HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

30. Panāksnieki pārnāk savās mājās

a) Māsiņas trūkst, to paturējušas tautas

26368.

Ai bāliņ, ai bāliņ,
Kur māsiņu tu atstāji?
- Es atstāju sav' māsiņu
Tautu galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26369.

Kā, māmī, tu gaidīji,
Pie vārtiem stāvēdama?
- Gaidu savas vieglas dienas
No tautām atnākot.
- Vainadziņu vien atnesu
Zobeniņa galiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26370.

Kam nezviedza kumeliņi,
No tautām pārbraucot?
Kam bij zviegt kumeļiem,
Ka māmiņa gauži raud.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26371.

Kas redzēja rīta zvaigzni
Vakarā uzlecam?
Kas redzēja mūs' māsiņu
No tautām pārnākam?
226 [Kandavā (Tl)].

26372.

Kur bijāt jūs, brālīši,
Vērzeļoti kumeliņi?
- Vadījām sav' māsiņu
Pa deviņi novadiņi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26373.

Kur palika mūs' māsiņa,
Ka mājāsi nepārnāca?
Vai nebūs māmuļiņa
Tautietim pārdevusi?
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

26374.

Mēs atnes' māmiņam
Lab' slav' atpakaļ;
Gan bij lab' tā meitiņ',
Audzin' cit' vietiņē,
Audzin' cit' vietiņē
Li citam rudiņam.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

26375.

Mēs bāliņi pārejam
Kā lielie lielikungi,
Māsiņ' vienu atstājam
Svešu ļaužu aizgaldē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26376.

Neraud' vis, māmuliņa,
Laba dzīve meitiņai:
Diezgan rudzu, diezgan miežu,
Saldens alus pagrabā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26377.

Pārskrej zosis klaigādamas
No dūnaiņa ezeriņa;
Pārnāk brāļi raudādami,
Sav' māsiņu pavadījši.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26378.

Šovakar māmulīte
Gaida bērnus pārjājam.
Citi bērni gan pārjāja,
Vienu tautas paturēja,
Vienu tautas paturēja
Par ēdumu, par dzērumu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26379.

Skaita māte savus bērnus,
Vai ir visi pārnākuši.
Vienu tautas paturēja
Par ēdumu, par dzērumu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26380.

Zviedzot zirgu i piesēju
Baltajā ābolā;
Raudot māsu i atstāju
Tautu galda galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26381.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārvedot;
Vainadziņu vien pārnesa
Zobeniņa galiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 388 -

26382.

Tur palika kaņepēs,
Vistiņ, tavs perējums;
Tur palika tautiņās,
Māmiņ, tavs auklējums!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26383.

Vakar māte izsūtīja
Piecas meitas tautiņās;
Šovakar sagaidīja
četras vien sētiņā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

48513.

Bāleliņi gauži raud,
Sētiņā pārnākuši;
To celiņu vien redzēja,
Kur māsiņa staigājuse.
224 [Lielvārdes Rg].

48514.

Ko, māmiņa, tu gaidīji,
Pa lodziņu vērdamās?
Gaida sava auklējuma
No tautiņu atiedama [atejam?].
605 [Skolas].

48515.

Pasokit jyus, buoliņi,
Kur pametat sov' muosiņu?
Mes pametam sov' muosiņu
Svešajūs ļautiņūs.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

48516.

Pāries, māte, tavi bērni,
Bet tie visi nepāries:
Tie būs vienu paturēj'ši
Par ēdumu, par dzērumu.
605 [Skolas].

48517.

Pāriet mani bāleliņi
Kā no kaŗa skanēdami;
Es paliku tautiņās
Kā saulīte sadumuse.
286 [Nītaures Rg].

48518.

Rikšim bērīti palaižu
Pa garū ceļa molu,
Raudūt muosiņu pamešu
Tautu golda galiņā.
174 [Kārsavas Ldz].

48519.

Rikšim bēreiti i palaižu
Pa garū syla molu,
Sovu muoseņi i atstuoju
Tautu golda galeņī
Kai biteiti saleņī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

48520.

Tec, mamiņa, vuortu vērt,
Škit' mamiņa [meitiņu?] atbraucam,
Suņi, kaķi satecēja,
Meita tautu rūceņuos.
357 [Rudzētu D].

b) Panāksnieki stāsta par piedzīvojumiem svešumā

26384.

Iesim, meitas, dziedādamas
Savāi prieku vietiņāi!
Izstaigāju svešu zemi,
Tādu prieku neredzēju.
224 [Kabilē (Kld)].

