HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

c) Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas

24902.

Ai saimniece saimniecīte,
Lūko citu gājējīn':
Kalpīns guļ a kalponi
Apuš vienas seģenīt's.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24903.

Ai skaistaju vainadziņu,
Ai baltajas villainītes,
Abi divi piegulēti
Zem nelieša rociņām!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24904.

Ak tu šķelmi tautu dēlis,
Bij man tevi sen zināt!
Pie siekstiņas tev gulēt,
Ne piemana augumiņa;
Ar skujiņu tev segties,
Ne ar manu villainīti.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 208 -

24905.

Aiz ko mani vizulīši
Zemē bira skanēdami?
Vienu nakti vien gulēju
Pie neveikla tēva dēla.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

24906.

Aizsagulu aiz tautieša
Kā aiz resna ozoliņa,
Pāri pūta ziemas vēji,
Pāri ļaužu valodiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kamēr meita, kamēr kronis,
Tamēr ļaužu valodās;
Aiz tautieša aiztecēju
Kā aiz zaļa ozoliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24907.

Apguldīju bāleliņu,
Pamācīju, kā gulēt:
Liec mutīti pie mutītes,
Bāz rociņu azotē!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Es vecāks, es zināju,
Es māk' jaunus saguldīt:
Cel kājiņu uz kājiņu,
Bāz rociņu azotē!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24908.

Augstu dēju sila priedi,
Salda medus gribēdams;
Jaunu ņēmu līgaviņu,
Siltas guļas gribēdams.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

24909.

Bērīts manis kumeliņis
Tukšu sili grabināja;
Man pašam salds miedziņis
Ar to jaunu līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24910.

Bērza klucis ievēlās
Mūs' māsiņas spilvenos.
Ej ārā, bērza kluci,
Lai gul viena mūs' māsiņa!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

24911.

Blusas koda, blaktes koda
Tēva salmu gubenī;
Ak tu tavu Dievu guļu
Tautu dēla klētiņā!
4 [Aijažos].

24912.

Blusas koda, blusas ēda,
Bāliņos dzīvojot;
Sen gaidīja tautiņās
Siena vieta klētiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24913.

Brāļi alu apraudzījši,
Guļas vietu neraudzīja;
Pārveduši sav' māsiņu,
Guldin' cūku midzenī.
224 [Kabilē (Kld)].

24914.

Brāļi gul kažokos,
Precenieki lāčādās;
Es ar savu draudziņu
Pēlītēs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24915.

Dasagulu pie tautieša
Kā pie sola, kā pie bluķa:
Nij pieņēma, nij apsedza,
Nij vārdiņu parunāja.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24916.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Bez vējiņa vakarā;
Tā drebēja tautu dēls
Apakš manas villainītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja tautu meita
Apakš mana kažociņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24917.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja tautu meita,
Pie tautieša gulēdama.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

1. Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja jaunie ļaudis,
Pirmo nakti gulēdami.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 209 -

24918.

Drebi, drebi, tautu meita,
Apakš mana kažociņa!
Kālab tad nedrebēji,
Kad tu man roku devi?
3421 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24919.

Dreijāta dreijāta
Jurīša gulta,
Rakstīti rakstīti
Ilzītes palagi.
Izkrita Ilzīte
Caur dreijas gultu,
Saķēra Jurītis
Raudādams.
- Ai manu sieviņ,
Ko tu nu sasiti?
- Ai manu vīriņ,
Galviņu sasitu.
- Še mana bikšaukla,
Sasien galviņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24920.

Dzēru alu, nepiedzēru,
Kā piedzēru brandavīna;
Guļu meitu, nepieguļu,
Kā pieguļu līgaviņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24921.

Iegulās mans bālīc
Kā skaistais ozolīc;
Dagulās tautu meita
Kā sārtā brūklenīte.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24922.

Es ar savu arājiņu
Reizāi dzinu pieguļāi;
Kopāi ziergus sapinām,
Kopāi paši gulējām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24923.

Es ar savu arājiņu
Uz pusīti vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus sagšiņas,
Pus baltaja paladziņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es ar savu līgaviņu
Uz pusēm vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus cisiņu,
Pus baltā paladziņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Uz pusēm, uz pusēm
Es ar savu līgaviņu:
Pus gultiņas, pus palaga,
Pus baltās villānītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

24924.

