HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Jurģi pirmā pieguļas nakts; Ūsiņš zirgu patrons

30052.

Ai Jurģīti, Miķelīti,
Baro labus kumeliņus!
Vai es miju, vai pārdevu,
Tevis saucu līkaupos.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

30053.

Ai Jurģīti, Ūsenīti,
Baro sirmus kumeliņus;
Sukādams, barodams
Sēsties siles galiņā!
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Ai auziņ baltskarīt,
Baŗo manu kumeliņu;
Sukādama, baŗodama
Sēdi siles galiņā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ūsinīti dzelžonīti,
Baro, sukā kumeliņus,
Sēdi siles galiņāi,
Suseklīti rociņā!
113 [Alūksnē].

30054.

Ei Ūsiņ, labais vīrs,
Jāj ar mani pieguļā:
Es guntiņas kūrējiņš,
Tu kumeļu ganītājs.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 110 -

30055.

Dievs iemauktus šķindināja
Mana staļļa dibenā,
Sukādams, glaudīdams
Manus bērus kumeliņus.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

30056.

Grieta auda, Grieta meta
Margrietai villainīti;
Jurīšam, brālīšam,
Ūsiņš loka kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30057.

Jurīšam gaili kavu
Deviņiemi nadziņiem,
Lai tas manus zirgus gana
Šādu gaŗu vasariņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Ūsiņam gaili kāvu
Pašā svētku rītiņā,
Lai tas man zirgus gana
Šo gaŗo vasariņu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Jurģīšam jostu aužu
Deviņiem dzīpariem,
Lai tas manas aitas gana
Šādu gaŗu vasariņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

3. Jurģīšam jostu jožu
Pašā Jurģu vakarā,
Lais tas manas govis gana
Šo gaŗo vasariņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

30058.

Jurģīts jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,
Man iedeva devīto.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Sloka jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi;
Es tecēju vārtu vērt,
Man iedeva devīto.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 (Kliģenē), 75, 77,
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

30059.

Jurģīts stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā.
Nāc, Jurģīti, istabā,
Sēsties galda galiņā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Mīkals stāv aiz vārtiem,
Santa svārki mugurā.
Nāc, Mīkal, kambarī,
Sēdies galda galiņā!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

2. Ūsiņš stāv sētmalā,
Gaid', lai lūdz istabā.
Nāc, Ūsiņ, istabā,
Sēdies galda galiņā!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

30060.

Ūsiņam gaili kavu
Deviņiem cekuliem,
Lai aug man govis vērši
Deviņām kārtiņām.
121 [Gulbenē (Md)].

30061.

No Ūsiņa zirgu pirku,
Ne no sava bāleliņa;
Ūsiņam pilns stallīts
Pārdodamu kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30062.

Paldievs, zirgu Ūsinīti,
Par kumeļu barošanu!
Vai izvedu, vai aizjūdzu,
Noturēti nevarēju.
113 [Alūksnē].

30063.

Par kalniņu Ūsiņš jāja
Ar akmiņa kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Atjāj viens bruņots vīrs
Akmeņotu kumeliņu;
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Es satiku vecu vīru
Vecumāi staigājot;
Tas atnese kokiem lapas,
Zemei zaļu dāboliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kas tas bija, kas atnāca
Ar pelēku mētelīti?
Tas atnesa kokiem lapas,
Zemei zaļu āboliņu.
190 [Kuldīā].

- 111 -

30064.

Pats Dieviņis man iedeva
Sav' jājamu kumeliņu.
Caur segliem saule lēca,
Caur iemauktu mēnesniņis;
Pavadiņas galiņā,
Tur lec rīta auseklītis.
224 [Kabilē (Kld)].

30065.

Sloka jāja pieguļā,
Sešas olas kulītē;
Divas šam, divas tam,
Divas guns kūrējam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30066.

Sloka jāja pieguļā,
Trīs oliņas vācelē.
Ko, slociņa, pate ēdi,
Ko guntiņas kūrējam?
- Viena guns kūrējam,
Otra zirgu ganiņam,
Trešo pate paturēju,
Ar ko puikas kairināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30067.

Sloka jāja pieguļā,
četras olas vācelē.
Cik būs man, cik būs tev,
Cik kumeļa ganiņam?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

30068.

Sloka jāja pieguļā,
četras olas vācelā.
Dievs dod tā zirdziņiem
Apaļiem baroties!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

30069.

