HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

h) Liek mici, cepuri, sien autu

24648.

Ai ai māsiņa,
Nu tevi mičos,
Liks tev galvā
To zilu peku!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24649.

Avai māmiņa,
Tavu skaistu aubi!
Uzklāja galvā
Kā teļa kuņģi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24650.

Dēlu māte lielījās
Mani labi apmičot;
Pelnu kuli mici lika,
Vecu māršu pieres drānu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24651.

Dēlu māte lielījās
Skaistu aubi uzliekot;
Es būt' tādu pašu(v)use,
Sestdien traukus mazgājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 171 -

24652.

Dēlu māte mici vilka
No kabatas domādama.
Kā nevilka domādama, -
Deviņiem ielāpiem!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24653.

Eita, brāļi, mežā,
Cērtiet stutes:
Māsai micīte
Pagreizi galvā.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

24654.

Es domāju šorudeni
Pirkties jaunu vaiņadziņu;
Patraucās tautu dēlis,
Nopirk' zīda nēzdodziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Es tecēju skārda pirkt
Lielajam vaiņagam;
Tautiets, šķelms, pasasteidza,
Tas nopirka cepurīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Citas meitas lēni gāja,
Es teciņus vien tecēju,
Es teciņus vien tecēju
Uz sudraba kalējiņu,
Uz sudraba kalējiņu
Vaiņakam zīļu pirkt.
Tautiets, šķelmis, pasteidzās,
Nopirk' ūdra cepurīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24655.

Es šķitos šovasar
Margu vīt vainadziņu;
Dēlu māte, raganīte,
Linu ziedu savijuse.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24656.

Es skatos, es raugos,
Kādu mici māsai liks:
Vai būs zīda, vai ķembeŗa,
Vai katūna gabaliņš.
Ja nebūs zīda mice,
Brikšķēs kauli brūtgānam.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24657.

Es tai dēls māmiņē
Mūžam lab' nevēlē,
Kam tā griez' gaŗ' aut',
Noņem man' vaiņadziņ'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24658.

Es vēlētu dēlu māti,
Būt tai lini neauguši:
Izauduse plānus autus,
Noņem manu vainadzīnu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kaut tai dēlu māmiņai
Visai lini neauguši,
Lai neaustu linautiņa,
Neņemt' mana vainadziņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24659.

Glauda galvu māmulīte,
Tik gludenu nesaglauda,
Kā saglauda dēlu māte
Ar tām slēžu lupatām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24660.

Gludu galvu saglaudīju,
Tautiņās laizdamās;
Dēlu māte, daklupusi,
Kā vanaģe izplūkāja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24661.

Kam gāji, māsēna,
Ābeļu dārzā?
Apbira galvīna
Ābeļu ziedis.
Mūžame apbira,
Ne vieni dieni.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24662.

Kas tā tāda mičotāja?
Divi stundas mici lika,
Divi stundas mici lika,
Trešo sēja lakatiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Tužekla tužekla
Tā dēla māte:
Divi stundas mici lika,
Trešo sēja pieres drānu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24663.

Kas tā tāda mičotāja,
Divi stundas mici lika!
Kad es būtu mičotāja,
Es ne stundu nemičotu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

- 172 -

24664.

Kas tā tāda mičotāja,
Kas tik ilgi mici lika.
Cimdam kārtu noadīju,
Pie durvīm stāvēdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24665.

Kas tā tāda mičotāja?
Piecas stundas mici lika!
Vai tā bija saimeniece,
Vai kaimiņu cūkganīte?
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Kas tā tāda mičotāja?
Piecas stundas mici lika!
Vai tā bija Āželene,
Vai Āžeļu (=māju v.) cūku meita? -
Nu uzlika, nu uzlika
Vecas vistas cekuliņu!
Svied zemē, svied zemē,
Nestāv lāga, nestāv lāga!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

24666.

Kas tā tāda mičotāja
Škībi mici uzlikuse?
Ej savā cūkkūtī,
Mičo savus sivēniņus!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

24667.

Kas tā tāda mičotāja?
Zilu mellu mici lika!
Vai to bija mazgājuse
Sivēniņa muldiņā?
216 [Ventspilī].

1. No micītes vien pazinu,
Kur bij slinka dēlu māte:
Zila mella tā micīte,
Ko uzlike galviņē;
Cūku silē izmazgāta,
Speltītē izžāvēta.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24668.

Kritusi māsēna,
Situsi galvu.
Tautietis sasēja
Ar linu sauju;
Mūžame sasēja,
Ne vienai dienai.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kritusi māsiņa,
Situsi galviņu.
Dēlu māte sasaistīja
Ar baltāmi lupatām.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24669.