Es ardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu;
Es, gultā gulēdams,
Apkārt griežu līgaviņu.
Apkārt griežu velēniņu,
Zelta graudus kaisīdams;
Apkārt griežu līgaviņu,
Mīļus vārdus runādams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24925.

Es bāliņa māsa biju,
Es bāliņa kājas āvu;
Kādu radu tautu meita,
Gul pie mana bāleniņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24926.

Es gulēju maigu miegu,
Tautiets miegu negulēja.
Kādi vēji, viesulīši
Tavu sirdi kustināja?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24927.

Es gulēju pie māmiņas,
Sagšā kājas satinuse;
Pirmo nakti ar tautieti
Griestos skrēja villainītes.
270d.

24928.

Es gulēju pie māmiņas,
Sagšā kājas satinuse;
Vells atspēra tautu dēlu,
Tam jāiet klātgulēt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24929.

Es izaužu paladziņu
Pusi linu, pus pakulu;
Uz tā linu pate gulu,
Uz pakulu tautu dēls.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24930.

Es miedziņa negulēju
Pirmo nakti tautiņās,
Visu nakti sasēdēju,
Ar Laimiņu runādama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 210 -

249301.

Es nezinu, kālabad
Man sirsniņa drūmējās:
Tautu dēls kā drudzītis
Gul āz manas muguriņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24931.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otras nakts negulēšu:
Es redzēju viņu nakti
Tev bij viena suņa daba.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es pie tevim, tautu dēls,
Otru nakti negulēšu;
Es gulēju izgājš' nakti,
Tev bij suņa ticībiņa,
Reiz' uz reizes mutes devi,
Roku bāzi azotī.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24932.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otru nakti negulēšu:
Es redzēju šito nakti,
Tevi naiki blusas ēda.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24933.

Es piegulu pie tautieša
Kā pie īsta bāleliņa;
Man sirsniņa drūmējās,
Ko tik gauži gumzījās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24934.

Es piegulu pie tautieša,
Cerēj' brīdi vien gulēt;
Mīksta vieta, mīļi vārdi,
Gul' visam mūžiņam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24935.

Es piestāju pie krūmiņa,
Tūliņ manim ēna bija;
Es piegulu pie tautieša,
Tūliņ jauka valodiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24936.

Es tev lūdzu, tautu dēls,
Es bez brunču negulēšu,
Es negribu citu gadu
Pirtī iet vai vai vai!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

24937.

Gaŗa bija tam naksniņa,
Kas gulēja sirdēstos;
Mūs' māsiņa sirdēstos
Tautu dēla klētītē.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24938.

Gaŗa mana pirma nakte
Pie tautieša pārgulēt;
Otru, trešu nebēdātu,
Būt' nedēļas gaŗumiņ'.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

24939.

Grib zemīte smalk' aŗama,
Grib tā smalki ecējama;
Grib meitiņa klātguļama,
Grib tā mīļi apņemama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Gribējās sirmi zirgi
Miežu salmu streijājami;
Gribējās tautu meita
Tautu dēla apķeŗama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24940.

Guldījām, sēdījām,
Vecu tiesu darījām;
Jau ganos sasēduši,
Pieguļā saguluši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vadājām, guldījām,
Vecu tiesu darījām;
Jau tie bija sagulējši,
Jau ganos sasēduši.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

24941.

Gulēt glaudu sav' galviņu
Pie pelēka akmentiņa;
Labāk glaudu pie akmiņa,
Ne pie slikta tēva dēla:
Akmentiņis to naksniņu,
Tēva dēlis mūžiņam.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

24942.

Gul', akmeni, manu vietu
Pie tā grima tēva dēla!
Akmenim cieta sirde,
Tam nebira asariņas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 211 -

24943.

Guli, guli, Madaliņa,
Apakš Jāņa kažociņa,
Celies pate neceļama,
Lāp' kažoku neliekama!
158 (Virgā).

