HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

g) Dažādi apcerējumi

26613.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Kur man tālu bāleliņi!
Aiziedama sniegu bridu,
Atnākdama dāboliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tāļu mani bāleliņi
Par Laimiņas likumiņu;
Sniegu bridu aiziedama,
Āboliņu atiedama.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 444 -

26614.

Aiz kalniņa reti bērzi
Sudrabiņa lapiņām,
Tur aizveda mūs' māsiņu
Sudrabkaļva dēliņam.
Atiet māsa brāļos sērst,
Brāļi māsu nepazina,
Brāļi māsu nepazina
Iekš tā liela sudrabiņa.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

26615.

Bāleliņ bāleliņ,
Rāj tu savu līgaviņu!
Cik atnācu, tik atradu
Raudot savu māmuliņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26616.

Div' upītes satecēja,
Viena otru šļaukājās;
Div' māsiņas sagājās,
Viena otru žēlojās.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Tek upīte pret upīti,
Viena otru laistījās;
Iet māsiņa pret māsiņu,
Viena otru žēlojās.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

26617.

Es aizgāju aiz krūmiņa,
Tūlīt mana ēna bija;
Es aizgāju pie māmiņas,
Tūlīt jauka valodiņa.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

26618.

Es aizgāju tautiņās
Ar pakulu lindruciņu;
Kad es nācu brāļos sērst,
Brāļi mani nepazina:
Līdz zemīti zīda svārki,
Pilnas krūtis sudrabiņa.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

26619.

Es atnāču, māmuliņ,
Tevi vien apraudzīt,
Vai tā tautu melnacīte
Nemin tevi kājiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26620.

Es gribēju brāļos iet,
Vilka dēļ nedrīkstēju:
Vilciņš gula aiz kalniņa,
Asti vien kustināja.
190 [Kuldīā].

26621.

Es izjāju no tautām
Kā no dūņu ezeriņu;
Kad aizjāju bāliņos,
Kā saulīte atspīdēja.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26622.

Es satumsu tumsiņā
Tautu lauka galiņā;
Paņēmos bites spārnus,
Ielaidos bāliņos.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)].

26623.

Es šķitos lepna būt,
Neiet sērstu bāliņos;
Caur ošiem pasaskatu,
Bāliņš dara alutiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26624.

Es, tautiņu žēlodams,
Atstāj' mazus bāleliņus;
Nu ir lieli saauguši,
Nu nedrīkstu sērstu iet.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

26625.

Gāju sērstu bāliņos
Pie jaunā, pie vecā;
Pie jaunā sērstu gāju,
Pie vecā padomiņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

26626.

Gana zemu saule tek,
Tik ar roku nekacēju;
Gana klātu man brālīši,
Tik es sērstu neaizgāju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26627.

Gaŗām gāju noras malu,
Man apbira noras ziedi;
Cauri gāju brāļa māju,
Man aplipa brāļa bērni.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 445 -

1. Gaŗām gāju linu druvu,
Aplīp man linu ziedi;
Gaŗām gāju brāļa sētu,
Aplīp man brāļa bērni.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26628.

Grūt' man bija kalnā kāpt,
Lēt' lejā notecēt;
Grūt' man bija tautās iet,
Lēt' atnākt bāliņos.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

26629.

Grūti pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Žēli rauda mūs' māsiņa,
No tautām atnākusi.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

26630.

Kādu zivju vēl vajaga,
Kad raudīte tīkliņā?
Kādu viesu vēl vajaga,
Kad māsiņa bāliņos?
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Nebēdāju citu zivju,
Kad raudiņas laiviņā;
Nebēdāju citu radu,
Kad tik māsas, bāleliņi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26631.

Kājiņām notecēju,
Kājiņām attecēju;
Ni tautiņas zirga deva,
Ni bāliņi pavadīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26632.

Kuojeņas munas mozuos
Moksoj' tautu kumel'eņu:
Nūt'ec'ēju, att'ec'ēju
Leidz ar tautu kumēl'eņu.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

26633.

Kas manam arājam
Šovakar vietu taisa?
Še es pate pie māmiņas,
Pūrā mani paladziņi.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26634.

Kupla liepa ceļmalā,
Otris kuplis ozoliņis;
Pie liepiņas nakti gulu,
Pie ozola launadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Pie svainīša nakti gulu,
Ne pie īsta bāleliņa:
Svainim mana īsta māsa,
Bāliņam tautu meita.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

26635.

Kur saulīte ziemu tek,
Tur vasaru mēnesnieks;
Kur māsiņa uzaugusi,
Tur iet sērstu bāliņos.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26636.

Kur, upīte, tu tecēji?
Sāņiem tek Daugaviņa;
Kur, māsiņa, sērsti gāji?
Kaimiņos bāleliņi.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Kur, biteit, zīdā īsi?
Nuotris vīn sātmalī;
Kur, muoseņ, cīmā īsi?
Sābrūs tovi buol'el'eņi.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

26637.

