HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

LAULĀTU ĻAUŽU, VĪRA UN SIEVAS, SADZĪVE

- 1 -

1. Laba, laipna savstarpēja satiksme

26741.

Aiz krūmiņa aizvējiņa,
Vai aiz liela, vai aiz maza;
Aiz vīriņa laba dzīve,
Vai aiz liela, vai aiz maza.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

26742.

Aizdeguse gaŗu skalu,
Sēžu ilgi vakarā,
Gaidu savu arājiņu
No kungiem pārnākam.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

26743.

Ar degunu tēva raužu,
Vienu aci māmulītes;
Ar abām actiņām
Raužu sava arājiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26744.

Augsti bēris kājas cēle,
Viegli tek kamaniņas;
Tā tek viegli mans mūžiņis
Ar labo mātes meitu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26745.

Bar, tautieti, ko bārdams,
Tu ar mani nebaries!
Tevi vadu aizejot,
Tevis gaidu pārejot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26746.

Bērziņ, tavu kuplumiņu
Līdz pašai zemītei!
Sieviņ, tavu daiļumiņu
Līdz pašami vecumam!
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26747.

Brauc' ar vienu braukumiņu
Vakarēju jūgumiņu,
Kaut es savu līgaviņu
Vēl atrastu neguļot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26748.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Dievam tika mīļi vārdi,
Ļaudīm gaužas asariņas.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26749.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Dzīvosim vēl mīļāki,
Būs ļaudīm vēl žēlāki.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

26750.

Dievam tika, ļaudīm žēl,
Ka mēs mīļi dzīvojam;
Pušu kodu kodoliņu,
Pusi devu līgavai.
224 [Kabilē (Kld)].

26751.

Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu!
Gauža lija asariņa,
Cita, jauna taujājot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26752.

Dod, Dieviņ, siltu sauli,
Sildi manu arājiņu:
Mans arājs laukā ara
Ar basām kājiņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 2 -

26753.

Ej mājās, ej mājās,
Tevis gaida līgaviņa,
Mīkstu vietu pataisījse
Ar baltiem palagiem,
Ar baltiem palagiem,
Ar dūjiņu spilveniem!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26754.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc sētā vakarā:
Es gan viena negulēšu
Tavā priežu klētiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26755.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc sētā vakarā:
Gaŗa man tā dieniņa,
Kad es tevis neredzēju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26756.

Es ar savu līgaviņu
Ilgi dusmas neturēju:
No rītiņa sarājos,
Vakarā saderēju,
Vakarā saderēju
Apakš baltas villainītes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26757.

Es gultiņu pataisīju
Triju lapu āboliņu,
Zināj' savu arājiņu
Šovakar atnākam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26758.

Es pateicu Dieviņam,
I savai Laimiņai:
Es dēļ sava arājiņa
Vienreiz gauži neraudāju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26759.

Es savā mūžiņā
Nekad žēli neraudāju:
Mans maizītes arājiņis
Pēc manam prātiņam.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

26760.

Es, sieviņu mīļodams,
Bikses liku pagalvī;
Man' apsedza līgaviņa
Ar savim lindrakim.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26761.

Es tautieša neraudātu,
Lai tas jauns kur paliktu;
Nu es raudu, nu man žēl,
Nu manā rociņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26762.

Es tautieti vienu raužu,
Ne deviņi bāleliņi;
Tas maizīti man neliedza,
Vai dzīvoju, nedzīvoju.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26763.

Gaŗa diena bez saulītes,
Vēl gaŗāka bez maizītes;
Gaŗa diena bez māmiņas,
Vēl gaŗāka bez tautieša.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

26764.

Grib liniņis sukājam
Sudrabiņa ēķelēm;
Gribēj' mana līgaviņa
Mīļus vārdus runājam.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26765.

Guli mana līgaviņa,
Ja tu biji apguluse!
Pats kājiņas es noaušu,
Nosedlošu kumeliņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Guli miegu, līgaviņa,
Ka tu esi apguluse!
Pats kājiņas es noaušu,
Pats nojūgšu kumeliņu;
Pats zināju tēva kūti,
Tēva kūtes atslēdziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26766.

Jautra dienu, jautra nakti
Muna jauna līgaviņa;
Jautra dienu pie darbiņa,
Jautra nakti klātgulēt.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26767.

Kas godīga mātes meita,
Godī savu arājiņu:
Paceļ krēslu, noaun kājas
Savam maizes arājam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 3 -

26768.

Kas godīgs tēva dēls,
Godam tura līgaviņu:
Sagrožojis kumeliņu,
Iedod pīcku rociņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Kas godīgis tēva dēls,
Godāi tura līgaviņu;
Uzsēdina kumeļāi,
Dod pavadu rociņāi:
"Nu ar Dievu, līgaviņa,
Bet pā(r)jāj vakarāi"!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26769.

Klajumā apsēdies,
Gaidu savu arājiņu.
Izsēdos, nesagaidu,
Eim' sētā raudādama.
224 [Kabilē (Kld)].

26770.

Klusu braucu sētiņā,
Netraucēju līgaviņu;
Gan zināju tēva stalli,
Kur ielaist kumeliņu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

26771.

Ko, tautieti, tu domāji,
Ka ar mani nerunāji?
Ne man tēva, ne māmiņas,
Tevi vadu, tevi gaidu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26772.

Kumeliņš ceļu tek,
Tas manam prātiņam;
Līgaviņa mīļi guļ,
Tā manam mūžiņam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26773.

Laba mana līgaviņa,
Labas mātes audzināta:
Iet tā man, kur sūtāma,
Klausa manu māmuļīti.
224 [Kabilē (Kld)].

26774.

Laba mana līgaviņa,
Labas mātes lolojumis:
Rokā tura pavadiņu,
Kad es kāpu kumeļā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26775.

Labāk trūka šūpolīša,
Nekā gultas istabā;
Šūpolīša drīz pieciešu,
Mūžam gultas nepieciešu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26776.

Lai skanēja, kas skanēja,
Skanēj' priežu ataudziņa;
Lai mīlēja, kas mīlēja,
Mīl man sava līgaviņa.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26777.

Lietiņš lija, rasināja,
Slapin' manu līgaviņu;
Vilku svārkus no muguras,
Sedzu savu līgaviņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Lietiņš nāca miglodams
Par lielo rudzu lauku;
Vilku brunčus no muguras,
Sedžu savu arājiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26778.

Mīļa mana līgaviņa,
Mīļas mātes auklējums,
Mīļi mani pavadīja,
Vēl mīļāki sagaidīja.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26779.

Nāc mājā, grīns tautieti,
Sieva tevi aicināja,
Tā rokāi vēsināja
Savu baltu nēzdodziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26780.

Ne ar vienu nesader
Mana sīka valodiņa;
Ar tautieti saderēja
Ij rītā, vakarā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26781.

Nebēdā, līgaviņ,
Ceļā nakti negulēšu,
Augstu bēris kājas cēla,
Viegli tek kamaniņas.
342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 4 -

26782.

Negaid' manis, līgaviņa,
Šovakar sētiņā;
Gaidi citu vakariņu,
Klāji baltu paladziņu,
Klāji baltu paladziņu
Ber auziņas kumeļam!
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Šovakar, līgaviņa,
Negaid' manis sētiņā;
Gaidi citu vakariņu,
Ieber auzas kumeļam,
Ieber auzas kumeļam,
Uzklāj baltu paladziņu;
Ja tu guli, līgaviņa,
Manis dēļ necelies;
Man zināms tēva stallis,
Kur ielaidu kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26783.

Pal'dīs sokuot tei muot'ei,
Kur' aūklēja oruojeņ':
Ni tys muņ pliče c'ērta,
Ni oplomi reudinoi.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

26784.

Rakstīt vien norakstīju
Savu linu arājiņu:
Rakstīt' devu linu kreklu,
Rakstīt' linu paladziņu.
216 [Ventspilī].

26785.

Rikšiem laidu kumeliņu
Par to sila gabaliņu,
Gribēj' savu līgaviņu
Stāv' atrast, ne guļot.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)].

1. Rikšiem bēri palaidos
Pa smilgainu atmatiņu,
Lai vēl savu līgaviņu
Kājup rastu, ne gulam.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Rikšu bērīt' i palaidu
Gar lielo sila malu,
Ka rastum līgaviņu
Vakarā negulušu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

3. Teci rikšu, kumeliņ,
Gar gaŗo sila malu,
Kad atrastu līgaviņu
Vēl gulēt negājušu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26786.

Rikšiem laižu kumeliņu
Pa to sila gabaliņu,
Gribēj' savu līgaviņu
Stāv' atrast, neguļot.
Ja tu guli, līgaviņa,
Manis dēļ necelies:
Zināms man tēva stallis,
Kur ielaist kumeliņu;
Zināms man tas kaktiņš,
Kur guļ mana līgaviņa.
110 [Cēsīs].

26787.

Sauca mani sveši ļaudis,
Es ne ausu nepagriezu;
Sauca mani līgaviņa,
Peldu laidu kumeliņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26788.

Žēl bij man baltas sagšas,
Vēl žēlāk arājiņa;
Pūrā ņēmu baltu sagšu,
Kur bij ņemt arājiņa?
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26789.

Žēlo Dievs vīra galvu,
Es par savu nebēdāju:
Es tupēju ustabā,
Vīrs kungam atbildēja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26790.

Sieviņ mana, mužiņ mana,
Baro manu kumeliņu!
Svētdien braukšu baznīcā,
Tad es tevi vizināšu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26791.

Sieviņ' mana, mutīt' mana
Ciemiņā aizgājuse;
Par kukuli nebēdāju,
Kaut tik pate atnākuse.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26792.

Silty sagšu sasildīju
Savam miežu arājam,
Lai tas čakli apguļās,
Rītā agri pieceļās.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)], 375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 5 -

26793.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi man, taisi sev;
Ja tu mani nesagaidi,
Gul' manā maliņā!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26794.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi sev, taisi man;
Sev i man taisīdama,
Tais' manai māmiņai!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26795.

Taisu vietu domādama,
Klāj' palagu raudādama,
Nevarēju sagaidīt
Savu otru gulētāju.
24 [Lēdurgas draudzē].

26796.

Tautiešam galva sāp,
Man sirsniņa līdzi sāp.
Kā sirsniņa nesāpēs,
Tas mans maizes arājiņš.
190 [Kuldīā].

26797.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevis gaida, manis gaida:
Tevis gaida auzu sile,
Manis jauna līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 71 [Drustos (Drustu pag. C)], 1311 [Apē (Vlk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Teci, teci, kumeliņi,
Tevi gaida, mani gaida:
Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna līgaviņa;
Tev auziņas izsijātas,
Man gultiņa pataisīta.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26798.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevis gaida, manis gaida:
Tevis gaida auzu sile,
Manis jauna līgaviņa.
Tev auziņas muti bada,
Man' baŗ jauna līgaviņa,
Man' baŗ jauna līgaviņa,
Kam tik ilgi kavējos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26799.

Tici mani, līgaviņ,
Ceļā nakts negulēšu;
Taisi vietu, gaidi mani,
Ber auziņas kumeļam!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26800.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nost no savas līgaviņas;
Būs manam kumeļam
Pītes mest pakaļāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Jau vakar, aizvakar
Līgaviņa neredzēta;
Būs manam kumeļam
Sarmu nest mugurā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

2. Nu tecēt kumeļam,
Lai dieniņa, lai naksniņa:
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Nost no savas līgaviņas.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26801.

čuči, guli, mana paša,
Viņu nakti negulēji,
Viņu nakti negulēji,
Mājā mani gaidīdama.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26802.

Tumsiņāi es pazinu
Savu maizes arājiņu:
Mīkstas rokas, salda mute,
Jauki vārdi runājot.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Tumsā pazinu
Sav' mīļu draugu;
Tik mīkstas rociņas
Kā liepu lapa,
Tik salda mutīte
Kā medutiņš.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26803.

Tumsiņā, vakarā
Segloj' savu kumeliņu;
Zināms manim tas celinis,
Zināms vārtu vērējinis,
Zināms vārtu vērējinis,
Zināms gultas taisītājis.
224 [Kabilē (Kld)].

- 6 -

26804.

Ceļu gāju, grūtredzēju,
Nesacīju līgavai,
Lai tā žēli neraudāja,
Ceļā mani vadīdama.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ceļu braucu, grūtredzēju,
Nesacīju līgavai,
Lai tā mani neraudāja,
Lai kumeļa nežēloja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

48694.

Voi Dīveņi, loba dzeive
Aiz gudruoji tāva dāla:
Jyudze man lobu zyrgu,
Lyka grūžus rūceņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

48695.

Kuodēļ maņ nadzeivuot
Aiz gudruo oruojeņa?
Jyudzi maņ lobu zyrgu,
Devja moku kārmanā.
551 [Ludza Ldz apr.].

48695v1.

Dēļ kuo maņ nadzeivuot
Ai gudrū oruojiņi!
Judz zyrgu komonuos,
Lyka naudu kārmanā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kas man beja nadzeivuot
Aiz gudruoji tāva dāla?
Jyudzja man i lobu zyrgu,
Devja grūžus rūciņā;
Devja grūžus rūciņā,
Lyka moku kārmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48696.

Vai, tautieti, meilyn mani,
Meily munus buolilaņus;
Koč pūdā olu dory,
Aicyn' munus buolilaņus.
605 [Skolas].

48697.

Aizazvīdzje kumjeleņis,
Garu cjeļu tacādams.
Gaida manis leigavjeņa
Šuos dīņeņis vokorā.
606 [Vitebskas guberņa].

48698.

Aiz gudruo oruojiņa
Kai aiz sīnas aizaruovu;
Kai aiz kaida navēklīša,
Kai aiz cysu sātmalīša.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48699.

Aiz gudruo oruojiņa
Kai aiz sīnis aizagulu;
Ni dzierdēju gauda vuorda,
Ni dorbeņa nycynojūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48700.

Aiz kū lela, aiz kū plota,
Aiz kū plota platējūs?
Aiz leluo teirumiņa,
Aiz gudruo oruojiņa.
414 [Stirnienes Rz].

48701.

Aiz kū lela līlējūs,
Aiz kū plota platījūs?
Aiz gudruo tāva dāla,
Aiz lobuo kumeliņa.
357 [Rudzētu D].

48702.

Ok tu munu traidu raidu,
Kai mes mīli dzeivuojam:
Pus guļteņis, pus spylvyna,
Puse bolta paladzeņa.
597 [Valmieras apr.].

48703.

Apsaskāvu tautu dēlu
Ar abām rociņām;
Tas bij mans tēvs māmiņa
Man maizītes devējiņš.
211 [Ļaudonas Md].

48704.

Ar āboli spēlējos
Sava tēva pagalmā;
Dzīvo mīļi, tautu dēls,
Ir ar tevi spēlēšos.
242 [Lubejas Md].

48705.

Bērzīnam zari līka
Līdz pašām saknītēm;
No sirsnīnas tautu dēls
Mīlē mani, zeltenīti.
192 [Kosas C].

- 7 -

48706.

Bērzu birzi cauri gāju,
Bērziem zarus locīdama;
Tā locīju tautu dēlu
Savajam prātiņam.
84 [Dikļu Vlm].

48707.

Doncoj muns kumeliņš
Pa povodas galiņam;
Runoj muna ļaudaviņa
Pa munam pruotiņam.
414 [Stirnienes Rz].

48708.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Laimiņ, tavu laidumiņu!
Tēvs māmiņa tā nemīl,
Kā tas svešais cilvēciņš.
241 [Lubānas Md].

48709.

Dod, Dieviņi, ko dodams,
Dod jel gudru līgaviņu:
Visa mana dzīvošana
Līgaviņas rociņās.
42 [Bauskas B].

48710.

Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu;
Lai vējiņis nenopūstu
Manu kuplu sedzenīti.
241 [Lubānas Md].

48711.

Dzīduodama Dīva lyudžu,
Lai man lobs oruojeņš,
Ka gaļviņas nadauzītu,
Ka maizītes nažāluotu.
605 [Skolas].

48712.

Dūc ap rozi sila bite,
Salda medus tīkojot;
Lec ap mani tautu dēls,
Mīļus vārdus runājot.
605 [Skolas].

48713.

Ej, tautīti, kur īdams
Ej uz sātu vokorā!
Narīdinoj cīma suņu,
Naraudinoj leigaviņas.
389 [Silajāņu Rz].

48714.

Esi gudrs, tautu dāls,
Turi gudru padūmiņu;
Es atstuoju tāv' ar muoti,
Uz tevim vārdamuos.
18 [Andrupenes Rz].

48715.

Es apjēmu tādu sievu:
Pati jūdza kumeliņu,
Pati brauca žagaros,
Pati krāsni kurināj(a).
413 [Stendes Tl].

48716.

Es ar savu līgaviņu
Priekam vien padzīvoju:
Pa visu gaŗu mūžu
Ne reizītes nerājos.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48717.

Es asaru neraudāju
Ne savā mūžiņā;
Mans maizītes devējiņš
Pēc manam prātiņam.
245 [Lutriņu Kld].

48718.

Es augdama nedomāju
Tikt reiz labos ļautiņos;
Bij Dieviņis manu tiesu
Aiztaupījis labus ļaudis.
94 [Dunikas Lp].

48719.

Es cimdiņu noadīju,
Pie rociņas mērīdama;
Es dabūju arājiņu
Pēc savam prātiņam.
605 [Skolas].

48720.

Es jūs lūdzu, laivenieki,
Īriet laivu maliņā!
Mana jauna līgaviņ(a)
Nevar manis sagaidīt.
119 [Gaujienas Vlk].

48721.

As naraugu vysys jūstys,
Ka man kupli jūstys goly;
As naraugu vysu tautu,
Ka man gudrys tautu dāls.
Turi gudru padūmeņi,
Nuoc ar mani parunuot.
78 [Dagdas D].

- 8 -

48722.

Es nasātu driču drivas,
Ka jei balta nazīdātu;
Es najemtu ļaudaviņas,
Ka jei mani namīļuotu.
Jei, mani mīļuodama,
Atstuoj tāvu, muomuliņu.
494 [Viļānu Rz].

48723.

Es paņēmu tautu dēlu
Nemācītu izaugušu;
Pliķi cirtu mācīdama,
Mutes devu mīlēdama.
605 [Skolas].

48724.

Es pasoku tev, tautīti,
Kai byus jauna ļaudaveņa:
Pats aizej kultu, moltu,
Satin sīvu kažukā.
Ka vaicuos tāvs muomeņa,
Soki: slyma ļaudaveņa.
465 [Varakļānu Rz].

48725.

Es savai ļaudavai
Mūžan pliķa necirtīšu,
Lai tā gauži neraudāja,
Lai nenāca asariņa.
198 [Krustpils D].

48726.

Es savam mīļākam
( Kā saulīte debesīs;)
Kā saulīte debesīs,
Kā sirsniņa azotē.
449 [Ungurmuižas D].

48727.

Es savam tautiešam
Raibas bikses šūdināju,
Lai ap mani lidināja
Kā raibais taurenīts.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48728.

Es savam vīriņam
Palēkdama mutes devu,
Lai redzēja visi ļaudis,
Ka mēs mīļi dzīvojam.
198 [Krustpils D].

48729.

Es vīzītes nenopinu
Pa savam prātiņam;
Arājiņu nolūkoju
Pa savami prātiņam.
184 [Ķēču Rg].

48730.

Esi labs, tautu dēls,
Es ar būšu gana laba;
Kad celies rijas kult,
Apsedz man' ar kažociņ'.
241 [Lubānas Md].

48731.

Gaidi manis, līgaviņa,
Šovakar sētiņā.
Sildi siltus kāpostiņus,
Ber auziņas kumeļam.
90 [Drustu C].

48732.

Geisma ausa, geiļi vuokšja,
As laižūs cjeļeņā,
Kab man sovu ļeigaviņu
Stuovu rast, naguļeit.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48733.

Gaiša gaiša uguntiņa
Tai mazā ciemiņā.
Kas to gaišu dedzināja?
Līgaviņa dedzināja,
Manis mājā gaidīdama,
Raibus cimdus adīdama.
476 [Vecpiebalgas C].

48734.

Gaiši spīd mēnestiņš,
Saule spīd vēl gaišāk;
Gan man mīļi bāleliņi,
. [Mīļa man sveša māte]
Tautu dēls vēl mīļāks.
. [Vēl mīļāka sav'
māmiņ(a).]
119 [Gaujienas Vlk].

48735.

Gona maņ, gona maņ -
Kuo manim gona ir?
Gona munam myužeņam
Vīna gudra oruojeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 9 -

48736.

Gona plotas, dziļas jyures,
Kas bez laivas puor' var tikt?
Gona loba tautu dzeive,
Kas bez vuorgu caur' var tikt?
414 [Stirnienes Rz].

48737.

Gaŗām krogu pa celiņu
Laižu savu kumeliņu,
Kaut man savu līgaviņu
Stāv' atrastu vakarā.
391 [Sinoles Vlk].

48738.

Gudri dzimu, gudri augu,
Gudri jēmu līgaviņu,
Kab munam myužeņam
Nikod škuode nanūtiktu.
89 [Dricēnu Rz].

48739.

Īsi manim gaŗi ceļi
Ar labo kumeliņu;
Līdzi mana dzīvošana
Ar godīgo mātes meitu.
241 [Lubānas Md].

487391.

Vysi muni gari ceļi
Uz lobuoji kumeliņa;
Vysa muna dzeivuošana
Aiz gudruo oruojeņu.
314 [Pildas Ldz].

48740.

Īmuocēju ļaudaviņu
Pa sovam pruotiņam:
Ciertu pliķi muocīdams,
Devu mutis carādams.
247 [Makašānu Rz].

48741.

Kai maņ beja nadzeivuot
Ar gudrū ļaudaviņu?
Maizeit' ādu kai šyuniņu,
Cepējeņa kai biteite.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48742.

Kaļ, kaļveiti, kū koldams -
Izkaļ vara kamaneņis!
Jāj, bruoleņ, kur īdams,
Naaizmierst ļaudaveņis.
326 [Preiļu D].

48743.

Kam maņ beja cepli kūrt,
Ka kuopustu navuorēt?
Kam maņ beja ženeitīs,
Ka maņ mīli nadzeivuot?
Kuopusteņi skuobi beja,
A sīvenā vēļ mīļuoka.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48744.

Kam tūs beja mīžus sjāti,
Ka aļteņa nadareit?
Kam tuos vajag leigaveņas,
Ka mīleigi nadzeivuot?
389 [Silajāņu Rz].

48745.

Kas kaitēja auziņai
Spilviņā negulēt?
Kas kaitēja māsiņai
Tautiņās nedzīvot?
141 [Ivandes Kld].

48746.

Kuodēļ maņ nadzeivuot
Malna meža maleņī?
Maņ zirdzeņi kai luoceiši,
Oruojeņi kai kuņdzeni;
Maņ maizeite kai šyuneite,
Cepējeņa kai biteite.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48747.

Kas par siltu segšanos
Ar nobara villainīti!
Kas par mīļu dzīvošanu:
Tautu dēls sērdienīts!
129 [Gudenieku Azp].

1. Kas par siltu gulēšanu
Nobārosi [nobariņas?], villainīti;
Kas par mīļu dzīvošanu
Ar bāreiņa līgaviņu.
200 [Kuldīgas Kld].

48748.

Krietnajam tautiešam
Mūžam jauna līgaviņa;
Kur kādam netiklam [neliešam]
Knapi pirmam gadiņam.
263 [Mēmeles Jk].

48749.

Kult man savu līgaviņu,
Lai tā man mīļa bija;
Pupas, zirņi noziedēj'ši,
Rācentiņi neravēti.
183 [Kazdnagas Azp].

- 10 -

48750.

Kur, tautieti, vakar biji,
Kur tu biji aizvakar?
Gaŗa bija man tā diena,
Kad es tevis neredzēju.
44 [Bebrenes Il].

48751.

Ķēvīt, manu ļipastīt
[švuļpastīt],
Dūņu purva bridējiņ;
Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Manas mājas kopējiņ!
322 [Praulienas Md].

48752.

Lobejam kumeļam
Ni žogara navajag;
Gudrejam tautīšam
Ni vuordiņa nasacēju.
35 [Baltinavas Abr].

48753.

Labi ir ceļā braukt
Ar lobū kumeliņu;
Labi myužu nudzeivuot
Ar gudrū oruojiņu.
35 [Baltinavas Abr].

48754.

Sylts munai galviņai
Ar tū caunu capureiti;
Sylts munam myužeņam
Ar gurdrū oruojiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48755.

Labis manis kumeliņš,
Bez iemauktu ceļu tek;
Laba mana līgaviņa,
Mīkstas gultas taisītāja.
184 [Ķēču Rg].

48756.

Labs mans kumeliņš,
Bez iemaukta ceļu tek;
Gudra mana līgaviņa,
Bez māmiņas izaugusi.
378 [Seces Jk].

48757.

Labu metu siena kaudzi,
Tai (at)spaidu nevajaga;
Labu ņēmu mātes meitu,
Tai kalpoņu nevajaga.
184 [Ķēču Rg].

48758.

Lācīts savu līgaviņu
Kamanās vizināja;
Pats tecēja kājiņām,
Stabulīti dreijādams.
296 [Ozolnieku Jg].

48759.

Līdz zemīt' lazda zied
Sarkaniem ziediņiem;
Līdz sirdiem tautiešam
Mīlē mans augumiņš.
322 [Praulienas Md].

48760.

Līdz zemei lazdīns zied
Zeltītiem ziedīniem;
Līdz sirmama vecumam
Mīlēj tautu zeltenīti.
192 [Kosas C].

48761.

Līgaviņa, ļaužu bārns,
Klausi muna vīna vuorda;
Kad vīns ūtra klauseisem,
Tad mes meiļi dzeivuosem.
358 [Rugāju Abr].

48762.

Līksmīt, tavu lielu līksmi,
Kad rudzīši vilni met;
Man pašam liela līksme,
Kad man laba līgaviņa.
148 [Jaunpiebalgas C].

48763.

Ļaudis mani nicina,
Laime mani cilina;
Laime mani iecēlusi
Laba vīra rociņā.
577 [Ventspils Vp apr.].

48764.

Mana jauna līgaviņa
Citam šāda, citam tāda;
Man pašama itin laba,
Kaut mūžami pietikuse.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48765.

Mana jauna līgaviņa
Gaida mani pārnākame;
Ja tu mani nesagaidi,
Sagaid' manu kumeliņu!
129 [Gudenieku Azp].

- 11 -

48766.

Muns mīlais, muns jaukais,
Kur guļēji šū naksneņu?
Voi pī prīdis, voi pī agļis,
Voi pī svešys muotis meitys?
Ņi pī prīdis, ņi pī agļis,
Ņi pī svešys muotis meitys.
18 [Andrupenes Rz].

48767.

Māmeņa, muna mīluo,
Naryudini ļaudaveņis!
Tu man beji dīneņai,
Ļaudaveņa myužeņam.
326 [Preiļu D].

48768.

Mežā rīkstus lasījom,
Tūs pa pusei dalījom;
Pats apēžu kūduleņ',
Tev atdevu čumuleņ'.
389 [Silajāņu Rz].

48769.

Mēs, tautieti, nevaram
Viens otram pārmesties:
Abi augam vienu viet(u),
Viens otru redzējām.
241 [Lubānas Md].

48770.

Mīlēt mīl alus kanna
Baltajām putiņām;
Tā mīl miežu arājiņš
Smilšainām kājiņām.
72 [Cesvaines Md].

48771.

Mīlē mani tu, tautieti,
Es jau tevi gan mīlēju:
Pušu griezu āboliņu,
Pušu rieksta kodoliņu.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

48772.

Mīli mani, tautu dēls,
Man nevaida mīlētāju;
Jau māmīna par zemīti,
Kaŗā īsti bāleliņi.
94 [Dunikas Lp].

48773.

Mīli mani, tautu dēls,
Kā mīlēji, mīli vēl:
Saķer, saldi nobučo,
Ietin kājas kažokē!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48774.

Mīl, tautiet, visu mūžu
Kā pirmāja gadiņā;
Balta kārkla vīzes pini,
Pie kājiņas mērīdams.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48775.

Mīļi tur sav māsiņ,
Vēl jo mīļ taut meit:
Sav māsiņ rok veda,
Tautu meit paduse.
329 [Popes Vp].

48776.

Mīļi vārdi tautiešam,
Ne īstam brālīšam;
Dzeŗat alu, maksājat,
Mani balti bāleliņ'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48777.

Mīļš bij man tas celiņš -
Smalkajām smilktiņām;
Mīļš bij man tas puisītis -
Smalkajām lūpiņām.
127 [Grostonas Md].

48778.