24944.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām rociņām,
Gan es tevi modināšu,
Kad gailītis padziedās!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24945.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām(i) rociņām!
Kad rociņas nogulēsi,
Tad es tevi modināšu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)],
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Pats precēju, pats derēju
Sev dižanu līgaviņu.
Pats aizjūdzu kumeliņu,
Pats pārvedu sētiņā,
Pats pārvedu sētiņā,
Pats ielaidu klētiņā;
Pats vietiņu pataisīju,
Pats paņēmu klātgulēt.
Guli, mana līgaviņa,
Uz manāmi rociņām!
Kad rociņu nogulēsi,
Tad es tevi modināšu. -
Celies, mana līgaviņa,
Gailis dzied, gaisma aust!
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņi, galva sāp!
Kad es tiktu pie māmiņas,
Es izteiktu māmiņai,
Es izteiktu māmiņai
Šās naksniņas gulējumu.
Kur palika sārtie vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš!
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

2. čuči, guli, līgaviņa,
Uz manām rociņām;
Kad rociņas nogulēsi,
Tad es tevi modināšu. -
Celies, mana līgaviņa,
Nu rociņas nogulēji,
Nu rociņas nogulēji,
Nu miedziņu izgulēji.
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņi, galva sāp!
Es par galvu nebēdātu,
Kad es kļūtu pie māmiņas.
Es sūdzētu māmiņai
Šīs naksniņas gulējumu.
Kur palika sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
Tautu dēla klētiņā
Āboliņa cisiņās.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

24946.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām rociņām!
Kad saulīte uzlēkuse,
Tad es tevi modināšu.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

24947.

Guli, mana ļaudaviņa,
Uz manām rociņām!
Kad tu roku nogulēsi,
Tad es tevi maltu celšu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24948.

Guli, mana māmuliņa,
Pie tās manas līgaviņas,
Kam tu manim tādu vedi,
Kas prātam nepatīk!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24949.

Gul', meitiņa, nebīsties,
Man micīte azotē;
Ja ļautiņi ko runās,
Likš' micīti galviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24950.

Gul' pie manis, tautu meita,
Līdz lielam azaidam:
Diži meži, platas lapas.
Neredz sauli uzlecam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24951.

Guļu, guļu, mīgs naīt,
Ar jaunū ļaudaveņu,
Dūmuojūt, guoduojūt,
Kai byus myužu nūdzeivuot.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 212 -

24952.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar jauno līgaviņu.
Ko bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Gulu, gulu, miegs nenāk [nenāca],
Ar jauno līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Melnu klāja paladziņu.
Lai būt' melns, ja būt' melns,
Kaut nebūtu salāpīts,
Kaut nebūtu salāpīts
Ar kažoka ielāpiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar laisko līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Rupji, melni paladziņi.
Lai būt' rupji, ja būt' rupji,
Kad būt' balti izvelēti!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24953.

Gulu, gulu, miegs nenāk,
Pie jaunā arājiņa.
Kur būs man miegam nākt,
Melli tam paladziņi.
Es bij' baltus ieraduse,
Pie māmiņas uzaugdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24954.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Pie nelieša tēva dēla.
Ko bij man miegam nākt,
Nav neviena mīļa vārda.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

24955.

Gulu, gulu, miegs nenāca,
Pie tās jaunas līgaviņas:
Cieta guļa, zems pagalvis,
Dzedri vārdi līgavai.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Gulu, gulu, nenāk miegs,
Pie atraiša arājiņa:
Cieta gulta, zems pagālis,
Dzedri vārdi atraišam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Ko, brālīti, tu raudāji,
Gultmalāi sēdēdams?
Cieta gulta, zems pagalvis,
Dzedri vārdi līgavai.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24956.

Kaunies, manu bāleliņ,
Tautu meita nekaunās:
Pliki lieli, bez rinduka,
Gul pie mana bāleliņa.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sen dzirdēju, nu redzēju
Bezkaunīgu tautu meitu:
Pliki lieli, bez rinduka,
Gul pie mana bāleliņa.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24957.

Ko dara Jānītis
Tik ilgi klētī?
Nu plūc Jānītis
Pelēku vistu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24958.

Ko liedziesi, tautu meita,
Ko tik daudzi zvērējies?
Jau tu biji gulējuse
Pie tā mana bāleliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24959.

Kuŗš brālītis tā mīl māsu,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apsedz mani ar svārkiem,
Ietin kājas kažokā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24960.

Labāk būtu trīs vasaras
Brāļam cūkas ganījusi,
Nekā būtu vienu nakti
Pie tautieša gulējusi.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

24961.