26385.

Es gaidīju bāleliņus
Smukus, baltus pārbraucam;
Pārbrauc zili, pārbrauc melni,
Ar dubļiem apšķīduši.
224 [Kabilē (Kld)].

26386.

Es izgāju svešu zemi,
Smilgām šūti zābacīn'.
Izskaitīju meitīnām,
Cik vizuļu vaiņagā:
Citai pieci, citai seši,
Kas bagāta, tai deviņi.
1191 [Ēveles draudzē].

26387.

Izstaigāju Cēsu zemi,
Smilgām šūti zābaciņi;
Tikko mani Cēsu meitas
Par kundziņu nepasauca.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Es izgāju lībju zemi,
Smilgām šūti zābaciņi;
Cikreiz mani lībju meitas
Par kundziņu nepasauca.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 389 -

2. Trīsreiz Rīgu aptecēju,
Smilgām šūti zābaciņi;
Gribēj' mani Rīgas meitas
Par kundziņu paturēt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26388.

Izstaigāju svešu zemi
Ar jauko valodiņu:
Kuŗa jauna, tā māsiņa,
Kuŗa veca, tā māmiņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Izstaigāju svešu zemi
Ar mīļaju valodiņu:
Kas vecāks - tēvs māmiņa,
Kas jaunāki - braļi māsas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26389.

Izstaigāju svešu zemi,
Bēdu, kaitu neredzēju;
Še ir mans zobeniņš,
Lai pasaka, ko redzēja!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26390.

Minēšu māsiņas
Panākstos jājis:
Pārvedu kurpītes
Ar vicelēm.
224 [Kabilē (Kld)].

26391.

Piemiņām lai palika
Šā celiņa braukumiņš:
Kalnā bruņas man palika,
Dūkstī labais kumeliņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Piemiņām lai palika
Šis celiņa gājumiņš:
Birzī bruņas man palika,
Dūkstī bērais kumeliņš.
- Žēl brāļiem gaŗa ceļa,
Žēl labā kumeliņa:
Kā māmiņai žēl nebija
Izdot savu auklējumu?
121 [Gulbenē (Md)].

2. Priedes egles lai saauga
Šā celiņa maliņā!
Kalnā bruņas man palika,
Dūkstē labs kumeliņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26392.

Sirmus zirgus, smukus ratus,
Daiļas meitas, māmuliņ,
Es satiku celiņā,
Svešas zemes staigādams.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26393.

Tie mani brālīši,
Tie kaŗavīri,
Tie kaŗu izjāja
Bez zobentiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26394.

Tu, māmiņa, nezināji,
Kādu zemi es staigāju:
Smilšu zeme, oļu zeme,
Raudas nāca pārejot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26395.

Vakar mani bāleliņi
Kā no kaŗa sanākuši.
Pilnu galdiņ' i piegrīda
Tēraudiņa zobeniņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

48521.

Es būt' badu sen nomirs,
Svešas zemes staigājot,
Ja nebūtu meitu māte
Plācenīšus izcepusi.
46 [Beļavas Md].

48522.

Kad es gāju tautiņās,
Godu līdzi nenēsāju;
Māte manu godu bij(a)
Bundulāji ieslēguse.
Kad pārgāju sētiņā:
Še, meitiņa, tavs godiņš.
605 [Skolas].

48523.

Ko lielies, dēlu māte,
Ka tu labi izcienā:
Necepušu auzu maizi,
Nevārītu kazu gaļu;
Tik es bada nenomiru
Sav' māsām panākstos.
514 [Zentenes Tl].

48524.

Man vaicā māmuliņa:
Ko ēdāt kāziņās?
Kazas gaļu staipījām,
Pie vadzīša piesējuši.
263 [Mēmeles Jk].

- 390 -

48525.

Svešu ļaužu zemītē
Dārgs ūdens, lēta maize:
Stopu pirku, mārk' atdevu,
Rokas vien nomazgāju.
545 [Krustpils D apr.].

1. Ūdens dārgs, maize lēta,
Svešu ļaužu zemītē:
Ortu devu, stopu pirku,
Rokas vien nomazgāju.
605 [Skolas].

c) Panāksnieki sūdzas par izsalkumu un par sliktu mielošanu tautās

26396.