Liec gālā, jauna vista,
Vecas vistas cekuliņu!
Redz kur smuki piederēja
Vecas vistas cekuliņis!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24670.

Māršiņa vaicāja,
Kas mici adīja.
Tēviņš adīja
Ar lielo adatu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

24671.

Man aptina dēlu māte
Bubulaiņu galvas autu.
Ņemat, brāļi, ēvelīti,
Nodzenat bubulīšus!
224 [Kabilē (Kld)].

24672.

Mičo ātri, mičotāja,
Ko tik ilgi toļājies?
Ja tu ātri nemičosi,
Tevi pašu nomičošu!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24673.

Mičo ātri, mičotāja,
Ko tik ilgi toļājies?
Vai tev tava dēla žēl,
Vai tā mices lupatiņa?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24674.

Mičo drīzi, dēlu māte,
Ko tik ilgi tūļējies?
Mici lika, ne sudrabu,
Vēl to pašu nožēlo!
226 [Kandavā (Tl)].

24675.

Mičo drīz, mičo drīz!
Kas tu tāda mičotāja?
Veca veca mičotāja,
Nagu gali nopuvuši.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 173 -

24676.

Mičo drīzi, mičotāja,
Ko tik ilgi tūļājies?
Kad es būtu mičotāja,
Sen jau būtu apmičojse.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24677.

Miče drīzi, miče drīzi,
Ko tik ilgi tūļejies?
Vai nu vēl mici šuj,
Vai rakstiņus knipelej?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24678.

Mičo labi, mičotāja,
Lai netopi sutināta!
Speltē suta ievas vice,
Ar to tevi sutināšu.
216 [Ventspilī].

24679.

Mičo mani, dēlu māte,
Ar savāmi micītēm,
Kam nelaidi sav' dēliņu
Rīgā pirkti rakstu mici!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24680.

Mičo mani, dēlu [dēla] māte,
Ar savām micītēm,
Kam tu mani jaunu vedi,
Nelaid' mici šūdināt!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

24681.

Nebēdāji, jaunā mārša,
Ka uzlika jērenīti!
Dzīvosam, pelnīsam,
Tad pirksam cobelīti.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

24682.

Neliecies, mūs' māsiņa,
Jērenīces galviņā;
Kad nav cauna cepurītes,
Liecies zīļu vaiņadziņu!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24683.

Neliecies, mūs' māsiņa,
Cita vīra cepurīti;
Liecies sava arājiņa,
Vai bij šāda, vai bij tāda!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24684.

Nelieciet štokmicītes,
Štokmicīte nepieder;
Lieciet cauņu cepurīti
Jel saulītes pakrēsļam!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24685.

Paldies, tautieti,
Par tavu mici!
Visa mana galviņa
Sāpēt sāpēja,
To krijas gabalu
Valkājot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24686.

Raugaities, bāleliņi,
Mēs māsiņu godējam:
Mēs vainagu noņemam,
Balt' autiņu uzliekam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24687.

Rokā vieni paturēju
Tautu dēla cepurīti;
Vai manīte sūrdienīte!
Tūdaļ sauca līgaviņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24688.

Sacījāsi vedējmāte
Skaistu aubi uzlikuse:
Sirmas cūkas pavēderi
Ar visiem cicīšiem.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

1. Vakarvista lielījās
Skaistu mici uzlikuse:
Teļa kunģi uzlikuse
Ar visiem apzarņiem.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24689.

Sīne autu, dālu muot'e,
Sīne skaistu, sīne boltu;
Ka naisēji skaistu boltu,
Svīžu cepļa dibenā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

24690.

Sīnit mani boltaut'eņu
Leidz ar putu gabal'eņu;
Sasējuši, atlaidit,
Lai gal'veņa nasuopēj'!
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 174 -

24691.

Sienu mešu kaudzītē,
Tai jumtiņa nevajaga;
Ņemu jaunu līgaviņu,
Tai vajaga cepurītes.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24692.

Sen daudzina nāburgos
Ūdru, zvēru dīrātājus:
Saķēruši melnu ūdri,
Māsiņai uzlikuši,
Māsiņai uzlikuši
Vainadziņa vietiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24693.

Sen slavēja tautiņās
Ūdrus, bebrus dīrājam;
Nu uzlika māsiņai
Sirmas cūkas pavēderi [=cepuri].
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Sen slavēja tautu dēlus
Ūdru, bebru kavējiņus;
Uzlikuši māsiņai
Balta zaķa pavēderi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24694.