Mācies, Priciņ,
Blakām gulēt:
Cel kāju virsū,
Šauj roku apakšā!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24962.

Maigu miedziņ' i gulēju
Uz tautieša rociņām;
Kad rociņu nogulēšu,
Tad viņš mani modinās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 213 -

24963.

Maigu miegu es gulēju
Uz tautieša rociņām,
Tur aizmirsu visas bēdas,
Visas ļaužu valodiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24964.

Mele mele tautu māte,
Saka, silta gulēšana.
Pirmo nakti pārgulēju
Kā pie ledus gabaliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24965.

Mīlē mani tautu dēls,
No sirsniņas nemīlē:
Apsedz mani ar kažoku,
Vienu pupu neapsedz.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24966.

Mīļi guldu tautu dēlu,
Viņš pats mīļi negulēj';
Ar sagšīnu pašu sedzu,
Kājas tinu piešuvī.
1191 [Ēveles draudzē].

24967.

Mīļo mani, tu tautieti,
Nu es tava mīlējama;
Pieņem mani, apsedz mani,
Satin kājas kažokā!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

24968.

Mička mička mūs' māsīna,
Pie puišim gulēdama;
Gulēdama izgulējse
Savu puķu vainadzīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

24969.

Mūs' māsiņu ieslēguši
Vienu pašu klētiņā;
Svainīts guļ gubenī
Ar vecām draugaļām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24970.

Mūsu meita neapgula,
Tā aprausa uguntiņu;
Tautu meita, tā apgula,
Neaprausa uguntiņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

24971.

Jurītis ievīla
Ilzīti klētē
Ar sieru, ar medu,
Ar mīļiem vārdiem.
Ilzīte klētē
Gauži raudāja.
Dreijāta, veijāta
Jurīša gulta;
Skujaini, rozaini
Ilzītes palgi.
Ko saka zvierbulis,
Pa jumtu lēkdams?
Te gulēs Jurītis
Ar savu Ilzīti.
158 [Nīcā].

1. Ko teic zīlīte
Uz klēts jumta?
Puisīts ar meitiņu
Klētiņā gul.
Slīpēta, dreijāta
Puisīša gultiņa;
Puķaini, rožaini
Meitiņas palagi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24972.

Ne mūžam nedabūju,
Kas pazuda šovakar:
Pazūd mani sārti vaigi,
Nav mūžam dabūjami.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24973.

Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Raug' pupus, dod muti,
Cel kāju virsū!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24974.

Neguli, brālīti,
Cietajā miegā:
Vajaga dui ganu,
Dui darbenieku.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24975.

Neguli, māsiņa,
Kā tautas gulda,
Cērt pliķi pie aušu,
Griez muguriņu!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

- 214 -

24976.

Nerunāji, man' brālīti,
Pirmo nakti gulēdamis:
Visi četri klētes pakši
Pirmo nakti klausījās.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Nerunāji, mūs' brālīti,
Šo naksnīnu gulēdams:
Šo naksnīnu klausījās
Visi klētes pamatīni.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24977.

Neteci, pelīt,
Zem tās klētiņas,
Tur gul jauns puisis
Ar jaunu meitiņ'!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Zīlīte, žubīte,
Nilien jumtā,
Tur gul Jānīts
Ar savu Līzīti!
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

24978.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Ar svārkiem mani sedza,
Kājas tina kažokā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani līgaviņa:
Apsedz mani ar raibīti,
Ietin kājas palagā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

24979.

Pirmo nakti jauni ļaudis
Vis tik mīļi negulēja;
Jau otro, jau trešo
Ūdens cauri netecēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24980.

Pirmo nakti pie tautieša
Kā lapiņa sadrebēju;
Otru nakti, trešu nakti
Silta guļa, mīļi vārdi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24981.

Pirmo nakti sabāros,
Ar tautieti gulēdama:
Man bij sagša, paladziņis, -
Kur tev svārki, kažociņis?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ar tautieti sabārosi,
Gubenī gulēdama:
Mana sagša, mans palags
Tev teicami piederēja.
121 [Gulbenē (Md)].

24982.

