HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

e) Saimniecība, kārtība, glītums

26003.

Ierastam še dzīvot,
Neieradis nevarēja,
Neieradis nevarēja
Ne dieniņas nodzīvot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pratējam, mākošam,
Tam dzīvot šai vietā;
Kas neprata, nemācēja,
Ne dieniņas nedzīvoja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26004.

Ekur naskis tautu dēls,
Kam šķiŗās rokas darbi:
Pērnie lini nepaisīti,
Aizpērnie kaņepāji.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

26005.

Galdiņam četri stūŗi,
Visi četri nemazgāti;
Nu pārveda mūs' māsiņu,
Galda stūŗu mazgātāju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

26006.

Māsai gāju panaksnos,
Ašus bāzu kulītē:
Tautu dēla liepas galds
Aizpērno mazgājumu.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Brāļam jāju vedībās,
Slotu nesu padusē;
Slinka bija tautu meita,
Nama priekša neslaucīta.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Es aizgāju tautiņāsi,
Vīšķi bāzu azotē:
Tautiņāsi galdi, trauki
Aizpērnaju mazgājumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Māsai gāju panāksnos,
Ašku grīste padusē:
Tautiešam liepu galdi
Zaļu piepi nopiepējši.
70 [Briežos (Skujenes pag. C)].

26007.

Māsiņ' mana skaista balta
Melnu ļaužu rociņā;
Gadskārtām pirti kūra,
Mēnešiem velējās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Iesēda māsiņa
čigānu draudzē;
Pusgadiem pirti kūra,
Mēnešiem velējās.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

26008.

Man actiņas degtin dega
Svešu ļaužu istabā:
Melni logi, melni galdi,
Neslaucīta istabiņa.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 345 -

26009.

Man zied rozes bāliņos
I klētī, kambaŗos;
Tautiņās neziedēja
Ne dārziņa vidiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

26010.

Tā ziedāju, tā runāju,
Ka māsiņu sētā vest.
Šo naksniņu izredzēju
Tautu dēla dzīvošanu:
Namā klētis, klētī stallis,
Istabā cūku sile.
226 [Kandavā (Tl)].

48331.

Vai dieniņi, vai dieniņi,
Kur ieskrēja mūs' māsiņa!
Guļot žurkas kājas grauza,
Krupji kurca pagultē.
46 [Beļavas Md].

48332.

Atpakaļu, mans brālīti,
Atpakaļu mans pūrīns!
Es atradu tautīnās
Atpakaļu dzievājam:
Ne tur slotas, ne tur lizes,
Vienu ragu abra bij.
39 [Bārtas Lp].

48333.

Ej, māsiņa, kur iedama,
Nes kušķīti padusē;
Tautu bļodas, tautu kannas
Ar piepiemi nopiepēj'šas.
513 [Zemītes Tk].

48334.

Es redzēju ganīdam(a):
Tautām tilti salūzuš(i);
Lūdzin lūdzu tautiešam:
Liec tiltā vaŗa sijas.
198 [Krustpils D].

48335.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Tā līgoja līgaviņa
No druviņas druviņā.
316 [Piltenes Vp].

48336.

Liekat, tautas, oša kārtis,
Darāt augstas pažobeles!
Kur es savas villainītes
Tautās gāj'se izžāvēš'.
112 [Ezeres Kld].

48337.

Minama, laužama
Tos tautu beņķus.
Kādu jodu salauzīsi -
Puiši gula apakšā?
Puiši gula apakšā
Apaļiem vēderiem.
39 [Bārtas Lp].

1. Man māmīna pavēlēja
Oša beņķi salauzīt.
Kur, pie joda, salauzīsi -
Puiši guļ apakšā?
Puiši guļ apakšāji
Ar tiem salmu vēderiem.
355 [Rucavas Lp].

48338.

Necerēju tādu godu
Tai mazāji sētiņāj:
Sēņu zupu strebināja
Sidrabiņa karotē,
Zeltītā bļodiņā.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48339.

Nu pārveda mūs' māsiņu,
Logu, galdu mazgātāju,
Logu, galdu mazgātāju,
Istabiņas slaucītāju.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

48340.

Sūtu vēsti māmiņai,
Lai piertīti kurināj(a);
Slikti tautas mitināj(a),
Utes ēda muguriņ(u);
Sēņu zupu strēbināj(a)
Ar melnāmi kaŗotēm.
183 [Kazdnagas Azp].

1. Sūtu ziņu māmiņai,
Lai tā pirti kurināja:
Tautas slikti mitināja,
Utes mani apstājušas.
96 [Durbes Lp].

48341.

Ustabā vīn pazinu,
Ka nav munas māmuliņas:
Ustabiņa naslaucīta,
Skongoliņi nalasīti.
263 [Mēmeles Jk].

- 346 -

48342.

Visapkārt lieti līst,
Viducī saule spīd;
Vids istaba izslaucīta,
Pasolītes neslaucītas.
115 [Galgauskas Md].

48343.

Vīriņš rauga manu lietu,
Es raudzīju vīra lietu;
Es raudzīju silkšus, rīkus,
Vīrs raudzīja nītes, šķietus.
443 [Turlavas Kld].

Table of Contents |View Entire Work