HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

17. Kā viesi pavada nakti: citi iet gulēt, citi dzīvo cauru nakti un traucē gulētājus

25098.

Apstāja Pēteri
Melnie miegi,
Vaicāt vaicāja,
Kur suņu būda.
Vai tu aklis neredzēji,
Suņu būda sētmalī!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

25099.

Brandaviņa brandaviņa,
Es nevaru als piedzert!
Jaunu meitu, jaunu meitu,
Es nevaru viens gulēt!
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

25100.

Brandaviņa brandaviņa,
Es nevaru als piedzert!
Jaunu puišu, jaunu puišu,
Es pie veca negulēšu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Brandaviena brandaviena,
Es nevaru als piedzert!
Jaunu meitu, jaunu meitu,
Pie sievām negulēšu!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 231 -

25101.

Dodiet man alus dzert,
Es māk' alu sutināt;
Dodiet man jaunu puisi,
Es māk' puisi čučināt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25102.

Dodiet manim kaula gaļu,
Pie kauliņa garda gaļa;
Dodiet manim meitu [puisi] klāt,
Pie meitiņas [puisīša] silta guļa!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

25103.

Dodiet man pipariņus,
Man pašam brandaviņš;
Dodiet man guļu vietu,
Man pašam līgaviņa!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

25104.

Dodat manim smalku maizi
Vienu mazu gabaliņu;
Dodat manim muižas meitu
Vienu nakti pārgulēt!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 56 [Pociemā (Pociema pag. Vlm)].

25105.

Dūlējiet, bāleliņi,
Šī naksniņa dūlējama,
Šonakt jums piederēja
Pus tautieša istabiņas!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25106.

Ej guļu gulēt,
Ja miegs nāca!
Man miegs nenāca
Šim vakaram.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1. Ej gulēt, ej gulēt,
Ja miegs nāca!
Man miegs nenāca,
Es vītaroju.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25107.

Es nenācu šai vietā
Savu miegu izgulēt,
Nācu ēst, nācu dzert,
Māsai godu izturēt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

25108.

Gulēt iešu, - kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši;
Ne man vietas, kur gulēt,
Ne man savas līgaviņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 309 [Biržos (Biržu pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Gulēt iešu, - kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši,
Visi kakti pieguluši,
Visiem savi gulētāji;
Ne man vietas, kur gulēt,
Ne man otra gulētāja.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

2. Visiem vieta, kur gulēt,
Visiem savi arājiņi;
Ne man vietas, kur gulēt,
Ne man sava arājiņa.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

25109.

Gulēt iešu, - kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši;
Saujiņā cisas nešu,
Padusē paladziņu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25110.

Gulēt iešu, - kur gulēšu?
Visi kakti pieguluši,
Visi kakti pieguluši
Diženo, raženo,
Diženo tēva dēlu,
Raženo mātes meitu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

25111.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Es ar pate gulēt iešu
Ar saviemi bāliņiem.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

25112.

Gulēt, jauni, gulēt, veci,
Kam ir savas līgaviņas!
Kam nebija līgaviņas,
Lai apķēra salmu kūli.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

1. Gulēti, jauni,
Gulēti, veci!
Kam sava sieviņa,
Tas pie tās;
Kam nav sieviņas,
Pie salmu kūļa.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

- 232 -

25113.

Gulēt man, kur gulēt?
Visas vietas piegulētas;
Derēt man, ko derēt?
Visas meitas saderētas.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25114.

Gulēt man, kur gulēt?
Visi kalni piegulēti,
Visi kalni piegulēti
Pelēkiem vanagiem;
Visu nakti sastaigāju,
Cisas nesu padusē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25115.

Guli, guli, miega cūka,
Rītā tevi svilinās,
Rītā tevi svilinās,
Pie matiemi vazādami!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

25116.

Guli, mana līgaviņa,
Kur vietiņu taisījuse;
Ja man būs gudra galva,
Gan es tevi atradīšu.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25117.

Ikkuŗš savu, ikkuŗš savu
Vakarā čubināja;
Man nav sava, man nav sava,
Es ar savu kažociņu,
Es ar savu kažociņu
Iem' gulēt raudādams.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

25118.

Ikviens savu, ikviens savu
Vakarā gulēt veda;
Ko es vedu, man nevaid, -
Ielīž' salmu gubenī.
216 [Ventspilī].

25119.

Ikviens savu, katris savu
Vakarē gulēt ved;
Es ar būtu savu vedis,
Kaut ļautiņi nesmietos.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25120.

Jaunais svainis man solīja
Piecus puišus klātgulēt;
Nu atnācu, neatradu
Ne circeņa lielumā.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

25121.

Kur ellē līgaviņa,
Ka tā manis neredzēja?
Kur pakritu, tur gulēju
Zem kumeļa kājiņām.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25122.

Lūdzami, brālīši,
Nesate streijas,
Panāksnieku meitām
Druvības būs!
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

251221.

Lustējtiesi, jauni puiši,
Laime būs vakarē:
Viesu meitas sakritušas
Liela čupa aizkrāsnī.
224 [Kabilē (Kld)].

25123.

Negulēšu, negulēšu
Pirmo nakti tautiņās,
Lai nesnauda mūs' māsiņa
Pie pakulu kodeļiņas.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

25124.

Panāksnieku raibas vistas,
Ko tik daudzi kladzināt?
Vai bijāt aptukušas,
Ka laktā nelēcāt?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Panāksnieku vecas vistas
Visu nakti kladzināja.
Vai tās bija aptukušas,
Laktē lēkt nevarēja?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25125.