Pirmo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama:
Mani palgi, villānītes,
Tavi pliki gultas koki.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Pirmo nakti sasanīdu,
Ar tautieti gulēdama:
Man bij sagša, paladziņš,
Viņam pliki gultas galdi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Sasabāru ar tautieti,
Izavēļu maliņā:
Manas sagšas, mans palags,
Tev tie salmi [tās cisas] piederēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24983.

Piermo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama:
Viņam savu cisu žēl,
Man žēl savu paladziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24984.

Pirmo nakti tā gulēja,
Ūdens cauri netecēja;
Jau otro, jau trešo
Vilks ar jēru cauri skrej.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

24985.

Pūsti, guli, tautu dēlis,
Uz manām villainēm,
Gan tu biji klāstījies
Ar veciem kažokiem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24986.

Sagula liepiņa
Ar ozoliņu,
Sagula mūžam,
Ne vienu nakti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 215 -

24987.

Saguldīju lāču māti
Uz pašiem Mārtiņiem;
Kad aties pusgavēnis,
Tad mēs viņu piecelsim.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

24988.

Salda bija zemenīte,
Vēl jo salda tautu meita;
Kad gulēju, tad apkampu
Ar abām rociņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24989.

Saule spīd klētiņā,
Mēnestiņis paklētēi;
Mūs' māsiņa gultā gul,
Tautu dēlis pagultē.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

1. Mēnestiņis klētēi lēca,
Saule lēca paklētēi;
Tautu dēlis gultā gul,
Tautu meita pagultē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Saule rite klētiņāje,
Mēnesiņis paklētē;
Māt' ar meitu gultā gule,
Arājiņis pagultā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3. Saule spīda klētiņā,
Mēnestiņis paklētē;
Mūs' māsiņa klētiņā,
Tautu dēlis paklētē.
266 [Jelgavā].

24990.

Saulīt balta tecēdama,
Redzi manas asariņas:
Vakar vežu līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēja.
18 (Meņģelē), 95.

1. Saulīt balta, tu redzēji
Manas gaudu asariņas:
Vakar vežu ļaudaviņu,
Šonakt meitas nogulēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Saulīt, gaisu tecēdama,
Redzi Jāņa asariņas:
Vakar Jānis sievu ņēma,
Šonakt citi piegulēja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24991.

Šovakar sagula
Div' sveši ļauži;
Rītā celsies
Div' mīļi draugi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24992.

Sedz, tautieti, manas kājas
Riņķotāi kažokā,
Es tev likšu dzīvodama
Savus brunčus pagalvī.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

24993.

Zīlīte, žubīte
Ielīda jumtā;
Tā līda Līzīte
Pie sava Jurīša.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24994.

Silta guļa, mīksta guļa
Zem tautieša kažuciņa;
Tik vien tās vaines bija:
Nakti daudz knosījās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24995.

Silti man saltumā
Ar māmiņas villainīti;
Tautu dēla brūni svārki
Kā tie leda gabaliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24996.

Skaista, balta man' māsiņa
Gulēj' zirgu stallītē.
Kas laiskam klēti cirta,
Visu krogu dzērājam?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24997.

Skaista mana līgaviņa,
Skaista dienu, skaista nakti;
Skaista dienu pie darbiņa,
Skaista nakti klātgulēt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Laba mana līgaviņa,
Laba dienu, laba nakti;
Dienu laba pie darbiņa,
Nakti laba klātgulēt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 216 -

24998.

Smuka brāļa līgaviņa,
Gultiņā gulēdama;
Kad jāiet rijiņā,
Iet kā lācis ņammādams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24999.

Svārkiem sedzu, kažokiem
Savu jaunu līgaviņu,
Lai tā guļ maigu miegu,
Lai neraud māmuliņas.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

25000.

Svārkiem sedzu tautu meitu,
Sev draudziņa gribēdams;
Nost tā manus svārkus sviede,
Nost ar pate lavījās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Svārkiem sedzu tautu meitu,
Lai gulēja visu nakti;
Nostu manus svārkus grūda,
Nostu pati raisījās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25001.

Tas Mārčiņš ar Anniņu
Biksītēm samijuši;
Citu gadu šādu laiku
Dzersim bikšu līkaupiņas.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ai sirsniņ, ai mutīt,
Samijam biksītēm!
Citu gadu šādu laiku
Dzersim bikšu līkopiņ'.
110 [Cēsīs].

25002.

