzītei, māsiņai,
Pubulaiņš rindaciņš.
Apakš katra pubulīša
Pulka utu, pulka blusu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Panāksnieku meitiņām
Bubulaiņi lindraciņi.
Apakš katra bubulīša
Simtu utu, simtu blusu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

35097.

Anniņai, māsiņai,
Pupu gali sasprāguši;
Lūdz kazaku deņčukam,
Lai dod trāna pasmērēt!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

35098.

Ilzītē, māsiņā,
Sarkans zīda priekšautiņš.
Aiz tā zīda priekšautiņa
Vāverīte žākstījās,
Vāverīte žākstījās,
Sarkanzuti gaidīdama.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35099.

Grietiņai, māsiņai,
Žorki pupus nograuzuši.
Ak tu Dieva nosodīta,
Ko tu dosi bērnam zīst?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35100.

Minniņai, māsiņai,
Stērķelēta apakšiņa;
Mūs~ puišiem vaŗa diņķis,
Cauri dūra čūkstēdam.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35101.

Grietiņai, māsiņai,
Stīgām šūts peteniņš;
Mūs~ bāliņis cauri dūra,
Stīgas trūka stinkšķēdamas.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Panāksnieku meitiņām
Stīgām šūta petenīte;
Kāzu puiši vaļā ārda,
Stīgas vien noskanēja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35102.

Zetiņai, māsiņai,
Stīgām šūtis peteniņš;
To paņēma tas puisītis
Ar to vaŗa pipelīti.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

35103.

Mārgudžai, māsīnai,
Tai es došu smuku darbu:
Tai es došu cūkas sūdu
Ar rokām plikšķināt.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

35104.

Grietiņai, māsiņai.
Trīs mazās indevītes:
Stāvi pupi, sarkans kūsis,
Nerūgst maize abriņā.
224 [Kabilē (Kld)].

35105.

Dārtiņai, māsiņai,
Trim stūŗiem peteniņš:
Vienā mūsu gani gana,
Otrā gul pieguļnieki,
Trešajā stūrītī
Kuņa bērnus perināja.
263 [Dobelē].

1. Panāksnieku meitiņām
Trim stūŗiem petenīte:
Uz to vienu gani gana,
Uz to otru pieguļnieki,
Uz trešo ģēģerīši
Savus suņus lecināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

2. Panāksnieku meitiņām
Trim stūŗiemi petenīte:
Vienu stūri gani gana,
Otrā gul pieguļnieki,
Trešajā stūrītē
Polis darvu tecināja.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

3. Tev, Matīsa, tev, brālīti,
Piecu stūŗu vēderiņš:
Vienā mātes gani gana,
Otrā tēva pieguļnieki,
Trešajā stūrītī
Darbenieki kārtis cirta,
Ceturtajā stūrītī
Kuņa bērnus palaiduse,
Piektajā stūrītī -
Tur nabagi utis kava.
249 [Reņķu muižā (Zebrenes pag. Tk)].

35106.

Anniņai, māsiņai,
Četri ceļi par vēderu:
Pa pirmo kungi brauca,
Pa otro stārastiņš,
Pa trešo, meža ceļu,
Darbinieki skujas veda,
Ceturtā celiņā
Darbinieki mietu dūra.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 76 -

35107.

Līzītei, māsiņai,
Vilks izgāza vēderiņu.
Tur vajaga zilu mālu,
Gaŗa leišu mūrenieka.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Še sajāja panāksnieki,
Citam pauti pārplīsuši;
Tur vajaga glūdu māla
Gaŗa leišu mūrenieka.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Vedējiņu vecas meitas
Ar caurām pakaļām;
Te vajaga zilus mālus,
Gaŗu leišu mūrenieku.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

35108.

Anniņa mātei
Teicama meita;
Uguni pūzdama,
Piemīza pelnus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35109.

Jānīts manim pisti prasa,
Es tev pisti vis nedošu;
Pis manā kurpītē,
Ne manā pežiņā!
364-0 (Vircavā).

35110.

Jānis man sieru deva,
Veda mani stāģienā.
Ņemšu sieru, ietin iešu,
Bet nedošu, ko tu gribi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Jēkaups man timpu sola,
Veda mani pelūdē.
Ņemšu timpu, iešu līdz,
Bet nedošu, ko gribēja:
Līdz Jēkaups biksas raisa,
Es pie mātes kamburī.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

35111.

Jānīts man sieru prasa,
Teica savu Jāņu zāli.
Kas tā tāda Jāņu zāle,
Drīz bij stīva, drīz lunkana?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

35112.

Jānīts mani aicināja
Gubenī salmus mīt.
Mīsi salmus, vai nemīsi,
Mīsi manu augumiņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35113.

Pricis mani šķūnī veda,
Ar kažoku apsedzās.
Tu dabūtu, es dabūtu,
Kad kažoks negrabētu.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

1. Tu būtu dabūjs,
Es būtu dabūjs~,
Kad tas kažoks
Nebūtu grabējs.
158 (Nīcā).

35114.

Juris mani šķūnī veda,
Gribēj~ mani ēvelēt.
Es bij viena gudra meita,
Nolauž~ Juŗa ēvelīti.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Dzīrās mani, vīkšās mani
Ciema puiši ēvelēt.
Droša tēva meita biju,
Pušu laužu ēvelīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)].

2. Dzīrās mani ciema puiši
Uz rudeni ēvelēt.
Es meitiņa pieauguse,
Pušu laužu ēvelīti.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

35115.

Jostenieku meitiņām
Pilni grāvji bērnu brēca.
Citu bērnu vilks aiznesa,
Citu zaķis nobadīja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

35116.

N-iešu meitiņām
Pilni kārkli šūpulīšu;
M-iešu meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

35117.

N-iešu meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu;
Pilni pirksti gredzentiņu,
Pilni kārkli šūpolīšu.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

- 77 -

35118.

Trīna, meita, zaķi nesa
Baznīckunga dēliņam,
Raudādama, sūdzēdama,
Ka tie puiši nemīlē.
263 [Dobelē].

35119.

Pēternieku meitiņām
Šķidri austi lindraciņi,
Vējiņš pūta kūsītī
Kā žagaru vezmiņā.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

35120.

Bērstelnieku meitiņām,
Tām es biju lielais draugs:
Kopā dienu ēdu, dzēru,
Nakti melnas aitas cirpu.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

35121.

Annai mellums
Dvālekšu dižumu;
Ja man netici,
Pras~ nama sliekšņam!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35122.

Trīne Trīne, beņķis čīkst,
Kas to beņķi čīkstināja?
Trīne pati čīkstināja,
Ar puišiem spēlēdama.
190 [Kuldīā].

35123.

Trīne Trīne, beņķis čīkst,
Kas to beņķi čīkstināja?
Trīnītei pieci bērni,
Tie to beņķi čīkstināja.
18 (Kliģenē).

35124.

Jāni Jāni, mazgā rokas,
Es redzēju, ko darīji!
Tu dīrāji melnu jēru
Avotiņa lejiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35125.

Meženiece Meženiece,
Steidziesa mājās!
Tavs vīrs iekrita
Mīzeļu podāi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

35126.

Jānītis no manis
Kāpiena prasīja;
Namē redele,
Kur vari kāpt.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35127.

Antons pisa Kluču Trīni
Aiz lielās rudzu gubas.
Dievs dod tādu rudzu vārpu
Kā Antona pipelīte!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35128.

Jūlijs pisās karstā saulē,
Kažoksvārki mugurā;
Augustiņš, nabadziņš,
Krekliņā novilcies.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35129.

Ilzīte pisās,
Madiņa skatās,
Madiņa pežu
Grabināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35130.

Pienavnieku puisēniņi
Nomīzuši pļavas stūri;
Ne tur auga zaļa zāle,
Ne sarkans āboliņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35131.

Ādamam rausi cepu,
Vidū dūru caurumiņu.
Nezin ēdis, nezin dūris,
Nezin bāzis kabatā.
Bāz, muļķīti, kabatā,
Būs pa nakti paspēlēt!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

35132.

Kristiņš rudeni
Spranciski danco;
Pavasar sēnala
Krustēm dirsā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 78 -

35133.

Andariņš sapirdās,
Manu pūru paceldams;
Es pūriņu pielocīju,
Ne bezdēt nebezdēju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35134.

Ilzīte sarkana, -
Laidās bāla.
Vai tai krupei
Dēliņš būs?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35135.

Vangals savu daiļu meitu
Rīgā veda ģērbināt.
Par pupiem ortu deva,
Par vēderu pusdālderi,
Par to pašu labu lietu
Dukātiem(i) rēķināja.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Māte savu meitu veda
Uz Jelgavu lecināt.
Par pupiem marku deva,
Par vēderu pusdālderi,
Par to melnu caurumiņu
Div~ sudraba dālderīši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Pricīts savu līgaviņu
Rīgā veda ģērbināt.
Uz pupiem mārku lika,
Uz vēderu pusdālderi,
Uz to pašu vajadzību
Dālderīti ritināja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

3. Puiši mani aizveda
Bambaļu krogā.
Tur manu precīti
Nolētināja:
Par pupiem orti deva,
Par vēdaru pusdālderi,
Par to pašu videklīti
Dod apaļu dālderīti.
216 [Ventspilī].

35136.

Krišus savu pakaļiņu
Ar dūrēm sadūrēja,
Kam tā klusu nestāvēja
Lienētās biksītēs.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

35137.

Ansis savu stīvu bībi
Ar dūrēm sadūrēja,
Kam tas rāmi negulēja
Melnajās biksītēs.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Es to savu pipelīti
Ar dūrēmi sadūrēju;
Guli, guli, čuči, čuči
Baltajās biksītēs!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Sadukāja, sadūrēja
Tautiets savu vaisles lietu,
Ka tā klusu negulēja
Melnajās biksītēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35138.

Anna sēd aiz galdiņa
Kā mērena muižniecīte,
Kūsis tup šekumā
Kā lielā auna galva.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Nu sēd barvede
Kā liela muižniece,
Kūsi tura klēpī
Kā zirņu kūli.
263 [Dobelē].

2. Sēdēja Līzīte
Kā gaspažiņa,
Kūsītis klēpī
Kā auna galva.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35139.

Anna sēd kalniņā
Samta vamzis mugurā;
Mauc, Jānīti, raibus cimdus,
Ej Anniņu apraudzīt!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kūsis sēd kalniņā,
Samta vamži mugurā;
Maucat, puiši, baltus cimdus,
Ejat kūsi sveicināt!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

2. Kūsis sēd kalniņāi
Sudrabiņa vamzītēm;
Maucat, puiši, zīda cimdus,
Iet kūšam mutes dot!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3. Pīzda sēd kalniņā
Samta vamži mugurā:
Velc, pipele, baltus cimdus,
Nāc pīzdiņu sveicināt!
263 [Dobelē].

- 79 -

35140.

Grieča sēd kamanās,
Es kamanu pakaļā;
Griečai zelta vāverīte,
Man sudraba pistolīte.
Es ar savu pistolīti
Nošāv~ Griečas vāverīti.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35141.

Priciņam tādi pauti
Kā manam bullēnam.
Lai Dievs dotu, ka izkristu,
Būt~ manam kucēnam,
Būt~ manam kucēnam
Piecas dienas launadziņš.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

35142.

NN teica savu sievu,
Kas tās šļampas nezināja?
Saimei putru vārīdama,
Piemīzuse pavārnīcu.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

1. Zilgalviene branga sieva
Par visām sieviņām:
Biezu putru vārīdama,
Piemīzuse pavārnīcu.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2. Zaķis (=saimn. v.) savas meitas pēra,
Pa pelniemi vārtīdams:
Azaidiņu vārīdamas,
Piemīzušas pavārnīcu.
3021 [skat. 2741. (Salgales pag. Jg)].

35143.

Kārlītis vaislē(i)
Vairs nederēja,
Tas bija rūnīts
Ziemeļa vējā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Silene vaislei
Vairs nederēja,
Tā bija iejāta
Ziemeļa vējē,
Ziemeļa vējē,
Vecē metē.
224 [Kabilē (Kld)].

35144.

Grietiņa ceplē,
Pakaļa ārā,
Mans suns Spīstiķis
No pakaļiņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35145.

Nabagi nabagi
Kaimiņu puiši:
Uz pautiem kūsis,
Pipelīt~ plika.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35146.

Nāburgos trīs meitiņas,
Visām laba gribējās;
Griķu putras ar krējumu,
Jauna puiša klātgulēt.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35147.

Nāc ārā, tu brālīti,
Ko es tev pasacīšu!
Es atradu māsiņai
Uz vēdara cekuliņu.
216 [Ventspilī].

35148.

Nāc, apraugi, dēlu māte,
Kas tavai vedeklai:
Tas tavai vedeklai,
Kas tavam dēliņam.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Nāc, apraugi, saimeniece,
Kas karājas malējai:
Tas karājas malējai,
Kas tavam saimniekam.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

2. Nāc, lūko, sveša māte,
Kāds man gaŗš karājās:
Tāds man gaŗš karājās
Kā tavam dēliņam.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

35149.

Nāc, kundziņ, istabā,
Gaspažiņa aicināja,
Kustin~ savas samta bikses
Uz tiem zīda lindrakiem!
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

35150.

Nāc, nāc, puisīti,
Ar mani dorties!
Man bij tāda kūša spalva
Deviņiem žuburiem,
Es nodoršu tev~, puisīti,
Uz tā viena dūrieniņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35151.

Nāc, nāc, puisīti,
Ar mani dorties!
Man bij tāds duŗamais
Atpakaļu niedējams.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 80 -

1. Nāče, Krišīti,
Ar mani dorties!
Es savu izdūru,
Tu nevarēji.
Man bija caurdurams,
Atpakaļ niedējams,
Atpakaļ niedējams
Ar maģām nagliņām.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

35152.

Nāc pie manis, tautu meita,
Ar savām nītītēm!
Man pašam šautuvīte,
Divi mazi kamolīši.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Nāc pie manis, tautu meita,
Ar savām stellītēm!
Man pašam atspolīte,
Divi zīda kamoltiņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Ņemiet mani, ciema puiši,
Ar visām strellītēm!
Dodiet man atspolīti,
Pati zīdu šķeterēšu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35153.

Nāc puisīt, tu ārā,
Ko es tev parādīšu!
Divi mazi zvirbulīši
Skrien pa gaisu stumdamies.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35154.

Nāc, puisīti, tu pie manis,
Es tev došu medu ēst!
Man bitīte iešuvuse
Vēderiņa galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35155.

Nāc, puisīti, tu pie manis,
Es tev~ labi pamielošu!
Ceptus krupjus es tev došu,
Iztaukšētas vabulītes.
4 [Aijažos].

1. Nāc, Mārīte, aizkrāsnē,
Tur es tevi pamielošu!
Tur man bija ceptas vardes
Ratu rumba piesālīta.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

35156.

Nāc, tautieti, lūkoties,
Kāda mana dzīvošana!
Sarkans ceplis melnu jumtu
Daugaviņas maliņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Nāc, kundziņ, apraudzīt,
Kāda mana dzīvošana!
Sarkans ceplis melnu jumtu,
Ar tapiņu aizbāžams.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35157.

Nāciet, brāļi, nenāciet,
Jau māsiņa nevesela,
Jau māsiņa pasadūra
Ozoliņa zariņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Neva tāda mūs~ māsiņa,
Kā vakar atstājām,
Jau tā bija dūrusies
Uz ozola pazarīti.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Prom iedami, bāleliņi,
Mātei ziņu nonesat,
Ka meitiņa nodūrēs
Ozoliņa zariņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

35158.

Nava labi, nava labi,
Ka tur dzirnas istabā:
Meita ķēra dzirnu milnu,
Noķeŗ puiša pipelīti.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)], 353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Laime laime tām meitām,
Kam dzirnavas ustabā.
Cik gribēja milnu ķert,
Noķeŗ puiša ierocīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Nava labi, nava labi -
Dzirnas tura istabā:
Domā meita milnu ķert,
Noķeŗ runča astes galu.
224 [Kabilē (Kld)].

35159.

Nava tā, nava tā,
Kā uz mežu aizgājām:
Caura mana brunču priekša,
Izkravāta vācelīte.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 81 -

35160.

Ne vakar tī dieniņa,
Kad auniņus rūnījām,
Jau tā pate pautu vieta
Ar vilniņu apauguse.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35161.

Neba lielas lietas dēļ
Tautiets divus zirgus jūdza:
Pēc tā maza caurumiņa -
Ne plaukstiņas lielumā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nieka dēļ mani veda
Par purviem, ezeriem:
Dēļ tā maza caurumiņa -
Ne plaukstiņas lielumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35162.

Nebēdā, tu vīriņ,
Še ir visi gabaliņi:
Še pupiņi, še nabiņa,
Se grāvītis lejiņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35163.

Nebūs labi, nebūs labi, -
Kas to pirti kurināja?
Vienu kausu garu metu,
Visi pauti stāvu lec.
216 [Ventspilī].

35164.

Nebūs velti, nebūs velti
Šās naksniņas gulējums:
Būs kungam darbenieks,
Ķeizaram kaŗavīrs.
4281 [Balvos (Balvu pag. Abr.)].

35165.

Nedod Dievs meitai mirt,
Vainadziņu valkājot:
Ar pipeli dobi raka,
Ar pautiem apzvanīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35166.

Nedod Dievs to redzēt,
Ko redzēju sapinā:
Viens ar bomi slaistījās
Manā kāju galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35167.

Nedomā, tu Andriņ,
Šovakar sētā iet!
Kas maksās tēva naudu,
Ko šonakt taisījām?
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35168.

Nieka laba nedabūju
Tās māsīnas panākstos:
Ne es pate jāt dabūju,
Ne auzīnas kumeļam.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Viss bij labi, viss bij labi,
Dui lietiņas vien nav labi:
Ne es pate jāt dabūju,
Ne auziņas kumeļam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35169.

Nieki nieki, tautu dēls,
No manim šo naksniņu,
Kā kritīšu, tā gulēšu
Ar visiem lindrakiem.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

35170.

Nieki nieki, tautas dēls,
No manim šovakar:
Es aizmirsu pie māmiņas
Bīlādiņas atslēdziņu.
232 [Talsos (Tl)].

1. Visu nakti tautu dēls,
Gar manim kaulējās.
Viss būs nieki, tautu dēls,
Mātei šķirsta atslēdziņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Visu nakti tautu dēlis
Kunkst manā kājgalā;
Es āzmiersu pie māmiņas
Brīvlādītes atslēdziņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

35171.

Nieki nieki tev, puisīti [tautieti],
No manim šo naksniņu:
Visas manas stērbelītes
Ar āķiemi aizāķētas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ko domā, tu tautieti,
Kā redzējis, tā dabūt?
Visas manas stērbelītes
Ar āķiemi noāķētas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35172.

Neguli, tautieti,
Kā tevi gulda,
Cel kāju viersū,
Svied apakšā!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 82 -

35173.

