HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

f) Vainagu noņem

24340.

Agri sniegi sasniguši,
Zaļa zāle pagalmā;
Agri tautas noņēmušas
Māsai zīļu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24341.

Vai vai māsiņa [Anniņa, Līzīte],
Tavu cietu sirdi!
Nevienas asaras
Par vaiņadziņu!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Ķiz' ķizu, māršiņa,
Paraudi žēli
Pēc jaunu dieniņu,
Pēc vaiņaciņa!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24342.

Ai ai manu vēlīgumu,
Kad es augu bāliņos!
Ilg' galvā nestāvēja
Sarknais rožu vainadziņš.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24343.

Vai Dievī, vai Dievī,
Man galviņa gauži sāp!
Kaut es būtu pie māmiņas,
Pastāstītu māmiņai,
Kur nu manu sārti vaigi,
Kur sārtais vainacīc!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

24344.

Ai Dieviņi, ai Laimiņa,
Ko tu biji nolikuse:
Plendeŗam, dzērējam
Noņemt manu vainadziņu!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24345.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Tavu skaistu vaiņadziņu!
Labāk vīra piecietusi,
Ne skaistā vaiņadziņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

24346.

Vai māsiņ, tavu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa!
Tautas dzied, raud bāliņi,
Tev nebira asariņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24347.

Ai māsiņ cietu sirdi,
Vainaciņa neraudāji!
Man nobira asariņa,
Aiz galdiņa veŗoties.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 134 -

24348.

Ai mans zīļots
Vaŗ' vainadziņš,
No krūma, no zara
Vairojams,
No krūma, no zara,
No veca vīra; -
No jauna puisēna
Vairs nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es teču tecēju
Caur zaļu birzi,
Savu linšu vaiņagu
Vairīdama.
No krūma, no zara
Izvairīju,
No tautu dēliņa
Vairs nevarēju.
224 [Kabilē (Kld)].

24349.

Aile manu vaiņadziņu,
Krūkļu pītu, alvu lietu!
To paņēma tautu dēls,
Sudrabiņu dēvēdams.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

24350.

Aili manu vaiņadziņu,
Noņem jaunu, kā pašūtu;
Tautu dēla sierdi spieda,
Tas neļāva savalkāt.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24351.

Vai manu vaiņadziņu,
Te nopirka, te noņēma!
Brāļi galvu nogrozīja,
Dārgu naudu izdevuši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Pērngad pirku vainadziņu,
Šogad vaira nevalkāju;
Tēvs māmiņa gauži raud
Dārgas naudas devumiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

24352.

Vai manu vainadziņ,
Te nopirka, te noņēma!
Kaut bāliņi zinājuši,
Ne naudiņas netērētu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24353.

Aili manu vainadziņ,
Tik jaunai nojemot!
Nu gribēju zīles pirkt,
Nu tik daiļi šūdināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24354.

Aiju manu vainadziņu,
Tik jaunaji noņemot!
Tā bij manas pašas vaina,
Augsti cēlu valkādama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24355.

Aija manu vaiņadziņu,
Vairāk zelta, ne sudraba!
Mīl pašai valkājot,
Žēl tautām noņemot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24356.

Vai manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
Noņem tautu neveiklītis,
Kā saulīti mirdzēdamu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Pirk man brāļi vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba;
Kā austriņa mirdzināja,
Dēlu mātei noņemot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24357.

Vai manu vainaciņu,
Vairāk zelta ne sidraba!
To noņēma dēlu māte
Bez saulītes vakarā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24358.

Ailu manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To noņēma dēlu māte,
Kā saulīte rīta rasu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24359.

Vai Anniņa, vai māsiņa,
Vai tev kauna vairs nebija?
Māte jēme vaiņaciņu,
Ne prievita neiedevi.
Kas godīga mātes meita,
Tā iedeva cimdu pāri,
Tā iedeva cimdu pāri,
Abas rokas nobučoja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 135 -

24360.

Ai rudeni, pavasari,
Tu man laba nedarīji:
Rudens jēma vainaciņu,
Pavasaris gredzentiņu.
158 (Rāvā).

1. Ai rudenis, pavasaris,
Tas man labu nedarīja:
Pavasaris man nomauca
Div' sudraba gredzentiņi;
Ai, rudenis man noņēma
Manu zīļu vaiņadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24361.

Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā vijējiņa,
Abi divi palikāt
Neveiklīša rociņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24362.

Ai vakar vakariņ,
Tu man žēli padarīji:
Tu noņēmi sārtus vaigus,
Tu vizuļu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24363.

Ar visiem laba biju,
Ar visiem saderēju;
Dod, Dieviņ, saderēt
Ar vaiņaga ņēmējiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saderēja man dziesmiņa
Ar visiem ļautiņiem;
Dieviņš dod saderēt
Ar vainaga ņēmājiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24364.

Asaru upīte
Pie klēts durvīm:
Māsiņa raudāja
Par vainadziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24365.

Bērziņam div' valiņas:
Aug lapiņa, krīt zemē;
Man nebija vienas vaļas:
Vaiņadziņu novalkāt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bērziņami sava vaļa
Rotāt lapas, mest zemē;
Kad man būtu tāda vaļa
Ar to zīļu vainadziņu!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24366.

Bērziņam lapas bira,
Citas auga tai vietā;
Man noņēma vaiņadziņu,
Ne mūžā neuzlika.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24367.

Bērziņš auga iz akmiņa
Sudrabiņa lapiņām;
Man nopina māmuņīte
Noceļamu vaiņuciņu.
113 [Alūksnē].

24368.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Salna koda bērza lapas,
Tautas ņēma vainadziņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Bērziņš auga uz akmini,
Zelta lapas galotnī;
Es izaugu pie māmiņas,
Zelta kroni valkādama.
Vējš nopūta bērzam lapas,
Tautiets manu vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

24369.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Tautas vaļas man neļāva
Līdz galam darināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24370.

Bij tādam delverim
Noņemt manu vaiņadziņu!
Es būt' savu vaiņadziņu
Pie māmiņas novalkājse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24371.

Bij tādam vējiņam
Vītoliņu vēcināt!
Bij tādam nelietim
Noņemt manu vainadziņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 136 -

1. Ne tādam vējiņam
Magoniņu purināt;
Ne tādam netikļam
Noņemt manu vainadziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24372.

Briute briute, kur tovs gūds,
Kur tovs zeiļu vaiņuceņš?
- Gūdu laižu vējeņā,
Vaiņuceņu zam kuojeņu.
435 [Latgalē].

24373.

Daiļi savas kājas avu,
Daiļi liku vainadziņu;
Vai tādam neliešam
Noņemt munu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24374.

Dievs dod apsei notrīcēt,
Ka tā mani nobiedēja;
Dievs dod algu tautiešam
Par vaiņaga jēmumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24375.

Dēlu māte man noņēma
Lagzdu ziedu vaiņadziņu.
Man aizgāja trīs dieniņas,
Viena zieda meklējot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24376.

Dēlu māte man noņēma
Lagzdu ziedu vaiņadziņu.
Nedomā, dēlu māte,
Ka es cita nedabūšu;
Rītu iešu lagzdienā,
Pīšu citu dziedādama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24377.

Dēla māte, zvēra māte,
Norāv' manu vainadziņu,
Norāv' manu vainadziņu
Ar visiemi matiņiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24378.

Div' kalniņi noziedēja
Sarkaniem ziediņiem;
Div' māsiņas godā tapa
Ar to vienu vaiņadziņu.
190 [Kuldīā], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā āboliņa;
Trīs māsiņas novalkāja
Vienu zīļu vainadziņu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

24379.

Dzērve kliedz, meita raud
Staiga purva maliņā;
Dzērve kliedza, kājas sala,
Meita raud vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24380.

Es, māmiņa, tav' meitiņu
Pats aizvedu, pats atvedu,
Vainadziņu vien noņēmu
Par pļaviņas ganījumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24381.

Es noviju vainadziņu
Daugaviešu lejiņā;
Tur noviju, tur palika
Daugaviešu rociņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Viju, viju, nenoviju
Spilves ziedu vainaciņu;
Tur es viju, tur palika,
Spilves dēla rociņā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

24382.

