HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

15. Mičošana

a) Līgava uzpošas, uzliek vainagu. Vainaga dziesmas

24211.

Vaija manu vainadziņu,
Tik zīļotu, pakarotu!
Kā es viņu ienesīšu
Tai žagaru būdiņā?
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

24212.

Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā nesājiņa,
Ne tev bija ielīgot
Tādā skuju būdiņā!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā vijējiņ,
Ne tev bija ielīgot
Tādā purva saliņā!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24213.

Ai vainaga vainadziņ,
Brīv' es tevi darināju:
Tautu dēla klētiņā
Brūna samta cepurīte.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24214.

Ai vaiņagu vijējiņa,
Kur tu savu loku liki?
- Es pakāru vītolā,
Lai saulīte balināja.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

24215.

Ai vaiņaga vijējiņa,
Kur vaiņaga loku liki?
- Es pakāru liepiņā,
Lai vij cita mātes meita.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Ai vaiņaga vijējiņa,
Kur vaiņaga loku liki?
- Es pakāru liepiņā,
Kuplajā zariņā.
190 [Kuldīā], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24216.

Atspīd tautas istabā
Saules pītis vaiņadziņš;
Dēlu māte celdamās
Sak': saulīte uzlēkuse!
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

- 117 -

24216v1.

Spīdēj' mans zelta kronis
Caur deviņi glāza logi;
Dēlu māte brīnējās:
Istabā saule lec!
226 [Kandavā (Tl)].

24217.

Augsta bij manis vainadziņis,
Zema tautu istabiņa;
Es ar savu vainadziņu
Visus griestus noslaucīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Šauras durvis, zemi griesti,
Smuidris mans augumiņš;
Ar vaiņaga cekuliņu
Visus griestus noslaucīju.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

24218.

Bij gan Anniņa
Vaiņagu bērzuse;
Jo spoža pierīte
Ne vaiņadziņis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24219.

Bāliņos dzīvodama,
Es valkāju vainadziņu;
Nu aizgāju tautiņās,
Kā puķīte noziedēju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24220.

Daili zied sarkanrozes,
Jo dailāki vaiņadziņš,
Jo dailāki vaiņadziņš,
Pa godam novalkāts.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24221.

Darāt, tautas, augstu klēti,
Augstas klēts pažobeles:
Augstu radu mūs' māsiņa,
Augstu nesa vaiņadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dariet, tautas, lielu namu,
Dariet lielu istabiņu:
Mūs' māsiņa lielu radu,
Žuburainu kroni nes.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

2. Taisiet, tautas, augstu namu,
Augstu nama palodīti:
Piecu brāļu māsa biju,
Žuburaiņu kroni nesu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24222.

Dedzi gaiša, uguntiņa,
Tu dzisīsi šovakar;
Vizi, manu vaiņadziņu,
Tev' noņems šovakar!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24223.

Dod, Dieviņ, lietum līt,
Man ejot tautiņās,
Lai nes brāļi vainadziņu,
Papīrā ietinuši.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Lietus lija to dieniņu,
Kad es gāju tautiņās;
Brāļi nesa vainadziņu,
Zīdautā satinuši.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24224.

Dzied zīlīte, lakstīgala
Manā zīļu vaiņagā;
Nu būs žēli brālītim,
Netiklami atdodot.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

24225.

Es jums saku, bāleliņi,
Zemu acu nenesiet:
Es ar godu novalkāju
Jūsu pirktu vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24226.

Es nopinu vainadziņu
No četrāmi rozītēm;
Kad uzliku galviņā,
Tad gāj' tautu sētiņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24227.

Es pazinu kunga riju,
Pilli vadži sprigulīšu;
Es pazinu brāļu māsu,
Zelta roze vainagā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24228.

Es sēdēju pie galdiņa,
Man galdiņš piederēja,
Man galdiņš piederēja,
Ikām māsa vaiņagā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 118 -

24229.

Es tautieša neraudātu,
Kaut kaŗāi aizveduši:
Kad zied puķes, maraniņas.
Es novītu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24230.

Es vidū, es vidū
Ar to rožu vainadziņu;
Visapkārt bāleliņi
Ar tērauda zobeniņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24231.

Gāju, gāju to celiņu
Stāvēdama, domādama:
Tai celiņa galiņāi
Noņems manu vainadziņu.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

24232.

Galvu manu sukājiet,
Matu manu nepiniet,
Lai stāvēja mati mani
Ar māmiņas pinumiņu!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24233.

Gludu gludu galviņu
Sagludināju,
Uzliku vizuļu
Vainadziņu,
Uzkāpu augstā
Kalniņā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24234.

Kam, bāliņ, tu apņēmi
Bez vaiņaga līgaviņu [=atraitni]?
Būt' jel ņēmis ciema meitu
Ar to zīļu vainadziņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24235.

Kas bij man par lielu lusti
Brāļa sievas sagaidīt:
Atved brālis līgaviņu
Vītol' zaru vaiņadziņu.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24236.

Kas kait man nedzīvot,
Vainadziņa nenesāt;
Vaiņagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

24237.

Kas man kait nedzīvot,
Vaiņadziņu nevalkāt!
Dzīvoj' zīles vieglumiņu,
Ābels ziedu baltumiņu.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24238.

Ko līdz manim diži radi,
Ko bagāti bāleliņi?
Tāpat mani tautas veda
Bez sudraba vainadziņa.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24239.

Gana agri es cēlos,
Gana dziļu rasu bridu,
Līdz sanācu, līdz sadzinu
Vaiņadziņa valkātāju.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24240.

Lielieties, bāleliņi,
Nu māsiņa vainakā!
Kad noņems vainaciņu,
Nebūs vaira jūsu vaļa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24241.

Māsiņ' savu vainadziņu
Pa godam valkājuse,
Visas zīles spoži spīd,
Nav neviena noritējse.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24242.

Maza maza man galviņa,
Mazu pirku vaiņadziņu;
Sūtu vēsti tautietim,
Lai pērk mazu galvas autu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 190 [Kuldīā].

1. Maza maza mun galviņa,
Mazs vizuļu vainaciņš;
Devu ziņu tautiņām,
Lai šūn mazu cepurīti.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24243.

Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā,
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobiruse.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 119 -

1. Stuovēt vīn pastuovēju
Ar tautīti bazn'eicā,
Munam z'eiļu vaiņukam
Puse zīdu nūbirēja;
Ūtra puse nūbirēja
Tautu golda galeņā.
423 [Daugavpils apr.].

242431.

Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā,
Jau manam vaiņagam
Puse zīļu nobirušas.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24244.

Neies vairs mūs' māsiņa
Ar vaiņagu baznīcā
No šās dienas gājumiņa,
Gredzeniņa mijumiņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 226 [Kandavā (Tl)].

24245.

No tā mana vainadziņa
Atspīd tautu istabiņa:
Bij manā vainagā
Vairāk zelta ne sudraba.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24246.

Niule ruožeņas sazīda
Munu motu galeņūs;
Tautys vaļeņis nadeve
Da golam nūzīdēt.
4221 [Asūnes pag. D].

24247.

Piederēja bāliņam
Sirmi zirgi, balti svārki;
Māsiņai nepieder
Visu mūžu vainadziņš.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Piederēja bāliņam
Zīda josta, brūni svārki;
Māsiņai nepieder
Mūžam zīļu vaiņadziņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24248.

Priedītei, eglītei
Zelta rasa galiņā;
Tā ir mūsu māsiņai
Zelta kronis galviņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24249.

Puķītēm, zariņiem
Tautu meitas vainadziņš.
Tās puķītes, tie zariņi
Pieviļ manu bāleliņu,
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Krūmu krūmu, zaru zaru
Tautu meitas vainadziņš;
Tie krūmiņi, tie zariņi
Pievils manu bāleliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Stūŗu stūŗu, zaru zaru
Mans sudraba vaiņadziņš;
Tie stūrīši, tie zariņi
Kaitin' dažu tēva dēlu.
198 [Saldū].

3. Tautu meita cimdus ada
Krustainiemi līkumiem;
Tie krustiņi, tie līkumi
Pievils manu bāleniņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24250.

Zarots man(i)s vainadziņš,
Nelien tautu klētiņā,
Laužu zaru ieiedama,
Laužu otru iziedama.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es neiešu tautiņās
Bez sniķeŗa bāleliņa:
Zemu tautu klētes durvis,
Zarots manis vaiņadziņis.
Zeltu lauzu ieiedama,
Sudrabiņu iziedama,
Ko nolauzu ieiedama,
Ne mūžam nedabūju;
Ko nolauzu iziedama,
To panācu dzīvodama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Zarots manis vaiņadziņš,
Zemas tautu klētes dores,
Zarus lauzu ieejot,
Pazarīšus izejot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

3. Zemas tautu klētes durvis,
Man zarots vaiņadziņš,
Zaru laužu ieiedama,
Zaru laužu iziedama.
Ko nolauzu ieiedama,
To maksās tautu dēls;
Ko nolauzu iziedama,
To maksās bāleliņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 120 -

24251.

Sasēda meitiņas
Apaļāi rindāi,
Sagrieza vaiņagus
Kā ritentiņus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24252.

Šorīt agri saule lēca
Par visiema rītiņiem;
Šorīt agri mūs' māsiņa
Spožu berza vainadziņu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

24253.

Zelta puķīt' i izauga
Uz sudraba akmentiņa;
Tur savija brāļa māsa
Ejamo vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Skaista puķīt' i ziedēja
Uz pelēka akmentiņa;
Bārenīte sev novija
Vedamo vainadziņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

24254.

Zīļota, zaļota
Saulīte lēca;
Zīļotis, zaļotis
Mans vaiņadziņis.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24255.

Skaistu vien darināju
Ejamo vaiņadziņu:
Divi pušķi zelta liku,
Trešo sīka sudrabiņa.
226 [Kandavā (Tl)].

24256.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju vīti vainadziņi;
Nu atveda mūs' māsiņu
Rožu vītu vainadziņu.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

24257.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vainadziņa.
Krīt', spēlīte, pa manim,
Lai netika nevienam!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24258.

Spēlēj' pieci, spēlēj seši
Uz to manu vainadziņu.
Vienam būšu, ne visiem,
Par Laimiņas likumiņu.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

1. Trīs tautieši spēlējās
Uz to manu vaiņaciņ'.
Krīt', spēlīte, šurpu turpu,
Lai netika nevienam!
Vienam būšu, ne visiem,
Kam Laimīte vēlējusi.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24259.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vainadziņa.
Lai spēlē otri pieci,
Rokā viņu nedabūs!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24259v1.

Spēlēj' pieci jauni puiši
Apkārt manu vainadziņu.
Lai spēlēja otri pieci,
I tad mani nedabūs!
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

24260.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz to manu vainadziņu.
Lai spēlē otri pieci,
Vēl nedošu šoruden!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24261.

Spēlē pieci spēlmanīši
Uz tā mana vaiņadziņa.
Vienam būšu, ne visiem,
Rīta māles malējiņa.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24262.

Spēlēdama es iegāju
Spēlmanīšu istabā;
Spēlēdama nospēlēju
Savu puķu vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Iesalaižu spēlēties
Jaunu puišu draudzībā;
Spēlēdama nospēlēju
Savu zīļu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Netīšām es iegāju
Jauna zēna spēlītēs;
Ar puišiem spēlēdama,
Nospēlēju vaiņadziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

- 121 -

3. Ziņģēdama es iegāju
Spēlmanīša istabā;
Raudādama nospēlēju
Sav' vizuļa vaiņadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

24263.

Spīdēt spīd, vizēt viz
Tās meitiņas vainadziņš.
Kā tam bija nespīdēt,
No kaņepju kauliņiem!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24264.

Spīdi, manis vainadziņ,
Jele šādu vakariņu!
Nespīdēsi, nespīdēsi
Vairs manā mūžiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24265.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainaciņš;
Gan pelēsi, gan rūsēsi
Aiz durvēm vadzītē!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24266.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš;
Ilgi vaira nespīdēsi,
Spīd' jel šādu vakariņu!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

242661.

