HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Māsiņas trūkst, to paturējušas tautas

26368.

Ai bāliņ, ai bāliņ,
Kur māsiņu tu atstāji?
- Es atstāju sav' māsiņu
Tautu galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26369.

Kā, māmī, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
- Gaidu savas vieglas dienas
No tautām atnākot.
- Vainadziņu vien atnesu
Zobeniņa galiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26370.

Kam nezviedza kumeliņi,
No tautām pārbraucot?
Kam bij zviegt kumeļiem,
Ka māmiņa gauži raud.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26371.

Kas redzēja rīta zvaigzni
Vakarā uzlecam?
Kas redzēja mūs' māsiņu
No tautām pārnākam?
226 [Kandavā (Tl)].

26372.

Kur bijāt jūs, brālīši,
Vērzeļoti kumeliņi?
- Vadījām sav' māsiņu
Pa deviņi novadiņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26373.

Kur palika mūs' māsiņa,
Ka mājāsi nepārnāca?
Vai nebūs māmuļiņa
Tautietim pārdevusi?
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

26374.

Mēs atnes' māmiņam
Lab' slav' atpakaļ;
Gan bij lab' tā meitiņ',
Audzin' cit' vietiņē,
Audzin' cit' vietiņē
Li citam rudiņam.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

26375.

Mēs bāliņi pārejam
Kā lielie lielikungi,
Māsiņ' vienu atstājam
Svešu ļaužu aizgaldē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26376.

Neraud' vis, māmuliņa,
Laba dzīve meitiņai:
Diezgan rudzu, diezgan miežu,
Saldens alus pagrabā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26377.

Pārskrej zosis klaigādamas
No dūnaiņa ezeriņa;
Pārnāk brāļi raudādami,
Sav' māsiņu pavadījši.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26378.

Šovakar māmulīte
Gaida bērnus pārjājam.
Citi bērni gan pārjāja,
Vienu tautas paturēja,
Vienu tautas paturēja
Par ēdumu, par dzērumu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26379.

Skaita māte savus bērnus,
Vai ir visi pārnākuši.
Vienu tautas paturēja
Par ēdumu, par dzērumu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26380.

Zviedzot zirgu i piesēju
Baltajā ābolā;
Raudot māsu i atstāju
Tautu galda galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26381.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārvedot;
Vainadziņu vien pārnesa
Zobeniņa galiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 388 -

26382.

Tur palika kaņepēs,
Vistiņ, tavs perējums;
Tur palika tautiņās,
Māmiņ, tavs auklējums!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26383.

Vakar māte izsūtīja
Piecas meitas tautiņās;
Šovakar sagaidīja
četras vien sētiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

48513.

Bāleliņi gauži raud,
Sētiņā pārnākuši;
To celiņu vien redzēja,
Kur māsiņa staigājuse.
224 [Lielvārdes Rg].

48514.

Ko, māmiņa, tu gaidīji,
Pa lodziņu vērdamās?
Gaida sava auklējuma
No tautiņu atiedama [atejam?].
605 [Skolas].

48515.

Pasokit jyus, buoliņi,
Kur pametat sov' muosiņu?
Mes pametam sov' muosiņu
Svešajūs ļautiņūs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48516.

Pāries, māte, tavi bērni,
Bet tie visi nepāries:
Tie būs vienu paturēj'ši
Par ēdumu, par dzērumu.
605 [Skolas].

48517.

Pāriet mani bāleliņi
Kā no kaŗa skanēdami;
Es paliku tautiņās
Kā saulīte sadumuse.
286 [Nītaures Rg].

48518.

Rikšim bērīti palaižu
Pa garū ceļa molu,
Raudūt muosiņu pamešu
Tautu golda galiņā.
174 [Kārsavas Ldz].

48519.

Rikšim bēreiti i palaižu
Pa garū syla molu,
Sovu muoseņi i atstuoju
Tautu golda galeņī
Kai biteiti saleņī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48520.

Tec, mamiņa, vuortu vērt,
Škit' mamiņa [meitiņu?] atbraucam,
Suņi, kaķi satecēja,
Meita tautu rūceņuos.
357 [Rudzētu D].

Table of Contents |View Entire Work