HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

21. Naudas mešana un dāvanu došana

a) Līgavu "pušķo", t.i., izdevu namā līgavas radi un tuvinieki met naudu un dāvanas pūra "kaudzei"

25609.

Ai īsto bāleliņ,
Sēdies galda galiņā:
Tev bij mest zelta naudu,
Tiem citiem sudrabiņa.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Vecākais bāleliņ,
Tev bij manam tēvam būt,
Tev bij mest zelta naudu,
Lai mel citi sudrabiņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Visvecais tēva brāl,
Sēdies galda galiņā:
Tev jāmet zelta nauda,
Iz sidraba lasīdam.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

25610.

Bāliņi bāliņi,
Griez kali priekšā:
Nu prasa māsiņa
Sudrabiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25611.

Brālīti brālīti,
Griez kali priekšā:
Tevi māsiņa
Panākstos sauca.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25612.

Bāliņš gāja pieguļā,
Māsa deva paladziņu;
Kad iet māsa tautiņās,
Bāliņš bēra sidrabiņu.
1253 [Kroņa laicenē].

25613.

Būt' man viena māsa bijsi,
Es tai jātu panāksnos;
Es tai mestu zelta naudu,
Iz sudraba lasīdams.
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)].

25614.

Iešu, iešu, kā neiešu,
Māsiņai panāksnos;
Mešu, mešu, kā nemešu,
Divi zelta gabaliņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25615.

Es pūriņu piedarīju
Līdz maliņu maliņām;
Tēva radi, mātes radi
Lai kaudziņu darināja.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

- 294 -

1. Pilns pilns mans pūriņš,
Uzkaudzītes vien vajag.
Tēvamāsas, krustamātes,
Uzkaudzīti dariniet!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

25616.

Īstais brāli, īstais brāli,
Met sudraba gabaliņu,
Sauc rītāi, vakarāi:
Pūt, māsiņa, uguntiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25617.

Jau man bija gana gana,
Vēl man gana vajadzēja:
Jau man bija pilns pūriņš,
Vēl kaudzītes vajadzēja.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

25618.

Kā māsa klausīja,
Tā brāļi meta:
Kad pirti kūra,
Tad kreklu velēja;
Kad putru vira,
Tad traukus mazgāja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tā, bāliņi, maksājiet,
Kā māsiņa pelnījusi:
Kad bāliņš pirti kūra,
Tad māsiņa velējās.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25619.

Kas īstie bāliņi,
Pa divi dāldeŗi;
Kas pusbāliņi,
Pa dāldeŗami.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Īstie bāliņi
Pa divi dāldeŗi;
Kas kāda nozare,
Pa vienu dālderi.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25620.

Krustamāte, krustamāte,
Sarkanā dzīpariņa!
Ja nedosi dzīpariņa,
Es aiziešu raudādama.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25621.

Maksājiet, bāleliņi,
Kā māsiņa pelnījuse:
Bez saulītes tīrumā
Brāļa linus ravēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25622.

Met papriekšu, saimeniece,
Tu papriekšu sūtītāja,
Sauc, gultāi gulēdama:
Celies, Grieta, govju slaukt!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25623.

Meta, meta brālīši,
Netika čupiņš;
Kad meta māsiņas,
Tad tika čupiņš.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Meta brāļi, meta svaiņi,
Ne pusēi nepiemeta;
Metīs māsas, vedekliņas,
Ar kaudzīti piemetīs.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Meta, meta brālīši,
Nekā netika;
Ka meta māsiņas,
Pacēlās kuliņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25624.

Metat, brāļi, metat, brāļi,
Tai māsiņai daudz vajag,
Tai māsiņai daudz vajag,
Svešu zemi staigājot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Met, bāliņu, daudz naudiņas,
Viena pati mūs' māsiņa;
Tai vajaga daudz naudiņas,
Tāļu ceļu staigājot,
Tāļu ceļu staigājot,
Tautiņāsi dzīvojot.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

2. Metat naudu, metat naudu,
Tai māsai daudz vajag,
Gaŗu ceļu staigājot,
Ilgu mūžu dzīvojot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25625.

Metat naudu, bālenīni,
Nemetat skaitīdami,
Kā māsīna neskaitīja,
Jūsu kreklus velēdama.
1191 [Ēveles draudzē].