Spīdu spīdu, vizu vizu,
Manu zīļu vainadziņu!
Tas tautieša sierdi ēda,
Ka neļāva novalkāt.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24267.

Spīdi, vizi, vainadziņš,
Šovakar galviņā!
Spīdēs' citu vakariņu
Tautu dēla klētiņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24268.

Spožu berzu, baltu berzu
Savu zīļu vainadziņu,
Zinādami, mūžiņē
Vairs gālēja neliekam.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24269.

Sidrabiņa man matiņi,
Zelta viju vaiņadziņu.
Pirc, tautieti, man aubīti
Sidrabiņa knipelēm!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24270.

Tautas mani apturēja
Baltābola kalniņā,
Gribēj' manu vainadziņu
Ar varīti novarēt.
Rokā vien vēdināju,
Līdz atjāja bāleliņi;
Kad atjāja bāleliņi,
Tad uzliku galviņā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24271.

Tautu meita gauži raud,
Vainadziņu nesādama.
Neraud' gauži, tautu meita,
Tā nav tava mūža rota:
Zīda spices, zelta auba,
Tā būs tava mūža rota!
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24272.

Tautu meita guģojās,
Vaiņadziņis ausis grauza.
Maksā manim, tautu meita,
Teikšu savam brālītim,
Teikšu savam brālītim,
Noņems tavu vaiņadziņu!
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautas meita gaudējās,
Vaiņadziņš galvu grauž,
Vaiņadziņš galvu grauž,
Klētē grīda iegrimuse.
Es tev teicu, tautas meita,
Valkā vēl šo vasaru!
Ruden teikšu bāliņam,
Noņems tavu vaiņadziņu.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

2. Tautu meita žēlojās,
Vaiņadziņis galvu spieda.
Dievs dod miežu vasariņu,
Teikš' rudeni brālīšam.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

24273.

Tautu meita mani lūdza,
Lai es lūdzu bāleliņu,
Lai es lūdzu bāleliņu,
Lai noņem vaiņadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

24274.

Tautu meita skārdu pirka
Lielajami vaiņakam;
Viņa vis nezināja,
Es nopirku cepurīti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24275.

Tautu meita žēlojās,
Vainadziņis galvu spieda.
Nāc pie mana bāleniņa,
Valkā smalku linautiņu!
226 [Kandavā (Tl)].

24276.

Tautu meitas vainadziņš
Izziedējs, izputējs;
Tautu dēla cepurīte
Pumpuros salaidās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24277.

Trīs vasaras dēlu māte
Linautiņu balināja.
Balin' baltu, valkā pate,
Es valkāšu vaiņadziņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24278.

Vāverītes ligzdiņāi
Vairāk sūnu ne žagaru;
Mūs' māsiņas vaiņagāi
Vairāk zelta ne sudraba.
232 [Talsos (Tl)].

24279.

Vainaciņ, cekuliņ,
Kur bij man tevi likt?
Žēl bij tevi tautām dot,
Nevar' pate izvalkāt.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24280.

Vainac'eņ, cakul'eņ,
Takam obi kal'n'eņā,
Raugam'ēs' tū uoreņu,
Kur s'eņuok [cykkuort] l'eigavuom.
422 [Līvānu pag. D].

24281.

Vaiņadziņu darināju,
Vaiņags manim piederēja;
Zīda mices nerakstīju,
Mice man nepieder.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24282.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Krīt' tautieša klētiņā
Pār bāliņa zobeniņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24283.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Krīt' tautieša klētiņā
Zem dieveŗa kājiņām!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24284.

Vaiņags mans rožu vīts,
Nenokrīti bāliņos;
Nokrīt' tautu klētiņā
Par Laimiņas likumiņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24285.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Kam tik tāļu nolīgoji?
Triju kungu zemīt' gāji,
Ceturtā ielīgoji.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24286.

Vaiņak, manu vaiņaciņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
Tautu dēla cepurīte
Vairāk ruda ne pelēka.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24287.

Vai tā tautu istabiņa
Sēra malku kurināta?
Ne stundiņas nestāvēju,
Jau novīta vainadziņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24288.

Vaiju manu lielu kaunu
Pret maniem bāliņiem:
Vidāi tautu iesēdos
Ar vītola vainaciņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24289.

Veca veca tautu meita,
Vēl jo vecs vaiņadziņš;
Šūstījās, lāpījās,
Man' brālīti gaidīdama.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

- 123 -

24290.

Veca veca tautu meita,
Vecs vizuļu vaiņadziņš;
Kad tā pati jauna būtu,
Tad to jaunu darinātu.
1311 [Apē (Vlk)].

24291.

Vizuļots vizuļots,
Māsiņ, tavs vainaciņš;
Nu drīzā laiciņā
Nobirs tavi vizulīši.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24292.

Celies, ierbīte,
Ņem cekulīti!
Visas lauka ierbītes
Ar cekulēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24293.

Cirsties gāju, kapāties
Par māsiņas vainadziņu;
Labāk mana galva krita,
Ne māsiņas vainadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

47287.

Ai azaru, ezeriņu,
Rauš' es tovu pureniņu.
Ai gūdīga muotes meita,
Jemš' es tovu vainadziņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

47288.

Bāleliņi bāleliņi,
Dariet augstas klētes durvis!
Zemas tautas klētes durvis!
Zarots māsas vaiņadziņš.
141 [Ivandes Kld].

47289.

Bāleliņi, bāleliņi,
Trinat asus zobentiņus!
Šodien kaŗu tautas cēla
Par māsiņas vaiņadziņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47290.

Brālīts māsu mierināja,
Pie rociņas turēdams:
Nāc, māsiņa, istabā,
Atdod savu vaiņadziņ'!
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47291.

Brāļi, brāļi, zīmējat,
Kamēr māsa vaiņagā;
Kad noņems vainadziņu,
Tad jau vairs nepagūs.
Tāda pati rakstu mice
Kā citām sieviņām.
514 [Zentenes Tl].

47292.

Bryuklīneit mun' muoseņ,
Sorgoj sovu vauņudzeņu!
Tauteņuos dzeivuodama -
Daudzi draugu, tavarišu:
Cyts sūlēja tāva zemi,
Cyts sudobra gredzeniņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47293.

Celsies māte, celsies tēvs,
Izsukās man galviņu,
Lai tad stav mani mati
Ar māmiņas pinumiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47294.

Dzieržu mežu šolkojūt
Natuol tautu teirumā,
Dzieržu: tautas prīcuojās
Uz tuo muna vainadziņa.
465 [Varakļānu Rz].

47295.

Dzīdi, dzīdi, tu muoseņ,
Voi tu gauži naraudoisi?
Sova tāva, sovas muotis,
Sova zeiļu vauņuceņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47296.

Ej, muoseņ, tu uz klēti,
Atnes sovu vaiņuceņu;
Mes cyluosim, pazavērsim,
Cik zareņu vaiņukā.
Tev, muoseņ, pīci bruoļi,
Pīci zori vaiņukā.
551 [Ludza Ldz apr.].

- 124 -

1. Ej, muosiņ, iz klētiņi,
Atnes rūžu vaiņadziņi;
Pacyluosim, patēmēsim,
Cik zariņu vaiņagā.
Div zariņi vaiņagā,
Div buoleņi piercējiņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Ej, muosiņ, uz klēti,
Atnes sovu vaiņuceņu;
Pasavērsim mes, muosiņas,
Cik zariņu vaiņagā.
Treju bruoļu muosa beju,
Treis zariņi vaiņagā.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47297.

Ej, tēteit, pasaver
Koč pa lūgu ustobā!
Jau tovam bērneņam
Golvā zeiļu vaiņuceņš.
Itei dzīsme na cytam,
Itei dzīsme jaunivei.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

47298.

Gon vaira tu, muoseņ,
Par poļačku staiguojuse;
Nūjems tovu vauņuceņi,
Nūjems tovu vīglumeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47299.

Geleitei, muoseņai,
Vainadzeņis nūbuolejis.
Ka na myusu buoleliņa,
Byut' cīšuok nūbuolejis.
143 [Jāsmuižas D].

47300.

Gudrom tautom zadynuot,
Gudrom nūjimt vainadzeņu.
Na kaidam vējiņam
Syla prīdi kustynuot;
Na kaidam nalītai
Nūjimt munu vanuceņu.
170 [Kapiņu D].

47301.

Jau vairuok (tu), muosiņ,
Vainadziņa nanosuosi.
Lai nūjam pyrmudīn,
Lai izlīk capureiti.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

47302.

Kā būs, kā būs
Šo vakariņu?
Cits gauži dziedās,
Cits gauži raudās;
Dēlu māte dziedās
Meitu māte raudās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47303.

Lēni, tautas, pamazām,
Man zaroj's vainadziņš;
Vienu zaru lauzīsit,
Simtu mārku maksāsit.
3 [Adulienas Md].

47304.

Lej, leitiņ, pacīšuok,
Lai aug mīži leidumā;
Maņ pajimta ļaudaveņa,
Nanūjimts vainuciņš.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47305.

Lustē, meitiņ, šovasar,
Ruden ņemšu vaiņadziņ';
Dzersim kāsas trīs dieniņas,
Lai dancoja panākstnieki.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

47306.

Manis dēļ sveša māte
Baltautiņu balināja.
Nēsā pate, velē pate,
Es nasāšu vainadziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47307.

Mauc, tautīti, boltus cimdus,
Tod jem muosas vaiņudziņu;
Bolts bej muosas vaiņudziņš,
Gūdam moužu dzeivojūt.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47308.

Muosas, munu vainadziņu
Pi matiņu dašyunit,
Lai tys tautu navēklīts
Vokorā nanūraun.
174 [Kārsavas Ldz].

47309.

Mēnestīns grozījās
Brīžiem jauns, brīžiem vecs;
Tā grozās tautu dēls
Pret māsīnas vainadzīnu.
39 [Bārtas Lp].

- 125 -

47310.

Monītai, muosiņai,
Boltu puču vainadziņš:
Puse zīdu, puse lopu,
Puse gaudu asariņu.
384 [Sēemūkšu C].

47311.

Nadūmoji, tu tautīt,
Nūzagt munu vainadzeņu;
Gudri muni buolileņi,
Vainadzeņa sorguotuoji.
605 [Skolas].

47312.

Napīdar jaunam zyrgam
Vacuo zyrga komoti;
Napīdar tev, Tekleite,
Tuos Vereites vainadzeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47313.

Pūš vējiņis, grib nolauzti
Pora bērza galoknīti;
Grib tautiņas ar variem
Noņemt manu vaiņadziņu.
347 [Rendas Kld].

47314.

Paskaties, tu māsiņa,
Uz tā sava vaiņadziņa!
Jau tavam vaiņagam
Puse ziedu nobirusi.
333 [Purmales (Bokovas) Abr].

1. Pasavēru atpakaļ:
Tautīts maņ i suoneņūs;
Jau munami vainadziņam.
Pusja zīdu nūbyrusja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47315.

Jau Jūlītes vainagam
Puse zīdu nubyrus(e);
Ūtra puse (vēl) nūbiers
Tautu golda galiņā;
Tautu golda galiņā,
Zam oruoju kuojiņom.
143 [Jāsmuižas D].

47316.

Drusku vīn pastuovēju
Ar tautīti bazneicā;
Pasavēru vaiņagā:
Puse zīdu nūbyruse;
Byut' ilguok stuovējuse,
Byutu vysi nūbyruši.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Tik drupeiti pastāvēju
Ar tautīti bazneicā;
Puse zīdeņu nūbyra
Munam miršu vainagam;
Ka byut' ilguok stuovējuse,
Byutu vysi nūbyruši.
232 [Līksnas D].

47317.

Līzītei, māsiņai,
Šķībi stāv vainadziņš;
Ne vakara negaidīs,
Pagalam nokritīs.
127 [Grostonas Md].

47318.

Pout, viejiņi, siliņā,
Īpout munā vainadziņā!
Šū rudeni toutas lāda
Veidīt munu vainadziņ'.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47319.

Skaiti, skaiti, tu tautiet,
Cik zīlīšu vaiņagā!
Kā man bij izskaitīt,
Cik dzijtiņu audeklā.
263 [Mēmeles Jk].

