HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

16. Guldīšana un modināšana

a) Taisa gultu

24837.

Aiju aiju tautu meita,
Tavu īsu paladziņu:
Kad uzklāja galvgalam,
Tad pietrūka kājgalam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24838.

Apsedz mani, tautu meita,
Ar savām villainēm!
Es tavām aitiņām
Citu gadu sienu pļaušu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 198 -

24839.

Apsedz mani, tautu meita,
Tev pieder villainītes;
Kad tu brauksi, es iejūgšu,
Man pieder kumeliņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Taisi gultu, līgaviņa,
Tev pieder paladzinis;
Kad tu brauksi pie māmiņas,
Es iejūgšu kumeliņu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

24840.

Bargajam tautiešam
Bargu vietu pataisīju:
Divi saujas nātru liku,
Trešo smalku adatiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Es savam arājam
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Sīk' akmeņu vietu taisu,
Skuju klāju paladziņu,
Lai tas maigi negulēja,
Lai baroja kumeliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24841.

Bij mane ieiete
Svainīša klētī,
Bij mane redzēte
Svainīša gultu,
Vai dreiju dreijāta,
Vai šniķerēta.
Ne dreiju dreijāta,
Nei šniķerēta,
Ar malkas ķireli
Aptašināta
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24842.

Dzīparoti man deķīši,
Dreļļos austi paladziņi.
Vai tur biju domājusi
Neveiklīti guldināt!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24843.

Es atradu tautu dēlu
Gana labi dzīvojam:
Izdrellēti gultas galdi,
Pāvu spalvas spilveniem.
Es uzklāju ieiedama
Pāŗa dreļļu paladziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24844.

Es atradu taut's dēlu
Gulam cūku midzinā.
Uš, cūciņ, pacelies,
Es paklāšu paladziņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24845.

Es tev lūdzu, vēverīti,
Aud man puķu paladziņ':
Trīs gadiņi tautu dēlis
Rīgā gultu kaldināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24846.

Gulēt iešu, līgaviņa,
Kur tie tavi paladziņi?
Ja tu pate negulēsi,
Gulēs tavi paladziņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24847.

Guli, manu arājiņu,
Rudzu salmu vietiņā:
Nu vēl iešu bāliņos
Paladziņu audināt.
24 [Lēdurgas draudzē].

24848.

Ja, Jānīti [Krustiņ etc.], dēla
gribi,
Liec cirvīti pagalvī;
Ja, Ieviņ [Ediņ etc.], meitas gribi,
Liec vālīti pagalvī!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ja, tautiet, dēla gribi,
Liec lemesi pagalvī;
Ja, māsiņ, meitas gribi,
Liec vālīti kājgalā!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24849.

Kad es ņēmu līgaviņu,
Rīgāi gultu kaldināju,
Zelta stabi, vaŗa grīda,
Sudrabiņa klambuŗiem.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24850.

Kam, māsiņa, sagšas audi,
Kam palagus balināji?
Es būt' tādu sēkāzīti
Zirnājos guldinājsi.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

24851.

Kam, māsiņa, vietu taisi,
Kam klāj baltu paladziņu?
Visu krogu dzērājiņš,
Zem beņķiem gulētājs.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

- 199 -

24852.

Ko līdz man brūna gulta,
Ko rakstīti paladziņi, -
Kalpa puisis iegulās
Ar pakulu biksītēm!
224 [Kabilē (Kld)].

24853.

Ko līdz stangas iemauktiņi,
Kad nav laba kumeliņa?
Ko līdz mana pēļu gulta,
Kad nav laba gulētāja?
206 [Kuldīgas apriņķī].

24854.

Lai stāv linu paladzīni,
Kā ielikti, pūrīnā,
Nav Dieviņš man vēlējis
Patīkamu gulētāju.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

24855.

Lūgšus lūdzu māmiņai:
Šuj man puķu paladziņu!
Kad āzgāju, tad iegulu
Vecāi cūku silītēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24856.

Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu;
Kas kait tautu neveikļam
Puķītēs negulēt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24857.

Magonīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Rūtenīti, santenīti,
To paliku pagalvē;
Es tā pate taisītāja
Kā zvaigznīte iegulos.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24858.

Kristiņš taisa lagažiņu
No vecām dēlītēm;
Trīnīt' auda paladziņus
No veciem zirnājiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24859.

Nāc nākdama, tautu meita,
Ar sagšām, palagiem,
Diezgan biju tiņājies
Ar kažoka lupatām!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

24860.

Niedru kaulu klēti cirtu,
Pāvu spalvu jumtu jumu,
Magonīšu gultu taisu,
Rožu klāju paladziņu,
Kriņģelīti, mārpuķīti,
To paliku pagalvī.
Tur iegula mūs' māsiņa
Kā guntiņas dzirkstelīte;
Tur dagula tautu dēls
Kā zaļais ozoliņš.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Baltajam bāliņam
Baltābolu cisas taisu,
Baltābolu cisas taisu,
Zīdu klāju paladziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Jūras niedru klēti ciršu,
Dzērvju spalvu jumtu jūmu,
Magonīšu cisas taisu,
Rožu lapu paladziņu.
Iegulāsi tautu dēls
Kā viens putu gabaliņš;
Iegulāsi tautu meita
Kā uguns dzirkstelīte.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

3. Niedru kaulu klēti cirtu,
Dzērves spārnu jumtu jumu,
Āboliņa cisas taisu,
Klāju baltu paladziņu.
Tur iegula tautu dēls
Kā viens putu gabaliņš;
Tur iegula tautu meita,
Kā rozīte ziedēdama.
Tur palika sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

4. Niedoliņu gultu taisa,
Puķu klāja paladziņ'.
Tur iegula mūs' brālītis,
Balts kā putu gabaliņš;
Tautu meita blakām gul
Kā uguņa pagalīt' [Kā brūklīte
nosarkuse].
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 200 -

5. Ūzuliņa kl'ēti taisu,
Sudobriņa jumtu jeumu,
Maganiņu vītu taisu,
Rūžu kluoju paladziņu.
Atsagula muns bruoliņš
Tuo kuo putu gabaliņš.
422 [Līvānu pag. D].

6. Redz kur brauc mans bāliņš
Pa slidiņu ezeriņu,
Žaļi vāģi, brūni zirgi,
Smuidris brūtes vedējiņš.
Niedru kaulu klēti cirta,
Dūdu spalvu jumtu jūma,
Dimantiņa gultu taisa,
Magoniņu cisas liek,
Magoniņu cisas liek,
Zīda klāja paladziņus;
Dūdu spalvu spilventiņus,
Tos palika pagalvī.
Iegulās mūs' bāliņš
Tā kā putu gabaliņš;
Dagulās tautu meita
Kā sarkana brūklenīte.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

7. Zosu kaulu klēti cirtu,
Irbju spalvu jumtu jumu,
Āboliņa cisas lieku,
Rožu klāju paladziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 190 [Kuldīā].

24861.

Pirc, tautieti, Rīgā gultu,
Ja nemāki pats taisīt!
Es pa zemi neklāstīšu
Savu linu paladziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Pirc, tautieti, Rīgā gultu,
Ja nemāki pats taisīt!
Es savos bāliņos
Spilvenos vien gulēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24862.

Prātam man balta sagša,
Prātam balta villainīte;
Pa prātam neatradu
Savu otru gulētāju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

24863.

Raudādama vietu taisu,
Raudādama apgulos:
Skaisti mani paladziņi,
Nav dižana gulētāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24864.

Sen slavēja tautu dēlu
Pa vāciski dzīvojam:
Klētī gulta zīda deķi,
Sniedžu spalvu spilventiņi.
Nu atnāču, nu atradu
Salmu maisu gultiņā.
121 [Gulbenē (Md)].

24865.

Sen teica švainīti
Dreimaņa dēlu, -
Kur mūsu māsiņai
Dreijāta gulta?
Es guldīju mūs' māsiņu
Triju kluču starpiņā.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

1. Sauc manu svainīti
Diž' dreimanīti, -
Kur mūsu māsai
Dreijāta gulta?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Sen teica tautieti
Dreimaņa dēlu, -
Dui kluči sānā,
Trešs pagalvī.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24866.

Tā stiep kājas, tautu dēls,
Ka tiek manas villainītes:
Īsas manas villainītes,
Kalponēm nopelnītas.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24867.

Taisiet man mīkstas cisas,
Klājat baltu paladziņu,
Lai es varu šo naksniņu
Bez māmiņas pārgulēt!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24868.

Taisu vietu domādama,
Klāj' palagu raudādama:
Pa prātam neatradu
Savu otru gulētāju.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Domādama gultu taisu,
Raudādama paladziņu:
Pa prātami nedabūju
Es sev otru gulētāju.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 201 -

24869.

Tautiets, mani precēdams,
Rīgā gultu kaldināja,
Zelta stakles, vaŗa galdi,
Dzērvju spalvu spilventiņi.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

1. Kādus ērmus es atradu
Tautu dēla klētiņā:
Dzelziem kalti gultas stabi,
Pāvu spalvu spilventiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24870.

Tautiets, mani precēdams,
Rīgā gultu pulierēja;
Kad aizgāju, neatradu,
Jāguļ salmu gubiņā.
25 [Līgatnē (Līgatnes pag. Rg)].

24871.

Tautiets, mani precēdams,
Solās gultu kaldināt;
Kad aizgāju, tad gulēju
Vecā cūku silītē.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

1. Tautiets, mani precēdams,
Vaŗa gultu kaldināja;
Kad pārveda, tad gulēju
Vecā cūku silītē.
247 [Pētertālē (Struteles pag. Tk)].

24872.

Tautiets prasa gulēšan'
Manu linu paladziņu.
Kur, tautieti, zirgu deķis,
Kur gulēji, jauns būdams?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Tautu dēls man vaicāja,
Cik palagu pūriņā.
Kur, tautieti, zirgu deķi,
Kur gulēji uzaugdams?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Tautu dēls, zīļu vepris,
Prasa linu paladziņa.
Kur tie tavi zirgu deķi,
Kur gulēji pieguļā?
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24873.

Tautiets saka: taisi gultu!
Gulta prasa paladziņa.
Liec bikšeles apakšā,
Es paklāšu rinduciņu!
190 [Kuldīā].

24874.

Tautu meita raudāja
Gulamu drānu.
Vēl manam brālīšam
Div' veci kažoki,
Div' veci kažoki,
Vil(l)aiņu biksas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24875.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Rīgā smēde sveilējās:
Tautu dēls gultu kala
Sudrabiņa nagliņām.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24876.

Trīs gadiņi tautu dēls
Rīgā gultu kaldināja;
Kur bij man, bārenei,
Dreļļus ņemt paladziņus?
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24877.