Strazdiņš jāja pieguļā
Ar pelēku mētelīti;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Strazdīns jāja pieguļā
Ar pelēku mētelīn';
Lakstīgala suņus sauca
Augsta kalna galiņā(?).
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij Rīgas [saules?] jumpravīn'.
Treju ziedu lasītāja,
Treju kroņu pinējīna.
Vienu deva Dievīnam,
Otru Dieva dēlīnam,
Trešo pate paturēja
Saules puišus kaitināt.
1191 [Ēveles draudzē].

30070.

Strazdiņš jāja pieguļā
Sešus bērus kumeliņus;
Lakstīgala suņus sauca,
Ieviņā sēdēdama.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lakstīgala suņus svilpa
Straujupītes maliņē;
Ūpīts jāja pieguļē
Pieci bēri kumeliņi.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Sīki putni kāzas dzēra,
Strazdiņš jāja pieguļā;
Lakstīgala suņus sauca,
Kalniņā stāvēdama.
216 [Ventspilī].

30071.

Strazdiņš jāja pieguļā
Pieci bēri kumeliņi;
Lūdzu vienu strazdiņam,
Jāju līdza pieguļā.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

30072.

Strazdīns jāja pieguļā
Seši bēri kumelīni;
Es tecēju pakaļāi
Līdz zaļiem krūmīniem.
158 (Nīcā).

30073.

Strazdiņš jāja pieguļāi
Simtu bēru kumeliņu;
Irbes meita klausījās
Pelēkām(i) austiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

30074.

Te gulējši pieguļnieki,
Te kūruši uguntiņu,
Te Dieviņš sildījies,
Te palicis mētelītis.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Te gulējši piegulnieki,
Te kūruši uguntiņu,
Te Dieviņš sildījies,
Te palicis zobentiņš.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 112 -

30075.

To es došu Jurģīšam,
Ko es biju solījies:
Mucu alus, cepli maizes,
Melnu gaili ķikaraini.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

30076.

Tuļi tuļi, uz pīgul'i,
Uz tū pošu pūra molu!
Tī ir zyrgi tukli tukli,
Pīguļnīki kupli kupli.
428 [Beržūs(?)].

30077.

Ūsiņam gaili kavu
Dzeltenām kājiņām,
Lai manam kumeļam
Palīdzēja dubļu brist.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

30078.

Ūsiņam pasateicu
I dzirdoti, nedzirdot:
Visas ciema zeltenītes
Manos zirgos raudzījās.
113 [Alūksnē].

30079.

Ūsiņam zirgi zviedza,
Man jājot pieguļā;
Māršavai govis māva,
Man ganos izdzenot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30080.

Jeuseņš juoja lobu zirgu,
Mani lika lobu juot;
Dūd', Dīveņ, lobu juot
Par Jeuseņa likumiņu.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

30081.

Ūsiņš jāja labu zirgu,
Ir man lika labu jāt;
Skauģīšam netecēja
Pa pavadas galiņam.
190 [Kuldīā].

30082.

Ūsiņš jāja pieguļā
Ar deviņi kumeliņi.
Es tev lūdzu, Ūsiņ, brāl,
Dod man pāri ceļa zirgu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30083.

Ūsiņš jāja pieguļā,
Zaglis ceļa maliņā;
Ūsiņam augsti zirgi,
Zagļam augstas karātavas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

30084.

Ūsiņš zirgu nojādīja,
Pieguļnieku meklēdams;
Gudri bija pieguļnieki,
Neguļ ceļa maliņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

30085.

Jeusenš zirga nūjuodeja,
Pīguļnīku maklādams.
Vai Jeuseņ, nazinov',
Kur vacais gun'kureits?
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

30086.

Ūsens stāvu slaistījās
Muna staļļa galiņā.
Ai Ūsiņ, vecais tēvs,
Jāsam abi pieguļā:
Es guntiņas kūrējiņš,
Tu zirdziņu ganītājs.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30087.

Ūsiņš stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā.
Nāc, Ūsiņ, stallītie,
Baro manus kumeliņus!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

30088.

Cīrulīts alu dara
Kumeliņa pēdiņā;
Es tecēju misas dzert,
Viņš ar kausu mugurā.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ūsiņš dara alutiņu
Mana zirga pēdiņā;
Es paskrēju misas dzertu,
Man ar kausu mugurā.
(Bīlenšteina ms. krāj.).

- 113 -

30089.

Cīrulītis alu dara
Kumeliņa pēdiņā;
Tur dzeŗ kungi, tur stārasti,
Zeme rīb dancojot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

51567.

