HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

s) Dažādas Jāņu dziesmas

33135.

Ai bagāta Jāņu diena,
Kā mēs tevi vadīsim?
Kalpi kliedza piedzēruši,
Zirgi zviedza neēduši.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

33136.

Ai bagāta Jāņu diena!
Zirgi tauki, kalpi liesi;
Zirgam pilna sēka sile,
Kalpam tukša gaļas bļoda.
18 (Klīģenē).

33137.

Vai Jānīti, tavi bērni
Pluskataiņi, kankaraiņi.
Vai liniņi tev neauga,
Vai aitiņas neviesās?
40-1 (Bigauņc.).

33138.

Eita, puiši, Jāņa nakti
Vilkābeļu līdumā!
Tur tie visi grēcinieki
Jāņa nakti līksmojās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

33139.

Es aizgāju Jāņu nakti
Kaimiņosi puķu plūkt;
Man iezēla sīkas nātres,
Kur domāju rozes plūkt.
Kaimiņosi laiskas meitas,
Puķu dobes neravētas.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33140.

Es atradu atradnīti
Jāņa rītu ganīdama:
Kur Jānītis jostu joza,
Tur palika zobintiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33141.

Es atradu siera kampu,
Mātes gultu taisīdama;
Kad taisīju tēva gultu,
Vēl atradu otru kampu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Es dabūju siera kampu,
Tēva gultu taisīdama;
Es dabūju divi kampi,
Mātes gultu taisīdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

33142.

Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu,
Lai tas krita skanēdams
Uz Jānīša cepurīti.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

33143.

Is pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ozoliņu;
Tas pārskrēja skanēdams
Par [Pa] zariņu zariņiem.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

- 195 -

1. Es izlaidu zelta lodi
Caur sudraba ozoliņu;
Tā izgāja dimdēdama,
Sauszarīšus lauzīdama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

2. Es izvēru zelta šnori
Caur sudraba ozoliņu,
Ka tā gāja skanēdama
Par visiemi zariņiem.
232 [Talsos (Tl)].

3. Es pārsviedu zelta zīli
Par sudraba ozoliņu,
Ka tā gāja šķindēdama
Pa [Par] zariņu zariņiem.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

4. Es pārsviedu zelta zirni
Par ozola zariņiem,
Lai tas krita šķindēdams
Sudrabiņa laiviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5. Es pārsviedu zelta zirni
Par sudraba ezeriņu;
Tas aizskrēja skanēdams
Līdz bāliņa pilsdurvīm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

6. Es pārsviežu zelta zirni
Par ozola zariņiem;
Tis aizgāja skanēdams
Pa jūriņu tālumā.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

7. Es pakāru zelta jostu
Ozoliņa zariņā,
Kad tā krite skanēdam'
Pa zariņu zariņiem.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

8. Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā.
Es pārsviedu zelta ripu
Par ozola zariņiem,
Man nogāja zelta ripa
Pa zariem skanēdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

9. Vakar sviežu zeltāboli
Par zudraba ozoliņu;
Šodien krita skanēdams
Pa zariņu zariņiem.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

33144.

Gail's uz vistu vaicājās:
Kur turēsim Jāņa dienu?
Līsim abikaņepēs,
Turēsim Jāņa dienu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33145.

Jāņa bērni sasēduši
Tā kā pekas birzmalē.
Dod, Dieviņ, lielu vēju,
Lai tās pekas cilājās!
250 [Slampē (Slampes pag. Tk)].

33146.

Jāņa māte man iedeva
Zaļa zīda nēzdodziņu;
Šķiņķodama piesacīja:
Mazgā rīta rasiņā,
Mazgā rīta rasiņā,
Rullē zelta rullītī!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

33147.

Jāņu nakti jālīgo,
Vai iet labi, vai iet slikti;
Tautiņās jādzīvo,
Vai ir labi, vai ir slikti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33148.

Jāņu nakti nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
I sievām(i), i meitām(i)
Zaļš ozola vainadziņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

33149.

Kas tās manas raibas govis
Vakarā sētā dzīs?
Man jāiet Jāņa tirgu
Ubagiem siera dot.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

33150.

Lakstīgala lielījās
Dziedāt visu vasariņu;
Nevarēja nevarēja sadziedāt
Ne līdz Jāņa vakaram.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

33151.

Lietiņš lija Jāņu dienu,
Lietiņš Jāņu vakarā,
Salij' mana Jāņu rota,
Jāņu vīti vainadziņi.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

- 196 -

33152.

Lietiņš lija Jāņa nakti,
Lietiņš Jāņa vakarā,
Nomirkuši Jāņa bērni,
Jāņa zāles lasīdami.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Līstat, lieti, kad līdami,
Jāņa nakti nelīstat,
Lai bērniņi nesamirka,
Jāņa zāles lasīdami!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

33153.

