HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

28. Kāzu beigas, atvadas

a) Mājinieki raida viesus projām un izvada tos no kāzu mājas

26108.

Braucati projām,
Tālēji radi!
Mēs, tie klātēji,
Jūs izvadīsim
Ar alus kannām,
Ar butulēm.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26109.

Eit' ar godu, eit' ar godu,
Es ar godu pavadīšu;
Kad ar godu neiesiet,
Ar suņiem parīdīšu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

26110.

Eit' ar godu, panāksnieki,
Mēs ar godu vadīsim;
Ja ar godu neiesat,
Mēs ar skruķi vadīsim.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

26111.

Eita jel projām,
Tālēji viesi,
Lai mēs, klātēji,
Pasadzeŗamies!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26112.

Eit' projām, lūgti viesi,
Lai paliek nāburdziņi;
Es vārīšu kāpostiņus
Circenīšu tauciņos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 357 -

26113.

Eit' projām, lūgti viesi,
Lai palika nāburdziņi;
Nāburdziņu vajadzēja
I rītā, vakarā.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Eit' projām, lūgti viesi,
Lei stāv alus nāburgim:
I rītā, vakarā
Nāburdziņa vajadzēja,
Pie nāburga sieta gāju,
Pie nāburga ugunī.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Eit' uz māju, lūgti viesi,
Lai stāv alus kaimiņiem:
Man kaimiņu vajadzēja
I rītā, vakarā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26114.

Eit' projām, panāksnieki,
Negaidāt(i) kruķējam!
Mums nevaid tādu mežu,
Kur mēs kruķi cirtīsim.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26115.

Eit' projām, panāksnieki,
Varžu gaļas paēduši!
Bij vardītes glabājamas
Trīs gadiņus dīķītī.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26116.

Eita, viesi, sētiņā,
Nava vaira alutiņa;
Pušmucīte, gabaliņš
Lai stāv rītu paģirām.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Eit' projām, lūgti viesi,
Ne daudz ir alutiņa;
Pušmucīte, gabaliņš,
Tas rītā kaimiņiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

26117.

Ej projām, kaŗa māte,
Gan tu biji kaŗojuse,
Gan tu biji kaŗojuse
Mūs' tēviņa istabāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26118.

Ej prom, kaŗa māt,
Ved prom kaŗu sav'!
Vakar sīra, šodien sīra
Manus baltus bāleliņus.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

26119.

Ej projāmi, ciema puisi,
Še ar tevis nevajaga:
Daudz ēdājs, daudz dzērājs,
Ne tik daiļi dancotājs.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

26120.

Es vakar savus viesus
Gana mīļi aicināju;
Nu šodien nevarēju
Kā piedegu izkasīt.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

1. Es vakar nevarēju
Savu viesu sagaidīt;
Jau šodien nevarēju
Kā piedegu izkasīt.
121 [Gulbenē (Md)].

26121.

Kāzu māte bažījās,
Ar ko viesus vadīsam:
Aizkursam istabiņu,
Ar dūmiem vadīsam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

26122.

Ko gaidāt, panāksnieki,
Ka(d) projām neejat?
Vai gaidāt mieļu tapas
Aiz cepures aizspraužam?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ko gaidāt, panāčnieki,
Ka projām neejat?
Vai gaidāt mieļu raugu
Aiz biksēme aizlejot?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26123.

Ko gaidāt, sveši ļaudis,
Ka projām nebraucat?
Vai gaidāt mucas tapu
Uz galdiņa uzliekam?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26124.

Kūjenieki kūjenieki,
Kūjas galus smērējiet,
Lai nečīkst kūjas gali,
Tumšu nakti staigājot!
1311 [Apē (Vlk)].

- 358 -

26125.

Kur mums, brālīši,
Kratāmas dakšas?
Kratām svešļaudis
Pa logu ārā!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26126.

Kuŗš tālāka rada bija,
Seglojiet kumeliņu!
Es bāliņa īsta māsa,
Es rītā. parītā.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26127.

Mājā nāca kaŗa māte,
Līdza veda kaŗaspēku.
Ej projām, kaŗa māte,
Ved projām kaŗaspēku!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

26128.

Jānīti, brālīti,
Ved kaŗu mājā!
Vai gribi šo vietu
Izputināt?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

26129.

Nevar Dievs, nevar vells
Panāčniekus aizvadīt!
Gāja, gāja līdz durīm,
Atkal nāca atpakaļ.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26130.

Pa c'eļu, pa c'eļu,
Jius, c'eļa ļaut'eņi,
Dīvs jius' prīškā,
Dīvs pakaļā!
427 [Varakļānu pag. Rz].

26131.

Projām projām,
Negoda ļaudis!
Še paliek gods,
Še goda ļaudis.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26132.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Es biju lūgts,
Es teju paliku.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26133.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Kas lūgti viesi,
Lai gul par nakti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26134.

Projām projām,
Nelūgti viesi,
Lai vaļa lūgtiem
Grozīties!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26135.

Projām projām,
Nelūgti viesi!
Suns jūs salūdza,
Kaķe izvadīja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ar Dievu, ar Dievu,
Nelūgti viesi!
Suns jūs saņēma,
Suns pavadīja. -
Lūdzami, svešļaudis,
Neskaistaties!
Man tiesa darāma,
Jums jāklausās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26136.

Projām projām,
Pakulu dieršas,
Svildami, degdami,
Kūpēdami!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26137.

Projām projām,
Tutenu zagļi!
Badāt naģēnus
Gar ceļa malu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26138.

Projām visi, projām visi!
Vienai še jāpaliek,
Vienai še jāpaliek
Par ēdumu, dzērumīnu.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26139.

Protiet kaunu, sveši ļaudis,
Seglojiet kumeliņus!
Jau saulīte tai laikā,
Kad vakar atjājāt.
226 [Kandavā (Tl)].

- 359 -

1. Protat kaunu, sveši ļaudis,
Kaŗat panckas mugurā!
Jau saulīte tai laikā,
Kā vakare atnācāt.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26140.

Sievas sievas, protiet kaunu,
Eit' papriekšu sētiņā!
Brēc bērniņi šūpolē,
Mauj gosniņas laidarā.
226 [Kandavā (Tl)].

26141.

Sitiet bungas, bundzinieki,
Sapūtiet, stabulnieki!
Kas pa ceļu, tas pa ceļu,
Kas gulēt, tas gulēt!
Kas pa ceļu, kājas aun,
Kas gulēt, vietu tais'!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26142.

Skic projām, buč projām,
Alsunieku bucēniņi!
Atnākuši, nograuzuši
Blintenieku žagariņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26143.

Tāļēji radiņi,
Eitat projām,
Lai tiem klātējim
Rūmītes paliek!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26144.

Tēvuči tēvuči,
Ved bērnus mājās!
Mazi tavi bērniņi,
Nezina pāriet.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26145.

Visiem bija projām iet,
Māsiņai še palikt
Par ēdumu, par dzērumu,
Par naksniņas gulējumu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

26146.

Visiem iet sētiņā,
Ancīšam še palikt,
Cirsti malku, kurti pirti,
Vesti bābas sutināt.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

26147.

Vai Dieviņ, tai māsai
Nežēlīgi bāleliņi:
Pa vārtiem izjādami,
Kannas svieda atpakaļ.
226 [Kandavā (Tl)].

26148.

Ar Dievīnu, ar Dievīnu,
Nu izjāj, nu izjāj!
Man palika balta maize,
Brāļa salds alutīnis.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26149.

Ar Dievu, ar Dievu,
Bitītes draudze!
Cits skrēja liepāi,
Cits ozolā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26150.

Brāļi māsu pārdevuši
Par kāpostu galvenīti;
Apēduši kāpostiņus,
Brauc mājā raudādami.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

26151.

Es visu viesiņu
Izvadītāja;
To zin Dieviņš,
Kas mani vadīs, -
Tie ciema ķipari,
Tie mani vadīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

261511.

Es visu viesu
Vadītāja;
To zin Dieviņš,
Kas mani vadīs,
Kas mani vadīs
Smilšu kalniņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

26152.

Ja jums tīk, panāksnieki,
Gulat vēl otar' nakt'!
Vēl manam bāliņam
Vīna vāte pagrabē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Vai lūdzami panāksnieki,
Gulit vēl to naksniņu!
Vēl manā aizkrāsnē
Trīs muldiņas circenīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 360 -

26153.

Kam jūs, ceļa gājējiņi,
Ar rokāmi ķeŗaties?
Vai tad jūsu ardieviņas
Nav ar muti atdodamas?
1311 [Apē (Vlk)].

26154.

Kur tu skriesi, sirma cūka?
Paliec še, tīrumā!
Kur tu skriesi, tautu meita?
Paliec te, tautiņās!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26155.

Laba tiesa vedējiem:
Pilnā šurp, pilnā turp;
Slikta tiesa panākstiem:
Tukšā šurp, tukšā turp.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26156.

Netika puišiem
Projām iet:
Te meitas palika,
Salds alutiņš.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

26157.

Netika tautām
Mājās iet:
Kas dos mājās
Tās labas dienas!
Mājās kāposti
Ar kazas pienu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vedēji raudāja,
Proj iedami;
Kas dos sētāi
Tās labas dienas?
Sētā rūga kāļu spannis,
Apentiņu vien vajaga.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26158.