- 295 -

25626.

Metat naudu, bāleliņi,
Nemetat skaitīdami:
Māsa soļus neskaitīja,
Jums iedama druviņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es savai māsiņai
Neskaitītu naudu devu,
Kā manai māsiņai
Neskaitīti soļi bija.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

25627.

Palīdziet, citas māsas,
Man vairs daudz nevajaga:
Puspodiņa vien vajaga
Sarkanā dzīpariņa.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Palīdziet, bāleliņi,
Daudzi jau nevajaga:
Puspodiņa vien vajaga
Rīgā pirktu dzīpariņu.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

25628.

Palīdzate, citas māsas,
Tai vienaje māsiņai,
Palīdzate sīkus rakstus
Jele klēpja dižumiņu!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

25629.

Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai kurpju naudu:
Gaŗš ceļš, dziļa ziema,
Māsai tālu jāceļo.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai ceļa naudu;
Ni kājiņas vairs ausiet,
Ni pastalu taisīsiet.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25630.

Sametiet, bāleliņi,
Pa pūram tīru rudzu,
Kam jūs mani iedevāt
Lācauziņu arājam!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

25631.

Sametiet, jūs māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Visi gaida veltījam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25632.

Sametiet, jūs māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Visi tautu sētmalīši
Gaida mani puškojam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Metiet, māsas, pa cimdam,
Pa dzīpuru galiņam:
Visas tautu sētmalītes
Gaida mani puškojam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25633.

Sametat nu, māsiņas,
Pa dzīpara galiņam:
Zieda grib tautu nams,
Zieda tautu istabiņa.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25634.

Še, māsiņa, linu kreklis
Ar pakulu piedurknēm;
Kaut gaidījse citu gadu,
Tad būt' linu piedurknītes.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25635.

Še, māsiņ, linu kreklis,
Kam nejēmi vakaros;
Būt' jēmuse vakaros,
Segtum baltu vilnānīti.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

25636.

Še, māsiņ, linu kreklis,
Kam tu gāji šoruden;
Būt' gaidījse cita gada,
Tad dabūtu vilnānīti.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25637.

Še, māsiņ, pieci mārku
Par to tavu klausījumu;
Ne aiz mani malti gāji,
Ne aiz mani druviņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Še, meitiņa, villainīte,
Ne tu biji pelnījus':
Cik tu manim maltu gāji.
Cik manā druviņā?
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 296 -

25638.

Še, māsiņa, sīka nauda
Ar visām drabuškām:
Ne tu man druvā gāji,
Ne krekliņu izvelēji.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Še, māsiņ, sīka nauda
Ar visām drusciņām:
Ne man vairs druvā iesi,
Ne krekliņus izvelēsi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25639.

Še, māsiņa, cimdu pāris,
To es tevi pašķiņķuju;
Citu gadu šādu laiku
Šķiņķuj mani atpakaļ!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25640.

Še, meitiņa, dālderītis,
To es tevim pašķiņķoju;
Būt' ilgāk dzīvojusi,
Būt' vēl otru dabūjusi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25641.

Stāvat, brāļi, plāniņā,
Nestāvat maliņā,
Maksājat māsiņai
Dziļu dubļu bridumiņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Stāvi, mārša, vidū plānu,
Nelokies maliņā;
Dod manām māsiņām
Šīs vasaras gājumiņu!
224 [Kabilē (Kld)].

25642.

Tēvamāsa, krustamāte,
Stājies galda galiņā!
Tev bij man sagšu mest
Zeltītiem ielokiem.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

b) Panāksnieki met naudu jaunajam pārim kāzu namā

25643.

Panāksnieki panāksnieki,
Taisāties naudu mest!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Panāksnieki panāksnieki,
Lasāties, lasāties!
Lasāties, lasāties
Māsiņai naudu mest!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25644.

Sēžaties, sveši ļaudis,
Ceļaties, bāleliņi,
Meklējiet sīku naudu
Pa visām šķirbiņām!
245 [Jaunpilī (Jaunpils pag. Tk)].

25645.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kur brūtei īstais brālis,
Lai sēž galda galiņā,
Lai met baltus dalderiņus!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25646.