Lietiņš lija Jāņa nakti,
Lietiņš Jāņa vakarā;
Tā Jānīša paša vaina,
Kam tas alus nedarīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33154.

Lietiņš lija visu nakti,
Plāna mana vilnainīte.
Lij, lietiņ, zelta rasu,
Lai vēlās vilnainīte!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

33155.

Lietus vien, lietus vien
Visu gaŗu vasariņu!
Dod, Dieviņ, saules gaisu
Jel rudeņa galiņā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

33156.

Lija lietus Jāņu dienu,
Lija Jāņu vakariņu.
Ai Jānīti, Dieva dēli,
Kam tiltiņu nedarīji!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

33157.

Lija lietus Jāņa dienu,
Lija Jāņa vakarā;
Man salija brūni svārki,
Sievai santa cepurīte.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

33158.

Lija lietus Jāņa dienu,
Lija Jāņa vakariņu;
Nu bij miežu sējējam
Rokā nest cepurīti.
226 [Kandavā (Tl)].

33159.

Lija lietus visu dienu,
Lija visu vasariņu;
Ni nolija bitei spārnu,
Ni māsai sedzeniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

33160.

Lija, lija lietutiņis,
Trīs lāsītes vien nolija:
Viena miežu,
Otra rudzu,
Treša sīka sudrabiņa.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

33161.

Mijam, māsas, vainakiem,
Mijam mēļu vilnānēm,
Kā bāliņi zirgiem mija
Ar visiem iemauktiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

33162.

Mūsu puiši bažījās,
Zaķi miežus noēduši.
A, paldies, tā vajdzēja,
Kam Jāņiem al's nedara!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

33163.

Paldies saku māmiņai,
Ka Jānīti vārdu lika:
Kad atnāca Jāņa diena,
Visi mani daudzināja.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

33164.

Slinkas slinkas
Kaimiņu meitas:
Istabiņa neslaucīta,
Puķu dārzi neravēti.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Slinkas slinkas
Kaimiņu meitas [sievas]:
Pērnie mēsli
Istabas kaktā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

33165.

Slinkas slinkas tās meitiņas,
Liela piesa laidarā;
Nu atnāca Jāņa bērni,
Nu iesvieda zelta laipu.
40-1 (Lapmežc.).

33166.

Slinki slinki kaimiņ' puiši,
Tiem papuve neuzarta;
Papuvīte noziedēja
Dzelteniemi ziediņiem.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 197 -

1. Skinki slinki
Kaimiņu puiši:
Papuve pilna
Dzeltenu ziedu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

33167.

Slinki slinki saimenieki,
Visi jumti nobiruši.
Nāks rudenis, paaugs rudzi,
Tad nojums staļļiem jumtus.
40-1 (Lapmežc.).

33168.

Slinki slinki saimniekdēli,
Nav ābola zirdziņiem;
Pašiem glāze, pašiem kanna,
Zirgam tukša redelīte.
40-1 (Lapmežc.).

33169.

Slinki slinki tēva dēli,
Nav ozolu istabā;
Pašiem bija tāda pļava,
Kur aug kļavas, ozoliņi.
40-1 (Lapmežc.).

33170.

Sper, pērkon, kad sperdams,
Nesper Jāņu vakarā!
Tev pieder vissgadiņš,
Man tas Jāņu vakariņš.
232 [Talsos (Tl)].

33171.

Tev, liepiņa, plata lapa,
Apsedz manu vainadziņu:
Jāņu nakti lietus lija
Ar sudraba lāsītēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

33172.

Uz avotu līgot gāju
Jāņu dienas vakarā,
Izlīgoju zelta kroni
Ar visām pazarēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33173.

Vai tās visas meitas bija,
Kas līgoja Jāņa nakti?
Vecas sievas, muteriņas,
Tās bij visas līgotājas.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

33174.

Visi gaida Jāņa dienas,
Puiši vien negaidīja:
Tos mēs kārsim skurstenī,
Skujiņām badīsim.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

33175.

Visu dienu lietus lija,
Vēl līst Jāņu vakarā.
Kā Jānītis nenolija,
Kumeliņus ganīdams?
224 [Kabilē (Kld)].

33176.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņa dienas gaidīdams;
Kad atnāca Jāņa diena,
Par kapeiku brandaviņu.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Visu gadu naudu krāju
Priekš tā viena vakariņa;
Kad atnāca Annas vakars,
Par kapeiku brandaviņa,
Par kapeiku brandaviņa, -
Dzeŗ', zemīti laistīdams.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

33177.

Visu gadu naudu krāju,
Jāņu dienas gaidīdams;
Nu atnāca Jāņu diena,
Nu naudiņa jātērē.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

33178.

Ciema māte savas meitas
Padzirnēi pabāzuse,
Lai rūsēja, lai pelēja
Līdz citiem Jānīšiem.
263 [Dobelē].

Table of Contents |View Entire Work