Mīļš man bija tēvs māmiņa,
Vēl mīļāka līgaviņa;
Es pret zeltu sudrabiņu
Līgaviņu nemainītu.
141 [Ivandes Kld].

48779.

Māc, mīļais, kad nākdams,
Nāc sestdienas vakarā;
Gaŗa bij tā nedēļa,
Kad es tevis neredzēju.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

48780.

Nebēdāju linu kreklu,
Kad man linu apkaklīte;
Nebēdāju linu druvu,
Kad man linu arājīns.
282 [Nīcas Lp].

48781.

Ne domāju, ne gādāju
Tai vietā mauru mīt;
Laimiņ' bija domājusi,
Laimiņ' bija gādājusi.
281 [Neretas Jk].

- 12 -

48782.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apsedz mani ar kažoku,
Vienu pupu neapsedz.
398 [Skrundas Kld].

48783.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Stiepa mani gaŗumai,
Vēla mani resnumai.
186 [Ķeipenes Rg].

48784.

Neviens putniņš tā nedūca,
Kā dūc meža balodīts;
Neviens mani tā nemīla,
Kā mīl mani tautu dēls,
Žēl tam bija projām ieti,
Žēl tam bija še palikti.
560 [Rīga ].

48785.

No tā silta pavasara
Būs rudeni lieli vēji;
No tās lielas mīlestības
Būsim lieli naidinieki.
3 [Adulienas Md].

48786.

Pats par savu labu prātu
Ar tautieti saderē,
Lai mūžiņis, kāds mūžiņis,
Ne uz vienu neraudē.
23 [Ārlavas Tl].

48787.

Pasavēru, pasasmēju
Pats uz sovas ļaudaviņas:
Es jū ceļu rejas kuļt,
Jei tyn kuojas kažukā;
Es nūguoju rejas kuļt,
Jei palyka gulādama.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48788.

Pī tautīša golvu lyku
Kai pī zaļa ūzūleņa;
Eistojami buoleņam
Ar akmeņi mugurā.
18 [Andrupenes Rz].

48789.

Plūcu puķes, pinu kroni,
Puškoj' savu līgaviņ';
Puškoj' savu līgaviņu
Līdz mūžiņa galiņam.
7 [Aizkraukles Rg].

48790.

Plyucu rūzes, vinu krūni,
Puškuoj' sovu ļaudaveņu:
Lai zīd muna ļaudaveņa
Kai pučeite duorzeņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

48791.

Puķīt manu, skaisti ziedi
Mālainā kalnīnā;
Māsiņ, tavu vieglu dzīvi
Tālajās tautīnās!
87 [Drabešu (Drabužu) C].

48792.

Putru vāru vīram,
Putru kumeļame;
Labs mans vīriņš,
Labs kumeliņis.
15 [Alūksnes Vlk].

48793.

Pyut vējiņš, skaņ balsiņš,
Doncoj muna ļaudaviņa;
Doncoj muna ļaudaviņa
Asareņas slauceidama,
Maņa mīļi gaideidama.
365 [Sakstagalas Rz].

48794.

Redz kā skaisti noziedēja
Salda koka ābelīte;
Redz kā mīļi sadzīvoja
Bargajās tautiņās.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

48795.

Rikšu bērīti es palaižu
Pa tū goru meža molu;
Dreiži dreiži es pījuoju
Pi mīļules vuotiņim;
Lēču es nu sova zyrga,
Skrēju es pi mīleiguos.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48796.

Rikšu bērīti es palaižu
Gar lielo sila malu,
Lai es savu līgaviņu
Vēl atrastu neguļot;
Vēl atrastu neguļot,
Raibus cimdus adējot.
132 [Ikšķiles Rg].

- 13 -

1. Rikšņim bēreiti palaižu
Pa garūji syla molu,
Kab man sovu ļaudaveņu
Stuovu rast, naguļūt;
Stuovu atrodu, naguļūt,
Uz pologa kuojis ova.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Rikšim bēriti palaidu
Pa garū syla molu,
Kab man sovu ļaudaviņu
Stuovu rast, naguļūt;
Stuovu radzu, naguļūt,
Mozgoj boltas villainītes.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48797.

Riti, riti, rīta rasa,
Pa ozola lapiņām;
Tā ritēja mans mūžiņš
Ar labo tēva dēlu.
127 [Grostonas Md].

48798.

Saderam meis, tautiņes,
Saderami, saderam!
Vai tad meis vysu myužu
Īnaidiņu tureisim?
358 [Rugāju Abr].

48799.

Sēju, aru, es ecēju
Sievastēva līdumā;
Arkl' uz rinķi es negriezu,
Mīlestības meklēdams.
Tik atradu mīlestību,
Kad meitiņu nobučoj(u).
416 [Strazdes (Tl)].

48800.

Silti gardi kāpostiņi,
Mīļa jauna līgaviņa;
Jo tie silti, jo tie gardi,
Jo tā jauna, jo tā mīļa.
343 [Rāvas Lp].

48801.

Sirsniņ, mana līgaviņa,
Kur būs man tev' nu likt?
Līdzi vest nevarēju,
Šai puisei [pusei] žēl pamest.
40 [Basu (Bases) Azp].

48802.

Sīvi mani žagas rāva,
Kas tik sīvi pieminēja?
Piemin mani līgaviņ(a):
Kur tik ilgi kavējies?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48803.

Skudrīt, tovu čaklumeņu
Vysi ļaudis daudzynoj;
Mameņ, tovu auklējumu
Tautu dāli meilynoj.
605 [Skolas].

48804.

Stolts man beja kumeleņš,
Skaista pate ļaudaveņa.
Lai es eju, kur īdams,
Visi mani ceļu deve.
559 [Rēzekne Rz apr.].

48805.

Stypri jūstiņu pījūžu
Pi boltuos vylnuonītes;
Mīļi galvinu pīglaužu
Pi tuo mīžu oruojiņa.
605 [Skolas].

48806.

Tā mīļoju tēva dēlu
Kā sirsniņu azotī;
I ta vēl nesacīja
Visa sava padomiņa.
281 [Neretas Jk].

48807.

Tā, tautieti, darīsim,
Kā tu biji solījies:
Viens otara klausīsim,
Tad mēs labi dzīvosim.
391 [Sinoles Vlk].

48808.

Tā, vīriņ, dzīvosim,
Kā ļautiņi nesmejas!
Kad tu eji rijas kult,
Ietin mani kažokā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

48809.

Tautiets man mīļš un labs,
Ļauj vaļiņu, kā gribēju:
Ēd maizīti sijādama,
Brauc kumeļu dancādama.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 14 -

48810.

Tautu dālu [meitu] acis daga
Uz tū munu skaistumiņ(u).
Dīvs sorguoja kumeliņu,
As pats sovu leigaveņu, leigū leigū!
591 [Ludzas apr.].

48811.

Teci, teci, kumeliņi,
Tevi gaida, mani gaida;
Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna ļaudaviņa,
Tu izēdi auzu sili,
Es pajēmu ļaudaviņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48812.

Tumšajā klētiņā
Rāju savu līgaviņu:
Pliķi situ mācīdams,
Muti devu mīlēdams.
378 [Seces Jk].

48813.

Vai Dieviņš man iedeva
Tek mīlīgu tēva dēlu?
Mīļi mani pavadīja,
Vēl mīļāki sagaidīja.
90 [Drustu C].

48814.

Vai tādēļ zemu saule,
Kad aiz kupla ozoliņa?
Vai tādēļ īss mūžiņš,
Kad pie laba tēva dēla?
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

48815.

Vakars metās, tumši meži,
Zināms celiņš jāstaigā;
Zināms vārtu cēlējiņš,
Zināms gultas taisītājs.
149 [Jaunpils Tk].

48816.

Vysas pučītes zīdēja
Pavasara saulītē;
Vysi man lobi beja,
Ka es poša loba beju.
89 [Dricēnu Rz].

488161.

Visi man labi bija,
Kad es pati laba biju;
Visi man slikti bija,
Kad es pati slikta biju.
378 [Seces Jk].

48817.

Visi manu vīrīnu
Gailīti saukā.
Mans vīrīns cukurīns,
Cukura gabalīns.
39 [Bārtas Lp].

48818.

Visus kokus vējš locīja,
Vienu lieca līdz zemīt';
Visas meitas puiši mīla,
Vienu mīla mūžīnam.
94 [Dunikas Lp].

48819.

Vīriņ, manu cabulīti,
Tavu gaŗu bārdelīti!
Es palīdu sildīties
Zem tās tavas bārdelītes.
192 [Kosas C].

48820.

Vīrīš mans, labs vīrīš,
Es labāku negribēt';
Ik rītiņus ēst izvāra,
Ik vakarus gultu tais'.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

48821.

Viegli lagzdiņu pieliecu,
Viegli riekstus aplasīju;
Vieglu mūžu nodzīvoju
Ar godīgu tēva dēlu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48822.

Zaļa bērza virsaunīte
Šūpo manu arājiņu.
Cik vējiņš palīgoja,
Tik es gauži noraudāju.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

48823.

Zaļu dīgu cimdus odu,
Gribu skaistu oruojiņu.
Izadījās skaisti cimdi -
Muns skaistais oruojiņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48824.

Zinu ceļi, muoku braukt
Ar lobū kumeliņu;
Zinu labi, lobs dzeivot
Ar gudrū oruojiņu.
35 [Baltinavas Abr].

- 15 -

48825.

Zynu sova zyrga dobu,
Zynu sovas ļaudaviņas;
Zynu zyrga tecējumu,
Ļaudaviņas gaidējumu.
605 [Skolas].

48826.

Žēl man bija zaķi šaut,
Žēl kult savu līgaviņ':
Zaķīts koši palēkā,
Līgaviņa padziedā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48827.

Sautu ierbi, sautu ierbi, -
Ierbei skaists cakuliņš;
Systu sīvu, systu sīvu, -
Sīvai jauka volūdiņa.
35 [Baltinavas Abr].

48828.

Žēlo, Dievs, vīra galvu,
Es par savu nebēdāju;
Vīrs mežā malku cērt,
Es tupēju aizkrāsnē.
48 [Bērzaunes Md].

2. Nesaskaņas vīra un sievas starpā

26805.

Ābel's koka laivu taisu,
Slīcin' savu līgaviņu,
Kam tā mani agri cēla,
Vēlu nesa launadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ābel's koka laivu cirtu
Ļaudaviņas slīcināt;
Ābel's koka grūta laiva,
Drīz tā grima dibinā.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

26805v2.

Abeļ' koka laivu daru
Līgaviņu slīcināt,
Kam tā mani agri cēla,
Sebu nesa brokastiņu.
188 [(?)].

3. Oša koka laivu taisu,
Slīcen' savu saimenīcu,
Kam tā mani agri cēla,
Vēlu sauca vakarā.
18 (Kliģenē).

26806.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņis
Ar neveikli dzīvojot;
Vakarā sviedrus slauku,
Rītā gaužas asariņas.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

26807.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nava lāga arājiņis:
Ne aukliņu nenovija
Pa manam prātiņam.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

26808.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Nav pēc prāta arājiņis!
Pastaliņa maģa lieta,
Nav pēc prāta padarīta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Es izkavu tautu dēlu
Ar pastalas ielāpīnu:
Pastalīna maģa lieta,
Nav pēc prāta padarīta.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26809.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nemīl vairs tautu dēls!
Kā pie celma dasēdos,
Kā pie bluķa dagulos.
18 (Kliģenē).

26810.

Oi Dīv'eņ, pal'eidz man
Atrast' sovu ļaudav'eņu!
Treis dīn'eņis nūm'eklēju,
Ni acīs naredz'ēju.
435 [Latgalē].

26811.

Vai Dieviņ! rītā agri,
Vai Dieviņ! vakarā,
Vai Dieviņ! visu mūžu,
Ar nelieti dzīvojot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26812.

Vai dēliņ, mans dēliņ,
Mīļ' es tevi audzināju;
Nu pārveda līgaviņu
Kā aso dadža krūmu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 16 -

26813.

Ai jaunā līgaviņa,
Netur' ilgi ienaidiņa!
Mēs bijām abi jauni,
Drīz ienaids gadījās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26814.

Vaile manu daiļu vīru,
Nemācēja kājas aut!
Citi vīri zirgus jūdza,
Es vīram kājas āvu.
224 [Kabilē (Kld)].

26815.

Ai tautieti, ai tautieti,
Kaut būt' māte zinājuse!
Manis dēļ Rīgā brauca
Atslēdziņu kaldināt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26816.

Ai tautieti, ai tautieti,
Tava vaina, tava vaina!
Tu paņēmi mani jaunu,
Tu man' vecu pataisīji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26817.

Ai tautieti, dūņu vēzi,
Nedzer manu asariņu;
Ej purāi, nodzeries
Ķikuraiņa ūdentiņa!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Tautas dēli, alus bulli,
Nedzer manas asariņas;
Ja tev tīk, nodzeries
Porā rāvu ūdentiņu!
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

26818.

Vai tautieti, tēva dēlis,
Nerāj mani tik varen:
Ne man tēva, ne māmiņas,
Es tavā remenā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Es tev saku, tautu dēls,
Nerāj mani bez vainiņas:
Ne man tēva, ne māmiņas,
Es tavāi ēniņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26819.

Ak tu tautu nelietīti,
Bij man tavas kājas aut?
Es tēvam nenoāvu,
Kas mazai maizi deva!
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26820.

Ak tu tautu netiklīte,
Tav bij mani apdienēt,
Tav bij manas kājas aut,
Manas kurpes noslaucīt!
190 [Kuldīā].

1. Ai tu tautu netiklīti,
Tu neesi manis vērts;
Tev būs manas kājas aut,
Manas korpes noslaucīt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26821.

Ak tu tautu netiklīti,
Bij man tevi sen zināt,
Tev bij manu augumiņu
Dzirdēt vien, neredzēt!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26822.

Ai [Ak] tu tautu neveiklīti,
Būt' es tevi zinājuse!
Tev bij manis neredzēt,
Ne vēl mani maldināt!
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

26823.

Aiz ko man maz maizītes,
Aiz ko gaŗš pavasars?
Tautu dēls ceplī guļ,
No pieguļas atjādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

26824.

Aiz ko mani vīriņš kūla
Ziemassvērku vakarā?
Vai es, šķelmi, nesavērpu
Div' mārciņas pakuliņu?
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

1. Vīriņš mani kult gribēja,
Nezināju, kālabad,
Vai spolīti nepievērpu
Uz trijieme gadiņiem?
Cetortāi gadiņāi,
Tad es metu audekliņu;
Tai piektāi gadiņāi
Vīram biksas kājiņāi.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

26825.

Ar visiemi laba biju,
Ar visiemi saderēju;
Ar to vienu nesaderu,
Kas nocēla vainadziņu.
113 [Alūksnē], 124 [Lāzberģi (Mārkalnes pag. Vlk)].

- 17 -

26826.

Bāli bāli saule teka,
Vakarāi noiedama;
Tā nobāl mans mūžiņis,
Ar nelieti dzīvojot.
226 [Kandavā (Tl)].

26827.

Balta balta man mutīte,
Ne ūdeni nomazgāta:
Asarām nomazgāju,
Ko nelietis raudināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26828.

Balta zied ābelīte
Sarkaniem āboļiem;
Mīļi vārdi tev, tautiet,
Asariņu dzērājiņ!
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26829.

Brālīšos dzīvodama,
Kucēniņu audzināju;
Kad es gāju tautiņās,
Kucēniņu līdzi ņēmu;
Kad tautietis bārties sāka, -
Puc, puc, manis kucēniņis!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26830.

Būt' māmiņa mani mazu
Upītēi iemetuse,
Nekā lielu audzējuse
Nelietīša līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26831.

Būt' man bijse tā vaļiņa
Iet tautās un pāriet,
Es atstātu tautu dēlu
Kā sivēnu midzenī.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

26832.

Būtu mana līgaviņa,
Kāda mana māmuļiņa,
Es nevilktu mellu kreklu,
Ne dubļainu kājas autu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26833.

Būt' tā mana miežu druva
Bez akota līgojuse!
Būt' tā mana līgaviņa
Bez ienaida dzīvojuse!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26834.

Dzērumā, trakumā
Moku savu kumeliņu;
Ļaužu mēļu klausīdamis,
Kuļu savu līgaviņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26835.

Dziedādams artu gāju
Ar labo kumeliņu;
Raudādams maltu gāju
Ar laisko līgaviņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26836.

Dzīvo mīļi, tu tautieti,
Nesmej mana augumiņa!
Mīļi mana māmuliņa
Man kārusi šūpulīti.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26837.

Dūka dūka šī dieniņa
Ar melniem mākoņiem;
Tā apdūka mans prātinšš,
Ar nelieti dzīvojot.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26838.

Dūkstē mani apvārtīja
Lielas naudas kumeliņš;
Ciemā mani aprunāja
Liela rada līgaviņa.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26839.

Ieraudzījse vien, pazinu
Barga vīra līgaviņu:
Gana balta vilnainīte,
Asarām nomirkuse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es pazinu no tālienes
Sīva vīra līgaviņu:
Noraudātu vaigu gāja,
Nobālušu villainīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

2. No tālienes es pazinu
Sīva vīra līgaviņu:
Tai bij balta villainīte
Asarās izmazgāta,
Ne tā žuva saulītē,
Ne rāmā vējiņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 18 -

26840.

Es ar savu līgaviņu
Visu dienu ienaidā.
Es tev lūdzu, līgaviņa,
Met jel mieru vakarā;
Met jel mieru vakarā,
Laid man' gultas maliņā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Mana paša, mana paša
Visu dienu ienaidā.
Es tev lūdzu, mana paša,
Laid jel mieru vakarā;
Laid jel mieru vakarā,
Laid jel gultas maliņā!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26841.

Es augdama nevarēju
Smiltis nest kājiņām,
Kā bij man nu panest
No nelieša ļaunus vārdus?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26842.

Es gan redzu, es gan redzu,
Tautiets mani vairs nemīl:
Visus manus mīļus vārdus
Teic manai māsiņai.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

26843.

Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar nelieti tēva dēlu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es nokūlu rudzu riju
Ar ozola spriguliņu;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar bargo tēva dēlu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26844.

Es mīlēju tautiešam
Medutiņa saldumiņu;
Kad aizgāju, tad paliku
Apīnīša rūgtumiņu.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

26845.

Es nesaku ne vārdiņa,
Es neceļu ienaidiņa,
Zināj' savu līgaviņu
Ienaidiņa cēlējiņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26846.

Es nezinu, līgaviņa,
Kas tavā prātiņā,
Nav no tevis mīļu vārdu,
Nav vietiņas taisītājas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26847.

Es paliku pusvīrītis
Ar to slinku līgaviņu:
Jauna cauņu ceputīte,
Melns kreklītis mugurā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26848.

Es pieslēju pie celmiņa
Nemergušu zobeniņu;
Es atstāju pie māmiņas
Netikušu līgaviņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26849.

Es šķitos uzaugdama
Vēlīguma nenorāt;
Tautu dēls, dusmu pūķis,
Norāj manu vēlīgumu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Es šķitos mūdiņā
Straujumiņa nenorāt;
Tiku ļauna rociņā,
Sprīdi rāja dieniņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26850.

Gauži raudu asarām,
Uz tautieša raudzīdama,
Kam tas mani jaunu ņēma,
Nemāk mīļi padzīvot.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26851.

Gŗūt' manam kumeļam
Ar to smagu vezumiņu;
Gŗūt' manam brālītim
Ar to slinku līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26852.

Gul' pie baļķa, līgaviņa,
Kad pie manis negulēji!
Es iebēru zirgam auzas,
Guļu siles galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26853.

Ik dieniņ' es raudaj',
Neviens man nezinaj',
Ko es raud', ko neraud'.
Kā bij man neraudāt,
Māmiņ' man atvedus'
Liel' un laisku līgaviņ',
Mellkājiņ' arajiņ'(?),
Mell' kreklu vilcejiņ'.
Kad velk mellu, lai velk mellu,
Būt' jel glīši iznesus',
Ne tik man sirds sāpētu,
Ne tik gauži noraudātu,
Ne tik grūši nopūstos.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

- 19 -

26854.

Ik dieniņas upe nesa
Sadugušu ūdentiņu;
Tā saduga mans prātiņis,
Ar nelieti dzīvojot.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26855.

Izgaist i man dzīvīte
Aiz nerātas līgaviņas.
Lai izgaisa meitu māte,
Kas meitiņas nerājusi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26856.

Jo tie suņi sīvi rej,
Jo man tīk rīdināt;
Jo tautietis sīvi rāj,
Jo man tīk kaitināt.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26857.

Kam bij cepli kurināt,
Kad kāpostu nevārīja?
Kam bij ņemt līgaviņu,
Kad mīlīgi nedzīvoja?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26858.

Kam man bija rozes sēt,
Kad tās skaisti neziedēja?
Kam man bija sievu ņemt,
Kad tā mīļi nedzīvoja?
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Kam man sēti linu druvu,
Kad tā skaisti neziedēja?
Kam man ņemti līgaviņu,
Kad es mīļi nedzīvoju?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

268581.

Kam, nelieti, sievu ņēmi,
Ka nemāki sadzīvot?
Kam tu vīli ļaužu bērnu
No tēviņa, māmuliņas?
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

26859.

Kam ņem meitu no vaiņaga,
Ka nav mīļa dzīvošan'?
Zemīt' laidu atmatā,
Kad nav laba arājiņ'.
928.

268591.

Kam, saulīte, spoži lēci,
Kad tu spoži netecēji?
Kam, brālīti, sievu jēmi,
Kad raženi nedzīvāji?
224 [Kabilē (Kld)].

26860.

Kaut zemīte pavērtos,
Es palīstu apakšā!
Es negribu to redzēt:
Cits mīl manu arājiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26861.

Kaut tās manas asariņas
Saujiņā sabirušas,
Parādītu māmiņai:
Tie tautieša mīļi vārdi.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Salasīju saviņā
Savas gaudas asariņas,
Parādīju māmiņai
Svešas mātes mīļus vārdus.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

2. Sopā krāju, mucā lēju
Savas gaužas asariņas;
Parādīšu māmiņai,
Kur tautieša mīļi vārdi.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

26862.

Ko, bāliņ, darīsam?
Abiem bargas līgaviņas:
Vienam bija sūrais rutkis,
Otram skābi kāpostiņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Ko mēs, brāļi, darīsim,
Tādas sievas saņēmuši?
Tev neēda biezas putras,
Man to skābu kāpostiņu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26863.

Ko, bāliņi, darīsim?
Abiem laiskas līgaviņas:
Kad jāiet maltuvē,
Abas gul vaidēdamas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 20 -

26864.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Ziemu brauci kamanās,
Vasarā ar laiviņu.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

1. Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņa?
Vai man trūka sirmu zirgu,
Vai rakstītu kamaniņu?
Ziemā braucu sirmus zirgus
Rakstītāmi kamanām;
Vasarāi oša laivu
Pa dziļaju ezeriņu.
1311 [Apē (Vlk)].

26865.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai saimīte tevi rāja,
Vai rāj mana māmuļīte?
Ja saimīte tevi rāja,
Es saimīti pašu rāšu;
Ja rāj mana māmuļīte,
Es navaru ko darīt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26866.

Ko tu raudi, kas tev kaiš,
Mana jauna līgaviņ'?
Vai tev tēva mātes žēl,
Vai tev' citi raudināja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26867.

Ko to raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev trūka sāls maizīte,
Vai es mīļi nedzīvoju?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26868.

Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņ?
Vai tev trūka sāls maizītes,
Vai es mīļi nedzīvoju?
Vai es tev zirgu liedzu,
Vai rakstītas kamaniņas?
Cik tu brauci pie māmiņas,
Es iejūdzu kumeliņu,
Vaska grožu iegrožoju,
Lai tek viegli kumeliņš;
Mīļi tevi pavadīju,
Vēl mīļāki sagaidīju,
Gaid' es tevi pārbraucot,
Kā saulīti uzlecot.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Ko tu raudi, kas tev kait,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev trūka miežu rudzu,
Vai es mīļi nedzīvoju?
Vai es tev zirgu liedzu,
Vai kaltās kamaniņas?
Mīļ' es tevi izvadīju,
Vēl mīļāki sagaidīju;
Redz' es tevi pārbraucam,
Šķietu sauli uzlecam.
Mana jauna līgaviņa,
Netur' ilgi ienaidiņu!
Mēs bijām abi jauni,
Drīz ienaidu dabujam.
Ja tev tīk, dzīv' ar mani,
Ja netīk, šķiŗamies;
Šķiŗ pušām ziedu cimdus,
Lauž laulātus gredzentiņus,
Lauž laulātus gredzentiņus,
Met upītes dibinā,
Lai spīd upes dibinā,
Ne nelieša rociņā.
Atšķiries, dvēselīte,
No nelieša tēva dēla!
Krustu metu, velns atstāja,
No nelieša nevarēju.
Nīktin nīka tas kalniņš,
Kur mēs divi runājām,
Pušām lūza dzelzu slieksnis,
Kur mēs divi šķīrāmies.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

26869.

Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņa?
Vai tev bija mātes žēl,
Vai ierasta bāleliņa?
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

26870.

Ko tu raudi, kas tev vainas,
Mana jauna līgaviņ?
Vai tev tēv' un mātes žēl?
Vai es mīļi nedzīvoj'?
3401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 21 -

26871.

Krāpinieks tautas dēls
Krāpa mani uzkrāpdams,
Krāpa mani no māmiņas,
Krāpa mūžu dzīvodams.
216 [Ventspilī].

26872.

Krāpniekis tautu dēlis
Krāpa manis uzkrāpdamis;
Villainītes pirms izkrāpa,
Pēc sudraba gredzeniņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26873.

Kulšu tevi, līgaviņa,
Lai tu man gana mīļa,
Kam tu manu kumeliņu
Auziņām nebaroji!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. As tev kuilšu, līgaeviņa,
Kau(t) tu gona mīlējuesa,
Kam tu munu kuimeliņu
Skujiņām ādanāji!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

26874.

Kulšu tevi, līgaviņa,
Lai tu man īsti mīli,
Kam tu mani agri cēli,
Vēlu nesi launadziņu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26875.

Kumeliņis lielnaudītis
Pa celiņu netecēja;
Tautu dēls slavenais
Ar godiņu nedzīvoja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26876.

Kur sieviņa es paliku
Ar to slinku arājiņu?
Košas baltas villainītes,
Šķības greizas ragutiņas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26877.

Laba tēva meita biju,
Slikta vīra līgaviņa;
Raudādama kājas avu
Dubļotās vīzītēs.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26878.

Ļaudaveņ ļaudaveņ,
Kas tavā pruoteņā:
Ni tu man' vītes tais',
Ni kluoj bolta paladzeņa.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

26879.

Ļaudim ļaužu līgav'eņa,
Kuru ļaužu muna b'eja?
Gar manim paīdama,
Kuo ciuc'eņa paryukst'ēje.
4223 [Višķu pag. D].

26880.

Līgaviņa, baltmutīte,
Nāc ar manim parunāt!
- Ko, vīriņi, runāsim?
Vakar gauži rājāmies.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

26881.

Līgaviņa, miega cūka,
Negaid' mani pārnākam;
Pats es sev kājas āvu,
Pats sev jūdzu kumeliņu.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

26882.

Līgaviņa, miega cūka,
Nejūt mani pārnākot;
Ciema suņi, ciema gaiļi,
Tie jūt mani pārnākot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Mans sunītis, mans gailītis
Gaida mani pārejam;
Līgaviņa miega maķis,
Tā jau mani negaidīja.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

2. Rej sunīts, dzied gailīts,
Gaida mani sētiņā;
Līgaviņa, miega cūka,
Tā jau manis negaidīja
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26883.

Mājās eju, mājās teku,
Kas jel mani mājās gaida?
Tautu dēlis, dūņu vepris,
Tas jau mani negaidīja,
Tas jau bija iesaracis
Līdz acīmi midzenī.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 22 -

1. Mājās eimu, mājās teku,
Kas mājās mani gaida?
Saule gaida sētiņā,
Mēnestiņš pavārtē.
Mans sunītis, mans gailītis
Gaida manis pārejam;
Tautu meita, dūņu cūka,
Tā jau manis negaidīja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26884.

Man upīte sētmalī,
Man gosniņas nedzērušas:
Veca mana māmuļīte,
Slinka mana līgaviņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kaut dzīvoju Ventmalē,
Man gosniņas nedzērušas:
Māte veca, sieva slinka,
Pats es labi nevīžoju.
190 [Kuldīā].

26885.

Miegs man nāca neguļot,
Tautas rāja bez vainītes.
Nāc, miedziņ, kad es guļu,
Rājat, tautas, kad vainīte!
1311 [Apē (Vlk)].