47320.

Spēlēj' pieci spēlmanīši
Uz tā mana vaiņadziņa.
Lai spēlēja otri pieci,
Es nedošu šoruden;
Es nedošu šoruden
Savu zīļu vaiņadziņ(u).
487 [Vietalvas Md].

47321.

Spīdēj' manis vainadziņis
Vairāk zelta, ne sudraba;
Tas tautām sirdi spieda,
Nelaid' mani novalkāt.
108 [Engures Tk].

47322.

Sukojiti munu golvu,
Bižu rozna napinit,
Lai stuovēja munas bizes
Ar māmeņas pynumiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

- 126 -

47323.

Šorīt sniga jauns sniedziņis,
Meža putni kāzas dzēra;
Šorīt agri mūs' māsiņa
Vainadziņu nolikuse.
15 [Alūksnes Vlk].

47324.

Tautiets mani labināj(a),
Lai es dodu vaiņadziņ(u).
Visi tevi šelmi teica,
Es nedodu vaiņadziņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47325.

Tautu meita bēdājās,
Vaiņadziņš ausis grauza;
Cieties šādu vakariņu,
Noņems tavu vaiņdziņu!
508 [Zantes Tk].

47326.

Tautu māte brīnījās,
Kur ņem tādu vaiņadziņu?
Nebrīnies, tautu māte,
Vēl nāks tāda panāksniece
Saulē šūtu vaiņadziņu.
245 [Lutriņu Kld].

47327.

Tautu meita, mellacīte,
Mitosim vaiņadziņus!
Tev bij zelta zīlītēm,
Man sidraba spurdzītēm.
398 [Skrundas Kld].

47328.

Tys Geleitis vaiņuceņč
Kristeņim, zareņim;
Tī kristeņi, tī zareņi
Īpatyka Jezupam.
247 [Makašānu Rz].

47329.

Treis prīdītes sileņā
Dzaltonom skujeņom;
Treis muoseņis tauteņuos
Sudrabeņa vainudzeņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47330.

Tu, māsiņ, savas naudas
Par cepuri netērej:
Ja tautiets tev nepirk',
Liec galvai vainadziņu.
224 [Lielvārdes Rg].

47331.

Vaiņuk munu, rožu veitu,
Nanūkreiti buoleņūs!
Nūkreit tautu klētiņā
Iz oruoja rūciņuos!
Oruojiņš vīgli ceļi,
Lobas dzeives gribādams.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47332.

Manu zīļu vaiņadzīnu,
Nekrīt' salma gubenē!
Krīt' tautieša rocīnā,
Smalk(ā) priežu klētīnā!
605 [Skolas].

47333.

Veca veca tautu meita,
Vecs vizuļu vainadziņš;
Jauns jauns mans bāliņš,
Jauna cauņu cepurīte.
373 [Sarkaņu Md].

47334.

Velcies, slampa, istabā,
Sēsties galda galiņā!
Gan tie mūsu cūku puikas
Noņems tavu vainadziņu.
193 [Krapas Rg].

47335.

Ver, brālīti, plati durvis,
Lai es varu cauri tikt;
Man zīlainis vainadziņis,
Lai zariņu nenolauž.
92 [Dunalkas Azp].

47336.

Zamas tautu dureveņis,
Matas munā vauņukā;
Trei zareņi as nūlaužu,
To īleidu klēteņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

b) Brīdinājums meitām un līgavai

24294.

Sargaities, jaunas meitas,
Kuŗai skaists vainadziņš:
Kuŗai skaists vainadziņš,
Spers tai zviedru vanadziņš.
18 (Meņģelē).

- 127 -

24295.

Sargaities, jaunas meitas,
Mice līda istabā.
No tās mices līdumiņa
Trūks vienai vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24296.

Vai meitiņas, vai māsiņas,
Glabājiet vainadziņus:
Es redzēju dēlu māti
Baltu mici cilājot.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Es redzēju dēlu māti
Vilnainē staigājot;
Kas esat jaunas meitas,
Sargāt savus vainadziņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24297.

Vai Līziņ, vai Līziņ,
Sargē savu vaiņadziņu:
Priciņš līda istabā,
Tīko tavu vaiņadziņu.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24298.

Brāļi brāļi, vaktējiet,
Nu sāk māsa kupčoties:
Es redzēju dēla māti
Baltu mici celājot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24299.

Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs gauži raudāsiet:
Trūks tai jūsu pulciņā
Viena zīļu vainaciņa.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24300.

Ej, māsiņ, pat' apraugi,
Ja netici brāliņam:
Ozolota tautu zeme,
Noraus tavu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24301.

Mūc, mūc, māsiņa,
Nu tevi mičos,
Nu tevi mičos
Ar baltu micīti!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24302.

Steidzaties, bāleniņi,
Kamēr māsa vaiņagā!
Es redzēju dēla māti
Baltu mici celājot.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24303.

Turies, māsiņa,
Cik varēdama:
Nu tevi vedīs
Nelaimes klētē.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

47337.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Sārgi savu vaiņadziņ(u)!
Pilna tautas istabiņa
Ar vienām ugunīm!
513 [Zemītes Tk].

47338.

Bēdziet visas, Kraukļu vistas,
Bēdziet visas gubenī!
Nu atnāca Lejieš' pūce
Kraukļu vistas plucināt.
193 [Krapas Rg].

47339.

Dziediet, meitas, dziediet, meitas,
Gan jūs rīt raudāsiet:
Cita tēva, cita mātes,
Cita savu vainaciņ'.
373 [Sarkaņu Md].

47340.

Es redzēju dēla māti
Kā vistiņu rotājam;
Kā vistiņu rotājam,
Rakstu mices celējam [celājam?]
514 [Zentenes Tl].

47341.

Māsiņ, savu vaiņadziņu
Nedod tautu cūkganam!
Tini baltā papīrā(?),
Ieliec pūra dibenā.
224 [Lielvārdes Rg].

47342.

Mice īt, mice īt,
Bēdzet, meitas, bēdzet, meitas!
Gona bāgu, gona bāgu,
Naizbāgu, naizbāgu!
358 [Rugāju Abr].

- 128 -

47343.

Nu šodien tev, Ilzīt,
No vaiņaga jāšķiŗas;
Noņems tavu vainadziņu
Godīgais tautu dēls.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

47344.

Sargies, vistiņ,
Spers tevi vanags;
Vanaga spērums,
Būs balta galviņ(a).
127 [Grostonas Md].

47345.

Sorgitēs jūs, muosiņas,
Šūvokar sorma kriss;
Nu tuos sormas kritumiņa
Paliks citai bolta golva.
35 [Baltinavas Abr].

c) Mičošanas laiks un vieta

24304.

Mičo mani, dēlu māte,
Negaidīji gaiļu laiku:
Smags bij manis vaiņadziņš,
Nospiež visu augumiņu.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24305.

Mičojiet, mičojiet,
Negaidiet gaiļa [gaiļu] laika!
Kad gailīts padziedās,
Nedos māsa vainadziņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24306.

Mičojat, mičotāji,
Gaiļu laika negaidāt!
Kad atnāks gaiļu laiks,
Paliks brūte nemičota.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

1. Mičojiet, mičotāji,
Gaiļa laika negaidāt!
Kad gailītis nodziedās,
Paliks mice neuzlikta.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

24307.

Mičojiet, mičotāji,
Negaidiet gaiļa laika,
Lai gailītis neaizdzied
Ar vizuļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24308.

Mičojiet, mičojiet,
Ko tik ilgi kavējiet!
Jau dzelteni vizulīši
Manu galvu nospieduši.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24309.

Pulkiem ļaužu vien staigāja
Pašā gaiļu laiciņā.
Vai gribēja zagšus zagt
Mūs' māsiņas vaiņadziņu?
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24310.

Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Piecas stundas nemičota!
Tā stāvēja brāļa galds
Piecas stundas neslaucīts.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24311.

Ja Dieviņ, ja Dieviņ,
Trīs reiziņ' gaiļi dzied!
Nu pā(r)iešu sētiņā
Ar sudraba vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24312.

Laimiņ Laimiņ,
Nāc klētītē:
Nu ģērbj meitiņu
Sieviņas drānās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24313.

Tautu dēls lielījās
Priežu klēti būvējot, -
Man' māsiņu cepuroja
Vecā salmu gubenī.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24314.

Rikšu rikšu, paskābiņ
Pa tām tautu atmatām,
Es gribēju vēl atrast
Sav' māsiņu vaiņagā.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Stāvu lēcu no kumeļa,
Tecin teku istabā,
Lai atrastu sav' māsiņu
Sīkā zīļu vaiņagā.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 129 -

47346.

Ceirulīts dzīduoja
Viers klētis jumteņa;
Muoseņa rauduoja
Tauteņu klētiņā.
365 [Sakstagalas Rz].

47347.

Elle elle, bezdibenis
Tautu galda galiņā;
Tur noslīka, tur nogrima
Māsas zīļu vainadziņš.
355 [Rucavas Lp].

47348.

Elle elle, pekle pekle
Tautu dēla istabiņa;
Tur pagrima mūs' māsiņa,
Mūs' māsiņai vainadzīnis.
39 [Bārtas Lp].

47349.

Elle elle tautu sēta,
Dubļiem klāti laipu gali;
Kad iegāju, tad pazuda
Manis zīļu vaiņadziņš.
141 [Ivandes Kld].

47350.

Manu skaistu vainadziņu,
Vairāk zelta, ne sidraba;
To noņēma sveši ļaudis
Bez saulītes vakarā.
192 [Kosas C].

47351.

Mīļa mīļa tā vietiņa,
Kur man kāra šūpulīti;
Vēl mīļāka tā vietiņa,
Kur noņēma vainadziņ'.
350 [Ropažu Rg].

47352.

Nevaj'g manu vainadziņu
Novilkt brāļu sētiņā;
Novilkt tautu sētiņā
Zem Dieviņa(?) kājiņām.
511 [Zebrenes (Reņķes) Tk].

47353.

Sazaprat, napraškiņ,
Kuo pītryuks tev šūvokor!
Pītryuks tev mārgu slavis,
Pītryuks zeiļu vainadziņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47354.

Stādu ošus, ozoliņus
Rijas taka maliņā;
Rijas taka maliņā
Noņem manu vaiņadziņu.
354 [Rubenes Il].

47355.

Stāvēt vien pastāvēju
Ar tautieti klētiņā;
Saka mani gulējušu,
Noņem zīļu vainadziņu.
190 [Kokneses Rg].

47356.

Voi nav žāļ, voi nav žāļ,
Sova rūžu vaiņuceņa?
Tovu rūžu vaiņuceņi
Nūjems tautu rūceņa;
Nūjems tautu rūceņa
Jaunajāji klētiņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47357.

Vakar, manu vakariņu,
Ko tu laba man atnesi?
No šī spoža vakariņa
Meitas vārda nedzirdēju.
15 [Alūksnes Vlk].

d) Dedzina sveces

24315.

Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Māsa grib kupčoties;
Brāļi sveces dedzināja,
Nu ņems māsas vaiņadziņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24316.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Ko jel tava sirds nu saka?
Brāļi sveces dedzināja,
Nu ņems tavu vaiņadziņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Vai māsiņ, vai māsiņ,
Vai siersniņ' tev nesāp?
Dedzin' brāļi lukturīšus,
Noņem tavu vainadziņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24317.

Dedziet, brāļi, gaišu guni,
Nu ņems manu vainaciņu,
Lai dieveŗi nesamina
Zem savām kājiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

- 130 -

24318.

Dedzini, brālīti,
Trijžuburu sveci!
Nu tautas māsiņai
Vaiņagu ņems.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24319.

Jaunajam bāliņam,
Tam māsiņas vairāk žēl,
Tas raudāja jo gaužāki,
Uguntiņu turēdams.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24320.

Vaktējies, tautu meita,
Nu zags tavu vaiņadziņu:
Visas tautas sveces dedza
Pašā gaiļu laiciņā.
364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

47358.

Dedzini, māsiņa,
Deviņas sveces,
Lai redz māsiņa
Vaiņagu glabāt.
514 [Zentenes Tl].