Nei kauna vecam,
Nei kauna jaunam,
Šī diena, rītdiena
Bez kauna laista.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

35174.

Nekaci, Trīnīte,
Par skutuliņu!
Tev īsas piedurknes,
Kašķainas rokas.
190 [Kuldīā].

1. Nekac, māsiņa,
Vispār(i) bļodu!
Tev strupas piedroknes,
Kraupaiņi nagi.
232 [Talsos (Tl)].

35175.

Neliedzies, tu Jēkaup,
Ka pie manis negulēji!
Ja tu mani neticēji,
Še zīmīte rociņā:
Vēl manā rociņā
Tavs sudraba gredzeniņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35176.

Neliedzies, tu Jānīti,
Tu pie manis klātgulēji!
Man piedera tavas auzas,
Tavs bērais kumeliņš.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

35177.

Nepiedošu bullīšam,
Ikām dzīva dzīvodama:
Pavasari gaŗa diena,
Sausa maize kulītē.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35178.

Nesēdi, māsiņa,
Līmētu beņķi!
Puskūša pielipa
Pie līmes beņķa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nesēdi, Ieviņa,
Sviķainē beņķē!
Tev kūsis pielips
Pie sviķu beņķa.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35179.

Nesēdi, Jūliņa,
Pretim logam!
Aiz loga mūs~ puiši
Plintītes lādē,
Šaus tevi no priekšas,
No pakaļas.
190 [Kuldīā].

1. Nesēdi, meitiņa,
Pašā logā!
Tur mūsu puišiem
Šaujama vieta,
Šaus tevi rītā,
Šaus vakarā(i).
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

35180.

Nesēdi, NN,
Caurajā beņķī!
Kaķe tavu peteniņu
Ar kājiņu ķibināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Iesasēda tas Pēteris
Pašā sola sodarā,
Izakāra pipelīti,
Sāka kaķis murināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

2. Iesasēda tas Mārtiņš
Caurejā krēsliņā;
Pa to krēsla caurumiņu
Kaķīts kūsi vurināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Nesēdiesa, tu Jēpīta,
Caurajā krēslīnā!
Kaķe tavu pakaļiņu
Ar kājīnu kabināja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35181.

Nazynuoji, tu NN,
Kaida slave tev slivēja:
Tu čiguonu salauzēji
L~ela ceļa mal~eņā.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

35182.

Nezināt jūs, ļautiņi,
Kādai pirtij gaŗām gāju:
Ādu pirts, spalvu jumts,
Miķelītis kurināja;
Miķelītis kurināja,
Vecā Līze garu meta.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

- 83 -

35183.

Nevarēju es aizmirst
Jauna puiša gulējumu:
Svārkiem sedza, mutes deva,
Rociņ~ lika pagalvie.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35184.

Nevienam kundziņam
Nav trejāds uzvārdiņš
Kā manam peķīšam:
Pīzda, peķis, petenīts.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35185.

No rītiņa cēlušās,
Mūsu meitas brīnījās,
Atradušas savus kūšus
Šurpu turpu izšķurstītus.
Būtu teļi nolaizījši,
Spalvas būt~ uz vienu mal~.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

35186.

Nodirsies, nomīzies
Nāca meitu lūkoties.
Tā sacīja meitu māte:
Znots ar savu raugu nāk.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35187.

Nosirmējis man kūsītis
Kā āzīša muguriņa;
Kur ellē tēva dēli,
Ka tie mani neredzēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35188.

Nu bij mani Dievs redzējis
Birzītē ietekam:
Pate meita bikses raisa,
Pate pautus kustināja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

35189.

Nu mani mičos,
Nu būšu sieva,
Nu mani bakstīs,
Nu mani bikstīs.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35190.

Nu mani vedīs,
Nu mani pisīs,
Nu mana pīzdiņa
Zibiņus metīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35191.

Nu Ilzīte goda meita [sieva],
Nu aiz galda sēdētāja;
Vakar māte izvelēja
Mieznamo paladziņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Ai Jānīti, ai brālīti,
Sen es tavu godu zinu:
Vakar māte izvelēja
Mīznamo paladziņu.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35192.

Nu Dārtiņa goda meita,
Nu aiz galda sēdētāja;
Nesen bija tā dieniņa,
Kad piemīza priekšautiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35193.

Nu Trīnīte goda meita [sieva]
Nu aiz galda sēdētāja;
Cik sen bija tā dieniņa,
Kad tu mīzi rušiņā?
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35194.

Nu pazinu, nu pazinu,
Grib puisītis sievu ņemt:
Citus gadus skaņi pirda,
Šogad pirda skvarbulaiņi.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35195.

Nu rej suņi, nu dzied gaiļi,
Nu pisās saimenieki;
Kad tā vella pūce brēca,
Tad tie kalpi, bandenieki,
Kad dziedāja lakstīgala,
Tad tie puiši ar meitām;
Kad dziedāja cīrulīši,
Tad mazie cūkganīši.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Kad tā velna pūce brēca,
Tad pisās saimenieki;
Kad dzied zelta lakstīgala,
Tad tie puiši ar meitām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

2. Suņi rēja, vilki kauca,
Saimenieki aurējās;
Kad tā elles pūce brēca,
Tad tie kalpi, bumburnieki;
Kad dziedāja lakstīgala,
Tad tie puiši ar meitām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 84 -

35196.

Nudie~ māte, kas dievvārds,
Es bez puiša negulēšu,
Ņemšu puisi aiz matiem,
Raušu salmu gubenī.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35197.

Nudie~ māte, kas dievvārds,
Puisīts ilgi nedzīvos:
Šķērsu vīle par pautiem,
Krusts pipeles galiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35198.

Odiņš pisa masaliņu,
Visi meži locījās;
Es izpisu jaunu meitu,
I cisiņas nečaukstēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

1. Odiņš pisa masaliņu,
Visa zeme līgojās;
Kad lācīts māmuliņu,
Ne lapiņa nekustēja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Sisens pisās jūrmalā,
Visa jūra līgojās;
Es izpisu jaunu meitu,
Ne lapiņa nečabēja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

3. Čigāns pisa čigānieti,
Visa elle nodārdēja;
Es izpisu līgaviņu,
Ne salmiņš nečaukstēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35199.

Orman, šķelmi, pietur~ zirgu,
Laid brūtei izmīsties!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Orman, šķelmi, pietur zirgu,
Laid jel man izmīsties!
- Apmiezies, tautu meita,
Kamanās stāvēdama!
Kam galdiņu nepacēli,
Bāliņos dzivodama.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

2. Atsamiezni nu, māsiņa,
Šai tīruma galiņā!
Nebūs ilgi tas laiciņš,
Aizbāzīs mīznamo.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Atsamiezni, tu Madiņ,
Sava tēva vecainē!
Rītu tevi aizvedīs,
Badīs tavu mieznamo.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

4. Vedat mani, vedējiņi,
Ļaujat man izmīsties!
Nav vairs tāļu tā vietiņa,
Kur aizbāž mieznamo.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5. Vedat mani, vedējiņi,
Ļaujat man izmīsties!
Mīzu, mīzu, netecēja,
Čurināt čurināju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

6. Orman, šķelmi, satur~ zirgus,
Laid brūtei izmīsties!
- Brauc projām, brauc projām,
Caur vāģiem iztecēs!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

7. Turi zirgu, turi zirgu,
Mīsti griba vedamā!
- Brauc projām, brauc projām,
Ratiem cauri iztecēs!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

8. Ai vīriņ, ai vīriņ,
Turi zirgu, turi zirgu!
Ja zirdziņa neturēsi,
Piemīzīšu kamaniņas.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35200.

Ozolītis ceļu gāja
Ar visām zīlītēm;
Kur uzgāja liepas krūmu,
Tur naksniņu pārgulēja.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

35201.

Pa pa pa, nu nu nu!
Pastāstīšu mammiņai:
Puikas mani zemē gāza,
Roku bāza azotē.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35202.

Pa pāram, pa pāram,
Ne tie visi pa pāram:
Tēvam pauti pa pāram,
Mātei peža viena pate.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35203.

Pagaid~, puika, pagaid~, puika,
Ko es tev pasacīšu:
Vēl tu n~esi aizmaksājis
Izgājš~s nakts gulējumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 85 -

35204.

Pagaid~ vien, vīramāte,
Gan es tevi mīzināšu,
Gan es tevi mīzināšu
Caur ratiņa skriemelīti.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

35205.

Pakaļ~, mana pakaļiņa
Dižandaiļi uzauguse;
Pieci puiši danci veda
Ap to manu pakaļiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pakaļa, mana pakaļa,
Dižina mana pakaļa;
Visi puiši raugās
Uz tās manas pakaļas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35206.

Paldies Dievu Dieviņam,
Man telēni labi lēca:
Cits ar ļipu, cits bez ļipas,
Cits ar strupu pipelīti.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Paldies govju ķēniņam
Par slaikiem telēniem!
Cits ar ļipu, cits bez ļipas,
Cits ar līku pipelīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35207.

Paldies devu Dieviņam,
Šogad laba vasariņa:
Briest man rudzi, briest man mieži,
Briest man visa labībiņa;
Briest man visa labībiņa
Briest jaunā līgaviņa.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35208.

Paldies devu Tomiņam,
Ir Tomiņa biksītēm,
Kas man deva šovakar
Salda alus sadzerties.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

35209.

Paldies saku Laimiņai,
Kas man tādas lietas deva:
Es maizīti nopelnīju,
Lāviņā gulēdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35210.

Paldies saku tautiešam
Par naksniņas gulējumu;
Pūt dirsāi, dēlu māte,
Par dēliņa lolojumu!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35211.

Paldies saku tev, māmiņ,
Par to šķidru lindraciņu,
Tautu dēla pipelīte
Cauri skrēja smilkstēdama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

35212.

Palīdz Dievs man maļot,
Nepalīdz velējot:
Priekšā pauti man maļot,
Pakaļā velējot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35213.

Palīdzēju meitiņām,
Cik varēju palīdzēt:
Devu savu kumeliņu
Rožu dārzu noecēt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35214.

Palīdzēju puisīšam,
Cik varēju palīdzēt:
Devu savu ezeriņu
Kumeliņu peldināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35215.

Palīdz, puisi, man dziedāt,
Palīdz kūsi plucināt!
Es tev būšu palīdzēt
Pipelīti pacilāt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35216.

Panāksnieki bēdājās,
Kā sētā pāriešot.
Vīrs uz sievas, puiss uz meitas,
Visi jāšus pāriesit.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

35217.

Panāksnieki desu prasa,
Kur bij man desu ņemt?
Raiba kuce gubenī,
Tā desiņas ritināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Anna man desas prasa,
Kur būs man desas ņemt?
Mana kuņa desas dara,
Skaidienā tupēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 86 -

2. Panākstiņi desu prasa,
Kur bij man desas ņemt?
Raiba kuņa gubenī
Ķimeņotas desas taisa.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35218.

Panāksnieki gaļas prasa,
Kur bij man gaļu ņemt?
Man bij ratu mutulī
Kuiļa pautu piesālīts.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Sveši ļaudis gaļu prasa,
Kur mēs gaļu dabosim?
Aizputē pilna muca
Suņu pautu piesālīta.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35219.

Panāksnieki gaļas prasa,
Kur bij man gaļas ņemt?
Sprāguse cūka,
Sprāguse kaza,
Tā garda maltīte
Panāksniekiem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

35220.

Panāksnieki guļ pie piestas,
Kāzenieci domādami.
Vai jūs akli nejūtat,
Ka tas koka gabaliņš!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

35221.

Panācnieki medu prasa,
Kur bij man medu ņemt?
Vecais gailis uz istabu
Medu vien tecināja.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35222.

Panāksnieki ogu prasa,
Kur bij man ogas ņemt?
Vakar pūta ziemas vējš,
Kazai ļipa aizsaluse.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35223.

Panāksnieki pautu prasa,
Kur bij man pautu ņemt?
Viena pate ratu rumba
Runča pautu piesālīta.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35224.

Panāksnieki piena prasa,
Kur bij man pienu ņemt?
Auksti pūta ziemas vējš,
Kazai ļipa aizsaluse.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

35225.

Panāksnieki, prom iedami,
Vārtu stabu apmīzuši;
Trīs gadiņi suņi rēja,
Vārtu stabu laizīdami.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam, Jēkaup, atnākdams,
Tu apmīzi vārtu stabu?
Visu gadu tēva suņi
Vārtu stabu lādināja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Ko tie mūsu suņi rēja,
Pa pagalmu skraidīdami?
Panāksnieki aiziedami
Vārtu stabu apķēzījši.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

3. Tais mājās tādi puiši,
Vārta stabus apmīzuši;
Suņi rēja, vilki kauca,
Vārtu stabus laizīdami.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

4. Te atjāja tas Jurītis,
Te apmīza vārtu stabu;
Pieci gadi suņi rēja,
Vārtu stabu laizīdami.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35226.

Panākstnieki riekstu prasa,
Kur bij man riekstus ņemt?
Vakar pūta ziemas vējš,
Zaķam ļipa aizsaluse.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

35227.

Panāksnieki sieru prasa,
Kur bij man sieru ņemt?
Balta ķēve steliņģī
Ķimeņotus sierus taisa.
216 [Ventspilī].

1. Puiši man sieru prasa,
Kur būs man sieru jemt?
Mana tēva balta ķēve
Stāģenēi sierus dēja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 87 -

35228.

Panāksnieki sieru prasa,
Kur būs man sieru jemt?
Jums pašiem sieru kules
Vēderiņa galiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35229.

Panāksnieki sēņu prasa,
Kur bij man sēņu ņemt?
Jums pašiem sēņu birze
Vēderiņa galiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Jānīts mana ogas prasa,
Kur mēs ogas dabūsim?
Tev pašam ogu bierze
Vēderiņa galiņā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35230.

Panāksnieki sēņu prasa,
Kur bij man sēnes ņemt?
Sētas suņi, ciema suņi,
Sūdojat priedalāju!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

35231.

Panāksnieces zuvu prasa,
Kur būs man zuvu jemt?
Jums pašām zuvu dīķis
Vēderiņa galiņāi.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

35232.

Panāksnieki vīna prasa,
Kur bij man vīnu ņemt?
Balta ķēve stiliņģī,
Tā jums vīnu tecināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Jānīts man vīnu prasa,
Kur bij man vīnu ņemt?
Brūna ķēve gubenī
Brūnu vīnu tecināja.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

2. Ponuoksn~eņi pīna prosa,
Kur man b~eja pīna jimt?
S~ērma čēv~e stilindžī,
T~ej pīn~eņu tacynuoja.
424 [Barkavas pag. Rz], 4271 [Rēzeknes apr.].

3. Sveši ļaudis alu prasa,
Kur mēs alu dabuisim?
Nulei mana balta ķēve
Alu kāsa stāģenē.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

4. Vedējiņi vīnu prasa,
Kur būs man vīnu ņemt?
Kuilis vīnu tecināja,
Stāģenē stāvēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35233.

Panāksnieki vīna prasa,
Kur mēs vīnu dabūsim?
Jums pašiem vīna blašķe
Vēderiņa galiņā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Jānītis no manis
Brandvīna prasa;
Pašam blašķīte
Vēdera galā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35234.

Panākšņu meitām
Driķētas petenes.
Ja man neticat,
Prasāt sliekšņam!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35235.

Panāsnu meitām
Kasaini vēderi.
Lai Dievs pasarg~
No kāzu puišiem.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35236.

Panāksnieku meitām
Pakulu kūsis.
Ja jūs man neticat,
Paprasāt sliekšņam!
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

35237.

Panākstu meitām
Zvārgulis kūsī.
Ja mani netic,
Lai prasa sliekšņam.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35238.

Panāksn~ meitas palaidušas
Savus meļļus tīrumā;
Kāzniek~ puiši piekusuši,
Viņu meļļus trenkādami.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Jaunas meitas palaidušas
Savus meļņus tīrumā;
Jauni puiši pakaļ tek:
Kužu kužu kumeliņ!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 88 -

35239.

Panāksnieku meitiņām
Bērni brēca pabeņķē;
Ar kājiņu klusināja,
Lai nedzird vedējiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Panākstnieku meitiņām
Bērni brēc [čīkst]
pabeņķē.
Speŗ ar kāju, pūš stabules,
Lai vedēji nedzirdēja.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

35240.

Panāsnieku meitiņām
Bērni brēca vīgriežos;
Kāzu puiši nošāvuši,
Kraukļu bērnus domādami.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35241.

Panāsnieku meitiņām
Pucšķērītes kājstarpī;
Dodiet mūsu puisēniem
Sveču galus nopucēt!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35242.

Panāksnieku meitiņam
Sloksnēm pīta petenīte;
Cik iedūru pipelīti,
Tik sloksnītes staipījās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35243.

Panākst~ puiši piestu jāja,
Kāzniek~ meitu domādami.
Vai jūs akli neredziet,
Ne tai roku, ne tai kāju?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Pēterītis piestu jāja,
Jaunu meitu domādams.
Vai tu aklis neredzēji,
Ne tai roku, ne tai kāju?
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

2. Panāksnieki piekstu jāja,
Pagaldē pagāzuši.
Vai jūs akli neredzat,
Ne tai roku, ne tai kāju,
Ne tai roku, ne tai kāju,
Ne melnaja caurumiņa?
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

35244.

Panākstiņu sieviņai
Daiļa mice galviņā;
Bij manam vīriņam
Vēl daiļāka pautu kule.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

35245.

Panākstnieku taukas meitas
Gar sētmalu sakritušas.
Jājat, suņi, jājat, kaķi,
Bāleliņi, nejājat!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35246.

Panāsnīcas piedzērušas,
Paslieksnēi pakritušas;
Kāzu ļaudis pāri gāja,
Suņi, kaķi virsū mīza.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35247.

Par pūriņu nebēdāju,
Pate resna barojos:
Tautiets pūra nelūkoja,
Meklēj~ mīkstas pavēderes.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35248.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtgāna īstais brālis?
Tas brūtgāna īstais brālis,
Kašķainām rociņām.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗa brūtes īstā māsa?
Tā bij brūtes īstā māsa,
Kŗaupaiņāmi lūpiņām;
Kŗaupaiņāmi lūpiņām,
Kašķaināmi rociņām.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

35249.

Parudas parudas
Māršīnas acis;
Silāi taisīta
Vāveres ligzdā,
Škodāi krustīta
Spitaļu namā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35250.

Pasakies, tu puisīti,
Kādu godu še atnāci?
Lapsa gul ceļmalē,
Tu izmini svilpjodams.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 89 -

35251.

Paši puiši mani teica,
Paši mani nicināja;
Paši mani padarīja
Ar apaļu vēderiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Gribiet, puiši, ņemiet mani,
Gribiet, mani neņemiet!
Es meitiņa zema resna
Ar apaļu vēderiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Paši puiši mani teica,
Paši mani nicināja,
Teica mani zemu resnu
Ar apaļu vēderiņu.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

35252.