Vai tā tautieša
Jaunaja klēte?
Tas jau mūs' brāļa
Kumeļu stallis.
Vai tā tautieša
Jaunaja gulta?
Tas jau mūs' brāļa
Kumeļu stelliņģis.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Vai tā svainīša
Jaunā klēte?
Tā tik mūs' brāļa
Pieguļas būda.
Vai tā svainīša
Jaunā gulta?
Tā tik mūs' brāļa
Kumeļu sile.
Div' cisas, trīs cisas
Svainīša gultā, -
Slinks jaunais svainītis
Vasaras saulē.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24878.

Vakars nāca, vāverīte,
Steidzies egles zariņā;
Ej gulēt, tautu meita,
Klāji baltu paladziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 202 -

24879.

Cisiņa, māsiņa,
Pataisi vietu,
Tā tautu meitiņa
Gulēti grib!
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

47701.

Barga puiša līgaviņa,
Bargam vietu es taisīju;
Bargam vietu es taisīju,
Bargam jūdzu kumeliņu.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47702.

Buoleleņa žāluodama,
Smolku skuju vītu taisu;
Tautu dāla nažāluoju,
Lynu kluoju paladziņu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

47703.

Bāda bāda, jauns puisīti,
Nacerīga ļaudaviņa!
Ni tev taisa meikstas vītas,
Ni meiļi i parunoj.
326 [Preiļu D].

47704.

Brālīts manīm gultu taisa
No rozīšu kociņiem;
No magoņu lapiņām
Es taisīju paladziņ'.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld], 353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47705.

Citim vēl vietas taisa,
Man jau vieta sen zināma:
Aizkrāsnē uz maisiņa,
Pie mozā circenīša.
236 [Līvānu D].

47706.

Dūmuodams, guoduodams
Jaunu jēmu ļaudaveņi.
Patur guni, ļaudaveņa,
Pats vīteņi pataisēšu.
314 [Pildas Ldz].

47707.

Dzīžu, vītu taiseidama,
Kluoj' pologu rauduodama,
Ka natyka gulātuojs
Pa munam pruoteņam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47708.

Gauži raudu gulēdama,
Gauži - vietu taisīdama;
Nava otra gulētāja
Pa munam prātiņam.
290 [Ogres C].

47709.

Es aizguoju tautiņuos,
Treju dorbu nazynuoju:
Gūvu slaukt, svīstu neit,
Veiram vītas paladīt.
174 [Kārsavas Ldz].

47710.

Es nezinu, kas man vainas,
Mīļais mutes man nedev';
Gan taisīju mīkstu vietu,
Gan klāj' baltus paladziņus.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

47711.

Es savam mīļajam
Mīlu vīteņu taisēju:
Caur prīdeiti, caur egleiti
Kluoju boltu paladzeņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47712.

Es savam mīļākam
Šovasar vietu taisu:
Vienu kārtu skujas lieku,
Otru sīku adatiņu;
Tautu dēlis kā kukainis
Visu nakti mocījās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47713.

Es jaunam brūtgānam
Cietu vietu iztaisīju:
Pēli liku zem sāniem,
Ķisen(iņ)u pagalvī;
Ķisen' liku pagalvī,
Baltu deķi apsegā.
373 [Sarkaņu Md].

47714.

Es jaunam gultu taisu,
Trim kārtām pēļus liku;
Vēl paliku pagalvī
Divi dūnu spilveniņi.
513 [Zemītes Tk].

- 203 -

47715.

Jaunam puisim vietu taisu
Tīrās rožu lapiņās;
Spilven' liku pagalvī,
Salmus liku zem sāniem.
70 [Cēres Tl].

47716.

Jaunam puišam vietu taisu
Baltos linu palagos;
Jaunam puišam vidū liku
Savas baltas mīļas rokas.
124 [Grašu Md].

47717.

Es vecam brūtgānam
Mīkstu vietu ī taisīju:
Skujas klāju zem sāniem,
Akmentiņu pagalvī.
373 [Sarkaņu Md].

47718.

Es vecam gultu taisu,
Trim kārtām ērkšķu liku;
Vēl paliku pagalvī
Divi mazi akmentiņi.
513 [Zemītes Tk].

47719.

Vecam puišam vietu taisu
Uz veciem ecēšiem:
Dadžus liku zem sāniem,
Akmen' vēlu pagalvī.
70 [Cēres Tl].

47720.

Vecam puišam vietu taisu
Uz veciem ecekļiem;
Vecam puišam vidū liku
Divus ledus gabalus.
124 [Grašu Md].

47721.

Gauži raud tā meitiņa,
Man gultiņas taisītāja;
Vai tā bija sajutuse,
Kad pie citas piegulēju?
149 [Jaunpils Tk].

47722.

Kam, muoseņ, gultu kluoji,
Kam kluoj' boltu paladzeņi?
Atīs tovs veiriņš
Dubļuojomi kuojiņom.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47723.

Kliņģerīšu vietu taisu,
Rožu klāju paladziņu;
Santenīti, rūtenīti,
To ieliku pagalvī;
Magonīti, platlapīti,
To paņēmu apsegām.
344 [Rembates Rg].

47724.

Kas manai māmiņai
Šovakar vietu taisa?
Es aizgāju tautiņās
Ar visiem palagiem.
439 [Trikātas Vlk].

47725.

Ne meitiņa vietas taisa,
Ne klāj baltu paladziņ';
Pats vietiņu uztaisīju,
Pats paklāju paladziņ'.
241 [Lubānas Md].

1. Ļaudaviņ ļaudaviņ,
Kas tovami pruotiņam?
Ni tu taisi meikstas vītas,
Ni kluoj bolta paladziņa.
Pats taisēju meikstu vītu,
Pats pakluoju paladziņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47726.

Manam krusta bērnīnam
Cūku migas nenesat!
Nesat baltas siena cisas,
Klājat baltus paladzīnus.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

47727.

Nabyus tev tai, Teklīt,
Kai pi tāva, muomuliņas;
Vaj'dzēs vītas pataisīt,
Pošai kluot atsagult.
466 [Vārkavas D].

1. Na tai byus tev, muoseņ,
Kai pi sovas muomuļenis;
Vaj'dzās vītu sataiseit,
Pošai kluot atsaguļt.
143 [Jāsmuižas D].

2. Na tai byusi tev, Vereit,
Kai da šami laiceņam;
Byus vīteņa juopataisa,
Pošai kluotu juocagulst.
389 [Silajāņu Rz].

- 204 -

47728.

Nadūd Dīvs taidas dzeives,
Kaida dzeive tauteņuos:
Pi durovu vītu taisa,
Na ustobis dibinā.
559 [Rēzekne Rz apr.].

47729.

Ņem sev sīvu
Nu lela cīma,
Bez spylvaneņa,
Bez pasceleiša.
Guļi nyu tu, natikla,
Uz plyku cysu.
174 [Kārsavas Ldz].

47730.

Paladziņa paladziņa,
Mana jauna līgaviņa!
Kur, tautiet, skuju vieta,
Kur gulēji pieguļī?
143 [Jāsmuižas D].

47731.

Patais' vietu, tautu dēls,
Pirmajā vakarā;
Es taisīju visu mūžu,
Klāšu baltu paladziņu.
378 [Seces Jk].

47732.

Pats pataisij' meikstu vītu,
Pats pakluoj(u) paladziņu;
Gulstīs, muna ļaudaviņa,
Uz munom rūciņom.
389 [Silajāņu Rz].

47733.

Pērļu gulta kambarī,
Baltu spalvu spilventiņis;
Nāc, māsiņ, slēdz pūriņu,
Klāsim baltu paladziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47734.

Pirc, toutīt, man outiņu
Sudrabiņa lapiņām,
Mīkstu vītu iztaisīšu,
Kluošu boltus paladziņ(us).
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47735.

Pirmo gadu, tautu dēls,
Nesedz veca kažociņa:
Grabēs vecais kažociņš,
Dzirdēs tēvs un māmuliņa.
46 [Beļavas Md].

47736.

Sak', manu svainīti,
Diž' dreimanīti,
Kur mūsu māsas
Dreijāta gulta;
Dreijāta gulta,
Rakstīts krēslis?
141 [Ivandes Kld].

1. Sak' man, svainīti,
Diždreimanīti,
Kur mūs' māsei
Dreijāta gulta? -
Trīs dēles, div cisas
Mūs' māsas gulte.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

2. Sen teica Pricīti
Dreimaņa dēlu:
Būs, būs mūs' māsai
Dreijāta gulta.
Mūs' māsu ieguldīj'
četru kluču starpā.
112 [Ezeres Kld].

47737.

Skuju skuju, vāverīte,
Aud man skuju paladziņu;
To es klāšu pirmo nakti,
Ar tautieti gulēdama.
184 [Ķēču Rg].

47738.

Taisāt, meitas, man gultiņu,
Nenākat klātgulēt!
Jauna, zaļa man sirsniņa,
Tā dažādi grozījās.
39 [Bārtas Lp].

47739.

Taisi vītu, ļaudaviņ,
Taisi sev, taisi maņ,
Pataisi sev un maņ,
Patais' munai muosiņai.
Pataisēse muosiņai,
Pate kluot atsagulst'.
365 [Sakstagalas Rz].

- 205 -

47740.

Taisi vietu, līgaviņa,
Taisi sev un taisi man!
Ja tu manis nesagaidi,
Guli manā maliņā.
46 [Beļavas Md].

47741.

Tautiets, mani precēdams,
Rīge sola kroni pierkt;
Kad aizgāju, neatradu
Gulte labu cisa mais'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47742.

Tautu dēls gultu taisa
No vecām ecēžām;
Es aizgāju pie tautieša
Kā pie veca dadžu krūma.
190 [Kokneses Rg].

47743.

Uzaugdama nolūkoju
Tādu grīnu tēva dēlu.
Raudāj', vietu taisīdama,
Raudāj', klāti gulēdama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

47744.

Vedekleņi, pyupūleņi,
Cerei munu bruoleleņi!
Tais' tu jami meikstu vītu,
Kluoj boltū paladzeņi!
Div aileņas dodzu kluoju,
Vīnu smolkū adateņu.
98 [Dvietas Il].

47745.

Visi ļaudis tā sacīja,
Kad man slikta līgaviņa;
Pats gultiņas sataisīju,
Pats lindrakus attaisīju.
224 [Lielvārdes Rg].

b) Raida vai ved jauno pāri gulēt

24880.

Ej gulēt, jaunā mārša,
Ved gulēt bāleniņu!
Vai vietiņu nezināji,
Kur jostiņu pāri vilki?
123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

24881.

Ej gulēt, tautieti,
Ej, sildi vietu,
Lai mūsu māsiņa
Pavakaroja!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24882.

Ej gulēti, tautu dēlis,
Ved jel līdzi mūs' māsiņu!
Sveši ļaudis mūs' māsiņu
Kā putniņu vārdzināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24883.

