HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Piekodināšana tautu dēlam, znotam, svainim

26068.

Ej, tautieti, kur iedams,
Nāc mājāi vakarā,
Nekaitini ciema suņus,
Nemodini līgaviņu!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

26069.

Es piesaku tev, svainīti,
Kā gudram cilvēkam:
Kad celies rijas kult,
Satin māsu [sievu] kažokā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jauna gāju tautiņās,
Gudri mācu tautu dēlu:
No rītiņa celdamies,
Apsedz mani ar kažoku!
Kad vaicāja tēvs māmiņa, -
"Līgaviņai galva sāp,
Līgaviņai galva sāp,
Visu nakti negulēja!"
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

- 352 -

2. Maza gāju tautiņās,
Gudri mācu tautu dēlu:
Celies, šelmi, rijas kult,
Tin man kājas kažokā!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Tā, vīriņ, dzīvojam,
Ka ļautiņi nesmejās:
Kad celies rijas kult,
Satin mani kažokā;
Kad es iešu māļu malt,
Tevi tīšu lindrakos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26070.

Es piesaku tev, tautieti,
Mūs' māsiņu neatstāj;
Lai gājāt, kur gājāt,
Eita abi vienu vietu!
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

26071.

Es piesaku tev, tautieti,
Tu piesaki māmiņai:
Būs māsiņu agri celt,
Nebūs agri niecināt.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)], 16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Vaļa vaļa tev, tautieti,
Ne visai tava vaļa:
Vaļa tevi agri celt,
Nava vaļas rūdināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26072.

Pats pirmais precinieks,
Sargi savu muguriņu:
Tiks māsiņa raudināta,
Tiks mugura oderēta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Ai pirmā ieteicēja,
Sargi savu cekuliņu:
Būs māsai grūta dzīve,
Pucēš' tavu cekuliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

26073.

Es tev lūdzu, tautas dēls,
Mūs' māsiņu neniecini!
Ja māsiņu niecināsi,
Vedīsim atpakaļ.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26074.

Es tev saku, tautu dēls,
Sak' savai māmiņai:
Kad māsiņa drānas mērc,
Neslēdz katlu klētiņā!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

1. Es piesaku tev, tēviņ,
Kā labam cilvēkam:
Kad velēs vedekliņa,
Neslēdz vāles klētiņā!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Tā nedar', dēlu māte,
Kā tu biji lielījsies:
Ieslēgt podu klētiņā,
Iemest vāli kaņepēs.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

26075.

Klausies, svainīt,
Ko es tev teikšu:
Nebūs māsai
Nodaļas dot;
Ar savu tuteni
Pie visa klaipa,
Ar savu skutulu
Pie visa grāpja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26076.

Lai piesaku, kam piesaku,
Svainīšam, tam piesaku:
Kad māsiņa drānas mērc,
Tev pārnest ūdentiņu;
Kad brauc māsa baznīcā,
Tev iejūgt kumeliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

26077.

Maizē auguse
Mūs' māsiņa,
Nebūs tautām
Maizītes liegt,
Būs dot atslēgu,
Lai ņemas pate,
Lai gāja klētī,
Lai kambarī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

26078.

No šās dienas tev, svainīti,
Ir krodziņis jāatstāj;
Ies māsiņa velēties,
Tev malciņa jāpaskalda,
Tev malciņa jāpaskalda,
Ūdentiņis jāatnes.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 353 -

26079.

Nu atstāj, tu svainīti,
Visas vecas draudzenītes,
Mīļo vienu man' māsiņu
Par Laimītes likumiņu!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

26080.

Nu, svainīti, māsa mana
Paliek tava līgaviņa.
Ja tu labi nedzīvosi,
Nāks māsiņa raudādama:
Tavi mati, mani nagi
Krogus galda galiņā!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Es, svainīti, tev piesaku:
Nāks māsiņa raudādama,
Mana roka, ievas ķuze,
Svainīt, tava muguriņa!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

26081.

Paklausies, tu svainīti,
Ko es tev pasacīšu:
Kad māsiņa malti gāja,
Tev būs arī līdza iet,
Māsa graudu bērējiņa,
Tu dzirniņu griezējiņš;
Kad māsiņa maizi cepa,
Tu malciņas cirtējiņš;
Kad māsiņa drānas mērca,
Tu ūdeņa nesējiņš!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

26082.

Piesaku jaunam,
Piesaku vecam,
Lai manu māsiņu
Nerūdināja.
Tev tev, tautieti,
Tev visvairāk,
Tev mana māsiņa
Piederēs.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

26083.

Piesaku jaunam,
Piesaku vecam,
Lai mūsu māsiņas
Nenicināja.
Dzirdēšu māsiņu
Nicināmu,
Stīpāšu svainīti
Kā vecu spaini.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26084.

Piesaku jauniem,
Piesaku veciem,
Piesaku, svainīti,
Tev visuvairāk,
Lai manai māsiņai
Pāri nedarīja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

26085.