Brauc palāda pīguļī
Ai palāku kumēleņi;
Laksteigola pīsasmēja,
Iz kaļneņa stuovādama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51568.

Devu, dodu Ūsiņam,
Ko es biju solījusi:
Melnu gaili, sarkan' seksti,
Ar visiem nadziņiem.
72 [Cesvaines Md].

51569.

Guli, guli uz pīguļi,
Pīcys ūlys ozūtī;
Divi tjav, divi maņ,
Pīkta gunis kyurējam.
18 [Andrupenes Rz].

51570.

Juoneišam, bruoleišam,
Jiusēts jiudzja kumeliņ';
Muoseņai, Muoreņai,
Skudrja pyna vainaceņ'.
605 [Skolas].

51571.

Jurīts jāja Ģurģu nakti
Sirmu, bēru kumeliņu,
Lai aug lava(?) vasariņa,
Kumeliņiem barībiņa.
476 [Vecpiebalgas C].

51572.

Kur tu iesi, ziergu Jurģi,
Pilla sauja iemauktiņ(u)?
Tam puišam ziergu došu,
Kam nav tēva devējiņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

51573.

Mārtiņš stāvu slaistījās
Mana staļļa pakaļā,
Lied, Mārtiņ, stallītī,
Baro manus kumeliņus:
Tīras auzas silītē,
Āboliņis redelēs.
72 [Cesvaines Md].

51574.

Miķēls stāvus slaistījās
Manā staļļa pakaļā.
Nāc, Miķēli, istabā,
Sēdies galda galīnā:
To es došu Miķēļam,
Ko es biju dzīrusies.
184 [Ķēču Rg].

51575.

Sloka brauca pieguļā,
Trīs olas azotē;
Vienu deva Dievam,
Otru Dieva dēlam,
Trešo pati paturēja,
Ar ko puišus kairināt.
358 [Rugāju Abr].

1. Sloka jāj pieguļā,
Trīs oliņas ķešiņā;
Vienu deva Dieviņam,
Otru Dieva dēliņam,
Trešo pati paturēja,
Ar ko meitas kairināt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

51576.

Slūka braucja pīguļī,
četris ūlys ozūtī.
Kū slūceņ, pate ēssi,
Kū īdusi guns kiurējam?
Gona byus pošai ēst,
Gona guns kiurējam.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

51577.

Slūka juoja pīguļā,
Pīcas ūlas ozūtē.
Kū, slūceņ, poša ēdi,
Kū devi gunis kyurējam?
Strazdeņš beja jaunais puisis,
Tys bej gunis kyurējiņš.
466 [Vārkavas D].

51578.

Slūka juoja pīguļī,
Pīcas ūlas ozūtī;
Uz ceļmiņa sādādama,
Suņus saucja pīguļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 114 -

51579.

Sloka jāja pieguļā,
Divas olas vācelē;
Kad jās mani bāleliņi,
Nesīs pilnu vācelīt'.
373 [Sarkaņu Md].

51580.

Smalki malu vien' auziņu,
Plānu cepu plācenīt',
Lai varēju pamielot
Ūzainīti, biksainīti.
286 [Nītaures Rg].

51581.

Strazdiņš jāj pieguļā
Seši bēri kumeliņ(i).
Sasit spārnus uzlēkdams,
Sasit spārnus nolēkdams.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

51582.

Tuoli tuoli iz pīguļi,
Iz tū jauku pura molu!
Lai svāts Jurs zyrgus gona,
Tuklus tuklus, kuplus kuplus.
605 [Skolas].

51583.

Tuli tuli iz pīguļi,
Da tam Svātam Juram!
Svātais Jurs, zyrgu gons,
Lai tī zyrgi tukli pukli,
Dreiži skaisti kai uobuli.
326 [Preiļu D].

51584.

Tuli tuli uz pīguļi,
Uz pīguļi pylnu kuli;
Uz pīguļi pylnu kuli,
Nu pīguļis tukšu kuli!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

51585.

Ūsīšam, tētiņam,
Zyrgu kūpt gribējuos:
Dīnu nesja auzu sīku,
Nakti soldonu yudini.
389 [Silajāņu Rz].

51586.

Ūzainīti, biksainīti,
Ar ko tevi mielosim?
Samalsim trīs auziņas,
Cepsim plānu plācenīti.
3 [Adulienas Md].

Table of Contents |View Entire Work