Sanāk, sanāk, panāksnieki!
Še ir sūrs, še ir salds.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25647.

Metat naudu, panāksnieki,
Nelūkojat kāziniekus!
Gan mēs paši metīsim,
Kad mēs laiku redzēsim.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

25648.

Bālīšam netīk
Naudiņu dot.
Kā bija lustīgs
Panāksnos iet!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

25649.

Brūtes brālīti,
Naudiņas mestu!
Tu nāci māsiņai
Panākšņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25650.

Dzeltāns bija kāzu galds,
Vai no medus, vai no alus?
Kā dzeltāns tas nebija,
Brāļi meta zelta naudu.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25651.

Griežat, panāstni,
Kalītes priekšā,
Metat māsiņi
Cepuŗu naudiņu!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 297 -

25652.

Metat naudu, bāleniņi,
Nemetat skaitīdami:
Māsiņai vajaga
Ratiņa naudu.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25653.

Jānīti, brālīti,
Naudiņas mest!
Es tavu krekliņu
Ziepītēm mazgāju;
Ūdeņa stopiņš
Vērdiņu maksāja,
Ozola vālīte
Pusdalderīša.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25654.

Andrīt, brālīt,
Griez kali priekšā,
Nu tev māsiņa
Pagasta prasa!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

25655.

Panaksnieki panaksnieki,
Metiet man baltu naudu;
Kā es jums tautiņās [bāliņos]
Baltus kreklus izmazgāju!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

25656.

Sametieti, brālēniņi,
Māsiņai katla naudu:
Es atradu dēla māti
Podā putru vārījam.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sametiet, bāleliņi,
Māsiņai katla naudu:
Es redzēju dēla māti
Podā drānas mazgājam.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

25657.

Sanāca panāksni,
Kā jāšus atjāja;
Tiem tīk māsai
Naudiņu mest.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25658.

Šaujat, brāļi, netaupāt
Savu zeltu, sudrabiņu:
Mūs' māsiņa netaupīja
Pusmūžiņa krājumiņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

25659.

Še, māsī, dālderīti
Ar visām druscīnām!
Dalderīša nežēloju,
Man māsīnas vēl žēlāk.
1191 [Ēveles draudzē].

25660.

Uzmeta panāksnieki
Sudraba naudu,
Sudraba naudu
Apaļu dālderi.
Ej, māsa, tirgē,
Pirc pirktus svārkus!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25661.

Velc, māsī, dzīvodama
Ūzas galu galviņā:
Pats īstais bāleniņš
Piecu mārku vien uzmete.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Brāļi naudas nesameta
Ne cepures jānopirk;
Tu, māsiņa, dzīvodama
Ūzu gurnu galvā mauksi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25662.

Brāļi klāja tautu galdu
Apaļim dāldeŗim,
Gribēdami sav' māsiņu
No tautām izvadot.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

48130.

Ai diženi panāksnieki,
Metat baltus sudrabiņus;
Metat baltus sudrabiņus,
Ko māsai klēti cierst.
Vedējiņi sametuši
Melnus vaŗa gabaliņus.
202 [Kurmāles Kld].

- 298 -

48131.

Bāliš uzmet nabag naud,
Kac, kac, bāliņ, kabatej,
Kac lab gabaliņ
Pēc sudrabiņ.
329 [Popes Vp].

48132.

Dod, Dieviņi, siltu sauli,
Lai atkusa naudas bedre!
Panāksnieki, nabadziņi,
Stiklus bēra kabatā;
Lai žvadzētu tiem stikliņi,
Lai domātu: tā naudiņa.
193 [Krapas Rg].

48133.

Īstais tē(v)s, īstais tē(v)s,
Dālderīši dālderīši!
Vai tik vien meita bij(a)
Kā par rubli klausījusi?
290 [Ogres C].

48134.

Jānīti, brālīti,
Naudiņas mestu,
Nu tev's māsiņa
Pagastā sauca.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

48135.

Kārlīti Kārlīti,
čubini maku,
Es savu jostavu
Izčubināju.
96 [Durbes Lp].

48136.

Kac, kac, Jāniņ,
Kac kabatā,
Kac lab gabal
Sudrab naud.
Ko tur vēl izkacis,
Kad nevaid ielicis.
17 [Ances Vp].