47359.

Dedzin' skalu, dedzin' sveci,
Tumša mana istabiņa;
Kad atjāja mūs' māsiņa,
Tad pazuda vaiņadziņš.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47360.

Sargies pati, man' māsiņa,
Sargi savu vainadziņu;
Brāļi sveci dedzināja,
Noņems tavu vainadziņu.
10 [Aizupes Tk].

e) Vainaga nauda

24321.

Vai Anniņ, man' māsiņ,
Turi cieti vaiņadziņu,
Ņeļauj to kustināt
Bez apaļa dālderīša!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

24322.

Ai vecais bāleliņ,
Steidzies drīzi istabā!
Jau tautiņas naudu skaita
Par māsiņas vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Ko, brālīti, namā raudi,
Ka nenāci istabā?
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ko tie mani brāļi dara,
Namiņā stāvēdami?
Tautas skaita vaŗa naudu
Par māsiņas vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Steidzies, mana māmuliņa,
Ar valodu istabā!
Jau tautiņas naudu bēra
Pāri manu augumiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24323.

Ak tu šķelmis tautu dēls,
Sak' man lētu vainaciņu;
Tavs kumeļš maksā simtu,
Nevelk manu vainaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24324.

Ar naudiņu es piedzimu,
Ar naudiņu nomirīšu;
Ar naudiņu lai noņēme
Tautas manu vainadziņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24325.

Dārgu, bāliņ', ij turiet
Manu puķu vaiņadziņu,
Vienu puķīt' ij sakiet
Simtu mārku maksājam!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24326.

Jaunajam brālītim,
Tam māsiņas gauži žēl,
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 131 -

1. Jaunajam brālītim,
Tam māsiņas gauži žēl,
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
Stum, brālīti, tautu naudu
Pa galdiņa galiņiem,
Lai ritēja tautu nauda,
Kā rit tavas asariņas!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Tautas skaita sīku naudu
Par māsiņas vaiņadziņu.
Lai bij žēl, kam bij žēl,
Brūtes brālim, tam bij žēl,
Tas nocirta galdam stūri
No tā liela žēlumiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24327.

Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Baltajas avis?
- Negribu, negribu,
To man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Raibajas govis?
- Negribu, negribu,
To man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Bēraju zirgu?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Vai gribi, māsiņa,
Lin' arājiņu?
- To gribu, to gribu,
Tā man nav.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Balt' avitiņu?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņdziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Raibaju govi?
- Negribu, negribu,
Tā man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Bēraju zirgu?
- Negribu, negribu,
Tas man pašai.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Miežu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs miežus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Rudzu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs rudzus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Pūŗu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs pūŗus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Linu arājiņu?
- Negribu, negribu,
Tēvs linus sēja.
- Ko gribi, māsiņa,
Par vaiņadziņu?
Vai gribi, māsiņa,
Klātgulētāju?
- To gribu, to gribu,
Tas man nava.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24328.

Labāk dzēru purviņā
Ķikurainu ūdentiņu,
Nekā dzēru al' ar medu
Par māsiņas vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Labāk dzēru purviņā
Ķikurotu ūdentiņu,
Nekā dzēru al' ar medu
Par māsiņas augumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24329.

Liela pulka bāluliņu,
Ko tie man laba dara?
Raudādami naudu skaita
Par māsiņas augumiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

- 132 -

24330.

Lieciet vaļu, bāleliņi,
Lai māsiņa andelēja:
Lai pārdeva vainadziņu,
Lai pirk ūdra cepurīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24331.

Lec, brālīti, no kumeļa,
Steidzies tautu istabā!
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24332.

Maksā manis vaiņadziņis
Simtu marku piecdesmit.
Kā tas dārgi nemaksās,
Dārga pati valkātāja!
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

24333.

Man rociņas nosalušas
Kā lediņa gabaliņi,
Tautu naudu līdzinot
Par māsiņas vainadziņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24334.

Sak', vecaju bāleliņu,
Ko vērts māsas vainadziņis?
- Dod, tautieti, simts dāldeŗu,
Ņem ar visu valkātāju!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24335.

Šorīt līka mūs' brālīši, -
Ko tie līka, ko nelīka?
Vai tie līka miežus rudzus,
Vai māsiņas vaiņadziņu?
Tie nelīka miežus rudzus,
Tie līkst māsas vaiņadziņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

24336.

Sīki, smalki lietus lija
Pār šo zemes gabaliņu;
Sīki tautas naudu skaita
Par māsiņas vaiņadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24337.

Turi cieti, turi cieti,
Māsiņ, savu vainadziņu!
Klāt stāvēja tautu dēls,
Saujā naudu šķindināja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

24338.

Vaicai tautas bāliņam:
"Dārgs vizuļu vainaciņš"?
Maksai viens vizulīts
Divi zelta gabaliņi.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

24339.

Zila melna mūs' māsiņa,
Tautu naudu saņēmusi.
Svied zemē tautu naudu,
Valkā savu vainadziņ'!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Zila melna mūs' māsiņa,
Tautu naudu saņemdama.
Met zemē tautu naudu,
Atņem savu sārtumiņu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

47361.

Bruoleit, putu gabaliņš,
Kam puordevi vainadzeņu?
170 [Kapiņu D].

47362.

Brāļi brāļi, vaktējat,
Nu sāks māsa kupčēties:
Pārdod savu vainadziņu
Par micītes lupatiņu.
514 [Zentenes Tl].

47363.

Es nopierku vaiņadziņu,
Bodē stāvus stāvēdam';
Tautu dēls naudu skaita,
Kumeļā sēdēdams.
245 [Lutriņu Kld].

47364.

Ko nu, brāli, namā raudi,
Kā nenāc istabā?
Tautu dēls naudu skaita
Par māsiņas vainadziņu;
Kā tas, šķelmis, neieskaita
Kādu alvas gabaliņu.
23 [Ārlavas Tl].

- 133 -

47365.

Kriuklīte nūzīdēja
Myglūtajā reitiņā;
Myus' muosiņa puordavuse
Atraišami vainadziņu.
466 [Vārkavas D].

47366.

Maksājat, dieverīši,
Manu skaistu vainadziņu.
Kādēļ jūsu bālēliņš
Ilgu mūžu nedzīvoja?
Ne nu īsta vīramāte,
Ne nu skaista vainadziņa.
605 [Skolas].

47367.

Mazajam brāliņam,
Tam māsiņas gauži žēl:
Skaita naudu, birst asaras
Tautu galda galiņā.
Brāliņam vaŗa vārti,
Sudrabiņa stādaiciņi.
378 [Seces Jk].

47368.

Sargi, māsa, sargi, māsa,
Sargi savu vaiņadziņu!
Tautu dēls blakām sēd,
Saujā naudu šķindināja.
343 [Rāvas Lp].

47369.

Turi cieti, turi cieti,
Māsiņ, savu vaiņadziņu!
Tautu dēls blakum sēd,
Zelta nauda rociņā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

47370.

Sveši ļaudis svešā zemē
Noceļ manu vainadziņu:
Rāva ziedu, deva mārku,
Lauza zaru, pusdalderi.
525 [Alūksne Vlk apr.].

f) Vainagu noņem

24340.

Agri sniegi sasniguši,
Zaļa zāle pagalmā;
Agri tautas noņēmušas
Māsai zīļu vainadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24341.

Vai vai māsiņa [Anniņa, Līzīte],
Tavu cietu sirdi!
Nevienas asaras
Par vaiņadziņu!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

1. Ķiz' ķizu, māršiņa,
Paraudi žēli
Pēc jaunu dieniņu,
Pēc vaiņaciņa!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24342.

Ai ai manu vēlīgumu,
Kad es augu bāliņos!
Ilg' galvā nestāvēja
Sarknais rožu vainadziņš.
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24343.

Vai Dievī, vai Dievī,
Man galviņa gauži sāp!
Kaut es būtu pie māmiņas,
Pastāstītu māmiņai,
Kur nu manu sārti vaigi,
Kur sārtais vainacīc!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

24344.

Ai Dieviņi, ai Laimiņa,
Ko tu biji nolikuse:
Plendeŗam, dzērējam
Noņemt manu vainadziņu!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24345.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Tavu skaistu vaiņadziņu!
Labāk vīra piecietusi,
Ne skaistā vaiņadziņa.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

24346.

Vai māsiņ, tavu sirdi,
Vai bij koka, vai akmeņa!
Tautas dzied, raud bāliņi,
Tev nebira asariņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24347.

Ai māsiņ cietu sirdi,
Vainaciņa neraudāji!
Man nobira asariņa,
Aiz galdiņa veŗoties.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 134 -

24348.

Ai mans zīļots
Vaŗ' vainadziņš,
No krūma, no zara
Vairojams,
No krūma, no zara,
No veca vīra; -
No jauna puisēna
Vairs nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es teču tecēju
Caur zaļu birzi,
Savu linšu vaiņagu
Vairīdama.
No krūma, no zara
Izvairīju,
No tautu dēliņa
Vairs nevarēju.
224 [Kabilē (Kld)].

24349.

Aile manu vaiņadziņu,
Krūkļu pītu, alvu lietu!
To paņēma tautu dēls,
Sudrabiņu dēvēdams.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

24350.

Aili manu vaiņadziņu,
Noņem jaunu, kā pašūtu;
Tautu dēla sierdi spieda,
Tas neļāva savalkāt.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24351.

Vai manu vaiņadziņu,
Te nopirka, te noņēma!
Brāļi galvu nogrozīja,
Dārgu naudu izdevuši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Pērngad pirku vainadziņu,
Šogad vaira nevalkāju;
Tēvs māmiņa gauži raud
Dārgas naudas devumiņu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

24352.

Vai manu vainadziņ,
Te nopirka, te noņēma!
Kaut bāliņi zinājuši,
Ne naudiņas netērētu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24353.

Aili manu vainadziņ,
Tik jaunai nojemot!
Nu gribēju zīles pirkt,
Nu tik daiļi šūdināt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24354.

Aiju manu vainadziņu,
Tik jaunaji noņemot!
Tā bij manas pašas vaina,
Augsti cēlu valkādama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24355.

Aija manu vaiņadziņu,
Vairāk zelta, ne sudraba!
Mīl pašai valkājot,
Žēl tautām noņemot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24356.

Vai manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
Noņem tautu neveiklītis,
Kā saulīti mirdzēdamu.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Pirk man brāļi vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba;
Kā austriņa mirdzināja,
Dēlu mātei noņemot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24357.

Vai manu vainaciņu,
Vairāk zelta ne sidraba!
To noņēma dēlu māte
Bez saulītes vakarā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24358.

Ailu manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba!
To noņēma dēlu māte,
Kā saulīte rīta rasu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24359.

Vai Anniņa, vai māsiņa,
Vai tev kauna vairs nebija?
Māte jēme vaiņaciņu,
Ne prievita neiedevi.
Kas godīga mātes meita,
Tā iedeva cimdu pāri,
Tā iedeva cimdu pāri,
Abas rokas nobučoja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 135 -

24360.

Ai rudeni, pavasari,
Tu man laba nedarīji:
Rudens jēma vainaciņu,
Pavasaris gredzentiņu.
158 (Rāvā).

1. Ai rudenis, pavasaris,
Tas man labu nedarīja:
Pavasaris man nomauca
Div' sudraba gredzentiņi;
Ai, rudenis man noņēma
Manu zīļu vaiņadziņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24361.

Ai skaistais vainadziņ,
Ai daiļā vijējiņa,
Abi divi palikāt
Neveiklīša rociņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24362.

Ai vakar vakariņ,
Tu man žēli padarīji:
Tu noņēmi sārtus vaigus,
Tu vizuļu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24363.

Ar visiem laba biju,
Ar visiem saderēju;
Dod, Dieviņ, saderēt
Ar vaiņaga ņēmējiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saderēja man dziesmiņa
Ar visiem ļautiņiem;
Dieviņš dod saderēt
Ar vainaga ņēmājiņu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24364.

Asaru upīte
Pie klēts durvīm:
Māsiņa raudāja
Par vainadziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24365.

