HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Taisa gultu

24837.

Aiju aiju tautu meita,
Tavu īsu paladziņu:
Kad uzklāja galvgalam,
Tad pietrūka kājgalam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24838.

Apsedz mani, tautu meita,
Ar savām villainēm!
Es tavām aitiņām
Citu gadu sienu pļaušu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 198 -

24839.

Apsedz mani, tautu meita,
Tev pieder villainītes;
Kad tu brauksi, es iejūgšu,
Man pieder kumeliņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Taisi gultu, līgaviņa,
Tev pieder paladzinis;
Kad tu brauksi pie māmiņas,
Es iejūgšu kumeliņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

24840.

Bargajam tautiešam
Bargu vietu pataisīju:
Divi saujas nātru liku,
Trešo smalku adatiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es savam arājam
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Skuju klāju paladziņu,
Lai tas maigi negulēja,
Lai baroja kumeliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24841.

Bij mane ieiete
Svainīša klētī,
Bij mane redzēte
Svainīša gultu,
Vai dreiju dreijāta,
Vai šniķerēta.
Ne dreiju dreijāta,
Nei šniķerēta,
Ar malkas ķireli
Aptašināta
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24842.

Dzīparoti man deķīši,
Dreļļos austi paladziņi.
Vai tur biju domājusi
Neveiklīti guldināt!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24843.

Es atradu tautu dēlu
Gana labi dzīvojam:
Izdrellēti gultas galdi,
Pāvu spalvas spilveniem.
Es uzklāju ieiedama
Pāŗa dreļļu paladziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24844.

Es atradu taut's dēlu
Gulam cūku midzinā.
Uš, cūciņ, pacelies,
Es paklāšu paladziņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24845.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man puķu paladziņ':
Trīs gadiņi tautu dēlis
Rīgā gultu kaldināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24846.

Gulēt iešu, līgaviņa,
Kur tie tavi paladziņi?
Ja tu pate negulēsi,
Gulēs tavi paladziņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24847.

Guli, manu arājiņu,
Rudzu salmu vietiņā:
Nu vēl iešu bāliņos
Paladziņu audināt.
24 [Lēdurgas draudzē].

24848.

Ja, Jānīti [Krustiņ etc.], dēla
gribi,
Liec cirvīti pagalvī;
Ja, Ieviņ [Ediņ etc.], meitas gribi,
Liec vālīti pagalvī!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ja, tautiet, dēla gribi,
Liec lemesi pagalvī;
Ja, māsiņ, meitas gribi,
Liec vālīti kājgalā!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24849.

Kad es ņēmu līgaviņu,
Rīgāi gultu kaldināju,
Zelta stabi, vaŗa grīda,
Sudrabiņa klambuŗiem.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24850.

Kam, māsiņa, sagšas audi,
Kam palagus balināji?
Es būt' tādu sēkāzīti
Zirnājos guldinājsi.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

24851.

Kam, māsiņa, vietu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Visu krogu dzērājiņš,
Zem beņķiem gulētājs.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

- 199 -

24852.

Ko līdz man brūna gulta,
Ko rakstīti paladziņi, -
Kalpa puisis iegulās
Ar pakulu biksītēm!
224 [Kabilē (Kld)].

24853.

Ko līdz stangas iemauktiņi,
Kad nav laba kumeliņa?
Ko līdz mana pēļu gulta,
Kad nav laba gulētāja?
206 [Kuldīgas apriņķī].

24854.

Lai stāv linu paladzīni,
Kā ielikti, pūrīnā,
Nav Dieviņš man vēlējis
Patīkamu gulētāju.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

24855.

Lūgšus lūdzu māmiņai:
Šuj man puķu paladziņu!
Kad āzgāju, tad iegulu
Vecāi cūku silītēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24856.

Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu;
Kas kait tautu neveikļam
Puķītēs negulēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24857.

Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Rūtenīti, santenīti,
To paliku pagalvē;
Es tā pate taisītāja
Kā zvaigznīte iegulos.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24858.

Kristiņš taisa lagažiņu
No vecām dēlītēm;
Trīnīt' auda paladziņus
No veciem zirnājiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24859.