48137.

Krustatēvs, krustamāte,
Tie bij mani īsti radi:
Tie pirmie naudu deva
Dieva galda galiņā.
560 [Rīga ].

48138.

Liels vīrs nāca,
Lielu maku raisīja;
Dālderi vilkdams,
Vērdiņu izvilka.
74 [Cīravas Azp].

48139.

Lustīgs Kārlīts
Kāzās nākot,
čīkstēja naudiņa,
No maka velkot.
179 [Katriņas C].

48140.

Mani mīļi panāksnieki,
Grabinat, grabinat!
Ja navaid maciņe,
Grabinat pakause.
129 [Gudenieku Azp].

48141.

Met jel, Bērtuli,
Vēl vienu vērdiņu!
Vai tevi jods raus
Pa vienu vērdiņu?
129 [Gudenieku Azp].

48142.

Met, met rubuļs,
Nemet kapiks,
Le mās tierge
Pērk jon kumeliņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

48143.

Met jel mezdami
Māsiņas naudu!
Grašiņas, vērdiņi
Vedēja nauda;
Rubuļi, daldeŗi
Panāksnieku nauda.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48144.

Metat, metat, atslēgas naudu!
Pimberis, zeseris nabagu nauda;
Rubulis, dalderis atslēgas nauda.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

48145.

Metat naudu, cik mezdami -
Īstais brālis dalderīti!
Tam bij lopu kopējiņa,
Tam bērniņa glabātāja.
90 [Drustu C].

48146.

Metat nu, panāksnieki,
Šūpuļa naudu;
Citu gad' ap šādu laiku
Šūpuļa vajadzēs.
3 [Adulienas Md].

- 299 -

48147.

Metat zelt, sudrabiņ,
Varu vien nemetat!
To jūs paš gan zinas,
Kas būs var metejam;
Grūt būs var metejam
Ar kājam māls mīcit.
17 [Ances Vp].

48148.

Metit, bruoļi, kū mazdami,
Muosai kromu īmetit!
Kai varēja guni kūrt,
Svātu reitu ganīdama.
465 [Varakļānu Rz].

48149.

Sametit jyus, bruoleiši,
Muoseņai škeiņa naudu!
Muoseņai vuorga dzeive
Bez bruoleišu škeiņa naudas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

48150.

Sametit, bruoleleņi,
Muoseņai sķeiņa naudu!
Tautu leli teirumeņi
Bez šķeineiša navarēja.
143 [Jāsmuižas D].

48151.

Skatāties, sveši ļaudis,
Kā met māsas, bāleliņi!
Jums klausīs visu mūžu,
Jūs metiet vēl vairāk.
224 [Lielvārdes Rg].

48152.

Še, meitiņa, papīriņis,
To es tevim pašķiņķoju.
Būt' vēl ilgāk dzīvojusi,
Būt' vēl otru dabūjusi.
605 [Skolas].

48153.

Še, še, māsiņ, tev naudiņa
Ar visām drusciņām!
Ne krekliņu izmazgāji,
Ne autiņu izskaloji.
301 [Palsmaņa Vlk].

48154.

Šuku šuku, grabu grabu
Pa tū tukšu karmaniņu.
Kū tu besu grabynuoji,
Kad tu nikuo naīlyki.
182 [Kaunatas Rz].

1. Šuvu šuvu, grabu grabu
Pa tū tukšu kabateņ(u).
Kaida vylka grabynoj,
Ka vakar naīlyki?
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

48155.

Vāķaties, vāķaties,
Mani mīļi bāleliņi;
Vāķaties, vāķaties
Māsiņai naudu dot!
141 [Ivandes Kld].

1. Vāķatiese, bāleliņi,
Māsiņēje naudu meste;
Vaķatiese, vāķatiese,
Mani mīļi bāleliņi!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

48156.

Velc, velc, Štradak,
Sav' maciņu ārā,
Liec savu rubuli
Pie mana daldeŗa.
267 [Mērsraga Tl].

48157.

Vysi mete, vysi mete,
Naskanēja, naskanēja;
Bruoleits mete, to skanēja
Divi zalta gabaleņi.
389 [Silajāņu Rz].

