HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Līgava uzpošas, uzliek vainagu. Vainaga dziesmas

24211.

Vaija manu vainadziņu,
Tik zīļotu, pakarotu!
Kā es viņu ienesīšu
Tai žagaru būdiņā?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24212.

Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā nesājiņa,
Ne tev bija ielīgot
Tādā skuju būdiņā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā vijējiņ,
Ne tev bija ielīgot
Tādā purva saliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24213.

Ai vainaga vainadziņ,
Brīv' es tevi darināju:
Tautu dēla klētiņā
Brūna samta cepurīte.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24214.

Ai vaiņagu vijējiņa,
Kur tu savu loku liki?
- Es pakāru vītolā,
Lai saulīte balināja.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

24215.

Ai vaiņaga vijējiņa,
Kur vaiņaga loku liki?
- Es pakāru liepiņā,
Lai vij cita mātes meita.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Ai vaiņaga vijējiņa,
Kur vaiņaga loku liki?
- Es pakāru liepiņā,
Kuplajā zariņā.
190 [Kuldīā], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24216.

Atspīd tautas istabā
Saules pītis vaiņadziņš;
Dēlu māte celdamās
Sak': saulīte uzlēkuse!
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

- 117 -

24216v1.

Spīdēj' mans zelta kronis
Caur deviņi glāza logi;
Dēlu māte brīnējās:
Istabā saule lec!
226 [Kandavā (Tl)].

24217.

Augsta bij manis vainadziņis,
Zema tautu istabiņa;
Es ar savu vainadziņu
Visus griestus noslaucīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Šauras durvis, zemi griesti,
Smuidris mans augumiņš;
Ar vaiņaga cekuliņu
Visus griestus noslaucīju.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

24218.

Bij gan Anniņa
Vaiņagu bērzuse;
Jo spoža pierīte
Ne vaiņadziņis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24219.

Bāliņos dzīvodama,
Es valkāju vainadziņu;
Nu aizgāju tautiņās,
Kā puķīte noziedēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24220.

Daili zied sarkanrozes,
Jo dailāki vaiņadziņš,
Jo dailāki vaiņadziņš,
Pa godam novalkāts.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24221.

Darāt, tautas, augstu klēti,
Augstas klēts pažobeles:
Augstu radu mūs' māsiņa,
Augstu nesa vaiņadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dariet, tautas, lielu namu,
Dariet lielu istabiņu:
Mūs' māsiņa lielu radu,
Žuburainu kroni nes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Taisiet, tautas, augstu namu,
Augstu nama palodīti:
Piecu brāļu māsa biju,
Žuburaiņu kroni nesu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24222.

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Vizi, manu vaiņadziņu,
Tev' noņems šovakar!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24223.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Man ejot tautiņās,
Lai nes brāļi vainadziņu,
Papīrā ietinuši.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Lietus lija to dieniņu,
Kad es gāju tautiņās;
Brāļi nesa vainadziņu,
Zīdautā satinuši.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24224.

Dzied zīlīte, lakstīgala
Manā zīļu vaiņagā;
Nu būs žēli brālītim,
Netiklami atdodot.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

24225.

Es jums saku, bāleliņi,
Zemu acu nenesiet:
Es ar godu novalkāju
Jūsu pirktu vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24226.

Es nopinu vainadziņu
No četrāmi rozītēm;
Kad uzliku galviņā,
Tad gāj' tautu sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24227.

Es pazinu kunga riju,
Pilli vadži sprigulīšu;
Es pazinu brāļu māsu,
Zelta roze vainagā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24228.

Es sēdēju pie galdiņa,
Man galdiņš piederēja,
Man galdiņš piederēja,
Ikām māsa vaiņagā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 118 -

24229.

Es tautieša neraudātu,
Kaut kaŗāi aizveduši:
Kad zied puķes, maraniņas.
Es novītu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24230.

