HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Mežā braucēji, malkas cirtēji

30553.

Ai Dieviņ, nevar vairi
Ne rociņas pacilāt!
Jau nocirtu divas priedes,
Trešu zaļu ozoliņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

30554.

Ai ozoli ozoliņi,
Vis tik daudz nelielies!
Es paņemšu lielo cirvi,
Skaldīš' tevi gabalos.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

30555.

Brauc, mežā, brauc' mežā,
Nava ciera, nava ciera;
Paldievs teiču kaimiņam,
Kas cierīti palienēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30556.

Brauc' uz mežu apses malku
Kazas gaļa jāvārī;
Cieta bija kazas gaļa,
Slapja bija apses malka.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30557.

Es mežiņa vīriņš biju,
Man pupuru cepurīte;
Pie pupuru cepurītes
Vajag skuju mētelīša.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

30558.

Es neņemu rupjas malkas
Pret sīkiem žagariem:
Mani sīki žagariņi
Paši pūta, paši dega.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es neņemtu oša malkas
Preti bērza pagalītes:
Pate pūte, pate dega,
Pate gauši kurējās.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

30559.

Ko darām, nedarām
Resnajam ozolam?
Sacērtam zaru zarus,
Saliekam gubiņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Ko darīt, nedarīt
Lielajam ozolam?
Ar cirīti, ar kaplīti
Skaidiņāmi drupināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

30560.

Kuriet, ļaudis, istabiņas,
Lai laiciņis atsalaida:
Man vīriņš mežā brauca,
Divas šūbas mugurā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

30561.

Mežinieka ragaviņas
čīkstēj' dienu, čīkstēj'
nakti.
Kā tām bija nečīkstēt -
Sala dienu, sala nakti.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

30562.

Meža vīrs mežā brauce,
Meža drēbes mugurā:
Lūku kreklis, kriju ūzas,
Bērza kraupes cepurīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Es redzēju meža veci
Bez padoma staigājam,
Dūņu kreklis, ēršķu bikses,
Gaŗa tāšu cepurīte.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

2. Kad es biju meža vīris,
Meža vīra dziesmu dziežu,
No skujiņas man svārciņi,
No pumpura cepurīte.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Ceļa vīrs ceļu gāja,
Ceļa drēbes mugurā:
Lūku kreklis, stāšu kurpes,
Kriķu salmu cepurīte.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

30563.

Netīšām es nocirtu
Sava tēva ozoliņu.
No celmiņa bungas daru,
No zariņa stabulīti,
No tā paša viducīša
Bitītei namu daru.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es nocirtu līkstes dēļ
Tēvam zaļu ozoliņu,
No celmiņa bungas taisu,
No zariņa stabulītes.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

- 172 -

30564.

Noliecās ozoliņš,
Man mežāi ieejot,
Zināj' mani, gudru vīru,
Lietas koku meklējot.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

30565.

Priecājies, Meža māte:
Stipri vīri mežā brauca,
Asi cirvji, kalti rati,
Pakavoti kumeliņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

30566.

Rītu braukšu siliņā,
Kur lielās apses aug.
Gribu vienu apsi cirst,
Bail, ka mežkungs neķīlā,
Vai vai vai man' dieniņ',
Bail, ka mežkungs neķīlā!
Sieva mani saskubina:
Brauc, vīriņ, labi ies!
Trinu savu lielo cirvi,
Jūdzu ķēvi ragavās,
Jūdzu ķēvi ragavās,
Brauc' uz mežu svilpodams.
Cērtu apsi šņiku šņaku,
Krīt apsīte skanēdama.
Atskatos atpakaļi -
Mežkungs ķēvīt'
noķiņķējis,
Vai vai vai man' dieniņ',
Mežkungs ķēvīt'
noķiņķējis!
Viņš uz muižu svilpodams,
Es uz māju raudādams.
Sieva mana pretim nāk:
Vīriņ mīļais, kas tev kait?
Vai vai vai man' dieniņ',
Vīriņ mīļais, kas tev kait?
Klusi, bāba, turi muti,
Pate mani skubināji.
Kamēr es apsi cirtu,
Mežkungs Ķēvīt' noķīlājis,
Vai vai vai man' dieniņ',
Mežkungs Ķēvīt' noķīlājis!
Kuš, vīriņ, nebēdā,
Vēl mums zostiņ' kūtiņā.
Bāz zostiņu kulītē,
Aiznes rītu mežkungam,
Vai vai vai man' dieniņ',
Aiznes rītu mežkungam!
Bāžu zosi kulītē,
Eim' uz muižu svilpodams.
Labu rītu, namiķīti!
Vai mežkungs piecēlies?
Vai vai vai man' dieniņ',
Vai mežkungs piecēlies?
"Paldies paldies, apšu zagli,
Sen mežkungs piecēlies".
Lieku zosi uz trepēm,
Eim' pie kunga kambarī,
Vai vai vai man' dieniņ',
Eim' pie kunga kambarī.
Labrītiņ, mežakungs!
Es jums treknu zosi nesu,
Es jums treknu zosi nesu, -
Manu ķēvi atdodiet,
Vai vai vai man' dieniņ',
Manu ķēvi atdodiet!
Atskatos uz trepēm,
Ko tā mana zose dara.
Kurti zosi apēduši,
Kule vien palikuse,
Vai vai vai man' dieniņ',
Kule vien palikuse!
Nu gan zinu, kas nu būs,
Manas biksas trīcēt trīc.
"Atnes, Indriķ, gaŗo pleti,
Dod tam vīram piecpadsmit!"
Vai vai vai man' dieniņ', -
Nocērt man piecpadsmit.
Izved manu balto ķēvi,
Rāpjos ķēvei mugurā,
Rāpjos ķēvei mugurā,
Jāj' uz māju ziņģēdams,
Trallala, trallala,
Jāj' uz māju ziņģēdams!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

30567.