1. Vysi metja, vysi metja,
Naskanēja, naskanēja;
Bruoļi metja, tod skanēja
Pīci zalta gabaliņi.
326 [Preiļu D].

2. Vysi metja - naskanēja,
Naskanēja,
Ka NN metja,
Tod skanēja.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

c) Līgavaiņa radi, vedēji, kāzinieki met naudu un dāvanas

25663.

Vedējiņi vedējiņi,
Taisāties naudu mest!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 300 -

25664.

Aizsēdusi netiklīte
Ar tautāmi aiz galdiņa,
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdu, zeķu sametot.
3901 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25665.

Dieveri dieveri,
Naudiņu mest!
Es tavu krekliņu
Ziepēs velēju;
Ziepīšu mārciņa
Pimberi maksāja,
Ozola vālīte
Pusdāldeŗa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

25666.

Dindaļi dundaļi
Tie jauni vīri,
Visu laiku dundaļo
Pie viena graša.
Viens pats grasīts
Maka dubenē,
To pašu grabenē
Līdz gaiļa laiku.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25667.

Dodiet, mīļi vedējiņi,
Sidrabiņa rubulīšus!
Kas dos tīru sidrabiņu,
Dabūs skaistu cimdu pāru.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

25668.

Es gan redzēju,
Ko Jozups meta:
Uzmeta vērdiņu
Līkām malām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es gan redzēju,
Ko Pēters meta:
Uzmeta dālderi
Grieztām malām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25669.

Es gan redzēju,
Ko Līze meta:
Uzmeta ielāpu,
Caurums vidū.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25670.

Es gan zinu, es gan zinu,
Kas ar mani parādā:
NN parādā,
Nemet naudas sietiņā.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

25671.

Es nedevu māsiņai
Ar bitēm ozoliņu,
Labāk devu vedeklai,
Lai palika brāliņos.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25672.

Grabināt, grabināt,
Mani mīļi vedējiņi;
Ja nevaid maciņā,
Pakasiet pakausē!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

25673.

Kad Ediņa ganos gāja,
Stabulīte kulītē;
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdu, zeķu sametam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tā meitiņa ganos gāja,
Stabulītes taisīdama;
Nu gaidīja ciema meitu
Cimdus, zeķes sametam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25674.

Kāp uz cepļa, kāp uz cepļa,
Triju grašu metējiņš;
Sēd' aiz galda, sēd' aiz galda,
Dālderīša metējiņš!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25675.

Kas to rupju naudu meta,
Tam slavīte tāļu gāja;
Kas to sīku čīkstināja,
Tam slavīte pagaldē.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Kas to naudu rupju meta,
Tam slavīte tāļu gāja;
Kas to smalku smalcenāja,
Tam sabira pagaldē.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25676.

Maksājiet, Rīgas kungi,
Mazajiem ganiņiem:
Mazie gani vien ganīja,
Es pūriņu darināju.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 301 -

25677.

Maksājiet, sveši ļaud's,
Manu kāju āvumiņu:
Jūsu dēļ kājas āvu
Bez saulītes vakarā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25678.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu pirkstu badījumu:
Tur palika svētdieniņa,
Darba dienas launadziņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25679.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manu roku saldējumu,
Manu roku saldējumu,
Manu nagu badējumu!
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

25680.

Maksājat, sveši ļaudis,
Manu roku saldējumu:
Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Sniegi sniga, lieti lija,
Es adīju raibus cimdus.
Maksājiet, sveši ļaud's,
Manu roku saldējumu!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25681.

Man nevaid goves, vēršu,
Lāci veda pagastā
Piekūst manas kājas rokas,
Tādu sundu vadājot.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Kungi sauca pagastā,
Vilku vedu saitiņā.
Kā rociņa nepiekustu,
Tādu lempi valkājot!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Vai Dieviņ, grūts mūžiņš,
Vilku vežu valdziņā;
Kā rociņas nepiekusa,
Tādu stuņģi stīvējot!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25682.

Met, Jānīti, reizē naudu,
Kam tik ilgi diņģējies?
Div' reizītes naudu meta,
Div' mēriņus gribēdams.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25683.