Sen slavēja tautu dēlu
Zīda mici šūdinot;
Nu atnācu, nu uzlika
Daglas cūkas pavēderi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Sen cerēju tautiešami
Melnu santa cepurīti;
Nu uzlika māsiņai
Melnas cūkas pavēderi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24695.

Skatāties, bāleliņi,
Kādu mici māsai lika:
Kad nelika zīda mici,
Mičo pašu mičotāju.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24696.

Skatāties, bāleliņi,
Vai ir mice izrakstīta;
Ja nav labi izrakstīta,
Pīckojiet mičotāju!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24697.

Sveši ļaudis mūs' māsiņu
Kā Ķēzīti noķēzīja:
Nopinuši grezelīti,
Uzlikuši galviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Māsiņ, tavu augumiņu
Kā Ķēzīt apķēzīja:
Nociertuši elkšņa celmu,
Izlikuši galviņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24698.

Te pārveda tautu meitu
Kā vāveri noplukušu.
Ekur koša tautu meita,
Kad uzģērba mūs' māmiņa:
Uzliek mici, uzliek aubi,
Vēl uzsedza krīzdodziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24699.

Tieva gaŗa mūs' māsiņa,
Zema resna mičotāja.
Ceļat krēslu, veļat baļļu,
Lai pakāpa mičotāja!
1253 [Kroņa laicenē], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

24700.

Trīs gadiņus tautu dēls
Rīgā mici šūdināja;
Nu vajaga galvā likt,
Nu sacīja: nav gatava.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24701.

Veca veca mičotāja,
Atlupuši nagu gali.
Ej projām, vecenīte,
Es uzlikšu savu mici!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24702.

Vīramāte mici deva,
Cik micīte tā maksāja?
Trīs biķeŗu asariņas,
Vienu baltu villainīti.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24703.

Cik, māsiņa, tev prātiņa,
Cik gudrības galviņā?
Pārdod' zīļu vainadziņu
Par to slēšu lupatiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

- 175 -

1. Es neturu māsiņai
Šo vakaru pilnu prātu:
Par to baltu lupatiņu
Atdod savu vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24704.

Nava labi, nava labi,
Nepieder, nepieder (=neīstā mice)!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24705.

Svied zemē, svied zemē,
Neklājās, nevedās
Jaunajai cālītei
Vecas vistas cekuliņš!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Svied zemē, svied zemē,
Nepiedien, nepiedien,
Nepiedien cāliņam
Vecas vistas cekuliņ'!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24706.

Svied zemē, svied zemē,
Nepieder, nepieder!
Liec atkal galviņā
Savu zīļu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

24707.

Svied zemē, svied zemē,
Nestāv jauki, ne raženi!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Grūd zemēi, grūd zemēi,
Nevedāsi, nevedāsi!
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

24708.

Liec labu mici,
Sit labu pliķi,
Lai labi valkā
Lai balti mazgā!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Mauc, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai melnu mazgā,
Lai baltu valkā!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Mīlē māmiņ,
Cērt labu pliķi,
Lai mīļi dzīvo,
Lai baltu velē!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

3. Sien autu, sējēja,
Cērt labu pliķi,
Lai baltu mazgāja
Valkādama!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4. Sien, māte, autu,
Cērt labu pliķi,
Lai balti velē
Dzīvodama!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

5. Tin gālu, tinēja,
Cērt labu pliķi,
Lai koši staigāja,
Lai balti mazgāja!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24709.

Liec, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai māk micīti
Pa godam valkāt!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24710.

Liec, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai zin ik vārda
Māmiņu saukt!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24711.

Liec mici galvā,
Cērt labu pliķi,
Lai klausa vīru,
Lai vīramāti!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24712.

Valkā mici,
Mīļo vīru,
Glabā bērnu,
Audzē lielu!
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

24713.

Mičoju, mičoju
To tautu meitu,
Uz mūžu mičoju,
Ne vienu dienu!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24714.

Liec galvā, liec galvā,
Nu stāv jauki, nu raženi (=īstā mice)!
232 [Talsos (Tl)].

1. Liec galvāi, liec galvāi,
Nu vedāsi, nu vedāsi!
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

- 176 -

2. Nesvied zemē, nesvied zemē,
Nu stāv jauki, nu dižani!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24715.

Nu ir labi, nu pieder,
Nu visam mūžiņam!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

47531.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Tavu smuku mičotāju:
Zelta gredzens pirkstiņā,
Zīda kleite mugurā.
Tad, kad tevi nomičos, -
Nokŗupuši pirkstu gali.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47532.

