HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Dārzs, lauki, pļavas, ganības, mežs un apvidus vispār

25896.

Vai bāliņi, vai bāliņi,
Kur jūs mani iedevuši?
Smilgas auga tīrumā,
Niedres dārza maliņā.
1311 [Apē (Vlk)].

25897.

Vai Dieviņi, vai Dieviņi,
Ko bāliņi padarīja:
Brāļi mani iedevuši
Lācauziņu arājam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 330 -

25898.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Tautas māsu saldinās:
Es atradu dārziņā
Nenoņemtus kāpostiņus.
253 [Stūŗu muižā (Blīdienes pag. Tk)].

25899.

Ai māsiņ, ai masiņ,
Kāda tava dzīvošana:
Purvā tavi lini auga,
Ezerā kāpostiņi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ko lielies, tautu dēls,
Zinu tavu lielībiņu:
Purā tavi lini auga,
Ezerā kāpostiņi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Nāc, māsiņa, paskaties,
Kāda mana dzīvošana:
Purā mani lini auga,
Kalnā mani rācentiņi.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

25900.

Ai māsiņa sīka maza,
Tu pavārgsi tautiņās:
Tāļu druva, tāļu pļava,
Tāļu aka lejiņā.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

1. Vai Dievīnu, šīs tautās
Gaŗu mūžu nodzīvot:
Tālu druva, tālu pļava,
Tālu aka lejīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

25901.

Ai tautieti, ai tautieti,
Tavu mazu tīrumiņu!
Pirc par mārku rutku sēklu,
Apsēs' visus tīrumiņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tautu dēlis lielījās:
Lieli mani tīrumiņi!
Pirc par mārku rutku sēklas,
Apsēs' savus tīrumiņus!
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

25902.

Bij ecēta mūsu zeme,
Bet nebija noecēta;
Nu atveda dzelzs ecēšu,
Mūsu zemes ecētāju.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

25903.

Bij mērīta mūsu zeme,
Bet nebija izdalīta;
Nu atveda tautu meitu,
Mūsu zemes dalītāju.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

25904.

Brāļiem labi, brāļiem labi,
Brāļiem labi tīrumiņi;
Labi man, māsiņai,
Pura malu ustabiņa.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25905.

Brāļi manu vietu rauga,
Brāļi rauga tīrumiņu;
Mūža mana neaprauga,
Kā lēksies dzīvojot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25906.

Daudzin tautas daudzināja,
Daudzi dētu ozoliņu;
Kad nogāju, tad atradu
Vienu pašu dējumiņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25907.

Drīzi, droši tautas jāja,
Lēni mani bāleliņi,
Lēni mani bāleliņi,
Tautu zemi raudzīdami.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25908.

Dziedādama es staigāju
Pa tautieša novadiņu,
Atraduse labu zemi,
Labu maizes arājiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

25909.

Ellenieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt?
Purvi vien, meži vien,
Dzilnas vien kladzināja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

1. Ellenieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt!
Dzilnas, dzeņi kladzināja
Tautu dēla tīrumos.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 331 -

25910.

Es, māsiņ, tev sacīju,
Gaidi citas vasariņas:
Būt' lielāki tīrumiņi,
Dižanāks arājiņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es sacīju bāliņam,
Gaidi citas vasariņas:
Būs kuplākas vilnānītes,
Diženāka līgaviņa.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

25911.

Es neraugu augstas trepes,
Nedz rakstītas klētes durvis;
Tīrus laukus vien raudzīju,
Kur maizīte balta auga.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Nelūkoju augstu ļaužu,
Ne margotu klēšu durvju;
To vietiņu vien lūkoju,
Kur aug maize tīrumā.
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

2. Nelūkoju daiļa vīra,
Ne rakstītu klēšu duru;
To vietiņu vien lūkoju,
Kur maizīte tīra aug.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

25912.