Met, NN, tu mezdams,
Ko tik ilgi kavējies?
Vai naudiņa tev iebāzta
Pašā ķešas dibinā?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

25684.

Met', meta kapeiku,
Uzmeta denežku;
Tā pate denežka
Pie pirksta pielipa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25685.

Metat mezdami
Virbiņu naudu:
Daži virbi pazuda,
Pūriņu lokot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25686.

Metiet zeltu, sudrabiņu,
Vaŗa naudas nemetiet:
Kas metīs vaŗa naudu,
Tas nekā nedabos.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

25687.

Metiet zeltu, sudrabiņu,
Vaŗu vien nemetiet:
Vaŗa naudas metējam
Grūts mūžiņis dzīvojot.
216 [Ventspilī].

25688.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Katliņa naudas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25689.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Knipeļu naudas.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 302 -

25690.

Metati, metati,
Vajaga vajaga,
Vajaga māsai
Ziepīšu naudas.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

25691.

Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga tēvam,
Vajaga mātei,
I tam pašam
Brūtgāna slaistam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25692.

Metat naudu, jauni puiši,
Kam jūs naudu tērējat?
Metat zeltu, sudrabiņu,
Vaŗa vieni nimetat!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

25693.

Metat naudu, metat naudu,
Vaŗa naudas nemetat:
Vaŗa nauda, māla pika,
Tā rūsēja, tā pelēja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

25694.

Metit, puiši, metit, puiši,
Naturit kārmynā:
Turēsit kārmynā,
Peles vilks midzinī.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

25695.

Metat, tautas, māsai naudu,
Cits no rita lienēdami;
Tā māsiņa pūru dara,
Dzīporiņus lienēdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25696.

Metat, tautas, velšu naudu,
Negrabināt kabatiņu,
Kā māsiņa negrabina
Sava pūra dubeniņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25697.

Metat, vedēji,
Ziepīšu naudu:
Es jūsu cimdus
Ziepītēs mazgāju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25698.

Mūs māršiņa dāvināja
Ar liniemi, pakulām;
Mēs māršiņu dāvinām
Ar to Rīgas sudrabiņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Mūs māršiņa dāvināja
Ar tiem linu palagiem;
Mēs māršai maksājām
Ar sudraba gabaliem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25699.

Jānīšam, brālīšam,
Naudas bedre aizsaluse,
Būt' Dieviņš lietu devis,
Lai atkusa naudas bedre.
- Paldiesi Jānīšam,
Nu deva, deva.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

1. Jānīšam, nabagam,
Naudas dobe aizsalusi.
Šodien spīd silta saule,
Vai tā vēl neatkusa?
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

25700.

Nebēdāji, jaunā mārša,
Būs sidraba dālderīši:
Pašā viesu istabāje
Sēž sidraba kalējiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25701.

Nu gaida tautiete
Grūžam, metam.
Ko pati darīja,
Ganos iedama?
Vienā rītā
Deviņi atmiegi,
No sola solā,
No beņķa beņķī;
Vispēc pabeidza
Krāsns dibināi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25702.

Palīdziet Jānīšam
Maka siksnas atraisīt:
Auksti pūta ziemeļ' vējš,
Makam siksnas aizsalušas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 303 -

25703.

Palīdzati Pēteŗam
Naudas maku atraisīt;
Viņš būt' metis, būt' varējis
Naudas maku atraisīt.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

25704.

Palīdziet, sveši ļaudis,
Māsai pūru piedarīt,
Kam tik drīzi aizsēdāt
Brāļu galda galiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

25705.

Pazinu Jānīti
Bagātu vīru:
Grašiņu meta,
Pie pirkstiem dalipa.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25706.

Pazinu vedējus
Devīgus cilvēkus:
Ar visu saujiņu
Naudiņu meta.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25707.

Piec' mārkas, seš' mārkas
Nabagu nauda;
Piec' rubļi, seš' rubļi,
Tā laba nauda.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

25708.

Priecīgas tautiņas,
Veltītes ņemdamas;
Skumīgas, bēdīgas,
Naudiņu mezdamas.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Priecīgi puisīši.
Kāzās gājēji,
Bēdīgi maciņa
Raisītāji.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25709.