Es vidū, es vidū
Ar to rožu vainadziņu;
Visapkārt bāleliņi
Ar tērauda zobeniņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24231.

Gāju, gāju to celiņu
Stāvēdama, domādama:
Tai celiņa galiņāi
Noņems manu vainadziņu.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

24232.

Galvu manu sukājiet,
Matu manu nepiniet,
Lai stāvēja mati mani
Ar māmiņas pinumiņu!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24233.

Gludu gludu galviņu
Sagludināju,
Uzliku vizuļu
Vainadziņu,
Uzkāpu augstā
Kalniņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24234.

Kam, bāliņ, tu apņēmi
Bez vaiņaga līgaviņu [=atraitni]?
Būt' jel ņēmis ciema meitu
Ar to zīļu vainadziņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24235.

Kas bij man par lielu lusti
Brāļa sievas sagaidīt:
Atved brālis līgaviņu
Vītol' zaru vaiņadziņu.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24236.

Kas kait man nedzīvot,
Vainadziņa nenesāt;
Vaiņagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

24237.

Kas man kait nedzīvot,
Vaiņadziņu nevalkāt!
Dzīvoj' zīles vieglumiņu,
Ābels ziedu baltumiņu.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24238.

Ko līdz manim diži radi,
Ko bagāti bāleliņi?
Tāpat mani tautas veda
Bez sudraba vainadziņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24239.

Gana agri es cēlos,
Gana dziļu rasu bridu,
Līdz sanācu, līdz sadzinu
Vaiņadziņa valkātāju.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24240.

Lielieties, bāleliņi,
Nu māsiņa vainakā!
Kad noņems vainaciņu,
Nebūs vaira jūsu vaļa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24241.

Māsiņ' savu vainadziņu
Pa godam valkājuse,
Visas zīles spoži spīd,
Nav neviena noritējse.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24242.

Maza maza man galviņa,
Mazu pirku vaiņadziņu;
Sūtu vēsti tautietim,
Lai pērk mazu galvas autu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 190 [Kuldīā].

1. Maza maza mun galviņa,
Mazs vizuļu vainaciņš;
Devu ziņu tautiņām,
Lai šūn mazu cepurīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24243.

Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā,
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobiruse.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 119 -

1. Stuovēt vīn pastuovēju
Ar tautīti bazn'eicā,
Munam z'eiļu vaiņukam
Puse zīdu nūbirēja;
Ūtra puse nūbirēja
Tautu golda galeņā.
423 [Daugavpils apr.].

242431.

Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā,
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobirušas.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24244.

Neies vairs mūs' māsiņa
Ar vaiņagu baznīcā
No šās dienas gājumiņa,
Gredzeniņa mijumiņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

24245.

No tā mana vainadziņa
Atspīd tautu istabiņa:
Bij manā vainagā
Vairāk zelta ne sudraba.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24246.

Niule ruožeņas sazīda
Munu motu galeņūs;
Tautys vaļeņis nadeve
Da golam nūzīdēt.
4221 [Asūnes pag. D].

24247.

Piederēja bāliņam
Sirmi zirgi, balti svārki;
Māsiņai nepieder
Visu mūžu vainadziņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Piederēja bāliņam
Zīda josta, brūni svārki;
Māsiņai nepieder
Mūžam zīļu vaiņadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24248.

Priedītei, eglītei
Zelta rasa galiņā;
Tā ir mūsu māsiņai
Zelta kronis galviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24249.

Puķītēm, zariņiem
Tautu meitas vainadziņš.
Tās puķītes, tie zariņi
Pieviļ manu bāleliņu,
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Krūmu krūmu, zaru zaru
Tautu meitas vainadziņš;
Tie krūmiņi, tie zariņi
Pievils manu bāleliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Stūŗu stūŗu, zaru zaru
Mans sudraba vaiņadziņš;
Tie stūrīši, tie zariņi
Kaitin' dažu tēva dēlu.
198 [Saldū].