Tā nedari, jaunais svaini,
Kā darīji uzaugot:
Zirgs ar arklu tīrumāi,
Pats ar plinti ataugāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26086.

Tā nedari, tautu dēli,
Kā darīji uzaugdams:
Visus krogu pabeņķīšus
Ar svārkiem izslaucīji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26087.

Tā nedari, tautu dēls,
Kā tu biji lielījies:
Tu dzīries mūs' māsiņu
Sliet par bildi kaktiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26088.

Tā nedari, vīramāte,
Kā tu biji dzīrusies:
Kad māsiņa maizi cepa,
Sēdēt abras galiņāi,
Sēdēt abras galiņāi,
Kukulīšus skaitīdama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

26089.

Tā nedari, vīramāte,
Kā tu biji dzīrusies:
Kad vedekla maizi cepa,
Sēsties muldas galiņā,
Lai kukuļa neizceptu
Iebavietes bērniņam.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

26090.

Tā, tautieti, tu nedari,
Kā tu biji solījies:
Tu dzīries tēv' un māti
Pa durīm izvadīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 354 -

26091.

Tā tu dari, tautu dēli,
Tad mēs mīļi dzīvosim:
Strīķei manu izkaptiņu,
Izpļauj manu vāles galu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

26092.

To tu dari, dēla māte,
Ko tu biji dzīrusies:
Izkrat' savas vecas panskas,
Aizslēdz katlu klētiņā!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

26093.

Tu, Ģēdiņi, tā nedari,
Kā tu biji lielījies:
Zirgam doti kviešus rudzus,
Trīniņai auzu maizi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

26094.

Tu, tautīt, ķeiļa(?) znūts,
Nanycyn' mun' muos'eņu;
Ka es raušu zūbin'eņu,
Drab'ās tovys kažuc'eņš.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

26095.

Tur' godā, tautas dēl,
Še atvestu mūs' māsiņu;
Ja godā neturēsi,
Pirkš' Rīgā pātadziņu,
Pirkš' Rīgā pātadziņu,
Slodzīš' tavu muguriņu.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

1. Es tev saku, znota krupi,
Tur' godā mūs' māsiņu;
Ja godā neturēsi,
Rīgā pirkšu pātadziņu,
Rīgā pirkšu pātadziņu
Deviņiem žuburiem,
Sprādzēš' tavu kažociņu
Deviņiem gabaliem.
216 [Ventspilī].

26096.

Vai dzirdēji, tu Indriķi,
Ko sacīja mācītājs?
Ja tu būsi klausījies,
Tad būs mīļa dzīvošana;
Ja nebūsi klausījies,
Tad kausies dzīvodamis.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

48354.

Ar Dieviņ' paliekat,
Bet godā dzīvojat:
Negliebet, nerājat
Man tās vecas māmuliņas!
372 [Sarkanmuižas Vp].

48355.

Es, buoleņ, tev pīdzīžu,
Kai runuot pīrunuoju:
Ka pats īsi rejas kult,
Sotiņ sīvu kažukā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Paklausi, tu brālīti,
Ko es tev piesacīju:
Kad tu gāji riju kult,
Satin māršu kažokē.
589 [Kuldīgas apr.].

48356.

Es pasoku tev, svuotiņ,
Tu pasaki kundziņam:
Lai šyupeļa napakar
Pyrmajāji gadeņā.
168 [Kalupes D].

48357.

As tev soku vēļ, Juoneit,
Kai Vereitis juozāloj:
Jem nezeiti, grīz maizeiti,
Baroj sovu ļaudaveņu.
170 [Kapiņu D].

48358.

As tev soku vēļ, Juoneit,
Kai Vereitis juožāloj:
Pats tu ej sīna pļaut,
Tin Vereiti kažukā.
170 [Kapiņu D].

48359.

Paklausies, tu Jurīti,
Ko es tevim pasacīšu:
Kad Līzīte vešu mērca,
Tu ūdeņa briņģētājs.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48360.

Es tev lūdzu, tautu dēls,
Neraudini mūs' māsiņ'!
Mūs' māsiņa bārenīte,
Daudz laistīja asariņ'.
283 [Nīgrandas Azp].

48361.

Strādajiet paši mīļi,
Ka jums Dievs palīdzēja,
Izariet dziļezerus,
Sīkakmeņus ecējiet!
224 [Lielvārdes Rg].

- 355 -

48362.

Vysa pyrms svuoteņam
Beus mugura pūdarāta,
Kad atīs meus' muoseņa
Da bruoļim rauduodama.
466 [Vārkavas D].

48363.

Kad atīti myus' muosiņa
Koč par godu rauduodama,
Es tam tautu gludačam
Cakuliņu nūplāstum.
389 [Silajāņu Rz].

48364.

Žāloj, Īgnat, tu Antoniņas
Koč pyrmū vasariņu:
Kad celsīs rejas kultu,
Satin kuojas kažukā,
Žāloj, Dīviņ, žāloj, Laimiņ.
168 [Kalupes D].

Table of Contents |View Entire Work