Es saviju vainadziņu
Simtu puķu trejdeviņu.
Pirka kungi, nenopirka,
Nāca tautas, tās noņēma.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24383.

Es tam dotu savu mantu,
Visu savu bagātību,
Kad kas manu vainadziņu
Otrreiz liktu galviņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24384.

Es tautām noganīju
Baltu auzu tīrumiņu;
Par auziņu ganījumu
Noņem manu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Es tautām noganīju
Sīku auzu gabaliņu;
Tautas man ķīlām jēme
Sīku linšu vaiņaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 137 -

24385.

Es tev lūdzu, līgaviņa,
Glabā manu cepurīti,
Kā es tavu vainadziņu
Visu mūžu paglabāju!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24386.

Es teceņus vien tecēju
Bodē pierkt vainadziņu.
Sak' tautietis stāvēdams:
Pierc, meitiņa, nevalkāsi!
Novalkās man' māsiņa,
Sav' naudiņu nedevuse.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Botī pirku vainadziņu
Ar jauno bāleliņu.
Sak' tautietis lūkodamis:
Pērc, meitiņa, nevalkāsi!
Kaut zinātu nevalkājsi,
Ne naudiņas netērētu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24387.

Es teciņus vien tecēju
Pie vaiņagu vezumiņa;
Tecēdama ieraudzīju
Sav' vaiņaga ņēmējiņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24388.

Gana gudri es dabūju
Lakstīgalas vainaciņ':
Apkārt gāju, cauri līdu
Smalkam lazdu krūmiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24388v1.

Apkārt teku, cauri lienu
Smalkam lazdu krūmiņam,
Ir tad vēl nedabūju
Lakstīgalas ļaudeviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Ar gudrību es dabūju
Lakstīgalas valodiņu:
Pāri lēcu, cauri līdu
Smalkam lazdu krūmiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

24389.

Gauži raud sila priede,
Vējiņš lauza galoknīti;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Kam noņēma vainadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24390.

Gauži raud ciema meita,
Pliku galvu palikuse.
Kur tu liki, ciema meita,
Savu zīļu vaiņadziņu?
Kam pārdevi, cik paņēmi
Par to savu vaiņadziņu?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24391.

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu nodzīvot;
Ar godiņu noņemiet,
Tautas, manu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

24392.

Grūž porā, grūž ellē
Tautu meitas vaiņadziņu!
Tādu ceļu viņa gājse,
Tā iet viņas vaiņadziņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24393.

Īss mūžiņš, labs mūžiņš,
Vaiņadziņu valkājot;
Kad noņēma vaiņadziņu,
Bēdas bēdu galiņē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24394.

Ja ar godu, tad ar godu
Lai ņem manu vaiņadziņu;
Es negribu bez godiņa
Ne vizuļa noraunam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24395.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemiet manu vaiņadziņu!
Es nebiju ne dieniņas
Bez godiņa valkājuse.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24396.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemat manu vainadziņu;
Ja ar godu neņemat,
Lai stāv visu neņemams!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ja ar godu, tad ar godu,
Godīgais tēva dēls;
Ja bez goda, lai stāvēja
Mans vizuļu vaiņadziņš!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 138 -

24397.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemiet manu vaiņadziņu;
Neņemiet celiņā,
Ne celiņa maliņā!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24398.

Jau man gaudi, jau man žēl,
Vēl man dara darāmo:
Jau atšķīra no māmiņas,
Vēl noņēma vainadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

24399.

Jaunajam bērziņam
Vējš nolauza galoknīti;
Kam bij man tik jaunai
Nojemt savu vainaciņu!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24400.

Kādēļ manis vainadziņis
Krīt zemē skanēdams?
Vienu nakti vien gulēju
Pie nelieša tēva dēla.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

24401.

Kalnā kāpu, tur nokrita
Mans vizuļu vainadziņš.
Atdodiet, sveši ļaudis,
Svaiņa pirkts, ne bāliņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kalnā kāpjot i nokrita
Mans vizuļu vainadziņš.
Ciema puiši, brāleliņi,
Dabūjuši, atdodiet!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24402.

Kalnā kāpu, tur nokrita
Mans vizuļu vaiņadziņš.
Dieviņš zina, to kritumu
Vai es vaira atdabūšu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24403.

Kam bij man tik jaunai
Atdot savu vaiņadziņu?
Vēl bij man pāŗa gadu
Dažu labu kaitināt.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24404.

Kam, māsiņa, grazni augi,
Kam zīlītes šūdināji?
Viens netiklis tēva dēlis
Noņem tavu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24405.

Kam nāci, stērstiņa,
Zvirbuļu pulkā?
Zvirbuļi norāva
Cekuliņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

24406.

Kamēr meita vaiņagā,
Zied magones daiļumā;
Kā noņēma vainadziņu,
Vējš nopūta daiļumiņu.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

24407.

Kas kait man nenocirst
Zaļas priedes virsūnīti?
Kas kait man nenoņemt
Savas māsas vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kad es gribu, es nocērtu
Zaļa bērza virsaunīti;
Kad es gribu, es noņemu
Jaunas meitas vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Priedītei, eglītei
Vejiņš trauca pupuriņu;
Meitiņām, māsiņām,
Tautas ņēma vaiņadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24408.

Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tu staigāji raudādama?
Man bij kaite, ko es raudu,
Man noņēma vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24409.

Kas man kait nenoņemt
Savas māsas vainedziņ'?
Vai nebija man' māsiņa
Ar godiņu nesājusi?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24410.

Kas redzēja priedei ogas,
Kad tai ziedi noziedēja?
Kas redzēja māsiņai
Tautās rožu vaiņadziņu?
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 139 -

24411.

Kau(t) man būtu bāleliņš
Jele strada lielumā,
Nenoņemtu tautiņās
Liecenieks vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24412.

Kaut man būtu bāleliņš
Jel strazdiņa lielumā,
Nenoņemtu vainadziņu
Iedzimtāi vietiņā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24413.

Kou man būtu īstu brāļu
Jal straediņa lieluimiņa,
Nanuoņamtu naeveiklīts
Muna puķu vaiņaeciņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24414.

Ķeparītis tautu dēls
Platajām kājiņām,
Tas norāva mūs' māsiņas
Zelta zaru vaiņadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24415.

Ķizu ķizu, māsiņa,
Paraudi žēli,
Kam mīļi runāji
Ar tautu dēlu!
Būt' dzedri runājse,
Būt' atsacījse.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

24416.

Klusu klusu audzināju
Ciemā savu līgaviņu;
Nu ļautiņi padzirdēja,
Ka noņēmu vainadziņu.
190 [Kuldīā].

24417.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai māmiņai?
Pašu piektu vakariņu,
Noņem manu vainadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

24418.

Ko, māsiņa, tu nu raudi
Vaira sava vaiņadziņa?
Pati gāji tautiņās,
Arājiņa gribēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24419.

Ko tautām grēka dara
Mans vizuļu vaiņadziņš?
Ne tas tautu biržu līda,
Ne ozolu darināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24420.

Ko, tautieti, tu raudāji?
Tāds tu biji, tāds paliki;
Es raudāju, man bij žēl,
Man noņēma vaiņadziņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24421.

Krīt zemē kļava lapa,
Krīt dziļē ūdenē;
Krīt zemē vaiņadziņš,
Krīt nelieša rociņē.
226 [Kandavā (Tl)].

24422.

Kupla liepa, zemu zari,
Cauri līdu raudādama:
Ciema puiši, bāleliņi,
Noņem manu vainadziņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

24423.

Labāk savu vainadziņu
Ap celmiņu apdauzīju,
Ne devusi nosaņemt
Slinkam tēva dēliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24424.

Lai bij žēl, ka bij žēl,
Žēl bij sava vainadziņa!
Te uzlika, te noņēma,
Necik ilgi nevalkāju.
Kad bāliņi to zinātu,
Tad tik dārgi nemaksātu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

24425.