Nāc nākdama, tautu meita,
Ar sagšām, palagiem,
Diezgan biju tiņājies
Ar kažoka lupatām!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

24860.

Niedru kaulu klēti cirtu,
Pāvu spalvu jumtu jumu,
Magonīšu gultu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Kriņģelīti, mārpuķīti,
To paliku pagalvī.
Tur iegula mūs' māsiņa
Kā guntiņas dzirkstelīte;
Tur dagula tautu dēls
Kā zaļais ozoliņš.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Baltajam bāliņam
Baltābolu cisas taisu,
Baltābolu cisas taisu,
Zīdu klāju paladziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Jūras niedru klēti ciršu,
Dzērvju spalvu jumtu jūmu,
Magonīšu cisas taisu,
Rožu lapu paladziņu.
Iegulāsi tautu dēls
Kā viens putu gabaliņš;
Iegulāsi tautu meita
Kā uguns dzirkstelīte.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3. Niedru kaulu klēti cirtu,
Dzērves spārnu jumtu jumu,
Āboliņa cisas taisu,
Klāju baltu paladziņu.
Tur iegula tautu dēls
Kā viens putu gabaliņš;
Tur iegula tautu meita,
Kā rozīte ziedēdama.
Tur palika sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

4. Niedoliņu gultu taisa,
Puķu klāja paladziņ'.
Tur iegula mūs' brālītis,
Balts kā putu gabaliņš;
Tautu meita blakām gul
Kā uguņa pagalīt' [Kā brūklīte
nosarkuse].
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 200 -

5. Ūzuliņa kl'ēti taisu,
Sudobriņa jumtu jeumu,
Maganiņu vītu taisu,
Rūžu kluoju paladziņu.
Atsagula muns bruoliņš
Tuo kuo putu gabaliņš.
422 [Līvānu pag. D].

6. Redz kur brauc mans bāliņš
Pa slidiņu ezeriņu,
Žaļi vāģi, brūni zirgi,
Smuidris brūtes vedējiņš.
Niedru kaulu klēti cirta,
Dūdu spalvu jumtu jūma,
Dimantiņa gultu taisa,
Magoniņu cisas liek,
Magoniņu cisas liek,
Zīda klāja paladziņus;
Dūdu spalvu spilventiņus,
Tos palika pagalvī.
Iegulās mūs' bāliņš
Tā kā putu gabaliņš;
Dagulās tautu meita
Kā sarkana brūklenīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7. Zosu kaulu klēti cirtu,
Irbju spalvu jumtu jumu,
Āboliņa cisas lieku,
Rožu klāju paladziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 190 [Kuldīā].

24861.

Pirc, tautieti, Rīgā gultu,
Ja nemāki pats taisīt!
Es pa zemi neklāstīšu
Savu linu paladziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pirc, tautieti, Rīgā gultu,
Ja nemāki pats taisīt!
Es savos bāliņos
Spilvenos vien gulēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24862.

Prātam man balta sagša,
Prātam balta villainīte;
Pa prātam neatradu
Savu otru gulētāju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

24863.

Raudādama vietu taisu,
Raudādama apgulos:
Skaisti mani paladziņi,
Nav dižana gulētāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24864.

Sen slavēja tautu dēlu
Pa vāciski dzīvojam:
Klētī gulta zīda deķi,
Sniedžu spalvu spilventiņi.
Nu atnāču, nu atradu
Salmu maisu gultiņā.
121 [Gulbenē (Md)].

24865.

Sen teica švainīti
Dreimaņa dēlu, -
Kur mūsu māsiņai
Dreijāta gulta?
Es guldīju mūs' māsiņu
Triju kluču starpiņā.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

1. Sauc manu svainīti
Diž' dreimanīti, -
Kur mūsu māsai
Dreijāta gulta?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Sen teica tautieti
Dreimaņa dēlu, -
Dui kluči sānā,
Trešs pagalvī.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24866.

Tā stiep kājas, tautu dēls,
Ka tiek manas villainītes:
Īsas manas villainītes,
Kalponēm nopelnītas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24867.

Taisiet man mīkstas cisas,
Klājat baltu paladziņu,
Lai es varu šo naksniņu
Bez māmiņas pārgulēt!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24868.