Es neraugu, tautu dēls,
Tava daiļa augumiņa;
Paskatos lauciņā,
Vai maizīte tīra auga.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25913.

Es neraugu, tautas dēls,
Tavas cauna cepurītes;
Es raudzīju melnas zemes,
Kur maizīte balta aug.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25914.

Gana augsti šie kalniņi,
Gana zaļas šās birztiņas,
Vēl i tad nemīlēja
Kā savā dzimtenē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25915.

Grēcinieki bāleliņi,
Kur māsiņu iedevāt?
Purva niedres saaugušas
Kāpostiņu dārziņā.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

25916.

Kāda dzīve cīruļam,
Tāda mūsu māsiņai:
Cīruls tup uz akmeņa,
Māsa zvirgzdu kalniņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25917.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Visapkārt upe tek,
Vidū lieli tīrumiņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es uzgāju maizes vietu,
Sev tīkamu arājiņu;
Visapkārt upes teka,
Vidū liels tīrumiņš.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Kādu zemi es gribēju,
Tādu zemi es dabūju:
Visapkārt upe tek,
Vidū saule ritināja.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

3. Tādas vietas es taujāju,
Tāda man gadījās:
Vienu pusi upe tek,
Otru lieli tīrumiņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

4. Vieta vieta, maize maize,
Kur bāliņi mani deva;
Visapkārt kļavi, oši,
Vidū lieli tīrumiņi.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

25918.

Kalnā bija man muižiņa,
Lejā lopu laidarīts,
Aiz kalniņa līcītī
Dābulainas ganībiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25919.

Kalnā kāpu, jo kalnā,
Pašā kalna galiņā,
Lai varēju izredzēt
Tautu dēla bagātību.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

25920.

Kalnu kalnus man zemīte,
Bēdzin bēga līgaviņa.
Dzīvo gadu jel oteru,
Izaugs laba labībiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 332 -

25921.

Kam tie tādi klaji lauki,
Kam kuplaji ozoliņi?
Tautām bija klaji lauki,
Bāliņam ozoliņi.
1253 [Kroņa laicenē].

25922.

Kas kaitēja tev, māsiņ,
Gaujmalā nedzīvot?
Līčos auga kvieši, rudzi,
Gaujiņ' nesa sidrabiņ'.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

25923.

Kas šī zeme par zemīti,
Ka ziediņi neziedēja?
Es atnesu saujiņā
Savas zemes pureniņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Kur bij man ziedu raut?
Savas zemes magoniņu
Saujā nesu salocītu.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Zieda rauti nedrīkstēju;
Ziedu rāvu, ortu devu,
Zaru lauzu, pusdaldeŗa.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

3. Sveši ļaudis, sveša zeme,
Smilgas raut nedrīkstēju;
Savas zemes magoniņu
Rokā vien vēcināju.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25924.

Labi būtu tai sētā,
Kad nebūtu priežu meži;
Nokūpst mani balti vaigi
Ar tiem priežu dūmiņiem.
205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

25925.

Līgaviņa gauži raud,
Ka man mazi tīrumiņi
Neraud' gauži, līgaviņa,
Vēl aiz kalna cits gabals!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

25926.

Māsiņ' mana nogājuse
Sausu gāršu maliņā;
Es būt' vedis, kaut varējis,
Zaļas birzes pakaļā.
121 [Gulbenē (Md)].

25927.

Māte mani iedevuse
Staiga pura maliņā;
Briedu purvu raudādama,
Asariņas slaucīdama.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Mani māmiņ' i iedeva
Staiga purva maliņā.
Briedu purvu bradādama,
Metu laipas mētādama;
Pašā purva maliņā
Zelta laipiņ' i iemešu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

25928.

Mīlēt man mīlējās
Šie lielie tīrumiņi;
Arājiņa vien nebija
Pa manami prātiņam.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25929.

Nāc nākdama, tautu meita,
Nāc ar cirvi, nāc ar kapli:
Visa mana tēva zeme
Sīku kārklu pieauguse.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25930.

