HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

i) Līgavu uzņem sievu kārtā, līgavaini vīru kārtā

24716.

Ai māsiņas, ai māsiņas,
Vairāk sievu ne meitiņu:
No meitiņu sievas virta,
Nevert meitas no sieviņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24717.

Dziedat, sievas, dziedat, sievas,
Viena sieva vairumā!
Raudat, meitas, raudat, meitas,
Viena meita mazumā!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Paldies Dievam,
Viena sieva vairāk!
Ķizu ķizu meitām,
Viena meita mazāk!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24718.

Iesatupa jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Tā tu tupi, tā tu peri,
Ka perēklis neizdziest!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

24719.

Gan bija māršīni
Sievīni tapte:
Jo koša autā
Ne vaiņakāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24720.

Jauna biju, nedrīkstēju
Sēsties sievas soliņā.
- Sēd, meitiņa, nebīsties,
Sieva būsi dzīvodama!
691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

24721.

Jauna sieva ietecēja
Vecu sievu pulciņā.
Pieņemat(i), vecas sievas,
Piedodat(i) padomiņu!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 224 [Kabilē (Kld)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24722.

Jauna vista ietecēja
Vecas vistas perēklī.
Es tev saku, jauna vista,
Neknāp vecās cālēniņus!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24723.

Jauna vista ietecēja
Vecu vistu pulciņā.
Pieņemat, vecas vistas,
Uzliekat cekuliņu!
224 [Kabilē (Kld)].

- 180 -

24724.

Jauna vista ietupuse
Vecas vistas perēklī.
Redzēsim, jaunā vista,
Kā tu cāļus izperēsi!
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

1. Iesēdās jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Neputini, jaunā vista,
Vecās vistas perējumu!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Ietupās jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Pielūko, jaunā vista,
Ka cālīši neizput!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Iesatupa jauns gailītis
Veca gaiļa pērklītī.
Būs redzams, jauns gailīti,
Kā cālīšus izvadāsi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24725.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā.
Es jums lūdzu, vecas vistas,
Neknābiet jaunu cāli!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24726.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā;
Vecas vistas noknābāja
Jaunas cāles cekulīti.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

24727.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā;
Vecas vistas noknābāja,
Miežu graudu domādamas.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24728.

Jaunākaja mūs' māsiņa
Ietek sievu pulciņā;
Iztek rokas lauzīdama,
Asariņas slaucīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

24729.

Kopām kopām,
Ciemiņu sievas,
Nu vienu meitiņu
Sieviņu cels!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24730.

Nu Jūliņa iebridusi
Smalkā linu druviņā;
Nu Māriņa ieņēmusi
Savā sievu pulciņā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24731.

Purinies, jauna vista,
Vecas vistas cekulā!
Kā tas koši piederēja,
Vecas vistas cekuliņš!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

24732.

Šorīt zaraiņa
Saulīte lēca;
Nu vienu meitiņu
Sieviņu cēla.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Šorīt zaraiņa
Saulīte lēca;
Nu ģērba meitiņu
Sieviņas drānās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Šorīt sarkana
Saulīte lēca;
Šorīt mūs' māsa
Sieviņa tapa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24733.

Šorīt zarainis
Mēnesis lēca,
Nu vienu puisīti
Vīriņu cēla.
224 [Kabilē (Kld)].

24734.

Te bij meita, kur palika,
Sīkā zīļu vaiņakā?
Vai, sieviņas, redzējāt
Jūs' pulkā ietekam?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24735.

Te bij meitiņa,
Nu ir sieviņa;
Noņem vaiņedziņu,
Uzliek micīti.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 181 -

24736.

Te bij saule, te pazuda
Melnajos mākoņos;
Te bij meita, te pazuda
Vecu sievu pulciņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24737.

Tūdaliņ, tagadiņ
Saulīte grozās:
Te bij meitiņa,
Nu kļuva sieviņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

47579.

Ai puisīti, knēvelīti,
Ko tu manim padarīji?
Vakar biju jauna meita,
Šodien jauna gaspažiņa.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

47580.

Voi voi tu Muoreņ,
Kaida bāda tev nūtyka!
Sasatryuki, apsapyrdi,
Ka nūjēme vaiņudzeni.
Eku buobom lela prīka,
Nu meitiņu buoba tyka.
551 [Ludza Ldz apr.].

47581.

Ak Jezus Kristus,
Nūtyka breinums;
Beja meitiņa,
Palyka buoba.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47582.

Bābām prīca, bābām prīca,
Nu meitiņas bāba tyka.
358 [Rugāju Abr].

1. Prīca prīca buobam tyka,
Nu mjaitiņis buoba tyka.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47583.

Jauns cālītis iztecēja
Vecu vistu pulciņā.
Kur cālītis (nu) dabūj(a)
Vecu vistu cekulīti?
141 [Ivandes Kld].

47584.

Man iemuk jaun cāļ
Vecas vists perekļa;
Šodien ies jaun meit
Vecs sievs pulciņa.
329 [Popes Vp].

47585.

Kā tu nāci, jauna vista,
Vecas vistas perēklī?
Gan es tevi izmācīšu
Jaunus cāļus pirināt.
146 [Jaungulbenes Md].

47586.

Ģerbties mane šovasaru
Pēc sieviņas, pēc meitiņas:
Pēc sieviņas galvu ģērbte,
Pēc meitiņas kājas aute.
15 [Alūksnes Vlk].

47587.

Nepazinu sav' māsiņu
Citu sievu pulciņā:
Tāda pate rakstu mice
Kā citām sieviņām;
Tādi paši bāli vaigi
Kā citām sieviņām.
70 [Cēres Tl].

47588.

Nepiedien, nepiedien
Cālīšam cekuliņš;
Labāk man piedienēja,
Vecajai vistiņai.
193 [Krapas Rg].

1. Nepiedien, nepiedien
Cālīšam cekuliņš;
Kā piedien cekuliņš
Lielajām vistiņām.
319 [Plāteres Rg].

47589.

Paldies saku svēti Māŗi,
Vairāk sievu ne meitīnu;
Vairāk sievu drānīnāja,
Ne meitīnu vaiņagā.
39 [Bārtas Lp].

47590.

Raudat, meitiņas,
Viena meita mazāk;
Priecāj'ties, sieviņas,
Viena sieva vairāk!
605 [Skolas].

47591.

Sīka maza man māsiņa,
Ieiet sievu pulciņā;
Iztek rokas lauzīdama,
Jau micīte galviņā.
335 [Puzes Vp].

- 182 -

47592.

Štuki, leli breinumeņi,
Erškeižom ruožas zīd;
Vēļ leluoki breinumeņi,
Nu meitiņas buoba kļyva.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47593.

Šuk šuk merguķel,
Ku liki vaiņaķel'?
Ka nokrita vaiņaķelis,
Būsi gaspadona.
443 [Turlavas Kld].

47594.

Ūja ūja veca vista,
Neplēs jaunu cālēniņu!
Nepiedien cālēnam
Vecas vistas cekulīte.
108 [Engures Tk].

47595.

Vakar dzēru veinu ar madu,
Šudin yudeni ar ladu;
Vakar beju jauna meita,
Šudin vaca muomuliņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

Table of Contents |View Entire Work