Panāksnieku vecas meitas
Pirtē guļu pataisījšas;
Ar suņiem ziņu sūta,
Lai iet puiši klātgulēt.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25126.

Šo naksnīnu man pieder(a)
Visa tautu istabīna:
Kad es gāju plānīnā,
Man plānīnis piederēja;
Kad es sēdu aiz galdīna,
Man galdīnis piederēja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 233 -

25127.

Snaudin snauda, grečeļāja
Tās māsiņas bāleliņi.
Vai [Ai] Dieviņ, kur liksim,
Ja māsiņa tā darīs?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25128.

Taisiet, meitas, lielu vietu,
Še būs pulka gulētāju:
Divi laivas māršu nāca,
Trešā baltu bāleliņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Taisāt, meitas, gaŗas cisas,
Nu būs pulka gulētāju:
Piecas laivas puišu brauca
Par Burtnieku ezeriņu.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

2. Taisāt, meitas, gaŗas cisas,
Nu nāk daudzi gulētāju,
Nu nāk daudzi gulētāju,
Visi mani bāleliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

3. Taisāt, meitas, lielu vietu,
Nu būs daudzi gulētāju:
Divi laivas puišu nāca
Par slaido ezeriņu.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

25129.

Taisāt vietu, kam vajaga,
Man vietīnas nevajag',
Es gulēšu uz mūrīti
Pie circeņa meitīnām.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25130.

Taisiet vietu, netaisiet,
Negulēšu, negulēšu:
Sētā jauna līgaviņa
Man vietiņas taisītāja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25131.

Taisāt vietu, netaisāt,
Še es nakti negulēšu;
Man vietiņa pataisīta
Pa kumeļa kājiņām.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25132.

Tukša kanna, ko dzērīšu,
Veca meita, ko gulēšu?
Atnes pillu, tad dzērīšu,
Atved jaunu, tad gulēšu.
1191 [Ēveles draudzē].

25133.

Vedekliņa, pūpoliņa,
Paplūksam dābuliņa:
Mani brāļi, bajāriņi,
Neguļ auzu cisiņās.
331 [Augškurzemē (Il)].

1. Vedekliņ, paipalīt,
Saplūc zaļu dāboliņu:
Mans brālītis, bajārīts,
Neguļ salmu vietiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

25134.

Vilkam lāčam še dzīvot,
Ne labam cilvēkam:
Nij tais' vietas saiminiece,
Nij dod meitas klātgulēt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

25135.

Visiem savas līgaviņas,
Visiem kāju āvējiņas;
Kur es iešu, kur gulēšu,
Man nav savas līgaviņas.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

25136.

Visu dienu es staigāju
Sašļukusi, sabrukusi,
Nu dabūju vakarā
Visskaisto tēva dēlu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25137.

Cisiņa, māsiņa,
Pataisi guļu;
Apeni, brālīti,
Ved mani gulēt!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

47859.

Alutiņ' alutiņ',
Man pašai brandavīns;
Naktsmājiņ' naktsmājiņ',
Man pašai arājiņš!
72 [Cesvaines Md].

- 234 -

47860.

Dodat man alutiņu,
Man pašam medutiņš;
Dodat man guļas vietu,
Man pašam līgaviņa.
183 [Kazdnagas Azp].

47861.

Dodat ēst, es neēsšu,
Dodat dzert, es nedzeršu;
Dodiet puisi, es gulēšu
Līdz lielam launagam.
391 [Sinoles Vlk].

47862.

Dūdīt man brandavīnu,
Es navaru ols pīdzert;
Dūdīt man smuku puisi
Šū naksniņu puorgulēt.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47863.

Gulēt iešu - kur gulēšu -
Visi kakti piegulēti;
Ne man tēvs gultu deva,
Ne brālītis istabiņu.
378 [Seces Jk].

47864.

Gulēt iešu - kur gulēšu -
Visi kakti pieguluši;
Manas pašas mīļākais
Guļ gar sētu novēlies.
484 [Vestienas Md].

47865.

Ikviens savu, ikviens savu
Vakarāja čubināja,
Es ar savu cisu maišeli
Dulbad rīdi rallalā!
94 [Dunikas Lp].

47866.

Jauni vīņ, jauni vīņ -
Kū mes jauni dareisim?
Īsim vysi pyuneitē,
Velsim cysas kiuleitē.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47867.

Man piederi šovakar
Visa tautu istabiņa;
Piederēsi māsiņai,
Visu mūžu dzīvojot.
46 [Beļavas Md].

47868.

Nemazgāju ūdenī mutes,
Nav(a) mutes devējiņa;
Netaisīju mīkstas vietas,
Nav(a) otra gulētāja.
373 [Sarkaņu Md].

47869.

Taisi vietu, līgaviņa,
Kur nu pati gribēdama!
Ja būs gudra man galviņa,
Gan es tevi atradīš(u).
605 [Skolas].

47870.

Tiš gulēt, vecas vistas,
Ko tik daudz kladzināt!
Rītu nāks jauni gaiļi,
Gan tie jūs plucinās.
344 [Rembates Rg].

47871.

Tukša kanna man dzeŗama,
Veca meita klātgulēti;
Dodiet pilnu, tad es dzeršu,
Ar pie vecas negulēšu.
605 [Skolas].

47872.

Visi saka, visi saka:
Taisiet vietas, eit gulēt,
Neviens saka tā vārdiņa,
Kad dos puisi klātgulēt.
215 [Lēdmanes Rg].

47873.

Visu nakti, visu nakti
Ar mazo, ar mazo;
Ka pie gaismas tuvu nāca,
Kā ar vāli novelēju.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

Table of Contents |View Entire Work