Nebij stigu, nebij ežu
Mana brāļa tīrumā;
Nu atveda tautu meitu,
Stigu, ežu dzinējiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25931.

Ogu ogu, sēņu sēņu
Bāleliņu laukmalē;
Kad aizgāju tautiņās,
Ne tur ogu, ne tur sēņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

25932.

Prātam rudzi, prātam mieži,
Prātam lieli tīrumiņi;
Tik vien ir tās vainiņas,
Nav pa prātam arājiņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25933.

Priedes, egles tautiņās,
Raudas nāca veŗoties;
Bāliņam bērzu birzis,
Mīlībiņu nevarēju!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

- 333 -

1. Bāliņos ozoliņi,
Mīļumiņa nevarēju;
Kad izgāju tautiņās, -
Priedes, egles saaugušas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25934.

Priedes vien, egles vien,
Kur tautiņas mani veda;
Brāļi dotu bērzu birzi,
Kaut varētu līdza vest.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25935.

Priedes vien, egles vien
Līdz maniem bāliņiem,
Viena pate bērzu birze
Sudrabiņa lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Egles, priedes vien iraid
Mana ceļa maliņā;
Viena pate zemes bērze,
Zelta lapa galiņā.
216 [Ventspilī].

25936.

Puri puri, elle elle,
Kur māmiņa man' iedeva;
Neredz sauli uzlecam,
Neredz sauli noietam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25937.

Puri puri, meži meži,
Te nav laba dzīvošana;
Kur tie kalni, kur tās lejas,
Tur ir laba dzīvošana.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Puri puri, meži meži,
Še nav lāga dzīvošana;
Labāk bija man aiziet
Uz to zaļu birztalīti.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

25938.

Puri vien, vēŗi vien,
Kur māmiņa man' iedeva;
Nav nevienas āra pļavas,
Kur telīšu paganīt.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Purvi vien, vēŗi vien,
Kur māmiņa man' iedeva;
Nava āra āboliņa,
Kur telītes paganīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Purvi, vēŗi vien tur bij,
Kur māmiņa man' iedeva.
Kur bij man sienu pļaut,
Kur telītes paganīt?
Purvā gāju sienu pļaut,
Vērī govis paganīt.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

25939.

Purvu bridu raudādama,
Žagariņus lauzīdama.
Tij, bāliņi, tava vaina,
Kam vietiņas netaujāji!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

25940.

Purvu bridu raudādama,
Žagariņus lauzīdama:
Tēvs māmiņa iedevuši
Nelabā vietiņā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25941.

Raugiet, brāļi, tīrumiņus,
Neraugiet ganībiņas!
Tīrumā maize auga,
Gar malām ganībiņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25942.

Saucu lielu saukumiņu,
Tautu druvu pāriedama:
Nava tādu tīrumiņu
Kā manam bāliņam;
Kalnā auga smilgas rudzi,
Lejā suņu kumelītes.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25943.

Saucu lielus saukumiņus,
Tautu lauku pāriedama:
Nav tautām tādu lauku
Kā maniem bāliņiem;
Kur kalniņi, tur akmiņi,
Kur ielejas, tur ūdeņi.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Kur bij lejiņa,
Tur ūdentiņis;
Kur bij kalniņis,
Tur akmentiņis.
226 [Kandavā (Tl)].

- 334 -

25944.

Šaura šaura tautu zeme,
Nava laba gana ceļa.
Kur tie sēja rudzus miežus,
Kur dēstīja kāpostiņus?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Šaura šaura sveša zeme,
Tikai vien ganu ceļš.
Kur bij sēt miežus rudzus,
Kur auziņas kumeļam?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25945.