Lieli vēji nolauzuši
Pura bērza galotnīti;
Lielas tautas noņēmuši
Māsiņai vaiņadziņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 140 -

24426.

Līgodamis vējš nolauza
Birzē bērza galoksniņu;
Žēlodamis es noņēmu
Tās meitiņas vaiņedziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Vējš nolauza līgodams
Pura bērza galotnīti;
Dievs noņēma mīlēdams
Sērdienītes vaiņadziņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24427.

Līsti, līsti, lietutiņi,
Jel rasas dēļ;
Raudi, raudi, māršiņa,
Jel slavas dēļ!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Pal'ej, l'eit'eņ,
Rosys d'eļ;
Paraudi, muos'eņ,
Slavis d'eļ!
Ka nal'eji niu, l'eit'eņ,
Gon tu l'eisi sīna laiku;
Ka naraudi niu, muos'eņ,
Gon rauduosi dz'eivuodama.
426 [Sakstagala pag. Rz].

24428.

Lustējieti, jūs māsiņas,
Mana luste aizgājuse,
Mana luste aizgājuse
Līdz ar zīļu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24429.

Lustīgam, vēlīgam
Noņemt manu vainadziņu:
Vai es biju ne lustīga,
Vainadziņu valkādama?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24430.

Lustīt mana, līksmīt mana,
Kur tu man nu paliki?
Vai tu man tur paliki,
Kur nonēma vainadziņu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24431.

Māsiņ, mana jaunākā,
Vēl bij tevi meitā būt,
Vēl bij tevi meitā būt,
Valkāt zīļu vaiņadziņu.
258 [Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)].

24432.

Man bij skaists vainaciņš
Sudrabiņa lapiņām;
Ņem vainagu dēlu māte,
Mani pašu tautu dēls.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24433.

Man māsiņas tā nav žēl,
Kā māsiņas vainadziņa:
Spīdēj' visi sētmalīši,
Māsiņai staigājot.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24434.

Mans skaistais vainadziņš,
Tas nokrita kāziņās;
To samina kunga dēli,
Kāziņās dancodami.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24435.

Mauc, tautieti, baltus cimdus,
Tad ņem māsas vainadziņu!
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

24436.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migliņa neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24437.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas mirka,
Miglā zuda vainadziņš.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Migla migla, rasa rasa,
Tu man laba nedarīji:
Rasāi manas kājas sala,
Miglā zuda vauņadziņš.
Saulītēi ieraudzīju
Tautu dēla rociņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24438.

Mīl manim, tautu dēls,
Tavi sirmi kumeliņi;
Tev mīlēja, tu noņēmi
Manu zīļu vainadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 141 -

24439.

Mīļi mīļi tā vārdiņi,
Kas pirmais bildināja;
Silta silta tā rociņa,
Kas nocēla vaiņadziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24440.

Nij, māršiņ, raud' uz mani,
Nij uz mani žēlojies!
Tavi pašas bāleliņi
Noņems tavu vainadziņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24441.

Ne mūžam nedabūšu,
Kas pazuda šoruden:
Pazud' mani balti vaigi,
Pazud' pērļu vainadziņš.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

24442.

Ne par lietu es atdevu
Savu zīļu vainadziņu:
Par to vecu tautu dēlu,
Kā par praula gabaliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24443.

Neba dižas vainas dēļ
Noņem manu vainadziņu:
Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24444.

Nekad žēli neraudāju,
Kā raudāju vienu dienu,
Redzu savu vaiņadziņu,
Zūdam tautu rociņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24445.

Nasalūbe, nasalūbe
Bruoel'eņam runuojūt;
Tautis v'ērsu patureja
Iz tuo muna vainuceņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

24446.

Ņem, tautiet, vainaciņ'
Vieglajām rociņām,
Lai galviņa nesāpēja,
Visu mūžu dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24447.

Ņeņem vis, tautu dēls,
Mana zīļu vainadziņa,
Ja zinies nenopirkt
Skaistas cauņu cepurītes!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Neņem vis, tautu dēls,
Mana puķu vainadziņa,
Ja nezini pūriņāji
Skārdiem šūtas cepurītes!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24448.

Neraudātu, neraudātu
Savu zīļu vaiņadziņu,
Gan es biju gŗūtredzējse,
Vaiņadziņu valkādama.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24449.

Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglu dienu.
Vai tā mana viegla diena
Zem vaiņaga gulējusi?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglumiņu.
Vai tas manis vieglumiņš
Vainadziņa cekulā?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

244491.

Noputēja auzu spilva,
Veldītēi iekrizdama;
Noputēja man' matiņi,
Vainadziņu noņemot.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24450.

Noskrien putnis no žagara,
Žagars vien līgojās;
Noņem tautas vainadziņu,
Mati vien plīvējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Noskrien putnis no zariņa,
No- zariņš- līgojās;
Noņem tautas vainadziņu,
No- vizuļi- skanējās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24451.

Paldies saku tautiešam,
Kas noņēma vainadziņu,
Kas nelika vējiņam
Manu matu purināt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 142 -

1. Paldies saku Laimiņai,
Ka tā mani sievu lika,
Nelik' vairs vējiņam
Manu matu plivināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24452.

Paldies teicu tautietim
Par vaiņaga noņēmumu;
Abas ausis nosutušas,
Vaiņadziņu valkājot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24453.

Pate vārna pelci jauca,
Pate gāja mazgāties;
Pats tautietis izvainoja,
Pats noņēma vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24454.

Pats māsiņu izaudzēju,
Pats izlaidu tautiņās,
Pats izlaidu tautiņās,
Pats noņēmu vaiņadziņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Pats māsiņu izaudzēju,
Pats māsai maizi devu,
Pats noņēmu vainadziņu
Tautu galda galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24455.

Pav'sar pirku vainadziņu,
Rudien tautu rociņāi.
Tik maniemi bāliņiemi
Dārgas naudas devumiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24456.

Pieviļ mani sveši ļaudis,
Gana gudri dzīvojot:
Noņem manu vainadziņu
Ar bērziņa žagariņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

24457.

Pilni tautu tīrumiņi
Zemzarīšu ozoliņu;
Pats zemais ozoliņš
Noraun manu vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ozoliņu birzi gāju,
Rokā nesu vainadziņu;
Pats mazais ozoliņš
Norauj manu vainadziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24458.

Pirmo reizi es atnāču,
Lai palika pēdīgā;
Pirmās reizes nākumiņu
Noņem manu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24459.

Pirc, tautieti, man puķīti
Sudrabiņa lapiņām,
Kam noņēmi vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā!
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

1. Pirc, tautieti, Rīgā, micu,
Pirc cekulu galīnā,
Kam noņēmi vaiņadzīn'
Pašā ziedu laicīnā!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24460.

Pirc, tautieti, Rīgāi autu
Zeltītām maliņām!
Es nejemšu nezeltītu
Pretim savu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24461.

Pērc, tautieti, Rīgā autu
Zeltītāmi maliņām,
Kam noņēmi vaiņadziņu
Zeltītāmi lapiņām!
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

24462.

Pirc, tautieti, Rīgā mici
Zeltītām bantītēm!
Te tu tādu nedabūsi,
Kas vērts mana vaiņadziņa.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24463.

Pirc, tautieti, Rīgā mici
Sudrabiņa spicītēm!
Es valkāju bāliņos
Apzeltītu vaiņadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirc, tautieti, man micīti
Sudrabiņa knipelēm!
Bāliņos izvalkāju
Zelta zīļu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 143 -

24464.

Pirc, tautieti, zīdautiņu
Sudrabiņa maliņām,
Kam tu mani jaun' izvīli
No vizuļu vainadziņa!
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

1. Pirc, tautieti, slēžu autu
Sudrabiņa maliņām,
Kam tu mani mazu ņēmi
Nezīļotu vaiņadziņu!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24465.

Pircin pirkta man zemīte,
Pircin zemes arājiņš:
Ar pūriņu zemi pirku,
Ar vaiņagu arājiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24466.

Plata upe, šaura laipa,
Pāri gāju raudādama;
Iekrīt mans vaiņadziņš,
Mūžam vaira nedabūju.
1311 [Apē (Vlk)].