Bērziņam div' valiņas:
Aug lapiņa, krīt zemē;
Man nebija vienas vaļas:
Vaiņadziņu novalkāt.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bērziņami sava vaļa
Rotāt lapas, mest zemē;
Kad man būtu tāda vaļa
Ar to zīļu vainadziņu!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24366.

Bērziņam lapas bira,
Citas auga tai vietā;
Man noņēma vaiņadziņu,
Ne mūžā neuzlika.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24367.

Bērziņš auga iz akmiņa
Sudrabiņa lapiņām;
Man nopina māmuņīte
Noceļamu vaiņuciņu.
113 [Alūksnē].

24368.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Salna koda bērza lapas,
Tautas ņēma vainadziņu.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Bērziņš auga uz akmini,
Zelta lapas galotnī;
Es izaugu pie māmiņas,
Zelta kroni valkādama.
Vējš nopūta bērzam lapas,
Tautiets manu vainadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

24369.

Bērziņš lapas darināja,
Es darinu vainadziņu;
Tautas vaļas man neļāva
Līdz galam darināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24370.

Bij tādam delverim
Noņemt manu vaiņadziņu!
Es būt' savu vaiņadziņu
Pie māmiņas novalkājse.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24371.

Bij tādam vējiņam
Vītoliņu vēcināt!
Bij tādam nelietim
Noņemt manu vainadziņu!
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

- 136 -

1. Ne tādam vējiņam
Magoniņu purināt;
Ne tādam netikļam
Noņemt manu vainadziņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24372.

Briute briute, kur tovs gūds,
Kur tovs zeiļu vaiņuceņš?
- Gūdu laižu vējeņā,
Vaiņuceņu zam kuojeņu.
435 [Latgalē].

24373.

Daiļi savas kājas avu,
Daiļi liku vainadziņu;
Vai tādam neliešam
Noņemt munu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24374.

Dievs dod apsei notrīcēt,
Ka tā mani nobiedēja;
Dievs dod algu tautiešam
Par vaiņaga jēmumiņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24375.

Dēlu māte man noņēma
Lagzdu ziedu vaiņadziņu.
Man aizgāja trīs dieniņas,
Viena zieda meklējot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24376.

Dēlu māte man noņēma
Lagzdu ziedu vaiņadziņu.
Nedomā, dēlu māte,
Ka es cita nedabūšu;
Rītu iešu lagzdienā,
Pīšu citu dziedādama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24377.

Dēla māte, zvēra māte,
Norāv' manu vainadziņu,
Norāv' manu vainadziņu
Ar visiemi matiņiem.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24378.

Div' kalniņi noziedēja
Sarkaniem ziediņiem;
Div' māsiņas godā tapa
Ar to vienu vaiņadziņu.
190 [Kuldīā], 203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

1. Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā āboliņa;
Trīs māsiņas novalkāja
Vienu zīļu vainadziņu.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

24379.

Dzērve kliedz, meita raud
Staiga purva maliņā;
Dzērve kliedza, kājas sala,
Meita raud vainadziņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24380.

Es, māmiņa, tav' meitiņu
Pats aizvedu, pats atvedu,
Vainadziņu vien noņēmu
Par pļaviņas ganījumu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24381.

Es noviju vainadziņu
Daugaviešu lejiņā;
Tur noviju, tur palika
Daugaviešu rociņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Viju, viju, nenoviju
Spilves ziedu vainaciņu;
Tur es viju, tur palika,
Spilves dēla rociņā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

24382.

Es saviju vainadziņu
Simtu puķu trejdeviņu.
Pirka kungi, nenopirka,
Nāca tautas, tās noņēma.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24383.

Es tam dotu savu mantu,
Visu savu bagātību,
Kad kas manu vainadziņu
Otrreiz liktu galviņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24384.

Es tautām noganīju
Baltu auzu tīrumiņu;
Par auziņu ganījumu
Noņem manu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Es tautām noganīju
Sīku auzu gabaliņu;
Tautas man ķīlām jēme
Sīku linšu vaiņaciņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

- 137 -

24385.

Es tev lūdzu, līgaviņa,
Glabā manu cepurīti,
Kā es tavu vainadziņu
Visu mūžu paglabāju!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24386.

Es teceņus vien tecēju
Bodē pierkt vainadziņu.
Sak' tautietis stāvēdams:
Pierc, meitiņa, nevalkāsi!
Novalkās man' māsiņa,
Sav' naudiņu nedevuse.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Botī pirku vainadziņu
Ar jauno bāleliņu.
Sak' tautietis lūkodamis:
Pērc, meitiņa, nevalkāsi!
Kaut zinātu nevalkājsi,
Ne naudiņas netērētu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24387.

Es teciņus vien tecēju
Pie vaiņagu vezumiņa;
Tecēdama ieraudzīju
Sav' vaiņaga ņēmējiņu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24388.

Gana gudri es dabūju
Lakstīgalas vainaciņ':
Apkārt gāju, cauri līdu
Smalkam lazdu krūmiņam.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24388v1.

Apkārt teku, cauri lienu
Smalkam lazdu krūmiņam,
Ir tad vēl nedabūju
Lakstīgalas ļaudeviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Ar gudrību es dabūju
Lakstīgalas valodiņu:
Pāri lēcu, cauri līdu
Smalkam lazdu krūmiņam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

24389.

Gauži raud sila priede,
Vējiņš lauza galoknīti;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Kam noņēma vainadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24390.

Gauži raud ciema meita,
Pliku galvu palikuse.
Kur tu liki, ciema meita,
Savu zīļu vaiņadziņu?
Kam pārdevi, cik paņēmi
Par to savu vaiņadziņu?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24391.

Godam dzimu, godam augu,
Godam gribu nodzīvot;
Ar godiņu noņemiet,
Tautas, manu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

24392.

Grūž porā, grūž ellē
Tautu meitas vaiņadziņu!
Tādu ceļu viņa gājse,
Tā iet viņas vaiņadziņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24393.

Īss mūžiņš, labs mūžiņš,
Vaiņadziņu valkājot;
Kad noņēma vaiņadziņu,
Bēdas bēdu galiņē.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24394.

Ja ar godu, tad ar godu
Lai ņem manu vaiņadziņu;
Es negribu bez godiņa
Ne vizuļa noraunam.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24395.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemiet manu vaiņadziņu!
Es nebiju ne dieniņas
Bez godiņa valkājuse.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24396.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemat manu vainadziņu;
Ja ar godu neņemat,
Lai stāv visu neņemams!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ja ar godu, tad ar godu,
Godīgais tēva dēls;
Ja bez goda, lai stāvēja
Mans vizuļu vaiņadziņš!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

- 138 -

24397.

Ja ar godu, tad ar godu
Ņemiet manu vaiņadziņu;
Neņemiet celiņā,
Ne celiņa maliņā!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24398.

Jau man gaudi, jau man žēl,
Vēl man dara darāmo:
Jau atšķīra no māmiņas,
Vēl noņēma vainadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

24399.

Jaunajam bērziņam
Vējš nolauza galoknīti;
Kam bij man tik jaunai
Nojemt savu vainaciņu!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24400.

Kādēļ manis vainadziņis
Krīt zemē skanēdams?
Vienu nakti vien gulēju
Pie nelieša tēva dēla.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

24401.

Kalnā kāpu, tur nokrita
Mans vizuļu vainadziņš.
Atdodiet, sveši ļaudis,
Svaiņa pirkts, ne bāliņa!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Kalnā kāpjot i nokrita
Mans vizuļu vainadziņš.
Ciema puiši, brāleliņi,
Dabūjuši, atdodiet!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24402.

Kalnā kāpu, tur nokrita
Mans vizuļu vaiņadziņš.
Dieviņš zina, to kritumu
Vai es vaira atdabūšu.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24403.

Kam bij man tik jaunai
Atdot savu vaiņadziņu?
Vēl bij man pāŗa gadu
Dažu labu kaitināt.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24404.

Kam, māsiņa, grazni augi,
Kam zīlītes šūdināji?
Viens netiklis tēva dēlis
Noņem tavu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24405.

Kam nāci, stērstiņa,
Zvirbuļu pulkā?
Zvirbuļi norāva
Cekuliņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

24406.

Kamēr meita vaiņagā,
Zied magones daiļumā;
Kā noņēma vainadziņu,
Vējš nopūta daiļumiņu.
312 [Ērberķē (Mazzalves pag. Jk)].

24407.

Kas kait man nenocirst
Zaļas priedes virsūnīti?
Kas kait man nenoņemt
Savas māsas vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kad es gribu, es nocērtu
Zaļa bērza virsaunīti;
Kad es gribu, es noņemu
Jaunas meitas vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Priedītei, eglītei
Vejiņš trauca pupuriņu;
Meitiņām, māsiņām,
Tautas ņēma vaiņadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24408.

Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tu staigāji raudādama?
Man bij kaite, ko es raudu,
Man noņēma vainadziņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24409.

Kas man kait nenoņemt
Savas māsas vainedziņ'?
Vai nebija man' māsiņa
Ar godiņu nesājusi?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24410.

Kas redzēja priedei ogas,
Kad tai ziedi noziedēja?
Kas redzēja māsiņai
Tautās rožu vaiņadziņu?
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 139 -

24411.

Kau(t) man būtu bāleliņš
Jele strada lielumā,
Nenoņemtu tautiņās
Liecenieks vainadziņa.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

24412.

Kaut man būtu bāleliņš
Jel strazdiņa lielumā,
Nenoņemtu vainadziņu
Iedzimtāi vietiņā.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24413.

Kou man būtu īstu brāļu
Jal straediņa lieluimiņa,
Nanuoņamtu naeveiklīts
Muna puķu vaiņaeciņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24414.

Ķeparītis tautu dēls
Platajām kājiņām,
Tas norāva mūs' māsiņas
Zelta zaru vaiņadziņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24415.

Ķizu ķizu, māsiņa,
Paraudi žēli,
Kam mīļi runāji
Ar tautu dēlu!
Būt' dzedri runājse,
Būt' atsacījse.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

24416.

Klusu klusu audzināju
Ciemā savu līgaviņu;
Nu ļautiņi padzirdēja,
Ka noņēmu vainadziņu.
190 [Kuldīā].

24417.

Ko Dievam es sariebu,
Ko savai māmiņai?
Pašu piektu vakariņu,
Noņem manu vainadziņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

24418.

Ko, māsiņa, tu nu raudi
Vaira sava vaiņadziņa?
Pati gāji tautiņās,
Arājiņa gribēdama.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24419.

Ko tautām grēka dara
Mans vizuļu vaiņadziņš?
Ne tas tautu biržu līda,
Ne ozolu darināja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24420.

Ko, tautieti, tu raudāji?
Tāds tu biji, tāds paliki;
Es raudāju, man bij žēl,
Man noņēma vaiņadziņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24421.

Krīt zemē kļava lapa,
Krīt dziļē ūdenē;
Krīt zemē vaiņadziņš,
Krīt nelieša rociņē.
226 [Kandavā (Tl)].

24422.

Kupla liepa, zemu zari,
Cauri līdu raudādama:
Ciema puiši, bāleliņi,
Noņem manu vainadziņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

24423.

Labāk savu vainadziņu
Ap celmiņu apdauzīju,
Ne devusi nosaņemt
Slinkam tēva dēliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24424.

Lai bij žēl, ka bij žēl,
Žēl bij sava vainadziņa!
Te uzlika, te noņēma,
Necik ilgi nevalkāju.
Kad bāliņi to zinātu,
Tad tik dārgi nemaksātu.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

24425.

Lieli vēji nolauzuši
Pura bērza galotnīti;
Lielas tautas noņēmuši
Māsiņai vaiņadziņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 140 -

24426.

Līgodamis vējš nolauza
Birzē bērza galoksniņu;
Žēlodamis es noņēmu
Tās meitiņas vaiņedziņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Vējš nolauza līgodams
Pura bērza galotnīti;
Dievs noņēma mīlēdams
Sērdienītes vaiņadziņu.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24427.