Šķiŗaties, bērzu birzes,
Plešaties, tīrumiņi!
Nu nāk pati tautu meita
Tīrumiņu raudzīties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šķirieties, gaŗi meži,
Plētieties, tīrumiņi!
Nu nāk pate tautu meita
Tīrumiņu raudzīties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Stiepjatiesi, plētatiesi,
Bāleniņa tīrumiņi!
Nu nāk pati tautu meita
Tīrumiņu lūkoties.
84 [Kusā (Kusas pag. Md)].

25946.

Stāvēdama sastāvēju,
Gaidīdama sagaidīju:
Sagaidīju pliena zemi,
Pusmūžiņa arājiņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Stāvēdama nostāvēju,
Sēdēdama nosēdēju:
Nosēdēju tīrus laukus,
Labas maizes arājiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

25947.

Staigā mārša, zied rozītes,
Pa bāliņa pagalmiņu;
Es staigāju raudādama
Pa tautieša purmalām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25948.

Tādu vietu i taujāju,
Tāda manim gadījās:
Pate sēdu kalniņā,
Govis ēda lejiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25949.

Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu bagātību;
Kad aizgāju, tad atradu
Tautu dēlu meluģīti:
Silu zeme, rāva pļava,
Tāļ' ūdens lejiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25950.

Tautiets, mani precēdamis,
Izteic savu dzīvošan':
Pa kalniem ievas zied,
Pa lejām ābelītes.
Kad aizgāju, tad atradu
Tautās sliktu dzīvošan':
Pa kalniem dadži auga,
Pa lejām alksnesīši.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Sveša māte, precēdama,
Sak' ražanu dzīvošanu:
Kalnā auga sīkas rozes,
Lejiņā magonītes;
Vīna upe lejā tek,
Medutiņu atsizdama.
Kad aizgāju, tad atradu
To ražanu dzīvošanu:
Kalnā auga sīkas priedes,
Lejiņā paeglītes;
Mālu upe lejā tek,
Rāvūdeni atsizdama.
226 [Kandavā (Tl)].

2. Tautiets, mani precēdams,
Teic man savu dzīvošanu:
Kalnā man rozes zieda,
Pakalnēi magonītes;
Lejā teka vīnupīte,
Medutiņu atsizdama.
Vai, māmiņa, nepazini
Viltinieka valodiņu?
Kalnā tev ērkšķi zieda,
Pakalnēi dadžu krūmi;
Lejā teka straujupīte,
Rāvūdeni atsizdama.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

3. Tautu dēlis, runādams,
Teic man savu dzīvošanu:
Aiz upītes rudzi auga,
Pate upe maldināja;
Tīr' upīte cauri tek,
Medutiņu atsizdama.
Kad nogāju, tad atradu
Tautu dēla dzīvošanu:
Purva pļavas, māla zemes,
Rāvupīte cauri tek,
Rāvupīte cauri tek,
Asariņas atsizdama.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 335 -

4. Tautiets, mani precēdams,
Izteic savu dzīvošanu:
"Kalnā man pūŗi aug,
Lejā oļu upe tek".
Kad aizgāju, tad atradu
Tautu dēla dzīvošanu:
Kalnā dadži vien izauga,
Lejā rāva upe tek.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25951.

Tautu dēlis lielījās
Pieci pūri linu sēti;
Es aplaidu ganīdama,
Nav i piecu sieka vietu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25952.

To nebūtu domājuse,
Ko Laimiņa man vēlēja:
Lielus laukus, dailas pļavas,
Man dižanu tēva dēlu.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

25953.

Upes vien līkumos
Tautām lieli tīrumiņi;
Kur tie mani brāleliņi
Locīs savus kumeliņus?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25954.

Uz arāju māsu devu,
Ne uz rudzu tīrumiņu;
Ja [Kad] būs labs arājiņš,
Tad būs rudzi tīrumā.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Tauļā, māt, arājiņu,
Netauļā tīrumiņu:
Kad būs labs arājiņš,
Darīs lielu tīrumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

25955.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva:
Ik rītiņa tīrumā
Pa deviņi arājiņi.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Maize maize, vieta vieta,
Kur māmiņa man' iedeva,
Tur deviņi arājiņi,
Mēs deviņas malējiņas.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25956.

