HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Līgavu "pušķo", t.i., izdevu namā līgavas radi un tuvinieki met naudu un dāvanas pūra "kaudzei"

25609.

Ai īsto bāleliņ,
Sēdies galda galiņā:
Tev bij mest zelta naudu,
Tiem citiem sudrabiņa.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Vecākais bāleliņ,
Tev bij manam tēvam būt,
Tev bij mest zelta naudu,
Lai mel citi sudrabiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Visvecais tēva brāl,
Sēdies galda galiņā:
Tev jāmet zelta nauda,
Iz sidraba lasīdam.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

25610.

Bāliņi bāliņi,
Griez kali priekšā:
Nu prasa māsiņa
Sudrabiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25611.

Brālīti brālīti,
Griez kali priekšā:
Tevi māsiņa
Panākstos sauca.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25612.

Bāliņš gāja pieguļā,
Māsa deva paladziņu;
Kad iet māsa tautiņās,
Bāliņš bēra sidrabiņu.
1253 [Kroņa laicenē].

25613.

Būt' man viena māsa bijsi,
Es tai jātu panāksnos;
Es tai mestu zelta naudu,
Iz sudraba lasīdams.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

25614.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Māsiņai panāksnos;
Mešu, mešu, kā nemešu,
Divi zelta gabaliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25615.

Es pūriņu piedarīju
Līdz maliņu maliņām;
Tēva radi, mātes radi
Lai kaudziņu darināja.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

- 294 -

1. Pilns pilns mans pūriņš,
Uzkaudzītes vien vajag.
Tēvamāsas, krustamātes,
Uzkaudzīti dariniet!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25616.

Īstais brāli, īstais brāli,
Met sudraba gabaliņu,
Sauc rītāi, vakarāi:
Pūt, māsiņa, uguntiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25617.

Jau man bija gana gana,
Vēl man gana vajadzēja:
Jau man bija pilns pūriņš,
Vēl kaudzītes vajadzēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

25618.

Kā māsa klausīja,
Tā brāļi meta:
Kad pirti kūra,
Tad kreklu velēja;
Kad putru vira,
Tad traukus mazgāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tā, bāliņi, maksājiet,
Kā māsiņa pelnījusi:
Kad bāliņš pirti kūra,
Tad māsiņa velējās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25619.

Kas īstie bāliņi,
Pa divi dāldeŗi;
Kas pusbāliņi,
Pa dāldeŗami.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Īstie bāliņi
Pa divi dāldeŗi;
Kas kāda nozare,
Pa vienu dālderi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25620.

Krustamāte, krustamāte,
Sarkanā dzīpariņa!
Ja nedosi dzīpariņa,
Es aiziešu raudādama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25621.

Maksājiet, bāleliņi,
Kā māsiņa pelnījuse:
Bez saulītes tīrumā
Brāļa linus ravēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25622.

Met papriekšu, saimeniece,
Tu papriekšu sūtītāja,
Sauc, gultāi gulēdama:
Celies, Grieta, govju slaukt!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25623.

Meta, meta brālīši,
Netika čupiņš;
Kad meta māsiņas,
Tad tika čupiņš.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Meta brāļi, meta svaiņi,
Ne pusēi nepiemeta;
Metīs māsas, vedekliņas,
Ar kaudzīti piemetīs.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Meta, meta brālīši,
Nekā netika;
Ka meta māsiņas,
Pacēlās kuliņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25624.

Metat, brāļi, metat, brāļi,
Tai māsiņai daudz vajag,
Tai māsiņai daudz vajag,
Svešu zemi staigājot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Met, bāliņu, daudz naudiņas,
Viena pati mūs' māsiņa;
Tai vajaga daudz naudiņas,
Tāļu ceļu staigājot,
Tāļu ceļu staigājot,
Tautiņāsi dzīvojot.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

2. Metat naudu, metat naudu,
Tai māsai daudz vajag,
Gaŗu ceļu staigājot,
Ilgu mūžu dzīvojot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25625.

Metat naudu, bālenīni,
Nemetat skaitīdami,
Kā māsīna neskaitīja,
Jūsu kreklus velēdama.
1191 [Ēveles draudzē].

- 295 -

25626.

Metat naudu, bāleliņi,
Nemetat skaitīdami:
Māsa soļus neskaitīja,
Jums iedama druviņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es savai māsiņai
Neskaitītu naudu devu,
Kā manai māsiņai
Neskaitīti soļi bija.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

25627.

Palīdziet, citas māsas,
Man vairs daudz nevajaga:
Puspodiņa vien vajaga
Sarkanā dzīpariņa.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Palīdziet, bāleliņi,
Daudzi jau nevajaga:
Puspodiņa vien vajaga
Rīgā pirktu dzīpariņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

25628.

Palīdzate, citas māsas,
Tai vienaje māsiņai,
Palīdzate sīkus rakstus
Jele klēpja dižumiņu!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

25629.

Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai kurpju naudu:
Gaŗš ceļš, dziļa ziema,
Māsai tālu jāceļo.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai ceļa naudu;
Ni kājiņas vairs ausiet,
Ni pastalu taisīsiet.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25630.

Sametiet, bāleliņi,
Pa pūram tīru rudzu,
Kam jūs mani iedevāt
Lācauziņu arājam!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

25631.

Sametiet, jūs māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Visi gaida veltījam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25632.

Sametiet, jūs māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Visi tautu sētmalīši
Gaida mani puškojam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Metiet, māsas, pa cimdam,
Pa dzīpuru galiņam:
Visas tautu sētmalītes
Gaida mani puškojam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25633.

Sametat nu, māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Zieda grib tautu nams,
Zieda tautu istabiņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25634.

Še, māsiņa, linu kreklis
Ar pakulu piedurknēm;
Kaut gaidījse citu gadu,
Tad būt' linu piedurknītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25635.

Še, māsiņ, linu kreklis,
Kam nejēmi vakaros;
Būt' jēmuse vakaros,
Segtum baltu vilnānīti.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

25636.

Še, māsiņ, linu kreklis,
Kam tu gāji šoruden;
Būt' gaidījse cita gada,
Tad dabūtu vilnānīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25637.

Še, māsiņ, pieci mārku
Par to tavu klausījumu;
Ne aiz mani malti gāji,
Ne aiz mani druviņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Še, meitiņa, villainīte,
Ne tu biji pelnījus':
Cik tu manim maltu gāji.
Cik manā druviņā?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 296 -

25638.

Še, māsiņa, sīka nauda
Ar visām drabuškām:
Ne tu man druvā gāji,
Ne krekliņu izvelēji.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Še, māsiņ, sīka nauda
Ar visām drusciņām:
Ne man vairs druvā iesi,
Ne krekliņus izvelēsi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25639.

Še, māsiņa, cimdu pāris,
To es tevi pašķiņķuju;
Citu gadu šādu laiku
Šķiņķuj mani atpakaļ!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25640.

Še, meitiņa, dālderītis,
To es tevim pašķiņķoju;
Būt' ilgāk dzīvojusi,
Būt' vēl otru dabūjusi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25641.

Stāvat, brāļi, plāniņā,
Nestāvat maliņā,
Maksājat māsiņai
Dziļu dubļu bridumiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Stāvi, mārša, vidū plānu,
Nelokies maliņā;
Dod manām māsiņām
Šīs vasaras gājumiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

25642.

Tēvamāsa, krustamāte,
Stājies galda galiņā!
Tev bij man sagšu mest
Zeltītiem ielokiem.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

Table of Contents |View Entire Work