HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Panāksnieki met naudu jaunajam pārim kāzu namā

25643.

Panāksnieki panāksnieki,
Taisāties naudu mest!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Panāksnieki panāksnieki,
Lasāties, lasāties!
Lasāties, lasāties
Māsiņai naudu mest!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25644.

Sēžaties, sveši ļaudis,
Ceļaties, bāleliņi,
Meklējiet sīku naudu
Pa visām šķirbiņām!
245 [Jaunpilī (Jaunpils pag. Tk)].

25645.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kur brūtei īstais brālis,
Lai sēž galda galiņā,
Lai met baltus dalderiņus!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25646.

Sanāk, sanāk, panāksnieki!
Še ir sūrs, še ir salds.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25647.

Metat naudu, panāksnieki,
Nelūkojat kāziniekus!
Gan mēs paši metīsim,
Kad mēs laiku redzēsim.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

25648.

Bālīšam netīk
Naudiņu dot.
Kā bija lustīgs
Panāksnos iet!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

25649.

Brūtes brālīti,
Naudiņas mestu!
Tu nāci māsiņai
Panākšņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25650.

Dzeltāns bija kāzu galds,
Vai no medus, vai no alus?
Kā dzeltāns tas nebija,
Brāļi meta zelta naudu.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25651.

Griežat, panāstni,
Kalītes priekšā,
Metat māsiņi
Cepuŗu naudiņu!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 297 -

25652.

Metat naudu, bāleniņi,
Nemetat skaitīdami:
Māsiņai vajaga
Ratiņa naudu.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25653.

Jānīti, brālīti,
Naudiņas mest!
Es tavu krekliņu
Ziepītēm mazgāju;
Ūdeņa stopiņš
Vērdiņu maksāja,
Ozola vālīte
Pusdalderīša.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25654.

Andrīt, brālīt,
Griez kali priekšā,
Nu tev māsiņa
Pagasta prasa!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

25655.

Panaksnieki panaksnieki,
Metiet man baltu naudu;
Kā es jums tautiņās [bāliņos]
Baltus kreklus izmazgāju!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

25656.

Sametieti, brālēniņi,
Māsiņai katla naudu:
Es atradu dēla māti
Podā putru vārījam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai katla naudu:
Es redzēju dēla māti
Podā drānas mazgājam.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

25657.

Sanāca panāksni,
Kā jāšus atjāja;
Tiem tīk māsai
Naudiņu mest.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25658.

Šaujat, brāļi, netaupāt
Savu zeltu, sudrabiņu:
Mūs' māsiņa netaupīja
Pusmūžiņa krājumiņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

25659.

Še, māsī, dālderīti
Ar visām druscīnām!
Dalderīša nežēloju,
Man māsīnas vēl žēlāk.
1191 [Ēveles draudzē].

25660.

Uzmeta panāksnieki
Sudraba naudu,
Sudraba naudu
Apaļu dālderi.
Ej, māsa, tirgē,
Pirc pirktus svārkus!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25661.

Velc, māsī, dzīvodama
Ūzas galu galviņā:
Pats īstais bāleniņš
Piecu mārku vien uzmete.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Brāļi naudas nesameta
Ne cepures jānopirk;
Tu, māsiņa, dzīvodama
Ūzu gurnu galvā mauksi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25662.

Brāļi klāja tautu galdu
Apaļim dāldeŗim,
Gribēdami sav' māsiņu
No tautām izvadot.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

48130.

Ai diženi panāksnieki,
Metat baltus sudrabiņus;
Metat baltus sudrabiņus,
Ko māsai klēti cierst.
Vedējiņi sametuši
Melnus vaŗa gabaliņus.
202 [Kurmāles Kld].

- 298 -

48131.

Bāliš uzmet nabag naud,
Kac, kac, bāliņ, kabatej,
Kac lab gabaliņ
Pēc sudrabiņ.
329 [Popes Vp].

48132.

Dod, Dieviņi, siltu sauli,
Lai atkusa naudas bedre!
Panāksnieki, nabadziņi,
Stiklus bēra kabatā;
Lai žvadzētu tiem stikliņi,
Lai domātu: tā naudiņa.
193 [Krapas Rg].

48133.

Īstais tē(v)s, īstais tē(v)s,
Dālderīši dālderīši!
Vai tik vien meita bij(a)
Kā par rubli klausījusi?
290 [Ogres C].

48134.

Jānīti, brālīti,
Naudiņas mestu,
Nu tev's māsiņa
Pagastā sauca.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48135.

Kārlīti Kārlīti,
čubini maku,
Es savu jostavu
Izčubināju.
96 [Durbes Lp].

48136.