Vieta vieta, maize maize,
Kur māmiņa man' iedeva;
Ja neauga rudzi mieži,
Auga bēri kumeliņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25957.

Ciņi vien, cērpi vien
Tautu dēla novadāi;
Rauduvei še dzīvot,
Ne manai māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Pori pori, ezeriņi
Tautu dēla novadiņi;
Rauduvēm tur dzīvot,
Ne manai māsiņai.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

48269.

Ai Dīveņi, ai Laimeņ(a),
Kam tu mani tī atvedi?
Napateik i šei zemīte,
Napateik oruojeņš.
605 [Skolas].

48270.

Brāļos augu birzītē,
Noved mani eglienā.
Dieva dota brāļu birze,
Kaut varētu līdzi ņemt;
Kaut varētu līdzi ņemt,
Līdzā vesti tautiņās.
197 [Krotes Lp].

48271.

Es redzēt neredzēju,
Arot tautu tīrumā.
Vai tiem auga labībīna
Bez aršanas, ecēšanas?
184 [Ķēču Rg].

48272.

Es uzaugu upmalē,
Man' aizveda mežmalē;
Pirms valkāju ūdra kurpes,
Pēc vāveres kažociņu.
96 [Durbes Lp].

- 336 -

48273.

Kolnā kuopi tu, muoseņa,
Kolnā loba dzeivuošona:
Kolnā kungi muojas taisa,
Lejā leli teirumeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

48274.

Kam tie tādi rudzu lauki
Kā ezeri līgojās?
Tie, māsiņa, tavi lauki
Par Laimiņas likumiņu.
236 [Līvānu D].

48275.

Kādu vietu es gribēju,
Tāda man gadījās:
Visapkārt zaļa birze,
Vidū lauku tīrumiņš;
Nu, māmiņa, tev bij prieks
Par to labo mājas viet'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 524 [Aizpute Azp apr.].

48276.

Kādu vietu es gribēju,
Tādu vietu es dabūj':
Ievas [Rozes] zied kalniņā,
Es guļ' ievu vidiņā.
184 [Ķēču Rg].

48277.

Kādu vietu es gribēju,
Tādu vietu es dabūju:
Smilšu kalni, pūŗu zeme,
Patīkams arājiņš.
345 [Remtes Tk].

48278.

Labu vietu, baltu maizi
Dieviņš man dāvināja.
Pie tās vietas, pie tās maizes
Vai'g ar gudra padomiņa.
398 [Skrundas Kld].

48279.

Laime laime tev, māsiņa,
Pie tā laba tēva dēla:
Pūŗu zeme, lēcu pļavas,
Āboltiņis ganībām.
345 [Remtes Tk].

48280.

Negulēšu, negulēšu
Melna meža maliņā;
Man' mammiņa ielikusi
Melna meža maliņā.
46 [Beļavas Md].

48281.

Nikur tai labi nav,
Kai ir labi pa Strautom:
Smukas sātas augsti kolni,
Skaistas ūgas palaseit.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

48282.

Nikur nav tik jaukas dzeives
Kai Nautrānu Kuorklinīkūs:
Tyvu pļovas, kluotu upes,
Pa zediņim skaistas ūgas.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

48283.

Nāc, māsiņa, nāc, māsiņa,
Pie tā mana bālēliņa;
Bij manam brālītim
Trīsdeviņi tikumiņi:
Trīs kājām kumeliņis,
Pūŗu zeme atmatā.
374 [Sātiņu Kld].

48284.

Ne miegale, ne snaudule,
Nāc pie mana jaunbrālīša!
Bij manam brālītim
Pieci pūri linu sēti;
Pieci pūri linu sēti,
Otri pieci kaņepīšu.
355 [Rucavas Lp].

48285.