Pazinu puisīti
Pērno brūtgānu:
Pērnā rasiņa
Deguna galā.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Māmiņ, tas pats
Pērnais brūtgāns,
Pērnais purpuls
Deguna galā.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35253.

Pataisiet man vārpstīti,
Iedodiet ratenīti;
Man pašai kodeliņa
Vēderiņa galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

35254.

Pataisīju divi dēli,
Trešu meitu malējiņu;
Nu pakāru savus rīkus
Kambarī vadzītī.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Paraudzīju divi meitas,
Trešo dēlu arājīnu,
Tad pakāru savus pautus
Aizkrāsnē vadzītēi.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35255.

Pate kaza purvā brida,
Pate lēca žagaros;
Pate meita puiškinam
Stāvu slēja pipelīti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35256.

Pate māku sienu pļaut,
Pat~ izkapti izstrīķēt,
Pate māku puikas rīku
Sev dzelmē iepravīt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35257.

Pate meita murdu pina,
Pate upi tecināja
Pate meita nezināja,
Kādas zivis murdā lien.
Murdā līda tādas zivis
Apaļāmi galviņām,
Apaļāmi galviņām
Sarkanām žauniņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pate meita kurvi pina,
Pate upi tecināja,
Pate meita skatījās,
Kādas zivis kurvītī.
Zuši vien salīduši
Gludajām galviņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35258.

Pate meita nezināja,
Kāda roze dārzā aug:
Lapas pīzdas platumā,
Stiebris pimpja resnumā.
263 [Dobelē].

35259.

Pats ar pašu dietu gāja,
Nu būs griķu vasariņa;
Kuŗu bērnu padomājši,
Metīs griķu druviņā.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35260.

Pauti kliedza, pauti brēca,
Ka pipele noslīkšot.
Nebīsties, pautu kule,
Gan pipele izbridīs!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Pīzda kliedza, pīzda brēca,
Redz pipeli noslīkstot.
Nekliedz pīzda, nebrēc peža,
Gan pipele izpeldēs!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35261.

Pauti Cēsīs bodē sēž,
Pipel~ Rīgā kupčojās;
Petenīte, nabadzīte,
Valmierā cietumā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 90 -

1. Pipel~ Rīgā bodi valda
Pauti Bauskā kupčojās,
Tā vecā pīzdas lampa
Valmierā cietumā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35262.

Pavārs, nabags,
Mīzdams staigā:
Namam čukurgals
Aizdedzies.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

35263.

Pacelies, tu tautieti,
Lai es lienu apakšā!
Lai es tev aizmaksāju
Šā rudeņa jājumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35264.

Pie pežiņas roku liku,
Lai mikulis cilājās.
113 [Alūksnē].

35265.

Pie sviķīša muti liku,
Pie spundītes vēderiņu,
Pie tā tapas caurumiņa
Savu baltu pipelīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

35266.

Pie tās meitas negulēšu,
Kur gulēju izgājš~ nakt~:
Stāvi pupi krūtis bada,
Ass kūsītis pipelīti.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35267.

Piederīga puisīšam
Pie pautiem pipelīte;
Meitiņām nepieder
Kājstarpā šarpelīte(?).
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35268.

Pieņem mani, māmulīte,
Jele gultas maliņā!
Neba laba redzēdama,
Es pie tevis attecēju:
Es redzēju tautu dēlu,
Buļļa ragu cilājot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35269.

Piecas pīzdas salīdušas
Vienā bērza dobumā;
Ieiet viena pipelīte,
Visām nāsis izbadīja.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35270.

Pieci gadi raibu kuci
Dobītē mīzināju,
To izstrēba panāksnieki,
Spēķu zupi domādami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35271.

Pieci gadi sadzīvoju
Pie bagāta saiminieka.
Saimnieks ēda cūkas gaļu,
Man dod kaulus skrubināt;
Saimnieks pisa saiminieci,
Man dod kājas paturēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35272.

Piec~ mārkas, seš~ mārkas
Svied suņam dirsā!
Piec~ rubļi, seš~ rubļi,
Tā laba nauda.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

35273.

Pieci podi ziepju pirku,
Piecas dienas samazgāju,
Melns tur bija, melns palika,
Vēderiņa galiņā.
216 [Ventspilī].

35274.

Pieci poļi malku cirta
Uz Anniņas vēderiņa.
Pacirtuši caurumiņu,
Ielīduši sildīties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35275.

Pieci poļi mani veda
Aiz kalniņa mīzināt.
Ak jūs pieci bendes kalpi,
Ko mīzīšu nedzēruse?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es bagāta saimeniece,
Pieci puiši mīsti veda.
Ai jūs pieci bendes kalpi,
Ko mīzīšu nedzēruse?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

- 91 -

35276.

Pieci puiši, pusbaznīcas,
Vis~ uz mani raudzījās:
Ieraudzījši kuplu kūsi
Caur šķidriem lindrakiem.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35277.

Pieci vilki stāvu dirsa,
Sestais dirsa tupēdams.
Būtu kungi redzējuši,
Tur būt~ laba muiža svieta.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Sirma cūka lauku pieri
Apsamīza griķājā.
Kad būt~ kungi zinājuši,
Tur būt~ laba muižasvieta.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

35278.

Pele vilka pipelīti
Par ābeļu līdumiņu;
Jaunas meitas ieraudzījšas:
"Kur, puķīte, tevi ved?"
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Pele vilka pipelīti
Par ābeļu līdumiņu,
Par ābeļu līdumiņu
Uz sarkanu mūra muižu.
Jaunas meitas satikušas:
Kur, puķīte, tevi ved?
- Mani ved uz mūru muižu,
Uz lustīgu [mūžīgu] dzīvošanu.
Kas tā tāda mūŗu muiža,
Ne tai duru, ne tai logu;
Vienas pašas nama [ķēķa] duris,
Tās sūnām aizaugušas.
Trīs puisēni gaŗām gāja,
Viens iegāja sildīties.
Ieiedams priecājās,
Nu būs jauka dzīvošana;
Iznākdams nospļāvās:
Vai cik karsti kurināts!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

2. Pele vilka pipelīti
Par ābeļu līdumiņu.
Jaunas meitas satikušas:
Kur, puķīte, tevi ved?
- Mani ved uz mūŗu muižu
Uz mūžīgu dzīvošanu.
- Kas tā, vel(l)s, par mūŗu muižu,
Ne tai duru, ne tai logu!
Vienas pašas nama duris,
- Ar kārkliem aizaugušas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35279.

Pele vilka pipelīti
Par ābeļu līdumiņu;
Jaunas meitas pakaļ tek:
Kur puķīte, tevi velk?
- Mani ved par Daugavu
Uz ezaru slīcināt.
Jaunas meitas, noķērušas,
Ietin zīda lakatā,
Ietin zīda lakatā
Ieliek pūra dibinā.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik asaras noslaucīja:
Te gul mana viegla diena,
Mans maizītes devējiņš.
404 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pipelīte ceļu tek,
Asariņas slaucīdama.
Satiek viņu jauna meita:
"Kur, tētīt, tu tecēji?"
Izvelk zīda nēzdodziņu,
Noslaucīja asariņas,
Noslaucīja asariņas,
Ieliek pūra dibinā.
Ik pacēla pūra vāku,
Ik tā gauži noraudāja:
"Še gul mans rīkmeistars,
Mans maizītes arājiņš."
216 [Ventspilī].

35280.

Pelnīties pelnījos
Ar abiem galiņiem:
Ar rokām maizīt~ pelnu,
Ar apakšu sidrabiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35281.

Peža brauca par ezeru,
Brīvestības meklēdama;
Atnāk peža raudādama,
Abas purslas izbadītas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Peža peld pār Daugavu,
Lindes kunga maltītē;
Attek peža atpakaļ,
Abas acis izknābātas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 92 -

35282.

Peža guļ vīgriežņos,
Ausis vien škurināja;
Pipelīte gaŗām gāja,
Cepurīti noņēmuse.
Pipelīte klanījāsi:
"Nāc, māsiņa, maliņā!"
- Nē, brālīti, es neiešu,
Tu man purnu izbakstīsi.
113 [Alūksnē].

35283.

Pīrē mani, tu puišeli,
Es tev cimdus noadīšu!
Ja tu mani nepīrēsi,
Tad tu nieka nedabūsi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35284.

Pīzdiņ~ gāja riekstos,
Satiek pipel~ tiltā.
Stāvus lēca, mutes deva, -
Paliek rieksti nelasīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35285.

Pīzdiņ~ guļ grāvmalā,
Savas šņurkas izplētuse.
Kaut pipele to zinātu,
Pīzdai šņurkas izbadītu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pīzda guļ vīrekstīs,
Zobus vien erģīdama.
Būt pipele zinājusi,
Pīzdai purslas izbadītu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35286.

Pīzda kliedza, pīzda brēca,
Pipelīte dzēstu skrēja,
Pīzdai kūsis aizdedzies.
Ūdens blašķe mugurā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35287.

Pīzda, peķis lielījās
Pipel~ griezti gredzenā.
Nebēdā, tu pīzdiņ,
Griezīš~ tevi gredzenā!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35288.

Pīzda, peķi, ugunsgrēks,
Kam tu nakti tāļu spīdi?
Tevis dēļ puiši gāja
Simtu jūdzu tāļumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35289.

Pīzda peld pa ezaru
Pelēkām austiņām,
Pipelīte zadināja:
Nāc, pīzdiņa, maliņā!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35290.

Pīzda, peža - ugunsgrēks;
Pipel~, pauti - kaŗaspēks.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35291.

Pīzdiņa rikšiem,
Pipele stiķiem,
Pauti pakaļ
Ko tik māk.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35292.

Pipelbrencis laivenieks
Nozog meitām suseklīti;
Rītu nāk svēta diena,
Meitām kūsis nesukāts.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35293.

Pipel~ galvu nolauzuse,
Krodziņā dancodama;
Jaunas meitas pacēlušas,
Ieliek pūra dibenā.
Cik pacēla pūra vāku,
Slauka gaužas asariņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35294.

Pipel~ kāju nolauzusi,
Krodziņā dancodama.
Kaut i galvu nolauzusi
Aiz tā liela straujumiņa!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35295.

Pipele, kuņele,
Nesmej kūsi:
Nabaga kūšam
Laukums pierēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35296.

Pipel~ stāvu slaistījās
Manā gultas galiņā.
Stāvi stili, nekusties,
Tu jau pist nedabūsi!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 93 -

35297.

Pipel~ stāvu slaistījās,
Redz meitiņu velējot.
Vai tā grib balta krekla,
Vai grib pašas velētājas.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35298.

Pipel~, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Kaut tik daiļa nebijuse,
Nebūt~ kāzu, ne kristabu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35299.

Pipel, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Pauti tādi sakrupuši
No jaunām dieniņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35300.

Pipel, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Peža, tavu nejaukumu,
Vidū pušu pārplīsuse!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35301.

Pipel, tavu daiļumiņu
Līdz pašam vecumam!
Samta svārki, zīda biksas,
Kuģinieka cepurīte.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

35302.

Pipel, tavu daiļumiņu,
Tu varēji lielīties:
Tevis dēļ jaunas meitas
Svaida matus, mazgā vaigus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35303.

Pipelīte artu gāja
Ar sarkanu cepurīti;
Pīzda nesa launadziņu,
Asariņas slaucīdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Pipelīte arti gāja,
Arklu nesa mugurā;
Pīzda nesa launadziņu
Ar sarkanu cepurīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35304.

Pipelīte bēdājās,
Kā mūžiņu nodzīvos.
Nebēdā, pipelīte,
Gan pautiņi palīdzēs!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35305.

Pipelīte daiļa miesa
Līdz pat mūža vakaram;
Kad nomira tad palika
Zelta rasa galiņā.
364-0 (Mežotnē).

35306.

Pipelīte drudzī guļ,
Peža ausis škurināja;
Pacels galvu pipelīte,
Gan pežiņa pieminēs.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Petenīte drudzī guļ,
Ausis vien skurināja.
Gan petene pieminēja
Pipelītes gulējumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35307.

Pipelīte gaļu vāra
Sudrabiņa podiņā;
Pīzda tup uz pagales,
Kumosiņu gaidīdama.
364-0 (Vircavā).

1. Pipelīte gaļu vāra
Sidrabiņa grāpelī;
Peža tup uz pagali,
Kumāsiņa gaidīdama.
"Vai tu gaidi, vai negaidi,
Tu jau nieka nedabūsi;
Es tev acis izbadīšu
Ar uguņa pagalīti!"
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Pipelīte cāļus kava,
Gar uguni tekādama;
Pīzdiņ~, maita, izsalkuse,
Gaida vienu kumosiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3. Pipelīte cāļus kava,
Gar uguni tekādama.
"Nāc, pīzdiņ, tu pie manis,
Dabūs~ gārdu kumosiņu!"
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Pipelīte cāļus kava,
Pa namiņu lēkādama;
Peķīts tup uz pagales,
Lūdzas gārda kumosiņa.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 94 -

35308.

Pipelīte, gudriniece,
Taisni brauca stadulē;
Pauti, tādi lemperīši,
Ap stenderi daudzījās.
113 [Alūksnē].

1. Pipel, tavu drošu galvu,
Brauc pa priekšu stadalā;
Pauti lieli gudrinieki,
Tie pakaļ čulčināja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Pipelīte droša sieva,
Taisni brauca stadalā;
Pauti, šķelmji, klausījās,
Aiz vārtiem stāvēdami.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3. Pipelīte droši brauca
Pašā kunga stadalā;
Pauti lieli gudrinieki,
Tie palika aiz vārtiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35309.

Pipelīte kladzināja
Sausas egles galiņā:
Jaunas meitas izdzirdušas:
"Klau kur Dieva putniņš dzied!"
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35310.

Pipelīte klakšus sita,
Apkārt namu lēkādama;
Peķīts tup vīgriežņos,
Ausis vien šmudzināja.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35311.

Pipelīte lielījāsi
Par Daugavu pārpeldēt;
Līdz pusei pārpeldēja,
Tad nogrima dibinā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Pipelīte lielījās
Pārbraukt taisni par Daugavu;
Ne vidū neiebrauca,
Ka noslīka dibenā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35312.

Pipelīte maza lieta
Lielu spēku parādīja:
Ielīduse vēderā,
Mani līdza kustināja.
263 [Dobelē].

35313.

Pipelīte, nabadzīte,
Iet pa ceļu raudādama.
Satikuse jauna meita:
Ko, sirsniņa, tu raudāji?
- Kā, māsiņa, neraudāšu,
Ziema nāca, plika galva.
- Es tev došu siltu māju,
Savu cauna cepurīti,
Savu cauna cepurīti
Sarkanām vīlītēm.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35314.

Pipelīte nosazviedza
Avotiņa lejiņā.
Jauna meita izdzirduse:
Kuze kuze, kumeliņ!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35315.

Pipelīte piesaslēja
Pie kāpostu kubuliņa,
Ar meitām bārdamās,
Ka putriņas nevārīja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35316.

Pipelīte piesaslēja
Pie kāpostu kubuliņa,
Domādama jaunu meitu
Ar vizuļu vainaciņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35317.

Pipelīte Rīgā brauca,
Divi zelta ritentiņi;
Pīzda sēž ceļmalāi,
Saulē zobus sildīdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35318.

Pipelīte Rīgā brauca
Dui sudraba riteņiem;
Pīzda, kŗaupe, pakaļ brauca
Suņa kaula ragutām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35319.

Pipelīte sasatika
Ar vācietes petenīti.
Ej tu nost, petenīte,
Es maizītes pelnītāja!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 95 -

35320.

Pipelīte, sirdspuķīte,
Tavu daiļu augumiņu,
Neēduse, nedzēruse,
Mātes pupu nezīduse.
Ik vakara noglaudīju,
Ietin~ zīda krīzdogā,
Ietin~ zīda krīzdogā,
Ielik~ meitas bīlādē.
263 [Dobelē].

35321.

Pipelīte zvērējās
Mūžam kūša neaiztikt;
Vēl par kalnu nepārgāja,
Jau ar kūsi stīvējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pipelīte zvērējās
Mūžam kūsi neaizkart.
Nav par upi pārtecējse,
Čaps kūšam mugurā!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35322.

Pipelīt, tev, tētīt,
Ar ausīm cepurīte;
Pīzdiņai, māmiņai,
Melna samta vilnānīte.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35323.

Pipelīte, vālodzīte,
Dzīpariņu pervētāja:
Izvilkuse pacilāja,
Bāž atkal podiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35324.

Pipelīte cāļus kava,
Pa namiņu tekādama.
Es tev lūdzu, pipelīte,
Atstāj vienu dziedātāju,
Atstāj vienu dziedātāju,
Vienu pautu dējējiņu!
364-0 (Bērstelē).

35325.

Pirda māte, pirda meita,
Abas pirda pūriņā.
Ko tā māte iepirduse,
To tā meita izpirduse.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35326.

Pirda māte, pirda meita,
Abas pirda pūriņā;
Kad pavāza pūra vāku,
Pirdieniņi vien vaukšēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35327.

Pirda mana vedekliņa,
Par pagalmu tecēdama:
Dēli būs, ne meitiņas,
Sprogaiņām galviņām.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

35328.

Pirda meita ganīdama,
Pirda, ogas lasīdama,
Kad uzkāpa kalniņā,
Pirda, kāju pacēluse.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Pirda meita ganīdama,
Pirda, ogas lasīdama,
Iesavēla gultiņā,
Laida gaŗu bezdējienu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

35329.

Pirms, tautieti, mani ņemsi,
Es jau pist tev nedošu;
Kad paņemsi, tad es došu,
Saujiņā turēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35330.

Pirža gāja pirti kurt,
Mīža gāja žāvēties.
Piržai devu baltu kreklu,
Mīžai rīkstes žagariņus.
224 [Kabilē (Kld)].

35331.

Pirža pirti kurināja,
Mīža nāca žāvēties.
Piržai bija nikni suņi,
Saplēš mīžas kažociņu.
113 [Alūksnē].

35332.

Pirža pirti kurināja,
Sauca mīžu žāvēties.
"Žāvējiesi pate, pirža,
Es izžūšu saulītē!"
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

35333.

Pirzdams gailis laktā lēca,
Nu būs griķu vasariņa;
Nu būs laiks, nu būs laiks,
Bāliņam sievu ņemt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 96 -

35334.

Pirzdams gailis laktā lēca,
Nu būs laba vasariņa;
Jau tij mūsu saimenīca
Ar pakaļu trallināja.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

35335.

Pirzdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa;
Nu būs miežu vasariņa,
Meitām biezas pavēderes.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35336.

Pirzdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa:
Nu dzers alu veci vīri,
Krūzā bārdas mērcēdami.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35337.

Pirzdams gailis laktā lēca,
Nu būs miežu vasariņa;
Pirzdam~ māte lāvā kāpa,
Nu būs dēli arājiņi.
53 [Košķelē (pie Burtnieku ezera Vlm)], 158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35338.

Pirzdams puisis meitās gāja,
Pirzdams meitas pisināja;
Pirda meita, pirda puisis,
Abi pirda pisoties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35339.