Netika tautām
Projām iete,
Patika mūs' tēva
Salds alutiņis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26159.

Nevar vis bāleliņi
Sav' māsiņu līdzi ņemt,
Jau ziediņi nobiruši
Tautu dēla klētiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26160.

Nu aizgāja bālenīni,
Kā gulbīši tūtodami,
Nav vairs brīv sav' māsīnas
Līdza vest sētīnā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26161.

Panāksnieki bažījās,
Kā mājā pāriešot.
Cits slotā, cits skruķī, -
Visi jāšus pārjāsiet!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

26162.

Panākst' puiši, prom iedami,
Atpakaļ lūkojās:
Paliek dailas kāzu meitas,
Paliek saldais alutiņš.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

26163.

Prom iedami, panācnieki,
Mātei ziņu pārnesat:
Lai nāk māmiņa
Par gadu raudzīt,
Atnes meitai
Vīstoļu drēbītes.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26164.

Zināma zināma
Panāstu tiesiņa:
Kā brāļus saņem,
Kā suņus pavada.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26165.

Tu, puisīti, sētā brauksi,
Vai man' līdzi nevedīsi?
Vērpšu linus, pakuliņas,
Tev gultiņu pataisīšu,
Tev gultiņu pataisīšu,
Iešu pate klātgulēt.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26166.

Vadām, vadām
Mīlamus viesus
Ar alus kanniņu,
Ar vīna glāzi!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 361 -

1. Vadām, vadām
Mīļos viesus
Ar alus kannām,
Ar kukuļiem!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Vadām, vadām
Mīlamus viesus
Ar alus kannām,
Ar biķeŗiem!
Trīnītes brāļus
Vaŗa biķeŗiem;
Šādus tādus
Ozola kannām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26167.

Vadām, vadām
Mīlīgus viesus;
Ar Dievu saņēmām,
Ar pavadījām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26168.

Vakar viesi dibinā,
Saimenieks pie durviem;
Šodien viesi pie durviem,
Saimenieks dibinā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26169.

Vis' istaba izslaucīta,
Pasolīte neslaucīta;
Visus ļaudis izstādīju,
Naidinieka nevarēju.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26170.

Visas manas kājas gura,
Gaŗus viešus vadīdam;
Ne tie gāja, ne palika,
Uz kājāmi dīžojās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

48370.

Ar mīļu Dieviņu,
Salds alutiņš!
Nu būtu dzēruse -
Raidīja projām;
Nu būtu gājuse -
Vilks ceļa malā.
605 [Skolas].

48371.

Brauc projām, brauc projām,
Līgviņas mīļ rad,
Nepamet māsine
Līdz ceļim dubļs brist.
518 [Zlēku Vp].

48372.

Citus viesus vadījām,
Alu, medu vārījām [sildījām];
Liepsalnicu vadījām,
Ievas rungu sutinām.
211 [Ļaudonas Md].

48373.

Dižie vedēji, vāķ' savus bērnus,
Es citus āzsviedu āz cūkas sil'.
40 [Basu (Bases) Azp].

48374.

Dzeriet, brāļi, maksājiet,
Nu ir laiks uz mājām iet;
( Nu ir laiks uz mājām iet,)
Jau saulīte zemu zemu.
373 [Sarkaņu Md].

48375.

Eita iedami, negoda ļaudis,
Sasala māmiņa vadīdama.
72 [Cesvaines Md].

48376.

Da sātai, da sātai,
Nagūda ļauds, nagūda ļauds!
Sasolam, sadrabam,
Jyus palaizdami, jyus palaizdami.
194 [Krāslavas D].

48377.

Ekati [Ejati] mājāsi,
Nelūgti viesi!
Suns jumis salūdze,
Kaķ' izvadīja.
355 [Rucavas Lp].

1. Ejiet projām, ejiet projām,
Suņa lūgti viesi!
Suns jūs lūdzis, suns jūs triecis,
Suns jums kaunu padarījis.
116 [Garozas Jg].

2. Es visa viesiņu izvadītāja.
Suns mani sagaidīja, kaķe pavadīja.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48378.

Iet uz mājām, lūgti viesi,
Lai palika nelūgtie;
Lai palika nelūgtie
Paēdam, padzeŗam.
413 [Stendes Tl].

- 362 -

48379.

Eit' jali iedami,
Lai varu vadīt
Ar sniega pītēm,
Ar pagalēm.
39 [Bārtas Lp].

48380.

Eita projām, panāksnieki,
Lai palika kāzenieki;
Lai tie mūsu kāzenieki
Kā zirnāji staipījās.
110 [Ērgļu C].

48381.

Es dūmavu vakardīn
Savus vīsus pavadēt;
I šudin navarēju
Kuo pīdagu izkasēt.
44 [Bebrenes Il].

48382.

Lāti gosti sapraseit,
Nava lāti pavadīt,
Navarēju, navarēju
Kai pīdagu izkaseit.
326 [Preiļu D].

48383.

Ēdat, (ēdat), sveši ļaudis,
Pēdējā maltīte!
Nu iesime sētiņēje
Pie vecieme kāpostieme.
40 [Basu (Bases) Azp].

48384.

Gailīts dzied istabā,
Istabiņas dibenā;
Viesi dzied pie durvīm,
Jau uz māju skubinās.
198 [Krustpils D].

48385.

Kad tuos kuozas īsasuocja,
Tod bej vyss ļusteigoj;
Kad tuos kuozas pasabeidzja:
Stupej, buoba, pa vuortim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48386.

Kiš kiš sētā,
Bundiņu āzis!
Tu mūsu liepiņu
Apskrubināji,
Tu mūsu māmiņu
Ierūdināji.
605 [Skolas].

48387.

Kīš projām, kīš projām,
Panākšnieku kazlēn(iņ)i!
Nograuzuši brālīšam
Visus mazus žagariņus.
70 [Cēres Tl].

1. Braucat projā, braucat projā,
Lizumiešu kazlēniņi!
Apgrauzuši mūsu druvās
Visus sīkus žagariņus.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

2. Škic pa ceļi, škic pa ceļi,
Lītavnīku kozuliņi!
Jau apgrauzjāt palsinīkūs
Vysus kuorkla žagariņus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48388.

Ko gaidiet, panāksnieki,
Ka projām nebrauciet?
Vai gaidiet vāģu rumbas
Ar tapu aizbāžot?
115 [Galgauskas Md].

48389.

Lai pa ceļu, kas pa ceļu,
Tu, Jēkapiņ, te paliec;
Kurin' pirti, skaldi malku,
Vecas bābas sutini!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48390.

Lonckori, kokori,
Lositjās pa ceļu!
Ni jyusus sajēmu,
Ni pavadēju.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48391.

Lonckori, kokori,
Lositjās iz sātu,
Lai jyusu žogori
Naplyukoj.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48392.

Mūkat, ļaudis,
Istaba gŗūst,
Sviežat supatas
Pa logu laukā!
369 [Saldus Kld].

- 363 -

48393.

Nevarēju, nevarēju
Piedeguma izkasīt;
Nevarēju, nevarēju
Kāzenieku izvadīt.
263 [Mēmeles Jk].

48394.

Nu ēda svešļaudis
Pēdīgo maltīti,
Nu ēda nabagi
Raudādami.
129 [Gudenieku Azp].

48395.

Pa vuortim, lyugti gosti,
Lai palyka praseitī;
Es viņus tai prasēju:
Lyugtu, gosti, vītiņā.
295 [Ozolmuižas Rz].

48396.

Pa ceļu, pa ceļu,
Nagūda gosti!
Te palyka gūdeņš,
Te gūda gosti.
Nu es varu dzīduot,
Pa sūlu doncuot.
358 [Rugāju Abr].

48397.

Projām, projām,
Nelūgti viesi!
Negribu cienāt
Nelūgtus radus.
548 [Liepāja Lp apr.].

48398.

Pa ceļu, pa ceļu,
Nagūda ļauds!
Apēde cysys,
I stuodaigus vysys.
466 [Vārkavas D].

48399.

Projām, projām,
Nelūgti viesi!
Lai tika rūmītes
Lūgtiem viesiem.
74 [Cīravas Azp].

48400.

Projām, projām,
Mīļami viesi!
Ar alus kannām,
Ar plāceņiem.
605 [Skolas].

48401.

Projām, projām,
Tālēji radi!
Lai tie tujēji
Muciņas skalo.
129 [Gudenieku Azp].

48402.

Projām, projām,
Tāļēji radi!
Ne tie jūdza,
Ne tie brauca,
Stāvus vien lecināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48403.

Prūjam, prūjam,
Visi dīdelnīki!
Lai palīk muojuos
Muojas saimenīki.
358 [Rugāju Abr].

48404.

Rīka meita, rīka meita,
Tu dabūsi divus kreklus,
Ka tu savus kāzeniekus
Pa godam izvadīsi.
192 [Kosas C].

48405.

Steidzitīs, sveši ļaudis,
Dreiž jyudzit kumēliņus!
Jau sauleite zamu zamu,
Tei vītiņa tuoļi tuoļi.
365 [Sakstagalas Rz].