Taisu vietu domādama,
Klāj' palagu raudādama:
Pa prātam neatradu
Savu otru gulētāju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Domādama gultu taisu,
Raudādama paladziņu:
Pa prātami nedabūju
Es sev otru gulētāju.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 201 -

24869.

Tautiets, mani precēdams,
Rīgā gultu kaldināja,
Zelta stakles, vaŗa galdi,
Dzērvju spalvu spilventiņi.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Kādus ērmus es atradu
Tautu dēla klētiņā:
Dzelziem kalti gultas stabi,
Pāvu spalvu spilventiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24870.

Tautiets, mani precēdams,
Rīgā gultu pulierēja;
Kad aizgāju, neatradu,
Jāguļ salmu gubiņā.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

24871.

Tautiets, mani precēdams,
Solās gultu kaldināt;
Kad aizgāju, tad gulēju
Vecā cūku silītē.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Tautiets, mani precēdams,
Vaŗa gultu kaldināja;
Kad pārveda, tad gulēju
Vecā cūku silītē.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

24872.

Tautiets prasa gulēšan'
Manu linu paladziņu.
Kur, tautieti, zirgu deķis,
Kur gulēji, jauns būdams?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Tautu dēls man vaicāja,
Cik palagu pūriņā.
Kur, tautieti, zirgu deķi,
Kur gulēji uzaugdams?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Tautu dēls, zīļu vepris,
Prasa linu paladziņa.
Kur tie tavi zirgu deķi,
Kur gulēji pieguļā?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24873.

Tautiets saka: taisi gultu!
Gulta prasa paladziņa.
Liec bikšeles apakšā,
Es paklāšu rinduciņu!
190 [Kuldīā].

24874.

Tautu meita raudāja
Gulamu drānu.
Vēl manam brālīšam
Div' veci kažoki,
Div' veci kažoki,
Vil(l)aiņu biksas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24875.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Rīgā smēde sveilējās:
Tautu dēls gultu kala
Sudrabiņa nagliņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24876.

Trīs gadiņi tautu dēls
Rīgā gultu kaldināja;
Kur bij man, bārenei,
Dreļļus ņemt paladziņus?
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24877.

Vai tā tautieša
Jaunaja klēte?
Tas jau mūs' brāļa
Kumeļu stallis.
Vai tā tautieša
Jaunaja gulta?
Tas jau mūs' brāļa
Kumeļu stelliņģis.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Vai tā svainīša
Jaunā klēte?
Tā tik mūs' brāļa
Pieguļas būda.
Vai tā svainīša
Jaunā gulta?
Tā tik mūs' brāļa
Kumeļu sile.
Div' cisas, trīs cisas
Svainīša gultā, -
Slinks jaunais svainītis
Vasaras saulē.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24878.

Vakars nāca, vāverīte,
Steidzies egles zariņā;
Ej gulēt, tautu meita,
Klāji baltu paladziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 202 -

24879.

Cisiņa, māsiņa,
Pataisi vietu,
Tā tautu meitiņa
Gulēti grib!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

47701.

Barga puiša līgaviņa,
Bargam vietu es taisīju;
Bargam vietu es taisīju,
Bargam jūdzu kumeliņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47702.

Buoleleņa žāluodama,
Smolku skuju vītu taisu;
Tautu dāla nažāluoju,
Lynu kluoju paladziņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

47703.

Bāda bāda, jauns puisīti,
Nacerīga ļaudaviņa!
Ni tev taisa meikstas vītas,
Ni meiļi i parunoj.
326 [Preiļu D].

47704.

Brālīts manīm gultu taisa
No rozīšu kociņiem;
No magoņu lapiņām
Es taisīju paladziņ'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld], 353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47705.

Citim vēl vietas taisa,
Man jau vieta sen zināma:
Aizkrāsnē uz maisiņa,
Pie mozā circenīša.
236 [Līvānu D].

47706.

Dūmuodams, guoduodams
Jaunu jēmu ļaudaveņi.
Patur guni, ļaudaveņa,
Pats vīteņi pataisēšu.
314 [Pildas Ldz].

47707.

Dzīžu, vītu taiseidama,
Kluoj' pologu rauduodama,
Ka natyka gulātuojs
Pa munam pruoteņam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47708.