Ēsti, dzerti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās!
Pati ņemt nedrīkstēju,
Nedod dēlu māmuliņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Cik es badu nenomiru,
Svešu zemi staigādama:
Nedrīkstēju pati ņemt,
Ne no otra paprasīt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26397.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Kazas gaļa, nevirusi,
Auzu maize, necepusi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Šķīsta putra, nevirusi,
Auzu maize, necepusi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26398.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautiņām auzu maize
Aiz deviņi atslēdziņi.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26399.

Ēsti, ēsti, māmuliņ,
Badu miru tautiņās:
Tautiņām auzu maize,
Ar daļiņu nododama.
18 (Kliģenē).

1. Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautu maize sēnalaiņa,
Vēl tā pate nodaļām.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26400.

Ēsti, ēsti, māmuliņa,
Badu miru tautiņās:
Tautiņās grūsta maize,
I tās pašas pietrūcin.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26401.

Ēst, ēst, māmuliņa,
Tautas badu mirināja;
Tik es badu nenosprāgu
Tās māsiņas panāksnos.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

26402.

Es būt' badu nomirusi,
Svešu zemi staigādama,
Būt' māmiņa nebāzusi
Siera kampas azotē.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26403.

Izzaēžu, izzadzēru
Māsiņai panākšos:
Izzagraužu kaceniņu,
Pa dārziņu staigādams.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Izzaēžu, izzadzēru
Pa māsiņas panākšniem:
Izzagraužu kaceniņu
Pa kāpostu dārziņiem;
Izzadzēru samazdziņu
Pa visām baļviņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26404.

Ko ēdāmi, ko dzērām
Mūs' māsiņas panāksnos?
Vienu pašu kazas kāju,
Piecus kuņģa gabaliņus.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

26405.

Ko ēdām, ko dzērām,
Svešu zemi staigādami?
Ēdām zaļu līdaciņu,
Ūdenī mērcēdami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 391 -

26406.

Kritan kritu no kumeļa
Ar saujiņu pie putriņas:
Tautiņām auzu maize
Az deviņām atslēgām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Kriten kritu no kumeļa
Ar saujiņu pie putriņas:
Tikkai badu nenomiru,
Līgaviņas precēdams.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26407.

Laba zeme, labi ļaudis,
Labi mani pamieloja:
Sēņu sulu stribināja
Ar sudraba karotīti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26408.

Mun ejot panākšņos,
Piesarāve vēderiņš;
Ko darīs māsiņai,
Visu mūžu dzīvojot!
103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

26409.

Pasild' man, māmuliņa,
Vakarējus kāpostiņus!
Es atnācu no tautām
Vakarēju ēdumiņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Drīzi drīzi, naški naški
Mielo mani, māmuliņa!
Es atnāču no tautāmi
Vakarēju ēdumiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26410.

Sasild' man, māmuliņa,
Vakarējus kāpostiņus:
Tikko badu nenomiru
Māsiņai panākstos.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

1. Steidz, māmiņ, sild', māmiņ,
Vakarējus kāpostiņus:
Tikko badu nenomiru,
Svešu zemi staigājot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26411.

Sildi, māte, vāri, māte,
Varējus kāpostiņus:
Nu atnāca tav' bērniņi
Izsalkuši, neēduši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26412.

Slikta zeme, slikti ļaudis,
Slikti mani mitināja:
Sūra putra, jēla gaļa,
Auzu maize, necepusi.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26413.

Tik es badu nenomiru
Tai māsai panākstos:
Sēņu zupu stribināja
Ar mellāmi karotēm.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Tik badā nenomiru
Tai svešāja ciemītē:
Grību zupu strībināja
Ar kapara karotēm.
387 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26414.

Tik es badu nenomiru
Tās māsiņas panākstos:
Auzu maize necepuse,
Kazas gaļa neviruse.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Izstaigāju svešu zemi,
Ciku badu nenomiru:
Auzu maize nesijāta,
Kazas gaļa nevārīta.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Tik es badu nonomiru
Bāliņam vedībās:
Šķidra putra, jēla gaļa,
Puscepuse griķu maize.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3. Tik es badu nenomiru
Tās māsiņas panākstos:
Auzu maize nesijāta,
Cūkas kāja nekasīta.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

4. Vāri, māte, biezu putru,
Pildi manu vēderiņu!
Tik es badu nenosprāgu
Tās māsiņas panākstos:
Sūra zupe, jēla gaļa,
Pirtī cepta auzu maize.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

26415.

Vāri, māte, biezu putru,
Pildi manu vēderiņu!
Es pārgāju no tautām
Izšļukušu vēderiņu.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 392 -
Table of Contents |View Entire Work