Līsti, līsti, lietutiņi,
Jel rasas dēļ;
Raudi, raudi, māršiņa,
Jel slavas dēļ!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Pal'ej, l'eit'eņ,
Rosys d'eļ;
Paraudi, muos'eņ,
Slavis d'eļ!
Ka nal'eji niu, l'eit'eņ,
Gon tu l'eisi sīna laiku;
Ka naraudi niu, muos'eņ,
Gon rauduosi dz'eivuodama.
426 [Sakstagala pag. Rz].

24428.

Lustējieti, jūs māsiņas,
Mana luste aizgājuse,
Mana luste aizgājuse
Līdz ar zīļu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24429.

Lustīgam, vēlīgam
Noņemt manu vainadziņu:
Vai es biju ne lustīga,
Vainadziņu valkādama?
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24430.

Lustīt mana, līksmīt mana,
Kur tu man nu paliki?
Vai tu man tur paliki,
Kur nonēma vainadziņu?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24431.

Māsiņ, mana jaunākā,
Vēl bij tevi meitā būt,
Vēl bij tevi meitā būt,
Valkāt zīļu vaiņadziņu.
258 [Bērzmuižā (Bērzes pag. Jg)].

24432.

Man bij skaists vainaciņš
Sudrabiņa lapiņām;
Ņem vainagu dēlu māte,
Mani pašu tautu dēls.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24433.

Man māsiņas tā nav žēl,
Kā māsiņas vainadziņa:
Spīdēj' visi sētmalīši,
Māsiņai staigājot.
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24434.

Mans skaistais vainadziņš,
Tas nokrita kāziņās;
To samina kunga dēli,
Kāziņās dancodami.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24435.

Mauc, tautieti, baltus cimdus,
Tad ņem māsas vainadziņu!
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

24436.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Migliņa neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24437.

Migla migla, liela rasa,
Tā man laba nedarīja:
Rasā manas kājas mirka,
Miglā zuda vainadziņš.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Migla migla, rasa rasa,
Tu man laba nedarīji:
Rasāi manas kājas sala,
Miglā zuda vauņadziņš.
Saulītēi ieraudzīju
Tautu dēla rociņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24438.

Mīl manim, tautu dēls,
Tavi sirmi kumeliņi;
Tev mīlēja, tu noņēmi
Manu zīļu vainadziņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 141 -

24439.

Mīļi mīļi tā vārdiņi,
Kas pirmais bildināja;
Silta silta tā rociņa,
Kas nocēla vaiņadziņu.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24440.

Nij, māršiņ, raud' uz mani,
Nij uz mani žēlojies!
Tavi pašas bāleliņi
Noņems tavu vainadziņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24441.

Ne mūžam nedabūšu,
Kas pazuda šoruden:
Pazud' mani balti vaigi,
Pazud' pērļu vainadziņš.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

24442.

Ne par lietu es atdevu
Savu zīļu vainadziņu:
Par to vecu tautu dēlu,
Kā par praula gabaliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24443.

Neba dižas vainas dēļ
Noņem manu vainadziņu:
Mazu brīdi pastāvēju
Ar tautieti baznīcā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24444.

Nekad žēli neraudāju,
Kā raudāju vienu dienu,
Redzu savu vaiņadziņu,
Zūdam tautu rociņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24445.

Nasalūbe, nasalūbe
Bruoel'eņam runuojūt;
Tautis v'ērsu patureja
Iz tuo muna vainuceņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

24446.

Ņem, tautiet, vainaciņ'
Vieglajām rociņām,
Lai galviņa nesāpēja,
Visu mūžu dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24447.

Ņeņem vis, tautu dēls,
Mana zīļu vainadziņa,
Ja zinies nenopirkt
Skaistas cauņu cepurītes!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Neņem vis, tautu dēls,
Mana puķu vainadziņa,
Ja nezini pūriņāji
Skārdiem šūtas cepurītes!
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24448.

Neraudātu, neraudātu
Savu zīļu vaiņadziņu,
Gan es biju gŗūtredzējse,
Vaiņadziņu valkādama.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24449.

Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglu dienu.
Vai tā mana viegla diena
Zem vaiņaga gulējusi?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglumiņu.
Vai tas manis vieglumiņš
Vainadziņa cekulā?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

244491.

Noputēja auzu spilva,
Veldītēi iekrizdama;
Noputēja man' matiņi,
Vainadziņu noņemot.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24450.

Noskrien putnis no žagara,
Žagars vien līgojās;
Noņem tautas vainadziņu,
Mati vien plīvējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Noskrien putnis no zariņa,
No- zariņš- līgojās;
Noņem tautas vainadziņu,
No- vizuļi- skanējās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24451.

Paldies saku tautiešam,
Kas noņēma vainadziņu,
Kas nelika vējiņam
Manu matu purināt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

- 142 -

1. Paldies saku Laimiņai,
Ka tā mani sievu lika,
Nelik' vairs vējiņam
Manu matu plivināt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24452.

Paldies teicu tautietim
Par vaiņaga noņēmumu;
Abas ausis nosutušas,
Vaiņadziņu valkājot.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24453.

Pate vārna pelci jauca,
Pate gāja mazgāties;
Pats tautietis izvainoja,
Pats noņēma vaiņadziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24454.

Pats māsiņu izaudzēju,
Pats izlaidu tautiņās,
Pats izlaidu tautiņās,
Pats noņēmu vaiņadziņu.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

1. Pats māsiņu izaudzēju,
Pats māsai maizi devu,
Pats noņēmu vainadziņu
Tautu galda galiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24455.

Pav'sar pirku vainadziņu,
Rudien tautu rociņāi.
Tik maniemi bāliņiemi
Dārgas naudas devumiņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24456.

Pieviļ mani sveši ļaudis,
Gana gudri dzīvojot:
Noņem manu vainadziņu
Ar bērziņa žagariņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

24457.

Pilni tautu tīrumiņi
Zemzarīšu ozoliņu;
Pats zemais ozoliņš
Noraun manu vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ozoliņu birzi gāju,
Rokā nesu vainadziņu;
Pats mazais ozoliņš
Norauj manu vainadziņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24458.

Pirmo reizi es atnāču,
Lai palika pēdīgā;
Pirmās reizes nākumiņu
Noņem manu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24459.

Pirc, tautieti, man puķīti
Sudrabiņa lapiņām,
Kam noņēmi vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā!
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

1. Pirc, tautieti, Rīgā, micu,
Pirc cekulu galīnā,
Kam noņēmi vaiņadzīn'
Pašā ziedu laicīnā!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24460.

Pirc, tautieti, Rīgāi autu
Zeltītām maliņām!
Es nejemšu nezeltītu
Pretim savu vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24461.

Pērc, tautieti, Rīgā autu
Zeltītāmi maliņām,
Kam noņēmi vaiņadziņu
Zeltītāmi lapiņām!
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

24462.

Pirc, tautieti, Rīgā mici
Zeltītām bantītēm!
Te tu tādu nedabūsi,
Kas vērts mana vaiņadziņa.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24463.

Pirc, tautieti, Rīgā mici
Sudrabiņa spicītēm!
Es valkāju bāliņos
Apzeltītu vaiņadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Pirc, tautieti, man micīti
Sudrabiņa knipelēm!
Bāliņos izvalkāju
Zelta zīļu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 143 -

24464.

Pirc, tautieti, zīdautiņu
Sudrabiņa maliņām,
Kam tu mani jaun' izvīli
No vizuļu vainadziņa!
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

1. Pirc, tautieti, slēžu autu
Sudrabiņa maliņām,
Kam tu mani mazu ņēmi
Nezīļotu vaiņadziņu!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24465.

Pircin pirkta man zemīte,
Pircin zemes arājiņš:
Ar pūriņu zemi pirku,
Ar vaiņagu arājiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24466.

Plata upe, šaura laipa,
Pāri gāju raudādama;
Iekrīt mans vaiņadziņš,
Mūžam vaira nedabūju.
1311 [Apē (Vlk)].

24467.

Pūt, pūt, vējiņi,
Putini spalvas!
Klētēi pelēku
Vistiņu plūca.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Mazs mazs vējiņš,
Putēja spalvas:
Klētēi plūkājši
Pelēku zosi.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Pūš, pūš, vējiņ,
Putina spalvas,
Klētēi plucina
Pelēku vistu.
Darināte, vecas vistas,
Jauni visti cekuliņu!
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

3. Putu putu spalviņas
Pa istabiņu,
Nu plūca vanags
Pelēku vistiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24468.

Puķīt', mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju,
Pats es tevi audzināju,
Pats noņēmu vainadziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24469.

Puķīt, manu līgaviņu,
Pats es tevi audzināju,
Pats es tev Rīgā pirku
Smalku zīļu vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24470.

Puķīt' rāvu tecēdama
Otra kunga pagastā;
Par puķītes rāvumiņu
Ķīlā manu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24471.

Puķītēs vērdamās,
Raudu sava vaiņadziņa.
Kur nu likšu, kad noraušu,
Kad nelikšu vaiņagā?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Kā, māsiņ, tu raudāji,
Svētu rītu ganīdama?
- Raudu sava vaiņadziņa,
Puķītēs vērdamās.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24472.

Pučeitēs vārdamuos,
Raužu sova vaiņuceņa:
Zīd pučeites duorzeņā,
Nazīd vaira vaiņuceņš,
Navar' likt gal'veņā.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

24473.

Raud' nu, māsiņa,
Nu laiks raudāt;
Neraudi mūžos
Dzīvodama!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Nu raudi, māsī,
Nu tiesa raudāt;
Neraudi mūžā
Dzīvodama!
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24474.

Rieksta dēļ es nolaužu
Zaļai lazdai virsotnīti;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunai meitai vainadziņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

- 144 -

1. Man bij viena rieksta dēļ
Locīt visu lazda krūmu;
Man bij viena puiša dēļ
Noņemt savu vainadziņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

2. Putras dēļ es nopļāvu
Zaļus miežus līdumā;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunas meitas vainadziņu.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

3. Rīkstes dēļ es nolaužu
Zaļa bērza virsaunīti;
Sievas dēļ es noņēmu
Jaunas meitas vaiņaciņu.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

24475.

Ripu ripu pār istabu
Mans vizuļu vainadziņš;
Paldies saku tautiešam,
Tas paspēra pabeņķī.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

24476.

Rozes zied, magonītes
Manāi zīļu vaiņagāi;
Raudāj' Dēkla, raudāj' Laima,
Redz netikli nojemam.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24477.

Sadien miezis ar apeni
Vienā mucas dibenā;
Dievs dod mums sadienēt
Ar vaiņaka ņēmājiņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24478.

Suop sirsneņa, suop gal'veņa,
Kuo jei suop, kuo nasuop?
Suop sirsneņa tāv' ar muoti,
Suop gal'veņa vaiņuceņa.
425 [Dricēnos (Dricēnu pag. Rz)].

24479.

Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Sāpēj' zīļu vainadziņa,
Ko valkāju bāliņos.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Vai sāp zīļu vainadziņa,
Vai caunītes cepurītes?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Sāpēt sāp man galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Vai sāp cauņu cepurītes
Pretim zīļu vaiņadziņu?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24480.

Sausa krūkle noziedēja
Miglājā rītiņā;
Jauna meita pārdevuse
Atraitņam vainadziņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24481.

Saucu pilnu saukumiņu,
Vidū tautu stāvēdama:
Redzu savu vaiņadziņu
Zūdam tautu rociņā.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

1. Sauc Dēklīte, met ar roku,
Kalniņāje stāvēdama,
Redzēj' manu vainadziņu
Zūdam tautu rociņā.
190 [Kuldīā].

24482.

Šim piederu, tam piederu,
Vainadziņu valkādama;
Kad noņēma vainadziņu,
Tad vienam piederēju.
18 (Kliģenē), 159, 195.

24483.

Sēr' augusi tā meitiņa,
Sēri nesa vaiņadziņu;
Mans brālītis, žēlodamis,
Noņem sēru vaiņadziņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24484.

Sēri dzimu, sēri augu,
Sēri nesu vaiņadziņu.
Ar godiņu noņemat
Sēri nestu vaiņadziņu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Sērdienīte tā meitīna,
Sēri nesa vainadzīnu.
Ar godīnu nojemat
Sēri nestu vainadzīnu!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

- 145 -

24485.