48406.

Taisies, māsiņa,
Iesim uz mājām!
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar atnācām.
23 [Ārlavas Tl].

48407.

Tautas mani projām raida,
Sak', kad muca netek vairs.
Nu tik iešu kambarī
Mucai tapu apraudzīt.
141 [Ivandes Kld].

48408.

Vāķaties jūs, radiņi,
No maliņu maliņām!
Kā brālītis jūs' savāķa
Pa sētiņu sētiņām.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 364 -

1. Vāķaties, kūmenieki,
Par maliņu maliņām!
Kā tēveņis jūs savāķa
Par novadu novadiem.
15 [Alūksnes Vlk].

48409.

Visim braukt, visim braukt,
Juoneišam tja palikt:
Vest jam molku, nest yudeni,
Mozguot suņim pavalcītis.
78 [Dagdas D].

48410.

Visiem bija projām braukta,
Pumpaiņiem še palikt;
Pumpaiņiem še palikt
Pabeņķē kaulu grauzt.
94 [Dunikas Lp].

1. Projam šādi, projam tādi,
Pumpotiemi še palikt;
Pumpotiemi še palikt,
Pagaldē kaulus grauzt.
355 [Rucavas Lp].

48411.

A Dīveņ, dūdi Apaļai
Otkon braukt ponuoksnūs!
174 [Kārsavas Ldz].

48412.

Māsiņ' raud klētiņā,
Brāļi dīda kumeliņu;
Nepametat māsiņai
Līdz ceļiem dubļus brist!
448 [Umurgas (Umurgas-Sārumu) Vlm].

48413.

Brauktu Seimans uz sātu,
Navā zyrga, ar kū braukt.
Ej uz klāvu, sēst' uz keiļa,
Duj duj nebeduj!
466 [Vārkavas D].

48414.

Bādavuos šis Pīters,
Kai iz sātu byus nūīt.
Sēst iz cyukys, jam aiz astis,
Dui i dui i nibedui.
326 [Preiļu D].

48415.

Kāzenieki bēdājās,
Kā tikšot sētīnā.
Zirgs uz ķēves, puiss uz meitas,
Tā tie visi aizjāšot.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48416.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizeiciņu;
Izāduši kuopustiņus,
Grib muosiņas atpakaļ.
Varit pajemt kaču aiz astes,
Na muosiņu atpakaļ.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

48417.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizēciņu;
Kuopustiņus izšvūrkuši,
Brauc uz sātu rauduodami.
Ni kuopustu lizēciņas,
Ni muosiņas atpakaļ.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48418.

Bruoļi muosu puordavuši
Par maizītes kukuleiti,
Brauc uz sātu rauduodami,
Asariņas slaucīdami.
357 [Rudzētu D].

48419.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu lizīciņu;
Izdzāruši, apāduši,
Brauc uz sātu rauduodami.
Raudīt, bruoļi, vai naraudīt,
Na ar raudom atrauduosīt.
170 [Kapiņu D].

48420.

Naraudīti, panuoksnīki,
Nikas navā jums vainīgs.
Sovu muosu puordavuši
Par kuopustu lizeiciņu;
Izāduši kuopustiņus,
Brauc uz sātu rauduodami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

48421.

Muotja mjaitu tuoļi djavja,
Lelys slavis gribādama;
Izstrābusja kuopusteņus,
Brauc iz sātu rauduodama.
314 [Pildas Ldz].

48422.

Bruoļi muosu puordavuši
Par kuopustu ližeiciņu;
Atpakaļ nadabūsi
Ni par zalta gabaliņu.
170 [Kapiņu D].

- 365 -

48423.

Ja gribat jūs, ļautiņi,
Guļat vēl otru nakti,
Vēl manam brālīšam
Trīs koudziņas tīrumē.
70 [Cēres Tl].

48424.

Ka gribit, buoleleņi,
Vedit muosu atpakaļ;
Nadaudz slykta padaŗāja,
Vīnu nakti puorguļāja.
247 [Makašānu Rz].

1. Ka gribiti, buoleleņi,
Vedit muosu atpakaļ;
Vīnu nakti puorgulēja,
Nadaudz grāka padarēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Ka gribit, sveši ļauds,
Vedit muosu atpakaļ;
Jau navā lelys vainis,
Ka naksneņi puorguļāja.
182 [Kaunatas Rz].

48425.

Panāksnieki, prom braukdami,
Metiet miežus ūdenie!
Jau Madiņa jost' atlaida
Devītā rakstiņā.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

48426.

Panāksnieki, prom braukdami,
Stopu, kannu nevediet!
Lai paliek citu gadu
Mazajam godiņam.
301 [Palsmaņa Vlk].

48427.

Panāksnieki promiedami
Lielu skādi padarījuši;
Galdam kāju nolauzuši,
Gaiļam kaklu nocirtuši.
521 [Zvārtavas Vlk].

b) Panāksnieku un kāzu viesu dziesmas šķiŗoties

26171.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Kā pārbraukšu sētiņā!
Visi ceļi adatāmi,
Meža gali uguņiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

26172.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Ko sacīšu māmiņai:
Trīs meitiņas izraidīja,
Divas vien sagaidīs;
Trešo tautas paturēja
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par naksniņu gulējumu.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

26173.

Vai Dieviņ, bāleliņ,
Ko teiksim māmiņai?
Mēs māsiņas atstājuši
Par ēdumu, dzērumiņu.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26174.

A māsiņ's mīļākajas,
Kur mēs mīļi saiesim?
Tai dzimtāi vietiņāi
Pi īstei bāleliņ'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

26175.

Vai mana māsiņa,
Nu tapa žēl,
Nu redzu tevi
Tautās paliekam.
198 [Saldū].

26176.

Ai svainīt, dar' man labu,
Aizjūdz manu kumeliņu,
Kā tev laba man' māsiņa
Visu mūžu maldenāt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26177.

Aizbraukdami, bāleliņi,
Māsai mutes nedodat,
Lai māsiņa neraudātu,
Tautiņās dzīvodama!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26178.

Aiziedami, bāleliņi,
Griežat riņķi pagalmā,
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigādama!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Aizjādami, bāleliņi,
Krustiem sētu pārjājiet,
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigādama!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 366 -

2. Jājat krustis, bālenīni,
Par māsīnas pagalmīn';
Sitat klakšus, sitat knakšus,
Lai nobēdza baidīklīši,
Lai māsīna netrūkstās,
Tumšu nakti staigādam'!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26179.

Aiziedami, bāleliņi,
Māsai acis aizsieniet,
Lai celiņa tā neredz
Pakaļ skriet bāliņiem!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26180.

Aizjādami, bāleliņi,
Atlokiet kumeliņus;
Atvēliet māsiņai
Labu mūžu dzīvojot!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26181.

Aizjūdziet manu zirgu,
Padzeniet pajumtē,
Lai šķiet mani jaunais svainis
Sētiņā aizbraukušu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26182.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu jāiet uz kāzām! -
Ak tu manu sūru dienu,
Nu jāiet sētiņā!
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

26183.

Ar Dievīnu, jaunais svaini,
Sērstu vairs nenācīšu:
Māsīn' vada raudādama,
Tu vārdīna nesacīji.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

26184.

Ar Dieviņu sanācēm,
Ar Dieviņu aiziesam;
Ar Dieviņu palieciet,
Lieli mazi, veci jauni!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26185.

Ar Dievu, māsīna,
Ar Dievu, tautas!
Ar Dievu nogājse,
Ar godu dzīvo!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26186.

Atpakaļi atpakaļi
Mūs' māsiņu vedīsim;
Vēl nebija mūs' māsiņa
Bāliņiemi apnikuse.
691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

26187.

Atpakaļ atpakaļ
Nu mēs visi važosim;
Kā mēs visi atnācām,
Tā mēs visi aiziesim.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

26188.

Atpakaļ atpakaļ
Sav' māsiņu orēsim:
Nav vairs tautu klētiņā
Ne rudzīšu, ne auziņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

26189.

Atpakļ atpakaļ
Sav' māsiņu vedīsim,
Kam mums nevira
Rāceņu putru,
Kam mums nedeva
Spranč' brandavīna.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

26190.

Atpakļ šķeterēju
Savu zīda matpinīti;
Atpakaļ vedīsim
Sav' māsiņu dzeltainīti.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

26191.

Atstājies, man' māsiņa,
Ja prātam nemīlēja,
Kā bitīte atstājās,
Iešuvusi ozolā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26192.

Atsasvētī tā vietiņa,
Kur ēdēm, kur dzērēm,
Kur ēdēm, kur dzērēm,
Kur naksniņu gulējām.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 367 -

26193.

Auŗu auŗu nosasaucu,
No brālīša iziedama:
Lai dzērusi, cik dzērusi,
Godu daru brālītim.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26194.

Brālis mani projām raida,
Saka mucu netekami.
Tek muciņa dziedādama,
Paša brāļa skopumiņš.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

26195.

Brālīt, tavu saldu alu,
Māršiņ, jauku valodiņu!
Sen iejūgts kumeliņš,
Izbraukt vien nevarēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26196.

Dedziet man gaišu guni,
Dodiet asu zobentiņu,
Lai es eimu pa tautām
Meklēt savu bāleliņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26197.

