HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Dziesmas no jaunās sievas puses

26308.

Ai bāliņi, bāleniņi,
Vediet mani atpakaļ!
Jau man bija apnikuse
Tā tautieša laba dzīve.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Rembatiešu meita biju,
Lielvārdiešu vainadziņš.
Man' aizveda lielvārdieši,
Vainagā lūkodami.
Rembatiešu bāleliņi,
Vediet mani atpakaļ!
Man jau bija apnikuse
Lielvārdiešu lepna dzīve.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26309.

Aiziedami, bāleniņi,
Padomiņa piedodat:
Vairāk tautu rājējiņu,
Ne padoma devējiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26310.

Aizjāj mani bāleliņi
Skanēdami, žvadzēdami;
Atstāj māsu tautiņās
Kā saulīti mākuļos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Aizbrauc brāļi no tautām
Kā no kaŗa, žvadzēdami,
Atstāj māsu tautiņās
Kā saulīti apdumušu.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

26311.

Aiznesiet māmiņai
Simtu labu vakariņu;
Mazajai māsiņai
Manu zīļu vainadziņu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26312.

Ar Dievu, ar Dievu,
Baltie bāliņi!
Dievs jūsu ceļā,
Dievs ceļa malā!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26313.

Atpakaļ, mans pūriņš
Ar visām telītēm!
Es atražu tautu dēlu
Ar māmiņu baŗoties.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 380 -

26314.

Atpakaļu, mans pūriņis,
Atpakaļu, bāleliņi!
Es atradu tautiņās
Neraženi dzievājot.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Atpakaļi, mans pūrīnis,
Atpakaļi, bālelīni!
Es atradu tautīnās
Atpakaļi dzievojam:
Tautiets bija bez cepures,
Maize bija bez garozas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Nāk māsiņa atpakaļ,
Dui vainiņas atraduse:
Atron maizi bez garozas,
Tautu dēlu bez padoma.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26315.

Atpakaļ mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
I es pate atpakaļ
Ar visām telītēm.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26316.

Apakaļu, mans pūriņis,
Apakaļu, bāleliņi!
Nepatika prātiņam
Tās māmiņas lolojums.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26317.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
Nepatika tā zemīte,
Tās zemītes arājiņš.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rībi, rībi, mans pūriņis,
Atpakaļu bāliņos!
Te nav laba maizes vieta,
Nav tīkamis arājiņš.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26318.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņ'!
Nepatika tautu dzīve,
Ne ar tautu māmulīte.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

26319.

Brāļi, naidu neceļat
Tautu galda galiņā:
Jūs aiziesit, es palikšu
Mūžam tautu naidiniece.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Lūgšus lūdzu brālītim,
Necel dumpi tautiņās!
Tu pāriesi, es palikšu,
Man tautiņas pārmetīs.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26320.

Dodat, tautas, manu pūru,
Lai es iemu atpakaļ,
Lai es iemu atpakaļ
Baltajos bāliņos.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

26321.

Iešu, iešu atpakaļ,
Es jau te nedzīvošu;
Man pašai div' bāliņi
Tīras maizes arājiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26322.

Ejiet, mani bāleliņi,
Šo reizīti nevadīti;
Kad nāksiet citu reizi,
Tad es jūs pavadīšu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26323.

Eit' ar Dievu, bāleliņi,
Es jums līdzi vairs neiešu:
Es atradu labu zemi,
Labu zemes arājiņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jau brāliņis māj ar roku:
Nāc, māsiņa, atpakaļ!
Ko es iešu atpakaļ,
Man vietiņa saderēta,
Es dabūju maizes vietu,
Pa prātam arājiņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26324.

Ej sētā, bāleliņ,
Tevis gaida māmuliņa;
Es neiešu, man's negaida,
Man' tautām pavēlēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 381 -

26325.

Es lustīga tāļu iet,
Līdza nāca bāleniņi;
Kad brālīši projām gāja,
Raudu žēli, palikuse.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Tīk man iet tautīnās,
Kad māmīna līdza nāca;
Kad māmīna projām iet,
Raudu, galvu saķēruse.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26326.