Ej gulēt, tautu meita,
Ved gulēt mūs' bāliņu!
Ja nav sagšas, paladziņa,
Sedz ar krekla piešuvīti!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24884.

Ej gulēt, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
Ir tev palgi, villainītes,
Apsedz manu bāleliņu!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24885.

Ej gulēt, tautu meite,
Vedies manu bāleliņu:
Jauns bij manis bālelinis,
Nezinēja guļas vietu.
190 [Kuldīā].

24886.

Ej gulēt, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
Kur tev nāca liels godiņš,
Kā no mana bāleliņa?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24887.

Ej, guli, brālīti,
Sasildi vietu:
Maza tautu meitiņa,
Mazs siltumiņš.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24888.

Ej, manu brālīti,
Sasildi vietu:
Tā tautu snaudule
Gulēt grib.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 206 -

24889.

Gailīti gailīti,
Ved vistiņu gulēt!
Vistiņa spārniņus
Nolaiduse.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Purinies, vistiņa,
Ej jele gulēt!
Gailītis spārniņus
Vien pledināja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24890.

Gulēt gāja mūs' māsiņa,
Sagšu nesa rociņā;
Pakaļ lēca tautas dēls
Ar ķeldeŗ' svārciņiem.
341 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēls gulēt gāja
Ar pelēku mētelīti;
Tautu meita pakaļ tek
Ar to sagšas lupatīnu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24891.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt peļu vanadziņš;
Es ar gribu gulēt iet
Ar jauno līgaviņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24892.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Ej gulēt, tautu meita,
Ved i manu bāleliņ'!
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Ej gulēti, lauku irbe,
Vedies vēja vanadziņu;
Ej gulēti, tautu meita,
Vedies manu bāleliņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24893.

Gulāt slūka, gulāt ērbe,
Gulāt skrēja vanadzeņš.
Ej gulāt, tautu dāls,
Jau vīteņa patais'ēta!
409 [Līksnas pag. D].

24894.

Kur, gailīti, tu tecēsi?
Gultā gultā!
Ir vistiņa pakaļ tek
Gultā gultā!
Spārnu galus nolaidusi
Gultā gultā!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24895.

Līgaviņa, sirdspuķīte,
Kur laulību gulēsim?
Smalkā priežu klētiņā,
Tur laulību gulēsim.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24896.

Mūs' māsiņu guldīt veda,
Zelta migla miglojās;
Tautu dēlu guldīt veda,
Darva lija no debeša.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24897.

Mūs' māsiņu guldīt veda,
Vaska sveces dedzināja;
Tautu dēlu guldīt veda,
Priežu skalus dedzināja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24898.

Pasargies, tu māsiņa,
Guldīs tevi šovakar,
Guldīs tevi šovakar
Pie tā tautu nelietīša!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24899.

Tibu tibu gailīt,
Ved vistu gulēt!
Otru, trešu vakariņu
Vistiņ' tevi vedinās.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24900.

Vedati gulēti
To miega cūku:
Gaŗu ceļu nākuse,
Gulēti grib.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24901.

Cū cū cūkiņa,
Sētiņā!
Še tavs kuilītis,
Še midzenītis.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 207 -

47746.

Auksts man ārā,
Karsts istabā;
Laid mani, māmiņ,
Ar visu gultā!
584 [Daugavpils apr.].

47747.

Ei gulāt, tautu meita,
Vedi munu bruoliliņi!
Mun bruoliņis kai kundziņis,
Naguļ rudzu cisiņā;
Tais' tu jam meikstu vītu,
Kluoj boltū paladziņu!
326 [Preiļu D].

1. Iai vadaklu vedekleņ,
Cjaŗaj munu bruolileņ!
Tais' tu jam meikstu vītu,
Kluoji boltu paladzeņ'.
326 [Preiļu D].

47748.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt skrēja vanadziņš;
Gulēt vīri sagājuši
Ar savām līgavām.
90 [Drustu C].

47749.

Gulēt irbe, gulēt sloka,
Gulēt vēja vanadziņš;
Gulēt tēvs, māmiņa,
Dod man klētes atslēdziņu.
141 [Ivandes Kld].

47750.

Ik kuŗš savu, ik kuŗš savu
Vakarā čučināja:
Irbe savu, sloka savu,
Bāliņš savu līgaviņu.
290 [Ogres C].

47751.

Ka tik mans bāleliņš
Vienu nakti pārgulēja.
Gulēt irba, gulēt sloka,
Gulēt gāja vanadziņš;
Ej gulēt, jautu meita,
Vedi manu bāleliņu!
378 [Seces Jk].

47752.

Kur tī muni veira kolpi,
Ka kuojiņu nanūova;
Ka kuojiņu nanūova,
Ka gulēt nanūveda?
357 [Rudzētu D].

47753.

Manu mīļu vīriņu,
Turi mani mīļi,
Jem mani pie rokas,
Ved mani gulēt.
214 [Lažas Azp].

47754.

Purinies, vistiņa,
Ej jele gulēt,
Tas tautu gailītis
Gulēt grib.
398 [Skrundas Kld].

47755.

Šķiŗaties, irbju draudze,
Laidiet gulbi ezarā!
Ej gulēt, tautu meita,
Laidi manu bāleliņu.
605 [Skolas].

47756.

Tautu meitu guldīt veda -
Sešas sveces dedzināja.
Tautu dēlu guldīt veda -
Dārva lija no debeša.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

c) Dažādi apcerējumi guldot un pēc guldīšanas

24902.

Ai saimniece saimniecīte,
Lūko citu gājējīn':
Kalpīns guļ a kalponi
Apuš vienas seģenīt's.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24903.

Ai skaistaju vainadziņu,
Ai baltajas villainītes,
Abi divi piegulēti
Zem nelieša rociņām!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24904.

Ak tu šķelmi tautu dēlis,
Bij man tevi sen zināt!
Pie siekstiņas tev gulēt,
Ne piemana augumiņa;
Ar skujiņu tev segties,
Ne ar manu villainīti.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

- 208 -

24905.

Aiz ko mani vizulīši
Zemē bira skanēdami?
Vienu nakti vien gulēju
Pie neveikla tēva dēla.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

24906.

Aizsagulu aiz tautieša
Kā aiz resna ozoliņa,
Pāri pūta ziemas vēji,
Pāri ļaužu valodiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kamēr meita, kamēr kronis,
Tamēr ļaužu valodās;
Aiz tautieša aiztecēju
Kā aiz zaļa ozoliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24907.

Apguldīju bāleliņu,
Pamācīju, kā gulēt:
Liec mutīti pie mutītes,
Bāz rociņu azotē!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Es vecāks, es zināju,
Es māk' jaunus saguldīt:
Cel kājiņu uz kājiņu,
Bāz rociņu azotē!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24908.

Augstu dēju sila priedi,
Salda medus gribēdams;
Jaunu ņēmu līgaviņu,
Siltas guļas gribēdams.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

24909.

Bērīts manis kumeliņis
Tukšu sili grabināja;
Man pašam salds miedziņis
Ar to jaunu līgaviņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24910.

Bērza klucis ievēlās
Mūs' māsiņas spilvenos.
Ej ārā, bērza kluci,
Lai gul viena mūs' māsiņa!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

24911.

Blusas koda, blaktes koda
Tēva salmu gubenī;
Ak tu tavu Dievu guļu
Tautu dēla klētiņā!
4 [Aijažos].

24912.

Blusas koda, blusas ēda,
Bāliņos dzīvojot;
Sen gaidīja tautiņās
Siena vieta klētiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24913.

Brāļi alu apraudzījši,
Guļas vietu neraudzīja;
Pārveduši sav' māsiņu,
Guldin' cūku midzenī.
224 [Kabilē (Kld)].

24914.

Brāļi gul kažokos,
Precenieki lāčādās;
Es ar savu draudziņu
Pēlītēs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24915.

Dasagulu pie tautieša
Kā pie sola, kā pie bluķa:
Nij pieņēma, nij apsedza,
Nij vārdiņu parunāja.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24916.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Bez vējiņa vakarā;
Tā drebēja tautu dēls
Apakš manas villainītes.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja tautu meita
Apakš mana kažociņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24917.

Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja tautu meita,
Pie tautieša gulēdama.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

1. Drebi, drebi, apšu lapa,
Vējiņš tevi drebināja;
Tā drebēja jaunie ļaudis,
Pirmo nakti gulēdami.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

- 209 -

24918.

Drebi, drebi, tautu meita,
Apakš mana kažociņa!
Kālab tad nedrebēji,
Kad tu man roku devi?
3421 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24919.

Dreijāta dreijāta
Jurīša gulta,
Rakstīti rakstīti
Ilzītes palagi.
Izkrita Ilzīte
Caur dreijas gultu,
Saķēra Jurītis
Raudādams.
- Ai manu sieviņ,
Ko tu nu sasiti?
- Ai manu vīriņ,
Galviņu sasitu.
- Še mana bikšaukla,
Sasien galviņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24920.

Dzēru alu, nepiedzēru,
Kā piedzēru brandavīna;
Guļu meitu, nepieguļu,
Kā pieguļu līgaviņu.
101 [Rankā (Rankas pag. C)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24921.

Iegulās mans bālīc
Kā skaistais ozolīc;
Dagulās tautu meita
Kā sārtā brūklenīte.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24922.

Es ar savu arājiņu
Reizāi dzinu pieguļāi;
Kopāi ziergus sapinām,
Kopāi paši gulējām.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24923.

Es ar savu arājiņu
Uz pusīti vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus sagšiņas,
Pus baltaja paladziņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Es ar savu līgaviņu
Uz pusēm vien dzīvoju:
Pus gultiņas, pus cisiņu,
Pus baltā paladziņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Uz pusēm, uz pusēm
Es ar savu līgaviņu:
Pus gultiņas, pus palaga,
Pus baltās villānītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 1311 [Apē (Vlk)].

24924.

Es ardams, ecēdams
Apkārt griežu velēniņu;
Es, gultā gulēdams,
Apkārt griežu līgaviņu.
Apkārt griežu velēniņu,
Zelta graudus kaisīdams;
Apkārt griežu līgaviņu,
Mīļus vārdus runādams.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24925.

Es bāliņa māsa biju,
Es bāliņa kājas āvu;
Kādu radu tautu meita,
Gul pie mana bāleniņa.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24926.

Es gulēju maigu miegu,
Tautiets miegu negulēja.
Kādi vēji, viesulīši
Tavu sirdi kustināja?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24927.

Es gulēju pie māmiņas,
Sagšā kājas satinuse;
Pirmo nakti ar tautieti
Griestos skrēja villainītes.
270d.

24928.

Es gulēju pie māmiņas,
Sagšā kājas satinuse;
Vells atspēra tautu dēlu,
Tam jāiet klātgulēt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24929.

Es izaužu paladziņu
Pusi linu, pus pakulu;
Uz tā linu pate gulu,
Uz pakulu tautu dēls.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24930.