Kac, kac, Jāniņ,
Kac kabatā,
Kac lab gabal
Sudrab naud.
Ko tur vēl izkacis,
Kad nevaid ielicis.
17 [Ances Vp].

48137.

Krustatēvs, krustamāte,
Tie bij mani īsti radi:
Tie pirmie naudu deva
Dieva galda galiņā.
560 [Rīga ].

48138.

Liels vīrs nāca,
Lielu maku raisīja;
Dālderi vilkdams,
Vērdiņu izvilka.
74 [Cīravas Azp].

48139.

Lustīgs Kārlīts
Kāzās nākot,
čīkstēja naudiņa,
No maka velkot.
179 [Katriņas C].

48140.

Mani mīļi panāksnieki,
Grabinat, grabinat!
Ja navaid maciņe,
Grabinat pakause.
129 [Gudenieku Azp].

48141.

Met jel, Bērtuli,
Vēl vienu vērdiņu!
Vai tevi jods raus
Pa vienu vērdiņu?
129 [Gudenieku Azp].

48142.

Met, met rubuļs,
Nemet kapiks,
Le mās tierge
Pērk jon kumeliņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

48143.

Met jel mezdami
Māsiņas naudu!
Grašiņas, vērdiņi
Vedēja nauda;
Rubuļi, daldeŗi
Panāksnieku nauda.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48144.

Metat, metat, atslēgas naudu!
Pimberis, zeseris nabagu nauda;
Rubulis, dalderis atslēgas nauda.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48145.

Metat naudu, cik mezdami -
Īstais brālis dalderīti!
Tam bij lopu kopējiņa,
Tam bērniņa glabātāja.
90 [Drustu C].

48146.

Metat nu, panāksnieki,
Šūpuļa naudu;
Citu gad' ap šādu laiku
Šūpuļa vajadzēs.
3 [Adulienas Md].

- 299 -

48147.

Metat zelt, sudrabiņ,
Varu vien nemetat!
To jūs paš gan zinas,
Kas būs var metejam;
Grūt būs var metejam
Ar kājam māls mīcit.
17 [Ances Vp].

48148.

Metit, bruoļi, kū mazdami,
Muosai kromu īmetit!
Kai varēja guni kūrt,
Svātu reitu ganīdama.
465 [Varakļānu Rz].

48149.

Sametit jyus, bruoleiši,
Muoseņai škeiņa naudu!
Muoseņai vuorga dzeive
Bez bruoleišu škeiņa naudas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

48150.

Sametit, bruoleleņi,
Muoseņai sķeiņa naudu!
Tautu leli teirumeņi
Bez šķeineiša navarēja.
143 [Jāsmuižas D].

48151.

Skatāties, sveši ļaudis,
Kā met māsas, bāleliņi!
Jums klausīs visu mūžu,
Jūs metiet vēl vairāk.
224 [Lielvārdes Rg].

48152.

Še, meitiņa, papīriņis,
To es tevim pašķiņķoju.
Būt' vēl ilgāk dzīvojusi,
Būt' vēl otru dabūjusi.
605 [Skolas].

48153.

Še, še, māsiņ, tev naudiņa
Ar visām drusciņām!
Ne krekliņu izmazgāji,
Ne autiņu izskaloji.
301 [Palsmaņa Vlk].

48154.

Šuku šuku, grabu grabu
Pa tū tukšu karmaniņu.
Kū tu besu grabynuoji,
Kad tu nikuo naīlyki.
182 [Kaunatas Rz].

1. Šuvu šuvu, grabu grabu
Pa tū tukšu kabateņ(u).
Kaida vylka grabynoj,
Ka vakar naīlyki?
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48155.

Vāķaties, vāķaties,
Mani mīļi bāleliņi;
Vāķaties, vāķaties
Māsiņai naudu dot!
141 [Ivandes Kld].

1. Vāķatiese, bāleliņi,
Māsiņēje naudu meste;
Vaķatiese, vāķatiese,
Mani mīļi bāleliņi!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48156.

Velc, velc, Štradak,
Sav' maciņu ārā,
Liec savu rubuli
Pie mana daldeŗa.
267 [Mērsraga Tl].

48157.

Vysi mete, vysi mete,
Naskanēja, naskanēja;
Bruoleits mete, to skanēja
Divi zalta gabaleņi.
389 [Silajāņu Rz].

1. Vysi metja, vysi metja,
Naskanēja, naskanēja;
Bruoļi metja, tod skanēja
Pīci zalta gabaliņi.
326 [Preiļu D].

2. Vysi metja - naskanēja,
Naskanēja,
Ka NN metja,
Tod skanēja.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

Table of Contents |View Entire Work