Dodat man nodzerties,
Man nav vaļas kavēties;
Man uz ceļa kumeliņis,
Līgaviņa kamanās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26198.

Dzersim, brāļi, maksāsim
Tautām saldu alutiņu,
Man nebija tāda prāta,
Ka māsiņu te pamest.
226 [Kandavā (Tl)].

26199.

Ieblakām bēŗi tek,
Dusmām jāja bāleliņi,
Dusmām jāja bāleliņi,
Kam māsiņa te paliek.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26200.

Ieblakām bēŗi tek,
Dusmām jāja bāleniņi;
Lai sargās tās tautiņas,
Kas māsiņu niecināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26201.

Iesim, sieva, nu uz māju,
Neviens mūsu neieredz;
Paši alu darīsim,
Dzersim abi dziedādami.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

26202.

Iet bij man, gājējam,
Atstāt visas labas dienas:
Atstāt alu brūvējam,
Brandaviņu klārējam.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

26203.

Egles zari mētājāsi
Pa kumeļu kājiņām;
Te palika egles zari,
Te māsiņa puškotāja.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26204.

Es apēdu tautiņās
Mazu maizes kumosiņu.
Bij man savu māsu dot
Par to maizes kumosiņu?
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

26205.

Es apklāju tautu galdu
Ar baltiem dāldeŗiem,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām atdabūt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

1. Lai bij žēl, kam bij žēl,
Žēl mazami brālītim:
Tautu galdu noskaitīja
Baltajiemi daldeŗiem,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām izvairot.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

26206.

Es gan redzu, es gan redzu,
Svainis mani nemīļēja:
Pilna muca kamburēi,
Sūta mani sētiņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Jau es pate gana redzu,
Ka brāļiem nemīlēju
Als muciņa kambarī,
Man aizjūdza kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 368 -

26207.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr rīta zvaigzne lēca,
Netraucēšu māmuliņas,
Saldu miegu aizmigušas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26208.

Es neiešu sētiņā,
Kamēr skādi padarīšu:
Galdam stūri nositīšu
Aiz māsiņas žēlabām.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Lai bij žēl, kam bij žēl,
Anniņai brāļa žēl:
Nokodusi galdam stūri
Aiz tā liela žēlumiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26209.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr skādi padarīšu:
Galdam stūri nocirtīšu.
Beņķam kāju nolauzīšu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es neiešu sētiņā.
Sav' darbiņu nedarījis:
Beņķam kāju nolauzīšu,
Pirtei krāsni sagāzīšu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26210.

Es neiešu sētiņāi,
Kamēr skādi padarīšu:
Nocirtīšu galdam stūri
Par māsiņas vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26211.

Es neiešu sētiņā,
Līdz es skādi padarīšu:
Nocirtīšu gailim kaklu,
Saplēsīšu dzirnaviņas.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ietin iešu tautiņās,
Minēs munu gājumiņu:
Nociertīšu gaiļam galvu,
Izpostīšu dziernaviņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Es neiešu sētiņā,
Gaiļam galvas nerāvuse,
Lai tik agri nedziedāja,
Nemaldina mūs' māsiņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Tā darāt, bāleliņi,
Kā bijāt dzīrušies:
Noraujat gaiļam kaklu,
Saplēšat dzirnaviņas,
Lai gailīts nedziedāja,
Lai māsiņas malt necēla.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26212.

Es neiešu sētiņā,
Sava darba nedarījse:
Es māsiņas neatstāšu
Bez gulamu paladziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26213.

Es neiešu sētiņā,
Sava darba nedarījs:
Citu meitu krāsnī bāzu,
Citu velves caurumā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26214.

Es neiešu sētiņā,
Zīles kannas nedzērusi,
Lai zīlīte nečīkstēja
Mana ceļa maliņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26215.

Es redzej' sauv' māsiņ'
Leiš' lauk' vērgejam.
Mesim, brāļ, sīk' naud',
Atpirksim sauv' māsiņ'!
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

26216.

Es sasitu tautām galdu
Deviņos gabalos,
Gribēdams sav' māsiņu
No tautām atdabūt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

26217.

Es tam tautu gailīšam
Deguniņu nocirtīšu,
Lai tas agri nedziedāja,
Lai māsiņas nemuldana.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es tautu gailim
Aizsiešu rīkli,
Lai mūsu māsiņas
Nemuldināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

- 369 -

26218.

Ģērbies, māsiņ,
Brauksim sētā;
Sedz savu villaini,
Liec vaiņadziņu!
- Vai jūs negudri,
Kur jūs liksiet,
Kur jūs liksiet
Pusotra cilvēka?
Viņu nakti gulēja
Pie mana brāļa.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

26219.

Jāj, jāj, brālīti,
Atgriezies:
Palika māsiņa
Nesveicināta.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26220.

Jāj projām, bāleliņi,
Nedīd' sava kumeliņa,
Nepameti mūs' māsiņu
Līdz acīm dubļus brist!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

26221.

Kā raud' gauži, man' māsiņa,
Kā slaucīji asariņas?
Vai netika sirms zirdziņš,
Vai rakstītas kamaniņas?
- Tīk, bāliņ, sirms zirdziņš,
Tīk rakstītas kamaniņas,
Patīkama maizes vieta, -
Netīk pats arājiņš.
Dodat, tautas, manu pūru,
Lai es iemu atpakaļ,
Lai es iemu atpakaļ
Baltajos bāliņos!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

26222.

Kāznieciņi naudas prasa, -
Kur bij mums naudu ņemt?
Zirgu sūdi piedarbā
Par ēdumu, par dzērumu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26223.

Kaisīju, streijāju
Tautieša istabu,
Atstāju māsiņu
Slaucītāju.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sieniņu streijāju
Taut' istabā,
Pamešu sieniņa
Grābējiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

26224.

Klāj, brāliņ, tautu galdu
Apaļiem dāldeŗiem!
Mums nevaid tāds prātiņš,
Ka māsiņas te pamest.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26225.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa grib līdzi nākt?
Atstāsim kumeliņu
Par ēdumu, dzērumiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26226.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa līdzi taisījās?
Aizlaižam zelta kārti
Aiz tautieša klētsdurvīm.
1311 [Apē (Vlk)].

26227.

Ko, bāliņi, darīsim,
Māsa līdzi taisījās?
Ņem, māsiņa, sievas prātu,
Paliec te, tautiņās!
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

26228.

Ko domā, man' māsiņa,
Vai domā līdzi nākt?
Ja domā līdzi nākt,
Mēs dosim kumeliņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Ko, māsiņa, tu domai?
Es domāju projām braukt.
Ja domāji līdzi nākti,
Sedlo bēru kumeliņu;
Ja domāji še palikti,
Nosedz savu villenīti!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

26229.

Ko, kājiņas, jūs gaidāt(i),
Ka pa ceļu netekat?
Jau ciemā gaiļi dzied,
Gaigalīte ezerā.
190 [Kuldīā].

1. Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezera gaigalīši.
121 [Gulbenē (Md)].

- 370 -

26230.

Ko, kājiņas, nu gaidiet,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Še paliek saldens alus,
Še sūrais brandavīns.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Prom uz māju, prom uz māju,
Vai tur labi, vai tur slikti?
Še palika saldais alus,
Še sūrais brandavīns.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26231.

Ko mēs laba dauzīsim
Tās māsiņas panākstos?
Sisim vienu biķerīti
Deviņim gabalim.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26232.

Laba laba, ne tik laba
Šitās sētas saimeniece:
Deva ēst, deva dzert,
Pavadīt vien nenāca.
Būt' nākuse pavadīt,
Šķiņķāt' zelta gabaliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

26233.

Labāk būtu māmuliņa
Miltu putru vārījuse;
Novārīja kāpustiņus, -
Nu jāiet sētiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26234.

Labi ļaudis, balta maize,
Labi mani pamieloja;
Dievs dod iet sētiņā,
Pasacīšu māmiņai.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26235.

Labi mani pamieloja
Šai mazā ciemiņā:
Zirgam auzas, suņam desas,
Pašam meitas aumaļām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26236.

Lec, eglīte, dej, eglīte,
Tautu galda galiņā!
Te palika mūs' māsiņa
Par eglītes lēkumiņu.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

26237.

Lec, māsiņ, par galdiņu,
Par aso zobeniņu,
Ja netika tautu dēls
Pa tavam prātiņam!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26238.

Mājās iedams,
Trīs lietas zagšu:
No rijas spriguli,
No dzirnu milnu;
No laktas gailīti
Nolecināšu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26239.

Mārša mani projām raida,
Saka mucu netekot.
Iešu pati kambarī
Brāļa mucu apraudzīt.
Muca tek murdēdama,
Nu es dzeršu dziedādama.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26240.

Māte man nelika
Projām iet,
Lai citu pārvedu
Māsiņas vietā.
Še nava nevienas
Māsiņas vērtas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26241.

Man māmiņa piesacīja
Trīs darbiņus padarīt:
Galdu, solu salauzīt,
Pirtij krāsni sadauzīt.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

26242.