24467.

Pūt, pūt, vējiņi,
Putini spalvas!
Klētēi pelēku
Vistiņu plūca.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Mazs mazs vējiņš,
Putēja spalvas:
Klētēi plūkājši
Pelēku zosi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Pūš, pūš, vējiņ,
Putina spalvas,
Klētēi plucina
Pelēku vistu.
Darināte, vecas vistas,
Jauni visti cekuliņu!
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

3. Putu putu spalviņas
Pa istabiņu,
Nu plūca vanags
Pelēku vistiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24468.

Puķīt', mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju,
Pats es tevi audzināju,
Pats noņēmu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24469.

Puķīt, manu līgaviņu,
Pats es tevi audzināju,
Pats es tev Rīgā pirku
Smalku zīļu vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24470.

Puķīt' rāvu tecēdama
Otra kunga pagastā;
Par puķītes rāvumiņu
Ķīlā manu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24471.

Puķītēs vērdamās,
Raudu sava vaiņadziņa.
Kur nu likšu, kad noraušu,
Kad nelikšu vaiņagā?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Kā, māsiņ, tu raudāji,
Svētu rītu ganīdama?
- Raudu sava vaiņadziņa,
Puķītēs vērdamās.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24472.

Pučeitēs vārdamuos,
Raužu sova vaiņuceņa:
Zīd pučeites duorzeņā,
Nazīd vaira vaiņuceņš,
Navar' likt gal'veņā.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

24473.

Raud' nu, māsiņa,
Nu laiks raudāt;
Neraudi mūžos
Dzīvodama!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Nu raudi, māsī,
Nu tiesa raudāt;
Neraudi mūžā
Dzīvodama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24474.

Rieksta dēļ es nolaužu
Zaļai lazdai virsotnīti;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunai meitai vainadziņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

- 144 -

1. Man bij viena rieksta dēļ
Locīt visu lazda krūmu;
Man bij viena puiša dēļ
Noņemt savu vainadziņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

2. Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus līdumā;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunas meitas vainadziņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

3. Rīkstes dēļ es nolaužu
Zaļa bērza virsaunīti;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunas meitas vaiņaciņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

24475.

Ripu ripu pār istabu
Mans vizuļu vainadziņš;
Paldies saku tautiešam,
Tas paspēra pabeņķī.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

24476.

Rozes zied, magonītes
Manāi zīļu vaiņagāi;
Raudāj' Dēkla, raudāj' Laima,
Redz netikli nojemam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24477.

Sadien miezis ar apeni
Vienā mucas dibenā;
Dievs dod mums sadienēt
Ar vaiņaka ņēmājiņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24478.

Suop sirsneņa, suop gal'veņa,
Kuo jei suop, kuo nasuop?
Suop sirsneņa tāv' ar muoti,
Suop gal'veņa vaiņuceņa.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

24479.

Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Sāpēj' zīļu vainadziņa,
Ko valkāju bāliņos.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Vai sāp zīļu vainadziņa,
Vai caunītes cepurītes?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Vai sāp cauņu cepurītes
Pretim zīļu vaiņadziņu?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24480.

Sausa krūkle noziedēja
Miglājā rītiņā;
Jauna meita pārdevuse
Atraitņam vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24481.

Saucu pilnu saukumiņu,
Vidū tautu stāvēdama:
Redzu savu vaiņadziņu
Zūdam tautu rociņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

1. Sauc Dēklīte, met ar roku,
Kalniņāje stāvēdama,
Redzēj' manu vainadziņu
Zūdam tautu rociņā.
190 [Kuldīā].

24482.

Šim piederu, tam piederu,
Vainadziņu valkādama;
Kad noņēma vainadziņu,
Tad vienam piederēju.
18 (Kliģenē), 159, 195.

24483.

Sēr' augusi tā meitiņa,
Sēri nesa vaiņadziņu;
Mans brālītis, žēlodamis,
Noņem sēru vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24484.

Sēri dzimu, sēri augu,
Sēri nesu vaiņadziņu.
Ar godiņu noņemat
Sēri nestu vaiņadziņu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Sērdienīte tā meitīna,
Sēri nesa vainadzīnu.
Ar godīnu nojemat
Sēri nestu vainadzīnu!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 145 -

24485.

Sen sacīju, nu es iešu
Ar tautām dalībās:
Uz robeža cimdi krita,
Vainags tautu rociņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24486.

Sirdi manu, dūšu manu
Zaļa vaŗa kaldinātu:
Jau pieciešu tēv' ar māti,
Vēl noņēma vainadziņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24487.

Skaists bij manis vainaciņis,
Vairāk zelta ne sudraba;
Nivizēja, nospīdēja
Tautu galda galiņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

24488.

Skrapšējās, kad izdzēru
Ābels koka biķerīti;
Skapšējās, kad noņēmu
Jaunas meitas vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24489.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Manu zīļu vainadziņu!
Apžib acis tautiešam,
No gāliņas nojemot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24490.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš!
Kā saulīte norietēja,
Tautiņāmi noņemot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Vainag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba,
Kā saulīte norietēja,
Tautiņām noņemot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24491.

Stāvu vien pastāvēju
Ar tautieti klētiņā,
Saka mani gulējušu,
Noņem manu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24492.

Zuda man bāliņos,
Kas pazuda, tā dabūju;
Kas pazuda tautiņās,
Tā mūžam nedabūju:
Zuda man meitas vārds,
Zuda puķu vaiņadziņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Zuda man, zuda man
Divas lietas dieniņā:
Zuda man meitas vārds,
Zuda zīļu vaiņadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24493.

Zuda man, kas man zuda,
Kas pazuda, to dabūju,
Zuda zīļu vainadziņš,
To mūžam nedabūju.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lai man zuda, kas man zuda,
To atradu ganīdama;
Zuda zīļu vaiņaciņš,
To mūžam neatradu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

24494.

Zuda zuda, kas man zuda,
Zuda zīļu vainadziņš;
Tika man, kas man tika,
Tika miežu arājiņš.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24495.

Sūtāt mani sētā,
Neiešu sētā,
Še pat dancošu
Pa beņķa virsu
Deviņas dienas,
Deviņas naktis
Ar savas māsiņas
Vainadziņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24496.

Suni suni tautu dēls,
Sunīs mana māmuliņa;
Ja negribi sunījams,
Atdod manu vainadziņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24497.

Sveša māte mani ņēma
Savam govju ganiņam.
Kad tu manu ganam ņēmi,
Kam noņēmi vainadziņu?
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 146 -

1. Ganiņam mani veda
Tautu dēla māmuļiņa.
Kad tu vedi ganiņam,
Kam nocēli vaiņadziņu?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

2. Saka tautas precēdamas,
Ganiņam vien vedod.
Kad vedāt ganiņam,
Kā ņēmāt vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24498.

Sveši ļaudis gan gribēja,
Lai es raudu vainadziņa.
Neraudāšu, neraudāšu,
Ar godiņu nonesāju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24499.

Tā sacīja tij Ilzīte,
Vainadziņu nosviezdama:
Ej ellē, čenčerīt,
Būs man caunu cepurīte!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24500.

Tad dziedāju, tad lustēju,
Kad valkāju vainadziņu;
Kad noņēma vainadziņu,
Tad lustīte pagalam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24501.

Tažara tažara
Mičotāja:
Ne pa stundu nenoņēma
Mūs' māsiņas vaiņadziņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24502.