Pi oruoja muosu devu,
Na uz rudzu teirumeņa:
Jo byus lobs oruojeņš,
Dabuos rudzu teirumeņa;
Jo byus lobs dzāruojeņš,
Puordzers rudzu teirumeņu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Dūd, mamiņa, es byuš' īt
Koč uz moza teirumeņa.
Ka byus gudris oruojiņš,
Dabuos lela teirumiņa;
Ka byus kaids navēklīts,
Šaiss [Gaiss?] ar vysu teirumiņu.
414 [Stirnienes Rz].

- 337 -

48286.

Kuo, svuotiņ, līlējīs
Ar tū lelu nūvadiņu?
Aiz oruoja meitu dūšu,
Na aiz lela nūvadiņa.
389 [Silajāņu Rz].

48287.

Puri puri, meži meži,
Še nav laba dzīvošana;
Bij manim tur dzīvot,
Kur redzēja zaļus laukus.
109 [Ērķemes Vlk].

48288.

Puri vien, vēŗi vien,
Kur māmīna iedevusi.
Nav nevienas āra pļavas,
Kur telītes paganīt,
Kur palaist svaiņam zirgu,
Kur brālīša kumelīnu.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

48289.

Sētiņa, muna sētiņa,
Pošā lobā vītiņā:
Nu kaļniņa tuoli redz,
Lejiņā daudzi mads.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

48290.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju viju vaiņadziņu;
Skujiņā nonešosi
Savas zemes āboliņa.
241 [Lubānas Md].

48291.

Tautiets mani bridināja
Pa dzeltenu linu lauku;
Birs liniemi zili ziedi,
Birs man žēlas asariņas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

48292.

Tautu dēls lielījās,
Dižu zemi turēdams.
Man jo plati zili svārki,
Ne tautieša goba zeme;
Mīzdams zaķis pārtecēja
Pār tautieša goba zemi.
355 [Rucavas Lp].

1. Tautu dēls lielījās
Dižu turas novadīn'.
Tik dižs viņa novadīns
Kā man plaukstas ielejīns;
Mīzdams zaķis pārtecēja
Pār tautieša novadīnu.
39 [Bārtas Lp].

48293.

Tādi tautu tīrumiņi
Kā bāliņa ganu ceļi;
Kur mēs sēsim rudzus miežus,
Kur auziņas kumeļam?
241 [Lubānas Md].

48294.

Tik vien zemes tautiņām
Kā kazāmi ganu ceļš;
Kur sēs rudzus, kur sēs miežus,
Kur dēstīs rožu dārzu?
198 [Krustpils D].

48295.

Uz celiņa kājas avu,
Uz novadu raudzījos;
Te būs laba tēvu zeme,
Ja būs labs arājiņš.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48296.

Vuoja vuoja tu, muoseņ,
Vuoja tova dzeivuošona:
Pūrā tovi lyni auga,
Azarā kuopsteņi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48297.

Poša meiluo mūs' muoseņa
Nameiļā vīteņā;
Pogolmāji nīdras auga,
Nav āriski ūzūleņi.
18 [Andrupenes Rz].

1. Poša lobuokuo muoseņa
Slyktuokā vīteņā;
Sāta pūra viedeņā,
Nīdras auga pogolmā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Muosiņ muna, poš' lobuo,
Poš' vuojā vītiņā;
Pūra nīdres saaugušas
Kuopustiņu duorziņā.
326 [Preiļu D].

3. Muoseņ munu, poš lobū,
Poš labajā vīteņā!
Nīdrys vīni saauga
Pagalmeņa videņā.
143 [Jāsmuižas D].

- 338 -

4. Poša lobuokuo muoseņa
Nalobā vīteņā;
Pošā pūra maleņā,
Nīdras auga teirumā.
365 [Sakstagalas Rz].

48298.

Zynoma man tei pusīte,
Kur aug muns oruojiņš;
Jau runiņas izrunotas,
Seņ apīti teirumiņi.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

Table of Contents |View Entire Work