Es miedziņa negulēju
Pirmo nakti tautiņās,
Visu nakti sasēdēju,
Ar Laimiņu runādama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 210 -

249301.

Es nezinu, kālabad
Man sirsniņa drūmējās:
Tautu dēls kā drudzītis
Gul āz manas muguriņas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24931.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otras nakts negulēšu:
Es redzēju viņu nakti
Tev bij viena suņa daba.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Es pie tevim, tautu dēls,
Otru nakti negulēšu;
Es gulēju izgājš' nakti,
Tev bij suņa ticībiņa,
Reiz' uz reizes mutes devi,
Roku bāzi azotī.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24932.

Es pie tevis, tautu dēls,
Otru nakti negulēšu:
Es redzēju šito nakti,
Tevi naiki blusas ēda.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24933.

Es piegulu pie tautieša
Kā pie īsta bāleliņa;
Man sirsniņa drūmējās,
Ko tik gauži gumzījās.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24934.

Es piegulu pie tautieša,
Cerēj' brīdi vien gulēt;
Mīksta vieta, mīļi vārdi,
Gul' visam mūžiņam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24935.

Es piestāju pie krūmiņa,
Tūliņ manim ēna bija;
Es piegulu pie tautieša,
Tūliņ jauka valodiņa.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24936.

Es tev lūdzu, tautu dēls,
Es bez brunču negulēšu,
Es negribu citu gadu
Pirtī iet vai vai vai!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

24937.

Gaŗa bija tam naksniņa,
Kas gulēja sirdēstos;
Mūs' māsiņa sirdēstos
Tautu dēla klētītē.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24938.

Gaŗa mana pirma nakte
Pie tautieša pārgulēt;
Otru, trešu nebēdātu,
Būt' nedēļas gaŗumiņ'.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

24939.

Grib zemīte smalk' aŗama,
Grib tā smalki ecējama;
Grib meitiņa klātguļama,
Grib tā mīļi apņemama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Gribējās sirmi zirgi
Miežu salmu streijājami;
Gribējās tautu meita
Tautu dēla apķeŗama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24940.

Guldījām, sēdījām,
Vecu tiesu darījām;
Jau ganos sasēduši,
Pieguļā saguluši.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vadājām, guldījām,
Vecu tiesu darījām;
Jau tie bija sagulējši,
Jau ganos sasēduši.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

24941.

Gulēt glaudu sav' galviņu
Pie pelēka akmentiņa;
Labāk glaudu pie akmiņa,
Ne pie slikta tēva dēla:
Akmentiņis to naksniņu,
Tēva dēlis mūžiņam.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

24942.

Gul', akmeni, manu vietu
Pie tā grima tēva dēla!
Akmenim cieta sirde,
Tam nebira asariņas.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 211 -

24943.

Guli, guli, Madaliņa,
Apakš Jāņa kažociņa,
Celies pate neceļama,
Lāp' kažoku neliekama!
158 (Virgā).

24944.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām rociņām,
Gan es tevi modināšu,
Kad gailītis padziedās!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24945.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām(i) rociņām!
Kad rociņas nogulēsi,
Tad es tevi modināšu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 251 [Smukās (Remtes pag. Tk)],
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

1. Pats precēju, pats derēju
Sev dižanu līgaviņu.
Pats aizjūdzu kumeliņu,
Pats pārvedu sētiņā,
Pats pārvedu sētiņā,
Pats ielaidu klētiņā;
Pats vietiņu pataisīju,
Pats paņēmu klātgulēt.
Guli, mana līgaviņa,
Uz manāmi rociņām!
Kad rociņu nogulēsi,
Tad es tevi modināšu. -
Celies, mana līgaviņa,
Gailis dzied, gaisma aust!
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņi, galva sāp!
Kad es tiktu pie māmiņas,
Es izteiktu māmiņai,
Es izteiktu māmiņai
Šās naksniņas gulējumu.
Kur palika sārtie vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš!
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

2. čuči, guli, līgaviņa,
Uz manām rociņām;
Kad rociņas nogulēsi,
Tad es tevi modināšu. -
Celies, mana līgaviņa,
Nu rociņas nogulēji,
Nu rociņas nogulēji,
Nu miedziņu izgulēji.
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņi, galva sāp!
Es par galvu nebēdātu,
Kad es kļūtu pie māmiņas.
Es sūdzētu māmiņai
Šīs naksniņas gulējumu.
Kur palika sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
Tautu dēla klētiņā
Āboliņa cisiņās.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

24946.

Guli, mana līgaviņa,
Uz manām rociņām!
Kad saulīte uzlēkuse,
Tad es tevi modināšu.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

24947.

Guli, mana ļaudaviņa,
Uz manām rociņām!
Kad tu roku nogulēsi,
Tad es tevi maltu celšu.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24948.

Guli, mana māmuliņa,
Pie tās manas līgaviņas,
Kam tu manim tādu vedi,
Kas prātam nepatīk!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24949.

Gul', meitiņa, nebīsties,
Man micīte azotē;
Ja ļautiņi ko runās,
Likš' micīti galviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24950.

Gul' pie manis, tautu meita,
Līdz lielam azaidam:
Diži meži, platas lapas.
Neredz sauli uzlecam.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24951.

Guļu, guļu, mīgs naīt,
Ar jaunū ļaudaveņu,
Dūmuojūt, guoduojūt,
Kai byus myužu nūdzeivuot.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 212 -

24952.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar jauno līgaviņu.
Ko bij man miegam nākt,
Melni gultas paladziņi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Gulu, gulu, miegs nenāk [nenāca],
Ar jauno līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Melnu klāja paladziņu.
Lai būt' melns, ja būt' melns,
Kaut nebūtu salāpīts,
Kaut nebūtu salāpīts
Ar kažoka ielāpiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Guļu, guļu, miegs nenāk,
Ar laisko līgaviņu.
Kā bij man miegam nākt,
Rupji, melni paladziņi.
Lai būt' rupji, ja būt' rupji,
Kad būt' balti izvelēti!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24953.

Gulu, gulu, miegs nenāk,
Pie jaunā arājiņa.
Kur būs man miegam nākt,
Melli tam paladziņi.
Es bij' baltus ieraduse,
Pie māmiņas uzaugdama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24954.

Guļu, guļu, miegs nenāk,
Pie nelieša tēva dēla.
Ko bij man miegam nākt,
Nav neviena mīļa vārda.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

24955.

Gulu, gulu, miegs nenāca,
Pie tās jaunas līgaviņas:
Cieta guļa, zems pagalvis,
Dzedri vārdi līgavai.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Gulu, gulu, nenāk miegs,
Pie atraiša arājiņa:
Cieta gulta, zems pagālis,
Dzedri vārdi atraišam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Ko, brālīti, tu raudāji,
Gultmalāi sēdēdams?
Cieta gulta, zems pagalvis,
Dzedri vārdi līgavai.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24956.

Kaunies, manu bāleliņ,
Tautu meita nekaunās:
Pliki lieli, bez rinduka,
Gul pie mana bāleliņa.
346 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sen dzirdēju, nu redzēju
Bezkaunīgu tautu meitu:
Pliki lieli, bez rinduka,
Gul pie mana bāleliņa.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24957.

Ko dara Jānītis
Tik ilgi klētī?
Nu plūc Jānītis
Pelēku vistu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24958.

Ko liedziesi, tautu meita,
Ko tik daudzi zvērējies?
Jau tu biji gulējuse
Pie tā mana bāleliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24959.

Kuŗš brālītis tā mīl māsu,
Kā mīl mani tautu dēls:
Apsedz mani ar svārkiem,
Ietin kājas kažokā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24960.

Labāk būtu trīs vasaras
Brāļam cūkas ganījusi,
Nekā būtu vienu nakti
Pie tautieša gulējusi.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

24961.

Mācies, Priciņ,
Blakām gulēt:
Cel kāju virsū,
Šauj roku apakšā!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24962.

Maigu miedziņ' i gulēju
Uz tautieša rociņām;
Kad rociņu nogulēšu,
Tad viņš mani modinās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 213 -

24963.

Maigu miegu es gulēju
Uz tautieša rociņām,
Tur aizmirsu visas bēdas,
Visas ļaužu valodiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24964.

Mele mele tautu māte,
Saka, silta gulēšana.
Pirmo nakti pārgulēju
Kā pie ledus gabaliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24965.

Mīlē mani tautu dēls,
No sirsniņas nemīlē:
Apsedz mani ar kažoku,
Vienu pupu neapsedz.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24966.

Mīļi guldu tautu dēlu,
Viņš pats mīļi negulēj';
Ar sagšīnu pašu sedzu,
Kājas tinu piešuvī.
1191 [Ēveles draudzē].

24967.

Mīļo mani, tu tautieti,
Nu es tava mīlējama;
Pieņem mani, apsedz mani,
Satin kājas kažokā!
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

24968.

Mička mička mūs' māsīna,
Pie puišim gulēdama;
Gulēdama izgulējse
Savu puķu vainadzīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

24969.

Mūs' māsiņu ieslēguši
Vienu pašu klētiņā;
Svainīts guļ gubenī
Ar vecām draugaļām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24970.

Mūsu meita neapgula,
Tā aprausa uguntiņu;
Tautu meita, tā apgula,
Neaprausa uguntiņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

24971.

Jurītis ievīla
Ilzīti klētē
Ar sieru, ar medu,
Ar mīļiem vārdiem.
Ilzīte klētē
Gauži raudāja.
Dreijāta, veijāta
Jurīša gulta;
Skujaini, rozaini
Ilzītes palgi.
Ko saka zvierbulis,
Pa jumtu lēkdams?
Te gulēs Jurītis
Ar savu Ilzīti.
158 [Nīcā].

1. Ko teic zīlīte
Uz klēts jumta?
Puisīts ar meitiņu
Klētiņā gul.
Slīpēta, dreijāta
Puisīša gultiņa;
Puķaini, rožaini
Meitiņas palagi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24972.

Ne mūžam nedabūju,
Kas pazuda šovakar:
Pazūd mani sārti vaigi,
Nav mūžam dabūjami.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24973.

Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Raug' pupus, dod muti,
Cel kāju virsū!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24974.

Neguli, brālīti,
Cietajā miegā:
Vajaga dui ganu,
Dui darbenieku.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24975.

Neguli, māsiņa,
Kā tautas gulda,
Cērt pliķi pie aušu,
Griez muguriņu!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

- 214 -

24976.

Nerunāji, man' brālīti,
Pirmo nakti gulēdamis:
Visi četri klētes pakši
Pirmo nakti klausījās.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Nerunāji, mūs' brālīti,
Šo naksnīnu gulēdams:
Šo naksnīnu klausījās
Visi klētes pamatīni.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24977.