26886.

Mūžu, manu grūtu mūžu,
Kā es tevi nodzīvošu!
Es par savu līgaviņu
Nedot' glāzi ūdentiņa.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

26887.

Nāc, Dievī, aplūkātu,
Kāda mana dzīvošan':
Visi gultas pabalstīni
Asarām nolijuš'.
1191 [Ēveles draudzē].

26888.

Nedeg labi uguntiņš.
Kad nav labs kūrējiņš;
Neiet labi man dzīvīte,
Kad nav laba līgaviņa.
190 [Kuldīā].

26889.

Nevarēju, nevarēju
Ar tautieti saderēt:
Ko ar muļķi saderēšu,
Kad nav gudra padomiņa?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26890.

Nu reizēi, tautu dēls,
Tu no cepļa, es no druvas,
Tu no cepļa raudādams,
Es no druvas dziedādama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

268901.

Pašam man malt jāiet,
Pašam cūkas jābaro;
Šnorēm šūta cepurīte
Iekrīt cūku silītē.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26891.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kam tas stalti netecēja;
Vārdiem rāju līgaviņu,
Kam tā mīļi nedzīvoja!
113 [Alūksnē].

26892.

Piešiem dūru kumeliņu,
Kam celiņa netecēja;
Pliķiem sišu līgaviņu,
Kam vārdiņa neklausīja!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26893.

Pūš par kalnu līgaviņa,
Kam raženi nedzīvoji!
Negrib mana māmulīte
Neraženi dzīvojam.
190 [Kuldīā].

1. Buč par kalnu, līgaviņa,
Kad raženi nedzīvoji!
Veca mana māmulīte,
Grib raženi dzīvojam.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26894.

Purā vēlu bērza siekstu,
Tā nedega ugunī;
Projām dzinu tautu meitu,
Tā dzīvot nemācēja.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26895.

Rāj, tautieti, priedi, egli,
Nerāj mana augumiņa!
Lai stāv mans augumiņš
Ar māmiņas rājumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26896.

Rāja mani dui rājēji.
Rāj' rītāi, vakarāi:
Dienu rāja bārgi kungi,
Vakarāi līgaviņa.
Lai būt' rājši bārgi kungi,
Kaut nerātu līgaviņa!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 23 -

1. Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nu dui mani vienu rāja:
Rāja mani sīvi kungi,
Rāja dzedra līgavīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26897.

Rāja mani div' rājēji,
Rāj' rītāi, vakarā:
Rāja mani tautu dēlis,
Tautu dēla māmulīte.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26898.

Rājies pate, līgaviņa,
Es nevaru vaira rāt,
Es nevaru vaira dzert
Tavu gaudu asariņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26899.

Rājies pati, līgaviņa,
Es nevaru vaira rāt,
Es nevaru vaira rāt
Aiz ļautiņu valodām.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26900.

Rājies pats, rāteklīt,
Vai es tava rājamā?
Purā veca bērza siekste, -
Skrej apkārt riedamies!
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

26901.

Rej sunīts, dzied gailīts,
Mājā nāca ceļa vīri;
Ļaudavīni biezas ausis, -
Tiks mugura oderēta.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Sunīts rej, vārti čīkst,
Vīriņš brauca sētiņā;
Ja sievai biezas ausis,
Tiks mugura oderēta.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

26902.

Rītu rītu uz pusdienu
Kulšu savu līgaviņu,
Kam nedod balta krekla,
Kam mella nevelēja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26903.

Sāpēt sāp man galviņa,
Laiskas sievas saukājot;
Labāk būtu man bez sievas,
Nekā laiska saukājama.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

26904.

Sasalusi puram kāja,
Uzsalusi Daugaviņa;
Tā sasala mans prātiņš,
Ar tautieti dzīvojot.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26905.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Ne man auga govis vērši,
Ne tev sirmi kumeliņi
131 [Mēŗa muižā (Mēŗa pag. Vlk)].

26906.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Pirti kūru, tā nodega,
Pirmo bērnu vilks apēda.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Šķirsimies mēs, tautieti,
Neva laimes dzīvojot:
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otru pate nogulēju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26907.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Mums nav laimes dzīvojot:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani niecināja.
1311 [Apē (Vlk)].

26908.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Nava laimes dzīvojot:
Tev izkrita, man pazuda
Laulājamais gredzentiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26909.

Šķiŗamies mēs, tautieti,
Nava laimes dzīvojot;
Cērtam pušu, laužam pušu
Laulātos gredzeniņus!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Šķiŗamies mēs, tautieti,
Lai gan mīļi dzīvojam;
Šķirsim pušu dēļu gultu,
Smalkus linu paladziņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 24 -

26910.

Sieviņ mīļā, nebaries,
Met jel mieru vakarā!
Rīt man agri jāceļas
Spriguliņu vēcināt.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26911.

Sitin sita, kautin kāva
Bāliņš savu līgaviņu.
Kā nesita, ka nekāva,
Ciemā cita cerējama!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

26912.

Slinka mana līgaviņa,
Nevērpj linu, ne pakulu.
Dod, Dieviņ, pavasaru,
Vešu tevi skudrītēm,
Tad es tavas kājas rokas
Skudrītēm ēdināšu!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

1. Slinka mana līgavīna,
Nevērpj linu, pakulīnu.
Dievs dod mana sagaidīt
Paivasara siltu sauli,
Tad es tevi izvedīšu
Pie lielaja skudru pūļa,
Tad es tavas kājas rokas
Skudrīnāmi ēdināšu!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26913.

Stundu mans kumeliņš
Aiz [Pie] vārtiem zvadzināja;
Vai tā mana līgaviņa
Nāves miegu aizmigusi?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26914.

Tāda mana sieva bija,
Tāda mana sievasmāte:
Cik prasīju sviestarmaizi,
Viņa dūri parādīja.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26915.

Tautiets, mani mīledams,
Laša kurpes šūdināja;
Man pašuva mīlēdams,
Pats apēda laizīdams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tautiets, mani cerēdams,
Laša kurpes šūdināja;
Danāk bada pavasars,
Apēd, pirstus laizīdams.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26916.

Tautiets, mani mīlēdams,
Zuša kurpes šūdināja;
Kad paņēme, tad nedeve
I dzeltānu pastaliņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26917.

Tautiets mani rātin rāja,
Kam tik daudzi es raudāju.
Ko, tautieti, neraudāšu,
Kad tu mīļi nedzīvoji!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

26918.

Tautiets mani rūdināja,
Es tautieti vēl vairāk:
Viņš bargiem vārdiņiem,
Es gaudāmi asarām.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26919.

Tu, saulīte, spoži lēci,
Kam tik spoži netecēji?
Kam, brālīti, sievu ņēmi,
Kad ražani nedzīvoji?
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26920.

Vai Dieviņš, vai Laimīte
Grūtu mūžu man nolika?
Jau es biju bārenīte,
Nu nelieša līgaviņa.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26921.

Vīzīt' āvu kājiņā,
Tā noplīsa, to nomešu;
Kur man bija teva likt,
Nedižana līgaviņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26922.

Vīzīt' pinu gan dižanu,
Tā noplīsa, to nometu;
Ieņēm' slinku mātes meitu,
To nomest nevarēju.
1191 [Ēveles draudzē].

26923.

Ceļam pirku kumeliņu,
Tas pa ceļu netecēja;
Dzīvei ņēmu līgaviņu,
Tā dzīvot nemācēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 25 -

48829.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Kam tu mani novēlēji?
Visu mūžu nodzīvot
Pa vienām asarām.
290 [Ogres C].

48830.

Voi Dīveņi, voi māmeņ,
Kam tu mani tī atdevi?
Pīdorkneite naizkolta,
Asareņas slauceidama.
389 [Silajāņu Rz].

48831.

Oi Leimeņi, muomuleņi,
Kam tu mani ša atdevi?
Ša ir mani gryuta dzeivja:
Ik reiteņus raseņā;
Ik reiteņus raseņāji,
Asareņu paļteņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48832.

Oi Dīveņ, golva suop,
Nikam nav syudzētīs;
Svešai muotei syudzējūs -
Ceidynuoti ceidynuoja.
247 [Makašānu Rz].

48833.

Vai meitiņ, vai meitiņ,
Mīļi tevi audzināju!
Nu aizgāju [aizgāji] tautiņās
Asariņas birdināt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48834.

Ok tū munu boltu šali,
Pylnu rūgu pībyruš(u)!
Ok tū munu preilinīt,
Kuo tik gauži rauduojus(e)?
326 [Preiļu D].

48835.

Ak tu tautu netiklīti,
Bij man to sen zināt;
Bij jau tavi bāli vaigi
Asarāse nomirkuš'.
94 [Dunikas Lp].

48836.

Vai vai rauduleit,
Cik tu ilgi rauduosi?
Šūvokor šūvokor,
Cytā reitiņā pabeigšu.
89 [Dricēnu Rz].

48837.

Apkārt kalnu saule tek,
Gaŗu dienu meklēdama;
Mīļš tautietis precēdams,
Ne tik mīļš dzīvodams.
443 [Turlavas Kld].

48838.

Asariņu upe tak
Gar muosiņas namdurvim;
Soka buoliņš piīdams:
Nav muosiņai loba dzeive.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48839.

Bolta bolta īva zīd,
Vēļ boltuoka meita aug;
Īvas zīdus vēji plyuca,
Tautas meitu ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48840.

Buoŗa, buoŗa maņ' māmeņa,
Vaira buoŗa ļaudaveņa,
Atrodusja kumeleņu
Vakareju ādumeņ(u) [jyugumeņ'].
326 [Preiļu D].

48841.

Brūni mieži līdumā,
Vai bij zaļi, vai gatavi;
Tāds bij manis arājiņis,
Vai bij dzēris, vai nedzēris.
301 [Palsmaņa Vlk].

48842.

Cik putneņam veseluma,
Kai nu poša pavasara;
Cik mjaitiņai lobys dzeivis,
Kai nu gonu da tauteņu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48843.

Daboj bite soldon' zīda
Kod pūrina maleņī;
Dēļ tevi vīn, Pīter,
Lobu ļaužu nadovuoja [nadabuoju].
174 [Kārsavas Ldz].

- 26 -

48844.

Dyla man i vara sokta,
Dyla vara gredzineņš;
Dyla munys augumeņš,
Ar navēkli dzeivojūt.
326 [Preiļu D].

48845.

Div puķeitis olūtā,
Div olūta maliņā;
Div muosjaņis lobūs ļaudīs,
Div gauduos osoruos.
194 [Krāslavas D].

48846.

Dyžan dziļa plota jyura,
Kas bez laivas jū puorīs?
Dyžan gryuta tautu dzeive,
Kas bez os'ru puordzeivuos?
89 [Dricēnu Rz].

1. Cik plota jyura dziļa,
Kas bez laivas puori tiks?
Kaida tautu dzeivuošona,
Kas bez vuorga puordzeivuos?
247 [Makašānu Rz].

48847.

Dieviņ, tavu likumiņu,
Katram savs rājējiņš:
Runči, kaķes peles rāja,
Es rāj' savu līgaviņu.
443 [Turlavas Kld].

48848.

Dīviņ(š), sūdi tev' tautīti,
Kam tik agri meilināji?
Ko bej laiks meilināt,
To tu gauži raudināji.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48849.

Dzer, bāliņi, biķerīti
Manas gaužas asar(iņ)as!
Tu man' devi tautiņās,
Labus ļaužus dāvādams.
241 [Lubānas Md].

48850.

Dzīvīt' mana, dzīvojama
Uz tā viena ienaidiņa;
Lūdzu tēvu, māmuliņas,
Lai rāj manu līgaviņu.
48 [Bērzaunes Md].

48851.

Dzied' gailīti, rej, sunīti,
Gaidāt mani pārnākam!
Līgaviņa miega cūka,
Tā jau mani negaidīj(a);
Tā jau mani negaidīja
No tīruma pārnākam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48852.

Jāj uorā, švāgereit,
Kam muoseņi ryudynoj!
Tu sacēji pajimdams,
Ka jū skaistu audzynoisi;
Ka jū skaistu audzynoisi,
Kei rūzeiti balynoisi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48853.

Aj, Gelīte, grīzdamuos,
Aj, Gelīte, jaukdamuos!
Es nu tevja dzeivuodama,
Loba vuorda nadzierdēj(u).
143 [Jāsmuižas D].

48854.

Ej, tautieti, koka sirds,
Koka tava valodiņa!
Kā no koka skaidu šķelt,
Tā no tevis valodiņu.
Ka pie sienas nogulēju,
Ka pie mieta nostāvēju.
72 [Cesvaines Md].

48855.

Es dūmuoju tautiņuos
Paza- vīgli- vīglynuot;
Īvēļu sovu sirsniņu
Kai ūliņu yudinī.
174 [Kārsavas Ldz].

48856.

Es dome aiziedam
Lab vīr dabujis;
Krūm lož, lap gūņ,
Mans asars dzērējiņ.
17 [Ances Vp].

48857.

Es dūmuoju izaugdama
Ar taidu i narunuot;
Maņ pošai tai daguoja,
Ar naveikli juodzeivoj.
295 [Ozolmuižas Rz].

- 27 -

48858.

Es māmiņai neticēju,
Grūtu dienu redzējusi,
Nu ticēju māmiņaji,
Kad es pati ieraudzīju.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

48859.

Es māte vien mēt
Kā siersniņ azotē,
Kad ielaid totiņos,
Kā vālitu ūdnē.
605 [Skolas].

48860.

As, kalneņā uzkuopdama,
Slauku svīdrus skusteņī;
Svešu ļaužu klauseidama,
Slauku gaudas osoras.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48861.

As nu taida bēdziņ bēdžu,
Nak maņ taids gadējās;
Nak tei pati mēru muote
Jū dēļ maņi audzynuojsja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48862.

Es palīžu līdumiņu
Bez asā zobentiņa;
Es mūžiņu nodzīvoju
Ar nelieti tēva dēlu.
322 [Praulienas Md].

48863.

Es pazinu dēla soļus
Vedeklīnas gājumā:
Īsi soļi, gaŗas pēdas,
Asarām slacinātas.
192 [Kosas C].

48864.

Es pazinu sav' māsiņu
Viņā galda galiņā;
Sēd māsiņa raudādama,
Asariņas slaucīdama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48865.

Es šķitos tautu dēlu
Zeltābola dabūjusi;
Dabūj' mūža ēdējiņu,
Asariņu dzērājiņ(u).
119 [Gaujienas Vlk].

48866.

Šķitu: esu tautu dēls [dēlu]
Zelta zaru nolauzusi;
Kad aizgāju, tad atradu
Asariņu dzērājiņu.
378 [Seces Jk].

48867.

Es šķitos tautiņās
Ziedēt zelta ziediņos;
I tie paši nobiruši,
Ar tautieti dzīvojot.
241 [Lubānas Md].

48868.

Es to savu vīra buņģi
Trīsreiz kūlu dieniņā,
Kad tas man nedarīja
Pa manam prātiņam.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr], 235 [Litenes Md].

48869.

Es tos tavus sirmus matus
Pa vienam izplūk(ā)šu,
Ja vēl pāri paliksies,
Stāvu bedrē iegrūdīš(u).
234 [Limbažu Vlm].

48870.

Grūti pūta kumeliņš,
Smilšu ceļu tecēdams;
Gauži raud līgaviņa,
Grūtu mūžu dzīvodama.
192 [Kosas C].

48871.

Gryuts sēdēt egleitei
Zam bērziņa lapiņom;
Gryuts dzeivuot i muosiņom,
Nūguojušom tautiņuos.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

48872.

Gudrējam oruojam
Vysod skaista ļaudaviņa;
Juo kaut kaidam dzāruojam
Vīnam godam, na vairuok.
174 [Kārsavas Ldz].

48873.

Īšu, īšu, nadzeivuošu,
Te naloba dzeivuošona:
Rupa maize, skarbi ļauds,
Navar mīļi puordzeivuot.
605 [Skolas].

- 28 -

48874.

Īšu, īšu, te nabyušu,
Te naloba dzeive:
Sveši ļaudis, buorgi vuordi
Komoj munu sirdi.
Malna maize, tuos maņ nadūd,
Tuos dēl manis žāloj.
314 [Pildas Ldz].

48875.

Jāj tautas pēc manis
Kā medinieki,
Kad tautu rokāsi,
Tad nederēju:
Tad sīva, tad dzedra,
Tad netikusi.
183 [Kazdnagas Azp].

48876.

Ka maņ byutu grozni suņi,
Dzeitu svaiņa pogolmā;
Lai tys bāgtu sprausluodams,
Kam muosiņu ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48877.

Kai tu gribi, dzeivoj ar mani,
Ka nagribi - šķiersimjās.
Pļās skusteņi pa pusjai,
Lauz lauluotu gredzinteņi.
605 [Skolas].

48878.

Kam, tautieti, mani ņēmi,
Kad as tevi namīlēju?
Ņemt bij tev to meitiņu,
Kur mīlēji sirsniņa(i).
241 [Lubānas Md].

48879.

Kam tautieti, mani ņēmi,
Kad tu mīļi nedzīvoj(i)?
Ne es laba vīra sieva,
Ne meitiņa vaiņagā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48880.

Kaut būtu māte mani mazu
Ūdenī iemetuse,
Nekā mani atdevuse
Neliešam tautiešam.
374 [Sātiņu Kld].

48881.

Kas no ātra augumiņa -
Drīz aizveda tautiņās;
Drīz bij mani sārti vaigi
Slēžu mices baltumā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

48882.

Kas nu rudzu šmugumeņa,
Ka navā brīdumeņa?
Kas nu tautu boguoteibas,
Ka navā mīleibeņas.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48883.

Kas to vairs tīru dos -
Netīro ūdentiņu?
Kas to vairs izmācīs -
Nemācītu tēva dēlu?
192 [Kosas C].

48884.

Kas tur dimd, kas tur reib
Aiz pūrīm, aiz mežīm?
Pleisa kolli, šķeirās zeme,
Zuze šķeirās nu Jūzapa.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48885.

Kas tur kliedza, vaimanāja
Vecainītes galiņā?
Tautiets kūla līgaviņu,
Aiz matiemi turēdams.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48886.

Kas varēja lynu drivu
Bez rasines izrevēt?
Kas varēja tautiņuos
Bez osaru nūdzeivuot?
35 [Baltinavas Abr].

48887.

Kas varēja staigu pūru
Sausom kuojom puortecēt?
Kas varēja tautu dzeivi
Bez osorom nūdzeivuot?
174 [Kārsavas Ldz].

48888.

Kauties māte pavēlēja,
Ar tautieti dzīvojot;
Kas kaitēja man nekauties,
Kad māmiņa pavēlēja.
373 [Sarkaņu Md].

48889.

Kaut, māmiņa, tu zinātu,
Kāda dzīve tautiņās!
Sešas dienas nedēļā,
Pieci maizes riecentiņi.
141 [Ivandes Kld].

- 29 -

48890.

Kālabadi lakstīgala
Nedzied egļu mežiņā?
Kālabadi mūs' māsiņa
Žēli raud tautiņās?
605 [Skolas].

48891.

Kālaba šorīt
Sadūguse saule leca?
Tā sadudzis mans prātiņš,
Ar tautieti dzīvojot.
127 [Grostonas Md].

48892.

Klausies, mana līgaviņa,
Ka es braukšu sētiņā!
Natur(i)es plānas ausis,
Turi biezu mugariņu.
605 [Skolas].

48893.

Klēgā zoss siliņē,
Ūdenī ieradus;
Raud māsiņ(a) tautiņās,
Bāliņos ieradus.
17 [Ances Vp].

48894.

Klētij grīdu izspārdīju,
Ar tautieti bārdamās;
Klētiņā sazabāru,
Istabā saderēju.
261 [Mēdzūlas Md].

48895.

Kuo, muosiņ, gauži raud',
Kas tev' gauži ryudynuoja?
Tautīšam malnas acis,
Tys man' gauži ryudynoj.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

48896.

Kuo, muosiņi, gauži raudi -
Sorķim slauki asariņas?
Kū, bruoliņ, narauduošu -
Na papruotu oruojiņš.
170 [Kapiņu D].

48897.

Kuo, muoseņ, nūsagivi,
Jaun' īdama tautiņuos?
Osoru palti palēju
Zam sovom kuojiņom.
593 [Rēzeknes apr.].

48898.

Ko tu raudi, kas tev kaiš,
Mana daiļa līgaviņa?
Ne solījos tevi ņemti,
Ne tu teici: manis gribi.
605 [Skolas].

48899.

Krita, krita kļavu lapa,
Tā iekrita ūdenī;
Gāja, gāja tautu meita,
Tā iegāja asarās.
410 [Stāmerienas Md].

48900.

Kur, muosiņ, rosu trauci?
Reitā agri caldamās,
Tautiņūs rosu traucu:
Vysas pļovas izstaiguoju;
Nikod loba naredzēju,
Vysod gauži nūrauduoju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48901.

Kuŗu labi lielu guni,
Kā var labi sildīties;
Turu labi drošu sirdi
Pret bargo arājiņ(u).
127 [Grostonas Md].

48902.

Kusti, kusti, Gaujas zāle,
Ūdens tevi kustināj(a);
Raudi, raudi, mūs' māsiņa,
Ļaudis tevi raudināj(a).
119 [Gaujienas Vlk].

48903.

Laba tēva meita biju,
Slikta vīra līgaviņa;
Vīzes avu kājiņā,
Saujā slauku asariņas.
508 [Zantes Tk].

48904.

Lobajami dīna gaisa,
Ūtra loba meklejūt;
Maņ izgaisa daža dīna,
Ar navēkli dzeivojūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48905.

Labāk būtu to dieniņu
Zem eglītes gulējuse;
Nekā tautu neveikļam
Raibus cimdus adījuse.
48 [Bērzaunes Md].

- 30 -

48906.

Lobuok, sauleit, nalākuse,
Na tyucī īguojuse;
Lobuok, muoseņ, nadzymuse,
Na pi slykta izguojuse.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

48907.

Lobuok sovu vaiņudzeņi
Uz akmiņa sasytusja,
Nakai tautu navēkļam
Rūceņuos atdavusja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48908.

Labi būtu, labi būtu,
Būt' ar kalpu saderēj'si;
Nebūt' mani sārti vaigi
Asarām nobālēj'ši.
119 [Gaujienas Vlk].

48909.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt' jaunai sievīnai:
Tai jāceļas rītā agri,
Tai jādzird ļauni vārdi.
192 [Kosas C].

48910.

Lai trūd mani lina krekli
Saglumuši purviņā [pūriņā?],
Ja nevaida valkātāja
Tā [Pa?] manam prātiņam.
378 [Seces Jk].

48911.

Laime puisi kuļtiņ kyuļa,
Azarā mārcādama,
Kam jis sovu ļaudaveņi
Ik vokoru ryudynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48912.

Lakstīgala sēri dzied
Pa smalkiem kārkliņiem;
Tautu meita gauži raud,
To atstāja tautu dēls.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48913.

Ļaudim ļaužu līgaviņa -
Kuŗu ļaužu mana bija?
Šņaukādama vien staigāja
Pa visiem kaktiņiem.
584 [Daugavpils apr.].

48914.

Man ziedēja vaiga gali
Līdzi rožu vaiņagam;
Tautu dēla sīvā sēkla
Paņema mianu augumiņu.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48915.

Manis dēļ tautu dēli
Naidiņā sanākuši.
Ne vārdiņu nerunāja,
Visu mūžu dzīvojot.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48916.

Mauroj muna teleiciņa
Tautu klāva dybynā;
Raužu es paša, sādādama
Tautu golda galiņā.
168 [Kalupes D].

48917.

Muok veitūls lūceitīs,
Muok zareņi plateitīs;
Muok tauteņis ryudynuot,
Muok tauteņis kairynuot.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48918.

Muote guļ smilktiņuos,
Meita raud tautiņuos;
Raud tuos sauļes, raud tuos vītas,
Kur māmiņa izaudzēja.
170 [Kapiņu D].

48919.

Māte māte, rāj tu dēlu,
Rāj tu dēla valodiņu;
Tava dēla valodiņa
Mani gauži raudināja.
72 [Cesvaines Md].

48920.

Meitiņ mana, puķīt mana,
Kam atmiji gredzentiņu?
Kad tu biji saderēta,
Vajdzēj' mūžu nodzīvot.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

48921.

Mirdzēj' tumši tā zvaigznīte,
Kas nodzisa vakarā;
Raudāj' gauži tā meitiņa,
Kas aizgāja tautiņās.
184 [Ķēču Rg].

- 31 -

48922.

Mīli, mīli tautu dēlu
Kā sirsniņu azotē;
Gan paliksi dzīvodama
Kā sūrā sinepīte.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

48923.

Mīļi mani tautiets lūdza
Pirmajā vakarā,
Jau otrajā, trešajā
Ne vārdiņa nerunāja;
Tā no viņa vārdu ņēmu,
Kā no koka skaidu cirtu.
398 [Skrundas Kld].

1. Mīļi mani tautas tura
Tai pirmā vakarā;
Nāk otrā, nāk trešā, -
Ne vārdiņa nerunā.
104 [Ēdoles Vp].

48924.

Mums tri(jā)m māsiņām,
Katrai savs rājējiņš:
Kazai vilks, vistai vanags,
Man pašai tautu dēls.
378 [Seces Jk].

48925.

Nava man, nava man
Pa prātam arājiņa;
Ir vīzītes nenopina
Pa manam prātiņam.
545 [Krustpils D apr.].

48926.

Nāc pie manis, līgaviņa,
Došu lielu āmuriņu;
Došu lielu āmuriņu,
Tad tu vaira neraudāsi.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48927.

Nadūmuoju tai palikt,
Kai palyku dzeivuodama;
Es dūmuoju zaltu mēreit,
Sudobriņu kuojom meit.
503 [Višķu D].

48928.

Nedzel mani, tu nātrīte,
Es bij' tava ravētāja;
Nerāj mani, tautu dēls,
Būšu tava līgaviņa.
224 [Lielvārdes Rg].

48929.

Nela sieva, nela bērni
Mani mājās sagaidīja:
Sunīts vien sagaidīja
Spalvainām kājiņām.
211 [Ļaudonas Md].

48930.

Nerājies, rātulīti,
Ne es tava rātulīte!
Purā auga greiza priede,
Tec apkārt(i) rādamiesi.
200 [Kuldīgas Kld].

48931.

Nesakies, līgaviņa:
Mana luste [grūsta?] aizkrāsnē;
Sakies pate pakrituse,
Skangalīšus lasīdama.
72 [Cesvaines Md].

48932.

Netrako, līgaviņa,
Ar mani dzīvojot!
Diezgan tev tā trakuma,
Ko trakoji uzaugot.
344 [Rembates Rg].

48933.

Nevijās vītoliņi,
Kad nav vēja vējonē;
Nedzīvoja bāleliņi,
Kad nav laba līgaviņa.
141 [Ivandes Kld].

48934.

Neviens putniņš tā nepūta,
Kā pūš meža balodīts;
Neviens mani tā nerāja,
Kā man' rāja tautu dēls.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48935.

Nazyna muna māmiņa,
Kū man dora sveši ļauds:
Sogyvuši, raudynoj
Kai tu meža putiņaņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48936.

Niecin' bite purva zāli,
Niecin' kalna āboliņu;
Tā niecina sveši ļaudis,
Māmiņ, tavu auklējumu.
184 [Ķēču Rg].

- 32 -

48937.

Niedrē kāru vainadziņu,
Stiebrā maucu gredzentiņu;
Labāk viļņi plūdināja,
Nekā tautas raudināja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48938.

Nūsalaidi tu, muoseņ,
Kai nu kolna lejiņā;
Īlaidi sovu sirsneņi
Kai ūleņi yudinī.
174 [Kārsavas Ldz].

48939.

Ņem, māsiņ, platu jostu,
Sajoz savu vēderiņu!
Jau tā tautu auzu maize
Aiz deviņām atslēdziņām.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48940.

Pa prātam šķietu ņēmu,
Pa prātam arājiņu;
Šķietu pa prātam gan dabūju,
Ne pa prātam arājiņu.
263 [Mēmeles Jk].

48941.

Pa pūrim, pa mežim
Lūku sovu kumēliņu;
Ļaužu mēļu klausēdams,
Ruoju sovu leigaveņu.
182 [Kaunatas Rz].

48942.

Palākdama knipi sytu
Uz tautīša daguniņa;
Ka panessi munu knipi,
Nessi munu augumiņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48943.

Pati ņēmu savu galvu,
Pati gāju tautiņās;
Kur nu iešu žēloties,
Sāk tautiņas niecināt?
90 [Drustu C].

48944.