Ko es biju sariebuse
Baltajiem brāliņiem?
Raudošu man' atstāja
Tautu galda galiņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26327.

Līdzi līdzi ar bāliņu,
Nepaliku pakaļā!
Ja paliku pakaļā,
Mūžam tautu malējiņa.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Līdzi līdzi ar bāliņu,
Nepalikšu pakaļā!
Kad paliku pakaļā,
Tūdaļ tautu rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26328.

Lūdzami, brālīši,
Vedat mani līdza!
Kad jūs līdza nevedat,
Es pakaļ aiztecēšu,
Es pakaļ aiztecēšu,
Svārku stūri turēdama.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26329.

Man skaliņi gaiši dega
Dēļu griestu istabā;
Tumši deg tautu skali
Tumšā tautu istabā.
Iešu atkal bāliņos
Gaišu skalu dedzināt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26330.

Nelaiž mani sveši ļaudis
Ne brālīša pavadīt;
Pa lodziņu raudzījos,
Kur aizjāja bāleliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

26331.

Pasakāt māmiņai,
Lai tā gauži neraudāja:
Es noiešu pavasar,
Bērziņiem lapojot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26332.

Projām iešu, nedzīvošu,
Nav manam prātiņam;
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur manam prātiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26333.

Projām iešu, nedzīvošu,
Neder vairs še dzīvot;
Šī zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26334.

Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Šāda tāda suņa putra,
Nemīlīga dzīvošana.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26335.

Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Visas vārnas, žagatiņas
Zobentiņus kaldināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Projām iešu, nedzīvošu
Naidinieku zemītē:
Visi odi, masaliņas
Zobentiņus kaldināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Visas vārnas, žagatiņas
Trina asus zobentiņus.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26336.

Pūt, vējiņi, kā tev tīk,
Es ozola paēnā;
Darāt, brāļi, kā jums tīk,
Es tautieša rociņā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26337.

Sauc bāliņis, met ar roku:
Nāc' māsiņa, atpakaļ!
Es neiešu vairs pie tevis,
Man ir savs glabātājs.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 382 -

26338.

Tautas dzied, tautas dzied,
Es staigāju raudādama;
Es izdzirdu raudādama,
Kur zviedz brāļu kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tautas ēda, tautas dzēra,
Es sēdēju raudādama;
Es dzirdēju sēdēdama,
Kur zviedz brāļa kumeliņis,
Kur zviedz brāļa kumeliņis,
Kur šķindēja iemauktiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26339.

Tautu dēlis man neļāva
Vadīt savus bāleliņus.
Lec' uz žogu, laužu kārtes,
Vadu savus bāleliņus.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

26340.

Tev, kļaviņ, platas lapas,
Apsedz mani migliņā;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpirc mani no tautām!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

26341.

Citiem bija projām iet,
Man vienai še palikt!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26342.

Vai Dieviņ(i), ko darīšu,
Nu radiņi aizgājuši,
Mani vienu atstājuši
Svešu ļaužu pulciņā!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26343.

Grib', tautieti, dzīvo mīļi,
Grib', iemet ūdenī!
Nu atstāja tavu vaļu
Mani balti bāleniņi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26344.

Projām visi aizgājuši,
Mani vienu atstājuši,
Mani vienu atstājuši
Par ēdumu, dzērumiņu.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26345.

Tagadiņ aizjājuši
Mani balti bāleliņi;
Sudrabiņis vizināja
Kumeliņa pēdiņās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26346.

Visa gaiša tā pusīte,
Kur aizgāja man' bāliņi;
Visi bēri kumeliņi
Sudrabiņu vizenāja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

48476.

Voi plotuo kļova lopa,
Apsedz mani nu lītiņa!
Voi boguoti buoleliņi,
Atpiercet nu tautom.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48477.

Aizejit, bruoliliņi,
Koč celiņa vaicuodami;
Muna sāta kalniņā,
Ezeriņa maliņā.
170 [Kapiņu D].