Gauži raudu gulēdama,
Gauži - vietu taisīdama;
Nava otra gulētāja
Pa munam prātiņam.
290 [Ogres C].

47709.

Es aizguoju tautiņuos,
Treju dorbu nazynuoju:
Gūvu slaukt, svīstu neit,
Veiram vītas paladīt.
174 [Kārsavas Ldz].

47710.

Es nezinu, kas man vainas,
Mīļais mutes man nedev';
Gan taisīju mīkstu vietu,
Gan klāj' baltus paladziņus.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

47711.

Es savam mīļajam
Mīlu vīteņu taisēju:
Caur prīdeiti, caur egleiti
Kluoju boltu paladzeņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47712.

Es savam mīļākam
Šovasar vietu taisu:
Vienu kārtu skujas lieku,
Otru sīku adatiņu;
Tautu dēlis kā kukainis
Visu nakti mocījās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47713.

Es jaunam brūtgānam
Cietu vietu iztaisīju:
Pēli liku zem sāniem,
Ķisen(iņ)u pagalvī;
Ķisen' liku pagalvī,
Baltu deķi apsegā.
373 [Sarkaņu Md].

47714.

Es jaunam gultu taisu,
Trim kārtām pēļus liku;
Vēl paliku pagalvī
Divi dūnu spilveniņi.
513 [Zemītes Tk].

- 203 -

47715.

Jaunam puisim vietu taisu
Tīrās rožu lapiņās;
Spilven' liku pagalvī,
Salmus liku zem sāniem.
70 [Cēres Tl].

47716.

Jaunam puišam vietu taisu
Baltos linu palagos;
Jaunam puišam vidū liku
Savas baltas mīļas rokas.
124 [Grašu Md].

47717.

Es vecam brūtgānam
Mīkstu vietu ī taisīju:
Skujas klāju zem sāniem,
Akmentiņu pagalvī.
373 [Sarkaņu Md].

47718.

Es vecam gultu taisu,
Trim kārtām ērkšķu liku;
Vēl paliku pagalvī
Divi mazi akmentiņi.
513 [Zemītes Tk].

47719.

Vecam puišam vietu taisu
Uz veciem ecēšiem:
Dadžus liku zem sāniem,
Akmen' vēlu pagalvī.
70 [Cēres Tl].

47720.

Vecam puišam vietu taisu
Uz veciem ecekļiem;
Vecam puišam vidū liku
Divus ledus gabalus.
124 [Grašu Md].

47721.

Gauži raud tā meitiņa,
Man gultiņas taisītāja;
Vai tā bija sajutuse,
Kad pie citas piegulēju?
149 [Jaunpils Tk].

47722.

Kam, muoseņ, gultu kluoji,
Kam kluoj' boltu paladzeņi?
Atīs tovs veiriņš
Dubļuojomi kuojiņom.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47723.

Kliņģerīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu;
Santenīti, rūtenīti,
To ieliku pagalvī;
Magonīti, platlapīti,
To paņēmu apsegām.
344 [Rembates Rg].

47724.

Kas manai māmiņai
Šovakar vietu taisa?
Es aizgāju tautiņās
Ar visiem palagiem.
439 [Trikātas Vlk].

47725.

Ne meitiņa vietas taisa,
Ne klāj baltu paladziņ';
Pats vietiņu uztaisīju,
Pats paklāju paladziņ'.
241 [Lubānas Md].

1. Ļaudaviņ ļaudaviņ,
Kas tovami pruotiņam?
Ni tu taisi meikstas vītas,
Ni kluoj bolta paladziņa.
Pats taisēju meikstu vītu,
Pats pakluoju paladziņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47726.

Manam krusta bērnīnam
Cūku migas nenesat!
Nesat baltas siena cisas,
Klājat baltus paladzīnus.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

47727.

Nabyus tev tai, Teklīt,
Kai pi tāva, muomuliņas;
Vaj'dzēs vītas pataisīt,
Pošai kluot atsagult.
466 [Vārkavas D].