3. Tautu meita cimdus ada
Krustainiemi līkumiem;
Tie krustiņi, tie līkumi
Pievils manu bāleniņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24250.

Zarots man(i)s vainadziņš,
Nelien tautu klētiņā,
Laužu zaru ieiedama,
Laužu otru iziedama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es neiešu tautiņās
Bez sniķeŗa bāleliņa:
Zemu tautu klētes durvis,
Zarots manis vaiņadziņis.
Zeltu lauzu ieiedama,
Sudrabiņu iziedama,
Ko nolauzu ieiedama,
Ne mūžam nedabūju;
Ko nolauzu iziedama,
To panācu dzīvodama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Zarots manis vaiņadziņš,
Zemas tautu klētes dores,
Zarus lauzu ieejot,
Pazarīšus izejot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3. Zemas tautu klētes durvis,
Man zarots vaiņadziņš,
Zaru laužu ieiedama,
Zaru laužu iziedama.
Ko nolauzu ieiedama,
To maksās tautu dēls;
Ko nolauzu iziedama,
To maksās bāleliņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 120 -

24251.

Sasēda meitiņas
Apaļāi rindāi,
Sagrieza vaiņagus
Kā ritentiņus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24252.

Šorīt agri saule lēca
Par visiema rītiņiem;
Šorīt agri mūs' māsiņa
Spožu berza vainadziņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

24253.

Zelta puķīt' i izauga
Uz sudraba akmentiņa;
Tur savija brāļa māsa
Ejamo vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Skaista puķīt' i ziedēja
Uz pelēka akmentiņa;
Bārenīte sev novija
Vedamo vainadziņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

24254.

Zīļota, zaļota
Saulīte lēca;
Zīļotis, zaļotis
Mans vaiņadziņis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24255.

Skaistu vien darināju
Ejamo vaiņadziņu:
Divi pušķi zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

24256.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju vīti vainadziņi;
Nu atveda mūs' māsiņu
Rožu vītu vainadziņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

24257.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vainadziņa.
Krīt', spēlīte, pa manim,
Lai netika nevienam!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24258.

Spēlēj' pieci, spēlēj seši
Uz to manu vainadziņu.
Vienam būšu, ne visiem,
Par Laimiņas likumiņu.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

1. Trīs tautieši spēlējās
Uz to manu vaiņaciņ'.
Krīt', spēlīte, šurpu turpu,
Lai netika nevienam!
Vienam būšu, ne visiem,
Kam Laimīte vēlējusi.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24259.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vainadziņa.
Lai spēlē otri pieci,
Rokā viņu nedabūs!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24259v1.

Spēlēj' pieci jauni puiši
Apkārt manu vainadziņu.
Lai spēlēja otri pieci,
I tad mani nedabūs!
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

24260.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz to manu vainadziņu.
Lai spēlē otri pieci,
Vēl nedošu šoruden!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24261.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vaiņadziņa.
Vienam būšu, ne visiem,
Rīta māles malējiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24262.

Spēlēdama es iegāju
Spēlmanīšu istabā;
Spēlēdama nospēlēju
Savu puķu vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Iesalaižu spēlēties
Jaunu puišu draudzībā;
Spēlēdama nospēlēju
Savu zīļu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Netīšām es iegāju
Jauna zēna spēlītēs;
Ar puišiem spēlēdama,
Nospēlēju vaiņadziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 121 -

3. Ziņģēdama es iegāju
Spēlmanīša istabā;
Raudādama nospēlēju
Sav' vizuļa vaiņadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

24263.

Spīdēt spīd, vizēt viz
Tās meitiņas vainadziņš.
Kā tam bija nespīdēt,
No kaņepju kauliņiem!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24264.

Spīdi, manis vainadziņ,
Jele šādu vakariņu!
Nespīdēsi, nespīdēsi
Vairs manā mūžiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24265.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainaciņš;
Gan pelēsi, gan rūsēsi
Aiz durvēm vadzītē!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24266.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Ilgi vaira nespīdēsi,
Spīd' jel šādu vakariņu!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

242661.