Pis, āzīt, kunga kazu,
Mūs~ kaziņa nevarīga!
Mūs~ kazai iemeties
Dziedzers pežas maliņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pis, āzīti, kūma kazu,
Nepis mana kazlēniņa!
Manai kazai pumpa auga
Pašā pežas maliņā.
113 [Alūksnē].

35340.

Pis, kundziņ, kurpītē,
Ne manā pežiņā!
Lai stāvēja mana peža
Arājiņa dēliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35341.

Pis, māmiņa, pate meitu,
Kad nedevi puisēnam!
Puisēns ēda griķu maizi,
Pisa Rīgas mamzelītes.
113 [Alūksnē].

35342.

Pisa mani, grūda mani
Zem resnā ozoliņa,
Lai aug tādi dēli meitas
Kā resnie ozoliņi.

35343.

Pisa mani pieci poļi,
Visi pisa parādā;
Pisa mani melderzellis,
Tas iedeva kliju sieku,
Cik klijiņu sieciņā,
Tik dūrienu pežiņā;
Cikreiz vāru kliju putru,
Tik pežiņu iesmērēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35344.

Pisa mani, plaukšķināja
Ar mazo pipelīti;
Kad atnāca lielpipels,
Kā raicīt izraicīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35345.

Pisās roņi jūrmalā
Baltajās smiltiņās,
Rīgā pauti atskanēja,
Vāczemē pipelīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35346.

Pisās rudzi, pisās mieži,
Pisās visa labībiņa;
Kāpostiņi nepisās,
Pisās paši stādītāji.
113 [Alūksnē].

35347.

Pisieniņš, nabadziņš,
Pa pasauli vazājās,
Nu atnāca mūs~ mājā
Pašā darba laiciņā.
Miers no darba, miers no darba,
Nu visiem jāpisās!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 97 -

1. Čigānietes, pagānietes,
Pa pasauli vazājās,
Vien~ ienāca mūs~ mājā
Pašā siena laiciņā.
Nebij vaļas siena pļaut,
Ne ar lāga izpisties.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

35348.

Pisies drīz, kalpa puisi,
Tev nav vaļas diņģēties!
Lai saimnieki diņģējās,
Tiem ir vaļa diņģēties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35349.

Pisies, meita, āža ragu,
Lai pipele svētdienai!
Kad atnāks svētdieniņa,
Tad dabūsi pipelīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35350.

Pisies, meita, buļļa ragu,
Līdz dabosi pipelīti!
Kad dabosi pipelīti,
Sviež radziņu eglienā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35351.

Pisies, meitiņ, kad tu gribi,
Jāņu nakti nepisies!
Tad aug dēli zemi resni,
Uz meitām piselīgi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35352.

Pisies, meitiņ, kā tu gaidi,
Vai tu sava gala gaidi?
Atnāks nāve, nokaus tevi,
Tārpi pežu skrubinās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35353.

Pisies, meitiņ, ko tu gaidi,
Vai tu savu nāvi gaidi?
Atnāks nāve, nokaus tevi,
Paliks pīzdiņ~ neizpista.
216 [Ventspilī].

35354.

Pisies, meitiņ, cik tu gribi,
Dziļi bāzti vien nedod!
Kad tev dziļi iebāzīs,
Tad tev bērnu pataisīs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35355.

Pisies, veci, ko tu gaidi,
Neplēs manus lindraciņus!
Atnāks nāve, nokaus tevi,
Paliks~ peķam parādā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35356.

Pisies, veci, ko tu gaidi,
Vai tu savu nāvi gaidi?
Atnāks nāve, paņems tevi,
Vairāk pisti nedabūsi.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

35357.

Pisies, veci, sirmiem pautiem,
Lai aug bērni baltām galvām!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35358.

Pisies, veci, sit ar pautiem,
Vai nāk bērni, vai nenāk!
216 [Ventspilī].

35359.

Pisiet mani, nepisiet,
Nava kūša, nebūs bērnu;
Ja jūs mani neticiet,
Atgāzuši apskatiet!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35360.

Pisat mani, nepisat,
Nava kūša, nebūs bērnu;
Pisat mani, kad ir kūsis,
Tad būs bērnu pilna lāva!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35361.

Pisiet mani, nepisiet,
Nava kūša, nebūs bērnu;
Pisiet manu veco māsu,
Tai ir kūsis, tai būs bērni!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35362.

Pisiet mani, ciema puiši,
Man ir laba speķu pīzda,
Pipelīte mazgājās
Kā pa sviesta bunduliņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35363.

Pisiet mani, ciema puiši,
Ja jūs mani nepisiet,
Apsūdzēšu kundziņam.
Kundziņs man tiesu sprieda,
Uz vēdera gulēdams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 98 -

35364.

Pisat mani, ciema puiši,
Man ir trekna petenīte!
Kūsis bija tīra zelta,
Peža zelta lapiņām.
364-0 (Vircavā).

35365.

Pisaties, grūdaties,
Bagātie bāleniņi;
Dodiet man, nabagam,
Arī drusku paostīt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35366.

Pisaties, mazi bērni,
Pavasaŗa saulītē!
Pavasari maz maizītes,
Lai piebriede vēderiņi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Grūžaties, mazi bērni,
Pavasaŗa saulītēi;
Pavasari maz maizītes,
Pimpis pilda vēderiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35367.

Pisaties, nabadziņi,
Nu būs griķu vasariņa!
Kuŗu bērnu pataisāt,
Ar putriņu barojat!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35368.

Pisaties, nabadziņi,
Šogad driķu vasariņa;
Kuŗu bērnu pataisāt,
Sviediet driķu druviņā!
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35369.

Pisējami driķi auga,
Kas tam kroga dzērājam?
Izsapisis driķus sēju,
Driķi auga griezdamies,
Kuŗu bērnu pataisīju,
Lai tek driķu druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35370.

Pisējami driķi auga,
Kas tam kroga dzērājam?
Pisējami sīki bērni,
Driķu putras ēdājiņi.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35371.

Pisējami driķi auga,
Lini kroga dzērājam;
Kas nepisa, kas nedzēra,
Ne auziņa neuzauga.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pisējami lini auga,
Grūdējam kaņepītes;
Kas nepisa, kas negrūda,
I smildziņa neizauga.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35372.

Pisējam, grūdējam
Šai saulē laba dzīve;
Gan viņā saulītē
Ar pipeli mālus mīs.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35373.

Pisīgs i es pats biju,
Pisīgs mans kumeliņš;
Kumeļš pisa bēru ķēvi,
Es skaistaju mātes meitu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35374.

Pist es devu puisīšam,
Kājiņās stāvēdama.
Kam man tāda nieka dēļ
Pa zemīti vārtīties?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35375.

Pist man naiki gribējās,
Buzīts pežas maliņā.
Dod~ puikam cimdu pāri,
Lai trenc buzi dibinā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Pist man naigi gribējās,
Puika pisa pīzdas malu;
Dev~ puikam cimdu pāri,
Lai pis pīzdas viducī.
911.

35376.

Pista meita maizi cepa,
Nepistā plācenīti.
Ņemiet, puikas, izpisiet,
Lai cep abas mīkstu maizi!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 99 -

35377.

Pista mauka pārtecēja
Par kundziņa rāceņiem.
Vai tu pista, vai nepista,
Maksā kunga rācentiņus!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35378.

Pisties māte pavēlēja,
Drēbju plēst nevēļēja.
Kad, māmiņa, pisīšos,
Bikses kāršu vadzītī,
Bikses kāršu vadzītī,
Zobos kreklu iekodīšu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Pisties māte pavēlēja,
Brunču plēst nevēlēja.
Es pisos, māmuliņa,
Zobos brunčus turēdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35379.

Pisties māte pavēlēja,
Dziļi grūst nevēlēja.
Kaut māmiņa zinājuse,
Jo dziļāki, jo labāki.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Pisties māte pavēlēja,
Tautiņās stādīdama:
"Pisies, meitiņ, cik tu gribi,
Dziļi bāzt vien neļauj."
Ai māmiņa, ko darīšu,
Jo dziļāki, jo labāki.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35380.

Pisties māte pavēlēja,
Tautiņās stādīdama;
Kas man kait nepisties
Par māmiņas vēlējumu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35381.

Pisusēs māmuliņa,
Meitiņai nedevuse;
Kad meitiņa nopelnīs,
Tad nedos māmiņai.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Pisusies māmuliņa,
Man vis pist nedevuse;
Dievs dod man nopelnīt,
Es nedošu māmiņai.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35382.

Pļiku pļeku velējos,
Sarkans kūsis karājās;
Vai jūs akli, ciema puiši,
Ka jūs mani neredziet?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

35383.

Plūciet, manas plūcējiņas,
Kaušu āzi vakarā,
Citai došu āža pautus,
Citai āža mimulīti(?).
(?).

35384.

Polis meitu piepogoja
Pie priedītes siliņā;
Kamēr polis bikses raisa,
Tamēr meita gabalāi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Meitas puisi piepeņķēja
Pie priedītes siliņā;
Kalaid puisis peņķējās,
Talaid meitas gabalā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

35385.

Priedei kūsis, eglei kūsis,
Mūs~ meitām vien nevaid;
Lai nāk jauna vasariņa,
Būs i mūsu meitiņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35386.

Prieka, mana liela prieka
Par kalniņu pārtecēja:
Mana vīra pautu kule
Vidū pušu pārsprāguse.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35387.

Priekšā pauti man maļoti,
Pakaļā velējot.
Vai tā mana laba lieta
Divējādi grozījās?
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

35388.

Priekšā pauti man maļot,
Pakaļā velējot;
Vēl vistīna pakaļā
Ar div~ mazi cālēnīm.
1191 [Ēveles draudzē].

- 100 -

35389.

Priecājiesi, ūzu ķīli,
Nu būs laime vakarā!
Ķišķu meitas aizkrāsnē
Ar plikiemi vēderiem.
224 [Kabilē (Kld)].

35390.

Pret vējiņu priekšu griezu,
Lai pūš vējš lindrakos,
Lai skatās jauni puiši,
Vai tā prece lieti der.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Pretī vēju riņķi griežu,
Lai lindraki cilājās,
Lai skatās ciema puiši,
Vai tā manta lieti der.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

2. Pret vējiņu priekšu griežu,
Lai tie brunči šķirstījās,
Lai redzēja ciema puiši,
Kāda prece izdodama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35391.

Precenieka rīks
Trīs līkumiem,
Kā zirgam cirta,
Vārtus atvēra,
Kā no zirga lēca,
Pusčūči nodūra.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

35392.

Projām iešu, nedzīvošu,
Negriež meitas vēderiņu;
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur griež meitas vēderiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35393.

Pūrvedi, pūrvedi,
Kur tava taure?
Kad nav taures,
Pūt kuņai dirsā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35394.

Pūtiet guni, lauziet skalus,
Nava labi istabā!
Kalpiņš gāja uz kalponi
Sarkanām biksītēm.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35395.

Puikas [Meičas] krupi, atcel vārtus,
Es tev putnu parādīšu,
Visu mūžu nodzievāji,
Tādu putnu neredzēji.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35396.

Puika, krupi, mazgā muti
Jaunu meitu mīzalos!
Ja tu mutes nemazgāsi,
Mūžam sievas nedabūsi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35397.

Puišam saka lielu kūju,
Man bij mazs caurumiņš.
Vai es tava liela dēļ
Savu mazu pušu raušu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35398.

Puiši, blēži, uzmūķējši
Manu mazu bīlādīti,
Ielikuši zuša galvu,
Divi mazi sīpoltiņi.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

35399.

Puiši gāja pieguļā(i),
Meitas līdzi taisījās;
Puiši nesa mietu galus,
Meitas mietu caurumiņus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Tu puisītis, es meitiņa,
Jāsim abi pieguļā,
Tu, puisīti, mietu nes,
Es tā mieta caurumiņu!
216 [Ventspilī].

35400.

Puiši jāja pieguļāi,
Uli nesa padusēi:
Kad nebija jaunas meitas,
Patencina ulītei.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35401.

Puiši gul sētmalā,
Suņi mīza cepurē;
Meitas gul klētiņā,
Saule spīd vaiņagā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 101 -

1. Meitas guļ klētiņā,
Saule spīd vainagā;
Puiši guļ pūnītē,
Suņi dirsa cepurē.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

35402.

Puiši mani meitu sauca, -
Ko nu vaira meitu sauc?
Jau manā vēderā
Circens okstu kustināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Saka mani jaunu meitu,
Kas nu mani jaunu deva?
Jau manāi vēderā
Dundurs ausis skurināja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35403.

Puiši mani mīļu tura,
Pērk par mārku brandavīna,
Pērk par mārku brandavīna,
Pis, apkārt grozīdami.
263 [Dobelē].

35404.

Puiši, mani skaisti puiši,
Es to puišu saiminiece.
Viens man vietu pataisīja,
Otru ņēmu klātgulēt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35405.

Puiši mani tā mīlēja,
Kā vairāk nevarēja:
Dienu mani kutināja,
Nakti kūsi kustināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35406.

Puiši, meitu neņemiet,
Ikām pupus aptaustiet!
Mans bāliņš nosaņēma
Vienu pupu līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Bāliņ, sievas neprecē,
Kamēr pupus aplūko!
Es noņēmu pērnruden
Vienu cici līgaviņu.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35407.

Puiši, meitas neņemiet,
Iekām smaku izodiet!
Es ciekārt nosaņēmu
Vilka smaku ļaudaviņu.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35408.

Puiši prasa, lai es dodu;
Ko es došu? kas man ir?
Siena kušķis, pļavas stūris,
Tas man ir, to nedošu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Puiši man prasīt prasa,
Lai es domu saldumiņu.
Sūnu kušķis, tas man ir,
Mazais pļavas gabaliņš.
To nedošu nevienam,
To pašai vajadzēja,
To pašai vajadzēja
Tekulīti mitināt.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Puiši prasa prasāmo;
Ko es došu, ko nedošu?
Siena vīšķi, pļavas stūri,
Tādu mantu es jums došu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35409.

Puiši puiši, vīri vīri,
Kas pie manis gulējāt?
Nav vairs man brunču skots
Vakarēju sējumiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

35410.

Puiši puiši, vīri vīri,
Kuŗš pie manis gulējāt?
Kuŗš pie manas šūplādītes
Šo naksniņu kravājāt?
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

35411.

Puisēniņi priecājās,
Piržu veda istabā.
Ko, puisēni, priecājties,
Kam to veda, tam tā būs.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

35412.

Puisīšam, brālīšam,
Divžuburu pipelīte,
Kad viņš gāja rijiņā,
Tad dakšiņu nevajdzēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35413.

Puisi puisi, savald~ rīkus,
Sien pie gurna vakarā!
Meita meita, negriez priekšas,
Lai tie rīki neceļas!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 102 -

1. Puika puika, valdi rīku,
Sien pie gūžas vakarā!
Ja meitiņa klāt gulēja,
Lai rīciņis netrako.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35414.

Puisīts prasa uz maniem:
Meitiņ, sūra tabaciņa?
Divi lapas, abas slapas,
To nedošu nevienam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35415.

Puisīts tek uz meitiņu,
Meitiņ~ tek uz puisīti.
Vilka dobe celiņā,
Tur tie abi iekrituši,
Biksītēm mijušies,
Mutītēm devušies.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35416.

Putriņ, Dieva dāvaniņa,
Kad es tevi apēdīšu?
Jaunu meitu es noņēmu,
Kad es tevi nomeņģēšu?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35417.

Rādi priekšu, rādi priekšu,
Gan pakaļu parādīsi,
Gan pakaļu parādīsi
Sīkāi kārklu krūmiņāi!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

35418.

Rācenīšus ravējot,
Dabūj~ rutku steberīti;
Visu nakti meņģējos
Ar to rutku steberīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

35419.

Redz kur meita, redz kur pupi,
Redz kur lāde pakaļā!
Pieci zirgi, sestā ķēve
Nevar kūsi kustināt.
263 [Dobelē].

35420.

Rīgā pirku roņu repi
Sudrabiņa šnorītēm,
Tur glabāju savas šķēres,
Tur arāja tuteniņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35421.

Rīgas meita, jumpraviņa,
Aiz Daugavas velējās;
Otras sētas Jēkabiņš
No pakaļas lūkojās.
Nieki būs, Jēkabiņ,
No tās Rīgas jumpraviņas:
Tur vajaga zīda pautu,
Skārdiem pītu pipelīti.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35422.

Rīgas meitas dusmojās:
Krieviem biksas jāmazgā;
Lai ar būtu jāmazgā,
Kad nebūtu klāt jāguļ.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35423.

Rītā agri cēlusēs,
Radu lielas atradības:
Pieci pāŗi pautu radu,
Dzērājiem izkritušu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

35424.

Rītu rītu, ne šodien
Būs muižā liela tiesa:
Staļļa puisis, ķēķa meita
Biksītēm samījuši.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

35425.

Rīti rītu, ne šodien
Būs muižā liela tiesa:
Puiši meitas apsūdzēja,
Ka meitiņas klāt neguļ,
Ka meitiņas klāt neguļ,
Ka negriež vēderiņu.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

35426.

Rītu rītu, ne šodien
Mūs~ muižā liela tiesa:
Muižu puiši, muižu meitas
Vēderiem mērojās.
263 [Dobelē].

35427.

Rikšu, lēkšu pežiņa
Pār istabiņu,
Pipele pakaļ
Šņaukādama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 103 -

35428.

Ris, mellīti, rilala!
Rītā Rīgu redzēsim;
Jaunas meitas gubīsim,
Vecas bābas rubīsim.
18 (Kliģenē).

35429.

Rokat grāvīti
Par istabiņu:
Panākstu meitiņas
Mīzdamas danco.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Es tev lūdzu, bāleliņ,
Roci grāvi par istabu!
Panāksnieku meitiņām
Straume tek apakšā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Rokam grāvīti
Plāniņa vidū:
Panāksnieki dancoja
Mīšļādami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35430.

Rudzu riju izrungāju,
Pipel~ stāvu slaistījās;
Ko, peķīti, tu lielies?
Tev linīši nemīstīti.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35431.

Rūnīj~ pautus, rūnīj~ pautus,
Kam tie gaŗi karājās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Trinu nazi, griežu pautus,
Kam tie gaŗi karājās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35432.

Runā, puisi, ko runā,
Neraust manu lindraciņu;
Es tev došu, cik gribēsi,
Kad māmiņa neredzēs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35433.

Runcis gul uz mūrīša,
Vaŗa pauti atspīdēja.
Mūs~ Anniņa ar Grietiņu
Pautu dēļ sakavās:
Gribēj~ viena, gribēj~ otra,
Lielā ņēma abus divus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35434.

Saimeniece kaķi kūla,
Ko tas kaķis ļauna dara?
Ciema kaķis mūs~ kaķim
Taisa mazus kaķēniņus.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35435.