Vai vai tu svuočeit,
Tovu taidu micinīku!
Iz pabula izastuoja,
Reigis pili īraudzēja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47533.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Tev galviņa sasaistīta
Ar baltiem lupatiem.
Dēla māte sasaistījse
Ar baltiem lupatiem.
605 [Skolas].

47534.

Baltu mici galvā liku,
Baltu sedzu villainīti.
Dod, Dieviņi, baltu dzīvi,
Svešajāsi tautiņāsi.
396 [Skrīveŗu Rg].

47535.

Cepur', manu sprūgainīti,
Nestāv šķībi galviņā!
Kas stāv šķībi galviņā,
Tas zobeņa galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

47536.

Vīramāte mici vilka
No kabatas domādama.
Kā nevilks domādama -
Zili melna rakstu mice?
Vai tā bija mazgājusi
Sivēniņa silītē?
108 [Engures Tk].

47537.

Dēla māte, vienactiņ,
Lielu mellu mici lik;
Vai tu biji mazgājūs'
Savai cūku silītē;
Savai cūku silītē,
Skurstenī izžāvē(js')?
220 [Lībagu Tl].

47538.

Ej pi manis, vedekliņ,
Man ir bolti lakatiņi!
Valin [Balin?] boltus, nosoj poša,
Es nosoju vaiņadziņu.
465 [Varakļānu Rz].

47539.

Eimu tautu istabai,
Birst man gaudas asariņas:
Ieraudzīju māsiņai
Baltu mici galviņai.
224 [Lielvārdes Rg].

47540.

Ekur skaista, ekur smuka
Mūs' māsiņa cepurē!
Nav vairs tāda, kā atveda,
Pirmāk cauru dibeniņ'.
157 [Jēŗu Vlm].

47541.

Es pajēmu pištaleiti,
Nūsašuovu vuovereiti,
I sašyvu capureiti,
Ka nalīn galveņā;
Ka nalīn galveņā,
Līn zūbyna galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

47542.

Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja;
Viņa pierka vaiņadziņu,
Es nopierku gālos autu.
129 [Gudenieku Azp].

47543.

Es skatosi, es raugosi,
Kādu aubi brūtei mauks:
Ja nebūs zīda bante,
Brikšēs kauli brūtgānam.
112 [Ezeres Kld].

47544.

Eit', ļautiņi, skatīties,
Kādu mici brūtei mauks:
Nebūs laba zīda mice,
Brikšķēs kauli brūtgānam.
112 [Ezeres Kld].

- 177 -

47545.

Es šķitosi tautīnās
Valkāt zīda vainadzīnu;
Vīramāte, vella māte,
Dibenīnu aizšuvusi.
338 [Rankas C].

47546.

Gaismiņai austot,
Saulītei lecot,
Atrada māsiņu
Tautieša klētī:
Sēd galda galā,
Tai aube galvā.
270 [Mežotnes B].

47547.

Gara gara vedekliņa,
Eisa eisa mičuotuoja;
Velit bluču, celit baļvu,
Byus garuoka mičuotuoja.
414 [Stirnienes Rz].

47548.

Gludu gaļveņi saglaužu,
Ai māmeņi šķierdamuos;
Sveša muotja raganeitja,
Munu gaļveņi sajaucja;
Munu gaļveņi sajaucja,
Mateņus saburžinuoja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Gludu gaļviņu saglaužu,
Pi māmiņas dzeivuodama;
Sveša muote, kai rogana
Daskrējuse, sajaukusja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

2. Gludu galvjeņu saglaužu,
Ka as brauču lauluotūs;
Svješa muotje daskŗējusje,
Kai rogona izplyukova.
18 [Andrupenes Rz].

3. Sasukuoju gludu golvu,
Sāstūs bruoļu vidiņā;
Daskrējuse, veiramuote
Ko rogona izplyukuoja.
27 [Atašienes Rz].

47549.

Gudra gudra mūs' māsiņa
Un [Nu?] ir muļķa palikusi:
Atdevusi vainadziņu
Par to aubes lupatiņu.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

47550.

Jērain, manu jērotnīti,
Stāvi manā galviņā;
Ja nestāvi galviņā,
Stāvi tīnes dibenā;
Stāvi tīnes dibenā,
Tīta zīda lakatā.
484 [Vestienas Md].

47551.

Kas tam kaitēj',
Kam jumt jumu?
Tam vējš matiņus
Nepūcināj'.
329 [Popes Vp].

47552.

Kas tā tāda mičotāja,
Šķībi mici uzlikusi?
Tā nebija mičotāja,
Tā bij cūku ganītāja.
319 [Plāteres Rg].

47553.

Kādu ļaužu, tādu miču:
Lielu ļaužu, smalku miču,
Lielas bantis pakaļā.
605 [Skolas].