Tautiets man kroņa prasa
Par naksniņas gulējumu.
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņas nogulēju?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Tautiets man maksas prasa
Par naksniņas gulējumu.
Tu gulēji, es raudāju,
Vēl tu man maksas prasi.
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņu nogulēju?
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24503.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibina avotiņš:
Ar vaiņagu ietecēju,
Bez vaiņaga iztecēju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vai tā tautu istabiņa
Bezdibena avotiņš?
Ar vaiņaku ietecēju,
Bez vaiņaka iztecēju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24504.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibena avotiņš:
Kā iegāju, tā iekrita
Mans ražanis vaiņadziņš.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Bezdibenis ezerinis
Tautu dēla klētutiņa:
Kur tas kritis, tur palika
Mūs' māsiņas vaiņaciņš.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

2. Dziļa tautu istabiņa
Kā dziļais avotiņš:
Kā iegāju, tā nokrita
Mans vizuļu vainaciņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3. Elle elle, bezdubenis
Tautu galda galīnā:
Tur noslīka, tur nogrima
Māsas zīļu vainadzīnis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

4. Vai bij aka, vai avotis
Tautu dēla klētītēi?
Kā noņēma, tā pazuda
Manis zīļu vaiņadziņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24505.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibena avotiš,
Kur māršiņai paglabāt
Savalkātu vainadziņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24506.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibiņa avotiņš:
Tur iekrita vaiņadziņš,
Mūžam vairs nedabūju.
216 [Ventspilī].

1. Pie tautieša klētsdurvīm
Vējš nopūta vainadziņu;
Pašā tautu klētiņā
Bezdibena avotiņš:
Tur iekrita, tur palika,
Mūžam rokā nedabūju.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 147 -

2. Tautu meita kājas āva
Straujupītes maliņā;
Iekrīt zīļu vaiņadziņš,
Mūžam vairs neredzēja.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

24507.

Tautu dēla mīļi vārdi
Noņem manu vaiņaciņ'.
Redzēs, mūžu dzīvojot,
Būs tam tādi mīļi vārdi?
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Tautu dēlam mīļi vārdi,
Ņemot manu vaiņadziņu;
Kur tie tavi mīļi vārdi,
Visu mūžu dzīvojot?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24508.

Tautu dēls man vaicāja,
Kādu pirkt cepurīti.
Vai tu, šķelmi, neredzēji,
Kādas manas uzactiņas?
Melnas manas uzactiņas,
Melna mana cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēlis man vaicāja,
Kadu pirkti vaiņadziņu.
Pirc, tautieti, melna samta,
Melnas manas uzactiņas!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24509.

Tautu dēls tautu meitai
Rīgā pirka vainadziņu.
Nebij kauna pircējam,
Ne vaiņaga ņēmējai.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24510.

Tautu dēls, viltinieks,
Izkrāpj mani vizināt;
Ne par velti vizināja,
Ķīlām nēma vainadziņu.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Tautiets mani vizināja
Dābolaiņu kumeliņu.
Viegli šķelmis vizināja,
Ķīlām ņēma vaiņadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24511.

Tautu meita gauži raud,
Raud pēc sava vaiņdziņa:
Tai noņēma vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24512.

Tautu meita miera lūdza
No tā muna bāleliņa.
- Tad es tev mieru likšu,
Kad noņēmu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24513.

Tautu meita noraudāja
Vienu vecu vaiņadziņu;
Kā es gauži neraudāju
Sava īsta bāleliņ'?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Žēli raude tautu meita
Sava veca vaiņadziņa;
Kā es žēli neraudāju
Sava jauna bāleniņa?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24514.

Tautu meita, pijolīte,
Spēlēdama vien staigāja;
Spēlēdama nospēlēja
Savu zīļu vainaciņu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24515.

Tautu meitas vaiņagam
Rēdes vien palikušas;
Kad noņemtu mans brālītis,
Ne to pašu nepaliktu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24516.

Tēvam žēl, mātei žēl
Mana skaista vainadziņa.
Sirsniņi, munu pieciešanu,
Tautiņām noņemot!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24517.

Tev, griķīt, platas lapas,
Paslēp pērli migliņā;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpirc manu vainadziņu!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

24518.

Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanām putiņām!
Man iekrita pārejot
Sarkans rožu vainadziņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 148 -

1. Sarkans mans rožu kronis,
Tas iekrita upītē;
Tā upīte novizēja
Sarkaniem ziediņiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

24519.

Tīšām gāju, nebēdāju,
Pa tautieša rudzu lauku;
Iznāk nelga tēva dēls,
Noņem manu vaiņadziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24520.

Trīs gadiņi savalkāju
Brāļa pirktu vaiņadziņu:
Vēl būt' trīs valkājuse,
Kad tautiets neatnāc's.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

24521.

Trīs gadiņi savalkāju
Tautu dotu gredzentiņu,
Ceturtā gadiņā
Noņem manu vainadziņu.
424 [Barkavas pag. Rz].

24522.

Trīs reizītes vien aizgāju
Ar māmiņu baznīcā;
Trīs reizītes vien uzliku
Savu zīļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24523.

Trīs vasaras tautu dēls
Vilka manus gredzeniņus,
Ceturtā vasarā
Noņem manu vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24524.

Trūvējat, bāleliņi,
Šī naksniņa trūvējama,
Šī naksniņa trūvējama
Par māsiņas vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24525.

Tu, māsiņ, gan domā,
Ka man tevis žēl nebij:
Man rociņa trīsēt trīs,
Tev ņemot vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24526.

Tu, tautieti, klāt stāvēji,
Kad es pirku vaiņadziņu:
Kam tu manim nesacīji,
Ka es ilgi nenesāšu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24527.

Tūdaliņ gāzīsies
Rakstītās kamaniņas;
Tūdaliņ noņemsim
Meitai zīļu vainadziņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

24528.

Tūļu tūļu, dēla māte,
Ko tik ilgi tūļojies,
Ko tik ilgi tūļojies
Gar to manu vainadziņu?
Man galviņa noguruse,
Vainadziņu valkājot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24529.

Turies, māsiņa,
Līdz mellu zemi,
Nedodi tautām
Sav' vaiņedziņu!
Nedodi tautām
Sav' vaiņedziņu,
Sav' vaiņedziņu,
Sav' jaunu mūžu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24530.

Uz robežas ganīdama,
Ne rīkstītes nenogriežu;
Aiz ko man robežnieks
Noņem manu vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24531.

Uz spēlītes es dziedāju,
Uz spēlīes gavelēju,
Uz spēlītes lai noņēma
Manu zīļu vainaciņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24532.

Vainadziņa noraudāju,
Kā i tēva, māmuliņas:
Vainagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 149 -

24533.

Vaiņadziņa noraudāju,
Kā i tēva, māmuliņas;
Viegli soļi, lēts mūžiņš,
Vainadziņu valkājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

24534.

Vainadziņu noraudāju,
Kā pēc tēva, māmulītes;
Gan zināju aiziedama,
Kāda dzīve tautiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24535.

Vainaciņu noraudāju,
Kā pēc tēva, māmuliņas;
Tā bij mana viegla rota
Vasar nest saulītē.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24536.

Vaiņadziņu noraudāju
Kā tēviņu, māmulīti:
Vaiņagāi lēta dzīve,
No māmiņas mīļi vārdi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24537.

Vaiņadziņa tā raudāju,
Kā i tēva, māmuliņas;
Tēvs māmiņa kur ejot,
Vaiņadziņa nedabūju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24538.

Vaiņadziņu galvā liku,
Ar tautieti dancot gāju.
Nokrīt manis vaiņadziņš
Pie māmiņas kājiņām.
Mīļi lūdzu dēla māti,
Lai atdod vaiņadziņu.
- Atnāc, meitiņ, rītā agri,
Tad dabūsi vaiņadziņu!
- Kad, māmiņa, tu zinātu,
Kas manā pūriņā,
Tad, māmiņa, tu atdotu
Manu zelta vaiņadziņu:
Mana pūra dibenā
Trim šnorēm pātadziņa;
Ar to pēru tēva suņus,
Ar to slinku tēva dēlu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24539.

Vaiņadziņu valkādama,
Es nenieka nebēdāju;
Kad noņēmu vaiņadziņu,
Bēda bēdas galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24540.

Vainadziņu valkādama,
Par Laimiņu nebēdāju;
Kad noņēma vainadziņu,
Lūdzu Laimes raudādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24541.

Vai bij ļaužu valodiņa
Vaiņagā gulējuse?
Noņem manu vaiņadziņu,
Noņem ļaužu valodiņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24542.

Vai bij lieta, vai nelieta,
Kas noņēma vainadziņu?
Kad būt' lieta noņēmusi,
Tad tik gauži neraudātu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24543.