Saimeniece līku pirkstu
Rauga manu rīta māli.
Pačupini, saimeniece,
Kaķa sūdu padzirnē!
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

1. Vīramāte gaŗiem pirkstiem
Rauga manu ērkulīti.
Ej, paraugi, vīramāte,
Cūkas sūdu žogmalē!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35436.

Saimeniece man prasīja,
Cik kazai kazlēniņu.
Vilki, velni viņus zina,
Gar kazām nepinos;
Man pašai kuplis kūsis,
No tā cimdus zeķes daru.
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

1. Moderīte man vaicāja,
Kad būs kāzas kazlēniem.
Vilki, zvēri viņus zina,
Es ar kazām nepinos.
To jau gan es zināju,
Kas meitām piederēja:
Kupli gurni piederēja
Pie ikkatras mātes meitas.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35437.

Saimenīces dirsa dega
Ar zilām zēvelēm.
Lai tij deg ar velniem,
Kam ēd gardus kumosiņus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35438.

Saka meitas velēdamas:
Bikses vien, bikses vien!
Kaut mums būtu tie pautiņi,
Kas gulēja biksītēs!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 104 -

35439.

Sakās māte iedevuse
Žēlotāja rociņā;
Kas tas, jods, par žēlotāju?
Dunci dūra vēderā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

35440.

Sakāties, vedējiņi,
Kādu ceļu atjājāt?
Vai jājāt kužu tiltu,
Vai par peku atmatām?
- Kūšu tiltu pārjājām,
Peķu brasli izbridām.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

35441.

Saki, Pēteri,
Vai gribi tievu?
Man tāda kuņele
Baltpavēdere.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

35442.

Zaķis mina vāverīti
Sausa koka galiņā.
Vai tu zaķi, traks jau biji,
Tādu smuku putnu minis?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35443.

Zaķis pisa vāverīti
Liela ceļa maliņā,
Lieli kungi gaŗām brauca,
Cepurītes noņēmuši.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35444.

Zaķis pisa vāverīti
Liela ceļa maliņā;
Saka vārna pārskriedama:
Dievspalīdz strādājot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35445.

Zaķis pisa vāverīti
Sausas egles galiņā.
Lūza egle, krita zaķis,
Nolauz~ savu pipelīti.
263 [Dobelē].

35446.

Sala man rokas kājas,
Sala plika pavēdere;
Dievs sodīja tēvu māti,
Kam bez kūša audzināja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sala man rokas kājas,
Sala plika pavēdere;
Dieviņ, redzi tēv~ ar māti,
Ka bez kūša darbos dzen.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35447.

Salti man ārā
Karst~ istabā,
Laid mani, māmiņa,
Pie puiša gulēt!
Ne tur salti, ne tur karsti,
Pašu laiku kā vajag.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35448.

Salti pūta ziemas vēji,
Šķidri mani lindraciņi:
Vējiņš pūta kūsītī
Kā žagaru būrītī.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35449.

Sarkanbalta es meitiņa,
Siena pļauti nemācēju;
Gan mācēju puišķenam
Pate bikses atpogāt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35450.

Sarkankūse jumpraviņa
Cukuriņu kripšināja;
Tā gribēja svina pautus,
Stīgām šūtu pipelīti.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35451.

Sarkans polis pliku galvu
Iebrauc spalvu pilsētāi.
Iebraukdamis nokliedzās,
Izbraukdamis nospļāvās.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Sarkans polis pliku galvu
Ieiet spalvu baznīcā;
Iziedams nospļāvās:
Še nav lāga dzīvošana!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35452.

Sarkans zirgs auzas ēda
Melna meža maliņā;
Cik gribēja iekšā līst,
Skujas acis izbadīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 105 -

35453.

Sasit meita zilus brunčus,
Ieskrien salmu gubenī;
Proties, puika, pats pie laika,
Nāc pie manis klātgulēt!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35454.

Saulīt~ mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza sarkans duncis,
Melnu jēru dīrājot.
113 [Alūksnē].

1. Es atradu mellu jēru
Gulam cērpu starpiņā;
Man nolūza sarkans nazis,
Mello jēru dīrādam.
216 [Ventspilī].

2. Man notika nelaimīte
Pašā Jāņu vakarā:
Man nolūza sarkans dūcis,
Melnu jēru dīrājot.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

3. Panāksnieku puisīšiem
Liela skāde notikuse:
Tiem nolūzis sarkans dūcis,
Melnu jēru dīrājot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

4. Saulīt~ mazu gabaliņu,
Man notika nelaimīte:
Man nolūza adatiņa,
Zīda kleiti vīlējot.
226 [Kandavā (Tl)].

35455.

Šādi kungi, tādi kungi
Mūsu kunga nemaksāja:
Mūs~ kungam vaŗa pauti,
Tēraudiņa pimpelīte.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35456.

Še atnāca melnaviete,
Pupu sieku izķīpāja;
Nu lūdzās mūsu puišu,
Lai stūķēja vēderiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35457.

Še atnāca panāksnieki
Ēsti, dzerti, pisti, zagti.
Ēsti, dzerti gan dabūja,
Pisti, zagti nedabūja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35458.

Še atnāca panāksnieki
Sagrieztiem rīciņiem;
Tie pie mūsu vārtiņiem
Savus rīkus šķetināja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35459.

Še atnāca panāksnieki
Naizotiemi vēderiem.
Eita mūsu cūkkūtē,
Peŗat savus vēderiņus!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Panāksnieki sanākuši
Nepērtiem vēderiem.
Eita mūsu cūkkūtī,
Nopeŗat vēderiņus.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

35460.

Še atnāca parādmeitas,
Pisti, grūsti gribēdamas.
Lai pis vilki, lai pis lāči,
Mūsu puiši nepisīs.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35461.

Še atnāca tas Kārlītis,
Jauns puisītis likdamies;
Kāds nu velnu jaunumiņš,
Pieci bērni pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Še atnāca tautu meita,
Jauna meita likdamās;
Kāds nu velna jaunumiņš,
Pieci bērni pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35462.

Še, puisīti, raibi cimdi,
Nāc ar mani gubenā!
Kur nu šķelmis, nedrīkstēja,
Sliktu rīku turēdams.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)].

35463.

Še vedēja goda sieva,
Še aiz galda sēdētāja;
Kad pārgāja sētiņā,
Dirsa pelnus putināja.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35464.

Žīdiņš rutku iestādīja
Savas sures šekumā;
Atskrien krievs, izrauj rutku,
Žīdam skādi padarīja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 106 -

35465.

Žīciski, tāciski
Dālderi maksā,
Pats tas viduklis
Dukātu maksā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35466.

Šiku, bezdu tur aizveda,
Mums palika raženīte.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35467.

Šim dūraiņi, tam dūraiņi,
Brūtgānami pirkstainieki,
Brūtgānami pirkstainieki,
Lai var kūsi plucināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šim kulaiņi, tam kulaiņi,
Brūtgānam pirstainieki,
Lai varēja ik naksniņas
Melnu cāli plucināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35468.

Šim gabals, tam gabals,
Kas pašam brūtgānam?
Brūtgānami melna vista,
Ik naksniņas plucināma.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Radiem devu cimdus, zeķes,
Ko pašam brūtgānam?
Es savam brūtgānam
Melnu cauni parādīju.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Šim cimdiņi, tam cimdiņi,
Ko es došu brūtgānam?
Brūtgāns manu melnu vistu
Ik vakarus plucināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35469.

Šķībi jūdzu kumeliņu
Greizajās kamanās;
Šķībsprāklītes meitu vedu
Greizkakaļa dēliņam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35470.

Šķībi koki, greizi koki,
Visi ģeld dreimaņiem;
Šķības pīzdas, greizas pīzdas,
Visas ģeld pipelēm.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Šķībi koki, greizi koki,
Visi ģeld dreimaņam;
Jaunas pežas, vecas pežas,
Visas ģeld pisējam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35471.

Šķībpipeļa dēliņam
Greizpīzdiņas sievu ņēmu,
Lai nevar pisdamies
Viens otram piemesties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35472.

Šķil uguni, pūt uguni,
Nava goda istabā!
Blusa dīda peteniņu,
Pie cekula turēdama.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

35473.

Šķitu Anniņai
Saktiņu krūties:
Žagatas pīzdiņa
Iespīlēta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35474.

Šķobies, grozies,
Mūs~ māsiņa!
Lai tautu dēliņš
Netrāpīja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35475.

(=Panāksnieki:) Šķobies, grozies,
Mūs~ māsiņa!
Neļaun stādīt
Stumburiņu!
(=Kāzinieki:) Dievs dod mūsu bāliņam
Stīvstumburu iestumdīt!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35476.

Šuv, māmiņa, man krekliņu
Līdz pat kāju galiņam!
Lai tas tautu neveiklītis
Visu nakti darbojās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

35477.

Šuj, māmiņa, man krekliņu,
Šuj tērauda piešuviņu!
Lai tautieša vaŗa diņķis
Gaŗām skrēja tirkšēdams.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

- 107 -

1. Aud, māmiņa, ko auzdama,
Aud tērauda priekšautiņu,
Lai tautieša vaŗa bulte
Skrej gaŗām dindēdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Izaud man, māmuļiņa,
Tēraudiņa priekšautiņu!
Tautiešam vaŗa bunga,
Gaŗām skrēja žvindzēdama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

3. Šuj, māmiņa, man krekliņu
Tēraudiņa apakšiņu!
Tautu dēla vaŗa diņķis
Skries gaŗām zvirkšēdams.
332 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Šuv, māmiņ, man krekliņu,
Tēraudiņa pierieteni!
Tautiešam vaŗa bulte,
Garēm skrēja stirkšēdama.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

35478.

Šūj, māmiņ, man krekliņ~
Sīkajām siksniņām!
Trīs gadiņi tautu dēls
Zobiem plēse raudādams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

35479.

Šurp nākdamas, panāksnīcas
Skārdiem šuva peteniņus;
Mūsu puiši cauri dūra,
Skārdi vien skanējās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lepnajai Katriņai
Stīgām šūta petenīte;
Panākš~ puiši cauri dūra,
Stīgas vien noskanēja.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Še atnāca pavadmeitas,
Siksnām pīzdas varažotas;
Cauri dūra mūsu puiši,
Siksnas vien staipījās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

3. Šurpu nāca panāksnieces
Aizšūtām petenēm;
Mūsu puikas cauri grūda,
Diegi vien staipījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35480.

Šutkas dēļ meitu dzinu
Pa lielo tīrumiņu;
Tā bij šutka, kad es dzinu,
Nebūs šutka, kad panākšu.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

35481.

Žvingstēja, žvakstēja
Panākstu meitas:
Ik spalvas galā
Deviņas podziņas.
Ja manis neticat,
Tad prasāt slieksnim!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35482.

Siekalis, māmīna,
Tavs dēlīnis,
Manu baltu villaini
Nosiekalāja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

35483.

Sieva mana lielu radu,
Bikšu šūti nemācēja;
Gan sieviņa to zināja,
Kas gulēja biksītēs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sieva, mana laba sieva
Bikšu šūt nemācēja;
Gan zināja palūkot,
Kas tai bikšu ķešiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35484.

Sieva mani maltu sūta.
Iešu maltu, kā neiešu,
Ņemšu cirvi, ciršu pautus -
"Ai vīriņ, necērt pautus,
Iešu, iešu pate maltu!"
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35485.

Sieva saka: slinks vīriņš!
Kad, sieviņ, slinks es biju?
Vai es tevi neklausīju,
Kad tu nakti modināji?
216 [Ventspilī].

35486.

Sievasmātei šķības gūžas,
Meitai greiza pakaļiņa.
Dod, meitiņ, cimdu pāru,
Dabūs~ taisnu pakaļiņu!
Dod, māmiņa, zeķu pāru,
Tad dabūsi taisnas gūžas!
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 108 -

35487.

Sievasmātei šķības lūpas,
Meitai greiza pakaļiņa.
Kur, bāliņ, tu nu liksi
Greizpakaļas līgaviņu?
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

35488.

Sieviņ mana sirdspuķīte,
Tu bij~ mana krūšu zāle,
Cik rociņas man uzliki,
Visas dzīslas cilājās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35489.

Sēd meitiņa mauriņā,
Skatās savā caurumā:
Cik lapiņu mauriņā,
Tik dūrienu caurumā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35490.

Sēd~, Trīnīte, kur sēzdama,
Nesēd~ beņķa sadarā!
Čīkstēs tava pakaliņa
Kā tā beņķa sadariņa.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35491.

Sēd~, Anniņa, tu pie loga,
Griez pret logu vēderiņu!
Ārā stāv pieci puiši
Ar piecām pistolēm.
152 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

35492.

Sēdi, sēdi, tu Annīte,
Galdā kājas atspēruse!
Kaķis tavas plikas ciskas
Ar kājiņu ķibināja.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35493.

Sen daudzina nāburgami
Resnu rumbu sētmalā;
Nu rumbai gadījāsi
Dižens spieķu sitējiņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Veca rumba mētājās
Mūsu mājas pagalmā;
Nu tev, rumba, gadījās
Dižens spieķu sitējiņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35494.

Sīki putni, mazi putni,
Vis~ mežā brīnījās:
Briežu māte nolauzuse
Odu tēvam pipelīti.
113 [Alūksnē].

35495.

Sīksta sīksta Jāņa zāle,
Apsapirdu noraudama;
Apsapirda Jāņa māte,
Sierakmeni cilādama.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

35496.

Sijātājai sarkans kūsis,
Visa rija atspīdēja;
Vētītājs dzēstu skrēja,
Ugunsgrēku domādams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35497.

Sik sik, koš koš,
Kalēja mellais!
Anneles lauķene
Zvaigāt zvaigā.
224 [Kabilē (Kld)].

35498.

Zila, zaļa uguntiņa
Pa pagaldi laistījās:
Panāksnieku meitiņām
Kūsis dega zvirkšēdams.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35499.

Ziņģē, ziņģē, driķu
putra,
Tev vajaga kazu piena!
Kuŗa meita nevesela,
Tai vajaga āžu piena.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35500.

Zinu, zinu, kā vajaga
Jaunajām meitiņām:
Baltu zeķu, melnu kurpju,
Buļļa ragu vēderā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35501.

Zirgu puisi, zirgu puisi,
Sukā savus kumeliņus!
Alus puisis izsukāja
Rīka meitas pavēderi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35502.

Sirmu kūsi, sirmu kūsi
Vakarēja vedamā.
Ja jūs mani neticiet,
Pagāzuši apskatiet!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 109 -

35503.

Sirsniņ~ mana noskumuse,
Redzu otru stumjoties.
Leci klāt grūžu nost,
Lieku savu tai vietā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35504.

Skrīverīši skrīverīši
Tautu meitas bāleliņi,
Dirsā pirkstu pamērcēja,
Uz papīra pilināja.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

35505.

Slaucamas slaucamas
Vedēju sievas,
Izslauca trīs mucas
Dzeltena piena.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Zīžama, slaucama
Laulāta māte,
Pusmucas sakrāja
Dzeltāna sviesta,
Būt~ labi krājuse,
Pilnu mucu dabūtu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35506.

Slaucu govi, slaucu vērsi,
Slaucu pašu ganītāju,
Ij tad vēl nedabūju
Salda piena vakarā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

35507.

Slauču govi, slauču vērsi,
Slauču pašu ganītāju;
Tik dabūju salda piena
Kā no pašas ganītājas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Slaucu govi, slaucu vērsi,
Salda piena gribēdams;
Ja pietrūka salda piena,
Slaucu pašu ganītāju.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35508.

Smej, smej, Indriķi,
Tev koši piestāv!
Tev reti zobiņi,
Kŗaupaiņas lūpas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

35509.

Smejies, Anniņa,
Gan labi pieder!
Pilni tavi zobiņi
Pipeļu dzīslu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35510.

Smejiet, meitas, kam smejiet,
Dzērājam nesmejiet,
Dzērājam stīva vimba,
Divas lodes pakaļā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35511.

Smuka balta tautu meita,
Pelēks manis bāleliņš;
Kad tu būtu tīra zelta,
Tev jāgul apaksā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Sidrabota tautu meita
Sēd pie mana bāleniņa;
Lai tu būtu tīra zelta,
Tev jāgul apakšā!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

35512.

Smuka meitiņ~ zied kā rozīt~;
Ko tas līdz, tai šķība dozīt~.
216 [Ventspilī].

35513.

Smuka puķe uzauguse
Mana brāļa druviņā,
Lapa pīzdas platumā,
Kāts pipeles resnumā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Nākat, puiši, skatīties,
Kāda roze dārzā aug!
Kāts pipeles resnumiņu,
Lapa pīzdas platumiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Nāc, puisīti, tu ārā,
Dārziņā skaista puķe!
Kāts kakales resnumā,
Lapa okstes platumā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35514.

Smuks puisītis gaŗām jāja,
Aicin~ mani līdzi nākt.
Māte laida līdz pusnakti,
Es paliku visu nakti.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

- 110 -

35515.

Sodi, Dievs, vēverīti,
Kas auž šķidru lindraciņu!
Cauri redz ērču krūmu
Caur to šķidru lindraciņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35516.

Sodi, Dievs, vēverīti,
Kas tik šķīstus brunčus aude!
Vējiņš pūte vēderā
Kā žagaru būdiņā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

35517.

Stārastiņa, velna bērns,
Piedirsn kunga piedarbiņu,
Apsaēd(i)s cāļa gaļas
Ar baltiem kāpostiem.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Rijnieciņš, velna bērns,
Piedirš kunga piedarbiņu.
To darīja cāļa gaļa,
Mani balti kāpostiņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Vagariņ vagariņ,
Kam piedirsi kamaniņ~?
To tev dara cāļa gaļa,
Mani balti kāpostiņi.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

35518.

Stārastiņas meita biju,
Pieci puiši mīstu veda;
Vairāk mani salauzīja,
Izvezdami, ievezdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35519.

Stāvēdama puišam devu
Pie kāpostu kubuliņa,
Lai rūgst mans vēderiņš,
Kā kāpostu kubuliņš.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35520.

Stāviet, meitas, rindiņā,
Miezniet visas reizītē!
Kuŗai gāja putodams,
Dabūs vīru šoruden.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Stāsimies rindiņā,
Mīzīsim reizītē!
Kuŗai tek čurkstēdams,
Tai būs kāzas šoruden.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35521.

Stāvu mīza melnavieši,
Radavietes ieraudzījši;
Kā tie stāvu nemīzīs,
Nedabūs radavietes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35522.

Stāvu stāv kundziņam
Tāpat dienu, tāpat nakti;
Kā tam stāvu nestāvēs,
Al~ ar medu brūķējot?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35523.

Stāvu stāv tev, tautieti,
Ja tev stāv, man gatava:
Ja tev stāv kumeliņis,
Man gatava villainīte.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35524.

Stāvu stāv tev, tautieti,
Ja tev stāvu, man gatava:
Ja tev stāvu oša zars,
Man gatava liepas sile.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

35525.

Stāvu stāvi, tu puisīti,
Stāvu tavis duŗamais;
Apsēdies, tu puisīti,
Lai nogura duŗamais!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35526.