Mēs, bāliņi, aiziesim
Kā lielie muiženieki,
Mēs māsiņu atstāsim
Žagariņu būrītie.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Mēs, bāliņi, pāriesim
Kā lielie lielikungi,
Še māsiņu atstāsim
Kā skujiņu būdiņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 371 -

26243.

Mīdāt, brāļi tautu sētu
Sīkajiem pakaviem!
Te māsiņa nedzīvos,
Nesēs rozes, ne magones.
224 [Kabilē (Kld)].

26244.

Minama, laužama
Skalganu beņķus!
Kur, pie joda, salauzīsi -
Pērnie gruži apakšā!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

26245.

Minami, laužami
Ozola beņķi!
Jauns mūsu svainītis,
Lai taisa citus.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26246.

Nāc, māsiņa, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga!
Tamdēļ tavis vaiņadziņis
Nerūsēja, nepelēja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26247.

Nāc, māsiņa, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga!
Vai tādēļ zeme zuda,
Ka [Kad] noņēma vaiņadziņu?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26248.

Nāc, māsiņa, sēd' aiz galda,
Nu sēž tavi bāleliņi;
Gan pie duru pastāvēsi,
Kad aizies bāleliņi.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

26249.

Ne pie duru tikāmies,
Ne pie duru šķīrāmies,
Pie galdiņa tikāmies,
Pie galdiņa šķirsamies.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

26250.

Ne tukšā atnācām,
Ne tukšā pāriesam:
Ar māsiņu atnācām,
Ar māsiņu pāriesam.
- Kā tukšā atnācāt,
Tā tukšā pārejiet:
Mēs māsiņu paturam
Par ēdumu, dzērumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26251.

Neatstāšu, neatstāšu
Sav' māsiņu tautiņās!
Par ēdumu, par dzērumu
Zirga sūdi piedarbā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ar māsiņu atnācām,
Ar māsiņu aiziesam;
Zirga sūdus atstāsam
Par ēdumu, par dzērumu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

2. Brauksim, brāļi, sētiņā,
Māsu līdzi vedīsim;
Tautiņām zirgu sūdi
Par ēdumu, par dzērumu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26252.

Neatstāšu sav' māsiņu
Par ēdumu, par dzērumu;
Ar naudiņu aizmaksāšu
Ēdumiņu, dzērumiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Iesim, brāļi, sētiņāi,
Māsu līdzi vedīsim;
Šo ēdumu, šo dzērumu
Ar naudiņu maksāsim.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26253.

Neatstāšu sav' māsiņas
Par ēdumu, par dzērumu:
Kumeļš mina pagalmiņu
Par ēdumu, par dzērumu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

26254.

Neatstāšu sav' māsiņu
Par ēdumu, par dzērumu:
Tēvam zirgu, mātei govi,
Brāļam zelta ozoliņu!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26255.

Nebēdā, vīramāte,
Šogad sērstu nenācīšu;
Citu gadu, tad nācīšu,
Būs māsiņa pelnītāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 372 -

26256.

Nebraukšu projām
Bez sava laika,
Bez sava laika,
Bez triju dienu.
Projām bringāšu
Savu māsiņu,
Ka(d) mani tautiņas
Neplatināja(?).
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

26257.

Nedomājiet, sveši ļaudis,
Klētē eimu svārkus vilkt:
Klētē eimu sieru ēst,
Uzdzert saldu brandavīnu.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

26258.

Neiešu projām
Bez triju nakšu,
Lai māsa pierada
Pie jauna vīra.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26259.

Nepūš tauri, bāleliņi,
No tautām izjādamis,
Lai māsiņa nedzirdēja,
Lai tā žēli neraudāja!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

26260.

Neraud' vis, man' māsiņ,
Ne mēs tev' te pames;
Mēs ievels rudakmen'
Taut's gald' galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

26261.

Nu es dzēru brāļam kāzas,
Nu galdiņu cauri situ,
Lai māršiņa pieminēja,
Visu mūžu mazgādama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

26262.

Nu es, jājis, vairs nejāšu
Tai māsiņi panākstos;
Dod Laimiņa nodzīvot
Ar to vienu jājumiņu!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26263.

Nu es, jājis, vairs nejāšu
Tai māsiņai panākstos;
Nu es, metis, vairs nemešu
Dižas naudas gabaliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26264.

Nu uz māju, nu uz māju,
Ko še vaira darīsim?
Ne tēvam brandaviņa,
Ne ar mieža alutiņa.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26265.

Padziediet, bāleliņi,
Tīrumiņa galiņā,
Darāt žēl tai māsiņai,
Kas palika pakaļā!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26266.

Pāriedami, bāleliņi,
Māsai rokas nedodiet;
Dodiet roku dzīvojot,
Ja gribiet derēties(?)!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26267.

Pāriedami, bāleliņi,
Māsai rokas nedodiet;
Kad nāksiet otru reizi,
Pie vārtiņu pietecēs.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

26268.

Pastāv', kunga kumeliņ,
Uz tā gāles gabaliņa,
Liec man vēl parunāt
Ar meitiņu, ar znotiņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

262681.

Pielīpiet, znoti, draugi,
Kā pielipa jaunas bites,
Kā pielipa jaunas bites
Vecu bišu šuvumā!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26269.

Pīpāju pīpīnu,
Jūdzu kumelīnu;
Kur mana sievīna?
Sēdi kamanās.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26270.

Pirmā reize šai vietā,
Lai palika pēdīgā:
Brāļi vada raudādami,
Mārš' ar mani nerunā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 373 -

26271.

Pirmā reize šai vietā,
Lai palika pēdīgā;
Koki, meži, sakrītat
Šā celiņa maliņā!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirmā reize, pēdēja
Šai vietā atejot;
Lai saaug koki, meži,
Es jau vaira neatiešu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26272.

Pirmā reize šai vietā,
Lei palika pēdīgā:
Pate ēdu, pate dzēru,
Kumeliņš kārtis grauza.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

26273.

Projām, brāļi, nejāsim,
Vilksim bērzus istabā:
Lai zaļoja mūs' māsiņa,
Kā zaļoja bērzu birze.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

26274.

Projām iešu, mašierēšu,
Šeit naksnīnu negulēšu;
Ne šeit mani rudzi sēti,
Ne stādīti ozolīni.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26275.

Projām iešu, nepalikšu,
Sav' māsiņu līdzi vešu,
Nepamešu tautiņām
Vaira gauži raudināt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

26276.

Projām iešu, nepalikšu,
Še naksniņu negulēšu;
Še man gultu netaisīja,
Nedod meitas klātgulēt.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

26277.

Prom iedami, bāleliņi,
Gultai galdus zāģējam;
Citu gadu zāģēsim
Maza bērna šūpuļam.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

26278.

Prom pa ceļu, prom pa ceļu,
Netīk vaira še dzīvot;
Netīk vaira saldais alus,
Ne sūrais brendavins.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

26279.

Prom uz māju, prom uz māju,
Vai tur labi, vai tur slimi!
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar ienākot.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26280.

Puisi puisi, jungi jungi,
Jūdz patapu kumeliņu!
Nule man bāliņš nes
Caurmedotu alutiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26281.

Puiši puiši, jungas jungas,
Jūdzat manu kumeliņu!
Vai es braucu, vai nebraucu,
Jūdzat, jungas, kumeliņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

26282.

Ridu ridu rairai,
Izdevu māsu;
Pāriešu sētāi,
Puškošu citu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26283.

Rocīnām, kājīnām
Darāt dumpi!
Nu mana mutīte
Vai(r)s nevarēja.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

26284.

Runāsim, bāleliņi,
Atpirksim sav' māsiņu,
Nobērsim tautām galdu
Ar sīkaju sudrabiņu!
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Raudzīsim sav', māsiņu
No tautām atdabūt,
Apliksim tautu galdu
Ar baltiem dāldeŗiem!
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

26285.

Žēl mana, kā žēl,
Māsiņas žēl.
Kā žēla nebūs,
Tā viena pate.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 374 -

26286.

Šķiŗamiesi nu, māsiņas,
Iz savāmi valodām!
Vai tādēļ(i) baŗamiesi,
Kad mēs rupji runājam?
Vai tādēļ(i) kaunamiesi,
Kad mēs bomjus cilājam?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

26287.

Sitami, kaļami
Galdami caurumu,
Kur mūsu māsiņa
Susekli glabās.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Kaļu, kaļu caurumiņu
Tautu galda galiņā,
Kur māsiņa svētu rītu
Suseklīti paglabās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26288.

Svainīts mani projām sūta,
Saka alus neesot;
Vēl muciņa pagrabā
Nosirmušu muguriņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

26289.

Taisies, māsa, nāc man līdzi,
Brauksim visi sētiņāi:
Es gan redzu, tautu dēls,
Tas jau tevis nemīlei.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26290.

Taisies, māsiņa,
Iesim sētā,
Sen mūs māmiņa
Sētā gaida!
226 [Kandavā (Tl)].

26291.

