HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Ciema kukulis

26481.

Ai Dieviņ, salti laiki,
Tālu mani bāleliņi!
Ar oderi kuli šuvu,
Lai kukuļi nesasala.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26482.

Apsīte trīcēja,
Lapiņas drebēja:
Atnāks tēvmāsa
Ar kukulīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26483.

Audziet, ogas, audziet, rieksti,
Mana ceļa maliņā,
Ko iedama aiznesīšu
Saviem brāļa bērniņiem.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Nava ogu, nava riekstu
Mana ceļa maliņā!
Ko nesīšu, sērst iedama,
Mazajam bāliņam?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26484.

Brāļu bērni, māsu bērni
Gar uguni sasēduši;
Izdalīju kukulīti,
Gar uguni staigādama.
224 [Kabilē (Kld)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26485.

Eita, bērni, skatāties,
Ko tie mūsu suņi rēja!
Atnāks mūsu tēva māsa
Ar siltiem kukuļiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kas tur spīd, kas tur mirdz
Pa lielo tīrumiņu?
Aties manas mātes māsa
Ar siltiem pīrāgiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26486.

Es neiešu bāliņos,
Kviešu maizes necepuse:
Gaida mani brāļa bērni,
Gaida veca māmuļiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Gaida mani bāleliņi,
Gaida lieli, gaida mazi;
Gaida mani brāļu bērni,
Gaida veca māmuliņa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

26487.

Ķic kaķīti raibacīti,
Kam apēdi plācenīti!
Es gribēju ciemā braukt
Uz to savu māmuļiņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Ei kaķīt miglacīt,
Kam apēdi plācenīt'?
Es paliku negājuse
Uz bāliņu ciemoties.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Ko bij manim sērstu iet
Baltajos bāliņos:
Kaķis man labs draudziņš,
Apēd piena plācenīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26488.

Lūpas nieza, lūpas nieza,
Kas kukuļa atnesīs?
Atbrauks mana māmuliņa,
Tā kukuļa atnesīs.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

26489.

Nezaļāvu, nezaļāvu,
Kviešu maizes necepusi;
Nepaliku, nepaliku,
Uz māsiņu negājusi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26490.

Ogas ogas, rieksti rieksti
Mana ceļa maliņā!
Lasu ogas, šķinu riekstus,
Nesu brāļa bērniņiem.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

26491.

Pie bālīna sērstu gāju,
Maizīt' bāzu azotī;
Pretī tek brāļa bēr(n)i:
Nu nāk mūsu tēvmāsīna!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26492.

Rieksti rieksti lazdiņai,
Āboliņi ābelei!
Sētā mazi bāleniņi,
Riekst', āboļu ēdējiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 425 -

26493.

Saņem mani i, māsiņ,
I ar mazu kukulīti:
Kad es nākšu otru reizu,
Tad lielāku atnesīšu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

48573.

Cepu, cepu kukulīti -
Citi lieli, citi mazi;
Atnāk mani bāleliņi,
Citi lieli, citi mazi.
378 [Seces Jk].

48574.

Nu es iešu pirmoreiz
Uz māmiņu ciemoties,
Lai lūkoja sveša māte,
Kādu sēju kukulīt(i).
Tēvam šķinķis, mātei vista,
Bāliņam med's kanniņ(a).
373 [Sarkaņu Md].

48575.

Pi kryumiņa, pi mežiņu,
Tur sorkonas ūgas aug;
Ei māmiņas staiguodama,
Pa vīnai izlasīju.
174 [Kārsavas Ldz].

48576.

Suņi rēja, vārti čīkst,
Nu nāk mana krustamāte;
Nu nāk mana krustamāte,
Raušu kule mugurā.
Es tecēšu vārtu celt,
Es dabūšu raušu kuli.
427 [Tadaiķu Lp].

Table of Contents |View Entire Work