Vai bij manas jaunas dienas,
Manu rožu vainadziņu
Ņemt tādam slendeŗam,
Krogu, tirgu skrējējam?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24544.

Vaļa vaļa bērziņam
Ar lapāmi spēlēties;
Būt' man bijse tā vaļiņa
Spēlēt savu vainadziņu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

24545.

Viegla gulu, viegla cēlu,
Vainadziņu valkādama;
Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglumiņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vainaciņu valkādama,
Vieglu cēlu, vieglu gulu;
Kā noņēma vainaciņu,
Tā noņēma vieglumiņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

- 150 -

245451.

Vienreiz rozes noziedēja,
Ni div' reizes vasarā;
Vienreiz ņēma vaiņadziņu,
Vairs galvā neuzlika.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

24546.

Vējš nolauza līgodams
Purā bērza galoknīti;
Man noņēma vaiņadziņu,
Ne mūžā neuzlika.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24547.

Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vaiņadziņu,
Vēl bij man pāŗa gadu
Ciema puišus karināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Bij man vēl meitai būt,
Valkāt savu vaiņadziņu;
Jo valkātu, jo spīdētu,
Tīšām puišus kaitinātu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

2. Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt vaiņadziņu:
Nu drīkstētu, nu mācētu
Tautu dēlu kaitināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24548.

Vēl bij manim nātrai būt,
Dzeldināti ravētāju;
Vēl bij manim meitai būti,
Rūdināti tēva dēlu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vēl bij man nātrai būt,
Zeldināt ravētāju;
Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vainaciņu,
Valkāt zīļu vainaciņu,
Rūdināt tautu dēlus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24549.

Vēl man bija meitai būt,
Valkāt zīļu vainadziņu,
Ne pie tāda tautu dēla
Vadīt dienas asarās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24550.

Viņas puses raudevīte
Atsajira šai pusē;
Noraunam cekuliņu,
Lai tā vaira neaizskrēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24551.

Visi ziediņ', i birstiet
Uz tautieša dvēselītes,
Kam noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs sodīja to puisīti,
Kas precēja pavasari,
Kas nocēla vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
113 [Alūksnē].

2. Sabirstiet asariņas,
Uz tautieša dvēselīti,
Kas ņem manu vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3. Zili ziedi, zaļi ziedi
Uz tautieša dvēselītes!
Kas noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

4. Visi ziediņ', i birstiet
Uz tautieša cepurītes,
Kam tas ņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24552.

Visu dienu silu bridu,
Vaiņadziņu vairodama;
Izbrien' sila maliņā,
Noņem tautas vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24553.

Cerēj mani tautu dēls
Kā bitīte dābolā;
Cerēdams nocerēja
Manu zīļu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24554.

Citas meitas ruden ved,
Mani ved vasarā;
Noņem manu vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 151 -

24555.

Citas meitas vaiņagu
Mīlēt mīl,
Anniņa vaiņagu
Kājām spārda.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Ediņa vainagu
Kājām spārdīja,
Baltās micītes
Gribēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Grietiņa vainagu
Kājām spārda;
Madiņa vainagu
Glaudīt glauda.

47371.

Vai manu māsiņu, vai manu māsiņu,
Nu tu savu kronīti paspēlēj'!
Nu tev uzliks tādu mici
Kā tai vecai vecenei.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

47372.

Vai māsīna, vai māsīna,
Nu tev slikti gadījās:
Tu izdevi sav' pūrīnu,
Sav' raženu vaiņacīnu.
427 [Tadaiķu Lp].

47373.

Voi voi tu Vereit,
Voi na žāla jaunu dīnu?
Nyuļe vēl i ūgys zīdēs,
Jaunys meitys ūguos īs.
170 [Kapiņu D].

47374.

Agri agri putēt(?) jēmi
Munu zeiļu vainadzeņu;
Agri agri, mun' muoseņa,
Jauna īmi tautiņuos.
182 [Kaunatas Rz].

47375.

Aizmuokuse šudiņ dīna,
Naredz saulis izlācūt;
Nūskumeigys tautu dāls
Nūjem munu vauņuceņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

47376.

Ok Dīveņ, dreiž pazuda
Muns šmuidrais vainadzeņš!
Kai sauleitja īleiguoja
Tymsajūs dabasūs.
18 [Andrupenes Rz].

1. Ai Dīviņ, dreiž pazuda
Muns tys puču vaiņadziņs!
Leidz ai saulu īleiguoja
Malnajuos tyuctiņuos.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47377.

Apsapyrda, sasatryuka,
Ka nūņēme vainadziņu!
Ni redzēja vainadziņa,
Ni vainaga ņēmējeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

47378.

Sazatryuka, apsapyrda,
Kas nūjēme vauņuceņu;
Voi nūjēme tautu dāls,
Voi tei tautu muomuleņa?
579 [Viļāni Rz apr.].

47379.

Ar vysimi loba beju,
Ar vysim sadarēju;
Ar tū vīn nasadar(u),
Kurs nūcēļa vainadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

47380.

Brauc, brālīti, Liepājē,
Rīga tāle, Rīga tāle.
Pierc rakstītu galvas autu
Rakstītām maliņām,
Es neņemšu nerakstītu
Pretim savu vaiņadziņ'.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Brauc, tautieti, Rīge pierkt
Man rakstītu gālas drānu!
Es nejemšu nerakstītu,
Pretim savu vaiņadziņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47381.

Celiet mani pār Daugavu,
Lai es viju vainadziņu;
Tur noviju, tur noņēma
Daugaviešu arājiņi.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

- 152 -

473811.

Es noviju vainadziņu
No Daugavas purenēm;
Kur noviju, tur noņēma
Daugaviešu arājiņi.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

47382.

Cerēj mani tautu dāls,
Nu rudiņa, da rudiņa.
Carādams nūcerēja
Munu zeiļu vainadziņu,
Mun' sudroba gredzentiņu.
605 [Skolas].

47383.

Daskrien zaļa līdaciņa,
Noraun manu vainadziņ';
Daskrien bārga vīramāte,
Noraun manu vainadziņ'.
127 [Grostonas Md].

47384.

Deveņi godi audzēju
Veibūtņās ļaudaveņ(u),
Dasmytā gadeņā
Pats nūjēmu vainuceņu.
326 [Preiļu D].

47385.

Dēla māte man paņēma
Labu zīļ' vainadziņu.
Vai es citu nopelnīšu,
Palēkdama, tecēdama?
605 [Skolas].

47386.

Dievs nedeva tādu muļķi
Kā tā mana jaumāsīna:
Atdod savu vaiņadzīnu
Par to drānas lupatīnu.
39 [Bārtas Lp].

47387.

Drusku vīņ pastuovēju
Ar tautīti baznīcā.
Ka izguoju nu baznīcas,
Vainagā pasavēru:
Puse zīdu nūbyruse
Munam mirtu vainagam.
605 [Skolas].

47388.

Dzīvo gudri, tautu dēls,
Liec lietā padomiņu!
Tu noņēmi māsiņai
Ziedu laikā vaiņadziņu.
605 [Skolas].

47389.

Es neiešu sētiņā
Sava darba nedarī'se;
Es māsiņas neatstāju
Ar vizuļu vainaciņu.
48 [Bērzaunes Md].

47390.

Es patiesi meita biju,
Man patiesi vaiņadziņš!
Stundu skan vizulīši,
Vaiņadziņu noņemot.
141 [Ivandes Kld].

47391.

Es vaiņuka jāmuojam
Nikod loba navēlēju:
Cik jam dūršņu, cik jam suopu:
Tik zareņu vaiņukā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Loba Dīva es nalyudžu
Vaiņudziņa jēmējiņu:
Cik jam suopu, cik jam dūšu,
Cik zeilīšu vaiņudziņā.
605 [Skolas].

47392.

Gauži raud tāvs māmiņa
Šyupuojuma auklejūt [auklējuma?],
Līgaveņa vel gaužuok,
Vainadziņu nūjamūt.
326 [Preiļu D].

47393.

Govju ganīte raudāja:
Zars norāva vainadziņu;
Zara vien vainu saka,
Sen tautiņu rociņā.
241 [Lubānas Md].