Labāk tālu, nekā tuvu
No saviem bāliņiem;
Labāk sērstu par gadiņu,
Ne div' reizes nedēļā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

26638.

Labi mamma darījuse,
Tūlu mani iedevuse:
Tautas guļ launadziņu,
Es māmiņas aplūkot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26639.

Līdat, brāļi, līdumiņus,
Dzenājiet dzenuliņus,
Tad atnāks mūs' māsiņa,
Dzenolos vērdamās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26640.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgoja brāļu māsa
No tautām bāliņos.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 446 -

26641.

Līka liepa, līks ozols,
Tur bij labi šūpoties;
Laba mārša, labs bāliņš,
Tur bij labi sērstu iet.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

1. Kupla liepa, zemi zari,
Tur man tika šūpoties;
Pie māsiņas, pie bāliņa,
Tur man tika sērsti iet.
223 [Iķenē (Vandzenes pag. Tl)].

26642.

Māmiņ, tavi meldu krēsli
Ar to manu mazgājumu,
Ne tu biji sēdējuse,
Ne vedeklas mazgājušas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26643.

Māsiņ, vienas māmuliņas,
Kā mēs bargi dzīvojam:
Ne tu nāci uz maniem,
Ne man' sērstu aicināji.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26644.

Maltin malu sveši māti,
Kas mals mani māmuliņi?
Malšu savi māmuliņi,
Jele sērsta aiziedama.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

26645.

Man tā sēta tā nemīl
Kā tie sētas sētmalīši;
Man tie brāļi tā nemīl,
Kā mīlēja brāļa bērni.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

26646.

Ne runāt nerunāju
Ar brālīša līgaviņu:
Bij manam brālītim
Melns krekliņis mugurā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26647.

Paliek man šī dieniņa,
Druviņā i neieta:
To māsiņu vadīdama,
Redzu otru atejam.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26648.

Pieņem mani, māmulīte,
Jele vietas maliņā!
Daudz tav bija to dieniņu,
Kad tu mani neredzēji.
190 [Kuldīā].

26649.

Piecas, sešas mēs māsiņas,
Viens pats mūsu bāleliņš;
Kā irbītes satekam
Pie tā viena bāleliņa.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)],
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26650.

Puriņāji, vēriņāji
Laižu savu kumeliņu,
Lai auziņas netērēja
Mazajami brālīšam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26651.

Reti gāju, ilgi sērsu
Pie tāļaja bāleliņa:
Sēj auziņas aizejot,
Birst lapiņas pārnākot.
376 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26652.

Reti gāju, ilgi sērsu
Pie tāļēja bāleliņa:
Sniegu bridu aiziedama,
Baltābolu pāriedama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26653.

Reti gāju, ilgi sērsu
Tālajos bāliņos:
Paliek bērzi pumpuros,
Pārnāk' - lapas nobirušas.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26654.

Zaļi mauri saauguši
Bruol'el'eņu c'el'eņā;
Ni es guoju da bruoļīm,
Ni bruol'eņi da manim.
422 [Līvānu pag. D].

26655.

Saulītē skatījos,
Vai tā augstu ritināja:
Ja tā augstu ritināja,
Vēl sērsīšu bāliņos.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 447 -

1. Ieš' saulīti apraudzīt,
Vai tā augstu ritināja:
Ja tā augstu ritināja,
Vēl sērsīšu bāliņos;
Ja tā zemu ritināja, -
Jūdz, tautieti, kumeliņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26656.

Žēlumāi nevarēju
Gar māmiņas sētu iet:
Mauj gosniņas nedzērušas,
Maļ māmiņa raudādama.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Žēlumīna nevarēju
Gar māmīnas sētu iet:
Dzied gailīši ābelē,
Raud māmīna maltuvē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Žēlumiņu nevarēju
Gar māmiņas sētu iet:
Maļ māmiņa kambarī,
Mauj gosniņas laidarā,
Mauj gosniņas laidarā
Vakarēju ēdumiņu,
Vakarēju ēdumiņu,
Vakarēju dzērumiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26657.

Vakar gāju bāliņos,
Lielajos, mazajos;
Lielajos nakti guļu,
Mazajos launadziņu.
24 [Lēdurgas draudzē].

26658.

Stāvu vien pastāvēju,
Ar māmiņu parunāju:
Tautu dēla kumeliņš
Nedrīkst ilgi kavēties.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Tālu mani māte deva,
Vēl jo tālu pate gāju;
Vēl jo tālu pate gaju,
Par deviņi novadiņi.
Devītāi gadiņāi
Pie māmiņas sērsta gāju.
Viens brālītis vārtus vēra,
Otris ņēma kumeliņu,
Trešajais bāleniņš
Tek ar auzu oderīti.
Viena mārša duris vēra,
Otra ņēma villainīti,
Trešā cēla zīļu krēslu:
"Apsēdies, brāļu māsa!"
Necel krēslu, nesēdēšu,
Neņem manu villainīšu!
Es ar savu māmulīti
Stāvēdama parunāšu:
Es nevaru kavēties,
Man tautiešu kumelinis.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

26659.