Tautiets mani mīļu tura,
Es tautieti vēl mīļāku;
Es pie viņa tā gulēšu,
Ūdens cauri netecēs.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25003.

Tautu meita brālim
Muguru grieza.
Kudini, brālīti,
Lai griež priekšu!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25004.

Cik saltumu nenosalu,
Ar tautieti gulēdama:
Tautiešam strupi svārki,
Man bij šaura vilnānīte.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25005.

Tikām projām es neiešu,
Līdz māsiņa apsolīs,
Līdz māsiņa apsolīs
Saldu alu, brandavīnu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25006.

čuči, guli, mātes meita,
Baltajos palagos,
Lei tas tautas neveiklītis
Tinās svārku ķeldeŗos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25007.

Vakar ņēmu līgaviņu,
Šonakt cūkas nogulēja.
Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25008.

Vakars labs, vakarīns,
Vakars laba nedarīja:
No šā paša vakarīna
Meitas vārdu nedzirdēju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

25009.

Viegli guļu, viegli ceļos
Uz bāliņa egles sola;
Grūts gulēt tautiņās
Āboliņa cisiņās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

25010.

Vienu nakti pārgulēju
Tautu dēla gultiņā;
Otru nakti negulēju,
Tai gultā puišu smaka.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

25011.

Visa mana galva sāp,
Ar tautām runājot.
Kas kaitēja bāliņam
Pie atvestas negulēt!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja bāliņam
Pie atvestas negulēt!
Man galviņa sāpēt sāp,
Ar tautām baŗoties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 217 -

25012.

Visu nakti sasēdēju
Uz pagāļa raudādama:
Cieta gulta, zems pagālis,
Grīns tautietis klātgulēja.
232 [Talsos (Tl)].

25013.

Visu nakti tautu dēls
Knosīties knosījās;
Es nevaru brīnumiem,
Viņu smagi blusas koda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25014.

Cērt kociņu pie kociņa,
Tad būs biezs līdumiņš;
Liec mutīti pie mutītes,
Tad būs silta gulēšana!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

47757.

Ak tu šķelmis tautu dēls,
Bij man tevis sen zināt!
Pie siekstītes tev gulēt,
Ne pie mana augumiņa;
Tevis dēļ niecināja
Manu daiļu augumiņu.
161 [Kabiles Kld].

47758.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu pie vīra, nu pie vīra!
Uja velns, uja velns,
Nu jāiet klātgulēt!
319 [Plāteres Rg].

47759.

Arājam sieva bija
Pilna kausa dzērājiņa;
Cisu vidā gulētāja,
Ne cisiņu maliņā.
241 [Lubānas Md].

47760.

Cīrulis dziedāja
Uz klētes jumta,
Mūs' māsa gulēja
Pie jauna vīra.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47761.

Dēl māt, dēl māt,
Strups paladziš;
Jauņev ieleic
čaps cisiņas.
445 [Ugāles Vp].

47762.

Es dzierdēju: klētītēje
Šonaksniņu spārdījāse;
Tautu dēlis mūs' māsiņu
Šonaksniņu saspārdīja.
129 [Gudenieku Azp].

47763.

Dzierdēju klēte
Klauvējam;
Mūs' brālis tautu meitu
Saklauvēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47764.

Es cerēju ar tautieti
Vienu nakti vien gulēt;
Silta guļa, mīļi vārdi,
Guļ' visam mūžiņam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47765.

Es pasoku tev, muoseņ,
Šū naksneņu nagulēt;
Kab padūt muotei ziņu
Koč ar meža bolūdīti.
414 [Stirnienes Rz].

1. Es sacīju tev, muosiņ,
Šū naksneņi nagulēt;
Nūsyutēti muotei ziņi
Koč ai uoru lakstīgolu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47766.

Es tev lūdzu, tautu meita,
Apsedz mani šonaksnīn(u);
Apsedz mani šonaksnīnu,
Tev piedera villānīte.
Kad tu brauksi - es iejūgšu -
Man piedera kumeliņš.
94 [Dunikas Lp].

47767.

Ganos dzinu, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama;
To iedevu tautietim,
Pirmo nakti klātguļot.
197 [Krotes Lp].

47768.

Gaŗis manis arājiņis
Kā tā gaŗa vasariņa,
Es iegulu līkumā
Kā siltā saulītē.
129 [Gudenieku Azp].