Spīdu spīdu, vizu vizu,
Manu zīļu vainadziņu!
Tas tautieša sierdi ēda,
Ka neļāva novalkāt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24267.

Spīdi, vizi, vainadziņš,
Šovakar galviņā!
Spīdēs' citu vakariņu
Tautu dēla klētiņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24268.

Spožu berzu, baltu berzu
Savu zīļu vainadziņu,
Zinādami, mūžiņē
Vairs gālēja neliekam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24269.

Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu.
Pirc, tautieti, man aubīti
Sidrabiņa knipelēm!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24270.

Tautas mani apturēja
Baltābola kalniņā,
Gribēj' manu vainadziņu
Ar varīti novarēt.
Rokā vien vēdināju,
Līdz atjāja bāleliņi;
Kad atjāja bāleliņi,
Tad uzliku galviņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24271.

Tautu meita gauži raud,
Vainadziņu nesādama.
Neraud' gauži, tautu meita,
Tā nav tava mūža rota:
Zīda spices, zelta auba,
Tā būs tava mūža rota!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24272.

Tautu meita guģojās,
Vaiņadziņis ausis grauza.
Maksā manim, tautu meita,
Teikšu savam brālītim,
Teikšu savam brālītim,
Noņems tavu vaiņadziņu!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautas meita gaudējās,
Vaiņadziņš galvu grauž,
Vaiņadziņš galvu grauž,
Klētē grīda iegrimuse.
Es tev teicu, tautas meita,
Valkā vēl šo vasaru!
Ruden teikšu bāliņam,
Noņems tavu vaiņadziņu.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

2. Tautu meita žēlojās,
Vaiņadziņis galvu spieda.
Dievs dod miežu vasariņu,
Teikš' rudeni brālīšam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

24273.

Tautu meita mani lūdza,
Lai es lūdzu bāleliņu,
Lai es lūdzu bāleliņu,
Lai noņem vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

24274.

Tautu meita skārdu pirka
Lielajami vaiņakam;
Viņa vis nezināja,
Es nopirku cepurīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24275.

Tautu meita žēlojās,
Vainadziņis galvu spieda.
Nāc pie mana bāleniņa,
Valkā smalku linautiņu!
226 [Kandavā (Tl)].

24276.

Tautu meitas vainadziņš
Izziedējs, izputējs;
Tautu dēla cepurīte
Pumpuros salaidās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24277.

Trīs vasaras dēlu māte
Linautiņu balināja.
Balin' baltu, valkā pate,
Es valkāšu vaiņadziņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24278.

Vāverītes ligzdiņāi
Vairāk sūnu ne žagaru;
Mūs' māsiņas vaiņagāi
Vairāk zelta ne sudraba.
232 [Talsos (Tl)].

24279.

Vainaciņ, cekuliņ,
Kur bij man tevi likt?
Žēl bij tevi tautām dot,
Nevar' pate izvalkāt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24280.

Vainac'eņ, cakul'eņ,
Takam obi kal'n'eņā,
Raugam'ēs' tū uoreņu,
Kur s'eņuok [cykkuort] l'eigavuom.
422 [Līvānu pag. D].

24281.

Vaiņadziņu darināju,
Vaiņags manim piederēja;
Zīda mices nerakstīju,
Mice man nepieder.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24282.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Krīt' tautieša klētiņā
Pār bāliņa zobeniņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24283.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Krīt' tautieša klētiņā
Zem dieveŗa kājiņām!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24284.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Nokrīt' tautu klētiņā
Par Laimiņas likumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24285.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Kam tik tāļu nolīgoji?
Triju kungu zemīt' gāji,
Ceturtā ielīgoji.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24286.

Vaiņak, manu vaiņaciņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
Tautu dēla cepurīte
Vairāk ruda ne pelēka.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24287.