Te, māsī, tu paliksi
Šo nākumu tautīnās,
Nav mam vairs tās tiesīnas
Ņemt kumeļa pakaļāi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26292.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelīte,
Lai māsiņa pieminēja,
Svētu rītu mazgādama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Dūri situ uz galdiņa,
Lai atlēca skabardziņas,
Lai māsiņa pieminēja,
Mūžiņā mazgādama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

2. Norakstīju tautas galdu,
Kā dzenītis sausu koku,
Lai piemin mūs' māsiņa,
Svētu rītu mazgādama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

26293.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelīte,
Lai māsiņa pieminēja,
Visu mūžu dzīvodama.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es izkalu tautām galdu,
Kā dzenītis sausu koku,
Lai pazina man' māsiņa,
Visu mūžu dzīvojot.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

26294.

Tikām situ tautas galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Māsiņai jauns vīriņš,
Tas var citu ēvelēt.
224 [Kabilē (Kld)].

26295.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Citu gadu šij laikā,
Tad es viņu līdzināšu.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Tikām situ tautu galdu,
Līdz atsitu šķendelīti;
Tikām minu tautu plānu,
Līdz atlēca velēniņa.
Citu gadu šī laikā,
Tad atnākšu līdzināt.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Tiku situ tautu galdu,
Līdz atlēca skabardzīna;
Citu gadu ēvelēšu,
Kad aiziešu krustubās.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

26296.

Tikām situ tautu galdu,
Līdz tas lēca šķēpelēs,
Lai tautām galda žēl,
Kā man savas māsas žēl.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 375 -

1. Dūrēm situ tautu galdu
Deviņiem gabaliem;
Tautiešam galda žēl,
Man māsiņas vēl žēlāk.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Es to tautas liepas galdu
Ar dūrēm sadūrēju;
Ja tautām galda žēl,
Man māsiņas vēl žēlāk:
Galdiņš auga siliņā,
Neaug māsa bāliņos.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

3. Sit, eglīte, dej, eglīte,
Tautu galda galiņā,
Lai saplīsa tautu galdi
Deviņāmi šķendalām!
Tautām bija galda žēl,
Man māsiņas vairāk žēl.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

4. Cērt, bāliņu, nežēlo
Tautām duru stenderīti,
Lai tautām duru žēl,
Kā man žēl sav' māsiņu!
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

26297.

Tikmēr situ tautu galdu,
Līdz atlēca šķēpelītes;
Ar tām galda šķēpelēm
Dēla māti svilināju.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

26298.

To māsiņu apdzērām,
To māsiņu apēdām.
Brauksim, brāļi, sētiņā,
Glabāsam mazākās!
18 (Kliģenē).

26299.

To māsiņu audzējām,
To mēs skaisti izdevām.
Iesim, brāļi, sētiņā,
Audzēsim mazākās!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26300.

To māsiņu izdevām,
Kuŗa liela izaugusi.
Iesim, brāļi, sētiņā,
Audzēsim mazāko!
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

26301.

Vadāt mani, vadāt mani,
Turat manu kumeliņu!
Ai, jūs gana redzējāt,
Kāds es biju cilvēciņš:
Zīda pušķi līdz zemīti,
Dancojošs kumeliņš.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26302.

Vai zied ieva, vai ābele
Pie tautieša durvtiņām?
Nezied ieva, ne ābele,
Sēd māsiņa raudādama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26303.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka man sagša mugurā?
Goda dēļi apsedzosi,
Lai svainītis mīļi lūdz.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Vai tādēļ sētā iešu,
Ka(d) man sagša mugurā?
Pate tīšu apsasedzu,
Lai lūdzās bāleliņi.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26304.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka villaine mugurā?
Goda dēļ, slavas dēļ
Sedzu baltu villainīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26305.

Vai tādēļ projām iešu,
Ka villaine mugurā?
Nu tik nesa bāleliņš
Vissaldāku alutiņu.
216 [Ventspilī].

1. Ne tādēļ projām iešu,
Ka seģene padusē;
Lai nes talkas māmulīte
Samedotu alutiņu.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26306.

Vai tādēļ sētā gāju,
Kad man sagša mugurā?
Gāju, gāju, atgriezos,
Gāj' atkal istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 376 -

26307.

Visas bungas, stabulītes
Pakārām vadzītī
Līdz citam rudeņam,
Līdz Jānīša kāziņām.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Kam, Ediņ, tu atstāsi
Savas kokles, stabulītes?
- Jānīšam, brālīšam,
Līdz citam rudeņam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

48428.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Jūs jau pašas gan zināti,
Ka pa ceļu jums jāteki;
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezara gaigaliņi.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48429.

A mīļu Dieviņu,
Salds alutiņis,
Tādēļ nevaru
Projām aiziet.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48430.

Aizjyudzit munu zyrgu,
Īdzenit pašelī;
Lai pasoka kokorīši,
Ka uorīši nūbraukuš(i).
326 [Preiļu D].

48431.

Apklāj brāļi totas gald'
Ar baltim dāldeŗim,
Cēr'dam' sav' māsiņ'
No totam atdabāt.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

48432.

Ar Dieviņu paliekate,
Ar godiņu dzīvojiete!
Citu gadu ap šo laiku
Nākšu jūs apraudzīt.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48433.

Ar Dīvu, ar Dīvu,
Dīvuoja ļauds!
Dīvs jiusu praseja,
Dīvs pavadeja.
143 [Jāsmuižas D].

48434.

Atdodiet drānas manas,
Lai es eju sētiņā!
Par ēdumu, par dzērumu
Turiet vecas zirgu segas.
373 [Sarkaņu Md].

48435.

Brālīt, tavu saldu alu,
Māsiņ, jaukas valodiņas!
Sen iejūgts kumeliņš,
Iziet vien nevarēja;
Tā grožiņa vella vīta,
Zalkša pīta pātadziņa.
398 [Skrundas Kld].

48436.

Dzen, bāliņi, šķērsu vagu
Par tautieša pagalmiņ(u),
Lai māsiņa nemaldās,
Tumšu nakti staigājot.
119 [Gaujienas Vlk].

48437.

Es apēdu tautiņās
Maģu maizes kumāsiņ(u).
Paturēja mūs' māsiņu
Par to maģu kumāsiņ(u).
Dosim, brāļi, pūru pūru,
Atpirksim mūs' māsiņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48438.

Es pirmā atnākusi,
Es palikšu pēdīgā;
Es palikšu pēdīgā
Istabiņu izslaucīt.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48439.

Es savami brālītime
Labu laimi novēlēšu,
Mīļa mana mārša būs,
Mīļi man sērst atnākt.
183 [Kazdnagas Azp].

48440.

Es tautu dzirnāma
Izraušu milnu,
Lai manu māsīnu
Nemaldināja.
39 [Bārtas Lp].

- 377 -

48441.

Iesim prom mēs, māsiņas,
Mums nav laika te dzīvot;
Ne te zied puķes, rozes,
Ne aug daiļi puisēniņi.
39 [Bārtas Lp].

48442.

Kuo, muosiņ, gauži raud,
Kuo tev žāļ atstuojūt?
Tei saulīte, tei zemīte,
Sveša vīn muomuliņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48443.

Lokāties jūs, kājiņas,
Kā vakar locījāt;
Jau saulīte tai vietā,
Kad vakar atnācāt.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48444.

Lokāties jūs, kājiņas,
Kā vakar locījāt:
Par kalniem atnācāt,
Par kalniem aizejiet.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

48445.

Maņ apnyka vīna dīna
Kuozu draudzis puļceņī;
Laimai taji naapnyka
Vysu godu laidīs(?) īt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48446.

Mājās eimu, mājās teku,
Kas jel mani mājās gaida?
Saule gaida sētiņā,
Mēnestiņš aizvārtē.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

48447.

Minami, slēpjami
Māsiņas taki,
Te viņa staigāj'se,
Te tekaņāj'se,
Te viņa brāļiem
Launagu nesa.
605 [Skolas].

48448.

Neatstāšu tautiņām
Sav' māsiņas maldināt.
Kur tie tavi mīļi vārdi,
Ko solīji derēdams.
119 [Gaujienas Vlk].

48449.

Necerēju labus ļaudis,
Šij akmeņu būdiņā;
Kaut es būtu to zinājis,
Būt' sieviņu līdzi ņēmis.
398 [Skrundas Kld].

48450.

Neiešu projām
Bez trijām naktīm,
Līdz māsa pierada
Pie jauna vīra.
Gulēšu svainim
Otrā malā.
141 [Ivandes Kld].

48451.

Naraudi tu, muoseņ,
Vessim tevi, napamessim;
Kū ēdem, kū dzērem,
Tū ar naudu samoksuosim.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

48452.

No tautām izgājām
Dziedādami, spēlēdami;
Atstājām sav' māsiņu
Kā saulīti mākoņos.
224 [Lielvārdes Rg].

48453.

Nu ardievu, mūs' māsiņ,
Mēs, bāliņi, projam jās.
Ja tev tīk, nāc līdze,
Es doš' savu kumeliņ'.
Es nevar' līdz iet,
Tautiešam augsta sēta,
Es nevar' pāri tikt.
577 [Ventspils Vp apr.].

48454.

Nu ardievus, labie ļauži,
Še jūs dumpi neturat!
Projām iešu, labu rašu,
Atpakaļ neatnākšu.
40 [Basu (Bases) Azp].

48455.

Nu būtu dzērusi,
Nu raida projām;
Nu būtu gājusi,
Vilks ceļa malā.
141 [Ivandes Kld].