- 218 -

47769.

Gauži raud jauni vīri,
Gultas stabus turēdami;
Nu guļ mana līgaviņa,
Div saulītes starpiņā.
127 [Grostonas Md].

47770.

Gul pie manis, tautu dēls,
Šo gaŗoi naksniņu,
No šās nakts gulējuma
Būsi mans arājiņš;
Būsi mans arājiņš,
Sauksi savu līgaviņu.
99 [Dzelzavas Md].

47771.

Guli, guli, tu Anuža,
Tu ar miegu nagulēji;
Sāni guļ, acis guļ,
Ausis tavas nagulēja.
580a.

47772.

Guli klātu, tautu meita,
Bet ražena turējies;
Apsedz savas baltas krūtes,
Ietin kājas villainē.
605 [Skolas].

1. Guli pie manis, tu meitiņa,
Bet raženi turies;
Apsedz savas baltas kājas,
Satin rokas villānē.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47773.

Gulu, gulu - mīgs naīt -
Zam tū zaļu lozdu (kryumu);
Meiksta vīta, suoni suop,
Nalauluota ļaudaveņe.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47774.

Ik rītiņa saule lēca
Manos dvīļa palagos,
Neļauj tādam dzērājami
Šī palaga sagulēt.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47775.

Kuo, Odumi, tu treisēji,
Ar manim gulādams?
Mošeņ tevi soltums jāmja,
Ka ap mani apsačēri.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47776.

Ko jūs abi gulējāt
Vienā cūku midzenē,
Brunčos kājas satinuši,
Maisā galvas sabāzuši?
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47777.

Ko saka zvierbulis,
Jumte cierzdams:
Te gul Jēkabs
Ar savu Anniņu.
129 [Gudenieku Azp].

47778.

Laimīt, mana māmulīte,
Kas man svieda tautu dēlu?
Īsa diena, gaŗas naktis,
Būs man laika kavētājs,
Labo sānu sildītājs.
560 [Rīga ].

47779.

Linu linu, ne pakulu,
Man deviņi paladziņi:
Div paklāju, div apsedzu,
Div paliku pagalvī.
291 [Orgresgala Rg].

47780.

Līgaviņa mūža raud,
Kāda mūža vēl vajag?
Ar saulīti apgulās,
Ar saulīti uzcēlās,
Vēl gultā sēdēdama,
Uz palaga kājas aun.
132 [Ikšķiles Rg].

47781.

Mans brālītis klētī guļ,
Tautu meita aizkrāsnē.
Nāc ārā, tautu meita,
Gul' brālīša līkumā!
443 [Turlavas Kld].

47782.

Sarkanbārdis klētī guļ,
Suska peska istubai.
Vedat jel susku pesku
Sarkanbārža līkumai.
427 [Tadaiķu Lp].

- 219 -

47783.

Miega pele, miega pele,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Jau tā guļ naksniņā,
Vēl tā snauž dienasvidu.
241 [Lubānas Md].

47784.

Mīga, pele, mīga pele,
Bruoleņ, tava ļaudaveņa:
Kod es guoju, kod īdama,
Tod atrodu midzinē.
44 [Bebrenes Il].

47785.

Nabādoj tu, Aneit,
Juoneits tevi pažāluos:
Guldamīs, caldamīs
Sateis kuojas kažukā.
143 [Jāsmuižas D].

47786.

Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Rocies kā vepris
Otrā pusē.
141 [Ivandes Kld].

1. Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Dodi mutes, raugi pupus,
Celi kājas, kā tev dere.
129 [Gudenieku Azp].

47787.

Nepiekusu, malt iedama,
Ne iedama druviņā,
Kā piekusu gulēdama
Ar nikno tēva dēlu.
115 [Galgauskas Md].

47788.

Noplīsuši man svārciņi,
Jāvelk vien mugurā;
Vāja vāja man sieviņa,
Jāiet vien klātgulēt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47789.

Nu ir laiks, nu ir laiks,
Nu nav vīra sētiņā;
Neēdusi gulēt gāju,
Ne vietiņas taisījuse.
109 [Ērķemes Vlk].

47790.