Savu galvu ņēmusies,
Gāju jauna tautiņās;
Voi Dieviņ, tautas rāj, -
Kur nu iešu žēloties?

48945.

Pazaskaties, dēlu māte,
Kā es tavu dēlu rāju:
Sit(u) pliķi guldamās,
Rauj' aiz matiem celdamās.
373 [Sarkaņu Md].

48946.

Pyrma zyla gaisma aust,
Pēc sorkona saule lāc;
Pyrma tautīts madu dzyrda,
Pēčuok gaudas asariņas.
174 [Kārsavas Ldz].

48947.

Pirmo gadu tautiņās
Ar variņu jādzīvo:
Šķūnī kreklu novilku(si)
Asarās izvelēju.
373 [Sarkaņu Md].

48948.

Pirmo gadu tautu dēls
Driķus malt palīdzēja;
Otrā gadā, trešā gadā
Rudzus mērca ūdenī.
15 [Alūksnes Vlk].

48949.

Pirmo gadu tautiņās
Dziedādama vien staigāju;
Otru gadu, trešu gadu
Asarās remdējos.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

1. Pyrmū godu tautiņuosi
Dzīduodama vīn staiguoju;
Ūtru godu, trešu godu
Bierst pa goudai asariņai;
Bierst pa goudai asariņai,
Ka jau asu muomulīte.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48950.

Plata plata man galviņa
Kā cintiņa izplūkāta.
To darīja labs vīriņš,
Kādreiz labs mīlējams.
449 [Ungurmuižas D].

48951.

Plati mani goda svārki,
Šauras tautu kamaniņas;
Vēl šaurāka dzīve būs,
Kad aiziešu tautiņās.
161 [Kabiles Kld].

- 33 -

489511.

Plati mani goda svārki,
Šauras tautu kamaniņas:
Puse stāv kamanās,
Pusi turu rociņās.
161 [Kabiles Kld].

48952.

Prač pa kalnu, līgaviņa,
Kam raženi nedzīvo!
Netīk manai māmulītei
Neražena dzīvošana.
214 [Lažas Azp].

1. Buč pa kalnu, līgaviņa,
Kam raženi nedzīvoji!
Man pašai māmulīt(e),
Kas dzīvoja jo raženi.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48953.

Purvu bridu, na uobulu,
Skujas byra vainugā;
Tautas ruoja, na buoleņi,
Saujā trauču asariņos.
35 [Baltinavas Abr].

48954.

Pušām cirtu pliena galdu
Ar tērauda zobentiņu,
Pušām lauzu sav sirsniņu,
Ar nelieti dzīvodama.
548 [Liepāja Lp apr.].

48955.

Raudāt raudu ik dieniņas,
Nile es tautu lobu raudu;
Raužu sovas vieglas dzīves
Kuŗ' palika brāliņos.
263 [Mēmeles Jk].

48956.

Rāji, rāji, tautu dēls,
Tikpat manis nenorāsi;
Kad es tikšu klajumā -
Palēkdama uz puišiem.
306 [Patkules Md].

48957.

Rāji, rāji man', tautieti,
Gan es sākšu tevi rāt;
Gan es sākšu tevi rāt,
Saujā trauksi asariņas.
90 [Drustu C].

48958.

Rāj, tautieti, ko rādams,
Nerāj savas līgaviņas!
Tava mīļa līgaviņa
Gauži vien noraudāja.
476 [Vecpiebalgas C].

48959.

Rāšu tevi, tautu dēls,
Kad māmiņa nerājusi;
Ne es ļaušu krogā dzert,
Ne kumeļu locināt [vārdzināt].
263 [Mēmeles Jk].

48960.

Rūc bitīte, ieskrējuse
Degošā siliņā;
Raud māsiņa, aizgājuse
Bargajāsi tautiņās.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

48961.

Sak' tiešām, tautu dēls,
Kādu vainu mūsmāsiņ(a)!
Vai tā ēda nesamalt(u),
Vai valkāj(a) nevelēt(u)?
Smalka balta tai maizīt(e),
Balts krekliņš mugurā.
17 [Ances Vp].

48962.

Saulīt mīļuo, māmiņ jaukuo,
Kam tu maņi tī atdevi?
Kam tu maņi tī atdevi,
Kur nav loba oruojiņa.
466 [Vārkavas D].

48963.

Sausā egle locījās,
Zaļajās skatoties;
Netiklītis mani rāja,
Labajā vērdamies.
378 [Seces Jk].

48964.

Sieviņ' mani mīļi tur,
Es sieviņu vēl mīļāki;
Miltu vietā pelnus vedu,
Ar pātagu dancināju.
236 [Līvānu D].

48965.

Seiki čīpja tys putneņš
Bīzajā egluojā;
Gauži raud tei meitiņa
Tuoleimuos tautiņuos.
170 [Kapiņu D].

- 34 -

48966.

Skaistu ūdziņu apēžu,
Veļ soldona ruodījuos;
Skaistu meitiņu pajēmu,
Bet naidīgi padzeivuoju.
357 [Rudzētu D].

48967.

Steidžu, beidžu oku rakt
Steiga pūra maliņā;
Bius, kamā sleicynuot
Asariņu dzāruojiņu.
Kam jis mani jaunu jēmja,
Pajēms gauži reudinova.
326 [Preiļu D].

48968.

Sveši ļaudis lielījās
Mani viegli audzināt;
Vaļa duris, vaļa logi,
Vaļa mana istabiņa maldināja.
373 [Sarkaņu Md].

48969.

Škārs upītes laivu dzynu,
Sleicin' sovu oruojiņu,
Kam jis mani jaunu jēmja,
Vysu myužu ryudynova.
326 [Preiļu D].

48970.

Škitu, bruoleņūs byudama,
Purineņu nūsaveit;
Nūsaveju veigrīsteņ(u),
Nikam loba nadarēj(a).
466 [Vārkavas D].

48971.

Šurpu turpu vējiņš loka
Tievu gaŗu kaņepīti;
Šurpu turpu tautu dēls
Ap man vainu meklējās.
Pats citur nederēja
Kā par laipu ūdenī.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48972.

Tautas, mani pracādamas,
Dzirda ar olu, dzirda ar madu;
Ka nūvedja, to dzirdīja
Ar gaudomi osoromi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48973.

Tautiets mani precēdams
Klēpī vien noauklēja;
Kad aizgāju, neieraugu,
Pār pagalmu staigājot.
480 [Vējavas Md].

48974.

Tautas, mani runādamas:
Puķīt, mana līgaviņ!
Nu paņēma, nu pasaka:
Eku lučka vazājās!
166 [Kalsnavas Md].

48975.

Tautys, mani pracādamas,
Sūlej man vylnas pudu;
Kai nūguoju, naīdeva
Ni pokolu kūdeļeites.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Tautas, mani pracādami,
Vylnas pudu apsūlēja;
Kai atvedja tautiņuos,
I pokolu naīdevja.
314 [Pildas Ldz].

48976.

Tautās iedams, iekliedzos:
Kas par smuku dzīvošanu!
Laukā iedams, nospļaujos:
Bija slikta dzīvošana.
335 [Puzes Vp].

48977.

Tautiešam, poriešam,
Pora bērza slotu griežu;
Es savam brāliņam
Ārisko darināju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tautīšam, uozeišam,
Pyura slūtiņu sasēju;
Es sovam bruoliņam
Līpu slūtiņu sasēju,
Pīna gariņu palēju.
170 [Kapiņu D].

48978.

Tautiešam, poriešam,
Porā viju vainadziņu;
Es savam brāliņam
Baltu puķu darināju.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

48979.

Tautiets mani kūtē kūla
Sprādzētiem iemauktiem.
Paga paga, rabuslīti,
Es stāstīšu bāliņam.
90 [Drustu C].

- 35 -

48980.

Tautiets, mani nīdēdams,
Laida dūmus istabā;
Es, tautieti mīlēdama,
Paslēpos pabeņķē.
108 [Engures Tk].

48981.

Tautiets mani raudināja,
As vārdiņu atsacīju;
Vārdu saku, meži skan,
Speŗu soli, zeme rīb.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48982.

Tautiets nāca bildināt,
Mīļus vārdus runādams;
Kad aizgāju tautiņās,
Speŗ ar kāju pabeņķī.
109 [Ērķemes Vlk].

48983.

Tautiešam nepiedošu,
Kam māsiņu rūdināj(a).
Kamdēļ mīļi nedzīvoj(a),
Sārtos vaigus balināj(a)?
605 [Skolas].

48984.

Tautietim pliķi cirtu,
Pati jūdzu kumeliņu:
Nu ar Dievu, tu tautieti,
Es jau tava vairs nebūšu;
Gan tu mani pieminēsi,
Cietu gultu gulēdams.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48985.

Tautu dēlis alu dzēra
Ar diviem biķeŗiem;
Vienai bija miežu alus,
Otrai manas asariņas.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

48986.

Tautu kalnā stāvēdama,
Baltu sedzu vilnainīti,
Lai redz mana māmuliņa,
Kur es stāvu raudādama.
48 [Bērzaunes Md].

48987.

Tautu meita uz manimi
Acis vieni mirkšķināja;
Es uz tava augumiņa
Dūr' uz dūres darināj(u).
605 [Skolas].

48988.

Tai sacēja kļovas lopa,
Jyudiņāji īkryzdama:
Taidas dīnas tautiņuos,
Kaidas mon jyudiņā;
Kai es mierku jyudiņai,
Tai tautiņuos asariņuos.
194 [Krāslavas D].

48989.

Tā šķitās mūs' māsiņa
Baltābolu dabūjusi;
Dabūj' savu grūtu mūžu,
Asariņu dzērājiņu.
319 [Plāteres Rg].

48990.

Tacādama knypi sytu
Uz toutyša daguniņa:
Voi tu mozai maizes devi,
Ka tu muoki nicynuot?
605 [Skolas].

48991.

Tikām situ liepu beņķi,
Kamēr viņu savelēj(u);
Tikām rāju tautu dēlu,
Kamēr viņu uzvarēju;
Kamēr viņu uzvarēj(u)
Pa savam prātiņam.
263 [Mēmeles Jk].

48992.

To sacīja bāleliņis,
To bāliņa līgaviņa:
Papriekš tautas mediem dzirda,
Pēc gaudāmi asarāmi.
215 [Lēdmanes Rg].

48993.

Traucu, lauzu elkšņu vici,
Domāj' bērzu nedabūt;
Traucu, eju pie nelieša,
Domāj' bāliņ' nedabūt.
190 [Kokneses Rg].

48994.

Treis puķītes olutā,
Treis oluta maliņā;
Treis muosiņas lobūs ļaudīs,
Treis gauduos osoruos.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

- 36 -

48995.

Treisi, treisi, apses lopa,
Lela ceļa maliņā!
Raudi, raudi tu, muosiņ,
Slykta veira sētiņā!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48996.

Tymsā tautas, vokorā,
Ruoja munu augumiņ(u).
Voi zemeite vuokim vuozta -
Nadzierd muna muomuliņa?
605 [Skolas].

48997.

Tumša tumša saule brien
Caur melniem debešiem;
Tā satumsa mans prātiņš,
Ar nelieti dzīvojot.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

48998.

Turi mani, līgaviņa,
Nu es gribu kauties iet;
Ja tu mani neturēsi,
Lāpīs manu muguriņu.
241 [Lubānas Md].

48999.

Tu, tautieti, nezināji,
Kas man pūra dibenā.
Man ir pūra dibenāji
Sešas grieztas pātadziņas;
Ja tu labi nedzievāsi,
Locīs tavu muguriņu.
605 [Skolas].

49000.

Tuvi tuvi pie māmiņas, -
Sētmalīšu galiņā;
Siltu nesu kukulīti,
Gaužas riežu asariņas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49001.

Upe tek, upe tek,
Es tecēju raudādam;
Vējiņš upi plivināja,
Tautas mani raudināj.
373 [Sarkaņu Md].

49002.

Upes malu līki kārkli,
Te man labi viju vīt;
Tautiešam gaŗi mati,
Tos man labi plucināt.
373 [Sarkaņu Md].

49003.

Ūdens mani viegli nesa,
Vilnīts sita maliņā;
Tautiets mani raudīnāja,
Nedev' darba, nedev' miega.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49004.

Vai manu rītai,
Vai vakarai!
Māte mani iedeva
Vaimanu dēlam.
15 [Alūksnes Vlk].

49005.

Vai manu rītā,
Vai manu vakarā!
Mans dēls pārveda
Vaimanas meitu.
39 [Bārtas Lp].

49006.

Vaļa vaļa tev, tautieti,
Ne visai tava vaļa:
Vaļa mani agri celt,
Ne vaļ' mani nicināt.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

49007.

Var pazeit tū puisīti,
Ka jis Geles nažāluos:
Lai jei raud nūmierdama,
Jis jai rūkas nadalyks.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49008.

Vārgas man's kungi sauca,
Vārgas sauca bāleliņi;
Vai tādēļ vārga biju,
Kad vārgam iedevāt?
358 [Rugāju Abr].

49009.

Vāverīte plaukstas sita,
Silā balsis atskanēja;
Tautās raud mūs' māsiņa,
Brāļos bira asariņas.
219 [Lestenes Tk].

1. Purvā dzied lakstīgala,
Eglājā atskanēja;
Tautās raud mūs' māsiņa,
Bāliņos atskanēja.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 37 -

2. Pūrā klīdze vanadziņš,
Sylā bolss i atskanēja;
Myus' muosiņa tautās raud,
Bruoļūs byra asariņas.
170 [Kapiņu D].

49010.

Iz olūta guni kyuru,
Caur olūtu dyumi guoja;
Raud muoseņa tauteņuos,
Bierst osoras bruoleņūs.
143 [Jāsmuižas D].

49011.

Vysu dorbu padarēju,
Vyss izgā maņ pa pruotam:
Zyrgu labi (es) aizjiudžu,
Zyrgu labi aizgrūžuoju;
Tik vīn i na pa pruotam
Sev pajēmu leigaviņu.
414 [Stirnienes Rz].

49012.

Visu gadu sadzīvoja,
Ne vārdiņa nerunājis;
Kā no koka skaida lēca,
Tā no tevis valodiņa.
190 [Kokneses Rg].

49013.

Vysu myužeņi rauduoju
Vīnas dīnas guojumiņu,
Lobuok es tū dīneņi
Zam egleites pasādātu,
Na zam zeiļu vainadziņa.
182 [Kaunatas Rz].

49014.

Vysu pyrma pavasari
Zīd dzaltonais purineņš;
Vysu pyrma tautu dāls
Mani gauži raudynoj'.
466 [Vārkavas D].

49015.

Vistiņ, tavu skaistu spalvu,
Tā nokrīta kaņepēs;
Māsiņ, tavu dzīvošanu
Ar svešiem ļautiņiem!
3 [Adulienas Md].

49016.

Veizi ovu kuojiņā,
Tū apovu, tei nupleisa,
Kur bej manim tevi likt,
Namīlējušu līgaviņu?
358 [Rugāju Abr].

49017.

Zaļa prīde, zaļa egle,
Caune grauza viersyunīti;
Dzeivs tāvs, muomuliņa -
Draugs bērniņu ryudynuoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49018.

Zila, zaļa gaisma ausa,
Iesarkana saule lēca;
Visu mūžu noraudāju,
Asariņas slaucīdama.
184 [Ķēču Rg].

49019.

Zied rozītes, staigā mārša
Pa bāliņa pagalmiņu;
Es staigāju raudādama
Par tautieša purmalīti.
72 [Cesvaines Md].

49020.

Žagarīnu laivu pinu
Līgavīnu slīcināt,
Kam tā mani agri cēla,
Sebu deva āzaidīn(u):
Āzaidīnu launagā,
Launadzīnu vakarā.
39 [Bārtas Lp].

3. Vīrs dzērājs; dzērāja posta dzīve

26924.

Ai Dieviņ, ai Laimiņ,
Dzērājs miežu arājiņš;
Tas apdzēra savus miežus,
Tīrumāi turēdams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

269241.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņš
Dzērājiņa līgavai!
Piekūst rokas, piekūst kājas,
Tādu sleņģi vazājot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26925.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Dzērājs mans arājiņš!
Apdzeŗ savu sīku naudu,
Manas baltas villainītes.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 38 -

26926.

Ai Dēklīte mīļa balta,
Ko tu mane nolēmusi:
Lielu alus dzērējīnu,
Kumelīna skrējējīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26927.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Ko tu biji nolūkojse!
Krogus ģiru, lapu guļu,
Ne maizītes devējiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Te nu bija tev, Lībīte,
Šīs vasaras lūkojums:
Krogus ģira, lapu guļa,
Kumeliņa skrējējiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26928.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Neba lietas tu dabūji:
Kāda kroga dzērājiņa,
Zem galdiņa gulētāja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26929.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Tavs vīriņš dzērājiņš,
Ik vakaru sētā jāja
Nosvīdušu kumeliņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26930.

Ak tu salta palikuse,
Mana jauna līgaviņa!
Cik es gāju krodziņā,
Tik ar kruķi mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26931.

Apkārt galvu vālīt' griezu,
Villainītes velēdama;
Apkārt roku matus metu,
Dzērāj' vīru valdīdama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26932.

Arājam cisas taisu,
Ne tam kroga dzērājam;
Var tas kroga dzērājiņš
Uz akmeni pārgulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26933.

Arājs ara lauciņā,
Dzērājs dzēra krodziņā;
Dzērājam vairāk mantas
Nekā lauka arājam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

26934.

Arājs tika tev, māsiņ,
Ne īstais arājiņš:
Visu krogu dzērājiņš,
Ceļa malu gulētājs.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

26935.

Atkal nauda, atkal nauda,
Atkal dzēru krodziņā!
Atkal mana līgaviņa
Raud, galviņu saņēmuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

26936.

Bērza skalu ielipīju
Tumšajāi vakarāi,
Lai redz ceļu arājiņis,
No krodziņa pārejot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26937.

Brālīt, tava līgaviņa
Pudelei radiniece:
Izcepuse mīkstu maizi,
Iet pa ceļu kūpēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

26938.

Bridu, bridu dūņu puru,
Vēl iebridu rāvājā;
Bēgu, bēgu bargas tautas,
Vēl dabūju dzērājiņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Es izbridu dūņu puru,
Nu iebridu rāvējā;
Es izbēgu bargu tautu,
Nu iebēgu dzērējā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26939.

Būtin būs man godiņš,
Vai būs liels, vai būs mazs:
Būs manam vīriņam
No krodziņa atšķirības.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26940.

Būtu mana līgaviņa
Liela alus dzērājiņa,
Es tai kaltu biķerīti
No veciem(i) daldeŗiem.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

- 39 -

1. Maza mana līgaviņa,
Medus alus dzērājiņa;
Es tai kalšu biķerīti
No veciem daldeŗiem.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

26941.

Drīzi mirku rasiņā,
Drīzi - drēbes velēdama:
Es jau pate sen zināju,
Dzērājs mans arājiņš.
316 [Jēkabpilī].

26942.

Dzērāj' tēva meita biju,
Dzērāj' puiša līgaviņa;
Es jau biju ieraduse
Dzērājam kājas aut.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26943.

Dzērājam vīriņam
Acūdeņa nevajag:
Ik rītiņa mazgajās
Līgaviņas asarās.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26944.

Dzērājiņa dzērājiņa,
Neliedzos, neliedzos!
Es apdzēru tautiešam
Dancotāju kumeliņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26945.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud,
Gaida savu dzērājiņu
No krodziņa pārnākam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

26946.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud:
Ik vakara nosegloja
Nosvīdušu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26947.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakaru gauži raud:
Ik vakaru nosedloja
Cita bēru kumeliņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

1. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakari gauži raud:
Ik vakari nosegloja
Citu jaunu kumeliņu,
Citu jaunu kumeliņu,
Izmainītu krodziņā.
"Mani segli, man' iemauti,
Nava mana kumeliņa,
Mans labais kumeliņš
Cita vīra rociņā,
Cita vīra rociņā,
Cita vīra stallītā".
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

26948.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud:
Mīksta vieta, balts palags,
Nava otra gulētāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

269481.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud,
Raud, kājiņas apaudama,
Kumeliņu barodama,
Raud par savu dzērājiņu,
Par bēro kumeliņu.
70 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26949.

Dzērējiņis tautu dēlis
Izdzeŗ savu kumeliņu;
Visu mūžu dzīvodamis,
Izdzeŗ savu līgaviņu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Liels dzērājis tautas dēlis
Izdzeŗ savu kumeliņu;
Gan tu, nelga, vēl izdzersi
Savu jaunu līgaviņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26950.

Dzērājs mans arājiņš,
Es dzērāja līgaviņa.
Kur ņemsim to naudiņu,
Ko mēs abi tērēsim?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26951.

Dzērājs mans vīriņš bija,
Es dzērāja līgaviņa;
Dzers viņš pats, dos i man,
Tad mēs mīļi dzīvosim.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 40 -

1. Kas par to, kas par to,
Kad man dzērājs gadījās?
Dzers viņš pats, dos i man,
Dzersim abi dziedādami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26952.

Dzāruojs munys v'eirys b'eja,
As dzāruoja ļaudav'eņa,
Kas svātdīn'is sadz'eram
Pa boltai vylluon'ei.
427 [Varakļānu pag. Rz], 435 [Latgalē].

26953.

Dzērājs vīrs tev, māsiņa,
Dzērājs tev, dzērājs man;
Tavs atnāca sētiņā,
Mans guļ kroga pagaldē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Dzērājs vīrs tev, māsiņa,
Dzērājs tev, dzērājs man;
Tavs gulēja krodziņā,
Mans celiņa maliņā.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

26954.

Dzērājs vīrs tev, māsiņ(a),
Jautra miega tev vajag;
Kas kājiņas tam noāva,
Kas nojūdza kumeliņu?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26955.

Dzērājs vīrs tev, māsiņ,
Jautru miegu tev gulēt,
Ik vakarus noseglot
Nosvīdušu kumeliņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26956.

Dzēru kunga krodziņāi,
Villainītes atmetusi;
Lai maksāja tautu dēls
Baltajām šķiliņām.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26957.

Dzērušam vīriņam
Div' prātiņi galviņā:
Vienā prātā sievu kaut,
Otrā bērnus ārā grūst.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

26958.

Dzer tu alu, līgaviņa,
Nedzer sūru brandaviņu:
Tu jau pati gan zināji,
Maz man sīka sudrabiņa!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26959.

Dzer, vīriņ, nebēdā,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Pūriņš bija sīkas naudas,
Sieciņš baltu dālderīšu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

26960.

Dzerta nauda krodziņā,
Ne tā visa mana dzerta:
Cita bija mana dzerta,
Cita manas līgaviņas.
Kuŗa bija mana dzerta,
To es pats aizmaksāšu;
Kuŗa manas līgaviņas,
Lai maksā raudādama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Dzerta nauda krodziņā,
Vai tā visa mana dzerta?
Tā vien bija mana dzerta,
Kas galdiņa galiņā;
Kas uz durvju stenderītes,
Tā bij manas līgaviņas.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

26961.

Iededzinu gaŗu skalu,
Sēdu ilgi vakarā,
Gaidu savu mieļu tapu
No krodziņa pārnākam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakaru bēdājās,
Gaida sava dzērājiņa,
No krodziņa atejot.
Izdeg skali, izdeg sveces,
Nevar vīra sagaidīt;
Taisa cisas, iet gulēt
Asariņas slaucīdama.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2. Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud;
Iededzina gaŗu skalu,
Ilgi sēž vakarā,
Gaida savu dzērājiņu,
No krodziņa pārejot;
Cik sunītis ierejās,
Tik pie loga skatījās.
Izdeg skals, nesagaida,
Iet gulēt raudādama.
Jau pusnakts pagājuse,
Nāk mājā dzērājiņš,
Krogu krogus izstaigājis,
Ceļa malas izvārtījis.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 41 -

26962.

Iesim, sieva, rijas kult!
- Ai Dieviņ, galva sāp!
Iesim, sieva, krodziņā!
- Kur tā mana vilnainīte!
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

1. Iesim, sieva, rijā kult!
- Vai vīrī, galva sāp!
Iesim, sieva, krogū dzert!
- Vilkšos līdzi, kā varēšu.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

26963.

Ekur gudri, ekur skaiški
Ļaudaveņa padareja!
Krūdzeņā pīdzārus'e,
Syuta suni lyuku plāstu.
Tak sun'eits rauduodams,
Asareņis slauc'eidams.
426 [Sakstagala pag. Rz].

26964.

Ekur labi, ekur labi
Līgaviņa padarīja:
Padzēruse krodziņā,
Palaiž manu kumeliņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26965.

Ekur skaisti, ekur labi
Līgaviņa padarīja:
Piedzeŗ pati krodziņā,
Palaiž manu kumeliņu.
Par kumeļu nebēdātu,
Būt' jau pati atnākusi.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

26966.

Es augdama nedomāju
Tādam tapti līgaviņa:
Alus draņķis tas dēliņis,
Dižvalodas māmuliņa.
226 [Kandavā (Tl)].

26967.

Es dzērāja negribēju,
Man dzērājs gadījās.
Ai tu manu lielu kaunu
No citām māsiņām!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26968.

Es dzērāja negribēju,
Man dzērājs gadījās.
Vai bij pate Veļa māte
Man dzērāju taupījuse?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26969.

Es dzērājis arājiņš,
Man dzērāja līgaviņa;
Kas to manu cepurīti
Dzērumā paglabās?
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

26970.

Es dzērājs tautu dēls,
Man dzērāja līgaviņa;
Nevarēja piesamest
Viens otram dzīvojot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26971.

Es dzēru, pivaju,
Mans vīrs mājē,
Mans vīrs mājē
Pakulas snāja.
Snāj, snāj, vīriņ,
Tov būs, man būs:
Tov būs biksites,
Man rinduciš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26972.

Es gan zinu, ko darīšu
Ar lielo dzērājiņu:
Veš' silā, sieš' pie priedes,
Pie lielā skudru pūļa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26973.

Es izdzēru tautietim
Triju gadu kumeliņu;
Dievs to zina, kā vēl būs
Ar manām raibulēm!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

26974.

Es, māsiņ, tev piesaku,
Man pieteica māmuliņa:
Ja tautiets krogā gāja,
Per, pie gultas piesējusi!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26975.

Es nevaru rikšus braukt,
Man naudiņa vezumā;
Es nevaru krogā dzert,
Mājās jauna līgaviņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 216 [Ventspilī], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 42 -

26976.

Es piedzēris vīriņš bij',
Kas gulēti mani veda?
Jauna mana līgaviņa,
Tā no manis kaunējās.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

26977.

Es rītā paģirām
Nosakavu zvirbulīti;
Divas reizas pats paēdu,
Trešo mana līgaviņa.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Es rītā paģirām
Nokavos cīrulīti;
Vienu pusi pats apēdu,
Otru devu līgavai.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26978.

Es savam vīriņam
Priekšas kājas apkaustīju,
Lai tas zobu neizlauž,
Uz krodziņu staigādams.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26979.

Es tā nieka nebēdāju,
Ka man kroga dzērējiņš:
Mana pūra dubenā
Stīgām šūta karbačiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26980.

Es tev lūdzu, brāļa sieva,
Sild' man siltus kāpostiņus;
Mana sieva piedzērusi,
Ausis vien skurināja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Pasild' man, brāļa sieva,
Vakarējus kāpustiņus:
Mana sieva piedzēruse,
Abas ausis nolaiduse,
Abas ausis nolaiduse,
Kūlā galvu iebāzuse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26981.

Es to daudzi nebēdāju,
Kad dzērājs gadījās:
Kad tam nauda, lai tas dzēra,
Kad piedzēris, lai gulēja!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26982.

Es to savu vīra bungu
Līdzi vežu krodziņā;
Pate dzēru krodziņā,
Vīr' atstāju stadalā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26983.

Gadīties gadījās,
Nele lieta gadījās:
Visu krogu dzērājiņš,
Visu meitu brūtgāniņš.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

269831.

Gana bēdzu, neizbēdzu
To dzērāja tēva dēlu;
Bēdzu maza ganīdama.
Bēdzu, liela uzauguse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26984.

Gana lēni es staigāju,
Gana gudri lūkojos,
Vēl i tad gadījās
Dzērājs miežu arājiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26985.

Gauži raud miežu vārpa,
Pie celmiņa gulēdama;
Gauži rauda brāļu māsa
Pie dzērāja tēva dēla.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26986.

Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Gauži raud tā meitiņa,
Pie dzērāja piegājusi.
2411 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26987.

Guli, mana līgaviņa,
Kur vietiņu taisījusi!
Ja man bija līksma daba,
Es atradu, kur gulēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26988.

Jo es tāda vairījos,
Jo man tāds gadījās:
Slinka, laiska vairījos,
Dzērājiņš gadījās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 43 -

26989.