Vai tā tautu istabiņa
Sēra malku kurināta?
Ne stundiņas nestāvēju,
Jau novīta vainadziņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24288.

Vaiju manu lielu kaunu
Pret maniem bāliņiem:
Vidāi tautu iesēdos
Ar vītola vainaciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24289.

Veca veca tautu meita,
Vēl jo vecs vaiņadziņš;
Šūstījās, lāpījās,
Man' brālīti gaidīdama.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

- 123 -

24290.

Veca veca tautu meita,
Vecs vizuļu vaiņadziņš;
Kad tā pati jauna būtu,
Tad to jaunu darinātu.
1311 [Apē (Vlk)].

24291.

Vizuļots vizuļots,
Māsiņ, tavs vainaciņš;
Nu drīzā laiciņā
Nobirs tavi vizulīši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24292.

Celies, ierbīte,
Ņem cekulīti!
Visas lauka ierbītes
Ar cekulēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24293.

Cirsties gāju, kapāties
Par māsiņas vainadziņu;
Labāk mana galva krita,
Ne māsiņas vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

47287.

Ai azaru, ezeriņu,
Rauš' es tovu pureniņu.
Ai gūdīga muotes meita,
Jemš' es tovu vainadziņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

47288.

Bāleliņi bāleliņi,
Dariet augstas klētes durvis!
Zemas tautas klētes durvis!
Zarots māsas vaiņadziņš.
141 [Ivandes Kld].

47289.

Bāleliņi, bāleliņi,
Trinat asus zobentiņus!
Šodien kaŗu tautas cēla
Par māsiņas vaiņadziņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47290.

Brālīts māsu mierināja,
Pie rociņas turēdams:
Nāc, māsiņa, istabā,
Atdod savu vaiņadziņ'!
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47291.

Brāļi, brāļi, zīmējat,
Kamēr māsa vaiņagā;
Kad noņems vainadziņu,
Tad jau vairs nepagūs.
Tāda pati rakstu mice
Kā citām sieviņām.
514 [Zentenes Tl].

47292.

Bryuklīneit mun' muoseņ,
Sorgoj sovu vauņudzeņu!
Tauteņuos dzeivuodama -
Daudzi draugu, tavarišu:
Cyts sūlēja tāva zemi,
Cyts sudobra gredzeniņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47293.

Celsies māte, celsies tēvs,
Izsukās man galviņu,
Lai tad stav mani mati
Ar māmiņas pinumiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47294.

Dzieržu mežu šolkojūt
Natuol tautu teirumā,
Dzieržu: tautas prīcuojās
Uz tuo muna vainadziņa.
465 [Varakļānu Rz].

47295.

Dzīdi, dzīdi, tu muoseņ,
Voi tu gauži naraudoisi?
Sova tāva, sovas muotis,
Sova zeiļu vauņuceņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47296.

Ej, muoseņ, tu uz klēti,
Atnes sovu vaiņuceņu;
Mes cyluosim, pazavērsim,
Cik zareņu vaiņukā.
Tev, muoseņ, pīci bruoļi,
Pīci zori vaiņukā.
551 [Ludza Ldz apr.].

- 124 -

1. Ej, muosiņ, iz klētiņi,
Atnes rūžu vaiņadziņi;
Pacyluosim, patēmēsim,
Cik zariņu vaiņagā.
Div zariņi vaiņagā,
Div buoleņi piercējiņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Ej, muosiņ, uz klēti,
Atnes sovu vaiņuceņu;
Pasavērsim mes, muosiņas,
Cik zariņu vaiņagā.
Treju bruoļu muosa beju,
Treis zariņi vaiņagā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47297.

Ej, tēteit, pasaver
Koč pa lūgu ustobā!
Jau tovam bērneņam
Golvā zeiļu vaiņuceņš.
Itei dzīsme na cytam,
Itei dzīsme jaunivei.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

47298.