Paēdusi miltu putru,
Atsagulu lāviņā;
Šķitu vīriņ i guļam,
Manas pašas vēderiņ'.
373 [Sarkaņu Md].

1. Atsagulu luoviņā
Bīzas putras pīāduse;
Šķitu veiriņu guļūt,
Munas pošas vēderiņš.
494 [Viļānu Rz].

47791.

Pats es gāju maltuvē,
Līgaviņu pūtināju;
Mana jauna līgaviņa
Gultā acis spidzināja.
263 [Mēmeles Jk].

47792.

Pirmo nakti gulēt iešu
Ar jauno līgaviņu.
Ja būs silta gulēšana,
Tad būs mīļa dzīvošana.
224 [Lielvārdes Rg].

47793.

Pirmo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama;
Tev bij savu cisu žēl,
Man bij savu paladziņu.
Tavas cisas purvā aug,
Kur aug mani paladziņi?
183 [Kazdnagas Azp].

47794.

Pie puisīša atsagulos,
Kā lapiņa drebēdama;
Jau kā labi pagulēju:
Edz kur laba gulēšan(a)!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47795.

Pīņem mani, tautu dāls,
Kai māmeņa sovu bārnu;
Līc rūceņas zam galveņas,
Satin kuojas kažukā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47796.

Sadarēti sadarēju
Ar bruoleņa ļaudaveņu;
Sadar dīnu pī darbeņa,
Sadar nakti puorguļāti.
170 [Kapiņu D].

- 220 -

47797.

Saka mani daudz ēdot,
Maigu miedziņ i gulot.
Daudzi ēdu neēdusi,
Maigi gulu negulējse.
373 [Sarkaņu Md].

47798.

Seņ apīti teirumeņi,
Seņ runeņis izrunuotas;
Seņ runeņis izrunuotas,
Meiksta vīta izgulāta.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47799.

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Nava kauna tautu meiti:
Plikas ciskas, bez rinduka
Guļ pie mana bālēliņa.
112 [Ezeres Kld].

1. Dievs nedod, es negribu
Bezkaunīgu brāļa siev(u):
Plikas ciskas, bez lindruku
Guļ pie mana bāleliņa.
21 [Apriķu Azp].

47800.

Sylta saule, sylta saule,
Zaļas auzas teirumā.
Guļ pi suona gona skaista
Nalauluota ļaudaveņa.
143 [Jāsmuižas D].

47801.

Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Apsedz mani lindrakiem,
Es tev gribu mīļodams
Bikses likt pagalvī.
166 [Kalsnavas Md].

47802.

Sīviņ munu, sirdspukīt,
Bikšu šyut tu namuoki.
Juo muocātu biksis šyut,
Tad mes meili pagulātu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47803.

Smagi pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Smagi pūta līgavīna,
Uz rocīnas gulēdama.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

47804.

Šnokta, šnokta muns veiriņš,
Aiz muguras gulādams;
Grīžu prīšku, devu mutes,
Kaida lyga vēl vajaga?
604 [Dažādi iesūtītāji].

47805.

Tāvs muotes mīli lyudze,
Lai gulēja vysu nakti.
Muote tāvam atsaceja:
Es, veceit, naguleišu.
89 [Dricēnu Rz].

47806.

Tu, tautieti, miegu guli,
Kādu miegu es gulēju?
Kā bitīte izlodāju
Visas lāvas, pasolītes.
127 [Grostonas Md].

1. Tu, tautiet, miegu gul',
Kādu miegu es gulēj'?
Visas tavas pasolītes
Kā vistiņa izložņāju.
281 [Neretas Jk].

47807.

Voi tuodēļ pūru bridu,
Ka siliņu puortecēju?
Voi tuodēļ leigaviņa,
Ka naksniņu puorgulēju.
605 [Skolas].

47808.

Vārī, māte, biezu putru,
Redz kur laba ķepēšana!
Daved, tāvs, mīkstu sievu,
Redz kur silta gulēšana!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47809.

Vieglas guļ līdaciņas
Villainos ezeros;
Tā gulēja mātes meita
Mīkstos dūnu spilvenos.
245 [Lutriņu Kld].

47810.

Viena pati es gulēju
Priežu baļķu klētiņā,
Tautu šķelmis ar gulēja
Ar apautām kājiņām.
338 [Rankas C].

- 221 -
Table of Contents |View Entire Work