Staļļa puisis, rīku meita,
Tie bij abi biedrinieki:
Staļļa puisis izsukāja
Rīku meitas pavēderi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

35527.

Staļļa puisis, staļļa meita
Vēderiem mērījās:
"Tev pupiņi kā radziņi,
Man kūsītis kā slotiņa."
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

35528.

Steidz, vāciet, steidz, vāciet!
Māte nāk, māte nāk!
- Es par māti nebēdāju,
Mana nauda pāri dota.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

- 111 -

35529.

Steidzies, mana māmulīte,
Ar slaucieni istabā!
Nu pārveda dēliņami
Pierietušu līgaviņu.
265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)].

35530.

Steidzies, mūsu māmuļiņa,
Ar jostām, lakatiem!
Jau tā mūsu vedamāja
Vaidēt vaid kamanās.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Ienāk mārša piesarkuse,
Ienes priekšu sajukušu;
Steidzies, mana māmulīte,
Ar jostām, lakatiem!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2. Steidzies, mana māmuļīte,
Ar jostām, lakatiem!
Jau iegāja vedekliņa
Kambarī pukstēdama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

3. Tec pretī, dēlu māte,
Ar deķiemi, vindelēm!
Nu nāk tava vedekliņa
Cīkstēdama, vaidēdama.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

4. Tec teciņus, dēlu māte,
Raugi jostu, lakatiņu!
Jaunajai vedeklai
Ceļā kļuva radībiņas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35531.

Steidziet ēst, panāksnieki,
Jūs ziniet, kas jādara!
Paēduši minaties
Pa visām pabeņķēm.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35532.

Steidzaties, bāleniņi,
Jau māsiņa nevesela!
Kūtie gāja govju slaukt,
Tur bullīši sabadīja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35533.

Strīķē manu izkaptiņu,
Izpļaun manu cirtieniņu!
Es tev došu nakts laikā
Priekšautiņu pacilāt.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35534.

Studzini, brālīti,
Sav~ labu lietu!
Pārveda pisiķi
Pie nama sliekšņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35535.

Sunīts rēja tupēdams,
Patīkami viesi nāca;
Pate nama saimeniece
Ar pakaļu trallināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Divi melni suņi rēja,
Pie vārtiemi sasēduši;
Nu tij mūsu saimenīca
Ar pakaļu trallināja.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

2. Lēkādamis sunīts rēja,
Pazīstama viešņa nāca;
Jau tā mūsu saimenīca
Ar pakaļu trallināja.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3. Mīkši mīkši sunīts rēja,
Viestiņš nāca patīkams;
Jau tā mūsu saimeniece
Ar pakaļu trallināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

4. Krancīts rēja, mans sunītis,
Kreiso kāju cilādams;
Viņas mājas saimeniece
Ar pakaļu trallināja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

5. Vīri vīri, nebūs labi,
Suņi rēja tupēdami;
Pati māju saimeniece
Ar pakaļu trallināja.
258 [Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)].

35536.

Suns rēja pirzdams
Pirts pakaļā:
Pērnais brūtgāns
Atšleperēja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35537.

Sveši ļaudis sabraukuši,
Ko mēs viņus mielosim?
Viena pate ratu ule
Runču pautu piesālīta.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 112 -

35538.

Tā dziedāja Straupes Kača,
Sila zemi ecēdama:
Lai uzaugtu rudzu vārpa
Kā arāja pipuļiņa!
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

35539.

Tā Ieviņa mani lūdza,
Vai ieteicu brālīšam;
Es lielais gudrenieks,
Es ieteicu čigānam.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35540.

Tā meitiņa pasmējās,
Sienā zaru ieraudzījse;
Ko tad vēl nedarītu,
Kad puišam ieraudzītu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35541.

Tā Annīte saskaitās,
Ir zemītes neredzēja;
Kur ņemsim varžu pāri,
Ko Annītes smīdināt?
Atnesām varžu pāri,
Vēl Annīte nesmējās;
Atvedām puišu pāri,
Nu Annīte pasmējās.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

35542.

Tā meitiņa [NN], šurp nākdama,
Čičus kāra ozolā;
Saka vārna pārskriedama:
Kam tie plunči karājas?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Līze, savus lielus pupus
Ozolā pakāruse;
Sak~ vilciņš tecēdams:
Kam tie plunči karājas?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Tā NN kāzās nāca,
Pupus kāra ozolā;
Saka suņi palēkdami:
Ko tie plunči karājas?
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

3. Tas Jānīts, šur nākdams,
Bikses kāra ozolā;
Saka vārnas pārskriedamas:
Kam šie krāmi karājas?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

4. Vecas meitas savus pupus
Bērziņā pakārušas;
Gaŗām gāja jauni puiši:
"Kam tie plauši karājas?"
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

35543.

Tā Anniņa smuka meita
Par visāmi meitiņām:
Sarkans kūsis šekumā
Kā uguns zvērojās.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35544.

Tā sēd Līzīte
Kā jumpraviņa,
Kūsītis šekumā
Kā lāča gāla.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Tā sēž brūtīte
Kā liela muižniece,
Pupiņi klēpī
Kā auna galva.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

35545.

Tāda moda puiškeniem
Kā rudeni āzēniem:
Kad ierauga meitenītes,
Paceļ kāju, pasprauslā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Puisīšam tāda mode
Kā rudeni āzēnam:
Katru durvju daskriedams,
Dasit kāju, pamirkšķina.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35546.

Tādas acis Pēteram,
Kādas viņa Ieviņai;
Ja tos Dievs neizšķirs,
Tur būs labi cūku gani.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35547.

Tādas vien, tādas vien
Aizkujiešu zeltenītes:
Cita līka, cita greiza,
Cita puišu piegulēta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35548.

Tādi suņi vedājīni,
Kāda kuņa vedamā:
Nav aiz kalna aizveduši,
Jau zemē pagāzuši.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

- 113 -

35549.

Tādu te atvede,
Kādas te nebija:
Bez kūša, bez petenes,
Bez mīlīgas valodiņas.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

35550.

Tādus ērmus neredzēju,
Pie māmīnas uzaugdama,
Kādus ērmus nu redzēju,
Pie tautieša daiedama:
Tautiešam stīva sterga
Apār mani slaistījās.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

35551.

Tālu tālu ieraudzīju
Mazu mazu melnumiņu;
Nevarēju, nevarēju
Pipelītes savaldīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35552.

Taisu, taisu, daru, daru
Ceļam jaunas kamaniņas;
Balzieniņu samaitāju
Jaunu meitu kājstarpā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35553.

Tāpat tave, bajāram,
Kāše man, nabagam:
Sūnu kūsis, riekstu pauti,
Ozolzara pipelīte.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35554.

Tas Jēcīts gaļu grieza,
Kājstarpī turēdams;
Tā bij viena Dieva laime,
Ka pautos neiegrieza.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

35555.

Tas pats Jānīts
Pie manis gulēja,
Iedeva naudu
Ar visu maku,
Dodams sacīja:
Nesaki citiem.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35556.

Tautas māsiņ~ i aizveda,
Aizvedušas izrūnīja.
Māsiņ, tavu cietu sirdi,
Kam nekliedzi rūnījama?
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

35557.

Tautiets mani jaunu ņēma,
Solīj~ pāri nedarīt;
Stiepa mani gaŗumā,
Vēla mani resnumā.
224 [Kabilē (Kld)].

35558.

Tautiets mani mazu jēma,
Solīj~ lielu audzināt;
Vairāk vēla resnumā,
Nekā stiepa gaŗumā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

35559.

Tautiets, mani precēdams,
Pirka cauņa cepurīti;
Ieraudzīja manu cauni,
Savi svieda pagultē.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Puisītim, brālītim,
Smuka melna cepurīte;
Kad redzētu manu melnu,
Savi sviestu pabeņķē.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

35560.

Tautiets manu kuplu kūsi
Ar kūjiņu kustināja.
Kur, tautieti, tavi pirksti,
Kad ar kūju kustināji?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Vāciets manu kuplu kūsi
Ar žagaru kustināja.
Vai tev roka nopuvusi,
Ka ar roku nevarēji?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35561.

Tautiets manu kuplu kūsi
Ar skangalu vurināja;
Ņem ar roku, nebīsties,
Nava zobu, nekodīs!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

35562.

Tautu dēli, tautu dēli,
Tavu lielu pipelīti!
Kur dabūsi līgaviņu
Ar tik lielu petenīti?
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

- 114 -

35563.

Tautu dēls apirdās,
Manu pūru paceldams;
Kā es viena pielocīju,
Ne bezdēti nebezdēju.
224 [Kabilē (Kld)].

35564.

Tautu dēlis brīnījās,
Brūnu kūsi ieraudzījis;
Kad, tautieti, tu redzētu,
Kāds manai māmiņai:
Visapkārt sudrabots,
Vidū zelta lapiņām.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Tas Andriņš brīnījās,
Manu kūsi ieraudzījis;
Kad, Andriņ, tu redzētu,
Kāds ir mūsu meitiņām:
Ar skrūvēm skrūvējams,
Ar āķiem āķējams.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

2. Tautu dēlis brīnījās,
Manu kūsi ieraudzījis;
Kaut, tautiet, tu redzējis,
Kāds manai māmiņai:
Dzeltens bija kā caunīte,
Vizulīši galiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35565.

Tautu dēls guni šķīla
Manā kāju galiņā;
Vai tu aklis neredzēji:
Kur melnums, tur caurums.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35566.

Tautu dēlis kā drudzītis
Gul aiz manas muguriņas,
Vai to ēda utis, blusas,
Vai tam tāda nelaimīte?
Ne to ēda utis, blusas,
Tam bij tāda nelaimīte.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35567.

Tautu dēls lādējās,
Divas reizes vien dabūjs.
Nelādies, tautu dēls,
Gan dabūsi trešo reiz~.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35568.

Tautu dēlis lielījāsi
Mūžam manis neaiztikt.
Jau pirmāi vakarāi
Cilāj~ manu priekšautiņu;
Apakš mana priekšautiņa
Apzeltīta vāverīte.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

35569.

Tautu dēls mīļākais,
Strīķē manu izkaptiņu;
Strīķē dienu izkaptiņu,
Mani pašu vakarā.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

35570.

Tautu dēls skakšķināja [=grib
bučoties],
Aiz muguras gulēdams;
Griežu priekšu, dodu muti, -
Kādu vēja vēl gribēja?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Visu nakti tautu dēls
Aiz muguras šņukstināja;
Griezu priekšu, devu mutes,
Kādu velnu vēl vajag?
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

35571.

Tautu meita kūsi kasa,
Aiz eglītes stāvēdama;
Kas godīgs tēva dēls,
Tas noņēma cepurīti.
216 [Ventspilī].

35572.

Tautu meita kūsi kasa,
Aiz eglītes stāvēdama;
Noskatās mans bāliņš,
Lādē savu pistolīti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

35573.

Tautu meita lielījāsi
Drātīm šūtu peteniņu;
Bāliņam vaŗa diņķis
Cauri gāja starkšķēdams.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35574.

Tautu meita lielījās
Ar to kūša lupatiņu;
Bij manam bālīšam
Piecu podu pipelīte.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 115 -

35575.

Tautu meita, plostu pīzda,
Nāc pie mana bāleliņa!
Bij manam brālīšam
Kā vērpele pipelīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Tautu meita, sieka pīzda,
Nāc pie mana bāleliņa!
Bij manami bāliņam
Piecu podu pipelīte.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

35576.

Te bija Rucavas
Teicamās meitas:
Aizkrāsnē mīzējas,
Karošu zagles.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

35577.

Te ēda Jānītis
Uz balta telēķa;
Mājās paēda
Uz utu galdiņa.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

1. Te ēda Jūlīte
Uz baltu šķīvīti;
Mājā ēdīs
Uz utu dēlīti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35578.

Te mērķēja, te šaudīja
Melna meža strēlnieciņi;
Tas gaŗais, tas iešāva
Gatavā caurumā.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35579.

Te nu bija tev, brālīti,
Šīs vasaras lūkojums!
Nolūkoji sviķu celmu,
Visu suņu apmīžļātu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35580.

Tieva tieva, gaŗa gaŗa
Leišu kunga pipelīte:
Noriet saule iebāžot,
Uzlec saule izvelkot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35581.

Tētiņš, bikses raisīdamis,
Uz māmiņas priecājās.
Dievs dos mātei atmosties,
Nospers tēvu kājgalī.
113 [Alūksnē].

35582.

Tētiņš savu māmuliņu
Bīdelēti bīdelēja;
Drusciņ vien pagulēja,
Atkal sāka bīdelēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35583.

Tēva kalti tuteniņi
Sarkaniem spaliņiem;
Mātes šūtas vācelītes
Melnajiem krādziņiem.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35584.

Tēvam kūsis, mātei kūsis,
Man bij kūša villainīte;
Es apsedzu savu vīru
Ar to kūša villainīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35585.

Tēvam pauti kā sīpoli,
Kā sarkani āboliņi;
Mātei pauti pārsprāguši,
Ar villiņu apauguši.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Vecam tēvam grazni pauti
Kā sarkani āboliņi;
Vecai mātei pārsprāguši
Un ap āru apauguši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35586.

Tēvam tika sienu pļaut,
Dēlam tīk nopisties;
Tēvs izkapti brucināja,
Dēls kakali studzināja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35587.

Tēviņš bikses raisījās,
Māmuliņa taisījās;
Lai raisās, lai taisās,
Būs man mazi bāleliņi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35588.

Tēviņš bikses raisījās,
Māmulīte taisījās;
Tēvs izvilka pistolīti,
Grib māmiņas nostrēlēt.
216 [Ventspilī].

- 116 -

35589.

Tēviņš kūla māmuliņu,
Vez vēderu izlaidies:
Izvelk gaļas pātedziņu,
Cērt par pašu caurumiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35590.

Tēvs ar māti pūlējās,
Es aiz stūŗa lūrējos;
Tikmēr lūru, tikmēr lūru,
Kamēr pats iemācos.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35591.

Tēvs ar māti saguluši
Vienā gultas maliņā;
Tēvs prasīja sviestarmaizi,
Māte rāda pavēderi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35592.

Tēvs ar māti sienu pļāva,
Vairāk skādes padarīja:
Paši abi aizmiguši,
Kazas kūsi nograuzušas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35593.

Tēvs ar māti strīdējās,
Mani mazu taisīdami:
Tēvs gribēja arājiņa,
Māte siena grābējiņas.
113 [Alūksnē].

35594.

Tēvs ar pimpi mātei dūra,
Māte tēvam pautus tura,
Abi gali celājās,
Vidus kopā kniedējās.
271 [Mangaļos (Mangaļu pag. Rg)].

35595.

Tēvs mātei dūru dūra,
Māt~ tēvam grūdu grūda,
Lai tie pauti nesitās
Un pie dirsas negrūžas.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35596.

Tēvs mūs~, kas nu būs?
Es pie meitas piešāvos.
Ja būs dēls, - muca alus,
Ja meitiņa, - vērpelīte.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

35597.

Tēvs pie gultas kasījās
Un no mātes prasījās;
Sargies, mana māmulīte,
Tēvs izvilka pistolīti!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35598.

Tēvs uz aku pakārās,
Pauti mirka ūdenī;
Dievs dos rītu siltu sauli,
Māte pautus izžāvēs.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35599.

Teicās mani, dzīrās mani
Ciema puiši ēvelēt.
Droša tēva meita biju,
Pušu laužu ēvelīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Dzīrās mani ciema puiši
Šņikarāt, ēvelēt.
Es meitiņa saauguse,
Pušu laižu ēvelīti.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ciema puiši, bāleniņi,
Solās mani ēvelēt.
Es meitiņa pie prātiņa,
Salauzīju ēvelīti.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

35600.

Teicās mani sist un kaut,
Teicās kūsi svilināt;
Labāk mani izpisiet,
Nekā kūsi sviliniet.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35601.

Tev, Kristap, labi zirgi,
Tev bij mani pašu vest:
Man bij kūša liela nasta,
Manas pašas vezumiņš.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35602.

Tev, Jēkaup, reti zobi,
Dod man kūsi izsukāt:
Man kūsītis savēlies
Deviņām pinciņām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35603.

Tev, NN, reti zobi,
Nāc man kūsi izsukāt:
Man kūsītis pieputējis
Visu gadu rijiņā.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 117 -

35604.

Tev, tētiņ, zosu daba,
Virs ūdeņa māti pisi;
Kur, bērniņi, mēs iesim,
Virs ūdeņa sameklēti.
216 [Ventspilī].

35605.

Tec, tec, ķēviņ,
Grūž manu petenu!
Vīram sarieb,
Kam sedlus nepirka.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35606.

Tecēdama maizīt~ šāvu
Pašā krāsnes dibenā;
Stāvēdama puišam devu,
Lai darbiņu nekavē.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35607.

Tecēdama maizīt~ šāvu
Pašā krāsnes dibinā;
Stāvēdama puišam devu,
Lai neķēza vēderiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35608.

Tīra maize tēvu dīda,
Tēvs dīdīja māmuļiņu;
No tā tēva dīdījuma
Būs mums mazi bāleniņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35609.

Tik dabūju grūdenīša
Kā meteņa vakarā;
Tik dabūju pisieniņa
Kā māsiņas pavados.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35610.

Tik tāds taraša
Dižais vedējs,
Tur vien čubina
Gar savu priekšu.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Tik tāda čužiņa
Dižā vedēja,
Tur vien čužinās
Gar savu priekšu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35611.

Tiri tiri, mans kūsīti,
Virs jumtiņa apkakš liskas;
Citu gadu tirināsi
Jauna vīra gultiņā.
216 [Ventspilī].

35612.

Ticat, puiši, neticat,
Man sudraba pupu gali;
Ja jūs mani neticat,
Es jums varu parādīt.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

35613.

Tprrunda tprrunda, pakaļiņa,
Šogad vīru nedabūsi!
Jau paliki pērrudeni,
Vēl paliksi šorudeni.
158 (Talsē).

35614.

Tradiridi, Miķelīti,
Kāda tava pipelīte!
Zila melna, sapampuse,
Atmukušu pakaklīti.
224 [Kabilē (Kld)].

35615.

Traka meita jūru peld,
Puišam pakaļ dzīdamies,
Ieraudzījse pautu kuli,
Šķita lielu naudas maku.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35616.

Trīs gadi slīpēju
Sudraba nazi:
Es tautu dēliņu
Izdarināju,
Lai mūs~ māsiņai
Gŗūt nedarīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

35617.

Trīs gadiņi saauklēju
Pipel~ cimda īkstītī,
Ceturtā gadiņā
Uz pīzdiņas dancināju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Trīs gadiņi audzināju
Cimdā baltu pipelīti,
Ceturtajā gadiņā
Laiž~ pie meitas caurumiņa.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 118 -

35618.

Trīs gadiņi savieķēju
Griestos kaķa pipelīti;
Nu dabūja panāksnieki
Savu zobu izbakstīt.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

35619.

