HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

23. Jaunā znota jeb svaiņa dāvinājumi sievastēvam un sievasmātei, sievas brāļiem un māsām

25757.

Ai svainīti, ai svainīti,
Gredzeniņu gredzeniņu!
Kad es iešu sētiņā,
Ko rādīšu māmiņai?
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

- 309 -

1. Kad es iešu sēliņāi,
Ko rādīšu māmiņai?
Man svainītis neiedeva
Viena vaŗa gredzentiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25758.

Ai svainīti, ai svainīti,
Gredzentiņu gredzentiņu!
Sīkas mazas tev svainītes,
Gredzentiņu valkātājas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25759.

Ai svainīti jēra pūsli,
Ko atnesi māmulīni?
Kur māmīni šūtas kurpes,
Tēvam cauna cepurīte?
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vai, svainīti, nezināji,
Ko vajaga, kam vajaga?
Māmiņai zīļu kurpes
Par miedziņa kavējumu;
Tēvam caunas cepurīte
Par šūpuļa kārumiņu;
Ikvienam bāliņam
Dižas naudas gabaliņš;
Ikvienai māsiņai
Pa sudraba gredzentiņu.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

25760.

Ai svainīti miglacīti,
Pirc man zelta gredzentiņu!
Es tev devu sav' māsiņu
Kā liepiņu uzaugušu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25761.

Ai svainīti miglacīti,
Pirc man zelta gredzentiņu!
Es tev devu sav' māsiņu
Visu mūžu maldināt.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25762.

Es svainīti appuškoju
Ar cimdiem, ar zeķēm;
Svainīts mani appuškoja
Ar sīko sudrabiņu.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

25763.

Izauga liepiņa
Caur klēts jumtu.
Atskrēja tautietis
Ziediņu lauzt.
Lauž, lauž, tautieti,
Nebūs velti:
Māmiņai šūtas kurpes
Par meitiņas lolojumu;
Tēvam caunu cepurīti
Par šūpuļa kārumiņu;
Mazajam brālīšam
Ikvienam zobeniņu;
Mazajai māsiņai
Ikkatrai gredzeniņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25764.

Ne par velti, tautu dēls,
Mēs dosim sav' māsiņu:
Ikkatrai māsiņai
Pa div' zelta gredzeniņi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

25765.

Nedomā, jaunais svaini,
Ka māsiņu šķiņķosim.
Kur, svainīt, kurpju pārs,
Kur sudraba gredzeniņi?
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

25766.

Nedomā, jaunais svaini,
Ka mēs māsu šķiņķosim:
Pirc tēvam brūnus svārkus,
Mātei raibas villānītes,
Ikkuŗai māsiņaiSidrabiņa gredzentiņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Nedomai, jaunais svaini,
Ka mēs māsu šķiņķosim:
Tēvam zirgu, mātei govi,
Znotam bišu ozoliņu;
Mums, trejāmi svainītēm,
Katrai zelta gredzeniņu.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)].

25767.

Pirc, tautieti, es neļāvu(?),
Mātei mēļu villānīti:
Dienu klēpi nosēdēju,
Nakti roku nogulēju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

- 310 -

25768.

Svaini svaini, māsasvīr,
Pērc man zelta gredzentiņu!
Vai par velti es tev devu
Sav' māsiņu rakstītāju?
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

25769.

Svainīts, mani mīlēdams,
Zuša kurpes šūdināja.
Pats tu šuvi, pats apēdi,
Sērstu vien atiedams.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25770.

Svainīts, mani mīļodams,
Zuša kurpes šūdināja.
Svainīts šuva mīļodams,
Suns apēda laizīdams.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25771.

Svainīts mani svaini sauca,
Svaines tiesas nezināja.
Kur, svainīti, šūtas kurpes,
Kur sudraba gredzeniņš?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

48174.

Brūtei kurpes, mātei kurpes,
Svainei zelta gredzentiņu!
Mute tava gan solīja,
Tukšais maks neklausīja.
46 [Beļavas Md].

48175.

Man iedeva jaunais znots
Sarkan' zīda lakatiņ';
Ik katrā stūrītī
Pa deviņiem daldeŗiem.
378 [Seces Jk].

48176.

Mans vecais bāleliņ,
Nāc pa priekšu klajumā!
Tev pirmāsi dāvaniņas
Par māsiņas šūpojum(u).
513 [Zemītes Tk].

48177.

Nedomā, jaunais svaini,
Ka tev māsu šķiņķosim!
Pirc tēvam tūka svārkus,
Mātei zīda villainīti;
Jaunajām māsiņām
Pa sudraba gredzenam.
192 [Kosas C].

48178.

Svainīts mani svaines saucja,
Nikuo loba naīdeva;
Nikuo loba naīdeva,
I kūrpīšu napašyva.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

48179.

Sacējuos man svainīts
Zuša kurpes šyudynuot;
Man sacēja šyudynuot
Pats apēdja laizīdams.
168 [Kalupes D].

48180.

Svainīts, mani cerēdams,
Voska kurpes siudynuoja;
Suns apēdja voska kurpes,
Še svainīša cerībiņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

48181.

Vai, tautieti, tu atnesi,
Ko tu biji solījies:
Brūtei kurpes, mātei kurpes,
Svainei zelta gredzentiņ(u)?
46 [Beļavas Md].

48182.

Visu laiku svainīts teica:
Došot zelta gredzentiņu.
Ai svainīti, prot jel kaunu,
Dod jel skārda gabaliņu.
224 [Lielvārdes Rg].

Table of Contents |View Entire Work