Neteci, pelīt,
Zem tās klētiņas,
Tur gul jauns puisis
Ar jaunu meitiņ'!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Zīlīte, žubīte,
Nilien jumtā,
Tur gul Jānīts
Ar savu Līzīti!
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

24978.

Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani tautu dēls:
Ar svārkiem mani sedza,
Kājas tina kažokā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Neviens mani tā nemīl,
Kā mīl mani līgaviņa:
Apsedz mani ar raibīti,
Ietin kājas palagā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

24979.

Pirmo nakti jauni ļaudis
Vis tik mīļi negulēja;
Jau otro, jau trešo
Ūdens cauri netecēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24980.

Pirmo nakti pie tautieša
Kā lapiņa sadrebēju;
Otru nakti, trešu nakti
Silta guļa, mīļi vārdi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24981.

Pirmo nakti sabāros,
Ar tautieti gulēdama:
Man bij sagša, paladziņis, -
Kur tev svārki, kažociņis?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ar tautieti sabārosi,
Gubenī gulēdama:
Mana sagša, mans palags
Tev teicami piederēja.
121 [Gulbenē (Md)].

24982.

Pirmo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama:
Mani palgi, villānītes,
Tavi pliki gultas koki.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Pirmo nakti sasanīdu,
Ar tautieti gulēdama:
Man bij sagša, paladziņš,
Viņam pliki gultas galdi.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Sasabāru ar tautieti,
Izavēļu maliņā:
Manas sagšas, mans palags,
Tev tie salmi [tās cisas] piederēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24983.

Piermo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama:
Viņam savu cisu žēl,
Man žēl savu paladziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24984.

Pirmo nakti tā gulēja,
Ūdens cauri netecēja;
Jau otro, jau trešo
Vilks ar jēru cauri skrej.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

24985.

Pūsti, guli, tautu dēlis,
Uz manām villainēm,
Gan tu biji klāstījies
Ar veciem kažokiem!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24986.

Sagula liepiņa
Ar ozoliņu,
Sagula mūžam,
Ne vienu nakti.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 215 -

24987.

Saguldīju lāču māti
Uz pašiem Mārtiņiem;
Kad aties pusgavēnis,
Tad mēs viņu piecelsim.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

24988.

Salda bija zemenīte,
Vēl jo salda tautu meita;
Kad gulēju, tad apkampu
Ar abām rociņām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24989.

Saule spīd klētiņā,
Mēnestiņis paklētēi;
Mūs' māsiņa gultā gul,
Tautu dēlis pagultē.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

1. Mēnestiņis klētēi lēca,
Saule lēca paklētēi;
Tautu dēlis gultā gul,
Tautu meita pagultē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Saule rite klētiņāje,
Mēnesiņis paklētē;
Māt' ar meitu gultā gule,
Arājiņis pagultā.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

3. Saule spīda klētiņā,
Mēnestiņis paklētē;
Mūs' māsiņa klētiņā,
Tautu dēlis paklētē.
266 [Jelgavā].

24990.

Saulīt balta tecēdama,
Redzi manas asariņas:
Vakar vežu līgaviņu,
Šonakt puiši nogulēja.
18 (Meņģelē), 95.

1. Saulīt balta, tu redzēji
Manas gaudu asariņas:
Vakar vežu ļaudaviņu,
Šonakt meitas nogulēja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Saulīt, gaisu tecēdama,
Redzi Jāņa asariņas:
Vakar Jānis sievu ņēma,
Šonakt citi piegulēja.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24991.

Šovakar sagula
Div' sveši ļauži;
Rītā celsies
Div' mīļi draugi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24992.

Sedz, tautieti, manas kājas
Riņķotāi kažokā,
Es tev likšu dzīvodama
Savus brunčus pagalvī.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

24993.

Zīlīte, žubīte
Ielīda jumtā;
Tā līda Līzīte
Pie sava Jurīša.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24994.

Silta guļa, mīksta guļa
Zem tautieša kažuciņa;
Tik vien tās vaines bija:
Nakti daudz knosījās.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24995.

Silti man saltumā
Ar māmiņas villainīti;
Tautu dēla brūni svārki
Kā tie leda gabaliņi.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24996.

Skaista, balta man' māsiņa
Gulēj' zirgu stallītē.
Kas laiskam klēti cirta,
Visu krogu dzērājam?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24997.

Skaista mana līgaviņa,
Skaista dienu, skaista nakti;
Skaista dienu pie darbiņa,
Skaista nakti klātgulēt.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Laba mana līgaviņa,
Laba dienu, laba nakti;
Dienu laba pie darbiņa,
Nakti laba klātgulēt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 216 -

24998.

Smuka brāļa līgaviņa,
Gultiņā gulēdama;
Kad jāiet rijiņā,
Iet kā lācis ņammādams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24999.

Svārkiem sedzu, kažokiem
Savu jaunu līgaviņu,
Lai tā guļ maigu miegu,
Lai neraud māmuliņas.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

25000.

Svārkiem sedzu tautu meitu,
Sev draudziņa gribēdams;
Nost tā manus svārkus sviede,
Nost ar pate lavījās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Svārkiem sedzu tautu meitu,
Lai gulēja visu nakti;
Nostu manus svārkus grūda,
Nostu pati raisījās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

25001.

Tas Mārčiņš ar Anniņu
Biksītēm samijuši;
Citu gadu šādu laiku
Dzersim bikšu līkaupiņas.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

1. Ai sirsniņ, ai mutīt,
Samijam biksītēm!
Citu gadu šādu laiku
Dzersim bikšu līkopiņ'.
110 [Cēsīs].

25002.

Tautiets mani mīļu tura,
Es tautieti vēl mīļāku;
Es pie viņa tā gulēšu,
Ūdens cauri netecēs.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

25003.

Tautu meita brālim
Muguru grieza.
Kudini, brālīti,
Lai griež priekšu!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25004.

Cik saltumu nenosalu,
Ar tautieti gulēdama:
Tautiešam strupi svārki,
Man bij šaura vilnānīte.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

25005.

Tikām projām es neiešu,
Līdz māsiņa apsolīs,
Līdz māsiņa apsolīs
Saldu alu, brandavīnu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25006.

čuči, guli, mātes meita,
Baltajos palagos,
Lei tas tautas neveiklītis
Tinās svārku ķeldeŗos.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25007.

Vakar ņēmu līgaviņu,
Šonakt cūkas nogulēja.
Paldies Dievu Dieviņam,
Man rociņa labi gāja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

25008.

Vakars labs, vakarīns,
Vakars laba nedarīja:
No šā paša vakarīna
Meitas vārdu nedzirdēju.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

25009.

Viegli guļu, viegli ceļos
Uz bāliņa egles sola;
Grūts gulēt tautiņās
Āboliņa cisiņās.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

25010.

Vienu nakti pārgulēju
Tautu dēla gultiņā;
Otru nakti negulēju,
Tai gultā puišu smaka.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

25011.

Visa mana galva sāp,
Ar tautām runājot.
Kas kaitēja bāliņam
Pie atvestas negulēt!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kas kaitēja bāliņam
Pie atvestas negulēt!
Man galviņa sāpēt sāp,
Ar tautām baŗoties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 217 -

25012.

Visu nakti sasēdēju
Uz pagāļa raudādama:
Cieta gulta, zems pagālis,
Grīns tautietis klātgulēja.
232 [Talsos (Tl)].

25013.

Visu nakti tautu dēls
Knosīties knosījās;
Es nevaru brīnumiem,
Viņu smagi blusas koda.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

25014.

Cērt kociņu pie kociņa,
Tad būs biezs līdumiņš;
Liec mutīti pie mutītes,
Tad būs silta gulēšana!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

47757.

Ak tu šķelmis tautu dēls,
Bij man tevis sen zināt!
Pie siekstītes tev gulēt,
Ne pie mana augumiņa;
Tevis dēļ niecināja
Manu daiļu augumiņu.
161 [Kabiles Kld].

47758.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu pie vīra, nu pie vīra!
Uja velns, uja velns,
Nu jāiet klātgulēt!
319 [Plāteres Rg].

47759.

Arājam sieva bija
Pilna kausa dzērājiņa;
Cisu vidā gulētāja,
Ne cisiņu maliņā.
241 [Lubānas Md].

47760.

Cīrulis dziedāja
Uz klētes jumta,
Mūs' māsa gulēja
Pie jauna vīra.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47761.

Dēl māt, dēl māt,
Strups paladziš;
Jauņev ieleic
čaps cisiņas.
445 [Ugāles Vp].

47762.

Es dzierdēju: klētītēje
Šonaksniņu spārdījāse;
Tautu dēlis mūs' māsiņu
Šonaksniņu saspārdīja.
129 [Gudenieku Azp].

47763.

Dzierdēju klēte
Klauvējam;
Mūs' brālis tautu meitu
Saklauvēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47764.

Es cerēju ar tautieti
Vienu nakti vien gulēt;
Silta guļa, mīļi vārdi,
Guļ' visam mūžiņam.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47765.

Es pasoku tev, muoseņ,
Šū naksneņu nagulēt;
Kab padūt muotei ziņu
Koč ar meža bolūdīti.
414 [Stirnienes Rz].

1. Es sacīju tev, muosiņ,
Šū naksneņi nagulēt;
Nūsyutēti muotei ziņi
Koč ai uoru lakstīgolu.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47766.

Es tev lūdzu, tautu meita,
Apsedz mani šonaksnīn(u);
Apsedz mani šonaksnīnu,
Tev piedera villānīte.
Kad tu brauksi - es iejūgšu -
Man piedera kumeliņš.
94 [Dunikas Lp].

47767.

Ganos dzinu, kreklu šuvu,
Pie ozola mērīdama;
To iedevu tautietim,
Pirmo nakti klātguļot.
197 [Krotes Lp].

47768.

Gaŗis manis arājiņis
Kā tā gaŗa vasariņa,
Es iegulu līkumā
Kā siltā saulītē.
129 [Gudenieku Azp].

- 218 -

47769.

Gauži raud jauni vīri,
Gultas stabus turēdami;
Nu guļ mana līgaviņa,
Div saulītes starpiņā.
127 [Grostonas Md].

47770.

Gul pie manis, tautu dēls,
Šo gaŗoi naksniņu,
No šās nakts gulējuma
Būsi mans arājiņš;
Būsi mans arājiņš,
Sauksi savu līgaviņu.
99 [Dzelzavas Md].

47771.

Guli, guli, tu Anuža,
Tu ar miegu nagulēji;
Sāni guļ, acis guļ,
Ausis tavas nagulēja.
580a.

47772.

Guli klātu, tautu meita,
Bet ražena turējies;
Apsedz savas baltas krūtes,
Ietin kājas villainē.
605 [Skolas].

1. Guli pie manis, tu meitiņa,
Bet raženi turies;
Apsedz savas baltas kājas,
Satin rokas villānē.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47773.