Jūs, sieviņas, nezināt,
Kādas bija vīru dienas:
Vīrs ar alu satikās,
Nevar lēti izšķirties.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

26990.

Kā, māsiņa, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
Gaidu savas mieļu tapas
No krodziņa pārnākam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26991.

Kā, māsiņa, tu raudāji?
Tev bij labis arājiņš.
Es dusēju, es raudāju,
Man bij kroga dzērājiņš.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

26992.

Kādu labu es dabūju,
Tautiņās aiziedama?
Dabūj' kroga dzērājiņu,
Sev galviņas dauzītāju.
32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)].

26993.

Kam, māmiņa, man' auklēji,
Kam tik daiļu darināji,
Kad tu mani atvēlēji
Tādam kroga dzērājam?
121 [Gulbenē (Md)].

26994.

Kam, māsiņa, gultu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Tavs vīriņis dzērējiņis,
Kur tas kritis, tur gulēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26995.

Kam, māsiņa, vietu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Atnāks kroga dzērājiņš
Dubļaināmi kājiņām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26996.

Kam, māsiņa, tu raudāji,
Klētē vietu taisīdama?
- Kā, bāliņi, neraudāšu,
Krogā otris gulētājs;
Ja krogā, lai krogā,
Ka neguļ ceļmalā!
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

26997.

Kas pazina man' dzērušu,
Kas gulēt mani veda?
Līgaviņa, tā pazina,
Tā gulēt mani veda.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26998.

Kas tecēja gaŗu ceļu,
Kā vācieša kumeliņš?
Kas dzīvoja grūtu mūžu,
Kā dzērāja līgaviņa!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26999.

Ko Dievam es darē,
Ka Dieviš man spītē?
Dieviš, man spītedams,
Dod dzērej' arajiņ'.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

27000.

Ko, māsiņa, darīsim,
Abām tādi arājiņi:
Tavu teica sliktu vīru,
Manu lielu dzērājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27001.

Ko, vīriņ, gražojies:
Vai es tavu naudu dzēru?
Es pārdevu sav' aitiņu,
Sav' aitiņas naudu dzēru,
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27002.

Krogā dzertu, krogā dzertu,
Tautiets naudas man nedev';
Es būš' dzert parādā,
Maksā, šķelmi, raudādams!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27003.

Krogā gāju alus dzert,
Ķīlām liku villainīti;
Ja, tautieti, tev ir žēl,
Izpirc manu villainīti!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27004.

Krogā gāju alus dzert,
Vīru slēdzu tīnītē.
Ne pie kroga nepiegāju,
Vīrs ar tīni pakaļā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 44 -

1. Māte mani, meitenīti,
Dod vecam bārzdaiņam;
Kauns man bij par tēvu saukt,
Grēks - par vecu bārzdainīti.
Pati gāju uz krodziņu,
Vīru slēdzu stīnītē;
Atsaskatu atpakaļ,
Vīrs ar stīni pakaļā,
Vīrs ar stīni pakaļā,
Galdi vien nograbēja!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

2. Pats es gāju uz krodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē;
Ne pie kroga nedagāju,
Siev' ar tīni pakaļā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27005.

Labāk kunga darbeniece,
Ne dzērāja līgaviņa:
Dabus dienu nedēļām,
Pie dzērāja visu mūžu.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

27006.

Labāk mani māmuliņa
Ūdenī iemetuse,
Nekā būtu iedevuse
Tādam kroga dzērājam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Labāk būtu māmuliņa
Ūdenī iemetuse,
Nekā mani iedevuse
Neveiklīša rociņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

27007.

Labāk sēdu straumītē,
Ne dzērāja kamanās;
Straumīt' viegli vizināja,
Dzērājs gauži raudināja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

27008.

Labāk vienu pusgadiņu
Barga kunga darbiniece,
Nekā vienu nedēļiņu
Dzērājiņa līgaviņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Labāk būtu visu mūžu
Bāleliņa kalponīte,
Nekā vienu vasariņu
Dzērājiņa līgaviņa.
Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakara gauži raud;
Pie vārtiņa stāvēdama,
Gaida sava arājiņa,
Gaida sava arājiņa
No krodziņa pārejot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

27009.

Lai stāvēja, kas stāvēja,
Stāv dzērāja kumeliņš;
Lai raudāja, kas raudāja,
Raud dzērāja līgaviņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27010.

Lielu, gaŗu purvu bridu,
No dzērāja bīdamies;
Līdz bij' purva maliņā,
Top' dzērāja līgaviņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

27011.

Līgaviņa bēdājās,
Ka es liels dzērājiņš;
Nebēdā, līgaviņa,
Savu dzēru, ne otra!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27012.

Līgaviņa, mātes meita,
Drāvē mani dzērumā,
Sit pliķīti mācīdama,
Dod mutītes mīļodama.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27013.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Nelaid mani delverēt,
Grozīt savu kumeliņu!
216 [Ventspilī].

27014.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Neļauj mani delverēt,
Dauzīt savu augumiņu!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

27015.

Līgaviņa, mātes meit',
Valdi mani dzērumā,
Sit pliķi, dzen gulēt,
Ja vārdiņa neklausīju!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 45 -

27016.

Līgaviņa, mātes meita,
Valdi mani dzērumā,
Sit pliķīti, ved gulēt,
Neļauj vaļas delverēt!
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Līgaviņa, mātes meita,
Piekop mani dzērumā,
Noaun kājas, liec gulētu,
Neliec vaļas delverēt!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27017.

Līgaviņa mani rāja,
Ka es alu piedzeŗos;
Dzer tu pati, līgaviņa,
Ne vārdiņu nesacīšu!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27018.

Līgaviņa mani rāja,
Kad es dzēru alutiņu.
Nerāj mani, līgaviņa,
Pats miezīšu sējējiņš!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27019.

Līgaviņa mani rāja,
Kam es dzēru alutiņu.
Cieš tu miegu, līgaviņa,
Es cietīšu alutiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27020.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Rāj tu mani dzērumā;
Tu jau pate gan zināji:
Traka galva dzērājam!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27021.

Lūdz mani, tautieti,
Vedīšu krogā;
Ja labi nelūgsi,
Tad nevedīšu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27022.

Māte, mani audzēdama,
Sola kunga dēliņam;
Kad izaugu, tad iedeva
Lielam kroga dzērājam.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

27023.

Māte mani daudzināja
Tautietim iedevuse;
Krogu žūpa, lapu guļa,
Ne maizītes arājiņis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27024.

Māte mani mīļ' auklēja,
Mīļi kāra šūpulīti;
Izšūpojsi, izauklējsi,
Atdod kroga dzērājam.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27025.

Mana paša līgaviņa
Sauca mani dzērājiņu.
Kad es biju dzērājiņš,
Tu dzērāja līgaviņa!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Mana paša līgaviņa
Man kauniņu padarīja:
Pilna māja svešu ļaužu,
Sauca mani dzērājiņu.
Kad es biju dzērājiņis,
Tu dzērāja līgaviņa!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27026.

Mana sieva, gaigalīte,
Tā bij laba saimeniece:
Ik rītiņa krodziņā,
Rudzu kule mugurā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27027.

Mana sieva piedzērusi
Muskuliņa krodziņā,
Nolauzusi deguniņu,
Par degsnīti tecēdama.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

27028.

Mana sieva piedzērusi,
Pelnu sieku pārdevusi.
Kur, sieviņa, mana daļa
Par malciņas skaldījumu?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27029.

Mīļi lūdzu bāleliņus,
Lai rok stabu istabā,
Kur piesiet tautu dēlu,
Lai uz kroga netecēja.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

27030.

Mini, mini, tautu dēls,
Kas manā pūriņā!
Bij manā pūriņā
Rīgā pirkta karbačiņa;
Tā neļāva krogū dzert,
Ne tramdīt kumeliņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 46 -

1. Man pūriņa dibenē
Rīgā pirkta kārpačiņa;
Tā niļāva krogā dzert,
Ni maiņāt kumeliņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

27031.

Mini, mini, tautu dēls,
Kas manāi pūriņāi:
Bij manāi pūriņāi
Stīgām šūta karbačiņa,
To es tevi karbačošu
No krodziņa sētiņāi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Drošu sirdi turēdama,
Jauna gāju tautiņās,
Gan es labi zinājos,
Kas gul pūra dubenā:
Manāi pūra dubenā
Stīgām šūta pātadziņa.
Gan es tavus gaŗus matus
Gar rociņu sitināšu;
Gan es tavus gaŗus kaulus
Ar pātagu spridzināšu,
Ar pātagu spridzināšu
No krodziņa sētiņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

27032.

Ne es smēju bāliņam,
Pie māmiņas dzīvodama,
Ne savam arājam,
Kad krogā piedzēries.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27033.

Ne uz viena es neraudu,
Kā uz savu māmuliņu:
Māmiņ' mani izdevuse
Lielam krogus dzērājam.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

27034.

Nebariesi, līgaviņ,
Ka es biju iesareibs!
Alus alus, brandaviņš,
Tie man galvu reibināja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

27035.

Nedod Dievs man dzērāju,
Man krodziņš tuvumā;
Man nebija tuvumā
Sidrabiņa kalējiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27036.

Nedod Dievis man jaunai
Tik dzērēju arājiņu;
Kauns man bija tik jaunai
Piedzērušu sētā vest!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27037.

Nedomā, tautu dēls,
Tava vaļa vairs nebūs:
Krogā dzert nedabūsi,
Apakš beņķa negulēsi:
Mana pūra dubanē
Stīgām pīta pātadziņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27038.

Neraud' žēli, līgaviņa,
Vēl es tavu netērāju;
Vēl tērāju to naudiņu,
Ko iekrāju, jauns būdamis.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

27039.

Noraudzīju tautu dēlu
Augumā, tikumā.
Bij augums, bij tikums, -
Brīnum ģeķis dzērumā!
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27040.

Nu es dzēru, nu man tika,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Nebūt' mane tā vaļiņa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

27041.

Pasadzēris es pārdevju
Savu labu kumeliņu.
Kur tā mana līgaviņa,
Ka tā mane neredzēja?
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27042.

Piedod, Dievi, manim grēkus,
Tas notika dzērumā:
Netīšām es apskavu
Otra vīra līgaviņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 47 -

27043.

Pimbers tek uz krodziņu,
Līkumiņus locīdams;
Mans vīriņš pakaļ tek,
Ādas bikses braucīdams.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Līku loču dalders tek
No krodziņa uz krodziņu;
Jauni puiši pakaļ skrēja,
Savas bikses raustīdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27044.

Reti gāju, ilgi dzēru
N-iešu krodziņā.
Dzied gailīts, rej sunīts,
Gaida sieva sētiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27045.

Sieviņ' man naudu deva,
Raida mani rudzu pirkt.
Es nogāju krodziņā,
Sēžu galda galiņā;
Sēžu galda galiņā,
Alus kanna rociņā.
Tikām dzēru, tikām dzēru,
Līdz kājiņas vairs nenesa;
Kad kājiņas vairs nenesa,
Lai nes manis kumeliņš,
Lai nes manis kumeliņis
No krodziņa sētiņā.
Raud sieviņa, raud bērniņi,
Tukšu maisu vazādami.
Neraud', sieva, neraud', bērni,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Ciemā ceplis, mežā malka,
Rīgā rudzi spīķerī;
Rīgā rudzi spīķerī,
Kungiem nauda kabatā.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Sieva man naudu deva:
Brauc, vīriņ rudzu pirkt!
Es iebraucu krodziņā,
Metu maisu pagaldē.
Trīs dieniņas, trīs naktiņas
Pa krodziņu saļeloju.
Sieva raud, bērni kauc,
Bez putrāmu kāpostiņi.
Ko, sieviņa, tu raudāji,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Pūriem mēru sīku naudu,
Siekiem vecus dalderīšus.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27046.

Sieviņ' ar man' ķīvējās,
Ka es dzeŗu krodziņā.
Ko, sieviņa, ķīvējies,
Še man visi gabaliņi:
Še cimdi, še cepur',
Še labais kumeliņš.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

1. Sieviņ' ar man' ķīvējās,
Kad es dzēru krodziņā.
Še cimdiņi, še jostiņa,
Še naudiņa maciņā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27047.

Sieviņ' [Sieva] mana miega cūka,
Es pats alus dzērājiņš;
Es nevaru als piedzert,
Sieva miega izgulēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

27048.

Sieviņ' [Sieva] mana miega cūka,
Es pats kroga dzērājiņš;
Sieva guļ gubenī,
Es pa krogu trallināju.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Līgaviņa miega cūka,
Es pats alus bāleliņš;
Viņa guļ gultiņā,
Es pats tapas galiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Sieva mana miega cūka,
Es pats alus bālelīc;
Abi divi gulējām
Alus mucas galīnā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27049.

Sieviņ', mana pīpučiņa,
Tev pieder aizkrāsnīte;
Vīriņam piederēja
Galda gals, alus kanna.
216 [Ventspilī].

27050.

Sieviņ' raud, bērni raud,
Bez putraimu kāpostiņi;
Vīriņš skaisti gavilē
Kroga galda galiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 48 -

27051.

Sieviņ', mana sirdspuķīte,
Valdi mani dzērumā!
Ja tu mani nevaldīsi,
Laba ceļa nestaigāšu.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

27052.

Sētāi iešu, sētāi iešu,
Kas jel mani sētāi gaida?
Līgaviņa, dusmu pūce,
Tā tik mani sētāi gaida,
Tā tik mani sētāi gaida
No krodziņa pārejam.
Līgaviņa, dusmu pūce,
Ar dusmāmi gultu taisa
Ar dusmāmi gultu taisa,
Aicin' mani klātgulēt.
Guli pate, dusmu pūce,
Savāi pēļu gultiņāi!
Es gulēšu pie krāsnīša
Savāi koka beņķītēi.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

27053.

Sen gribēju jau atteikt
Lielam krogu dzērējam,
Vai laimīte man' davede, -
Kā paņēme, tā atstāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

27054.

Seskis dara alutiņu,
Caur zemīti dūmi kūp;
Tur piedzēra mana sieva,
Pā(r)iet, zemi grābstīdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27055.

Zina kungi, zina ļaudis,
Es godīgs tēva dēls;
Ļaudaviņa vien sacīja:
Visu krogu dzērājiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27056.

Smuka mana līgaviņa,
Alutiņa piedzēruse;
Kad vedīšu rijiņā,
Tad redzēšu, kāda būs:
Nāks kā gove nīdēdama,
Kā lācītis ņaudēdams.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27057.

Sukā sieva ar dzeršanu,
Vīrs ar maka raisīšanu.
- Tu vīriņi, vairāk pelni,
Ar priekš manis aizmaksā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27058.

Suņi rej, gaiļi dzied,
Man no kroga pārnākot.
Sieviņ mīļā, nebaries,
Ka es ilgi krodziņā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

27059.

Taisies, mana līgaviņa,
Es aizjūgšu kumeliņu,
Es atradu krodziņā
Vakar gardu brendaviņu.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

27060.

Tautiešam, dzērājam,
Lieli gaŗi melni mati;
Tie bij labi māsiņai
Apkārt roku sitināt,
Apkārt roku sitināt,
No krodziņa mājā vest.
24 [Lēdurgas draudzē].

27061.

Teci, manis kumeliņ,
Da tam sila krodziņam:
Tur dzeŗ mana līgaviņa,
Pa mārkai maksādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

27062.

Tidridritam, kas kaiš citam,
Ka mēs mīļi dzīvojam?
Ab' ar sievu krogā gājām,
Abi mežā malku cirst.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27063.

Tīšām gāju, nebēdāju,
Pie dzērāja tēva dēla;
Kad vārdiem neklausīs,
Gan pātaga izmācīs.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27064.

Turu, turu, valdu, valdu,
Nevar' sievas novaldīt:
Kad uz krogu, tad pa priekšu,
Kad no kroga, no pakaļas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 49 -

27065.

Upe tek žvārkstēdama
Grīslainā purviņā;
Iet māsiņa raudādama
Pie dzērāja tēva dēla.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Svilpodama irbe tek
Pār dūnaiņu ezariņu;
Raudādama meita iet
Pie dzērāja tēva dēla.
121 [Gulbenē (Md)].

27066.

Uz akmeņa nesēdēju,
No akmeņa dairījos,
Lai tas manis arājiņis
No krodziņa dairījās!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Atsēdos ganīdama
Uz pelēka akmentiņa,
Lai tas manis arājiņis
Krogā nakti negulēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Nesēdēju uz akmiņa,
Lai nedzēra arājiņš;
Sēž' akmiņa maliņā,
Lai no kroga vairījās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27067.

Uz krodziņu dzertu gāju,
Līgaviņu līdza vežu,
Kas man cimdus, cepurīti
Dzērumāi paglabāja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Ciemā gāju alus dzert,
Līgaviņu līdza vedu,
Kas jel man dzērušam
Cepurīti paglabās.
216 [Ventspilī].

27068.

Vai bij Dievs, vai nelaime
Man dzērāju vēlējuse!
Krustu metu, velns atstāja,
Ko darīšu dzērājam?
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

27069.

Vai, māmiņa, es izrāšu
Nenorātu tēva dēlu?
Piedzēr's miega negulēja,
Nedzēr's darba nedarīja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27070.

Visi kungi mani zina,
Ka es labs tēva dēls;
Līgaviņa nezināja,
Ka es kroga dzērājiņš.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

49021.

Aizadedžu garu skolu,
Ilgi sēžu vokorā;
Gaidu sova dzāruojeņa
Nu krūdzeņa atejūt.
Vysu pūru bridējeņš,
Vysu krūgu dzāruojeņš.
182 [Kaunatas Rz].

49022.

Apnīk manim lietus diena,
Apnīk dzērājs tēva dēliņš;
Saules diena neapnika,
Nedz nedzērāj' tēva dēliņš.
192 [Kosas C].

49023.

Cik es gāju uz kruodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē;
Kad pārnācu no krodziņa,
Mana sieva pazudusi.
134 [Ilzenes Vlk].

49024.

Citas sievas, citas sievas,
Manu bērnu glabājat!
Es dzērāja sieva biju,
Es par bērnu nebēdāju.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

49025.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināj';
Tā drebēja mātes meitas
Pie dzērāja tēva dēla.
279 [Naukšēnu Vlm].

49026.

Dzāruojiņa leigaviņa
Cymdā naudu skandynuo;
Cymdā naudu skandynuo,
Sauļā slaucē asariņas.
358 [Rugāju Abr].

49027.

Dzērējiņa līgaviņa
Gudra, čakla tautu meita;
Tev bij manas kājas aut,
Nojūgt manu kumeliņu.
343 [Rāvas Lp].

- 50 -

49028.

Dzāruojeņa ļaudaveņa
Ilgi sēd vokorā;
Aizdadz skolu, aizdadz ūtru,
Navar veira sagaidīt.
89 [Dricēnu Rz].

49029.

Dzāruojeņa ļaudoveņa
Ilgi sēd vokorā;
Ilgi sēd vokorā,
Dzāruojeņa gaideidama.
174 [Kārsavas Ldz].

49030.

Dzāruojeņa ļaudoveņa
Nikod loba naredzieja:
Vysa juos seika nauda
Krūga golda galeņā.
Raud par veiru dzāruojeņu,
Raud par bāru kumeleņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49031.

Dzērājiņa līgaviņa
Zaķīt' brauca baznīcā.
Kamēr pati baznīcā,
Zaķīts kroga kāpostos.
90 [Drustu C].

49032.

Dzērāj' puika pats es biju,
Dzērāj' ņēmu līgaviņu;
Abi sēžam krodziņā,
Viena galda galiņā.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

49033.

Dzāruojs munys veirys beja,
Es dzāruoja ļaudaviņa;
Ik dīniņas puordzērem
Symtu rubļu kumeliņ(u).
326 [Preiļu D].

49034.

Dzāruojs munis veirs beja,
Es dzāruoja leigaviņa;
Ik reitiņa uz krūdziņu,
Rudzu kule mugurā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49035.

Dzāruojs muns veireņš beja,
Es dzāruoja ļaudaveņa;
Ama obi krūdzeņī
Dzersim boltas villainītes.
551 [Ludza Ldz apr.].

49036.

Es augdama necerēju
Tādam tapt līgaviņ':
Alus draņķis tavs dēliņš,
Dižbaložu māmulīt'.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49037.

Es izdzēru vīriņam
Triju gadu kumeliņ'.
Tu, vīriņ, nezināji,
Kā klāsies gosniņai.
40 [Basu (Bases) Azp].

49038.

Es negribu dzērājiņa,
Negrib' kāršu spēlmanīša.
Dzērājiņa, spēlmanīša
Līgaviņas gauži raud.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49039.

Es izaugu pie māmiņas
Kā rozīte dārziņā;
Nu iedeva dzērājami,
Kā bij manim nu dzīvoti?
476 [Vecpiebalgas C].

49040.

Es piedzēris krodziņā,
Zirgs aiz loga klaudz pie loga.
Sieviņ', mana kukažiņa,
Pupu kule mugurā.
322 [Praulienas Md].

49041.

Es redzēju tautu dēlu
No rītiņa izjājam;
Pārnāk, kājām staigādams,
Kumeļ' krogā atstādams.
467 [Vārmes Kld].

49042.

Es sovami veiriņam
Dzeļža vožas sasakolu;Poša guoju krūdziņā,
Veiru vežu stodolā.
389 [Silajāņu Rz].

49043.

Gŗūti pūta sila priedes,
Smalka lietus pielijušas;
Gauži raud līgaviņa,
Dzērājiņu gaidīdama.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

- 51 -

49044.

Gryuts munami zirdziņam
Bārza molkas vazumiņš;
Gryuts jam beja kolnā kuopt,
Gryuts nu kolna lejiņā;
Gryuts munai muoseņai
Ar dzāruoji oruojiņu.
494 [Viļānu Rz].

49045.

Kad es būtu to zināj'se,
Ka es tava līgaviņ',
Stāvus lēktu Daugave,
Ne dzērāja līgaviņ'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49046.

Kam as pyrma zynuojusja,
Ka tiks veirs dzāruojeņš,
Byut' osoruos nūsleikusja,
Na pi veira izguojusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49047.

Kam, muoseņ, gultu taisi,
Kas ar tevi gulēt īs?
Tovs veiriņš ir dzāruojiņš,
Kur nūkriss, tī guļās.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49048.

Kas, māsiņ, to pa prāt -
Iet pe tād dzērajiņ?
Es no krēsal neceltes,
Ne vēl so rok dot.
605 [Skolas].

49049.

Kas raudāja ik vokura? -
Dzārājiņa leigaviņa.
Dzārājiņa leigaviņa
Ik vokura gauži raud.
375 [Saukas Jk].

49050.

Kā es viena piedziedāšu
To lielo vēŗa malu?
Kā es viena novaldīšu
Liel' dzērāja tēva dēlu?
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

49051.

Dzērājiņa līgaviņa
Ik vakarus gauži raud:
Raud par vīra dzērumiņu,
Raud par bēro kumeliņu;
Raud, kājiņas noaudama,
Raud, kumeļu barodama.
124 [Grašu Md].

1. Dzāruojiņa leigaviņa
Ik vokora gauži raud:
Raud par veiru dzāruojiņu,
Raud par bāru kumeliņu,
Raud, kuojiņas apaudama,
Raud, kuojiņas nūaudama.
357 [Rudzētu D].

49052.

Dzāruojiņa ļaudaviņa
Nakti mīga nagulē(ja);
Sēd pi lūga rauduodama,
Asariņas slaucīdama.
89 [Dricēnu Rz].

49053.

Dzāruojiņa ļaudaviņa
Nakts mīdzeņa nagulēja;
Garu skolu aizdegusi,
Sēd pie lūga rauduodama.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

49054.

Dzērājiņa līgaviņa
Nekad skaista nestaigāja:
Visi viņas skaistumiņi
Kroga galda galiņā.
358 [Rugāju Abr].

49055.

Ko es viena piedziedāšu
Tādu lielu sila malu?
Ko es viena novaldīšu
Lieldzērāja tēva dēlu?
Māsa bija, kas palīdz,
To aizveda tautiņās.
12 [Allažu Rg].

49056.

Kā tas nāca, kur tas tika,
Kā ne domāt nedomāju:
Domāj' krietnu tēva dēlu,
Dabūj' žūpu, dzērājiņu.
Tam gulēt pie slieksniņa,
Ne pie mana augumiņa.
514 [Zentenes Tl].

49057.

Klausies, svainīti, ko es tev teikšu:
Die(v)s dos man tevi kroģī rast,
Tur es tevi stīpāšu kā vecu mucu.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 52 -

49058.

Kur, māsiņa, tavas acis,
Kad labāku neredzēji?
Simtiem tādu vārtījāsi
Pie krodziņa paslieksnē.
177 [Kastrānes Rg].

49059.

Lai gŗūt', kam bij gŗūti,
Gŗūt' dzērāja līgaviņai;
Raud bērni(ņi) bez maizītes,
Vīriņš jautri krogā gavilē.
192 [Kosas C].

1. Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūt dzērāja sieviņai:
Raud bērniņi bez maizītes,
Sals bez lupatu mugurā.
184 [Ķēču Rg].

49060.

Lai raudāja, kas raudāja,
Raud dzērāja līgaviņa:
Raud, kājiņas uzaudama,
Raud, gulēt aizejoti.
192 [Kosas C].

49061.

Lēni lēni lietus līst
Pa vienam pilienam,
Tā birst manai māmiņai
Pa vaigiemi asariņas,
Kad bij mani apsolījse
Dzērājiņa puisīšam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49062.

Līgaviņa, miega cūka,
Mani sauca dzērājiņu.
Kam tu ņēmi tādu vīru,
Kuŗš tev laba nedarīja?
476 [Vecpiebalgas C].

490621.

Leigaveņa, sirds pučīte,
Žāloj mani dzārumā;
Nasvīd ceļa maleņā
Nuotru kryuma maleņā.
605 [Skolas].

49063.

Māmiņ' mani mazumāji
Dzērājam pasolīja:
Cik likdama šūpulī:
Gul', dzērāja līgaviņa.
560 [Rīga ].

49064.

Mana mīļa māmuliņa
Mani mīļi audzināj'.
Nu viņ' mani iedevuse
Lielam krogu dzērājam.
40 [Basu (Bases) Azp].

49065.

Mana sieva gaigalīt',
Tā bij laba saimeniec:
Ik rītīnus krodzīnā,
Sieks rudzīšu padusē;
Div pudels rīkls galā,
Vēl trešā kabatā.
200 [Kuldīgas Kld].

49066.

Manā pūra dibenā
Stīgām šūta pātadziņa,
To mielošu tautu dēlu,
Kad tas ies krodziņā.
398 [Skrundas Kld].

49067.

Mirku drīzi rasiņā,
Mirku, veļu mazgādama,
Jo es pati gan zināju:
Dzērājs mans arājiņš.
203 [Kurmenes B].

49068.

Nāc mājā, nāc mājā,
Tevis gaida līgaviņa,
Tevis gaida līgaviņa
No krodziņa pārejot.
347 [Rendas Kld].

49069.

Nedomā tu, puišeli,
Kad vēl tava vaļa būs
Krogā dzērt, cik tik bija,
Mēslos gulēt pabeņķē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49070.

Nerod man mamlīt,
Kas es kung darbnic;
Tad rod man mamlīt,
Kad dzeres arjiņš.
372 [Sarkanmuižas Vp].

49071.

Neskaties, tu tautieti,
Manu mazu augumiņu!
Lai es būtu kā īkšķītis,
Es būt' tavs valdinieks;
Krogā dzērti tu netapsi,
Apakš beņķa negulēsi.
23 [Ārlavas Tl].

- 53 -

49072.

No tālienes es pazinu
Dzērājiņa līgaviņ':
Pilnas acis asariņu,
Nēzdodziņis rociņā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

49073.

No tālienes es pazinu
No tālienes tēva dēlu;
Tepat klātu neredzēju
Dzērājiņu, netiklīti.
184 [Ķēču Rg].

49074.

Nu es dzēru, nu man tika,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Nabūt' man tā vaļiņa.
224 [Lielvārdes Rg].

49075.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu man vaļa krogā dzert:
Nu ieslēdzu savu vīru
Saimenieka cūkkūtē.
90 [Drustu C].

49076.

Piedzēruse līgaviņa
Palaiduse kumeliņu.
Par kumeļu nebēdātu,
Kau' jel pate pārnākuse.
290 [Ogres C].

49077.

Pīdzērs veirys gaviluo
Krūga golda gaļeņā;
Raud i sīva, raud i bārni:
Be putruoma kuopusteņi.
170 [Kapiņu D].

49078.