1. Na tai byus tev, muoseņ,
Kai pi sovas muomuļenis;
Vaj'dzās vītu sataiseit,
Pošai kluot atsaguļt.
143 [Jāsmuižas D].

2. Na tai byusi tev, Vereit,
Kai da šami laiceņam;
Byus vīteņa juopataisa,
Pošai kluotu juocagulst.
389 [Silajāņu Rz].

- 204 -

47728.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive tauteņuos:
Pi durovu vītu taisa,
Na ustobis dibinā.
559 [Rēzekne Rz apr.].

47729.

Ņem sev sīvu
Nu lela cīma,
Bez spylvaneņa,
Bez pasceleiša.
Guļi nyu tu, natikla,
Uz plyku cysu.
174 [Kārsavas Ldz].

47730.

Paladziņa paladziņa,
Mana jauna līgaviņa!
Kur, tautiet, skuju vieta,
Kur gulēji pieguļī?
143 [Jāsmuižas D].

47731.

Patais' vietu, tautu dēls,
Pirmajā vakarā;
Es taisīju visu mūžu,
Klāšu baltu paladziņu.
378 [Seces Jk].

47732.

Pats pataisij' meikstu vītu,
Pats pakluoj(u) paladziņu;
Gulstīs, muna ļaudaviņa,
Uz munom rūciņom.
389 [Silajāņu Rz].

47733.

Pērļu gulta kambarī,
Baltu spalvu spilventiņis;
Nāc, māsiņ, slēdz pūriņu,
Klāsim baltu paladziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47734.

Pirc, toutīt, man outiņu
Sudrabiņa lapiņām,
Mīkstu vītu iztaisīšu,
Kluošu boltus paladziņ(us).
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47735.

Pirmo gadu, tautu dēls,
Nesedz veca kažociņa:
Grabēs vecais kažociņš,
Dzirdēs tēvs un māmuliņa.
46 [Beļavas Md].

47736.

Sak', manu svainīti,
Diž' dreimanīti,
Kur mūsu māsas
Dreijāta gulta;
Dreijāta gulta,
Rakstīts krēslis?
141 [Ivandes Kld].

1. Sak' man, svainīti,
Diždreimanīti,
Kur mūs' māsei
Dreijāta gulta? -
Trīs dēles, div cisas
Mūs' māsas gulte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Sen teica Pricīti
Dreimaņa dēlu:
Būs, būs mūs' māsai
Dreijāta gulta.
Mūs' māsu ieguldīj'
četru kluču starpā.
112 [Ezeres Kld].

47737.

Skuju skuju, vāverīte,
Aud man skuju paladziņu;
To es klāšu pirmo nakti,
Ar tautieti gulēdama.
184 [Ķēču Rg].

47738.

Taisāt, meitas, man gultiņu,
Nenākat klātgulēt!
Jauna, zaļa man sirsniņa,
Tā dažādi grozījās.
39 [Bārtas Lp].

47739.

Taisi vītu, ļaudaviņ,
Taisi sev, taisi maņ,
Pataisi sev un maņ,
Patais' munai muosiņai.
Pataisēse muosiņai,
Pate kluot atsagulst'.
365 [Sakstagalas Rz].

- 205 -

47740.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi sev un taisi man!
Ja tu manis nesagaidi,
Guli manā maliņā.
46 [Beļavas Md].

47741.

Tautiets, mani precēdams,
Rīge sola kroni pierkt;
Kad aizgāju, neatradu
Gulte labu cisa mais'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47742.

Tautu dēls gultu taisa
No vecām ecēžām;
Es aizgāju pie tautieša
Kā pie veca dadžu krūma.
190 [Kokneses Rg].

47743.

Uzaugdama nolūkoju
Tādu grīnu tēva dēlu.
Raudāj', vietu taisīdama,
Raudāj', klāti gulēdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

47744.

Vedekleņi, pyupūleņi,
Cerei munu bruoleleņi!
Tais' tu jami meikstu vītu,
Kluoj boltū paladzeņi!
Div aileņas dodzu kluoju,
Vīnu smolkū adateņu.
98 [Dvietas Il].

47745.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad man slikta līgaviņa;
Pats gultiņas sataisīju,
Pats lindrakus attaisīju.
224 [Lielvārdes Rg].

Table of Contents |View Entire Work