HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Gana barība

29245.

Ai baltā māmuliņa,
Ielej pienu bļodiņā,
Tad es skaisti padziedāšu,
Raibas govis ganīdama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

29246.

Ei vērsīt, bumbulīt,
Kam telīšu nedzenāji?
Ij šodien ganiņam
Sausa maize kulītē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

29247.

Dod, māmiņa, sviest' ar maizi,
Padziedāšu vilka dziesmu!
Vilciņš sēž pie ozola,
Uz astītes atspiedies.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

29248.

Ēdat, gani, gabaliņu,
Dodat man garoziņas:
Es nopirku arājiņu
Par tām ganu garozām.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

29249.

Es bij' gans un pieguļnieks,
Man bij laba ganu kule:
Ganos gāju, pienu deva,
Pieguļā cūkas gaļu.
1311 [Apē (Vlk)].

- 362 -

29250.

Ganiņš nāk, ganiņš nāk
Nosalušu vēderiņu.
Cep, māmiņa, kukulīti,
Sildi gana vēderiņu!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

29251.

Ganu meita, ganu meita,
Pasalaida kārumos:
Izdzīdama piena prasa,
Sadzīdama baltas putras.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Gana meita, gana meita,
Pasalaida kārumā:
Sētā grib baltas putras,
Ganos siera gabaliņa.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

29252.

Kas man vainas ganos iet
Pie labā saimenieka:
Riecins sakā, vērdiņš makā,
Skāba dzira druvnesī.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

29253.

Māmuliņ māmuliņ,
Ieliec sviestu radziņā:
Pavasar gaŗa diena,
Sausa maize kulītē.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

29254.

Nepiedošu vērsīšam,
Kamēr dzīva dzīvodama:
Ik dieniņas ganos gāju,
Sausa maize kulītē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Nepiedošu vērsīšam
Šādu gaŗu vasariņu:
Šodien tāda karsta saule,
Man jāēd sausa maize.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

29255.

Pieēdušas man telītes,
Atgulušas dābolā.
Ieraudzīja māmuliņa,
Atnes pienu bļodiņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29256.

Raibuliņa, mātes govs,
Tiltā kāju nolauzuse.
Lai nolauza otru kāju,
Kam pieniņu man nedeva!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

29257.

Saiminiece man iebāza
Tukšu cibu kulītē.
Dievs dod tev noklaudzēt
Kā tukšai cibiņai!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

29258.

Skopa mana saimeniece,
Nedod sviestu bundulī.
Lai stāv govis siliņā
Kā bunduls kambarī.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

29259.

Truma truma tev, Muoreņa [NN],
Na pīneņa bļūdeņā,
Kam tu munu gūvi kovi
Staiga pūra mal'enī!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

29260.

Vecamāte, vecamāte,
Ieliec sviestu radziņā!
Kriķu maize kulītē,
Tā bez sviesta nesmeķēja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Vecāmāt, vecāmāt,
Glabā sviestu radziņā!
Pavasar griķu maize,
Vajag sviesta pavalgai.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

29261.

Citkārt bija labi laiki,
Es ar Jēpi ganos gāju:
Man bij griķu karašiņa,
Jēpim piena bundulīts.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

50814.

Citi gani ganos dzina,
Sviesta ciba padusē,
Manā saržu kulītē
Kaņepīte rēgojās.
84 [Dikļu Vlm].

- 363 -

50815.

Ciem gan nezine,
Kas mane kulite:
Kilķaniši, Ķolķaniši,
Tie mane kulite.
518 [Zlēku Vp].

50816.

Dod, māmiņa, ganiņiemi
Triju rītu brokastiņu;
Daža laba rīta rasa
Pār ganiņu kājiņām.
351 [Rozēnu Vlm].

50817.

Dodiet man ganu maizi,
Ganu maize garda bija;
Ganu maize garda bija,
Pie pupiem gulējusi.
48 [Bērzaunes Md].