Trīs gad~s kuci mīzināju
Rāzenīšu dobītē:
Sen zināju panāksniekus
Brandavīna dzērājiņus.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Trīs gad~ kuili mīzināju
Aiz istabas dobītē:
Zinājos māsi dot
Brandaviņa dzērājam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Trīs gad~ kuci mīzināju
Rācenīšu dobītē;
To izdzēra panāksnieki,
Biteršnapstu dēvēdami.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

35620.

Trīs meitiņas zālēs gāja,
Pipel~ guļ ceļmalā.
Viena saka: rungulīts!
Otra saka: pīckas kāts!
Tā trešā, gudrākā:
Tas meitiņu med~s kociņš!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35621.

Trīs meitiņas strīdējās,
Labu lietu atradušas.
Viena saka: tā ir mana!
Otrā saka: tā ir mana!
Trešā saka raudādama:
Mana balta pipelīte!
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35622.

Trīs puisīši malku cirta
Pie spalvaiņa kambarīša.
Viens iegāja sildīties,
Divi duris aizdarīja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Div~ puišeļi malku cirta,
Trešais krāsni kurināja.
Viens iegāja sildīties,
Div~ gar durvīm klauvējās.
Ieiedams priecājās:
Ekur jauka dzīvošana!
Iziedams nospļāvās:
Ui cik karsti kurināts!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35623.

Trīs puisīši sazatupa
Uz meitiņas gūžiņām;
Kas kaitēja netupēt,
Laba lakta apukšā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35624.

Trīs putniņi jūrmalē,
Katris savu dziesmu dzied.
Divi saka: jebi, jebi!
Trešis saka: pulna pulna!
Kas tas pulna sacītājs,
Tas tas lielais jebītais.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35625.

Trīs reizītes cīrulītis
Lēc uz augšu dziedādams,
Ieraudzījis cielavai
Zem ļipiņas melnumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35626.

Trīs vasaras ganos gāju,
Kuplu kūsi audzēdama;
Trīs gadiņi tautas dēls
Nagiem plēsa raudādams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35627.

Trīs vasaras ganos gāju,
Kuplu kūsi audzēdama;
Viņu māte nocirpusi,
Pieci podi nosvērusi.
Pieadīja cimdu zeķu,
Pieauž~ raibu zirga deķu;
Īsumiņus paturēja
Pavasari dzīparam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35628.

Trīs vasaras ganos gāju,
Kuplu kūsi audzināju;
Kad aizgāju tautiņās,
Ne ar vedgu neiedūra.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

35629.

Trīci, trīci, apšu lapa,
Vējiņš tevi trīcināja!
Tā trīcēja jauni puiši,
Pie meitām gulēdami.
121 [Gulbenē (Md)].

- 119 -

35630.

Čigāns man tēvis bija,
Čigāniete māmuliņa,
Čigāns mani pataisīja,
Pa pasauli staigādams.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35631.

Čim čim, pīzdiņa,
Pa istabiņu;
Pipele dancāja
Skaidienāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35632.

Čuru čuru čurināju,
Stenderīti turēdama:
Nedrīkstēju tālu iet,
Sīmanītis žagaros.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

35633.

Tu, bāliņ, vērsi kavi,
Kur to vērša diņķi liki?
To vajaga Anniņai [Andrievam],
Ko zobiņu izbakstīt.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

1. Vakar kavu baltu kuili,
Kur es kuiļa diņķi likšu?
To es došu brūtgānam,
Ar ko zobus izbakstīt.
216 [Ventspilī].

35634.

Tu, meitiņa, nezināji,
Kā Vāczemē jēru kāva:
Līdz pusīti atdīrāja,
Dunci dūra vēderā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35635.

Tu, Jurīti, atjādams,
Labu darbu padarīji:
Lapsa gul ceļmalā,
Tu izmini svilpjodams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35636.

Tu, Matīss, darbu vīrs,
Dārgu lietu vadātājs:
Ved kundziņa bībelīti
Pie gaspažas cābelītes.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35637.

Tu, Ječiņa, ganu meita,
Visi putni tevi mīda:
Lācis tupu tupēdams,
Vilciņš stāvu stāvēdams,
Zaķīts tādis mazis vīris,
No pakaļas piebakstīja.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Tu, Anniņa, nabadzīte,
Visu putnu minamā:
Vilciņš stāvu stāvēdams,
Lācīts tupu tupēdams,
Ir zaķītis nabadziņš,
Tas uz augšu palēkdams.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35638.

Tu, Kristiņ, goda vīrs,
Kālab goda neturēji?
Tev rociņa medīt gāja
Gar sievišķu stērbelēm.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35639.

Tu, Jānīti, gudris vīrs,
Kam sieviņu līdza vedi?
Kā mēs koši spēlētum
Smalka siena peludē!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35640.

Tu, Dārtiņa, laba meita,
Laba lakta apakšā;
Tur vajdzēja laba gaiļa,
Kas uzlēca laktiņā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

35641.

Tu, Jānīti, lēns puisītis
Par visiem puisēniem:
Tev mušiņa izmīzās
Deguniņa galiņā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35642.

Tu, Ansīt, mazs puisītis,
Es tev lētu darbu došu:
Es tev likšu aizkrāsnē
Circenīšus lecināt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35643.

Tu, Andrej, nezināji,
Kamdēļ tevi kungam sūdz:
Tamdēļ tevi kungam sūdz,
Ka tev pauti salāpīti.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

- 120 -

35644.

Tu, NN, nezināji,
Kālab tevi muižā ņēma:
Tālab tevi muiža ņēma,
Ka tev plika pavēdere.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35645.

Tu, NN, nezināji,
Ko mēs tev darīsim:
Durvīs kaklu ievērsim,
No pakaļas rūnīsim.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kā mēs tevi rūnīsim,
Vecu prūšu ērzelīti?
Durvīs gālu ievērsim,
No pakaļas rūnīsim.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Tu, NN, smuks puisītis,
Kā mēs tevi godāsim?
Speltē galvu bāzīsim,
No pakaļas rūnīsim.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35646.

Tu, puisīti, pelnu rušķi,
Kam nāc meitu kambarī?
Ej ārā, mazgā muti,
Kur cūciņa piemīzusi!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

35647.

Tu, Jurīti, sētā iesi,
Kur tu mani vien~ atstāsi?
Kur liksim to bērniņu,
Ko šonakt taisījām?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35648.

Tu, Jēkaup, skrīvelītis,
Raksti dienu, raksti nakti:
Dienu raksti grāmatiņu,
Nakti melnu caurumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

35649.

Tu, Jānīti, smuks puisītis
Par visiem puisīšiem:
Tev ziedēja runča pauti
Deguniņa galiņā.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tas puisītis lielījās,
Ka smukāks par visiem:
Tam ziedēja puņķu roze
Deguniņa galiņā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

2. Tu, Anniņ, smuka meita
Par visām meitiņām,
Pīles peža uzauguse
Deguniņa galiņā.
224 [Kabilē (Kld)].

35650.

Tu, Anniņ, strupa resna,
Kas jel tevi šķeterēja?
Ēdolnieki šķeterēja
Jāņu nakti pieguļā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35651.

Tu, Jūliņa, veca meita,
Tu vairs vīru nedabūsi.
Lec kuiļam mugurā,
Suinē savu peteniņu!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Tu, Ilzīte, veca meita,
Kam tu jāji panākšņos?
Sēd~ kuiļam mugurā,
Suinī savu pakaļiņu!
190 [Kuldīā].

35652.

Tu, puisīti, jauns būdams,
Nesauc meitu kāķa mauku;
Dažas durvis virināsi,
Kāķa mauku meklēdams.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

35653.

Tu, puisīti, mietu nesi,
Es nes~ mieta caurumiņu;
Visu mūžu mietu mēji
Tai vienā caurumā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35654.

Tu, puisīti, virsū guli,
Es gulēju apakšā;
Es uz Dievu skatījos,
Tu ellē raudzījies.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35655.

Tu puisītis, es meitiņa,
Iesim abi sēņu lauzt:
Man ir laba sēņu birze
Vēderiņa galiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35656.

Tu puisītis, es meitiņa,
Iesim abi velēties;
Tev bij [ir] laba bungu vāle,
Sit manā(i) silītē!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 121 -

1. Tu puisītis, es meitiņa,
Nāc ar mani velēties;
Tu ar savu miesas vāli
Sit manā muldiņā.
263 [Dobelē].

35657.

Tu puisītis, es meitiņa,
Mainīsim gredzentiņus;
Liekam kaulus čupiņā,
Taisām jaunu dvēselīti.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35658.

Tu puisītis, es meitiņa,
Samīsim biksītēm;
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dzersim bikšu līkopiņas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35659.

Tupu tupu, rāpu rāpu
Gaŗām savu līgaviņu;
Tiekams tupu, tiekams rāpu,
Līdz laidos gargoziski.
216 [Ventspilī].

35660.

Upiņā upiņā,
Četras ciskas čupiņā!
Melnajam lācītim
Stabulīte mutītē.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

35661.

Uz gubeni, uz gubeni,
Vēderiem mērīties!
Nevar tupus, nevar rāpus,
Gulus vien jālaižas.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35662.

Uz maniem puiši prasa:
Dod, meitiņa, vienu reiz~!
Uz tās reizes devumiņu
Reize reizes galiņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

35663.

Uz nabiņas roku liku,
Lai ceļas pipelīte,
Lai ceļas pipelīte,
Sava darbiņ~ i darīt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35664.

Uz cičiem ortu devu,
Par vēderu pusdālderi,
Par to pašu īstenīcu
Trīs apaļi dālderīši.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35665.

Uzlika Strautene
Spalvainu kukuli:
Pār abru lēkuse
Mīcīdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35665v1.

Spalvaiņa spalvaiņa
Tā tautu maize:
Pār abru lēkuse
Mīcītāja.
226 [Kandavā (Tl)].

35666.

Uzmeta Jurītis,
Puspistas deneškas.
Griezies apkārt,
Met otru pusīti!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Jānītis uzmeta
Puspistu kapeiku.
Griezies atpakaļ,
Met visu kapeiku!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

35667.

Uvelēju, uvelēju,
Muižas cūkas ganīdama.
Man iznesa muižu puisis
Siltas desas gabaliņu.
Ak tu Dieva dāvaniņa,
Kā piebrieda vēderiņš!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

35668.

Vāciešam galva sāp,
Man sāpēja pakaļiņa.
Liec, vācieti, savu galvu
Pie tās manas pakaļiņas!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Vāciešam galva sāp,
Man sāp sūdu caurumiņš.
Liec, vācieti, savu galvu
Pie tā mana caurumiņa!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Bajāram galva sāp,
Nabagam pakaļiņa.
Liec, bajār, savu galvu
Pie nabaga pakaļiņas!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 122 -

35669.

Vāciešam, župiešam,
Uts pa virsu rāpājās,
Kaza pautus nograuzuse,
Sētmalā vārtoties.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

35670.

Vai Dieviņis man~ norājis,
Ka man veca līgaviņa?
Veci pupi jāgrabina
Kā pa liepu dobumiņu.
40-1 (Bigauņciemā).

35671.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu sievu Valmierā?
Liela liela, gaŗa gaŗa,
Siksnām pīzda varažota.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35672.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu vīru Jelgavā?
Mazs vīriņš, balts zirdziņš,
Pīzdu ādu kažociņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35673.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Šīs pasaules kalējiņu?
Tumsāi kala bez uguns,
Spalvu lakta apakšāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35674.

Vai, māsiņas, redzējāt
Melna meža bisenieku?
Sarkans stobris, melna šepts,
Divas lodes kulītē.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Redzējāt, jaunas meitas,
Mella meža ģēģerīti?
Maza maza pistolīte,
Div~ lodītes kulītēi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

35675.

Vai tā kāda Dieva guļa
Tautu dēla klētiņā?
Priekšu grieza, mutes deva,
Roku bāza azotē.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

35676.

Vakar bija laba diena,
Kad auniņu rūnījām:
Šodien villa apauguse
Ap auniņa pautiņiem.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

35677.

Vakar biju krodziņā,
Puiši mani piedzirdīja.
Kad pārnācu sētiņā,
Pežas nav, izkrituse.
Ja jūs puiši atrodiet,
Izpisuši atdodiet.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35678.

Vakar dzinu blusai pēdas
Gar meitiņas vēderiņu;
Tur sadzinu, tur panācu
Vēderiņa galiņā.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

35679.

Vakar māte izvelējse
Mīzuļam paladziņu;
Šodien māte aizskrējuse
Mīzuļam sievu vest.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Kā nācāt, sveši ļaudis,
Mīzeļam sievas vest?
Vakar māte izmazgāja
Slapajo paladziņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Vai tie traki, sveši ļaudis,
Mīzeļam sievu ved?
Vakar māte izmazgāja
Mīzamo paladziņu.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

3. Vakar māte izvelēja
Mīzelei paladziņu;
Šodien jāja mīzelei
Diženie precenieki.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35680.

Vakar māte mani kūla,
Pa nātrēm vārtīdama:
"Kam noplēsi klaipam sānus,
Kam negriezi puišam priekšas?"
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

35681.

Vakar māte mani kūla
Par pupiem, par vēderu;
Šodien jāja precenieki,
Dzer nu, māte, brandavīnu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 123 -

35682.

Vakara brālim,
Tam sieva līdza;
Gabalu pabraucis,
Tas lēca virsū,
Tie citi smilkstēja
Kā kucēniņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35683.

Veda mani, veda mani,
Palaida vaļā:
Atrada bez pupu,
Bez caurumiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 263 [Dobelē], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Veda mani, veda,
Palaida ceļā:
Atrada bez kūša,
Bez caurumiņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35684.

Vedat paši, panāksnieki,
Savas meitas mīzināt!
Paliekat cepurītes,
Lai kājiņas neapmiez!
206 [Kuldīgas apriņķī].

35685.

Vedēji sajāja
Ar ērzeļiemi,
Ik riņķi grieza,
Ik pauti bira.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

35686.

Vedēju māmiņa
Piešika dangu,
Vedēju tēviņ,
Ņem ķelli rokā,
Ņem ķelli rokā,
Pucē laukā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Vakara brālītis
Piešika dangu.
Kur mani brālīši?
Lai šķupelēja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35687.

Vedēja māmiņa
Steidzies ārā,
Jau iet tev pakaļa
Tiru tirām.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35688.

Vedēju tēvam
Trīs labas lietas:
Zirnāju kūsis,
Pūpēžu pauti,
Trešā tā ira
No veca praula.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Dižajam vedējam
Trīs labas lietas:
Sudraba kūsis,
Dimanta pauti,
Tā pate pipele
No tīra zelta.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35689.

Vedēja tēvam
Kŗaupaini pauti;
Lūdz manai māmiņai
Smeltētus taukus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35690.

Viegli stūma, dziļi bāza,
Pamazām kustināja,
Pamazām kustināja,
Lai auguma nemaitāja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35691.

Viena pate Jāņa zāle
Brīžam gulu, brīžam stāvu;
Kad ierauga jaunas meitas,
Stāvu vien slaistījās.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

35692.

Viena pate Jāņu zāle
Brīžam liela, brīžam maza:
Siltumā izstiepās,
Aukstumā sarāvās.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Jāni Jāni, tava zāle
Brīži [Brīžam] stāvu, brīži [brīžam]. gulu:
Nakti stāvu rasiņā,
Dienu gulu saulītē.

35693.

Viena pate Jāņa zāle
Brīžiem stīva, brīžiem mīksta.
Ja tā stīva nestāvētu,
Nebūt~ kāzu, krustībiņu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 124 -

1. Viena pati Jāņu zāle
Stāvu dienu, stāvu nakti;
Kad tā stāvu nestāvētu,
Nebūt~ kāzas, ne krustubas.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

35694.

Viena pati Jāņa zāle
Brīžam stīva, brīžam mīksta:
Kad uz lietu, tad tā stīva,
Kad uz sausu, tad tā mīksta.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

35695.

Viena pate Jāņa zāle
Brīžam stīva, brīžam mīksta:
Pašā Jāņa vakarā
Visai stīva sametās.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

35696.

Vēder, manu vēderiņu,
Tu trejādi iznesies:
Papriekš putras nolejies,
Pēc tu daili iznesies,
Trešajā laiciņā
Bundulīti panesā.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

35697.

Vējš pūš, pīzda rūc,
Nezināju, ko darīt:
Vai papriekšu kopā laist,
Vai uz muižu ziņas dot.
Labāk būtu kopā laidis,
Ne uz muižu ziņas devis.
2521 [Strutelē (Struteles pag. Tk)].

35698.

Vējš pūš, pīzda rūc,
Pipel~ kūsi riņķī griež,
Sūdcaurums stabulē,
Ratu rumba gavilē.
263 [Dobelē].

35699.

Veldē rudzi, veldē mieži
Jauna puiša sējumā,
Kam gulēja pie meitām
Pašā sējas laiciņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Kālabad tev, brāļīti,
Sakrīt mieži druviņā [līdumā]?
Kam gulēji pie meitām
Sējamā laiciņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Ķizi ķizi, bāleliņ!
Lažē mieži, lažē rudzi,
Kam gulēji ar meitiņu
Sējamā lauciņā.
216 [Ventspilī].

3. Ķizi ķizi, puisītim, -
Sakrīt mieži līdumāi,
Kam gulēja pie meitām
Sējamāi laiciņāi.
224 [Kabilē (Kld)].

35700.

Velti velti, tu meitiņa,
Uz maniem lūkojies.
Caura tava brunču priekša,
Izkrāmēta vācelīte.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35701.

Velc, puisīti, bikses nost,
Liec manā pagalvē;
Tu gulēji vakarnakt
Uz maniem lindrakiem.
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35702.

Velc, puisīti, bikses nost,
Nāc pie manis klātgulēt;
Es tev došu ezeriņu
Kumeliņu peldināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35703.

Velcies, kūsīti,
Par nama plānu,
Tu biji tā nama
Slaucītāja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

35704.

Velcies, kūsīti,
Par nama slieksni,
Šovakar dabūsi
Gaspažas vārdu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35705.

Veca bāba riekstus šķina
Sausā lazdas galiņā.
Lūza lazda, krita bāba,
Plīsa pīzda paukškēdama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 125 -

1. Liela gaŗa ganu meita
Bez darbiņa ganos gāja,
Bez darbiņa ganos gāja,
Lazdā kāpa riekstus šķīt.
Lūza lazda, krita meita,
Plīsa peža paukšķēdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Traka meita, neba gudra,
Lazdā kāpa riekstu šķīt.
Lūza lagzda, krita meita,
Plīsa pīzda viršķēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3. Vecais puisis brikšķināja
Sausas egles galiņā;
Lūza egle, krita puisis,
Plīsa pauti brīkšķēdami.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

35706.

