HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Vispārīgi apcerējumi, tautu sētu apstaigājot un ziedojot

25558.

Šorīt sārkana
Saulīte lēca,
Nu mūsu māsiņa
Dzīparus kaisa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Šorīt sarkana
Saulīte leca;
Būs mūs' māsiņai
Sarkani prieviti.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Šorīt sarkana
Saulīte lēca;
Šorīt sarkanus
Dzīparus mētā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

25559.

Dari, mans brālīti,
Daudz stāģelīšu,
Lai tautu meitiņa
Daudz tērējās.
226 [Kandavā (Tl)].

25560.

Dievaina dievaina
Tautiņu sēta:
Kur kāju spēru,
Tur zieda vajag.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25561.

Es šķitu lapsīti
Gumbājam;
Tā tautu meitiņa
Maliņas meta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Redzēju lapsiņu
Lingājam;
Tā nav lapsiņa,
Tā mūsu māsiņa,
Tā mūsu māsiņa
Pūriņu dala.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

25562.

Ķizi ķizi tautām,
Pietrūka stāģu,
Pietrūka stāģu,
Atlika dāvanu.
226 [Kandavā (Tl)].

25563.

Met, māsiņa, prievitiņu
Tievu tievu, gaŗu gaŗu!
Prievitam liela slava
Par visām dāvanām.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25564.

No tālienes jau pazina
Kur ievesta mūs' māsiņa:
Visa māja piemētāta
Ar mēļiem dzīpariem.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

25565.

No vārtiem jau pazinu,
Kur ievesta mūs' māsiņa:
Visi vārtu stabu gali
Dzīpariem nomētāti.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

25566.

Papriekšu māršiņa
Ziedodama,
Pakaļ māsīca
Lasīdama.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Nu iet vedekla
Diršļādama,
Vīramāte pakaļ
Ošļādama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Vedekla gāja
Kaisīdama,
Māsīca pakaļ
Lasīdama.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 289 -

25567.

Sveši ļaudis pievijuši
Šādu tādu skuju būdu,
Gribēdami izdodam
Manu skaistu darījumu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25568.

Tautu dēlis sabūvējis
Būdu būdas galiņā,
Savu elli pildīdams,
Mūs' māsiņu tukšīdams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

25569.

Vadā mani sveši ļaud's
Pa visiemi slustūžiem,
Taju pašu i vildami
Māmaļiņas darījumu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

25570.

Vadā mani tautu dēls
Pa tiem cūku celiņiem,
Savas būdas rādīdams,
Manu pūru kratīdams.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

25571.

Vai tā mana brāļa sieva
Kazas vien ganījuse?
Kuŗu duru daiedama,
Uzmet kazas pineklīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

Table of Contents |View Entire Work