48478.

Aizīdami, buoleleņi,
Pīdūdīt podūmeņu;
Pi jyusu muna māmeņa,
Podumeņa devējeņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48479.

Ardiev, māsiņ, mīļa, balta,
Neliedz mutes brālīšam!
Mums abiem Dievs nosprieda
Dzīvot kopā visu mūžu.
70 [Cēres Tl].

48480.

Apakaļu, mans pūrīnis,
Apakaļu, jaubrālīši!
Es atradu tautīnās
Cauru dzirnu pamatīnu:
Es gribēju smalci malt,
Vējš miltīnus putināja.
39 [Bārtas Lp].

48481.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
Gana laba maizes vieta,
Nepatika arājiņš.
286 [Nītaures Rg].

- 383 -

1. Atpakaļ, muns pyuriņš
Ar vysom telītem:
Napatyka tautu zeme
I tys tautu oruojiņš.
326 [Preiļu D].

48482.

Brauc, manu brālīti,
Žēlīgu Dievu!
Lai skauģi raugās
Caur žogu stārpu.
129 [Gudenieku Azp].

48483.

Bāliņi, zālīte
Rudeņa laikā;
Kā es te dzīvošu
Svešajās tautās?
3 [Adulienas Md].

48484.

Bruolīši, muni bruolīši,
Vedit mani atpakaļ!
Muosiņa, myusu muosiņa,
Mes navessim atpakaļ;
Na dēļ tuo mes tevi atvedem,
Ka tev' vesti atpakaļ.
389 [Silajāņu Rz].

48485.

Dzeŗam, brāļi, maksājam,
Nu jau laiks uz mājām iet!
Es jums pate pavadīšu
Līdz viņam kalniņam;
Līdz viņam kalniņam,
Tur ar Dievu atsacīš'.
195 [Kraukļu Md].

48486.

Eita, mani bāleliņ,
So reizīti navadīti!
Kad nāksiet otru reiz,
Pus āriņu pavadīš'.
211 [Ļaudonas Md].

48487.

Gauži gauži nūrauduoju
Tautu noma galiņā,
Redzu sovus buoleliņus
Namīluotus palaižūt.
35 [Baltinavas Abr].

48488.

Īšu, īšu, te nabyušu,
Te nav munas muojas;
Īšu uz sovu tāvu muoti,
Uz rūžu duorziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48489.

Man nebija tāds prātiņš,
Kā paliktu tautiņās.
Līdzi vien taisījos
Es savam brālīšam;
Taisās brālīši projām ieti, -
Raud', gālīnu saķērusi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48490.

Nelaiž mani tautu dēls
Ne brālīšu pavadīt.
Lecu žogu, laužu kārti,
Vadu savus bāleniņ's.
129 [Gudenieku Azp].

48491.

Pret sauli pacēlu
Zīļotu krēslu,
Sav' mīļu brālīti
Vadīdam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 129 [Gudenieku Azp], 452 [Užavas (Zīras) Vp].

48492.

Pricīti, brālīti,
Žēlo māsiņas;
Atstāji zābakus
Ūdeni nest.
263 [Mēmeles Jk].

48493.

Sytu kuoju pie kuojeņas,
Par pogolmu tacādama;
Daudz palīk svešu ļaužu,
Actiņom naradzātu.
170 [Kapiņu D].

48494.

Tāda Dieva vien es lūgtu,
Ka es tiktu atpakaļ
Sava tēva zemītē;
Tēvam auga rudzi mieži,
Stallī bēri kumeliņi,
Ciemā daiļas zeltenītes.
141 [Ivandes Kld].

48495.

Tei nabeja lela vaiņa,
Ka naksneņi puorgulēju.
Jemit vušku, jemit gūvi,
Jemit pošu atpakaļ.
314 [Pildas Ldz].

- 384 -

48496.

Tav, liepiņa, platas lapas,
Apsedz mani migliņē!
Tav, brālīti, daudz varītes,
Pārstāj mani tautiņās.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

Table of Contents |View Entire Work