Gulu, gulu - mīgs naīt -
Zam tū zaļu lozdu (kryumu);
Meiksta vīta, suoni suop,
Nalauluota ļaudaveņe.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47774.

Ik rītiņa saule lēca
Manos dvīļa palagos,
Neļauj tādam dzērājami
Šī palaga sagulēt.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47775.

Kuo, Odumi, tu treisēji,
Ar manim gulādams?
Mošeņ tevi soltums jāmja,
Ka ap mani apsačēri.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47776.

Ko jūs abi gulējāt
Vienā cūku midzenē,
Brunčos kājas satinuši,
Maisā galvas sabāzuši?
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47777.

Ko saka zvierbulis,
Jumte cierzdams:
Te gul Jēkabs
Ar savu Anniņu.
129 [Gudenieku Azp].

47778.

Laimīt, mana māmulīte,
Kas man svieda tautu dēlu?
Īsa diena, gaŗas naktis,
Būs man laika kavētājs,
Labo sānu sildītājs.
560 [Rīga ].

47779.

Linu linu, ne pakulu,
Man deviņi paladziņi:
Div paklāju, div apsedzu,
Div paliku pagalvī.
291 [Orgresgala Rg].

47780.

Līgaviņa mūža raud,
Kāda mūža vēl vajag?
Ar saulīti apgulās,
Ar saulīti uzcēlās,
Vēl gultā sēdēdama,
Uz palaga kājas aun.
132 [Ikšķiles Rg].

47781.

Mans brālītis klētī guļ,
Tautu meita aizkrāsnē.
Nāc ārā, tautu meita,
Gul' brālīša līkumā!
443 [Turlavas Kld].

47782.

Sarkanbārdis klētī guļ,
Suska peska istubai.
Vedat jel susku pesku
Sarkanbārža līkumai.
427 [Tadaiķu Lp].

- 219 -

47783.

Miega pele, miega pele,
Bāliņ, tava līgaviņa:
Jau tā guļ naksniņā,
Vēl tā snauž dienasvidu.
241 [Lubānas Md].

47784.

Mīga, pele, mīga pele,
Bruoleņ, tava ļaudaveņa:
Kod es guoju, kod īdama,
Tod atrodu midzinē.
44 [Bebrenes Il].

47785.

Nabādoj tu, Aneit,
Juoneits tevi pažāluos:
Guldamīs, caldamīs
Sateis kuojas kažukā.
143 [Jāsmuižas D].

47786.

Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Rocies kā vepris
Otrā pusē.
141 [Ivandes Kld].

1. Neguli, brālīti,
Kā tevi gulda,
Dodi mutes, raugi pupus,
Celi kājas, kā tev dere.
129 [Gudenieku Azp].

47787.

Nepiekusu, malt iedama,
Ne iedama druviņā,
Kā piekusu gulēdama
Ar nikno tēva dēlu.
115 [Galgauskas Md].

47788.

Noplīsuši man svārciņi,
Jāvelk vien mugurā;
Vāja vāja man sieviņa,
Jāiet vien klātgulēt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47789.

Nu ir laiks, nu ir laiks,
Nu nav vīra sētiņā;
Neēdusi gulēt gāju,
Ne vietiņas taisījuse.
109 [Ērķemes Vlk].

47790.

Paēdusi miltu putru,
Atsagulu lāviņā;
Šķitu vīriņ i guļam,
Manas pašas vēderiņ'.
373 [Sarkaņu Md].

1. Atsagulu luoviņā
Bīzas putras pīāduse;
Šķitu veiriņu guļūt,
Munas pošas vēderiņš.
494 [Viļānu Rz].

47791.

Pats es gāju maltuvē,
Līgaviņu pūtināju;
Mana jauna līgaviņa
Gultā acis spidzināja.
263 [Mēmeles Jk].

47792.

Pirmo nakti gulēt iešu
Ar jauno līgaviņu.
Ja būs silta gulēšana,
Tad būs mīļa dzīvošana.
224 [Lielvārdes Rg].

47793.

Pirmo nakti sarājos,
Ar tautieti gulēdama;
Tev bij savu cisu žēl,
Man bij savu paladziņu.
Tavas cisas purvā aug,
Kur aug mani paladziņi?
183 [Kazdnagas Azp].

47794.

Pie puisīša atsagulos,
Kā lapiņa drebēdama;
Jau kā labi pagulēju:
Edz kur laba gulēšan(a)!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47795.

Pīņem mani, tautu dāls,
Kai māmeņa sovu bārnu;
Līc rūceņas zam galveņas,
Satin kuojas kažukā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47796.

Sadarēti sadarēju
Ar bruoleņa ļaudaveņu;
Sadar dīnu pī darbeņa,
Sadar nakti puorguļāti.
170 [Kapiņu D].

- 220 -

47797.

Saka mani daudz ēdot,
Maigu miedziņ i gulot.
Daudzi ēdu neēdusi,
Maigi gulu negulējse.
373 [Sarkaņu Md].

47798.

Seņ apīti teirumeņi,
Seņ runeņis izrunuotas;
Seņ runeņis izrunuotas,
Meiksta vīta izgulāta.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47799.

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Nava kauna tautu meiti:
Plikas ciskas, bez rinduka
Guļ pie mana bālēliņa.
112 [Ezeres Kld].

1. Dievs nedod, es negribu
Bezkaunīgu brāļa siev(u):
Plikas ciskas, bez lindruku
Guļ pie mana bāleliņa.
21 [Apriķu Azp].

47800.

Sylta saule, sylta saule,
Zaļas auzas teirumā.
Guļ pi suona gona skaista
Nalauluota ļaudaveņa.
143 [Jāsmuižas D].

47801.

Sieviņ, mana sirdspuķīt,
Apsedz mani lindrakiem,
Es tev gribu mīļodams
Bikses likt pagalvī.
166 [Kalsnavas Md].

47802.

Sīviņ munu, sirdspukīt,
Bikšu šyut tu namuoki.
Juo muocātu biksis šyut,
Tad mes meili pagulātu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47803.

Smagi pūta sila priede,
Smalka lietus pielijusi;
Smagi pūta līgavīna,
Uz rocīnas gulēdama.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

47804.

Šnokta, šnokta muns veiriņš,
Aiz muguras gulādams;
Grīžu prīšku, devu mutes,
Kaida lyga vēl vajaga?
604 [Dažādi iesūtītāji].

47805.

Tāvs muotes mīli lyudze,
Lai gulēja vysu nakti.
Muote tāvam atsaceja:
Es, veceit, naguleišu.
89 [Dricēnu Rz].

47806.

Tu, tautieti, miegu guli,
Kādu miegu es gulēju?
Kā bitīte izlodāju
Visas lāvas, pasolītes.
127 [Grostonas Md].

1. Tu, tautiet, miegu gul',
Kādu miegu es gulēj'?
Visas tavas pasolītes
Kā vistiņa izložņāju.
281 [Neretas Jk].

47807.

Voi tuodēļ pūru bridu,
Ka siliņu puortecēju?
Voi tuodēļ leigaviņa,
Ka naksniņu puorgulēju.
605 [Skolas].

47808.

Vārī, māte, biezu putru,
Redz kur laba ķepēšana!
Daved, tāvs, mīkstu sievu,
Redz kur silta gulēšana!
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47809.

Vieglas guļ līdaciņas
Villainos ezeros;
Tā gulēja mātes meita
Mīkstos dūnu spilvenos.
245 [Lutriņu Kld].

47810.

Viena pati es gulēju
Priežu baļķu klētiņā,
Tautu šķelmis ar gulēja
Ar apautām kājiņām.
338 [Rankas C].

- 221 -

d) Rītā modina; jaunais pāris pieceļas, apģērbjas un iznāk no klēts

25015.

Augšām, augšām, negul vairs,
Mana jauna līgaviņa!
Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē;
Vai kauniņa tev nebija,
Mana jauna līgaviņa?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

2. Guli, mana līgavīna,
Ja kaunīna tev nebij:
Mana veca māmulīte
Agri dzied maltuvē.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25016.

Aust', gaismiņa, pamazām,
Man rītiņu kavēdama!
Ilgi biju gulējuse
Ar neveiklu tēva dēlu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25017.

Aust' jele, gaismiņa,
Lec jele, saule:
Man gaŗa naksniņa
Pie tautu dēla.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Aust', gaismiņa, lec, saulīte,
Jele mani žēlodama:
Gaŗa manim šī naksniņa
Ar to tautu netiklīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25018.

Bez sierdēsta es apgulu,
Ar sierdēstu piecēlos,
Ka Dieviņis man nedeva
Pa prātame gulētāju.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

25019.

Dievers māršu mīļi cēla,
Pie gultiņas stāvēdams:
Celies, māršiņ, aunies kājas,
Iesim abi maltuvē!
121 [Gulbenē (Md)].

25020.

Dziedi, dziedi, tu gailīti,
Kājām laktu spārdīdams:
Vakar vesta līgaviņa
I ceļama necēlās.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Gailis laktu saspārdīja,
Visu nakti dziedādams:
Vakar vesta līgaviņa
I ceļama necēlās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25021.

Es piegulu pie tautieša,
Kā lapiņa drebēdama;
Jau rītāi celdamies:
Celies, manu arājiņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25022.

Es piegulu pie tautieša,
Kā lapiņa drebēdama;
No rītiņa atmožos
Kā pie īsta bāleliņa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25023.

Es cerēju šo rītiņu
Agri agri piecelties;
Silta guļa, mīļš tautiets,
Tīk ilgāki pagulēt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

25024.

Gailīts dzied laktiņā,
Māmuliņa maltuvē;
Mana jauna līgaviņa
Gultā acis spridzināja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

25025.

Guli, guli, necelies,
Jaunā vīra līgaviņa,
Gaidi māti pieceļam,
Rokā darbu iedodam!
226 [Kandavā (Tl)].

25026.

Guļu miegu nenākam,
Gaidu tautu pieceļam;
Tautas cēla saulītē,
Gribēdamas nicināt.
325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25027.

Ķikuriku, tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Es gribēju vēl gulēt,
Apkārt griezt līgaviņu.
24 [Lēdurgas draudzē].

- 222 -

25028.

Ķikurigu, tu gailīti,
Kam tik agri padziedāji?
Nu vēl mana līgaviņa
Priekšu grieza, mutes deva.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)].

25029.

Ķikurigu, tu gailiņ,
Kam tik agri padziedāji?
Vēl manai līgavai
Vissaldais miedziņš nāk.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25030.

Ķiķerigu, tu gailīti,
Kam tik agri tu dziedāji?
Man bij jauna līgaviņa,
Netīk iet māļu malt.
216 [Ventspilī].

25031.

Laiska mārša klētī guļ,
Saule durvis vizināja;
Kas māršai negulēt,
Vīramāsas malējiņas.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

25032.