Tālu mani māte deva,
Aiz deviņi ezeriņi;
Ziemu vien sērst atbraucu,
Ne vasaru saulītē.
226 [Kandavā (Tl)].

26660.

Tālu tālu man zemīte
No Dieviņa iemērīta,
Ne brālīši mani zina,
Ne es zinu bālenīšus.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

26661.

Tikām sērstu bāliņos,
Kamēr dzīvi tēvs māmiņa;
Kad nomira tēvs māmiņa,
Lai krīt egle celiņā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Tikām gāju brāļos sērst,
Iekām dzīva māmuļiņa;
Kad nomira māmuļiņa,
Lai aizauga eglītēm.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

26662.

Vai vakar tā dieniņa,
Kad es gāju tautiņās?
Es atstāju atvasītes,
Nu bāliņi baļķus cērt.
4 [Aijažos].

26663.

Vakariņu nosēdēju,
Ar māmiņu runādama,
Ir tad vēl neizteicu
Visu tautu bargu vārdu.
1311 [Apē (Vlk)].

- 448 -

48652.

Asariņas, pyupaliņas,
Pošas byra naraudūt,
Māmiņai vaicojūt,
Voi ir loba sveša muote.
Stundem loba, dīnom loba,
Na vysam myužeņam.
389 [Silajāņu Rz].

1. Pošas byra asareņis,
Man pošai naraudūt;
Mameņai vaicojūt,
Vai bej loba tautu dzeive.
466 [Vārkavas D].

48653.

Osoruota vylnuoneitja
Vakareju rauduojum(u).
Navaicoj, muomuļeņ,
Nador man žālobeņ'!
Dīnom labi šaltem labi,
Na vysami mūdeņam.
326 [Preiļu D].

48654.

Māmeņai vaicojūt:
Voi ir loba sveša muotja.
Voi nazin tu, māmeņ,
Svešys muotis lobumeņa?
Dīnom loba, stundom loba,
Na vysami myužeņam.
143 [Jāsmuižas D].

48655.

Es māsaji pavaicāju,
Vai ir laba dēlu māte?
Stundei laba, dienai laba,
Ne visam mūdiņam.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48656.

Māmiņa pavaicuoja:
Velik loba sveša muote?
Vai, māmiņi, nazynuoji
Svešas muotes lobumiņa?
Plēš aiz motu guldamuos,
Sper ar kuoju caldamuos.
326 [Preiļu D].

48657.

Pavaicāja man māmiņa,
Kāda dzīve tautiņās.
Kāds manīm labumiņš, -
Nelaiž meitu pulciņā?
466 [Vārkavas D].

48658.

Celeņu, munu celeņu,
Zaļim maurim aizaugušu;
Navar tikt uz māmeņu,
Uz cytom muosiņom.
579 [Viļāni Rz apr.].

48659.

Celiņi mani mīļoj,
Ceļa molas namīļoj;
Bruolīši mani mīļoj,
Bruoļa bārni namīļoj.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Celeņi man meily,
Ceļa molas nameiļas;
Muosa manim meiļa,
Muosas bārni nameily.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48660.

Da pus uoriņu daguoju
Ar mamiņu runuodama,
Tuo vēl es naizstuostēju
Vysu sovu žālobeņu;
Vysu sovu žālobeņu,
Kaida tautu dzeivošona.
414 [Stirnienes Rz].

48661.

Es vairs sērsti te nenākšu,
Te vairs ceļa naturēšu.
126 [Grobiņas Lp].

48662.

Koleit tāvys, muomuleņa,
Toleidz cīmys bruoleņūs;
Myra tāvs, muomuleņa,
Nava cīmys bruoleņim.
143 [Jāsmuižas D].

48663.

Muoseiciņ, skālacīt,
Nasok' vysa māmiņai.
Kū redzēsi, kū dzierdēsi,
Miņ zam sovom kuojiņom.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48664.

Nu es vairs sērst neiešu
Pie saviem brālīšiem,
Lai apauga tie celiņi
Zaļu mauru, baltu ābolu.
39 [Bārtas Lp].

48665.

Raudi, raudi, tu muosiņ,
Vēļ tu vysa nazynuoji!
Kab tu vysu zynuojuse,
Vēļ na tai (tu) rauduotu.
174 [Kārsavas Ldz].

- 449 -

48666.

Tu, muoseņ, nazynuoji,
Kaida tautu dzeivuošona:
Stīpja, stīpja garumā,
Suoka dzeit rasnumā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

Table of Contents |View Entire Work