Pāriet balku vedējiņi,
Pusmežiņa līgodami.
Ej, māmiņa, atcel vārtus,
Lai līgoja sētiņāi!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30568.

Šorīt agri cēlušies
Zaļ' ozola cirtējiņi:
Līdz gaismiņu nošķindēja
Zaļ' ozola galoknīte.
190 [Kuldīā].

- 173 -

1. Šorīt agri cēlušies
Zaļ' ozola zāģerīši:
Galotnīte nošķindēja
Avotiņa lejiņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Šorīt agri cēlušies
Baltābola pļāvējiņi,
Līdz gaismiņu nocirtuši
Baltābola galotnīti.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

30569.

Šorīt brokasti
Nopelnīju:
Saskaldīju greiznu apsi,
Vienu greiznu ozoliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

30570.

Suņi rēja, vilki kauca,
Puiš' ar ķēvi gaidīdami.
Nerejiet, nekauciet,
Puis's ar ķēvi mežā brauc!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30571.

Trīs priedītes silā auga,
Visas vienu lielumiņu;
Vienu cirtu, otra lūza,
Trešā līdzi locījās.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

30572.

Veci vīri mežā brauca,
Bluķus vēla vezumā;
čīkst ragavas, zviedz kumeļi,
Gav'lē paši mežinieki.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

305721.

Vīriņ, kad tu mežā brauc,
Radziņ' mājās nepamet;
Kad tas ritens šķībi iet,
Nošņūcies tabaciņu!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

30573.

Cirvi cirtu ozolā,
Skaida lēca Daugavā.
Vai bij skaida, vai nebija,
Vai bij vasku ritenīts?
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

51835.

Ejam, meitas, pieceļam
Tam puisītim vezumiņ';
Tam puisītim tramji zirgi,
Oša malka vezumā.
39 [Bārtas Lp].

51836.

Mājās nāca mežanieki
Līku kumpu muguriņu;
Saiminiece desu deva,
Divu nožu(?) baltu raušu.
141 [Ivandes Kld].

51837.

Mežavīrs, mežā braucis,
Meža drēbes mugurā;
Bij man plinte, bij zobenis,
Bij ābeles liela nūja.
74 [Cīravas Azp].

51838.

Pič Pēters mežā brauca,
Raiba kuce pakaļ skrēja.
Es tev lūdzu Pič Pēter,
Ņem to kuci kamanās!
127 [Grostonas Md].

51839.

Solta zīma, solta zīma,
Kai vosorgys dagaidjeišu?
Caurys kūrpis, nav kažuka,
Dzan sīvjeņa molkys vastu.
606 [Vitebskas guberņa].

51840.

Sargies, Meža māmuļīt,
Stipri vīri mežā brauca:
Dzelza cirvis, vaŗa rati,
Div' tērauda kumeliņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51841.

Svekojs calms mežā brauca
Miglājā rītiņā;
Dzelža rītiņā;
Sudrabiņa uzkaliņas.
241 [Lubānas Md].

51842.

Šorīt agri saule lēca
Sārkanāje kociņāje,
Šorīt agri cēlušies
Zaļozola zāģerīši:
Jau šņoriņus nolaiduši
Devītā rantītē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 174 -

1. Šorīt agri cēlušies
Zaļozola zāģerīš':
Jau zādziņu ielikuši
Devītē snoriņē.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

51843.

Braucējs brauca mežiņā,
Zaķeits lēca komonuos,
Braucējs klīdz: tpru tpru tpru,
Zaķeits lēca komonuos.
18 [Andrupenes Rz].

51844.

Deviņ oši, deviņ kļavi,
Deviņ brāļi cirtējiņi;
Es desmitā brāļu māsa,
Žagariņu lasītāja.
211 [Ļaudonas Md].

51845.

Kas bijāt meža ļaudis,
Tie uz mežu taisāties:
Trīna [Trināt?] dūčus,
ērkulītes,
Jūdzat labus kumeliņus!
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

51846.

Skujpriedīte, skujeglīte,
Kas jūs visus nodzenāja?
Krievi, leiši nodzenāja,
Noiedami, atiedami.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

51847.

Tievgali izveda,
Rezgalis palika;
Rezgalītis sīksta koka,
To nevar kustināt.
Tur vajaga sešu vīru,
Sešu bēru kumeliņu.
163 [Kalētu Lp].

51848.

Tādi vīri kungam tika,
Kas dzeŗ alu krodziņā:
Tie varēja zāģi vilkt
Caur greizāju ozoliņu.
427 [Tadaiķu Lp].

51849.

Vacīs braucja mežeņā
Soltajā reitiņā:
Pyuš vējeņš, čeikst rogovas,
Vacīs laidja gavyluot.
89 [Dricēnu Rz].

51850.

Virpī, bāba,
Nebrauc meže!
Tev bubulis
Nokodīs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

51851.

Vīr vīr, iet meže,
Aunat cibls kājiņe!
Lāč māt midz tais
Viņe lauk galiņe.
445 [Ugāles Vp].

Table of Contents |View Entire Work