- 378 -

48456.

Pa celeņu es naīšu,
Ceļa gluozes nadzāruse,
Lai zeileite nadzīdoj
Pa lobai rūceņai.
579 [Viļāni Rz apr.].

48457.

Paļdīs soku Verītei
Par altiņa davumiņu,
Vaira paļdis Juonīšam
Par vosoras guojumiņu.
35 [Baltinavas Abr].

48458.

Paliec, māsiņ,
Žēlīgu Dievu!
Mēs tev' raudzīt
Vairs neatiesim.
546 [Kuldīga Kld apr.].

48459.

Pirmā reiz', pēdējā,
Šai vietā alus dzert;
Mēs māsiņu atdevām
Tālajām tautiņām.
378 [Seces Jk].

48460.

Projām iešu, projām iešu,
Vedīš' līdzi sav' māsiņu!
Paēdām, padzērām,
Zirgu mēslus atstājām;
Ir tos visus neatstāšu,
Citus likšu vezumā.
192 [Kosas C].

1. Es šodien sētā iešu,
Vedīš' līdz sav' māsiņu;
Zirga sūdus vie' atstāš'
Par ēdumu, par dzērumu.
I to visu neatstāšu,
Citus bēršu kamanā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48461.

Projām iešu, neaiziešu,
Kamēr skādi padarīšu:
Tautam galdu sadauzīšu
Deviņos gabalos.
70 [Cēres Tl].

48462.

Projām iešu, projām iešu,
Še nav mana palikšana:
Ne te mani lini sēti,
Ne laulāts arājiņis.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Projām iešu, nepalikšu,
Te nav man lini sēti;
Te nav man lini sēti,
Te nav manis arājiņš.
94 [Dunikas Lp].

48463.

Projām iešu, māmulīna,
Vairs še nakti negulēšu;
Ne šeit man rudzi sēti,
Ne šeit rudzu arājīnis.
Tur man būsa rudzi sēti,
Tur būs rudzu arājīnis.
39 [Bārtas Lp].

48464.

Projām jāiet, projām jāiet,
Es nevaru še dzīvot.
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur naidiņa neturēja.
525 [Alūksne Vlk apr.].

48465.

Sadauzēju tautu goldu
Deveņim gobolim;
Tautīšam golda žāl,
Man muosiņas vairuok žāl.
Tautīts goldu sataisēja,
Es muoseņas nadabuoju.
465 [Varakļānu Rz].

48466.

Sēž muoseņa aiz galdeņa,
Aiz osuo zūbentiņa,
Lēc, muoseņa, par galdeņi,
Par osū zūbenteņi.
182 [Kaunatas Rz].

48467.

Sūta mani projām,
Neiešu projām;
Vēl gribu dancot
Pa beņķa virsu.
146 [Jaungulbenes Md].

48468.

Šņukstēj' māte, šņukstēj' meita,
Cerēj' mani šei guļam.
Nešņuks', māte, nešņuks', meita,
Es šeitān negulēšu.
477 [Vecpils Lp].

48469.

Taisies, māsiņa,
Iesim projām,
Sedz savas villaines,
Aun baltas kājas;
Aun baltas kājas,
Ņem viņadziņu.
141 [Ivandes Kld].

- 379 -

1. Taisies, māmiņ,
Iesim projum,
Aun savas kājiņas,
Sedz villainīti;
Sedz villainīti,
Jem vainadziņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

48470.

Taisies, māsiņa,
Iesim projām,
Jau saulīte tai vietā,
Kur vakar atnācām.
108 [Engures Tk].

48471.

Tikmēr situ tautu galdu
Kamēr lēca skēmelītes;
Tautām bija galda žēl,
Man māsīnas vēl jo žēl.
Kad es nākšu kristībās,
Tad es viņu ēvelēšu.
94 [Dunikas Lp].

48472.

Vai tādēļ projām iešu,
Kad villaine mugurā?
Vēl brāļam kviešu rauši,
Alutiņis muciņā!
141 [Ivandes Kld].

48473.

Vakar jūgti kumeliņ(i),
Izbraukt vien nevarēj';
Saldāks alus krūziņā,
Ne ozola kanniņā.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48474.

Vaļa man bej olu dzert,
Vaļa konu sadauzeit;
Tuos vaļeites vīn nabeja -
Pajimt muosu atpakaļ.
365 [Sakstagalas Rz].

48475.

Žēl man bija, iten žēl,
No šī ciema aizejot:
Lai tā ciema, kā tā ciema,
Žēl tā ciema puisēniņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

c) Dziesmas no jaunās sievas puses

26308.

Ai bāliņi, bāleniņi,
Vediet mani atpakaļ!
Jau man bija apnikuse
Tā tautieša laba dzīve.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Rembatiešu meita biju,
Lielvārdiešu vainadziņš.
Man' aizveda lielvārdieši,
Vainagā lūkodami.
Rembatiešu bāleliņi,
Vediet mani atpakaļ!
Man jau bija apnikuse
Lielvārdiešu lepna dzīve.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26309.

Aiziedami, bāleniņi,
Padomiņa piedodat:
Vairāk tautu rājējiņu,
Ne padoma devējiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26310.

Aizjāj mani bāleliņi
Skanēdami, žvadzēdami;
Atstāj māsu tautiņās
Kā saulīti mākuļos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Aizbrauc brāļi no tautām
Kā no kaŗa, žvadzēdami,
Atstāj māsu tautiņās
Kā saulīti apdumušu.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

26311.

Aiznesiet māmiņai
Simtu labu vakariņu;
Mazajai māsiņai
Manu zīļu vainadziņu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

26312.

Ar Dievu, ar Dievu,
Baltie bāliņi!
Dievs jūsu ceļā,
Dievs ceļa malā!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26313.

Atpakaļ, mans pūriņš
Ar visām telītēm!
Es atražu tautu dēlu
Ar māmiņu baŗoties.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 380 -

26314.

Atpakaļu, mans pūriņis,
Atpakaļu, bāleliņi!
Es atradu tautiņās
Neraženi dzievājot.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Atpakaļi, mans pūrīnis,
Atpakaļi, bālelīni!
Es atradu tautīnās
Atpakaļi dzievojam:
Tautiets bija bez cepures,
Maize bija bez garozas.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Nāk māsiņa atpakaļ,
Dui vainiņas atraduse:
Atron maizi bez garozas,
Tautu dēlu bez padoma.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26315.

Atpakaļ mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
I es pate atpakaļ
Ar visām telītēm.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26316.

Apakaļu, mans pūriņis,
Apakaļu, bāleliņi!
Nepatika prātiņam
Tās māmiņas lolojums.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

26317.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
Nepatika tā zemīte,
Tās zemītes arājiņš.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Rībi, rībi, mans pūriņis,
Atpakaļu bāliņos!
Te nav laba maizes vieta,
Nav tīkamis arājiņš.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26318.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņ'!
Nepatika tautu dzīve,
Ne ar tautu māmulīte.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

26319.

Brāļi, naidu neceļat
Tautu galda galiņā:
Jūs aiziesit, es palikšu
Mūžam tautu naidiniece.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Lūgšus lūdzu brālītim,
Necel dumpi tautiņās!
Tu pāriesi, es palikšu,
Man tautiņas pārmetīs.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26320.

Dodat, tautas, manu pūru,
Lai es iemu atpakaļ,
Lai es iemu atpakaļ
Baltajos bāliņos.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

26321.

Iešu, iešu atpakaļ,
Es jau te nedzīvošu;
Man pašai div' bāliņi
Tīras maizes arājiņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

26322.

Ejiet, mani bāleliņi,
Šo reizīti nevadīti;
Kad nāksiet citu reizi,
Tad es jūs pavadīšu.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26323.

Eit' ar Dievu, bāleliņi,
Es jums līdzi vairs neiešu:
Es atradu labu zemi,
Labu zemes arājiņu.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Jau brāliņis māj ar roku:
Nāc, māsiņa, atpakaļ!
Ko es iešu atpakaļ,
Man vietiņa saderēta,
Es dabūju maizes vietu,
Pa prātam arājiņu.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

26324.

Ej sētā, bāleliņ,
Tevis gaida māmuliņa;
Es neiešu, man's negaida,
Man' tautām pavēlēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 381 -

26325.

Es lustīga tāļu iet,
Līdza nāca bāleniņi;
Kad brālīši projām gāja,
Raudu žēli, palikuse.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Tīk man iet tautīnās,
Kad māmīna līdza nāca;
Kad māmīna projām iet,
Raudu, galvu saķēruse.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26326.

Ko es biju sariebuse
Baltajiem brāliņiem?
Raudošu man' atstāja
Tautu galda galiņā.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26327.

Līdzi līdzi ar bāliņu,
Nepaliku pakaļā!
Ja paliku pakaļā,
Mūžam tautu malējiņa.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

1. Līdzi līdzi ar bāliņu,
Nepalikšu pakaļā!
Kad paliku pakaļā,
Tūdaļ tautu rociņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26328.

Lūdzami, brālīši,
Vedat mani līdza!
Kad jūs līdza nevedat,
Es pakaļ aiztecēšu,
Es pakaļ aiztecēšu,
Svārku stūri turēdama.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26329.