47554.

Kur tī mūsu mičotāja,
Ka neredz staigājot?
Vai būs žurkas norējušas,
Ierāvušas midzenie?
6 [Aiviekstes D].

47555.

Lai bij pekas, kad bij pekas,
Šogad pekas devušās:
Jaunākai māsiņai
Liela peka galviņā.
192 [Kosas C].

47556.

Man bāliņš nozapirka
Vizuļotu vainadziņu;
Tautiets, šķelmis, pazasteidzās,
Tas nopirka cepurīt(i).
605 [Skolas].

47557.

Man noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
Apsieniet lakatiņu
Sarkanām puķītēm.
198 [Krustpils D].

- 178 -

47558.

Mans skaistais vaiņadziņš
Saraustīts, nenoņemts;
Veca bija mičotāja,
Atlupuši nagu gali.
114 [Gaiķu Kld].

47559.

Mičo drīzi, dēlu māte,
Ko tik ilgi tūlējies?
Mici liki, ne sudrabu,
Vēl to pašu nožēlo.
605 [Skolas].

47560.

Mičo drīz, mičo drīz,
Kas tu tāda mičotāja;
Ja tu drīzi nemičosi,
Dabūs' duncku mugurā.
197 [Krotes Lp].

47561.

Mičojiet, mičojiet,
Abi gali mičojiet!
Kad galviņu nomičoja,
Tad mičoja pakaļiņu.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

47562.

Nasīnit maņ miceiti,
Maņ miceite napīdar;
Līcit zeiļu vainadzeņi,
Tys maņ skaiški pīdarās.
182 [Kaunatas Rz].

47563.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja:
Kāpuse, krituse,
Situse galvu.
Galviņu sasuse [sasēj'se?]
Ar bikšu banti.
283 [Nīgrandas Azp].

47564.

Nav tāda māsiņa,
Kā vakar bija:
Vakara vaiņagā
Sārkani vaigi;
Nu baltā micīte,
Nu bāli vaigi.
70 [Cēres Tl].

47565.

Nūceļamū vaiņadziņu
Treis vosaras darināju;
Kab zinātu, ko nūceļ,
Ūtru treis darinātu.
Nūceļ munu vaiņuciņu,
Nūceļ munu vīglu dīnu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47566.

Nomičo, māmulet,
Actiņas nomazge.
Mičo, māmiņ,
Cērt labo pliķ,
Lai mīļ dzīvo,
Balt mazge.
17 [Ances Vp].

1. Liec labu micīt,
Cērt labu pliķīt,
Lai vīru godā,
Lai baltu mazgā.
127 [Grostonas Md].

47567.

Nu mani mičos, nu mani mičos,
Bāzīs tumšā kambarī.
560 [Rīga ].

47568.

Ņemi nostu, līgaviņa,
Savu zīļu vainadziņu;
Liec aubīti galviņā,
Tā ir tava sievas zīme.
355 [Rucavas Lp].

47569.

Paldīs sokit vosorai,
Ka jei paku izaudzēja;
Izlykom Onužai
Vacu paku galviņā.
414 [Stirnienes Rz].

47570.

Paldies saku vīramātei
Pa to mices gabaliņu.
126 [Grobiņas Lp].

47571.

Svied zemē, svied zemē,
Nepiedien, nepiedien;
Nepiedien suņa auss
Pie tā zīļu vaiņadziņa.
10 [Aizupes Tk].

- 179 -

47572.

Šorīt sarkana saulīte lēce,
Šorīt māsīni sarkana galva.
39 [Bārtas Lp].

47573.

Vakar sniga melni sniegi,
Šodien sniga balti sniegi;
Šodien sniga balti sniegi,
Māsai galva apsnigusi.
605 [Skolas].

47574.

Tūpele tūpele
Tā dēla māte,
Trīs stundas tūpelēji
Gar vienu galvu.
282 [Nīcas Lp].

47575.

Varīt likt man aubīti,
Tik vīn cīši nasīnit;
Sasējuši, palaidīt,
Lai galveņa nasuopēja.
414 [Stirnienes Rz].

47576.

Veca veca mičotāja,
Naga gali nodiluši.
Celsim jaunu mičotāju,
Metināsim naga galus!
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

47577.

Vīramās vīramās,
Vai micīte norakstīta?
Nebūs mice norakstīta,
Rakstīs tavu muguriņu.
263 [Mēmeles Jk].

47578.

Zila, mella tā micīte,
Ko iedeva dēlu māte.
Kā nebūs zila, mella,
Muldiņā izmazgāta?
10 [Aizupes Tk].

Table of Contents |View Entire Work