Gon vaira tu, muoseņ,
Par poļačku staiguojuse;
Nūjems tovu vauņuceņi,
Nūjems tovu vīglumeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47299.

Geleitei, muoseņai,
Vainadzeņis nūbuolejis.
Ka na myusu buoleliņa,
Byut' cīšuok nūbuolejis.
143 [Jāsmuižas D].

47300.

Gudrom tautom zadynuot,
Gudrom nūjimt vainadzeņu.
Na kaidam vējiņam
Syla prīdi kustynuot;
Na kaidam nalītai
Nūjimt munu vanuceņu.
170 [Kapiņu D].

47301.

Jau vairuok (tu), muosiņ,
Vainadziņa nanosuosi.
Lai nūjam pyrmudīn,
Lai izlīk capureiti.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

47302.

Kā būs, kā būs
Šo vakariņu?
Cits gauži dziedās,
Cits gauži raudās;
Dēlu māte dziedās
Meitu māte raudās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47303.

Lēni, tautas, pamazām,
Man zaroj's vainadziņš;
Vienu zaru lauzīsit,
Simtu mārku maksāsit.
3 [Adulienas Md].

47304.

Lej, leitiņ, pacīšuok,
Lai aug mīži leidumā;
Maņ pajimta ļaudaveņa,
Nanūjimts vainuciņš.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47305.

Lustē, meitiņ, šovasar,
Ruden ņemšu vaiņadziņ';
Dzersim kāsas trīs dieniņas,
Lai dancoja panākstnieki.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

47306.

Manis dēļ sveša māte
Baltautiņu balināja.
Nēsā pate, velē pate,
Es nasāšu vainadziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47307.

Mauc, tautīti, boltus cimdus,
Tod jem muosas vaiņudziņu;
Bolts bej muosas vaiņudziņš,
Gūdam moužu dzeivojūt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47308.

Muosas, munu vainadziņu
Pi matiņu dašyunit,
Lai tys tautu navēklīts
Vokorā nanūraun.
174 [Kārsavas Ldz].

47309.

Mēnestīns grozījās
Brīžiem jauns, brīžiem vecs;
Tā grozās tautu dēls
Pret māsīnas vainadzīnu.
39 [Bārtas Lp].

- 125 -

47310.

Monītai, muosiņai,
Boltu puču vainadziņš:
Puse zīdu, puse lopu,
Puse gaudu asariņu.
384 [Sēemūkšu C].

47311.

Nadūmoji, tu tautīt,
Nūzagt munu vainadzeņu;
Gudri muni buolileņi,
Vainadzeņa sorguotuoji.
605 [Skolas].

47312.

Napīdar jaunam zyrgam
Vacuo zyrga komoti;
Napīdar tev, Tekleite,
Tuos Vereites vainadzeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47313.

Pūš vējiņis, grib nolauzti
Pora bērza galoknīti;
Grib tautiņas ar variem
Noņemt manu vaiņadziņu.
347 [Rendas Kld].

47314.

Paskaties, tu māsiņa,
Uz tā sava vaiņadziņa!
Jau tavam vaiņagam
Puse ziedu nobirusi.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

1. Pasavēru atpakaļ:
Tautīts maņ i suoneņūs;
Jau munami vainadziņam.
Pusja zīdu nūbyrusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47315.

Jau Jūlītes vainagam
Puse zīdu nubyrus(e);
Ūtra puse (vēl) nūbiers
Tautu golda galiņā;
Tautu golda galiņā,
Zam oruoju kuojiņom.
143 [Jāsmuižas D].

47316.

Drusku vīn pastuovēju
Ar tautīti bazneicā;
Pasavēru vaiņagā:
Puse zīdu nūbyruse;
Byut' ilguok stuovējuse,
Byutu vysi nūbyruši.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Tik drupeiti pastāvēju
Ar tautīti bazneicā;
Puse zīdeņu nūbyra
Munam miršu vainagam;
Ka byut' ilguok stuovējuse,
Byutu vysi nūbyruši.
232 [Līksnas D].