Maigu miedziņ' i aizmigu
Svešas mātes cisiņās;
Maigu miedziņ' i aizmigu,
Gaudu vārdiņ' i dzirdēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25033.

Miega cūka ilgi guļ,
Saule lēca kājgalī,
Maizes kule pagalvī,
Putras spannis pagultē.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

25034.

Nāc, gaismiņa, lēni lēni,
Lec, saulīte, vēl lēnāki:
Maza mana ļaudaviņa,
Nevar lēti piecelties.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

25035.

Neguli, māršiņ,
Tik ilgi klētē,
Ej jele stallē
Gosniņas raudzīt!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25036.

Neguli, svainīt,
Tik ilgi klētē,
Ej jele stallē
Kumeļus raudzīt!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Negul', bāliņ,
Līdz dien' klētē,
Ej jele laukā
Kumeļus raudzīt!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

25037.

No rītiņa celdamies:
Vai Dieviņ, galva sāp!
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
Nu gaudīšu māmiņai
Šīs naksniņas gulumiņu.
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Mana jauna līgaviņ.
- Gan tu jūgsi, gan es braukšu,
Gan tu mani pavadīsi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Lai es braucu pie māmiņas!
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi.
Tur tu brauksi, tur paliksi,
Tu sūdzēsi māmiņai
Šīs naksniņas gulējumu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Vienu nakti izgulēju
Ar tautieti klētiņāi.
No rītiņa celdamās:
Vai Dieviņi, gāla sāp!
Jūdz, tautieti, kumeliņu,
Nu es braukšu pie māmiņas.
- Ne es jūgšu, ne tu brauksi,
Tur, braukuse, tu paliksi;
Tur paliks sirms zierdziņis,
Tur rakstītas kamaniņas.
- Pliķi cirtu tautiešam,
Pate jūdzu kumeliņu,
Lai redzēja tēvs māmiņa,
Kam netiklu audzināja,
Kam netiklu audzināja
Man' maizītes arājiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25038.

Piecel mani, sveša māte,
Šādu ziemas gabaliņu:
Vēl es biju ieraduse
Māmuliņas cēlumiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 223 -

25039.

Pūš, bāliņi, vaŗa tauri,
Kalniņā stāvēdams,
Lai ceļās tā meitiņa,
Ko celdami nepiecēla.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

25040.

Tautiets gulda mūs' māsiņu
Līdz pusdienu klētiņā.
Māsa saka: saule lec!
Tautiets saka: mēnesnīca!
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

25041.

Teci, mans kumeliņš,
Tev pātagas nevajaga;
Celies, mana līgaviņa,
Tev nevajga cēlējiņa!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

25042.

Trūksties, māsiņ,
Papriekš augšā,
Atsper tautieti
Kājiņu galā!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25043.

Uzceliesi, tautu meita,
Govis māva laidarā;
Uzceliesi, tautu dēli,
Zirgi zviedza stallītī!
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

25044.

Ceļ, māmiņa, meitas malt,
Lai guļ mana līgaviņa:
Ne mūžami meitas mala,
Mūžam mala līgaviņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Cel, māmiņa, meitas maltu,
Lai guļ mana līgaviņa:
Šim gadam meitas mala,
Mūžam mana līgaviņa.
1311 [Apē (Vlk)].

25045.

Ceļat, tautas, mūs' māsiņu,
Negaidāt gaiļu laiku:
Maģa bija mūs' māsiņa,
To nospieda villainītes.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25046.

Celies agri, jaunā mārša,
Vāri agri brokastiņu:
Tavi jauni dieverīši
Agri gāja pļaviņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Celies agri, jaunā mārša,
Vāri agri azaidiņu:
Jau jaunie dievertiņi
Sen silā gavilē.
106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)].

2. Celies agri, jaunā mārša,
Taisi agri brokastiņas:
Jau tie tavi dieverīši
Lina lauku apsējuši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25047.

Celies agri, mūs' māsiņa,
Liec spangotu vaiņadziņu,
Lai spīd tavis vaiņadziņis
Pret to rīta auseklīti!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25048.

Celies agri neceļama,
Lielu radu brāļa māsa,
Kā tev kauna i nebij,
Dieveŗiem cilājot!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25049.

Celies agri, tu tautieti,
Piecel mani celdamies:
Ieradusi bāliņos,
Ik rītiņa māte cēla.
60 [Salacā (Salacas pag. Vlm)].

25050.

Celies, māršiņa,
Gaismiņa laukā!
Ies tavas gosniņas
Neslauktas ganos.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

25051.

Celies, māršīna,
Gaismīna laukā!
Dzīs tavi ganīni
Bez gabalīna;
Virs tavi kāposti
Bez pavaldzīna.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 224 -

25052.

Celies, māršiņa,
Putraimus malt,
Izvirs kāposti
Bez putraimiem!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25053.

Celies, māsiņa,
Gaismiņa laukā!
Aun savas kājiņas,
Liec vainaciņu!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

25054.

Celies, māsiņa,
Putriņu malt!
Kad celsies dēlu māte,
Vainās tavu malumiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

25055.

Celies, mana līgaviņa,
Kad es tevi maltu cēlu;
Tad es tevi maltu cēlu,
Kad rociņas nogulēju.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25056.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Es tev došu griķus malt,
Māsiņai tīrus rudzus.
18 (Kliģenē), 36, 42, 68.

25057.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Ik rītiņa saule leca
Mīkstos dūju spilvenos.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

25058.

Celies, mana līgaviņa,
Necelies vaidēdama!
Jau tā saka celdamies:
Vai Dieviņ, galva sāp.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Celies, mana līgaviņa,
Gaiļi dzied, gaisma būs.
Līgaviņa atsacīja:
Vai Dieviņ, galva sāp!
Ar svārkiem, kažokiem
Sedzu savu līgaviņu,
Lai tā guļ maigu miegu,
Lai galviņa nesāpēja.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

25059.

Cīrulis dziedāja
Jumtā lekdams:
Tur guļ Ancīts
Ar savu Grietiņu.
Ancīti, bālī,
Celies augšā,
Jau tavi kumeļi
Dīžāt dīžā;
Grietī, māsī,
Celies augšā,
Jau tavas telītes
Īdēt īdē!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25060.

Cīrulīts dziedāja
Virs klētes jumta;
Māsiņa raudāja
Tautiņu klētē.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

25061.

Cūka cūka, ne māršiņa,
Mana brāļa līgaviņa:
Saulē cūkas nogulētu,
Kaut māmiņa necēlusi.
1253 [Kroņa laicenē], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

25062.

Ko es laba padarīju
Par to agru cēlumiņu?
Tikai galvu izsukāju,
Sev' raženi appuškoju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25063.

Kungam ņemt to meitiņu,
Ne manam brāliņam:
Saulītē cēlusēs,
Iz palaga kājas āva.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

25064.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nu būs man jāmaksā:
Dievers manas kājas āva,
Māsīciņa matus pina.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 225 -

25065.

Bēdz, manu bāliņu,
No klēts ārā!
Tā kuņa ieies,
Tie suņi saries.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

25066.

Es, māmiņa, tavu dēlu
Kā sivēnu nogulēju;
Viena pati iztecēju
Kā dzeltena cielaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

25067.

Iztecēja mans brālītis,
Kā gailītis dziedādams;
Tautu meita kā vistiņa
Cisiņās čabinās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

25068.

Ediņ, māsiņ,
Papriekšu ārā!
Atstāj tautieti
Klēts dibināi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

25069.

Labrīt, māsiņ,
Kā labi gulē?
- Gan labi gulē,
Bet viena vain':
Viena paša diža blusa
Visu nakti kustinē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

25070.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja,
Jau nakti gulējsi
Pie tautu dēla.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

25071.

Ne tāda māsiņa,
Kā vakar bija,
Sajaukta galviņa,
Samudzināta
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

25072.

Nebaries, dēla māte,
Ka es ilgi nogulēju:
To darīja silta guļa,
Tava dēla mīļi vārdi.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

25073.

No gultiņas vien redzēj'
Grīna vīra līgaviņ':
Smalki, balti paladziņi,
Stūŗi mirka asarās.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

25074.

Paldies saku tautiešam
Par naksniņas gulējumu;
Ķizu ķizu, dēlu māte,
Par dēliņa lolojumu!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

25075.

Pasakiesi, man' māsiņa,
Kā gulēji šo naksniņu?
Vai bij silta, mīksta gulta,
Tautiešam mīļi vārdi?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Sak', saki, māsiņa,
Vai silta guļiņa,
Vai silta guļiņa,
Vai mīļi vārdiņi?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

25076.

Savādāka mūs' māsiņa
No šīs naktes gulējuma,
Jau pagriezis tautu dēls
Pa savami prātiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25077.

Šorīt bija maģa salna,
Diža skāde notikuse:
Brūtei ausis nosalušas,
Brūtgānam deguniņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

47811.

Ak tu manis mīļš draudziņis,
Kur gulēji šo naksniņu?
Vai Rīgāje, vai Jelgavā,
Vai pie labas mātes meitas?
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

47812.

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Birst man gaužas asariņas:
Īsa bija man naksniņa,
Ar tautieti runājot.
109 [Ērķemes Vlk].

- 226 -

47813.

Celdamies, brālēliņ,
Satin sievu kažokā.
Guli, guli, līgaviņa,
Ja kauniņa tev nebija.
378 [Seces Jk].

47814.

Celies, mana jauņuvīte,
Mana dēla līgaviņa.
Ies tavas gosniņas
Neslauktas ganos,
Virs tavi kāposti
Bez putraimiem.
605 [Skolas].

47815.

Celies, mana jauņuvīte,
Mana dēla līgaviņa!
Jau saulīte uzlēkuse
Zelta starus vizuļo.
605 [Skolas].

47816.

Celies, mana līgaviņa,
Jau gailītis sen dziedāja;
Jau gailītis sen dziedāja,
Jau māmiņa maltuvē.
263 [Mēmeles Jk].

47817.

Celies, mana līgaviņa,
Neceliesi raudādam(a)!
Es iznešu kažociņu
No vilciņa biksītēm.
605 [Skolas].

47818.

Celies, manu Miķelīt,
Tev nevaid cēlājiņ'!
Māte savas meitas cēla,
Kas ceļ manu Miķelīt'?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47819.

Celies, meitiņ, agri agri,
Izper puisīti labi labi:
Pa tām basām kājiņām,
Pa to pliko vēderiņu.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

47820.

Cviķelēju, piķelēju,
Vīram skādi nedarīju;
No rītiņa mans vīriņis
Man gāliņu noglaudīja.
200 [Kuldīgas Kld].

47821.

čuči, guli, līgaviņa,
Uz manām rociņām.
Līgaviņa celdamās
Guģojās: galva sāp,
Kad tik tapt pie māmiņas
Baltā rožu dārziņā.
335 [Puzes Vp].

47822.