Sen sacīju, nu es iešu
Ar tautām dalībās:
Uz robeža cimdi krita,
Vainags tautu rociņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24486.

Sirdi manu, dūšu manu
Zaļa vaŗa kaldinātu:
Jau pieciešu tēv' ar māti,
Vēl noņēma vainadziņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24487.

Skaists bij manis vainaciņis,
Vairāk zelta ne sudraba;
Nivizēja, nospīdēja
Tautu galda galiņā.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

24488.

Skrapšējās, kad izdzēru
Ābels koka biķerīti;
Skapšējās, kad noņēmu
Jaunas meitas vainadziņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24489.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Manu zīļu vainadziņu!
Apžib acis tautiešam,
No gāliņas nojemot.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24490.

Spīdi, spīdi, vizi, vizi,
Mans vizuļu vainadziņš!
Kā saulīte norietēja,
Tautiņāmi noņemot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Vainag, manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba,
Kā saulīte norietēja,
Tautiņām noņemot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24491.

Stāvu vien pastāvēju
Ar tautieti klētiņā,
Saka mani gulējušu,
Noņem manu vainadziņu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24492.

Zuda man bāliņos,
Kas pazuda, tā dabūju;
Kas pazuda tautiņās,
Tā mūžam nedabūju:
Zuda man meitas vārds,
Zuda puķu vaiņadziņš.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Zuda man, zuda man
Divas lietas dieniņā:
Zuda man meitas vārds,
Zuda zīļu vaiņadziņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24493.

Zuda man, kas man zuda,
Kas pazuda, to dabūju,
Zuda zīļu vainadziņš,
To mūžam nedabūju.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lai man zuda, kas man zuda,
To atradu ganīdama;
Zuda zīļu vaiņaciņš,
To mūžam neatradu.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

24494.

Zuda zuda, kas man zuda,
Zuda zīļu vainadziņš;
Tika man, kas man tika,
Tika miežu arājiņš.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 354 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24495.

Sūtāt mani sētā,
Neiešu sētā,
Še pat dancošu
Pa beņķa virsu
Deviņas dienas,
Deviņas naktis
Ar savas māsiņas
Vainadziņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24496.

Suni suni tautu dēls,
Sunīs mana māmuliņa;
Ja negribi sunījams,
Atdod manu vainadziņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24497.

Sveša māte mani ņēma
Savam govju ganiņam.
Kad tu manu ganam ņēmi,
Kam noņēmi vainadziņu?
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 146 -

1. Ganiņam mani veda
Tautu dēla māmuļiņa.
Kad tu vedi ganiņam,
Kam nocēli vaiņadziņu?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

2. Saka tautas precēdamas,
Ganiņam vien vedod.
Kad vedāt ganiņam,
Kā ņēmāt vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24498.

Sveši ļaudis gan gribēja,
Lai es raudu vainadziņa.
Neraudāšu, neraudāšu,
Ar godiņu nonesāju.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24499.

Tā sacīja tij Ilzīte,
Vainadziņu nosviezdama:
Ej ellē, čenčerīt,
Būs man caunu cepurīte!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24500.

Tad dziedāju, tad lustēju,
Kad valkāju vainadziņu;
Kad noņēma vainadziņu,
Tad lustīte pagalam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24501.

Tažara tažara
Mičotāja:
Ne pa stundu nenoņēma
Mūs' māsiņas vaiņadziņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24502.

Tautiets man kroņa prasa
Par naksniņas gulējumu.
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņas nogulēju?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Tautiets man maksas prasa
Par naksniņas gulējumu.
Tu gulēji, es raudāju,
Vēl tu man maksas prasi.
Vai svārciņi tev noplīsa,
Vai rociņu nogulēju?
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24503.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibina avotiņš:
Ar vaiņagu ietecēju,
Bez vaiņaga iztecēju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Vai tā tautu istabiņa
Bezdibena avotiņš?
Ar vaiņaku ietecēju,
Bez vaiņaka iztecēju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24504.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibena avotiņš:
Kā iegāju, tā iekrita
Mans ražanis vaiņadziņš.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

1. Bezdibenis ezerinis
Tautu dēla klētutiņa:
Kur tas kritis, tur palika
Mūs' māsiņas vaiņaciņš.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

2. Dziļa tautu istabiņa
Kā dziļais avotiņš:
Kā iegāju, tā nokrita
Mans vizuļu vainaciņš.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3. Elle elle, bezdubenis
Tautu galda galīnā:
Tur noslīka, tur nogrima
Māsas zīļu vainadzīnis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

4. Vai bij aka, vai avotis
Tautu dēla klētītēi?
Kā noņēma, tā pazuda
Manis zīļu vaiņadziņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24505.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibena avotiš,
Kur māršiņai paglabāt
Savalkātu vainadziņu.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24506.

Tautu dēla klētiņā
Bezdibiņa avotiņš:
Tur iekrita vaiņadziņš,
Mūžam vairs nedabūju.
216 [Ventspilī].

1. Pie tautieša klētsdurvīm
Vējš nopūta vainadziņu;
Pašā tautu klētiņā
Bezdibena avotiņš:
Tur iekrita, tur palika,
Mūžam rokā nedabūju.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 147 -

2. Tautu meita kājas āva
Straujupītes maliņā;
Iekrīt zīļu vaiņadziņš,
Mūžam vairs neredzēja.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

24507.

Tautu dēla mīļi vārdi
Noņem manu vaiņaciņ'.
Redzēs, mūžu dzīvojot,
Būs tam tādi mīļi vārdi?
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Tautu dēlam mīļi vārdi,
Ņemot manu vaiņadziņu;
Kur tie tavi mīļi vārdi,
Visu mūžu dzīvojot?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24508.

Tautu dēls man vaicāja,
Kādu pirkt cepurīti.
Vai tu, šķelmi, neredzēji,
Kādas manas uzactiņas?
Melnas manas uzactiņas,
Melna mana cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautu dēlis man vaicāja,
Kadu pirkti vaiņadziņu.
Pirc, tautieti, melna samta,
Melnas manas uzactiņas!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24509.

Tautu dēls tautu meitai
Rīgā pirka vainadziņu.
Nebij kauna pircējam,
Ne vaiņaga ņēmējai.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24510.

Tautu dēls, viltinieks,
Izkrāpj mani vizināt;
Ne par velti vizināja,
Ķīlām nēma vainadziņu.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Tautiets mani vizināja
Dābolaiņu kumeliņu.
Viegli šķelmis vizināja,
Ķīlām ņēma vaiņadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24511.

Tautu meita gauži raud,
Raud pēc sava vaiņdziņa:
Tai noņēma vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24512.

Tautu meita miera lūdza
No tā muna bāleliņa.
- Tad es tev mieru likšu,
Kad noņēmu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24513.

Tautu meita noraudāja
Vienu vecu vaiņadziņu;
Kā es gauži neraudāju
Sava īsta bāleliņ'?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Žēli raude tautu meita
Sava veca vaiņadziņa;
Kā es žēli neraudāju
Sava jauna bāleniņa?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24514.

Tautu meita, pijolīte,
Spēlēdama vien staigāja;
Spēlēdama nospēlēja
Savu zīļu vainaciņu.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

24515.

Tautu meitas vaiņagam
Rēdes vien palikušas;
Kad noņemtu mans brālītis,
Ne to pašu nepaliktu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24516.

Tēvam žēl, mātei žēl
Mana skaista vainadziņa.
Sirsniņi, munu pieciešanu,
Tautiņām noņemot!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24517.

Tev, griķīt, platas lapas,
Paslēp pērli migliņā;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpirc manu vainadziņu!
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

24518.

Teci, teci, Daugaviņa,
Sarkanām putiņām!
Man iekrita pārejot
Sarkans rožu vainadziņš.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 106 [Viesienā (Viesienas pag. Md)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

- 148 -

1. Sarkans mans rožu kronis,
Tas iekrita upītē;
Tā upīte novizēja
Sarkaniem ziediņiem.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

24519.

Tīšām gāju, nebēdāju,
Pa tautieša rudzu lauku;
Iznāk nelga tēva dēls,
Noņem manu vaiņadziņu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24520.

Trīs gadiņi savalkāju
Brāļa pirktu vaiņadziņu:
Vēl būt' trīs valkājuse,
Kad tautiets neatnāc's.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

24521.

Trīs gadiņi savalkāju
Tautu dotu gredzentiņu,
Ceturtā gadiņā
Noņem manu vainadziņu.
424 [Barkavas pag. Rz].

24522.

Trīs reizītes vien aizgāju
Ar māmiņu baznīcā;
Trīs reizītes vien uzliku
Savu zīļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24523.

Trīs vasaras tautu dēls
Vilka manus gredzeniņus,
Ceturtā vasarā
Noņem manu vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24524.

Trūvējat, bāleliņi,
Šī naksniņa trūvējama,
Šī naksniņa trūvējama
Par māsiņas vainadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24525.

Tu, māsiņ, gan domā,
Ka man tevis žēl nebij:
Man rociņa trīsēt trīs,
Tev ņemot vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24526.

Tu, tautieti, klāt stāvēji,
Kad es pirku vaiņadziņu:
Kam tu manim nesacīji,
Ka es ilgi nenesāšu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24527.

Tūdaliņ gāzīsies
Rakstītās kamaniņas;
Tūdaliņ noņemsim
Meitai zīļu vainadziņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

24528.

Tūļu tūļu, dēla māte,
Ko tik ilgi tūļojies,
Ko tik ilgi tūļojies
Gar to manu vainadziņu?
Man galviņa noguruse,
Vainadziņu valkājot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24529.

Turies, māsiņa,
Līdz mellu zemi,
Nedodi tautām
Sav' vaiņedziņu!
Nedodi tautām
Sav' vaiņedziņu,
Sav' vaiņedziņu,
Sav' jaunu mūžu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24530.

Uz robežas ganīdama,
Ne rīkstītes nenogriežu;
Aiz ko man robežnieks
Noņem manu vainadziņu?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24531.

Uz spēlītes es dziedāju,
Uz spēlīes gavelēju,
Uz spēlītes lai noņēma
Manu zīļu vainaciņu.
398 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24532.

Vainadziņa noraudāju,
Kā i tēva, māmuliņas:
Vainagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 149 -

24533.

Vaiņadziņa noraudāju,
Kā i tēva, māmuliņas;
Viegli soļi, lēts mūžiņš,
Vainadziņu valkājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)].

24534.

Vainadziņu noraudāju,
Kā pēc tēva, māmulītes;
Gan zināju aiziedama,
Kāda dzīve tautiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24535.

Vainaciņu noraudāju,
Kā pēc tēva, māmuliņas;
Tā bij mana viegla rota
Vasar nest saulītē.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24536.

Vaiņadziņu noraudāju
Kā tēviņu, māmulīti:
Vaiņagāi lēta dzīve,
No māmiņas mīļi vārdi.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

24537.

Vaiņadziņa tā raudāju,
Kā i tēva, māmuliņas;
Tēvs māmiņa kur ejot,
Vaiņadziņa nedabūju.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24538.

Vaiņadziņu galvā liku,
Ar tautieti dancot gāju.
Nokrīt manis vaiņadziņš
Pie māmiņas kājiņām.
Mīļi lūdzu dēla māti,
Lai atdod vaiņadziņu.
- Atnāc, meitiņ, rītā agri,
Tad dabūsi vaiņadziņu!
- Kad, māmiņa, tu zinātu,
Kas manā pūriņā,
Tad, māmiņa, tu atdotu
Manu zelta vaiņadziņu:
Mana pūra dibenā
Trim šnorēm pātadziņa;
Ar to pēru tēva suņus,
Ar to slinku tēva dēlu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24539.

Vaiņadziņu valkādama,
Es nenieka nebēdāju;
Kad noņēmu vaiņadziņu,
Bēda bēdas galiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24540.

Vainadziņu valkādama,
Par Laimiņu nebēdāju;
Kad noņēma vainadziņu,
Lūdzu Laimes raudādama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24541.