Pīdzērs veirs nabāduoja,
Sīvu jyudzja komonuosi:
Vjaļc, sīveņi, rauduodama,
Asareņas slaiceidama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49079.

Ec kur labi, ec kur skaiški
Ļaudaveņa padarī:
Rudzs sanese krūdzeņā,
Poša auzas gleizdīnē.
247 [Makašānu Rz].

49080.

Sokuos man muomuleņa
Lobajam īdavuse:
Vysu krūgu dzāruojam,
Vysu dubļu bridējam.
247 [Makašānu Rz].

49081.

Samalusi atastājos
No grūtos dzirnaviņu;
Nevarēju atastāt
No dzērāja tēva dēla.
241 [Lubānas Md].

49082.

Skrej, bitīte, sasit spārnus,
Gar zaraiņu ozoliņu;
Ej, meitiņa, apdomā,
Pie dzērāja tēva dēla.
508 [Zantes Tk].

49083.

Sper, pērkonis, tautu māti
Caur ūdeni pie akmeņa!
Kā tā manu arājiņu
Neraženi lolojuse:
Izloloj'se krogus žūpu,
Ne maizītes arājiņu.
112 [Ezeres Kld].

49084.

Šaidu taidu pupureņu
Pīdarēju olūteņu.
Muna sīva pīdzāruse,
Asti grīzja gryndzynā.
576 [Varakļāni Rz apr.].

49085.

Tauteņuos izīdama,
Daboj krūga dzāruojiņu;
Daboj krūga dzāruojiņu,
Sev galviņas dauzītuoji.
174 [Kārsavas Ldz].

49086.

Tautiets, mani precēdams,
Dzīrās klēti būvēšot.
Kas tādam klēti deva,
Visu krogu dzērājam?
605 [Skolas].

49087.

Teci, muns kumeliņš,
Da tam sila krūdzeņam,
Tī dūs munai līgaviņai
Pamaduota ola dzert.
358 [Rugāju Abr].

- 54 -

49088.

Tec, upīte, līki loki,
Nu bēg mana līgaviņa;
Nu bēg mana līgaviņa
Krogā dzerta alutiņu.
39 [Bārtas Lp].

49089.

Tic tu labi, tautu dēls,
Nebūs vaire tava vaļa;
Ne laidīšu krogā dzert,
Ne locīt kumeliņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

49090.

Tev būs, sieviņ, čaklai būt,
Tu dzērāja līgaviņa;
Tev kājiņas jānoauj,
Jānojūdz mans kumeliņš.
84 [Dikļu Vlm].

49091.

Trīs putniņi jauki dzied
Skaistā lazdu krūmiņā;
Trīs meitiņas gauži raud,
Dzērājiņa līgaviņš
[līgaviņas].
254 [Mārsnēnu C].

49092.

Turu, turu, voldu, voldu,
Navar sīvas savaldjāt:
Kad uz krūgu, tai pa prīšku,
Kai nu krūga, nū pakaļ.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

49093.

Vai bij manas jaunas dienas,
Manu košu augumiņu
Noņemt tādam slemberim,
Kroga zirga skrējējam?
224 [Lielvārdes Rg].

49094.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu sievu piedzērušu,
Liela, gaŗa, lauku pieri,
Kaņepāja lindrakiem?
476 [Vecpiebalgas C].

49095.

Voi pruotiņa maņ nabeja
Īt pi taida dzāruojiņa:
Pīdzērs mīga nagulēja,
Nadzērs dorba nadarīja.
389 [Silajāņu Rz].

49096.

Man pruoteņa nabeja
Īt pi taida delvereiša.
Voi augdama naredzēju,
Kū darēja dzārumā?
Dzārumā, trokumā
Lūka sovu kumeleņi.
389 [Silajāņu Rz].

49097.

Vai redzēji manu vīru
Pie krodziņa piedzērušu:
Balts zirdziņš, sirma bārda,
Salāpītu kažociņu?
525 [Alūksne Vlk apr.].

49098.

Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu vīru krodziņā?
Mazs vīriņš, raibs zirdziņš,
Raibs teļādu kažociņš.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49099.

Vainog, munu vainadziņ,
Na nu zalta tu nūveits!
Tautīt, munu dzāruojiņ,
Kam nadzēri krūdziņā?
Dzāruojs dzer krūdziņā,
Zemnīks dzēra sētiņā.
465 [Varakļānu Rz].

49100.

Veiram bāda nūtykuse:
Sīva gruovī īkrytuse.
Lai jei byutu īkrytuse,
Ka nabyutu pīdzāruse.
605 [Skolas].

49101.

Viss par velti, viss par velti,
Mani daiļi gabaliņi:
Par dzērāja tēva dēlu
Kā par praula gabaliņu.
344 [Rembates Rg].

49102.

Vjeireņu, munu vjeireņu,
Kai es tjevi šanavuoju: [=guorbjeju]
Poša guoju krūdzeņā,
Tjevi sjēju stodolā.
Poša dzjēru vjeinu, madu,
Tjev paliku sīn' ar ladu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 55 -

1. Veiriņi, munu veiriņi,
Kai es tevi šanavuoju:
Pate dzēru krūdziņā,
Tevi slēdzu stodulā.
35 [Baltinavas Abr].

49103.

Zinādama, māmuliņa,
Kam tu man tā darīji?
Kam tu mani pavēlēji
Tādam kroga dzērājam?
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

4. Dažādi atgadījumi un apcerējumi laulātu ļaužu kopdzīvē

27071.

Vai Dieviņ, es nevaru
Bagātības novaldīt!
Raud sieviņa, raud bērniņi, -
Bez putraimu kāpustiņi!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27072.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Kungam diena, kungam nakts!
Ķēvīt' pirku, tā nomira,
Sieviņ' ņēmu, tā nosprāga;
Ķēvīt' raku kalniņā,
Sieviņ' pura maliņā;
Ķēvītei krustu spraudu,
Sieviņai pavārnīcu:
Ķēvīt' maizes pelnītāja,
Sieviņ' maizes tērētāja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kāda mana dzīvāšana,
Kāda kunga klausīšana!
Sievu ņēmu, tā nomira,
Ķēvi pirku, tā nosprāga;
Sieviņai krustu spraudu,
Ķēvītei pavārnīcu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27073.

Ai Dieviņ, salta guļa,
Kas izzaga līgaviņu?
Paladziņu vien atradu
Klētspriekšā salocītu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Ak tu Dievs, laba laime,
Krievs nozaga līgaviņu!
Paladziņu vien atradu
Klētspriekšā salocītu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27074.

Ai guntiņa dzirkstelīte,
Palīdz alus padarīt;
Līgaviņa, mātes meita,
Palīdz mūžu nodzīvot!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27075.

Ai lācīti platkājīti,
Nebaid' manu līgaviņu:
Bikla mana līgaviņa,
No aitiņas izbijās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27076.

Az sieviņ, ai mužiņ,
Kur mēs mantu glabāsim?
Divi šķilas oša malkas,
Puspūrs auzu nevētīts.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es aiz savas bāgātības
Savu radu nepazinu:
Divas šķilas apšu malkas,
Puspūrs auzu nevētīts.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27077.

Ei sieviņ, ei sieviņ,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Sieciņš man sīkas naudas,
Pūriņš rupju dālderīšu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27078.

Ak tu mana mīļa sieviņ,
Ļauj man viegli padzīvot!
Lai dieniņu kur gavlēju,
Mājā būšu vakarā.
1180 [Druvienā (Druvienas pag. C)].

27079.

Ai vīriņ, ai draudziņ,
Kuļamies lopiņos;
Bij sunīts, bij kaķīts,
Vēl vajaga circenīša.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

27080.

Az vīriņ, ai vīriņ,
Kur liksim bagātību?
Viens krekliņis mugurā,
Otris sārmu silītē.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 56 -

1. Iegādāju gulēdama,
Kur būs likt bagātību?
Vieni krekli mugurā,
Otri loga aizbāžā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27081.

Vai vīriņ, vai vīriņ,
Kur liksim mantu savu?
Apvilkos kažociņu,
Līdz krekliņu izmagāju.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27082.

Aizamirsa, aizamirsa
Man sieviņa sētiņā;
Kad es citas ieraudzīju,
Tad es savu iegādāju.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Aizamirsu mirstamo
Līgaviņu sētiņā;
Kad citiem ieraudzīju,
Tad vēl savu atdomāju.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27083.

Aplam vīris es uzaugu,
Aplam ņēmu līgaviņu;
Dievs dod manim dzīvojot
Aplam maizi nopelnīt!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

27084.

Auša auša mans vīriņš,
Mana vārda neklausīja:
Es taisīju klētī vietu,
Viņš aizjāja pieguļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27085.

Bēda manim, liela bēda,
Uz tām bēdām atkal bēda:
Pirmo vīru vilks apēda,
Otru zaķis nobadīja,
Tas trešais, tecēdams,
Uz smildziņas nodūrās!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

27086.

Bēdas bēdas, raizes raizes
Man, nabaga sieviņai:
Tās bij manas pirmas bēdas,
Gulta prasa paladziņu;
Tās bij manas otras bēdas,
Tautiets ņēma klātgulēt;
Tās bij manas trešas bēdas,
Tautiets kāra šūpolīti,
Tautiets kāra šūpolīti
Manas gultas maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

27087.

Bērīts mans kumeliņš,
Līzīt' mana līgaviņa;
Bērīts auzu ēdējiņš,
Līzīt' piena strēbējiņa.
190 [Kuldīā].

27088.

Bērīts, manis kumeliņis,
Tukšu sili grabināja;
Man pašam miedziņš nāca
Ar jauno līgaviņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

27089.

Bij māmiņa auklējuse,
Bij varīti iedevuse:
Kreiso roku vīru situ,
Ar labo saturēju.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27090.

Bites vaļu, bites vaļu
Mani dēti ozoliņi;
Manu vaļu, manu vaļu
Tautu meita dzeltenīte!
121 [Gulbenē (Md)].

27091.

Brālīt, tava līgaviņa
Vienas dienas saimeniece:
Ik dieniņas silta maize
Iet par kalnu kūpēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27092.

Brien, tautieti, kājām purvu,
Dod man savu kumeliņu,
Lai mirkst tavi zābaciņi,
Nekā manas villainītes!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

27093.

Būt' man tāda līgaviņa,
Kāda mana māmulīte:
Salda piena putru vāra,
Ar rūgušu aptaisīja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 57 -

27094.

Dievs nedod tādu vīru,
Kāds manē māsiņē:
Cūkas arklu iznesē
Par tiem lauku tīrumiem.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27095.

Druviņā druviņā,
Mana jauna līgaviņa!
Negulēt negulēt
Šos gaŗos dienavidus!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

27096.

Dzelten' bija miežu vārpa,
Vai brieduse, nebrieduse;
Sārta mana līgaviņa,
Vai dzēruse, nedzēruse.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Balta bija miežu druva,
Vai gatava, negatava;
Skaista mana līgaviņa,
Vai ēduse, neēduse.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27097.

Dzīrās mana līgaviņa
Pliķi sist vakarā.
Sit jel vienu provēdama,
Kā skan tavi gredzentiņi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27098.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tev' atstāju sētiņā;
Tavu vaļiņ' ij atstāju
Visu savu gājumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27099.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Kundziņš sūta, man jāiet
Visgaŗāi celiņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27100.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Man jāiet, jāatbild
Bargajam kundziņam.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

27101.

Dzīvo gudri, līgaviņa,
Tu paliki sētiņā;
Saraus savu uguntiņu,
Glabā savas atslēdziņas!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27102.

Dzīvo gudri, ļaudaviņ,
Tu paliki sētiņā,
Tev atstāju savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

27103.

Dzīvo labi, līgaviņa,
Ar manām māsiņām:
Vai tu viena nodarīsi
Manus lielus tīrumiņus?
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

27104.

Dzīvo, mana līgaviņa,
Dzīvītē lūkodama:
Tev dzīvīte piederēs,
Ne manām māsiņām.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Dzīvo, mana līgaviņa,
Neradini māsu manu:
Tev palika tā vietiņa,
Ne manai māsiņai.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

27105.

Dzīvo čakli, līgaviņa,
Paskaties skudrītē,
Kā skudrīte pūlī vilka
Visas ogu mētariņas!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

27106.

Dzīvosim mēs, tautieti,
Kā ļautiņi nesmejās:
Kad tu iesi riju kult,
Piecel mani māļu malt!
40 [Slokā (Rg)].

27107.

Dzīvot man, nedzīvot,
Ar tevim, līgaviņa:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani nicināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzīvoš' ilgi, nedzīvošu,
Ar tevim, tautu dēls:
Visi ļaudis tevi teica,
Visi mani nicināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 58 -

27108.

Ieviņei balti ziedi,
Kālab melnas ogas aug?
Sieviņai vieglas dienas,
Kālab vaigi nobālē?
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

27109.

Ēd, sieviņa, pelu maizi,
Līdz paaugs mieži rudzi;
Kad paaugs mieži rudzi,
Ēd maizīti sijādama!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27110.

Ej ganos, ej druvā,
Mana jauna līgaviņa,
Kad tu mīļi nedzīvoji
Ar manām māsiņām!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27111.

Ej projām, līgaviņa,
Pavasar maģ maizītes!
Nāc mājās, līgaviņa,
Jau maizīte zaļbriedē!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27112.

Es glabāju sav' vīriņu
Kā sirsniņu azotē:
Pate ēdu putraimiņus,
Vīram devu sēnaliņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27113.

Es izkūlu kunga riju
Ar vītola sprigulīti;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27114.

Es izvilku zelta stīgu
Caur sudraba ozoliņu;
Tā izvilku dzīvodama
Tautu dēla padomiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27115.

Es kā roze grozījos
Pa to piena kamberīti;
Mans vīriņš sienu pļāva
Salīkušu muguriņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27116.

Es mūžiņu nodzīvoju,
Es bēdiņas neredzēju;
Pašā mūža galiņā
Man bēdiņa gadījās:
Vilki, zvēri, apēduši
Manu daiļu arājiņu;
Gan godīgi apēduši,
Kalnā kaulus sanesuši.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vilki, lāči apēduši
Manu miežu arājiņu,
Kalnā kaulus sanesuši,
Man žēlabas darīdami.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Vilki, zvēri, apēduši
Manu miežu arājiņu,
Kaulus vien atstājuši
Tīrumiņa vidiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27117.

Es nedošu draugam rāt
Savas jaunas līgaviņas,
Rāšu pats pamazām,
Padomiņa piedodams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es nedošu nevienam
Braukāt savu kumeliņu;
Es neļaušu nevienam
Nievāt savu līgaviņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

27118.

Es nekultu saimes dēļ
Savu jaunu līgaviņu:
Saimīt' mana šim brīžam,
Līgaviņa visu mūžu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

27119.

Es pārdevu rudzu sieku,
Vīriņam nezinot.
Še, vīriņ, pimberīts
Par to rudzu kūlumiņu!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27120.

Es savai līgavai
Dieva dēļ maizi devu:
Man bitīte svārkus auda,
Sētmalā gulēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 59 -

27121.

Es savam arājam
Baltu kreklu izvelēju,
Lai tas man tā staigāja
Kā baltais teterīts.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27122.

Es savam arājam
Pliķi situ, mutes devu;
Pliķi situ mācīdama,
Mutes devu mīlēdama.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

27123.

Es savam arājam
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Lai tas miega negulēja,
Lai baroja kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27124.

As škytuos ruožu dārzu
Beš raesiņas izravāt;
As škytuos toutu dālu
Beš ienaida izmāecīt.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27125.

Es tev lūdzu, līgaviņ,
Glabā manu cepurīti,
Kā es tavu vainadziņu
Visu mūžu paglabāju!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27126.

Es vācieti sievu ņēmu,
Bagātības gribēdams.
Pirmo bērnu vilks apēda,
Otru pate nogulēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27127.

Gāju, gāju viena pati,
Līdz es otra dabūjos;
Kad es otru dabūjos,
Tad trešais gadījās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27128.

Gan sarkana saule lēca,
Balta tapa tecēdama;
Jaunu ņēmu līgavņu,
Veca tapa dzīvojot.
206 [Kuldīgas apriņķī].

27129.

Gaŗām laidu laižamo
Gar krodziņu kumeliņu,
Redzēj' savu līgaviņu
Bez sidraba staigājot.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27130.

Ģērbies, mana līgaviņa,
Jele tāda puspelēka;
Citas sievas kā puķītes,
Tu kā melna bambalīte!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27131.

Grēku vien padarīju,
Jaun' iedama tautiņās:
Savu varīti izsēju
Kā sēkliņu tīrumā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27132.

Grib tautietis tā dzīvoti,
Kā dzīvoja jauni puiši:
Grib sudraba grīsti griezte
Apkārt cauņa cepurīti.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

27133.

Grūt' bij man, meitīnai,
Vēl grūtāki sievīnai:
Grūt' bij man kalnu kāpt,
Bēr(n)u nest klēpītī.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27134.

Irbītei spostus liku
Dziļajā grāvītī;
Mana paša līgaviņa
Tecēdama nosasēja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Irbītēm valgu taisu
Sīkā kārklu krūmiņā.
Va ta tevi vells iedzina,
Mana paša līgaviņa!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

27135.

Īzagrīžu stabul'eiti
Nu ūzula zareņīm.
Skan'ē muna stabul'eit'e,
Doncuo muna ļaudav'eņa;
Nūstuo muna stabul'eit'e,
Nūskumst muna ļaudav'eņa.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 60 -

27136.

Izlocīju bērzu birzi
Pa vienam(i) žagaram;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 424 [Barkavas pag. Rz].

27137.

Izlocīju bērzu birzi
Pa vienam(i) žagaram;
Izmācīju tautu dēlu
Pa vienam(i) vārdiņam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 190 [Kuldīā].

27138.

Izmācīju vilku diet,
I lācīti stabulēt;
Izmācīju tautu dēlu
Pa savam prātiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

27139.

Izmācīju vilku diet,
I lācīti stabulēt;
Tautu dēla nevarēju
Pa prātam izmācīt.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Izmācīju vilku diet,
Lāču bērnu stabulēt;
Līgaviņu nevarēju
Darbiņā iemācīt.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27140.

Jūs, meitiņas, nezināt,
Kādas sievu vieglas dienas:
Bērniņš raud, blusas kož,
Vēl vīriņš ēsti prasa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

27141.

Kā tu raudi, kas tev kaiš,
Tēva dēla līgaviņa?
Es raudāju, man kaitēja,
Es bij' kalpa līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Kāda velna gauži raud
Tēva dēla līgaviņa?
Es bij' viena slikta kalpa,
Es tik gauži neraudāju.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

27142.

Kad es biju jauna meita,
Uz pimbeŗa apsagriežu;
Kļuvu vīra līgaviņa,
Uz daldeŗa nevarēju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27143.

Kad piekusa viena kāja,
Tad ar otru padancoju;
Kad ar vīru sasabāru,
Tad negāju klātgulēt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27144.

Kaimiņam cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa;
Kaimiņš, cūku meklēdams,
Atrod manu līgaviņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Kaimiņam cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa.
Še, kaimiņ, tava cūka,
Atdod manu līgaviņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Ciemiņam(i) cūka zuda,
Man pazuda līgaviņa.
Ciemiņš, cūku meklēdams,
Atrod manu līgaviņu,
Atrod manu līgaviņu
Savāi pupu druviņāi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27145.

Kam es glīši jostu jozu,
Kam tik glīši iznesos?
Sievīn' biju, ne meitīna,
Man godīna nevajag.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

27146.

Kāpēc, vīriņ, mani kūli,
Mani kūli?
Vai es darba nemācēju,
Nemācēju?
Es mācēju jaunu šūti,
Jaunu šūti,
Un to vecu salāpīti,
Salāpīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27147.

Kas, brālīti, tev kaitēja,
Tava sieva silkšus pina;
Dievs žēloja manu mūžu,
Mana sieva raibus auda.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 61 -

27148.

Kas kaitēja, kas kaitēja
Bandenieka līgavai?
Lai ēduse, cik ēduse,
Kad tik silta gulēšana!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27149.

Kas kuŗam kaites bij,
Ka es kūļu līgaviņu?
Pats es kūļu, pats žēloju,
Pats galviņu noglāstīju.
18 (Kliģenē).

27150.

Kas tev kaiš, līgaviņ,
Ar maniemi nedzīvot:
Vai es tev zirgu liedzu
Jābrauc sērsti bāliņos?
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27151.

Ķēvīt', mana lingažiņa,
Zina Rīgu, Jelgaviņu;
Mana jauna līgaviņa
Ne laidaru nezināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

27152.

Ķēvīt, mana svilpastīte,
Tu zin' Rīgu, tu Tērbatu;
Līgaviņa nezināja
Svētdien iet baznīcā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. ķēvīt', mana kuplastīte,
Tā zin Rīgu, Tērbatiņu;
Sieva mana resnu gūžu,
Tā nezin baznīciņas.
1311 [Apē (Vlk)].

27153.

Kliedzat, gani, brēcat, gani,
Vilks nes manu līgaviņu!
Jau es pats gana kliegtu,
Aiz smiekliem nevarēju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Kliedzat, gani, brēcat, gani,
Vilks aiznesa arājiņu!
Gana kliedzu, gana brēcu,
Vilks aiznesa kratīdams.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27154.

Ko, brālīti, darīsim?
Abiem mazas līgaviņas.
Pirksim vaska dzirnaviņas,
Lai maļ, sēdu sēdēdamas.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ko, brālīši, darīsim
Div' pie vienas līgaviņas?
Pirksim vienu slēžu kreklu,
Lai šuj stāvu stāvēdama;
Pirksim vaska dzirnaviņas,
Lai maļ sēdu sēdēdama.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27155.

Ko darīt man, jaunam,
Nava gudra padomiņa;
Daža dieniņ' i aizgāja
Domājot(i), gādājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27156.

Ko tas mans kumeliņš
Atpakaļ skatījās?
Mana paša līgaviņa
Kājām tek raudādama.
Apstājies, kumeliņ,
Sēd' iekšā, līgaviņ!
Vienu roku grožu turu,
Otru roku līgaviņu.
24 [Lēdurgas draudzē].

27157.

Kūla mani tēvs māmiņa,
Kūla mani līgaviņa.
Kā nekūla līgaviņa:
Kumeliņš nebarots.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27158.

Kumeļam vīra daba,
Izmijams neraudāja;
Es izmītu līgaviņu,
Būt' tā gauži neraudījsi(?).
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

27159.

Kumeļam, vīriņam
Tāda diena, tāda nakte;
Līgaviņa, mātes meita,
Sēd siltē istabē.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1. Kumeļam, vīriņam,
Tam dieniņa, tam naksniņa;
Sieviņām, kaķītēm,
Tām pieder istabiņa.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

- 62 -

27160.

Kumeliņis zilsarītis
Neēd auzas nesijātas;
Sieviņ' mana zilacīte
Neēd miežu baltu maizi.
Cep, sieviņa, pelu maizi,
Kamēr aug kvieši, rudzi,
Kad izauga kvieši, rudzi,
Cep maizīti sijādama!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

27161.

Labāk kuļu rudzu riju,
Nekā savu līgaviņu:
Rudzu rija tā neraud,
Kā raud mana līgaviņa.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27162.

Labrītiņ rītiņā,
Labvakar vakarā:
Labrītiņ, sievasmāt,
Labvakar, līgaviņ!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Labvakar, tēvs māmiņa,
Simts vakaru, līgaviņa,
Simts vakaru, līgaviņa,
Par cisiņu taisījumu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27163.

Labvakar, līgaviņa,
Kā klājās sētiņā?
Vai klaus' tevi drauga saime,
Vai rūgst labi maizes mulda?
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

27164.

Lai bij grūti, kam bij grūti,
Grūts mūžiņis sieviņām:
Bērni brēca, vīrs rājās,
Putra gāja ugunī.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

27165.

Lai es braucu, kur braukdams,
Irbes gula ceļmalā,
Baidē manu kumeliņu,
Svaida manas kamaniņas;
Svaida manas kamaniņas,
Baidē manu līgaviņu.
Jūs, irbītes, neziniet,
Cik maksā kumeliņš.
Maksā mans kumeliņš
Pieci simti dālderīšu.
Kumeliņu citu pirku,
Kur ņemš' tādu līgaviņu?
257 [Apšupē (Džūkstes pag. Jg)].

27166.

Lai jel mirst, lai jel mirst
Mana veca līgaviņa!
Es dabūšu līgaviņu
Kā ieviņu ziedēdamu.
Mana veca, līka sieva
Sažuvuse, sakaltuse,
Ne tai tika padziedāt,
Nei ar mīļi parunāt.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

271661.

Lai tie vīri, ko tie vīri,
Sievām gudri jādzīvo:
Daudzi viesu pamieloja,
Saujiņā turēdamas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27167.

Ļaudīm sievas kā vācietes,
Man kā maza vabulīte;
Es ar savu vabulīti
Turpat līdzi druviņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27168.

Liek man dzert, es nedzeŗu,
Liek sēdēt, es nesēdu:
Ko es dzeršu, ko sēdēšu, -
Kumeliņš uz celiņa,
Kumeliņš uz celiņa,
Līgaviņa kamanās.
187 [Graudupē (Rendas pag. Kld)].

27169.

Lieku vaļu, lieku vaļu
Līgaviņai tērēties.
Tā tērej', līgaviņ,
Kā pietika mūžiņam!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

27170.

Līdz', Dieviņi, man pašam,
Līdz' manaja līgavai,
Man pašama ceļu iet,
Līgaviņi malta iet!
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

27171.

Līgaviņa baltmutīte,
Ko mēs rītu vārīsim?
Irbe gula siliņā,
Līdaciņa ezerā.
188 [(?)].

- 63 -

27172.

Līgaviņa mani rāja
Kad ceļāi nakti gulu.
Kā ceļā negulēšu,
Māsa ceļa maliņā!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

27173.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Ļoti guļ nevesela;
Es būt' braucis sirdszālēs,
Ceļ' uz Rīgu nezināju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27174.

Man aizbēga līgaviņa
Pašā rudzu ziediņā.
Nāc mājā, līgaviņa,
Nu rudzīši pļaušanā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27175.

Mana jauna līgaviņa
Dzen meitiņas ieradumu:
Ik vakarus klausījās,
Kur jāj puiši pieguļā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mana jauna līgaviņa
Vēl turēja meitu dienas:
No druviņas pārnākuse,
Taisās jāt pieguļā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

27176.

Mana jauna līgaviņa
Ik vakaru gauži raud;
Ik vakaru gauži raud,
Mātes svārkus cilādama.
224 [Kabilē (Kld)].

27177.

Mana jauna līgaviņa,
Ko raudāji ganīdama?
Kā man bija neraudāt,
Viena bridu rīta rasu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

27178.

Mana jauna līgaviņa,
Liec micīti galviņā!
Saņems tevi ciema puiši,
Dzeltenīti domādami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

27179.

Mana paša līgaviņa
Sauca mani teļa purnu.
Teļam bija balts purniņš,
Melnums ļipas galiņā!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27180.

Mana sieva muižā dzīgo,
Viņa saka: vai!
Es zemnieka pirtīnā:
Paldies Dievīnam!
Viņa brauc ar sešim zirgim,
Viņa saka: vai!
Es ar savu līku ķēvi:
Paldies Dievīnam!
Viņa ēda pienu, sviekstu,
Viņa saka: vai!
Es krimt' sausu garauzīnu:
Paldies Dievīnam!
Viņa guļ spilvinos,
Viņa saka: vai!
Es uz savu ciks' maisīnu:
Paldies Dievīnam!
1191 [Ēveles draudzē].

27181.

Mans maizītes pelnītājs
Tāļu ceļu aizceļojis;
To zin Dievis, debess tēvs,
Kad es viņu sagaidīšu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

27182.

Mans vīriņis Jēkabiņis
Gāj' vakar og' lasīt.
Dievs dod viņam tādu prātu
Vairs mājās nepārnākt.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

27183.

Maza biju, bet tikusi,
Pate jūdzu kumeliņu;
Es nelūdzu sav' brālīšu,
Ne vēl slinku tautu dēlu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Maza biju, bet tikuse,
Pate jūdzu kumeliņu;
Nelūdz' tautu iejūdzam,
Ne brālīša nojūdzam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27184.

Maza biju, bet tikusi,
Pate jūdzu kumeliņu,
Sapliķēju tautu dēlu,
Tad iesviedu kamanās!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 64 -

1. Saule jūdzi ritināja,
Līdz iejūdza kumeliņu.
Tautiešam pliķi ciertu,
Pate jūdzu kumeliņu,
Lai raugās tēvs māmiņa,
Kam netiklu audzināja!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27185.