1. Gana meita, gana meita,
Dod man savu gana maizi,
Gana maize gārda bija,
Pie pupiem gulējusi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

50818.

Ej, saulīte, drīz pie Dieva,
Ko tik augsti ritināji?
Ganiņami gaŗa diena,
Maz(s) maizītes gabaliņš.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

50819.

Ēdīt, goni, sov' maizeiti,
Dūdīt maņ gorūzeņi;
Es apēžu sov' maizeiti,
Pi vuorteņu stuovādama;
Pi vuorteņu stuovādama,
Ar Laimeņi runuodama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

50820.

Gani, gani, ganu meita,
Ganu rīksti vīcinot!
Nebūs labi pieganījse,
Nedabūs launadziņu.
321 [Pļaviņu (Stukmaņu) Rg].

50821.

Ganiņš biju, ganos gāju,
Gana tarba mugurā.
Saimeniece iemetuse
Sakaltušas garoziņ's.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

50822.

Ganeņš guoja ganeņūs,
Vējiņš pyutja štaneņūs,
Svīsta cyba ozotē,
Bārza reikste rūciņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50823.

Ganeņš guoju ganeņūs,
Vējeņš pyuta štaņeņūs;
Cjap, māmeņ, kukuleiti,
Dūd (sovam) ganeņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

50824.

Gans nāk mājā,
Padegušu vēderu.
Cep, māte, kukuli,
Lāpi ganam vēderu.
439 [Trikātas Vlk].

50825.

Gan meit pārnākas
Izbiraš vēdriņ.
Vār', māmiņ, biezputriņ,
Salāp gan vēdriņ.
518 [Zlēku Vp].

50826.

Kur maņ beja nadzeivuot,
Muotis gūvu naganēt?
Pušdīnās svīksts ar maizi,
Naksti [Nakti] meikstā vīteņā.
89 [Dricēnu Rz].

50827.

Kur iesi, brālīti,
Ar gabaliņu?
Vai nesi ganame,
Vai malējaje?
129 [Gudenieku Azp].

50828.

Lai bej gryuts, kam bej gryuts,
Ganiņam tam bej gryuti:
Malna maize ozūtē,
Dzan gūtiņas rauduodams.
182 [Kaunatas Rz].

50829.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt mazam ganīnam:
Sausa maize nastīnā,
Pusdienā rudzu putra.
192 [Kosas C].

- 364 -

50830.

Mana balta māmulīt,
Lej man pienu krodzītē
[krūzītē?]!
Es nomirku rasiņā,
Tavas govis ganīdama.
184 [Ķēču Rg].

50831.

Muna boltuo muomuliņa,
Īlej pīnu bļūdiņā!
Es tev īšu kultu, moltu,
I telīšu paganītu.
389 [Silajāņu Rz].

50832.

Memmīt, mīļa magonīt,
Dod man maizes gabaliņ'!
Es tev cūciņ' paganīšu,
Aiz astītes turēdams.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

50833.

Saiminiece, bezgodīte,
Nedod ganam bunduliņ(a);
Lai guļ govis kalniņā,
Kā bundulens kamburē.
413 [Stendes Tl].

50834.

Sazaprūt, saimineica,
Kuo gonam vajadzēja:
Svīkstu cybas, maizes rikas,
Soldon' pīna pazadzert.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Zynu, zynu, kuo vajaga
Mozajami ganeņami:
Pīna pyku, maizis ryku,
Boltu putru aizbeļāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

50835.

Sveša māte, ne māmiņa,
Maz iedeva launadziņu.
Ko es došu sunītim,
Ko otram ganiņam?
605 [Skolas].

50836.

Vacamuot vacamuot,
Līc man svīstu cibiņā!
Pavasar ganiņam
Vajag svīsta dīneškom.
170 [Kapiņu D].

Table of Contents |View Entire Work