Man skaliņi gaiši dega
Dēļu griestu istabā;
Tumši deg tautu skali
Tumšā tautu istabā.
Iešu atkal bāliņos
Gaišu skalu dedzināt.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

26330.

Nelaiž mani sveši ļaudis
Ne brālīša pavadīt;
Pa lodziņu raudzījos,
Kur aizjāja bāleliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

26331.

Pasakāt māmiņai,
Lai tā gauži neraudāja:
Es noiešu pavasar,
Bērziņiem lapojot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

26332.

Projām iešu, nedzīvošu,
Nav manam prātiņam;
Tur es iešu, tur dzīvošu,
Kur manam prātiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

26333.

Projām iešu, nedzīvošu,
Neder vairs še dzīvot;
Šī zemīte līcin līka,
Kājas mirka asarās.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26334.

Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Šāda tāda suņa putra,
Nemīlīga dzīvošana.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26335.

Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Visas vārnas, žagatiņas
Zobentiņus kaldināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Projām iešu, nedzīvošu
Naidinieku zemītē:
Visi odi, masaliņas
Zobentiņus kaldināja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Projām iešu, nedzīvošu
Šai ienaida zemītē:
Visas vārnas, žagatiņas
Trina asus zobentiņus.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

26336.

Pūt, vējiņi, kā tev tīk,
Es ozola paēnā;
Darāt, brāļi, kā jums tīk,
Es tautieša rociņā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

26337.

Sauc bāliņis, met ar roku:
Nāc' māsiņa, atpakaļ!
Es neiešu vairs pie tevis,
Man ir savs glabātājs.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 382 -

26338.

Tautas dzied, tautas dzied,
Es staigāju raudādama;
Es izdzirdu raudādama,
Kur zviedz brāļu kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tautas ēda, tautas dzēra,
Es sēdēju raudādama;
Es dzirdēju sēdēdama,
Kur zviedz brāļa kumeliņis,
Kur zviedz brāļa kumeliņis,
Kur šķindēja iemauktiņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

26339.

Tautu dēlis man neļāva
Vadīt savus bāleliņus.
Lec' uz žogu, laužu kārtes,
Vadu savus bāleliņus.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

26340.

Tev, kļaviņ, platas lapas,
Apsedz mani migliņā;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpirc mani no tautām!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

26341.

Citiem bija projām iet,
Man vienai še palikt!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

26342.

Vai Dieviņ(i), ko darīšu,
Nu radiņi aizgājuši,
Mani vienu atstājuši
Svešu ļaužu pulciņā!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26343.

Grib', tautieti, dzīvo mīļi,
Grib', iemet ūdenī!
Nu atstāja tavu vaļu
Mani balti bāleniņi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

26344.

Projām visi aizgājuši,
Mani vienu atstājuši,
Mani vienu atstājuši
Par ēdumu, dzērumiņu.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

26345.

Tagadiņ aizjājuši
Mani balti bāleliņi;
Sudrabiņis vizināja
Kumeliņa pēdiņās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26346.

Visa gaiša tā pusīte,
Kur aizgāja man' bāliņi;
Visi bēri kumeliņi
Sudrabiņu vizenāja.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

48476.

Voi plotuo kļova lopa,
Apsedz mani nu lītiņa!
Voi boguoti buoleliņi,
Atpiercet nu tautom.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48477.

Aizejit, bruoliliņi,
Koč celiņa vaicuodami;
Muna sāta kalniņā,
Ezeriņa maliņā.
170 [Kapiņu D].

48478.

Aizīdami, buoleleņi,
Pīdūdīt podūmeņu;
Pi jyusu muna māmeņa,
Podumeņa devējeņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

48479.

Ardiev, māsiņ, mīļa, balta,
Neliedz mutes brālīšam!
Mums abiem Dievs nosprieda
Dzīvot kopā visu mūžu.
70 [Cēres Tl].

48480.

Apakaļu, mans pūrīnis,
Apakaļu, jaubrālīši!
Es atradu tautīnās
Cauru dzirnu pamatīnu:
Es gribēju smalci malt,
Vējš miltīnus putināja.
39 [Bārtas Lp].

48481.

Atpakaļ, mans pūriņš,
Atpakaļ, bāleliņi!
Gana laba maizes vieta,
Nepatika arājiņš.
286 [Nītaures Rg].

- 383 -

1. Atpakaļ, muns pyuriņš
Ar vysom telītem:
Napatyka tautu zeme
I tys tautu oruojiņš.
326 [Preiļu D].

48482.

Brauc, manu brālīti,
Žēlīgu Dievu!
Lai skauģi raugās
Caur žogu stārpu.
129 [Gudenieku Azp].

48483.

Bāliņi, zālīte
Rudeņa laikā;
Kā es te dzīvošu
Svešajās tautās?
3 [Adulienas Md].

48484.

Bruolīši, muni bruolīši,
Vedit mani atpakaļ!
Muosiņa, myusu muosiņa,
Mes navessim atpakaļ;
Na dēļ tuo mes tevi atvedem,
Ka tev' vesti atpakaļ.
389 [Silajāņu Rz].

48485.

Dzeŗam, brāļi, maksājam,
Nu jau laiks uz mājām iet!
Es jums pate pavadīšu
Līdz viņam kalniņam;
Līdz viņam kalniņam,
Tur ar Dievu atsacīš'.
195 [Kraukļu Md].

48486.

Eita, mani bāleliņ,
So reizīti navadīti!
Kad nāksiet otru reiz,
Pus āriņu pavadīš'.
211 [Ļaudonas Md].

48487.

Gauži gauži nūrauduoju
Tautu noma galiņā,
Redzu sovus buoleliņus
Namīluotus palaižūt.
35 [Baltinavas Abr].

48488.

Īšu, īšu, te nabyušu,
Te nav munas muojas;
Īšu uz sovu tāvu muoti,
Uz rūžu duorziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

48489.

Man nebija tāds prātiņš,
Kā paliktu tautiņās.
Līdzi vien taisījos
Es savam brālīšam;
Taisās brālīši projām ieti, -
Raud', gālīnu saķērusi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

48490.

Nelaiž mani tautu dēls
Ne brālīšu pavadīt.
Lecu žogu, laužu kārti,
Vadu savus bāleniņ's.
129 [Gudenieku Azp].

48491.

Pret sauli pacēlu
Zīļotu krēslu,
Sav' mīļu brālīti
Vadīdam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 129 [Gudenieku Azp], 452 [Užavas (Zīras) Vp].

48492.

Pricīti, brālīti,
Žēlo māsiņas;
Atstāji zābakus
Ūdeni nest.
263 [Mēmeles Jk].

48493.

Sytu kuoju pie kuojeņas,
Par pogolmu tacādama;
Daudz palīk svešu ļaužu,
Actiņom naradzātu.
170 [Kapiņu D].

48494.

Tāda Dieva vien es lūgtu,
Ka es tiktu atpakaļ
Sava tēva zemītē;
Tēvam auga rudzi mieži,
Stallī bēri kumeliņi,
Ciemā daiļas zeltenītes.
141 [Ivandes Kld].

48495.

Tei nabeja lela vaiņa,
Ka naksneņi puorgulēju.
Jemit vušku, jemit gūvi,
Jemit pošu atpakaļ.
314 [Pildas Ldz].

- 384 -

48496.

Tav, liepiņa, platas lapas,
Apsedz mani migliņē!
Tav, brālīti, daudz varītes,
Pārstāj mani tautiņās.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

d) Ciema kukulis

26347.

Brālīts mani sētā raida,
Nedod ciema kukulīti;
Nu es jāšu šņaukādama
Par visām atmatām.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

26348.

Es neiešu sētiņā
Bez maizītes kukulīša;
Divi ciči māsiņai
Divi maizes kukulīši.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

26349.

Es neiešu sētiņā,
Savas daļas nedabūjs:
Tēvam šķiņķis, mātei bļoda,
Māsiņai meds kanniņa,
Jaunajam bāliņam
Brandaviņa butelīte.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Lai lūkoja sveša māte,
Kādu sēja kukulīti:
Tēvam šķiņķi, mātei vistu,
Bāliņam med's krūzīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26350.

Ir lapsiņa iebāzās
Mana cepta kukulīša.
Gan es tevi izkratīšu,
Pa vārtiemi vadīdama!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26351.

Neiešu mājās
Bez pilla mēneša,
Bez pilla mēneša,
Bez laba kukuļa!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

26352.

Paēdis, padzēris
Kā cīrulītis,
Kukuļu vien gaidu,
Tad iešu mājā.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

26353.

Raid' mani projām,
Neiešu projām,
Neiešu projām
Bez kukuliņa.
Es atstāju sav' māsiņu
Kukuliņu cepējiņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

48497.

Brālis mani projām raida,
Nedod mārša kukulīt(i);
Nu es iešu mānēdama
Gar visiem ciemiņiemi.
548 [Liepāja Lp apr.].

48498.

Projām gāju šņaukādamis
Pa visāmi atmatām;
Mārša man neiedeva
Prom ejamu kukulīti.
141 [Ivandes Kld], 188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

Table of Contents |View Entire Work