Mēs paš' divi bāleliņi,
Abiem tādas līgaviņas:
Vienam salti nosaluse,
Pirtī garu salējuse;
Otram badu nomiruse,
Maizes muldu mīcīdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27186.

Mitoj' zirgu ar sedliemi,
Ar visiemi iemauktiem;
Līgaviņu nevarēju,
To nebija Dievs vēlējis.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

27187.

Mums pašiem, bāliņiem,
Viena vārda līgaviņas;
Vienas saucu vārtu vērt,
Abas divas datecēja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27188.

Anne māte, Anne māsa,
Anni ņēmu līgaviņu.
Vai Dieviņš man nolicis
Ar Annēm nodzīvot?
18 (Kliģenē).

27189.

Ne ar naudu krāsni kūru,
Kam galviņu pabarot;
Ne ar sievu Rīgā braucu,
Kam krekliņu audējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27190.

Ne ar sienu, ne bez siena,
Ar sīko āboliņu;
Ne ar vīru, ne bez vīra,
Ar nerātu tēva dēlu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27191.

Ne mūžam tas notika,
Ko prātā domājuse:
Es domāju zeltu nest,
Mīt sudrabu kājiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27192.

Neba dižas lietas dēļ
Sauca mani bajāriņu:
Tādēļ sauca bajāriņu,
Ka tikuse līgaviņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27193.

Ne tautietis visu laiku
Kā pirmā gadiņā,
Baltu lūku vīzes pina,
Pie kājiņas mērīdams.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

27194.

Nebēdā, tu sieviņa,
Vai mēs kādi tukšenieki?
Ciemā ceplis, mežā malka,
Rīgā milti spīķerī!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27195.

Nedod Dievs tāda vīra,
Kāds manai māsiņai:
Piedzēr's miega negulēja,
Nedzēr's darba nedarīja.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

27196.

Nedod Dievs tādu vīru
Kā otrai māsiņai:
Cūkas arklu izvazājšas
Pa to lauka tīrelīti.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedod, Dievi, tāda vīra,
Kāds manai māsiņai:
Kazas arklu apgāzušas
Lielajā tīrumā.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

27197.

Nikuo ēst', nikuo dz'ert',
Ni ar kū parunuot;
Suns izēd's putrys kotlu,
Aizbāgus'e ļaudav'eņa.
435 [Latgalē].

27198.

Nevar Dievs, nevar vells
Līgavīnai izdabāt:
Jūdzu sirmu, jūdz' pelēku,
Abus saka netekam;
Nu aizjūdzu ābolainu
Rakstītās kamanās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 65 -

271981.

Nevar vaira, nevar vaira
Bagātības savaldīt:
Piecas govis ālavīcas,
Kuiļam pieci sivēniņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27199.

Nesaveica man dzīvot
Ar pirmo līgaviņu:
Pirti kūru, tā nodega,
Pirmo bērnu vilks apēda
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

27200.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu nav vīra sētiņā;
Nu man vaļa klēti slēgt,
Mielot savus bāleliņus.
18 (Kliģenē).

27201.

Nu man vaļa, nu man vaļa
Nu nav vīra sētiņā;
Neēduse gulēt gāju,
Ne vietiņas taisījuse.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

27202.

Nu man vaļa, nu man vaļa,
Nu neredz līgaviņa;
Kad redzētu līgaviņa,
Tās vaļiņas man neļautu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

272021.

Palīdzat, māsiņas,
Man raudāt:
Man vīrs noslīka
Sulu skutulā.
224 [Kabilē (Kld)].

27203.

Par sieviņu Dievu lūdzu,
Pats par sevi nebēdāju:
Pats es gāju šurpu turpu,
Sieva nama turētāja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27204.

Par sieviņu Dievu lūdzu,
Pats par sevi nebēdāju:
Sieva man mežā brauca,
Pats gulēju lāviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27205.

Paši dega, paši pūte
Mani sīki žagariņi;
Pats es kūlu, pats žēloju
Savu jaunu līgaviņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27206.

Pēc sieviņas galvu sēju,
Pēc meitiņas kājas āvu:
Vēl es biju ieraduse,
Meitu dienas turēdama.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

27207.

Pirmudien, otrudien
Kūlu savu līgaviņu.
Jau trešdien, ceturtdien
Vaidēt vaid gultiņā.
Jau piektdien, jau sestdien
Vedu smilšu kalniņā.
Jau svētdien krodziņā
Gāju jaunas lūkoties.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Jau pirmudīn, jau pirmudīn
Guoj' uz m'ežu kūkļu škaltu;
Jau ūtardīn, jau ūtardīn
Nešu kūkl'is s'ēt'eņā;
Jau trešdīn, jau trešdīn
Kūkl'ej muna ļaudav'eņa;
Jau caturtdīn, jau caturtdīn
Aizslymst muna ļaudaveņa;
Jau pīkdīn, jau pīktdīn
Nūmērst muna ļaudav'eņa;
Jau sastdīn, jau sastdīn
Dzaltonuos smilkt'eņuos;
Jau svātdīn, jau svātdīn
Kū dareit', nadareit'?
Voi dzīduot', voi rauduot',
Voi ņimt' jaunu ļaudav'eņu?
Lobuok dzīžu, nakai raužu,
Ņemu jaunu ļaudav'eņu.
429 [Kārsavas pag. (Ldz)].

27208.

Pupas pupas, zirņi zirņi
Tīk manai līgavai:
Ne grūžami, ne maļami,
Katlā vien iebeŗami.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 66 -

27209.

Pus' kalniņa zirņu sēju,
Pus' baltā āboliņa;
Pus' mūžiņa meita biju,
Pus' neveikļa līgaviņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

27210.

Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus līdumā;
Lustes dēļ salauzīju
Savu jaunu līgaviņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

27211.

Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus tīrumā;
Saimes dēļ nomocīju
Savu jaunu līgaviņu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

27212.

Rāj, tautieti, pats tu mani,
Neļauj vaļas māmiņai;
Pats tu rāji, pats žēloji,
Māmulīte nežēloja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27213.

Reizē reizē ar vīriņu,
Viņš no meža, es no cepļa;
Es katliņu izmazgāju,
Viņš atnesa rubeniņus;
Es noplūcu rubeniņus,
Viņš ielika katliņā,
Viņš ielika katliņā,
Es pakūru uguntiņu.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

27214.

Sauc māmiņa piecas reizas,
Ne galviņu nepagriezu;
Sauc tautietis vienu reizu,
Stāvu lēcu drebēdama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

27215.

Sac'ejuos muns v'eireņš
Mani tuklu nūbaruot';
Es' kuo skaudz'e grūz'ejūs,
Jis kuo krups volkavuos.
422 [Līvānu pag. D].

27216.

Šādi tādi ledus kalni
Lauza manu kumeliņu;
Šāda tāda drauga saime
Rāja manu līgaviņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27217.

Žēl man bij strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš jauki padziedāja,
Līgavai mīļi vārdi.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Es gribēju irbi šaut,
Irbei košs cekuliņš;
Es gribēju sievu kult,
Sievai mīļa valodiņa.
209 [Piltenē].

27218.

Žēl man bija strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš koši padziedāja,
Līgaviņa malti gāja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

27219.

Žēl man bija strazdu šaut,
Žēl kult savu līgaviņu:
Strazdiņš koši padziedāja,
Līgaviņa žēli raud.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

27220.

Šķitu savu līgaviņu
Druviņā aizgājušu;
Līgaviņa aizkrāsnē
Ausis vien skurināja!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

27221.

Šļuka bruka mana sieva
Nošļukušu pamāvīti;
Lai tā šļuka, lai tā bruka,
Man pašam gana laba!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27222.

Sieva brauca mežā,
Vīrs palika mājās.
Ne putrīna izvārīta,
Ne ugune pakurstīta.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

27223.

Sieva mana bez micītes,
Kanna mana bez vāciņa;
Sievai pirku Rīgā mici,
Kannai vāku Vāczemē.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 67 -

27224.

Sieva mana lielu radu,
Bikšu šūt nemācēja;
Gan mācēja palūkot,
Kas bij bikšu kabatā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

27225.

Sieva mana žīda rada,
Tā neēda cūkas gaļas;
Sievas dēļ vērsi kavu,
Pats es ēdu cūkas gaļu.
18 (Kliģenē).

1. Mana sieva žīda sugas,
Tā neēda cūkas gaļas;
Es nokāvu lielu vērsi,
To apēda laizīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

27226.

Sievai jūdzu labu zirgu,
Pats Ķīpoju ķēvītē;
Sieva mana lielu radu,
Visi sievu daudzināja.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sievai jūdzu labu zirgu,
Pats ar ķēvi čulčināju:
Sieva bija lielu radu,
Visi sievu bildināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27227.

Sieviņ mana grabažiņa,
Ko mēs rītu vārīsim?
Pupas, zirņi sakaltuši,
Kāpostiņi sasaluši.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Ak tu mana gaigaliņa,
Ko mēs rīt vārīsim?
Pupas, zirņi nemērcēti,
Jūras mences nesālītas.
(?).

27228.

Sieviņ, mana muteriņ,
Ko rītā vārīsim?
Kausim sirmu sivēniņu
Raudajām actiņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

27229.

Sieviņ, mana mututiņ,
Ko mēs rītā vārīsim?
Vakar pirku sivēniņu,
Šodien vilki aizbriņģēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

27230.

Sieviņ mana Maružiņa,
Ko rītā vārīsim?
Vārīsim oda šķiņķi,
Teterīša pakausīti!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27231.

Sieviņ' mana pugužiņa
Iekrīt putras baļļiņā.
Es būt' tevi ārā vilcis,
Aiz smiekliem nevarēju.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

27232.

Smieties vien pasmējos,
Līgavā raudzīdams:
Nezied vairs tie ziediņi,
Kas ziedēja bāliņos.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27233.

Spēru kāju istabā,
Metu acis dibinā,
Ko darīja māte, meita,
Mana jauna līgaviņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27234.

Strādājam, strādājam
Mēs, jauna līgaviņ!
Neguļam, neguļam
Šo gaŗo dienavidu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27235.

Sunīts rēja, gailīts dzied,
Sieva brauca sētiņā;
Vīriņš stāv pie vārtiem,
Noņēmies cepurīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

27236.

Svārki mani, kādi šūti,
Tie jāvelk mugurā;
Līgaviņa laba, slikta, -
Tev ar mani jādzīvo.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

27237.

Svārki mani kādi svārki,
Tie jāvelk mugurā;
Sieva mana kāda sieva,
Tai jāiet klātgulēt.
551 [Naukšēnos (Naukšēnu pag. Vlm)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 68 -

27238.

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu,
Pats rādīju uguntiņu,
Asariņas slaucīdams.
121 [Gulbenē (Md)].

27239.

Tec kājām, līgaviņa,
Kam raudāji sudrabiņa:
Es pārdevu kumeliņu,
Tev pirkdams sudrabiņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

27240.

Tīrumā, klajumā
Loku savu kumeliņu;
Tumšajā kaktiņā
Rāju savu līgaviņu.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 112 [Cirstos (Cirstu pag. C)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27241.

Tili tili, buku buku,
Sieviņ' [Sievu] vedu vezumā,
Pats tecēju kājiņām,
Stabulītes taisīdams.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Tili tili, buku buku,
Sieviņ' vežu vezumā,
Pats tecēju kājiņāmi,
Stabulītes taisīdams.
Iekām pats stabulēju,
Vilki sievu apēduši;
Vilki sievu apēduši,
Kaulus vien atstājuši.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27242.

Ticiet, brāļi, neticiet,
Es izmiju līgaviņu;
Simtu ņēmu zelta naudas,
Vēl skaistāku līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

27243.

Trīs dieniņas es raudāju,
Savas vaļas gribēdama;
Nu man bija sava vaļa,
Nu nezinu, ko darīt.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

27244.

čubin', mana līgaviņa,
Tu čubini, es čubinu:
Tu čubini miežus rudzus,
Es bēros kumeliņus.
216 [Ventspilī], 224 [Kabilē (Kld)].

27245.

Tu māsiņa, es māsiņa,
Dzersim spranču brandeviņu,
Tavs vīriņis, mans vīriņis,
Abi labi amatnieki:
Tavs vīriņis zirgu zaglis,
Manis krampju vilcējiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

27246.

Tu, māsiņa, tirgū biji,
Vai redzēji vīru manu?
Mazs vīriņš, sirms zirdziņš,
Kupla cauņu cepurīte.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Vai, ļautiņi, redzējāt
Manu vīru Valmierā?
Zirņu ziedu cepurīte,
Auzu skaru mēteliņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

27247.

Tu, māsiņa, tirgū gāji,
Vai redzēji vīru manu?
- Tur pa tirgu vazājās
Noplīsušu kažociņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

27248.

Urā tēvs, urā māte,
Man atveda vilka bērnu:
Cik sūtīju druviņā,
Tik ar jēru attecēja!
121 [Gulbenē (Md)].

27249.

Uz sieviņas pavaicāju,
Cik lopiņu turēsim.
Vienu kazu turēsim,
Taukos maizi mērcēsim.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

27250.

Vai tā mana līgaviņa
Traku prātu palikuse?
Cik gribēju mutes dot,
Tik tā zobus klabināja.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27251.

Vaļas raud, vaļas raud
Mana jauna līgaviņa.
Liku vaļu, lai vaļoja,
Lai tā gauži neraudāja
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 69 -

27252.

Vaca muna ļaudaveņa,
Naspēj īt derveņā,
Sēd, gal'veņu nūkuoruse,
Kai rudiņa mīžu vuorpa.
426 [Sakstagala pag. Rz].

27253.

Vecais brālis sievu kūla,
Es rādīju uguntiņu,
Lai es arī ieņemos
Vecā brāļa amatiņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

27254.

Vīriņš man labs vīriņš,
Visur man vaļu ļāva;
To vaļiņu vien neļāva
Gultā griezt muguriņu.
190 [Kuldīā].

27255.

Vīru [Vīriņ] manu nedižanu,
Kur bij man tevi likt?
Kauns man līdzi vadājot,
Žēl mājā atstājot!
358 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sieviņ mana nedižena,
Kur bij man tevi likt?
Kauns bij līdzi vadājot,
Žēl mājā atstājot.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

27256.

Vis' arāji laukā ara,
Man' arāja vien nebija.
Vai tas arti nemācēja,
Vai nebija kumeliņa?
224 [Kabilē (Kld)].

27257.

Ceļam turu labu zirgu,
Mājās labu saiminieci;
Nepiekusa ceļā zirgs,
Ne mājās saiminiece.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

27258.

Citas sievas nakti gul,
Mana sieva negulēja,
Mana sieva attecēja
Ar krējuma vācelīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

27259.

Citas sievas skaistas, baltas,
Mana tāda pušpelēka;
Kamēr citas pušpelēkas,
Mana melna kā vabole.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

27260.

Citiem bija labas sievas,
Man tik tāda rukainīte;
Es ar savu rukainīti
Visus kaktus izdancoju.
40-1 [Bigauņciemā].

27261.

Citiem vīriem labas sievas,
Mana tāda cucaliņa;
Es ar savu cucaliņu
Pirmais līdu cisiņās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

27262.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man bij maza pugažīna;
Es ar savu pugažīnu
Citiem līdzi krabināju.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

27263.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man bij tāda ķikuzīte;
Citi vīri laipas meta,
Es pārnesu padusē.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

27264.

Citiem vīriem skaistas sievas,
Man bij tāda kukažiņa;
Es ar savu kukažiņu
Visupirms druviņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tev, brālīti, daila sieva,
Man tik tāda līkužiņa.
Jau saulīte pusdienāi,
Daila sieva gultiņāi;
Sen saulīte nogājuse,
Līkužiņa druviņāi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 70 -

27265.

Citi vīri sievas teica,
Es teic' savu kucēniņu:
Sieva mana gultā guļ,
Kucēns māju apsargāja.
18 (Kliģenē).

27266.

Citkārt mana līgaviņa,
Kad bij jauna, tad bij skaista;
Nu ir veca, nu nav skaista,
Nu nemīl man pašam.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

49104.

Aiju aiju vīratēvs,
Tav' netīru kumeliņu!
Kam dēliņu guldināji
Līdz saulītes lēkumam?
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

49105.

Ai dēliņ, ai dēliņ,
Kāda tava līgaviņa!
Vienu dienu druvā gāja,
Trīs dieniņas nerunāja.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

49106.

Ai Dieviņ, grūts mūžiņš:
Vīru vedu valdziņā.
Kā rociņas nepiekusa,
Tādu sleņģi vazājot?
605 [Skolas].

49107.

Voi Dīveņi, voi Laimeņi,
Kotram savs ruojējeņš:
Vystai gails, kozai vylks,
Man tautīts, man tautīts!
326 [Preiļu D].

49108.

Vai Dīviņ, vai Laimiņ,
Kū tu man padarīji!
Vakar pierku kumeliņu,
Sūdin taku kuojiņom;
Vakar jēmu ļaudaviņu,
Šūnakt kakis nūgūlēja.
170 [Kapiņu D].

49109.

Aizmoksoj man, Dīviņ,
Munas gaudas asariņas:
Vakar vežu līgaviņu,
Šūnakt kaķis nūgulēja.
143 [Jāsmuižas D].

49110.

Muora muote, Muora muosa,
Muoru jēmu ļaudaviņu.
Vakar vežu ļaudaveņi,
Šūnokt cyukas nūgulēja.
Moksoj, Dīvs, munu pracu,
Muna zyrga vilkumeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49111.

Voi Dīveņi, loba dzeive
Aiz gudruoji tāva dāla:
Jyudze maņ lobu zyrgu,
Lyka grūžus rūceņā.
551 [Ludza Ldz apr.].

49112.

Ai tautieti, dūņu vēzi,
Bīsties mana bāleliņa,
Kad satieci celiņā,
Griezies ceļa maliņā.
378 [Seces Jk].

49113.

Ai vīriņ, vīrulīt,
Ko rītei ēdīsim?
Suns ar kaķi spēlēdami
Apgāzuši piena pod'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49114.

Aiz oruoja muosu dūmu,
Na aiz rudzu teirumiņa;
Ka byus lobs oruojiņš,
Dabuos rudzu teirumiņa;
Ka byus kaids dzāruojiņš,
Prodzērs rudzu teirumiņu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49115.

Aizgāja man saulīte,
Tautu drēbes velējot.
Sviežu vāli ezerā,
Pate teku bāliņosi;
Pate teku bāliņosi
Māmuliņu apraudzīt.
194 [Krāslavas D].

- 71 -

49116.

Aizamirsa, aizamirsa
Man sieviņa sētiņā;
Ka citam ieraudzīju,
Tad tik savu iegādāju.
263 [Mēmeles Jk].

49117.

Aizslēdze Aļpons
Anneiti teinē,
Atsavēle Anneite
Ar vysu teini.
358 [Rugāju Abr].

49118.

Ok tairidi, ok tairidi,
Kur nūvedja mun' muosiņu!
Sukoj buoba ar dzeršonu,
Dāds ar yuzu luopīšonu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49119.

Ak tu manu sūru dienu,
Ko nu esmu piedzīvojis!
Es par savu līgaviņu
Nedod' glāzi ūdentiņa.
46 [Beļavas Md].

49120.

Ar Dieviņu, es lustīga,
Vīriņš mani sētai veda!
Nu būs gausa maizītei,
Atšķirība darbiņai [darbiņam?].
15 [Alūksnes Vlk].

49121.

Atdevja mani māmiņa
Aiz dziļūsi ezeriņu;
Pyuš vējiņi, skaņ nīdrītes,
Bierst maņ gaudas asariņas.
295 [Ozolmuižas Rz].

49122.

Atsasauc, kad es sauču,
Mana jauna līgaviņa!
Vakar slēdzi - kur tu liki
Zirgu staļļa atslēdziņu?
263 [Mēmeles Jk].

49123.

Bite bitītei pateica:
Labs ziediņš siliņā.
Māsa māsiņai pateica,
Kāda dzīve tautiņās.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

49124.

Bēda mana, liela bēda,
Bēda bēdas galiņāji:
Pirmo sievu vilks apēda,
Otro zaķis nobadīja.
Trešā, visu mīļākā,
Uz smildziņas nodūrās.
248 [Mālpils Rg].

49125.

Kyuram pierti, tei nūdaga,
Dzeiņam gonūs, te izgaisa,
Pyrmū bārnu vylks apēdja.
170 [Kapiņu D].

49126.

Bryugons, bryuti carādams,
Reigā pierka vaiņuceņu.
Bryuti mani bryugons saucja:
Bryuklineite sileņā;
Veireņš mani sīvu saucja:
Sīna skaudze uoreņuos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Bryugons mane bryutes sauce:
Bryuklojs syla maliņā;
Tautas mane mārgas sauce:
Mārnadzīte pupiņuos.
35 [Baltinavas Abr].

49127.

Cibu cabu, cābulīti,
Ko tu vedi vezmiņā?
Sievu vedu, bērnus vedu,
Pats tecēju kājiņām.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

49128.

Citas meitas lielījās
Ar deviņi brūtgāniņi;
Man bij viens, bet dižens
Kā zaļais ozoliņš.
378 [Seces Jk].

49129.

Citas sievas zilas, melnas
Kā ūdens i vabulītes.
Grieta Grieta, mana sieva,
Meties jele puspelēka!
46 [Beļavas Md].

49130.

Citām sievām smuki vīri,
Man tik tāda līkraģītis;
Kamēr smukie kājas ava,
Līkraģītis druviņā.
339 [Raņķu Kld].

- 72 -

49131.

Citiem vīriem lielas sievas,
Man tād' maza pugažiņ';
Citi vīri dancot gāj',
Es ar savu pugažiņ';
Es ar savu pugažiņ'
Lieliem kaunu padarīj'.
352 [Rozenas (Rozbeķu) C].

49132.

Citi vīri rudzus sēja,
Es taurēju eglienā;
Citas sievas maizi ēda,
Es čiekurus kripšķināju.
96 [Durbes Lp].

49133.

Cūka cūka, ne vedekla,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Nij tā deve brandavīna,
Nij saldā miestus(?) alus.
575 [Valmiera Vlm apr.].

49134.

četri pakšķi istabai,
četri Dieva apģelīši.
Dod, Dieviņ, man džīvot
Šai jaunā istabā.
605 [Skolas].

49135.

Dūd, Dīviņ, kū dūdams,
Dūd man lobu oruojiņu;
Kab galviņas nadauzītu,
Kab maizītes nažālotu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Vysu dzeivi Dīvu lyudžu,
Kab maņ gudrs oruojeņš:
Kab gaļveņis nadauzeitu,
Dēļ maņ' maizis nažāluotu.
18 [Andrupenes Rz].

49136.

Dod, Dieviņ, mun vīriņ(u),
Vīram gudru padomiņ(u)!
Kas no tāda vīra bija,
Kam nav gudra padomiņ(a)?
127 [Grostonas Md].

49137.

Dod, Dieviņi, tādu laimi,
Kāda muna nalaimite:
Sieviņ' bodu nomiruse,
Mīklā rokas ielāduse.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

49138.

Drinķindiet drinķindiet(?),
Bāliņos dzīvodama;
Ka neietu drinķindiet,
Nedabūtu arājiņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

49139.

Dundur' Jānis dundurēja
Dundur' kalna galiņā;
Nemācēja zirgu jūgt,
Ne ar sievu parunāt.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

1. Dundur Jānis dunduroja
Augsta kalna galiņā;
Ne mācēja sienu pļaut,
Ne līgavu vizināt.
270 [Mežotnes B].

49140.

Dzeŗu alu, nepadzeŗu,
Kā padzeŗu brandaviņ';
Ņemu gudru mātes meitu,
Kas padeva padomiņu.
235 [Litenes Md].

49141.

Dzeivuodama Dīva lyudžu,
Kab byut' lobs oruojiņš;
Kab bez veira napalikt,
Kab pi slykta nedaīt,
Kab jis krūgā napīdzartu,
Kab gaļviņas nadauzītu.
89 [Dricēnu Rz].

49142.

Eit, tautiņas, redzējāt?
Man aizbēga arājiņš;
Jau vakar auzas kāra
Kaķa raga krodziņā.
373 [Sarkaņu Md].

49143.

Ekur laima, ekur slava,
Tjav, muoseņi, tauteņuosi:
Poša' sādi klēteņī,
Volūdeņis dryveņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49144.

Ekur muļķe tautu meita,
Namāk pati galvu ģērbt!
Man mācēja māmiņai
Maizi slēgt kambarī!
146 [Jaungulbenes Md].

- 73 -

49145.

Akur man žēl palika
Pērrudeņa gājumiņu:
Pakaļā palikuši
Vis' skaistie tēva dēli.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

49146.

Es atrodu ļaudaviņu
Ņi guļūt ņi stuovūt;
Ņi guļūt, ņi stuovūt;
Meikstu vylnu cylojūt.
143 [Jāsmuižas D].

49147.

Es atradu meitenīti,
Tā kā alus vērpelīti.
Kad piesitu, tad skanēja
Par visāme maliņāme.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

49148.

Es izvilku zelta grožu
Caur sidraba ozoliņu;
Es izvilku tautiešam
Vispēdējo gudru vārdu.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49149.

Es ītinu puiša pruotu
Boltā dīgu komulā,
Lai jam mani naizdevās
Piec juo pruota dancinuot.
36 [Balvu Abr].

49150.

Es nekārtu šūpulīti,
Kad māmiņa nekāruse.
Kam tu kāri šūpulīti,
Man celiņu parādīji?
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49151.

As nogāju pie brāliņa,
Ni kājiņu nanoāvu.
Nāc, brāliņ, pie manis,
Kar biksītes vadzītē.
263 [Mēmeles Jk].

49152.

Es nokūlu kunga riju
Ar vītola spriguliņu;
Dod, Dieviņ, nodzīvot
Ar pirmo arājiņu.
241 [Lubānas Md].

49153.

Es paņēmu tautu dēlu,
Kāds viņš mani bildināj';
Nei es viņu audzināju,
Nei es viņu bildināj'.
94 [Dunikas Lp].

49154.

Es par tevi, tautu dēls,
Visai daudz nebēdāju;
Savas malu dzirnaviņas,
Savu jūdzu kumeliņu.
605 [Skolas].

49155.

Es redzēju baltu vilku,
Pār kalniem pārtekot.
Tas nebija baltais vilks,
Tas bij mans vīratēvs;
Tas bij mans vīratēvs,
Linu šūbu apvilcies.
90 [Drustu C].

1. Ūja kliedzu, ūja brēcu,
Nu redz vilku lamzažos,
Tas nebij vis pelēks vilks,
Tas bij manis vīratēvs;
Tas bij manis vīratēvs,
Ar pelēkiem kamzoļiem.
605 [Skolas].

49156.

Es sovam veireņam
Nuotru krekleņi sašivu,
Ša, veireņ, šanavoj,
Pīmineisi nosuodams.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

49157.

Es to savu vīra buņģi
Ciemā braucu, līdzi ņēmu;
Pati sēdos uz soliņa,
Vīru bāzu pasolē.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

49158.

Ēd, sieviņa, auzu maizi,
Kamēr paaugs mieži rudzi;
Kad izauga mieži rudzi,
Ēd maizīti sijādama;
Ēd maizīti sijādama,
Dod auziņas kumeļam.
74 [Cīravas Azp].

49159.

Gludu galvu, boltu seju,
Jauku jauku volūdeņu.
Skaiški skaņ stabuleite,
Dancoj muna ļaudaveņa,
Nūstoj muna stabuleite,
Nūskumst muna ļaudaveņa.
18 [Andrupenes Rz].

- 74 -

49160.

Gudrajam dēleņam
Ilgi jauna ļaudaveņa;
Pats, īdams kultu, moltu,
Satyn sīvu kažukā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49161.

Ilžeņa, pļukšeņa,
Vystu cepja palnūs;
Poša ēdja meikstumu,
Veiram devja kaulus.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

49162.

Īsavēļa dadzu kryums
Pi Jurīša pogolmāji;
Na tī beja dadzu kryums,
Tī Jurīša ļaudaviņa.
194 [Krāslavas D].

49163.

Jāj pie durvju, bāleliņ,
Sien pie krampja kumeliņ'.
Kam tu mani, maz' esot,
Aiz matiem plucināji?
322 [Praulienas Md].

49164.

Jumpraveņa, gaspažeņa,
Vai es tevja naklausēju?
Kū padevi, tū apēžu,
Kur syutēji, tur nūguoju.
170 [Kapiņu D].

49165.

Kaite bija tev, tautieti,
Kaite liela, kaite maza;
Tavi vaigi nobālēja,
Pilnas acis asariņu.
Vai tev bija manis žēl,
Vai ar citu meitenīšu?
193 [Krapas Rg].

49166.