Redzu, redzu, protu, protu,
Kāzniekiem naudas žēl;
Aiz to lielu žēlumiņu
Nevar maku atraisīt.
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

25710.

čakarēt čakarē
Tas Andrīts kalītē.
Ko nu vellu čakarēji,
Ka nebiji ielicis!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

25711.

Uzmeta Jurīts
Pusplēstas denežkas.
Griezies apkārt,
Met otru pusīti!
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

25712.

Uzmeta Jānītis
Vērdiņu vieni.
Ej, māsiņ, tirgē,
Dod nabagam!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25713.

Vai mēs krāsni mūrēsami
Ar tiem vaŗa gabaliem?
Še vajaga sudrabiņa
Pie šiem vaŗa gabaliem.
380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25714.

Vēlīgi puišeļi
Vedībās jāti;
Kad nauda jāmet,
Kā lāči ņauda.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

25715.

Velc, diever, savu naudu
No maciņa dibeniņa,
Kā māsiņa kreklu vilka
No pūriņa dibeniņa!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25716.

Māsiņ' savas dāvaniņas
Kā zemē izmetuse:
Tautas naudas nesameta
Ne irbiņu nopirkties.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

25717.

Sameta māršai
Sivēna naudiņu,
Lai iet māršiņa,
Sivēnus pirkdama.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 304 -

25718.

Saņam, muna ij māsiņ,
I tuo pošu mozumiņu:
Slikti gadi, bargi kungi,
Navar doudzi nuopelnīt.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

25719.

Vairuok meus' bruol'eņam
Šuo vokore sēdējum',
Nakai tautos snaudolai
Visa m'euža darejums.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

48158.

Maksājiet, sveši ļaudis,
Manas vārpstes tecējumu;
Manas vārpstes tecējumu,
Manu gurnu deldējumu.
48 [Bērzaunes Md].

48159.

Metat, metat, kāzinieki,
Panāksnieki tukši ir!
Ko tie metīs, ko tie dos,
Tie jau paši tukši ir.
248 [Mālpils Rg].

48160.

Metit, ļaudis, pogostā,
Naturit ozūtē!
Ka turēsit ozūtē,
Tad vilks pelis midzinī.
326 [Preiļu D].

1. Metit, puiši, metit, puiši,
Naturit karmanūs!
Naturit karmanūs, -
Saryusēs, sapelēs.
365 [Sakstagalas Rz].

481601.

Metit, ļaudis, pogostā,
Naturīt ozotē!
Tikpat kūdes sakūdīs,
Koč uz sātu nūnesīs.
466 [Vārkavas D].

48161.

Metat naudu, jauni puiši,
Kur jūs naudu tērējāt!
Ne jums kāzas, ne kristības,
Kur jūs naudu tērējāt?
Man bij kāzas, būs kristības,
Man vajaga zelta nauda(s).
70 [Cēres Tl].

48162.

Nu Anniņa goda meita,
Gabaliņu gaidīdama;
Kad Anniņa ganos gāja,
Stabulīte ķešiņā.
124 [Grašu Md].

48163.

Paldies viesiem
Par dāvanām!
Bagāti bagāti
Tie kāzu viesi:
Rubuļi, daldeŗi
Pavāru nauda.
267 [Mērsraga Tl].

48164.

Vāķaties, vāķaties
Brālīšam naudu mest!
Kad aicina naudu mest,
Gar malām blankstījās;
Kad aicina alu dzert,
Priekše vien grozījās.
129 [Gudenieku Azp].

1. Ka aicina naudu mest,
Gar malām blankstījās;
Kad aicina vīnu dzert,
Tad priekše grozījās.
129 [Gudenieku Azp].

d) Dvieļu nauda

25720.

Divi graši, četri graši,
Tā ir īsta dvieļu nauda:
Kas tās tādas ragažiņas
Ogres malā salasītas!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25721.

Kas tie dvieļi, kas tie dvieļi,
Spaļi vien, spaļi vien!
Kas tā nauda, kas tā nauda,
Ledus vien, ledus vien!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)], 162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

25722.

Tatad dvieļi, tatad dvieļi,
Linu vien, linu vien!
Tatad nauda, tatad nauda,
Zelta vien, zelta vien!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 305 -

e) Tēriņa nauda par ēdumu un dzērumu

25723.