47317.

Līzītei, māsiņai,
Šķībi stāv vainadziņš;
Ne vakara negaidīs,
Pagalam nokritīs.
127 [Grostonas Md].

47318.

Pout, viejiņi, siliņā,
Īpout munā vainadziņā!
Šū rudeni toutas lāda
Veidīt munu vainadziņ'.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47319.

Skaiti, skaiti, tu tautiet,
Cik zīlīšu vaiņagā!
Kā man bij izskaitīt,
Cik dzijtiņu audeklā.
263 [Mēmeles Jk].

47320.

Spēlēj' pieci spēlmanīši
Uz tā mana vaiņadziņa.
Lai spēlēja otri pieci,
Es nedošu šoruden;
Es nedošu šoruden
Savu zīļu vaiņadziņ(u).
487 [Vietalvas Md].

47321.

Spīdēj' manis vainadziņis
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tas tautām sirdi spieda,
Nelaid' mani novalkāt.
108 [Engures Tk].

47322.

Sukojiti munu golvu,
Bižu rozna napinit,
Lai stuovēja munas bizes
Ar māmeņas pynumiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

- 126 -

47323.

Šorīt sniga jauns sniedziņis,
Meža putni kāzas dzēra;
Šorīt agri mūs' māsiņa
Vainadziņu nolikuse.
15 [Alūksnes Vlk].

47324.

Tautiets mani labināj(a),
Lai es dodu vaiņadziņ(u).
Visi tevi šelmi teica,
Es nedodu vaiņadziņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47325.

Tautu meita bēdājās,
Vaiņadziņš ausis grauza;
Cieties šādu vakariņu,
Noņems tavu vaiņdziņu!
508 [Zantes Tk].

47326.

Tautu māte brīnījās,
Kur ņem tādu vaiņadziņu?
Nebrīnies, tautu māte,
Vēl nāks tāda panāksniece
Saulē šūtu vaiņadziņu.
245 [Lutriņu Kld].

47327.

Tautu meita, mellacīte,
Mitosim vaiņadziņus!
Tev bij zelta zīlītēm,
Man sidraba spurdzītēm.
398 [Skrundas Kld].

47328.

Tys Geleitis vaiņuceņč
Kristeņim, zareņim;
Tī kristeņi, tī zareņi
Īpatyka Jezupam.
247 [Makašānu Rz].

47329.

Treis prīdītes sileņā
Dzaltonom skujeņom;
Treis muoseņis tauteņuos
Sudrabeņa vainudzeņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47330.

Tu, māsiņ, savas naudas
Par cepuri netērej:
Ja tautiets tev nepirk',
Liec galvai vainadziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

47331.

Vaiņuk munu, rožu veitu,
Nanūkreiti buoleņūs!
Nūkreit tautu klētiņā
Iz oruoja rūciņuos!
Oruojiņš vīgli ceļi,
Lobas dzeives gribādams.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47332.

Manu zīļu vaiņadzīnu,
Nekrīt' salma gubenē!
Krīt' tautieša rocīnā,
Smalk(ā) priežu klētīnā!
605 [Skolas].

47333.

Veca veca tautu meita,
Vecs vizuļu vainadziņš;
Jauns jauns mans bāliņš,
Jauna cauņu cepurīte.
373 [Sarkaņu Md].

47334.

Velcies, slampa, istabā,
Sēsties galda galiņā!
Gan tie mūsu cūku puikas
Noņems tavu vainadziņu.
193 [Krapas Rg].

47335.

Ver, brālīti, plati durvis,
Lai es varu cauri tikt;
Man zīlainis vainadziņis,
Lai zariņu nenolauž.
92 [Dunalkas Azp].

47336.

Zamas tautu dureveņis,
Matas munā vauņukā;
Trei zareņi as nūlaužu,
To īleidu klēteņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

Table of Contents |View Entire Work