Kalējs kala, smēde dedza,
Melna vārna ogles dzēš;
Tā nebija melna vārna,
Tā kalēja līgaviņ'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

49167.

Kalvīts kala, kalvīts sita,
Kaļvja sieva trikšķināj';
Kaļvja sieva trikšķināja,
Atslēdziņas skandināj'.
241 [Lubānas Md].

49168.

Kolnā muna sāta bjeja,
Vuorga muna dzjeivuošona:
Daudzi tak lajiņā
Muna seika sudabriņa.
236 [Līvānu D].

49169.

Kam, tautiet, mežā brauc,
Kad tu koku nepazini?
Kam tu mani mazu ņēmi,
Kad tu man's nepazini?
373 [Sarkaņu Md].

49170.

Kam tā tāda ģīgu kule
Priekšā viena grozījās?
Tā nebija ģīgu kule,
Tā tautieša līgaviņa.
355 [Rucavas Lp].

49171.

Kam jo ņēma, kam neņēma,
Tādu stūgu(?) nesējiņu?
Gana bija labu sievu,
Kas palika žēlabās.
72 [Cesvaines Md].

49172.

Kamdēļ maņ cytu zivu,
Ka asars rūceņā?
Kamdēļ maņ cytu puišu,
Ka Juoneitis rūceņā?
357 [Rudzētu D].

49173.

Kas tev kaiš, ļaudaveņa,
Ar manim nadzeivuot?
Vai tev tryuka suoļ' ar maizi,
Vai seikuo sudabreņa?
579 [Viļāni Rz apr.].

49174.

Ka, muoseņi, tu zynuotu,
Kaida dzeive tauteņuos,
Lobuok sovu vainadzeņu
Svīstu ceļa maleņā.
605 [Skolas].

- 75 -

49175.

Kuo tei taida ļaudaveņa
Tik zeiļuota, sudobruota?
Tuo dēleņa ļaudaveņa,
Kur nadzēŗa krūdzeņā.
326 [Preiļu D].

49176.

Kālabada es, māmīna,
Pupu ķaupa līgavīna?
Kam, māmīna, mani maģu
Ar pupām ēdināji?
39 [Bārtas Lp].

49177.

Kaut man tāds i arājiņis
Kā citāmi māsiņām,
Es tam dotu ik dieniņas
Smalku baltu linu kreklu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

49178.

Ko tu raudi, tautu skuķe,
Mana galda galiņā?
Vai es art nemācēju,
Vai maizītes tev pietrūka?
198 [Krustpils D].

49179.

Ko tu raudi, tautu meita,
Maltuvē sēdēdama?
Vai tu raudi mīkstu maizi,
Vai raud' savu māmulīti?
Es neraudu mīkstu maizi,
Es raud' savu māmulīti.
192 [Kosas C].

49180.

Kracīts, puncīts vīriņš mans
Nogāj' mežā lūkus plēst;
Dievs dod viņam tādu laimi,
Lai viņš mežā nokārtos.
114 [Gaiķu Kld].

49181.

Kumeliņš, zilsarītis,
Neēd auzas nesijātas;
Sieviņ' mana, zilacīte,
Neēd miežu baltu maizi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49182.

Ku atstuoji, tu Ontony,
Sovu sīvu struodojūt?
Atstuoj' bikses luopejūt,
Kur saplēsi rindžojūt.
326 [Preiļu D].

49183.

Kur autiņu nevelēju,
Tur velēju villānītes;
Kur māmiņa nebijusi,
Tur bērniņu iedevus(i).
241 [Lubānas Md].

49184.

Kur es likšu savus svārkus,
Kā uz savu gultas galu?
Kur es likšu savas rokas,
Kā uz savu līgavīnu?
39 [Bārtas Lp].

49185.

Kur ērkulis, kur ērkulis?
Vīrs mājās, vīrs mājās!
Lai es savu ērkulīti
Pret vīriņu cilināju.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

1. Ko darīšu, ko darīšu?
Vīrs mājās, vīrs mājās!
Es ar savu ērkulīti
Pret vīriņu dancināju!
443 [Turlavas Kld].

49186.

Kur godīgs tēva dēlis -
Ilgi māsa vaiņagā;
Kur bi kāds netiklītis -
Pirmajā gadīnā
Jau pakāra šūpulīti.
39 [Bārtas Lp].

49187.

Kuŗa meita bāliņos
Staigā lūpas kodīdam,
Tā ēdās tautiņās,
Visu muti atplētusi.
605 [Skolas].

49188.

Lai tie vīri, ko tie vīri,
Sievām gudri jādzīvo;
Saujiņā turēdama,
Daudzi viesu pamieloju.
241 [Lubānas Md].

49189.

Lakstīgala mudri skrēja
Nolaistiem spārnīniem;
Tā nebija lakstīgala,
Tā bij puiša līgavīna.
192 [Kosas C].

- 76 -

49190.

Līgaviņa, mazmutīt,
Nāc ar mani parunāt;
Nāc ar mani parunāt,
Kādu darbu saimei dos;
Kādu darbu saimei dos,
Ko mēs rītu vārīsim?
443 [Turlavas Kld].

49191.

Ļaudov muna, laudaviņa,
Pats es tevi audzynuoju:
Pats es pierku bryunus svuorkus,
Pats kūrpītes šyustynuoju.
247 [Makašānu Rz].

49192.

Man, nabaga vīriņam,
Trejas bēdas vakarā:
Sieva slima, bērns nomira,
Cūkai mazi sivēniņi.
74 [Cīravas Azp].

1. Man ir bēdas, lielas bēdas,
Uz tām bēdām atkal bēdas:
Sieva slima, bērns nomira,
Duksim mazi kucentiņi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

2. Bēdas man, lielas bēdas,
Uz tām bēdām vēl vienas bēdas:
Vīrs nomira, bērns noslīka,
Kaķei pieci kaķulēni.
355 [Rucavas Lp].

49193.

Man pazuda līgaviņa,
Migliņā neredzēj(u);
Nos'jēmos cepurīt(i),
Migliņā vēcināj(u).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

49194.

Manas baltas villainītes
Krustem stāv pūriņē;
Ka krustem nestāvēs -
Kristiņš mans arājiņš?
605 [Skolas].

49195.

Mans maizītes devējiņis
Teicās čaklis arājiņis;
Nav saulīte norietējse,
Jau ielīda aizkrāsnē.
506 [Zaļenieku Jg].

49196.

Man's māmiņa nepacieta
Vienu dienu ciemiņā.
Kā māmiņa nu pacieta
Visu mūžu tautiņās?
115 [Galgauskas Md].

49197.

Moza moza man galveņa,
Pylna gudra padūmeņa:
Sātā jēmu leigaviņu,
Uorā dzinu tāv' ar muoti.
247 [Makašānu Rz].

1. Mozs i muns augumaņš,
Gon ir gudrs padūmeņš:
Sātā vežu ļaudaveņu,
Tāv' ar muoti uorā dzynu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49198.

Nedod, Dieviņ, tādas bēdas,
Kādas manai sieviņai!
Bērniņš brēca, blusas koda,
Vīriņš sānus kribināj(a).
496 [Vilzēnu Vlm].

49199.

Nedod Dievs to redzēt,
Ko redzēju sapinā:
Es redzēju vīramāti
Vītolā kūkojam.
38 [Barkavas Rz].

49200.

Nepieder, nepieder
Puisīšam klibojot,
Nepieder vīriņam
Bez sieviņas godiņā.
99 [Dzelzavas Md].

49201.

Ni no piena pavaldziņas,
Ni no dēla mīļa vārda;
No sviestiņa pavaldziņa,
No znotiņa mīļi vārdi.
373 [Sarkaņu Md].

49202.

Nasēd', vadakla,
Aiz galdiņa,
Atīs svuočiņa,
Izdzeis tevi.
24 [Asares Il].

- 77 -

49203.

Nazalīdz tu, bryutīt,
Ka myusu bruoļa nacerēji:
Pī bazneicas rūku snēdzi,
Tiergā bulkas gabaliņu.
358 [Rugāju Abr].

49204.

Ontons namuok ārt un sēt,
Tekļa namuok aust un sprēst;
Sēsim cyuku rokumūs,
Augs maizīte grīzdamuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49205.

Pa muotei meitu jēmu,
Vainagā vārdamīs,
Ka meitiņa tai dareis,
Kai darēja muomuļiņa.
503 [Višķu D].

49206.

Pa reiteņa agrumam
Es nūsuovu zvierbuleiti;
Vīnu pusi pats apēžu,
Ūtru devu ļaudaveņai.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49207.

Pa vīram sieva biju,
Pa katlam aizlītiņš;
Kāds vīriņš, tāda sieva,
Kāds katliņš, tāds aizlijs.
358 [Rugāju Abr].

49208.

Paldies saku Dieviņam,
Es samiju līgaviņu;
Pieci simti zelta naudas,
Vēl pazuda līgaviņa.
358 [Rugāju Abr].

49209.

Paleidzit, sveši ļaudis,
Breinumam breinuotīs!
Pierti kyuru, pierts nūdaga,
Sīvu jēmu - nadzeivuoja.
358 [Rugāju Abr].

49210.

Patīk man, tautu dēls,
Tavs bērais kumeliņš,
Patīk man visu mūžu
Tavs raženais augumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

49211.

Pats tautiets līsti cirta,
Pats pakāra šūpulīti;
Par Laimiņas likumiņu
Pašam tika līgaviņa.
241 [Lubānas Md].

49212.

Pavālam es atrodu
Sovus eistus buoleliņus;
Stykla duris, vara vuorti,
Poši tak naverami.
465 [Varakļānu Rz].

49213.

Pīter muns, Pīter muns,
Es Pītera līgaviņa.
čorts aizkyura kunga pierti,
Pakar munu Pīterīti.
168 [Kalupes D].

49214.

Pirmo gadu tautiņāsi
Es tautāmi kalponīte;
Ne es viņu klētis slēdzu,
Ne glabāju atslēdziņu.
378 [Seces Jk].

49215.

Pyržka muote, pyržka meita,
Pyržka muna ļaudaveņa.
Maņ pārguoja šei vosora,
Pyržkas vīn voduojūt.
18 [Andrupenes Rz].

49216.

Pīpotāja, ragotāja
Mana brāļa vīlējiņa.
Vai ar pīpu, vai ar ragu
Sav' bērniņu audzināji?
373 [Sarkaņu Md].

49217.

Pīcas meitas māmiņai,
Pīcas gluozes brandiņ';
Pīci dāli māmiņai,
Pīci skruki mugurā.
503 [Višķu D].

49218.

Pieder mana kalna vārti,
Pieder lejas vārstulīši;
Pieder mana sievas priekša,
Pieder sievas pakaļīna.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

- 78 -

49219.

Prīca prīca ceirulīšam,
Sēd pļaviņu pukeitēs;
Prīca prīca Franceišam,
Sēd Agatys suoniņā.
26 [Asūnes D].

1. Prīca prīca zeilētei,
Sēd ružaņu kryumiņā;
Prīca prīca Monītei,
Sēd Pītereiša suoniņā.
26 [Asūnes D].

49220.

Proties, mana līgavīna,
Kad actīnas mirkšķināju;
Proties, manu kumelīnu,
Kad grožīnas kustināju;
Kad grožīnas kustināju,
Kamanāsa sēdēdams.
94 [Dunikas Lp], 355 [Rucavas Lp].

49221.

Puksti, puksti, tu ķērstēna,
Tava pašas vaina bija:
Kur Jānītis bikses kāra,
Tur tu kāri lindrucīnu.
355 [Rucavas Lp].

49222.

Pyva, pyva, ryuga, ryuga
Tuo cīmeņa ļaudaveņis;
Kab na munu buoleleņu,
Byut' da golam sapyvušas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Pyva, pyva, ryuga, ryuga
Vacuo sīksta tautiņuos;
Veļ jei pyutu, veļ jei ryugtu,
Kad na myusu buoleliņa.
89 [Dricēnu Rz].

49223.

Raud sieviņa, raud bērniņi,
Tukš' maišeli vazādam';
Neraud, sieviņ, neraud, bērniņ',
Tukš' maišeli vazādam'.
Nauda Rīgas kantorī,
Maize muižas apcirknī.
464 [Vānes Tk].

1. Sieva raud, bērni kauc,
Bez putraimu kāpasti(ņi);
Neraud', sieva, nekauc', bērni,
Rīgā pilni spīķerīši.
605 [Skolas].

49224.

Sīviņ munu, dūšiņ munu,
Vēļ mes bodā namiersim:
Sātā ceplis puskurā,
Reigā rudzi bēlindžu [bēlindžā].
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

49225.

Ē, raud sieviņa, ē, raud
bērniņi,
Tukšu maišel' vazādami.
Ē, es nošāvu, ē, zvirbulīti,
Pārnesu to siev' un bērniem.
520 [Zvārdes Kld].

49226.

Rājies pats, tautu dēls,
Ja māmiņa nerājusi;
Ja es tava līgaviņa,
Nel as tava rājējiņa.
480 [Vējavas Md].

49227.

Redzi, redzi, tu Dieviņi,
Kas vienādi nedzīvoja:
Kas turas liekus draugus
Starp laulātu līgaviņu.
183 [Kazdnagas Azp].

49228.

Sadzīrās tautas dēls
Mani mazu audzināt.
Ne tu, šķelmi, maizes devi,
Ja tu mani daudzināj(i).
322 [Praulienas Md].

49229.

Sak' patiesi, tautu dēl,
Kur pievīli mūs' māsiņ'?
Pie lielās siena gubas -
Še lieli rieksti, saldeni āboļi.
263 [Mēmeles Jk].

49230.

Soldons ols kai ar madu,
Kot nu auzu padarīts;
Gudra muna ļaudaviņa,
Kot nu buoriņu pajemta.
357 [Rudzētu D].

49231.

Sorgīs, sorgīs, muomuleņa,
Nūsiss tevi vedekleņa:
Ūša vuoleiti atvjadja,
Zam paleņi podlykusja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

- 79 -

49232.

Sasabar(u) ar vedeklu,
Atsasēdu skaidainē,
Atradusi dēliņam
Melnus kreklus mugurā.
281 [Neretas Jk].

49233.

Saulīt' mazā gabaliņā,
Man notika nelaimīte:
Pirti kūru, tā nodega,
Sievu kūlu, tā aizbēga.
36 [Balvu Abr].

49234.

Sēdi taisni, mans bāliņ,
Nemet kupri mugurā;
Lai sēdēja tautu meita
Trim četriem līkumiem.
358 [Rugāju Abr].

49235.

Sēdu smagi, sēdu viegli,
Tautu beņķis nelokās.
Kā tam bija locīties,
Trīs gadiņi mēslu guba;
Trīs gadiņi mēslu guba,
I brūtgāna cepurīte!
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

49236.

Sirsnīn, mana dvēselīt(e),
Tautu dēla rocīnā;
Miesas, kauli vazājās
Par bālīna pagalmīnu.
192 [Kosas C].

49237.

Seika seika meitineite
Ļelu puisi apmuonīja;
Kur jis ora, kur acjāja,
Tī jei skrāja pakaļī.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49238.

Sievasmāte brīnējās,
Ka es art nemācēj(u)
Nebēdā, sievasmāt,
Sēsam cūka rakumos.
166 [Kalsnavas Md].

49239.

Sieviņ', mana čaučarīte,
Slastiņā nosasita;
Vai es, ļaunu domādams,
Slastiņ' taisu aizkrāsnē?
166 [Kalsnavas Md].

49240.

Sieviņ, mana grobažiņa,
Ko mēs rītu vārīsim?
Zirņi, pupas sakaltuši,
Rācenīni [Kartupeļi] sasaluši,
Pāries mājās, bērniņ'
brēks,
Bērniņ' brēks kā kucentiņ(i).
467 [Vārmes Kld].

49241.

Sīveņ munu, dušeņ munu,
Kū mes reitu vuorēsim?
Bīzu putru ar pīneņu,
Keiseleiti ar svīstenu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

49242.

Sīveņ, munu mīleigū,
Kū šudiņ vuoreisim?
Vakar suovu zvierbulīti,
Šūdiņ krita, byukšējuos.
414 [Stirnienes Rz].

49243.

Manu mīļu zeltenīti,
Ko mēs rītu vārīsim?
Vakar šāvu zvirbulīti,
To mēs rītu vārīsim;
Vārīsim oda desas,
Teterīša pakausīti.
476 [Vecpiebalgas C].

49244.

Vīriņ, manu kukainīt,
Ko šorīt vārīs(im)?
Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Vārīsim biezputru.
355 [Rucavas Lp].

49245.

Sīviņ muna, dūšiņ muna,
Kū kausim padzirom?
Kausim siermu sivēniņu,
Palākom actiņom.
326 [Preiļu D].

49246.

Sieviņ mana, Luciņ mana,
Es, vīriņš, kankarīts;
Kur tā Luce pasagrieza,
Tur tie mani kankarīši.
545 [Krustpils D apr.].

1. Sieva mana ludze bija,
Es, vīriņš, kankarains;
Kur tā ludze pasagrieza,
Tur tie visi kankaraiņi.
48 [Bērzaunes Md].

- 80 -

49247.

Sieviņ, mana sirdspuķīte,
Tu bij mana krūšu zāl(e);
Tu izvilki manu varu
Pa matiņu galiņiem.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

49248.

Sieviņ, mana sirdspuķīte,
Mana krūzu magonīte;
Tu izvilki manu varu,
Par to viena zara galu.
224 [Lielvārdes Rg].

49249.

Sieviņ', mana vālodzīte,
Nemācēja bikšu šūt.
Gan mācēja vīriņam
Biksītēs lūkoties.
605 [Skolas].

49250.

Smīkls man, smīkls man,
Uz tautīša verūtīs;
Tautīts golvu tricynuoj(a)
Līgaviņu prīcynuoj(a).
466 [Vārkavas D].

49251.

Smuks bērītis lauku pieri,
Mans jājamis kumelīns;
Smuka meitīn' baltu muti,
Mana jauna līgavīn'.
94 [Dunikas Lp].

49252.

Stāvi, stāvi, vedekliņa,
Mātes goda gaidīdama!
Pagaid' laika, vedekliņ(a),
Lai mūdiņu nodzīvo.
241 [Lubānas Md].

49253.

Svuotiņš sovu leigovjaņu
Ai zierneiti kairinuoja;
Skrīn zierneits i pa galdjaņu,
Smejas juo i leigovjaņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

49254.

Svuoteņš braucja svuoteņūs,
Sīvu sļādzja teineitjā;
Ak tu vīna nagūdneica, -
Ar teineiti atsavjāļa.
365 [Sakstagalas Rz].

49255.

Es uz kāzām taisījos, taisījos,
Vīriņ' slēdzu stīnītē
stīnītē;
Atskatosi atpakaļ:
Vīrs ar stīni nopakaļ.
Tin to salmu gabalā,
Met par sētu kaņepēs.
234 [Limbažu Vlm].

49256.

Šurp nākdama, tā mammiņa
Tēvu slēdza tīnītē;
Atvēlās tavs tēviņš,
Tīne vien nograbējas.
46 [Beļavas Md].

49257.

Jānīts gāja talciņā,
Brūti slēdza lādītē;
Brūte kaunu padarīja,
Ar lādīti atvēlās.
69 [Ceraukstes B].

49258.

Tas puisīts, šurp nākdams,
Sievu slēdza tīnītē;
Klaudzējās, rībējās,
Siev' ar tīni pakaļā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

49259.

Šys Augusts, šur braukdams,
Sīvu slēdze buceņā;
Tryukas steipa, pleisa buca,
Atīt sīva grīzdamuos.
357 [Rudzētu D].

1. Tys Pīters, šur juodams,
Sīvu spīde pierteņā;
Sīva, duris izlauzuse,
Atsadzyna pakaļī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Giļers brauca krysttāvūs,
Sīvu spīda pyunītī;
Atsaver i atpakaļ,
Sīva dzanās tev pakaļ.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

3. Juļa braucja kuozuos,
Veiru spīde kambarī;
Veiriņš durovas izlauzja,
Atsadzyna pakaļī.
174 [Kārsavas Ldz].

- 81 -

4. Tys Juonīts savu sīvu
Sātā slēdze teinītē;
Ak tu vīna nagūdnīca,
Ar teinīti atsavēļe.
604 [Dažādi iesūtītāji].

5. Šur juodama, tei Klimeite
Veiru slēdzja teineitī [skreineitī]
. [kastitē];
Atsaver i atpakaļ:
Veirs dzanās i pakaļā.
314 [Pildas Ldz].

49260.

Tas Jānīts, šurp nākdams,
Sievu slēdza tīnītē.
Atvēlās tīnīte
Ar visu Trīnīti,
Padarīj' Jānīšam
Lielajam kaunu.
158 [Jumpravas Rg].

49261.

Šādi tādi ledus kalni
Lauza manu kumeliņu;
Šāda tāda draugu saime
Rāja manu līgaviņu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

49262.

Šmuki gleiši mes dzeivojam,
Mes, div bolti buolileņi;
Lai dzeivuoja, kai gribēja,
Tuos nu molu salasītas.
414 [Stirnienes Rz].

49263.

Šūn, māsiņa, (tu) kulīti,
Savu linu paladziņ(u),
Es atradu tautiešam
Cibu ceļa maliņā.
72 [Cesvaines Md].

49264.

Tā, meitiņa, tava vaina,
Kad es tevi nepaņēmu:
Kur es zirgus siksināju,
Tur tu govis guldināji.
Es paņēmu to meitiņu,
Kas gosniņas neguldina.
161 [Kabiles Kld].

49265.

Tei Adele tai sacija:
Pūguots muns oruojiņš.
Pūguots tovs oruojiņš,
Pūgous tovu muguriņu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

49266.

Tai sajuka jūru putni
Ar azara raudivem;
Tai sajuks myusu buoliņš
Ar svešim lauteņim.
143 [Jāsmuižas D].

49267.

Tautas mani žāl darīja,
Es tautom vēļ žāluok;
Tautas lauzja līpai zoru,
Es ūzulam viersyunīt(i).
605 [Skolas].

49268.

Tēvs, dēliņu audzēdams,
Izaudzēja pušelnieku;
Māte veda vedekliņu,
Atsaveda pušelnieci.
48 [Bērzaunes Md].

49269.

Tēvs turēja, māte kūla
Manu jaunu līgaviņu,
Es asaras noslaucīju,
Uguns skalu rādīdams.
405 [Smiltenes Vlk].

49270.

Tīsa tīsa, prauda prauda
Vacu ļaužu parunai:
Kas aiz laika cerējās,
Tys ar gūdu nadzeivav'.
326 [Preiļu D].

1. Tīsa tīsa, navā mali
Vacu ļaužu pīruneņa:
Kas pyrmuok cerējās,
Tys mīleigi nadzeivoj.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

2. Prauda prauda, tīsa tīsa,
Kai sacīja vacī ļaudis:
Kas pa prīkšu mīļuojas,
Tys ar gūdu nadzeivoj.
143 [Jāsmuižas D].

49271.

Tymsumā gaismas gaidu,
Saules gaismas uzlacūt.
Māmiņ' gaida izaugūt,
Tautas gaida izaugušu.
Tautiņuos nūguojuse,
Raudi sovas muomuliņas.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 82 -

49272.

Vai reizot sareizoju
Savas baltas villainītes?
Vai tāpēc gadījās
Reinīt's mans arājiņš?
378 [Seces Jk].

49273.

Vai tā mana līgavīna
Nāves miegu aizmiguse?
Stundu mans kumelīns
Nāves miegu žvadzināja.
192 [Kosas C].

49274.

Vai tu, māsiņ, neredzēji
Manu mazu brūtgāniņu?
Redzēj', tirgū vazājās
Saplīsušu kažociņu.
398 [Skrundas Kld].

49275.

Vaira īmu, vaira taku
Na sovai mamiņai;
Vaira man līku sūļu
Na līkūsi gabaļiņu.
389 [Silajāņu Rz].

49276.

Vakar ņēmu līgaviņu,
Šonakt cūkas nogulēja.
Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja.
130 [Iecavas (Lieliecavas) B].

49277.

Vakar vedu līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēj';
Tā bij viņas pašas vaina,
Ka gāj' puišu gultiņā.
209 [Lauberes (Lauberes-Ozolu) Rg].

49278.

Vakar vesta tautu meita
Lielu skādi padarīj(a):
Izēduse kreima ķērni,
Aizķērnājse nama durvis.
214 [Lažas Azp].

49279.

Vakarātu nūguojuse
Muna jauna ļaudaviņa;
Na darbiņu skubynuot, -
Cīma puišus kairinuot.
466 [Vārkavas D].

49280.

Vecaistēvs ar klibu kāju
Dabūj' skaistu līgaviņu;
Dod, Dieviņ, otru nolauzt,
Tad dabūs vēl skaistāku.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

49281.

Vilciņš labu kumeliņu
Pats baroja, pats apēda;
Tautiets savu līgaviņu
Pats izpēla, pats paņēma.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49282.

Vilki, lāči apēduši
Manu miežu arājiņu,
Bikses vien pakāruši
Ozoliņa zariņā.
241 [Lubānas Md].

49283.

Vilki, lāči aizvakar
Man žēlabas padarīja:
Saņēmuši, saplēsuši
Manu miežu arājiņu.
Kalnā kaulus sanesuši,
Man žēlabas darīdami.
605 [Skolas].

49284.

Zaķi, kaķi apēduši
Manu miežu arājiņu,
Bikses vien karājās
Sausas egles galiņā.
306 [Patkules Md].

49285.

Viļņo vilņi balta puķe [baltu
puķi]
No ezera maliņā.
Tā līgoja tautu meita
Pret to manu bālēniņu.
306 [Patkules Md].

49286.

Vyrtum putru - navā myltu,
Tuoļ yudeņis olūtā,
Muote vaca, muosa moza,
Sīva lela natikleite.
18 [Andrupenes Rz].

49287.

Visi ļaudis man sacīja,
Ka es sievas nedabūš(u);
Es dabūju to meitīnu,
Kuŗu visi niecināj(a).
94 [Dunikas Lp].

- 83 -

49288.

Vysi ļaudis suoka saciet:
Tova buoba saslimusi;
Cytys buobys zuolis losa,
Muna buoba mītu nesa.
170 [Kapiņu D].

49289.

Visiem vīriem čaklas sievas,
Man tik tāda kulažiņ':
Laukā liku, vējš locīja,
Plauktā liku, žurkas ēd.
Dienu bāzu pagultē,
Nakti ņēmu klātgulēt.
112 [Ezeres Kld].

49290.

Vysim Lopsu puiškinim,
Vysim skaistys laudaveņis.
Pīteram, bruoleišam,
Kai tei kūka kačineit'.
365 [Sakstagalas Rz].

49291.

Visus putnus šaut es varu,
Irbes šaut vien nevaru.
Visas meitas mīlēt varu,
Savu sievu vien nevaru.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

49292.

Vīramāte kreklu auda,
Kā tās visas stelles rīb;
Lai norīb mans vīratēvs,
To krekliņu valkādams.
109 [Ērķemes Vlk].

49293.

Veireņ, monu veireņu,
Kai es tevi šanavuoju:
Poša guoju krūdzeņā,
Tevi sēju stodolā.
605 [Skolas].

1. Veiriņi, munu veiriņi,
Kai es tevi šanavuoju:
Pate dzēru krūdziņā,
Tevi slēdzu stodulā.
35 [Baltinavas Abr].

49294.

Veireņ munu, dušeņ munu,
Vai es teve nacerēju?
Poša ēžu putruomiņu,
Tev devu sānaliņu.
326 [Preiļu D].

1. Sovu veiru tai cīnēju
Kai sirsniņu ozūtī:
Poša ēžu putruomiņus,
Viņam devu sānoliņas.
389 [Silajāņu Rz].

49295.

Vīzīt' pinu gan diženu,
To noplēsu, to aizsviedu;
Kad paņēmu tautu dēlu,
To aizsviest nevarēju.
319 [Plāteres Rg].

49296.

Zaļu bierzi izlūcēju
Pa vīnami zareņam;
Puiša pruotu izvīrēju
Pa vīnami vuordeņam.
174 [Kārsavas Ldz].

49297.

Žāly, māmeņa, palyka
Žāl i tev, žāl i man:
Tev bij žāl vīglys dīnys,
Man jaukuos volūdeņis.
326 [Preiļu D].

49298.

Žēli raud tas puisītis,
Kam nav tēva, māmuliņ(as);
Vēl jo žēli tā meitiņa,
Kas ar viņu saderēj(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

49299.

Žāloj, Dīviņ, veira golvas,
Es par sovu nabādoju,
Veirs mežā molku cierta,
Es pi guns sildējūs.
35 [Baltinavas Abr].

Table of Contents |View Entire Work