1. Ganeņūs maņ gonūt,
Zors nūruove vainuceņu;
Iz zareņa vaini lyku,
Seņ tauteņu rūceņā.
357 [Rudzētu D].

47394.

Grib tautiņas, lai es raudu,
Es tīšām neraudāju;
Ja būs kāda raudāšana,
Noraudāšu citai dienai.
74 [Cīravas Azp].

- 153 -

47395.

Ik rītiņu mani kūla,
Pie vadzīša piesiedami;
Ik rītiņus nozaudēju
Savu puķu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

47396.

Irbe klīdze siliņā,
Traucej munu kumeliņi;
Traucīdama nūtraucija
Munu zeiļu vainaciņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47397.

Jau man gana žēli bija,
Vēl žēlāk padarīja;
Jau nomira tēvs māmiņa,
Vēl nocēla vainadziņu.
358 [Rugāju Abr].

47398.

Kam gāji, māseņ,
Ābēļu dārzā?
Apbira galviņa
Ābēļu ziediem.
355 [Rucavas Lp].

47399.

Kam māsiņa gauži raud
Par noņemtu vaiņadziņu?
Nu būs maizes arājiņis,
Nu dzelteni kumeliņi.
245 [Lutriņu Kld].

47400.

Kam tu mani bildināji,
Ka tu biji karavīrs?
Nojem manu vainadziņ'
Pašē ziedu laiciņē.
40 [Basu (Bases) Azp].

47401.

Kas maņ zuda vīnu dīnu,
Tuo myužami naredzēt;
Zuda maņ jaunas dīnas,
Zuda zeiļu vaiņuceņš.
605 [Skolas].

47402.

Kas ūšam zorus cierta,
Tys nūcierta viersyunīti;
Kas pajēme munu pyuru,
Tys pajēme vainadzeņu.
605 [Skolas].

47403.

Kas spalviņas putināja
Pie bāliņa klētsdurvīm?
Klētī, pūģē(?) pelēka roze,
Tā spalviņas putināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47404.

Ko Līziņa raudāja
Pa vaiņadziņu?
Blakam sēde tautu dēlis
Kā greizais ozolītis.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47405.

Ko tik ilgi čubinies
Gar to māsas vaiņadziņu?
520 [Zvārdes Kld].

47406.

Krita munis vaiņuciņš,
Bet na munūs buoliņūs;
Krita tautu ustabiņā
Zam dīvara kuojiņom.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47407.

Krīvi, krīvi, leiši leiši,
Aizvedja munu muosiņ(u);
Augsti kolni, zemi vuorti -
Nūraun vyzuļ' vainadziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47408.

Kupla liepa, zemu zaru,
Cauri līdu raudādama;
Liepiņai asi zari,
Norauj manu vainadziņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

47409.

Kab es sovu vainadziņu
Uz akmiņa sadauzējuse,
Nakai nešu tautiņuos
Borgas muotes rūceņā.
182 [Kaunatas Rz].

47410.

Labāk savu vainadziņu
Būtu dzelmē iemetusi,
Ja zinātu, ka nocels
Tautu dēls netiklītis.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

47411.

Lobuok, muosiņ, vainadziņu
Uz akmiņa sasytuse,
Nakai tautu navēkļam
Rūceņuos atdavuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 154 -

1. Lobuok sovu vainadziņu
Iz akmiņa sabarzusi,
Nakai es tū pavēlēju
Neveiklīšam oruoj(iņ)am.
314 [Pildas Ldz].

2. Lobuok sovu vaiņuceņi
Uz akmiņa sasytusja,
Na kaidam navēkļam
Ni par nīku atdavuse.
551 [Ludza Ldz apr.].

3. Lobuok sovu vainadziņi
Uz akmiņa sasytuse,
Nakai tautu navēkļam
Atdavuse maldynuot.
174 [Kārsavas Ldz].

4. Lobuok sovu vainudzeņi
Symtu godu nosuojuse,
Na tautīšam atdavuse
Naveikļam rūceņuous
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

5. Labāk savu vainadziņu
Būt' iesviedusi ugunī,
Nekā viņu atdevusi
Neliešam tautu dēlam.
24 [Asares Il].

6. Lobuok sovu vaiņudzeņi
Uz akmiņa sasytusja,
Nakai tu jū atdavusja,
Kur dzāruoji oruojeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47412.

Labāk man sirmi mati,
Sarkans rožu vainadziņš,
Ne kā manu vainadziņu
Noņem tautu neliešam.
605 [Skolas].

47413.

Līsti, līsti nū, lietiņ,
Tad nelīsi sien' laikā!
Raudi, raudi nū, meitiņ,
Neraudāsi dzīvodama!
396 [Skrīveŗu Rg].

47414.

Lyugšu Dīva, naluodēšu,
Kas nūjēmja vaiņuciņu;
Kas nūjēmja vauņuciņu,
Tys pajēmja vīglu dīnu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

47415.

Lūki vien atlikuši
Tautu meitas vaiņagā.
Ne tie lūki nepalika,
Ka brālītis nenojēma.
200 [Kuldīgas Kld].

47416.

Māsiņ' slauka asariņas,
Kam, māsiņa, raudi tu?
Papriekš mīļi solījies,
Nu tev žēli vaiņadziņ'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47417.

Minam, minam
Vaiņaga pēdas!
Lai māsa neraud
Staigādama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47418.

Mīļa mīļa tā vietiņa,
Kur man kāra šūpulīti;
Vēl mīļāka tā vietiņa,
Kur noņēma vaiņadziņu.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

47419.

Nav rozīte izplaukuse,
Jau nolauza pumpurā;
Nav meitiņa izauguse,
Jau noņēma vaiņadziņ'.
40 [Basu (Bases) Azp].

47420.

Nāc, tautieti, ņem tu manis,
Ņemi manu vainadziņ(u)!
Bāliņš manu vainadziņu
Pelēm, žurkām ēdināj(a).
59 [Blomes (Nigras, Blomu) Vlk].

47421.

Ni dzierdēju, ni redzēju,
Kas nūcēle vainadziņi;
Vīn zariņi nūkustēja,
Vyzulīši nūgrabēja.
35 [Baltinavas Abr].

47422.

Nedod, māsiņ,
Vaiņadziņ!
Brāļ raud
Nama kakt.
573 [Valdemārpils Tl apr.].

- 155 -

47423.

Neba diža vaina bija,
Kad noņēma vaiņadziņu;
Tautu dēls sēdinās
Saiminieces krēsliņā.
355 [Rucavas Lp].

47424.

Neba lietis priede auga
Degošā siliņā;
Neba lietis tautu dēls
Noņem man vainadziņ(u).
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47425.

Nu myužam es naīšu
Ar tautom ežu vastu;
Palīk cimdi uz rūbeža,
Nujam tautos vainadziņu.
358 [Rugāju Abr].

47426.

Uz rūbeža es izaugu,
Par rūbežu puorleigaju;
Palīk cimdi iz rūbeža,
Vaiņugs tautu rūciņā.
358 [Rugāju Abr].

47427.

Naraudi, munu muosjaņ,
Na jas tevi ryudynava;
Tautas tevi ryudynava,
Nūjemdami vaiņucjaņi.
Raud', muosjaņ, voi naraud',
Tava pošis vaiņa beja.
194 [Krāslavas D].

47428.

Nesaprata tā Anniņa
Tēva rokas nobučot,
Par vaiņaka noņēmumu,
Par aubītes uzlikumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

47429.

Neviens mani tā neraud,
Kā raud mana līgaviņa:
Tai nojēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
281 [Neretas Jk].

47430.

Nikod mon tys nazuda,
Kas pazuda šūvokor;
Pazyud mon mārgu (dīnas),
Pazyud rūžu vainudziņs.
35 [Baltinavas Abr].

47431.

Nu grib mani pēlējiņi
Stāvu lēkt ūdenī:
Redzēj' manu vainadziņu
Ar godiņu noņemam.
322 [Praulienas Md].

47432.