Dzied, gailīti, triec, gailīti,
Kājām laktu spārdīdams;
Vakar vesta vedekliņa
Līdz gaismai nogulēja.
211 [Ļaudonas Md].

47823.

Dzīd gailīts reitā agri,
Pīceļ kolpa, kolpyunīti;
Pīceļ kolpa, kolpyunīti,
Pīceļ munu ļaudaviņu.
143 [Jāsmuižas D].

47824.

Es tam tautu gailīšam
Deguniņu nositīš',
Ka tas agri padziedāj(a),
Mūs' māsiņas modināj'.
605 [Skolas].

47825.

Gailīt, manu dziedātāju,
Kam dziedāji rītā agri;
Kam dziedāji rītā agri,
Kam tik agri modināji?
109 [Ērķemes Vlk].

47826.

Gulēdama Dievu lūdzu,
Lai gailītis agri dzied;
Es apniku šo naksniņu
Apenīša rūktumiņu.
190 [Kokneses Rg].

47827.

Guli, guli, vedekliņ,
Da lelom brūkastem,
Vysas tavas vylnuonītes
Byus munā pyuriņā.
168 [Kalupes D].

47828.

Kāzinieki nezināja,
Kā piecelt jauno pāri.
Veca māte pamācīja:
Ar bērziņa žagariem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 227 -

47829.

Kumeļš kuoju narauduoja
Symtu jyudžu tecējīņ(a),
Kai raud muna līgaviņa,
Nu mīdzeņu cālusēs.
466 [Vārkavas D].

47830.

Kur es iešu, ko darīšu,
Rītā agri cēlusies?
Ne man govju, ne man aitu,
Ne no mātes mīļu vārdu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

47831.

Pirmu rītu tautiņāsi
Nezināju, ko darīt;
Ne man bija kūtī govis,
Ne māmiņas istabā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

47832.

Kikirigi geileits vuokšja,
Agri geiļi aizavuokši:
Pyrmū reizi mutis djavu
As sovai sīviņai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47833.

Kikaraga tēva gaili,
Kam tik agri padziedāji?
Īsa man bij šī naktiņa, -
Ne stundiņas gaŗumiņa.
476 [Vecpiebalgas C].

47834.

Lūgtin lūdzu tēva gaili,
Lai tas agri nedziedāja;
Man bij gaŗa šī naksniņa
Pusgadiņa gaŗumā.
127 [Grostonas Md].

47835.

Loba beju tāva maita,
Gudra veira ļaudoveņa:
Sauleitī cālusēs,
Uz pologa kuojas ovu.
182 [Kaunatas Rz].

47836.

Mīļa lēca šī dieniņa,
Agri agri uzcēlos,
Tautiets gulis apgulis
Pērnājo gulumiņu.
141 [Ivandes Kld].

47837.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja;
Jau tautu siekalām
Nosiekalāta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47838.

Nav vairs mūsu māsiņai
Vakarēja sārtumiņa,
Tautu dēls nomuskījs
Priežu baļķu klētiņā.
184 [Ķēču Rg].

47839.

Nav vairs tāda mūs' māsiņa,
Kā vakari izdevēmi:
Vaigu gali nobāluši,
Matu gali sajukuši.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

1. Nav vairs tāda mūs, māsiņa,
Kā vakar izdevām;
Jau actiņas nobālušas,
Vaigu gali iekrituši.
319 [Plāteres Rg].

47840.

No šā rīta mūs' māsiņa
Citādai prātiņai,
Jau pagrieza tautu dēlis
Pa savam prātiņam.
224 [Lielvārdes Rg].

47841.

Nebaries, dēla māte,
Ka es ilgi aizsagulu:
Mana sagša, tavs palags,
Tava dēla mīlestīb(a).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Sveša muotja staiguodama
Vīgli durvis vyrinuo.
Vairs nasabari, dāla muotja,
Ka jas iļgi aizaguļu:
Meiksta vīta, bolts pologs,
Tova dāla mīli vuordy.
18 [Andrupenes Rz].

47842.

Pats zynuoju meitu klēti,
Kur guļ muna ļaudoveņa.
Labreit, muna ļaudoveņa,
Leluo sīna pļuovējiņa!
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

- 228 -

47843.

Piecel mani, vīramāte,
Pirmo gadu tautiņās,
Saldu miegu ieraduse,
Pie māmiņas dzīvodama.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

47844.

Sak' tiešām, mūs' māsiņa,
Vai bij silta gulēšana;
Ja bij silta gulēšana,
Tad būs mīļa dzīvošana.
224 [Lielvārdes Rg].

47845.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Bez miedziņa nogulēju:
Trīs naksniņas līgaviņu
Uz rociņām noauklēju;
Kad rociņas nogulēja,
Tad es viņu modināju.
306 [Patkules Md].

47846.

Timsiņā gaisminas gaidu,
Gaismiņā soulites lacūt;
Soulī ceļūs, soulī gulūs,
Uz pologa kuojas avu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47847.

Vakar vežu ļaudaveņu,
Šūnakt cyukas nūgulēja;
Paladzeņu vīn atrodu
Pī klēteņas durovom.
247 [Makašānu Rz].

47848.

Vakarai sebi sebi
Saķer mani labi labi;
No rītiņa saķer cieti,
Saldi saldi nobučā.
40 [Basu (Bases) Azp].

47849.

Vaļa manim, liela vaļa,
Nu nav vīra sētiņā;
Es apāvu gultā kājas,
Uz pagalvi sēdēdam(a).
104 [Ēdoles Vp].

47850.

Vīgli gulu, vīgli cēļu
Uz buoleņa egles sūla;
Pi tautīša meiksta vīta,
Navar vīgli pīzaceļt.
174 [Kārsavas Ldz].

e) Mazgājas

25078.

Jūgsim zirgus, bāleliņ',
Brauksim pirkt ūdentiņ',
Brauksim pirkt ūdentiņ'
Māsiņai mazgāties!
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

25079.

Maize lēta, ūdens dārgs
Svešu ļaužu zemītē:
Stopu pirku, ortu devu,
Rokas vien nomazgāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25080.

Mazgā muti, tautu meita,
Met naudiņu ūdenā:
Tu jau pate gan zināji,
Še par naudu ūdentiņš.
47 [Ārciemā (Pāles pag. Vlm)].

25081.

Ūdens traniņi
Ūdeni vilka,
Saul' ar mēnesi
Mazgājās.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

25082.

Viss par naudu, viss par naudu
Svešu ļaužu zemītē,
I ūdens avotā
Ar naudiņu jāmaksā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

25083.

Nespārdi, māršiņa,
Mās(u) ūdentiņu!
Ai, rītu, pairītu
Vindāsi pati!
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

25084.

Kāda rada [Kādu radu] tautu meita
Ar to manu bāleliņu?
Abi divi slaucījās
Vienā zīdu nēzdogā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Kāda rada tautu meita
Ar to manu bāleliņu?
Abi muti mazgājās
Vien' avota ūdenā;
Abi muti slaucījās
Vienā linu dvielītī.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

- 229 -

47851.

Bruoļam muosa napatika -
Sadzan gūvis ganējusi,
Ko patika leigaviņa -
Pīzacēle gulējusi;
Uz pologa kuojas ave,
Bļūdā muti nūmozguoja.
358 [Rugāju Abr].

47852.

Ko mēs labu padarāme,
Šorīt agri celdamiese?
Sav, mutīti nomazgāja,
Sav' [Sev'?] raženi appušķoja.
129 [Gudenieku Azp].

47853.

Mazgājies, tautu dēls,
Skaidrajā ūdenī,
Tad varēsi slaucīties
Tautu meitas dvielītī.
87 [Drabešu (Drabužu) C], 110 [Ērgļu C], 112 [Ezeres Kld].

47854.

Paldies paldies, tautu dēlis,
Par to siltu ūdentiņu,
Kad būs mana sīka nauda,
Tad tev krietni samaksāšu.
282 [Nīcas Lp].

f) Guldāmais cienasts

25085.

Kas tā tāda tautu meita,
Mūs' maizītes nesējiņa?
Ne tā pļāva, ne tā kūla,
Ne likuse klētiņā;
Cits pļāvējs, cits kūlējs,
Šī maizīti iznesā.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

25086.

Laba mani tā māsiņa,
Kau(t) man cita tāda bijsi:
Līdz gailītis maltu cēla,
Priekš gaismiņas maizes deva.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25087.

Māršī mīļā,
Guldāma brandava!
Tad guli vesela
Pie mana bālīna!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

25088.

Man arī, man arī
Guldāmā brandvīna!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

25089.

Man arī, man arī
Guldāmās maizes!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Annīte, māsiņa,
Guldāmu kukuļu!
Kad mani guldīs,
Es tev došu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

25090.

Man arī, man arī
Guldīta siera!
Kad mani guldīs,
Es arī došu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

25091.

Jānīti, brālīti,
Guldīta šņabja!
Ilzīte, māsiņa,
Guldīta siera!
Es jums došu,
Kad mani guldīs.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

25092.

Nevaid gulējse
Mūs' māsiņa,
Slaukuse gosniņas,
Sējuse sieriņu,
Taisījse sviestiņu
Šo naksniņu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Es šķitu māršiņu
Gulējušu;
Cepuse maizīti,
Darījse sviestu.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

- 230 -

25093.

No maizītes es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Šļiku šļaku saņūcīta,
Atlēkuse garoziņa.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Maizītēi es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Rupji malta, maģ mīcīta,
Atlēkuse garoziņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

25094.

No sieriņa es pazinu
Tautu meitas tikumiņu:
Aizmiguse govis slauca
( Netīrā slauktuvē.)
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

250941.

Slinka gurķe tautu meita,
Nav maizīti mīcījusi:
Es atradu miltu sauju
Pirmajā kumāsā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

25095.

Tikuse tikuse
Mūs' māsiņa!
Sadzinuse govis,
Sējuse sieru,
Negājuse pirtī
Atmiega gulēt.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

25096.

Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Dzeŗam bikšu līkapiņas:
Tautu dēls, mūs' māsiņa
Biksītēmi samijuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

47855.

Andri, brālīt,
Guldāmās maizītes!
Nu tevi guldīs
Šovakar.
72 [Cesvaines Md].

47856.

Es gaidīju sav' māsiņu,
Ar kukuli atnākot;
Atnāk, galvu sajaukuse,
Ar tautieti gulējuse.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

47857.

Kas man dotu šovakar
Jaunu puisi klātgulēt,
Tam es dotu rītiņā
Lielu glāzi brandavīna.
560 [Rīga ].

47858.

Sveša māt, sveša māt,
Brokasta brokasta!
Gan esmu visu nakti
Klauvēt klauvējis.
119 [Gaujienas Vlk].

g) Ziedo jauniešu gultu

25097.

Dēj, mana vistiņa,
Div' oliņ' dienā!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

Table of Contents |View Entire Work