Veca bāba ziliem zobiem
Man pakaļi vazājās,
Man pakaļi vazājāsi,
Savu meitu dāvādama.
Kur es likšu tavu meitu?
Tava meita piegulēta;
Tava meita piegulēta,
Mani rieči nodiluši.
Rītu braukšu uz Kuldīgu,
Savu rieču metināt,
Divi podi dzelzes likšu,
Trešo cieta tēraudiņa.
Nu es ņemšu tavu meitu,
Savu rieču izprovēt.
Divi zēni pataisīju,
Trešo sīku meitenīti.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35707.

Vecā māte kazas gana
Sausajā dziedziedā.
Pati bija aizmigusi,
Kazas kūsi nograuzušas.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Mūsu Grieta cūkas gana
Sila Andža rugainē;
Pati Grieta aizmigusi,
Zaķīts kūsi skrubināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35708.

Vecais gāja ar veco
Palejā sienu pļaut.
Dod, Dieviņ(i), lielu vēju,
Grūd veco uz vecās!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vecais gāja ar vecās
Palejā siena pļaut.
Sacēlās lieli vēji,
Grūž veco uz vecās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Vecīts dzied kalniņā,
Vecenīte lejiņā;
Dod, Dieviņ, lielu vēju,
Lai krīt vecis pie vecās!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3. Vēctēvs gāja ar vecmāti
Palejā sienu grābt.
Pūš vējiņš, ziemelītis,
Sviež veco uz vecās.
216 [Ventspilī].

35709.

Vecais mani jaunu ņēma,
Bet raženi turējās:
Trīs reiziņas naksniņā
Kā līgot nolīgoja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

35710.

Vecais pisa raudādams,
Nevar pīzdas uzvarēt;
Kož zobiem, plēš nagiem,
Lai var pīzdu uzvarēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35711.

Vecais savu veco trenca
Pa žagaru žagariem;
Kad vecais rikšiem skrēja,
Tad vecā eideniski.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tētiņš savu māmuliņu
Pa krūmiem notrenkāja;
Cik tētiņš rikšiem tek,
Tik māmiņa auļakām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Vecais dzina vecenīti
Pa žagaru žagariem;
Jo vecene rikšiem skrēja,
Pakaļ vecis lēcieniem.
3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35712.

Vecais tēvs ganos gāja,
Kaltu bāza kulītē,
Kur ierauga melnumiņu,
Tur izkala caurumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 126 -

35713.

Vecajam bārda trīs,
Manu melni sukājot;
Izsukājis, izglāsījis,
Virsū kāpti nedrīkstēja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Vecajam bārzda trīc,
Manu melli sukājot;
Nosukājis, apseglojis,
Nedrīkst kāpt mugurā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vecajam lūpa dreb,
Mellu ķēvi sukājot;
Nosukājis, noglaudījis,
Nedrīkst kāpt mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

3. Visu nakti tas Andriņš
Sēd manā kājgalī,
Sēd manā kājgalī,
Manu melli glaudīdams.
Nosukājis, noglaudījis,
Nedrīkst lēkt mugurā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35714.

Vecajām meitiņām
Izrakņāta pavēdere:
Peles kūsi nograuzušas,
Cūkas pīzdu izrakušas.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35715.

Vecajam(i) tētiņam(i)
Ar kuprīti pipelīte;
Tas taisīja māmiņai
Ar kuprīti vēderiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35716.

Vecajam tētiņam
Sirma galva, pliki pauti:
No vecuma sirma galva,
No pišanas pliki pauti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35717.

Vecajam traka daba,
Salauzīja malējiņu,
Izkaisīja miltu grozu,
Treju rītu malumiņu.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Ai vecais, ai vecais,
Tavu traku padomiņu:
Izkaisīji miltu sieku,
Salauzīji malējiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Jānīsam buka daba,
Laužas dzirnu kambarī.
Izbārstīja miltu sieku,
Salauzīja malējiņu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

3. Traki prāti vecajam,
Kad ienāca maltuvē:
Izkaisīja miltu sieku,
Salauzīja malējiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

35718.

Vecas meitas gauži raud,
Saulē pupi nodeguši;
Tā bij viņu pašu vaina,
Kam gulēja augšupēd.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

35719.

Vecas meitas, nomirdamas,
Savu mantu izvēlēja:
Kūsi krusta nesējam,
Pīzdu kapa racējam.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35720.

Veci ļaudis tā runāja:
Šogad laba vasariņa;
Šogad laba vasariņa,
Meitām resni vēderiņi;
Meitām resni vēderiņi,
Bērniem biezas pakaļiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35721.

Vecis pisa jaunu meitu,
Nevar meitas pievarēt.
Dod, vecīt, man to meitu,
Es pisīšu svilpodams!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35722.

Vecis ara mežmalā,
Pautus kāra eglītē;
Meitas gāja zaru griezt,
Nogriež veča pautu kuli.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35723.

Vecīts ara ceļmalāi
Pautus kāra priedītē.
Gaŗām gāja jaunas meitas:
"Redz kur puķe karājās!"
No priedītes noņēmušas,
Ietin zīžu lakatā;
Ietin zīžu lakatā,
Ieliek pūra dibenā.
Cik pacēla pūra vāku,
Tik asaras noslaucīja:
"Te gul mūsu arājiņš,
Mūs~ maizītes devējiņš."
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 127 -

1. Jauni puiši sienu pļāva,
Pautus kāra bērziņā.
Jaunas meitas gaŗām iet:
"Skat, kur puķe karājās!"
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35724.

Vecmāte dancoja,
Pakaļa pleikšķēja.
"Kuš, kuš, bērniņi,
Vīzīte čīkstēja!"
18 (Meņģelē).

1. Meitiņa dancoja,
Pakaļa bungoja.
- Tu, šķelmi, meloji,
Kurpīte čīkstēja.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

35725.

Vīra vīra, māmuliņa,
Nevar kūša savaldīt!
Kad uz ciemu, tad papriekšu,
Kad no ciema, no pakaļas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35726.

Vīra vīra, māmuliņ,
Šai jaunā mēnesī!
Man kūsītis nosirmojis
Kā āzīša muguriņa.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35727.

Vīriņš, manis labs vīriņš,
Tas man ļāva visu vaļu;
Tās vaļiņas vien neļāva,
Gultā griezti muguriņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

35728.

Vilkam aste stāvu stāv
Pret melniem debešiem:
Tā stāv puišu pipelīte
Pret jaunām meitiņām.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Stāvus stāv vilka aste
Pret melliem debešiem;
Stāvus stāv pipelīte
Pret meitiņas caurumiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35729.

Vilkam šāvu, lāčam šāvu,
Meitiņai trāpījās,
Meitiņai trāpījās
Pašā laimes caurumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35730.

Vilkam šāvu, vilkam šāvu,
Lācīšam trāpījās,
Lācīšam trāpījās
Pašā gurnu starpiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35731.

Vilks ar lapsu stīvējās
Augsta kalna galiņā,
Vilkam kaula pipelīte,
Lapsai vaŗa petenīte.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35732.

Vilks pisa dzērvīti,
Pie niedres piespiedis;
Nolūza niedre,
Vilkam pipelīte.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35733.

Viņu māte, mūsu māte
Vakar ļoti sabārās:
Atradušas mazajami
Pie pautiemi pipelīti.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mūsu māte, viņu māte
Nepatieši sasabāra,
Ieraudzījšas meitiņai
Ap renīti melnumiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35734.

Visa talka noskumuse
Dēļ tā viena notikuma:
Pašam bara vedējam
Suns izrāva mieznamo.
263 [Dobelē].

35735.

Visapkārt(i) Rīgai braucu,
Rīgas vārtu meklēdams;
Visapkārt(i) meitu grozu,
Caurumiņa meklēdams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35736.

Visapkārt Rīgu gāju,
Pipel~ nesu rociņā.
Labrīt, Rīgas jumpraviņa,
Vai gaidīji lakstītāju?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 128 -

35737.

Visapkārt Rīgu teku,
Milnu nesu rociņā.
Labrīt, Rīgas jumpraviņas,
Dosiet malt, nedosiet?
216 [Ventspilī].

1. Visapkārt Rīgu gāju
Milnu nesu rociņā.
Lai tās bija Rīgas meitas,
Ka tās malt man nedeva?
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

35738.

Visas manas grāvja malas
Melniem kārkliem noaugušas;
Ņemiet, puiši, krietnu stumpu,
Dzeniet kārklus dibenā!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35739.

Visas meitas klusu nāca,
Zete nāca stenēdama.
Kā tai bija nestenēt,
Puišu nasta mugurā?
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

35740.

Visas tautu gnīdausītes
Gaida baltu vilnainīšu.
Man aitiņa spiras dirsa,
Nedirs~ baltu vilnainīšu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35741.

Visas upes aizsalušas,
Zušupīte nesalusi.
Ko tij sala zušupīte,
Pilna kārklu pieaugusi!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35742.

Visiem bija projām iet,
Māmiņai te palikt,
Pirti kurt, slotu lauzt,
Vest meitiņu pirtiņā.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

35743.

Visiem cauņu cepurītes,
Jukumam vien nevaid;
Jukumam vien nevaid,
Tam ir cēris pakausī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Visiem ķemmes pakausī,
Tev, Jānīti, vien nevaid;
Tev, Jānīti, vien nevaid,
Ka tev cēses pakausī.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35744.

Visi gaida Jāņa dienas,
Jaunas meitas negaidīja;
Tās kārsam skurstenie,
Skujām okstu sukāsam.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

35745.

Visi ļaudis tā vien teica,
Tai ciemā meitu nav.
Tai ciemā tādas meitas,
Ar pupiem duris taisa;
Ar pupiem duris taisa,
Ar kūsīti namu slauka.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

35746.

Visi mazi puisēniņi,
Triniet asus tuteniņus!
Te atnāca tā Bertiņa,
Laba piesta duramā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

35747.

Visi peķi sakāpuši
Līkajāi bērziņā;
Kas galāi, tas bij mans,
Ar to zelta cekuliņu.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

35748.

Visi pisa bagātās,
Kas pis mani nabadziņu?
Bagātām zīžu kūsis,
Man no linu pakulām.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35749.

Visi pisa bagātās,
Kas pis mani, nabadziņu?
Izpis mani melderzellis,
Iedod man kliju sieku.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Citas meitas puiši pisa,
Mani pisa melderzellis,
Mani pisa melderzellis,
Kliju sieku solīdams.
Cik klijiņu sieciņā,
Tik dūrienu pežiņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 129 -

35750.

Visi pisa bagāto,
Kas pisīs nabago?
Iešu kunga tīrumā,
Pisīs mani darbinieki.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35751.

Visi prasa, visi prasa:
Parādā parādā!
Vai es kāda kumeļnīca,
Parādā devējiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35752.

Vysi puiši, vysi puiši
Paceļ sovu capurēti;
Tys NN napacēl~a,
Vut~s pakausi izādušys.
4271 [Rēzeknes apr.].

35753.

Visi ciema gaiļi dzied,
Mans gailītis vien nedzied,
Mans gailītis pakāries
Jaunas meitas šekumā.
263 [Dobelē], 269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)], 3640 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Visi gaiļi skaisti dzied,
Brikum~ gailis nedziedāja;
Brikum~ gailis ieķēries
Rimšas vistas cekulā.
18 (Kliģenē).

35754.

Vispareizi darbu dara
Mani balti bāleliņi:
Vispirms pupas izravēja,
Tad salīda kaņepēs.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

35755.

Vista, olu izdējuse,
Visu dienu kladzināja;
Zirgs izdirsa lielu gubu,
Ne vārdiņa nesacīja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Vista dēja vienu pautu,
Visu dienu kledzināja;
Ziergs sadirsa lielu čupu,
Ne vārdiņa nesacīja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

35756.

Visu dienu kundziņš jāja,
Sprogainīša meklēdams.
Jāj, kundziņ, tu pie manis,
Man ir melns sprogainīts!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

35757.

Visu dienu sienu pļāvu,
Nošķiebāsi petenīte;
Puišam devu cimdu pāri,
Lai tas taisnu uztaisīja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Cauru dienu sienu pļāvu,
Pīzda šķībi sagriezās.
Dievs to zin, vakarā
Kas to taisnu iztaisīs?
370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35758.

Visu gadu naudu krāju,
Līzes vakar~ gaidīdams.
Kad atnāca Līzes vakars,
Par kapiķu brandavīna,
Par kapiķu mātes meitu
Pis, gar zemi vazādams.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

35759.

Visu nakti notupēju
Jaunas meitas kājgalī,
Ni man miega, ni man darba,
Ni dabūju, ko gribēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35760.

Visu nakti nosēdēju,
Savu pļavu vaktēdama;
Jau uz pašu gaisumiņu
Sarkans bullis izbradāja.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

35761.

Visu nakti sasēdēju,
Savu pļavu sargādama;
Nu uz pašu gaišumiņu,
Nu sajāja pieguļnieki.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

35762.

Visu nakti sastaigāju
Ap melno ezeriņu;
Jau uz pašu gaisumiņu
Iesalaižu peldēties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Visu rītu sienu pļāvu
Ap melno ezeriņu;
Uz to pašu dienu vidu
Iesalaižu peldēties.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 130 -

35763.

Visu nakti šaudams gāju
Melnus strazdus, balodīšus;
Tukšs nu mans skrošu maks,
Nesit vaira pederīte.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Visu nakti šaudams gāju
Melnus strazdus, balodīšus;
Tukšs mans radziņš, skrošu maciņš,
Pederīte vairs nespeŗ.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

2. Visu nakti caunīt~ dzinu
Ap melno avotiņu;
Tukšis mans skrošu maks,
Nesit vairs pederīte.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35764.

Visu nakti tas Andriņš
Sēd manā kājgalē.
Pirc par mārku brandaviņu,
Gul~ pie mana vēderiņa!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

35765.

Visu nakti tautu dēls,
Šņuksten~ kāju galiņā.
Vai gaidīji solījot,
Vai rokā ieliekot?
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35766.

Visu nakti tautu dēls,
Sēdēj~ kāju galiņā,
Pa reizei prasīdams,
Pa mārkai solīdams.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35767.

Visus darbus māte māca,
Viena darba nemācīja;
To es pate mācījos,
Pie tautieša gulēdama.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Visus darbus māte māca,
Vienu darbu nemācīja;
To mācīja tautu dēlis,
Pa naktīm gulēdams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

35768.

Ciema meita guģējāsi,
Kur gulēti šonaksniņ;
Mūsu puiši atbildēja:
Nāc manāi līkumā!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

35769.

Ciema meita velējās,
Man pipele cilājās.
Vai tā grib baltu kreklu,
Vai to pašu velētāju?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35770.

Ciema Janka man~ mīlēja,
Kā vairāk nevarēja:
Dienu mani kutināja,
Nakti kūsi plucināja.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

35771.

Ciema puiši, šurp nākdami,
Ziepēm rīku balināja;
Še atnāca, še iegrūda
Pašā speltes caurumā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35772.

Celies, mana stīga-stēga,
Nu atveda atgāzieni!
Atgāziene, atgāzies,
Negaid tevi atgāžam!
216 [Ventspilī].

35773.

Celies, manu stigu-stegu,
Nu pārvedu atgāzeni!
Nu pārvedu atgāzeni,
Apakšāi gulētāju.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35774.

Celies, mana stīga-stēga,
Nu pārveda atgāzeni!
Gan tu biji gulējuse
Pelēkās biksītēs.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Celies, mana pipelīte,
Nu māmiņa sievu vess!
Gan tu biji gulējusi
Smalkās linu biksītēs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Celies, mana stinga-stanga,
Meties, purga, galiņā!
Diezgan esi gulējusi
Manās linu biksītēs.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

35775.

Celies, puisi, rītā agri,
Izpis mani labi labi!
Lai es eimu govju slaukt,
Savas gūžas grozīdama.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 131 -

35776.

Ceļu ceļiem notekāts
Tās Grietiņas priekšautiņš:
Citus ceļus kungi brauca,
Citus kunga sulainīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

35777.

Cibainīši cabainīši
Aiz upītes sienu pļāva;
Īsi krekli, gaŗi pauti,
Vējš kūsīti purināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35778.

Cīkst mana gultiņa,
Čab manas cisiņas;
Neiešu ciemāje
Ganiņu meklēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

35779.

Cīrulītis nevarēja
Aiz smiekliem patecēt,
Ieraudzījis cielavai
Zem astītes melnumiņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Skaisti dzied cīrulītis,
Uz cintiņas tupēdams,
Ieraudzījis cielavai
Pie astītes mellumiņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

2. Trīs reizītes cīrulīts
Augšā lēca dziedādams,
Ieraudzījis cielavai
Uz ļipiņas melnumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

35780.

Cik liksi, Jānīti?
Mitosim lopus:
Tev stulbs ērzelis,
Man mella ķēve.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

35781.

Citas meitas ada, raksta,
Es taucēju pavēderi;
Citām meitām pūru tausta,
Man taustīja pavēderi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

35782.

Citas meitas goda gaida,
Kāda goda es gaidīju?
Es godiņu noturēju
Aiz krodziņa kaņepēs,
Tur atjoze man jostiņu,
Tur palika man godiņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

35783.

Citas meitas govis slauca,
Es ar poli kaņupēs;
Citas meitas pienu nesa,
Es iznešu polēniņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

35784.

Citas meitas kroņus pina,
Es ar puisi gubenī;
Citām meitām kronis galvā,
Man tas kronis šekumā.
263 [Dobelē].

1. Kādēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citas meitas tupu slauca,
Es nevaru pieliekties.
- Kādēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citas meitas stāvu mīza,
Es tik tupu čurināju.
- Kādēļ, meitiņ, raudi tu,
Raudi tu tik gauži?
- Citām meitām kronis galvā
Man tas kronis kājstarpā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

2. Citas meitas goda gaida,
Kāda goda es gaidīju?
Citām meitām kronis galvā,
Man tāds kronis kājstarpā.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

35785.

Citi puiši pisējās,
Mani rīki cilājās.
Gāju klāt, grūžu nost,
Liku savu tai vietā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

35786.

Citi ciema gaiļi dzied,
Mans gailītis vien nedzied;
Mans gailītis aiztecējis,
Jaunu meitu lūkoties.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

- 132 -

35787.

Cūka Jāni dzenāja
Gar sētas mietu;
Es pate redzēju,
Ūdenu nesdama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

35788.

Cūka cūka, ne vedekla,
Bāliņ, tava līgaviņa,
Iet gaŗām šņaukādama,
Kā cūciņa bezdēdama.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Lepna mana brāļa sieva,
Gaŗām gāja šņaukādama;
Gaŗām gāja šņaukādama,
Tā kā cūka bezdēdama.
257 [Apšupē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Cūka cūka, ne māršiņa
Mana brāļa līgaviņa:
Iet par slieksni bezdēdama,
Kā cūciņa rekstēdama.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

3. Cūka cūka, ne vedekle,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Ne tā prata krēslu celti,
Ne noņemti villānīti;
Iet gaŗām šņaukādama,
Tā kā cūka bezdēdama.
56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

35789.

Cūkgans kalnā,
Vējš pūš sprāklē;
Govgans sildās
Saulītē.
1191 [Ēveles draudzē].

Table of Contents |View Entire Work