Deid'el'nīks, svuota maiss,
Samoksoi t'ērējumu:
Tu izdz'ēri ola mucu,
Treis pusciuči samaituoji.
435 [Latgalē].

25724.

Kāzniek' naudu sametuši,
Nu metiet, liecinieki!
Nu metiet, liecinieki,
Par ēdumu, par dzērumu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25725.

Maksājat, sveši ļaudis,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par ēdumu, dzērumiņu,
Par katliņa degumiņu,
Par katliņa degumiņu,
Par ūdens nesumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25726.

Nu nāk vedējiem
Sūraja diena:
Nu mūsu gaļiņa
Jāmaksā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25727.

Radiņi radiņi,
Naudiņas mestu!
Jūs ēdāt, jūs dzērāt
Trīs dieniņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25728.

Sveši ļaud's, sveši ļaud's,
Maksājiet galda naudu!
Lai galdiņš pieminēja
Labu ļaužu dzērumiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

48165.

Cūku puiši, suņu puiši,
Vāķaties, vāķaties!
Brālīšam naudu mest
Pa gārdiem kāpostiem.
129 [Gudenieku Azp].

48166.

Ēdiet ļaudis, dzeriet, ļaudis,
Maksājiet galda naudu;
I galdiņš pieminēs
Labu vīru dzērumiņu.
198 [Krustpils D].

48167.

Samoksajat, sveši ļauds,
Manu reita takumiņ'!
Pīcu raižu klētiņā,
Treisdeviņu nemiņā.
607 [Iguanija].

48168.

Zilum blāva tautu meita,
Brāļa naudu nedaboj';
Brāļa nauda brālīšam
Par ēdumu, dzērumiņ'.
129 [Gudenieku Azp].

48169.

Zil' un blāva tautu meita
Brāļa naudu saņēmusi.
Atdod, muļķi, brāļa naudu,
Turi savu greznumiņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

f) Met naudu pavāram, mūzikantiem

25729.

Maksājat, kāzu ļaudis,
Mana katla degumiņu,
Mana katla degumiņu,
Manu autu svilumiņu!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

25730.

Maksājati, sveši ļaudis,
Manu kāju saldējumu:
Trīs reizītes es tecēju
Uz Beļavu astru sieta.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

25731.

Metati, metati
Pavāra naudu!
Pavārami, nabagami,
Liela skāde notikuse:
Gar uguni tekājot,
Pus' priekšauta sadeguse.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

- 306 -

25732.

Metati, metati
Pavāra naudu:
Pavāram nosvilis
Priekšauta stūris.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Man arī, man arī
Pavāra naudu!
Man arī nosvila
Villaines stūris.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25733.

Metat, metat
Pavāra tiesu!
Ozola malka
čūpēt čūpēja,
Pavāram vajaga
Mellumu mazgāt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Metiet, metiet,
Vajaga vajaga,
Vajaga pavāram
Melnuma naudas.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

25734.

Metati, metati
Pavāram naudu!
Alvu vien nemetat,
Metat zeltu, sudrabiņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25735.

Metiet, metiet
Pavāram naudu!
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Lecamie ķelderīši
Gar ugni nosviluši.
216 [Ventspilī].

25736.

Zināma zināma
Spēlmaņa nauda:
Dukāti, dāldeŗi
Spēlmaņa nauda.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

48170.

Kaunaties, jauni puiši,
Metat naudu pavāram:
Ne jums kāzas, ne kristības,
Kur jūs naudu tērēsat?
572 [Tukums Tk apr.].

48171.

Metati, metati
Pavāra naudu!
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Melna caunu cepurīte
Iekrituse ugunī.
70 [Cēres Tl].

1. Es jums lūdzu, jauni puiši,
Metat naudu pavāram,
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Viņa caunu cepurīte
Gaŗuguni nodegusi.
572 [Tukums Tk apr.].

48172.

Metiet, metiet,
Vajaga, vajaga!
Svila mani matiņi,
Dega mani pirkstiņi.
77 [Codes B].

48173.

Vajaga dot, vajaga dot,
Pavāram, nabagam,
Ķelderīši apdeguši.
12 [Allažu Rg].

Table of Contents |View Entire Work