Vysi muņi īnaidnīki
Dzeivi lēcja yudiņī:
Redz maņ lobu nosojūt,
Ar gūdiņu nūjamūt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47433.

Niu klonīs, jaunivīte,
Bryuguonam da zemei,
Ka nūjēme vaiņuceņu
Pošā zīdu laiciņā:
Kad nadeve vējiņam
Tovu motu pleivynuot.
414 [Stirnienes Rz].

47434.

Jem, tautīt, vaiņuceņu
Vīglajom rūceņom,
Lai tai myusu muoseņai
Vīglus myžus dzeivojūt.
579 [Viļāni Rz apr.].

1. Ņem, tautiet, vainudzeņi
Vīglajom rūceņom,
Lai munam myužeņam
Vīgli beja dzeivojūt.
35 [Baltinavas Abr].

47435.

Ņemsim paši, bāleliņi,
Savas māsas vainadziņu!
Nevaram svešu ļaužu
Kā Dieviņu pielūgties.
72 [Cesvaines Md].

47436.

Ozolam es nolauzu
Bez ienaida galoknīt'.
Mīlēdams es noņēmu
Sērdienītes vaiņadziņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47437.

Ozolam zīles bira,
Tautu meitai asarīnas;
Tautu meitai asarīnas,
Vainadzīnu nojemot.
355 [Rucavas Lp].

- 156 -

47438.

Paldies saku tam puišam,
Kas nocēla vaiņadziņu;
Nu es vaira neganīšu
Kunga cūku tīrumā.
358 [Rugāju Abr].

47439.

Paldies tautu dēliņam,
Ka noņēma vainadziņu;
Vēl es būtu šovasar
Brāļam cūkas ganījusi.
198 [Krustpils D].

47440.

Paldies saku tautiešam
Par to labu darījum(u):
Nu tas manu staka cibu [=vaiņagu]
No kakliņa noraisīj(a).
224 [Lielvārdes Rg].

47441.

Palīcit Geleitei
Seipulu zam daguneņa;
Seipuleņa syurumeņš
Lai izspīž asareņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47442.

Pats es dzēru, pats moksuoju
Krūgā soldu olūteņi.
Pats pīvēļu jaunu meitu,
Pats nūjēmu vaiņūdzeņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47443.

Pauri(?), jaunais puis,
Kam tu mani kairinuoji;
Kam tu munu vainuceņu
Kai skolgolu vācynuoji?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47444.

Puiši, knauši, gauši auga,
Gudri ņēma padomiņu;
Es, meitiņa, drīz izaugu,
Drīz noņēmu vaiņadziņu.
345 [Remtes Tk].

47445.

Pučītes, munas pučītes,
Kur es guoju, tī roudovu!
Nūceļ munu vainadziņu
Pašā puču laiciņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47446.

Raudi, raudi, tu muoseņa,
Na ar raudys atrauduosi;
Na ar raudys atrauduosi
Sovu zeiļu vainudzeņi.
593 [Rēzeknes apr.].

47447.

Redz, ko man dara
Mainenieku diena:
Atskrēja viena raiba kaķe,
Parauj manu vaiņadziņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47448.

Riti, migla, riti, rasa,
Par ozola lapiņām;
Tā rit manis vaiņadziņš
Sīvai tautu rociņā.
345 [Remtes Tk].

47449.

Rudens nāk, rudens nāk
Meitiņām, lapiņām;
Koki lapu noraudāja,
Meitas zīļu vainadziņu.
198 [Krustpils D].

47450.

Soln' apēdja, soln' apēdja
Soldonū uobeleit(i);
Tautys, rogonys, nūruovja
Munu zeiļu vainuceņ(u).
326 [Preiļu D].

47451.

Sēru sēru sērdienīti,
Sēru nesa vaiņagā;
Tautu dēls, ne sērdienis,
Noņem sēru vainadziņu.
335 [Puzes Vp].

47452.

Sīnit mani sīdami,
Mičuojat mičuodami,
Nūruovat, atjēmat
Munu zeiļu vainaceņu.
466 [Vārkavas D].

47453.

Smylgā gūvu naredzēju,
Pa dadasu ganēdama;
Aiz osoru naredzēju,
Kas nucēļa vainudziņu.
35 [Baltinavas Abr].

- 157 -

1. Aiz upītes gov's ganīju,
Govu smilga neredzēju [smilgās govju?];
Aiz asaru neredzēju,
Kas nocēla vainudziņu.
605 [Skolas].

47454.

Smuks noaudzis, sarkanbalts,
Smuka mīļa valodiņa!
Ar to mīļu valodiņu
Noņem manu vaiņadziņu.
39 [Bārtas Lp].

47455.

Sniedz, tautieti, baltas rokas,
Nojem manu vaiņadziņu;
Man galviņa nogurusi,
Vaiņadziņu valkājot.
183 [Kazdnagas Azp].

47456.

Šaipus pura es dziedāju,
Viņpus pura atskanēja.
Ak tu šķelmis nāburgpuisis,
Man noņēma vainadziņu!
193 [Krapas Rg].

47457.

Tolkā ēžu, tolkā džēru,
Tolkā leidu leidumiņu;
Tolkuos vīn nūtolkuoju
Sovu zeiļu vainadziņu.
194 [Krāslavas D].

47458.

Tautiets manu vainadziņu
Ķircināja, niecināja;
Tautām nāk gardi smiekli,
Man birst gaužas asariņas.
193 [Krapas Rg].

47459.

Tautu dēls man noņēma
Smuku zelta vaiņadziņ(u);
Ne svētdienas nesvinēju,
Līdz sakrāju vaiņadziņ(u).
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

47460.

Taidi suņi, taidi kači,
Taidi tautu buolileņi;
Suns nūzoga maizes klaipu,
Tautīts munu vainadzeņu.
605 [Skolas].

47461.

Te bij saule, te pazuda,
Te iebrida mākoņos;
Te bij meita, te pazuda
Zaļā mirtu vaiņagā.
605 [Skolas].

1. Te bij saule, te pazuda,
Te bij meita, te pazuda
Zaļā miršu vaiņagā;
Pazudīšu tautiņās
Kā oliņa ūdenē.
605 [Skolas].

47462.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārvedot;
Saka mani gulējušu,
Noņem zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

47463.

Tev, bērziņ, daudzi lapu,
Man tik viens vainadziņš;
Bērzam lapas salna koda,
Man noņēma sveši ļaud's.
397 [Skrudalienas Il].

47464.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā dābol(iņ)a;
Trīs tautieši noraudāja
Mana zīļu vainadziņa.
263 [Mēmeles Jk].

47465.

Tu nūjēmi vainadziņu
Pašā prycas gadiņā,
Pašā zīdu laiciņā.
605 [Skolas].

47466.

Uz robežas ganīdama,
Liepā kāru vainadziņ(u).
Robežnieki, zagļu ļaudis,
Nozog manu vainadziņu;
Es viņiemi noganīju
Smalku linu tīrumiņ(u).
605 [Skolas].

47467.

Ūja Anniņa, tavu cietu sirdi,
Neviena asara pēc jaunu dienu;
Kokam cirta, skaidas sprāga,
Tev nebira asariņas.
197 [Krotes Lp].

- 158 -

47468.

Voi nav žāļ, voi nav žāļ,
Muoseņ, mirtu vaiņudzeņi?
Varbyut tev bej vairuok žāļ
Tuos miceites gabaleņa.
174 [Kārsavas Ldz].

47469.

Vainadzeņu nosojūt,
Vīglus sūļus staigojūt.
Nūjam munu vainadzeņu,
Nūjam munu vīglu dīnu;
Vai tei muna vīgla dīna
Vainagā bej gulējuse?
605 [Skolas].

47470.

Zoļa zuole uoriņuos,
Maņ rūzeitis naravātys,
Nalaikus maņ nūjēmja
Munu mieršu vainuceņi.
365 [Sakstagalas Rz].

47471.

Žālum', munu žālumiņ(u),
Aiz žāluma navarēju;
Jau pacīšu tāv' ar muoti,
Vēl nūjēmja vaiņadziņu.
465 [Varakļānu Rz].

Table of Contents |View Entire Work