Vai bij ļaužu valodiņa
Vaiņagā gulējuse?
Noņem manu vaiņadziņu,
Noņem ļaužu valodiņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24542.

Vai bij lieta, vai nelieta,
Kas noņēma vainadziņu?
Kad būt' lieta noņēmusi,
Tad tik gauži neraudātu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24543.

Vai bij manas jaunas dienas,
Manu rožu vainadziņu
Ņemt tādam slendeŗam,
Krogu, tirgu skrējējam?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24544.

Vaļa vaļa bērziņam
Ar lapāmi spēlēties;
Būt' man bijse tā vaļiņa
Spēlēt savu vainadziņu!
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

24545.

Viegla gulu, viegla cēlu,
Vainadziņu valkādama;
Noņem manu vainadziņu,
Noņem manu vieglumiņu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vainaciņu valkādama,
Vieglu cēlu, vieglu gulu;
Kā noņēma vainaciņu,
Tā noņēma vieglumiņu.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

- 150 -

245451.

Vienreiz rozes noziedēja,
Ni div' reizes vasarā;
Vienreiz ņēma vaiņadziņu,
Vairs galvā neuzlika.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

24546.

Vējš nolauza līgodams
Purā bērza galoknīti;
Man noņēma vaiņadziņu,
Ne mūžā neuzlika.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24547.

Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vaiņadziņu,
Vēl bij man pāŗa gadu
Ciema puišus karināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Bij man vēl meitai būt,
Valkāt savu vaiņadziņu;
Jo valkātu, jo spīdētu,
Tīšām puišus kaitinātu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

2. Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāt vaiņadziņu:
Nu drīkstētu, nu mācētu
Tautu dēlu kaitināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24548.

Vēl bij manim nātrai būt,
Dzeldināti ravētāju;
Vēl bij manim meitai būti,
Rūdināti tēva dēlu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vēl bij man nātrai būt,
Zeldināt ravētāju;
Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vainaciņu,
Valkāt zīļu vainaciņu,
Rūdināt tautu dēlus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24549.

Vēl man bija meitai būt,
Valkāt zīļu vainadziņu,
Ne pie tāda tautu dēla
Vadīt dienas asarās.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24550.

Viņas puses raudevīte
Atsajira šai pusē;
Noraunam cekuliņu,
Lai tā vaira neaizskrēja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24551.

Visi ziediņ', i birstiet
Uz tautieša dvēselītes,
Kam noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs sodīja to puisīti,
Kas precēja pavasari,
Kas nocēla vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
113 [Alūksnē].

2. Sabirstiet asariņas,
Uz tautieša dvēselīti,
Kas ņem manu vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

3. Zili ziedi, zaļi ziedi
Uz tautieša dvēselītes!
Kas noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

4. Visi ziediņ', i birstiet
Uz tautieša cepurītes,
Kam tas ņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24552.

Visu dienu silu bridu,
Vaiņadziņu vairodama;
Izbrien' sila maliņā,
Noņem tautas vaiņadziņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24553.

Cerēj mani tautu dēls
Kā bitīte dābolā;
Cerēdams nocerēja
Manu zīļu vainadziņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24554.

Citas meitas ruden ved,
Mani ved vasarā;
Noņem manu vaiņadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 151 -

24555.

Citas meitas vaiņagu
Mīlēt mīl,
Anniņa vaiņagu
Kājām spārda.
224 [Kabilē (Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

1. Ediņa vainagu
Kājām spārdīja,
Baltās micītes
Gribēdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

2. Grietiņa vainagu
Kājām spārda;
Madiņa vainagu
Glaudīt glauda.

47371.

Vai manu māsiņu, vai manu māsiņu,
Nu tu savu kronīti paspēlēj'!
Nu tev uzliks tādu mici
Kā tai vecai vecenei.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

47372.

Vai māsīna, vai māsīna,
Nu tev slikti gadījās:
Tu izdevi sav' pūrīnu,
Sav' raženu vaiņacīnu.
427 [Tadaiķu Lp].

47373.

Voi voi tu Vereit,
Voi na žāla jaunu dīnu?
Nyuļe vēl i ūgys zīdēs,
Jaunys meitys ūguos īs.
170 [Kapiņu D].

47374.

Agri agri putēt(?) jēmi
Munu zeiļu vainadzeņu;
Agri agri, mun' muoseņa,
Jauna īmi tautiņuos.
182 [Kaunatas Rz].

47375.

Aizmuokuse šudiņ dīna,
Naredz saulis izlācūt;
Nūskumeigys tautu dāls
Nūjem munu vauņuceņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

47376.

Ok Dīveņ, dreiž pazuda
Muns šmuidrais vainadzeņš!
Kai sauleitja īleiguoja
Tymsajūs dabasūs.
18 [Andrupenes Rz].

1. Ai Dīviņ, dreiž pazuda
Muns tys puču vaiņadziņs!
Leidz ai saulu īleiguoja
Malnajuos tyuctiņuos.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47377.

Apsapyrda, sasatryuka,
Ka nūņēme vainadziņu!
Ni redzēja vainadziņa,
Ni vainaga ņēmējeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

47378.

Sazatryuka, apsapyrda,
Kas nūjēme vauņuceņu;
Voi nūjēme tautu dāls,
Voi tei tautu muomuleņa?
579 [Viļāni Rz apr.].

47379.

Ar vysimi loba beju,
Ar vysim sadarēju;
Ar tū vīn nasadar(u),
Kurs nūcēļa vainadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

47380.

Brauc, brālīti, Liepājē,
Rīga tāle, Rīga tāle.
Pierc rakstītu galvas autu
Rakstītām maliņām,
Es neņemšu nerakstītu
Pretim savu vaiņadziņ'.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Brauc, tautieti, Rīge pierkt
Man rakstītu gālas drānu!
Es nejemšu nerakstītu,
Pretim savu vaiņadziņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47381.

Celiet mani pār Daugavu,
Lai es viju vainadziņu;
Tur noviju, tur noņēma
Daugaviešu arājiņi.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

- 152 -

473811.

Es noviju vainadziņu
No Daugavas purenēm;
Kur noviju, tur noņēma
Daugaviešu arājiņi.
212 [Launkalnes (Brantu) C].

47382.

Cerēj mani tautu dāls,
Nu rudiņa, da rudiņa.
Carādams nūcerēja
Munu zeiļu vainadziņu,
Mun' sudroba gredzentiņu.
605 [Skolas].

47383.

Daskrien zaļa līdaciņa,
Noraun manu vainadziņ';
Daskrien bārga vīramāte,
Noraun manu vainadziņ'.
127 [Grostonas Md].

47384.

Deveņi godi audzēju
Veibūtņās ļaudaveņ(u),
Dasmytā gadeņā
Pats nūjēmu vainuceņu.
326 [Preiļu D].

47385.

Dēla māte man paņēma
Labu zīļ' vainadziņu.
Vai es citu nopelnīšu,
Palēkdama, tecēdama?
605 [Skolas].

47386.

Dievs nedeva tādu muļķi
Kā tā mana jaumāsīna:
Atdod savu vaiņadzīnu
Par to drānas lupatīnu.
39 [Bārtas Lp].

47387.

Drusku vīņ pastuovēju
Ar tautīti baznīcā.
Ka izguoju nu baznīcas,
Vainagā pasavēru:
Puse zīdu nūbyruse
Munam mirtu vainagam.
605 [Skolas].

47388.

Dzīvo gudri, tautu dēls,
Liec lietā padomiņu!
Tu noņēmi māsiņai
Ziedu laikā vaiņadziņu.
605 [Skolas].

47389.

Es neiešu sētiņā
Sava darba nedarī'se;
Es māsiņas neatstāju
Ar vizuļu vainaciņu.
48 [Bērzaunes Md].

47390.

Es patiesi meita biju,
Man patiesi vaiņadziņš!
Stundu skan vizulīši,
Vaiņadziņu noņemot.
141 [Ivandes Kld].

47391.

Es vaiņuka jāmuojam
Nikod loba navēlēju:
Cik jam dūršņu, cik jam suopu:
Tik zareņu vaiņukā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Loba Dīva es nalyudžu
Vaiņudziņa jēmējiņu:
Cik jam suopu, cik jam dūšu,
Cik zeilīšu vaiņudziņā.
605 [Skolas].

47392.

Gauži raud tāvs māmiņa
Šyupuojuma auklejūt [auklējuma?],
Līgaveņa vel gaužuok,
Vainadziņu nūjamūt.
326 [Preiļu D].

47393.

Govju ganīte raudāja:
Zars norāva vainadziņu;
Zara vien vainu saka,
Sen tautiņu rociņā.
241 [Lubānas Md].

1. Ganeņūs maņ gonūt,
Zors nūruove vainuceņu;
Iz zareņa vaini lyku,
Seņ tauteņu rūceņā.
357 [Rudzētu D].

47394.

Grib tautiņas, lai es raudu,
Es tīšām neraudāju;
Ja būs kāda raudāšana,
Noraudāšu citai dienai.
74 [Cīravas Azp].

- 153 -

47395.

Ik rītiņu mani kūla,
Pie vadzīša piesiedami;
Ik rītiņus nozaudēju
Savu puķu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

47396.

Irbe klīdze siliņā,
Traucej munu kumeliņi;
Traucīdama nūtraucija
Munu zeiļu vainaciņu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47397.

Jau man gana žēli bija,
Vēl žēlāk padarīja;
Jau nomira tēvs māmiņa,
Vēl nocēla vainadziņu.
358 [Rugāju Abr].

47398.

Kam gāji, māseņ,
Ābēļu dārzā?
Apbira galviņa
Ābēļu ziediem.
355 [Rucavas Lp].

47399.

Kam māsiņa gauži raud
Par noņemtu vaiņadziņu?
Nu būs maizes arājiņis,
Nu dzelteni kumeliņi.
245 [Lutriņu Kld].

47400.

Kam tu mani bildināji,
Ka tu biji karavīrs?
Nojem manu vainadziņ'
Pašē ziedu laiciņē.
40 [Basu (Bases) Azp].

47401.

Kas maņ zuda vīnu dīnu,
Tuo myužami naredzēt;
Zuda maņ jaunas dīnas,
Zuda zeiļu vaiņuceņš.
605 [Skolas].

47402.

Kas ūšam zorus cierta,
Tys nūcierta viersyunīti;
Kas pajēme munu pyuru,
Tys pajēme vainadzeņu.
605 [Skolas].

47403.

Kas spalviņas putināja
Pie bāliņa klētsdurvīm?
Klētī, pūģē(?) pelēka roze,
Tā spalviņas putināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47404.

Ko Līziņa raudāja
Pa vaiņadziņu?
Blakam sēde tautu dēlis
Kā greizais ozolītis.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47405.

Ko tik ilgi čubinies
Gar to māsas vaiņadziņu?
520 [Zvārdes Kld].

47406.

Krita munis vaiņuciņš,
Bet na munūs buoliņūs;
Krita tautu ustabiņā
Zam dīvara kuojiņom.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47407.

Krīvi, krīvi, leiši leiši,
Aizvedja munu muosiņ(u);
Augsti kolni, zemi vuorti -
Nūraun vyzuļ' vainadziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47408.

Kupla liepa, zemu zaru,
Cauri līdu raudādama;
Liepiņai asi zari,
Norauj manu vainadziņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

47409.

Kab es sovu vainadziņu
Uz akmiņa sadauzējuse,
Nakai nešu tautiņuos
Borgas muotes rūceņā.
182 [Kaunatas Rz].

47410.

Labāk savu vainadziņu
Būtu dzelmē iemetusi,
Ja zinātu, ka nocels
Tautu dēls netiklītis.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

47411.

Lobuok, muosiņ, vainadziņu
Uz akmiņa sasytuse,
Nakai tautu navēkļam
Rūceņuos atdavuse.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 154 -

1. Lobuok sovu vainadziņu
Iz akmiņa sabarzusi,
Nakai es tū pavēlēju
Neveiklīšam oruoj(iņ)am.
314 [Pildas Ldz].

2. Lobuok sovu vaiņuceņi
Uz akmiņa sasytusja,
Na kaidam navēkļam
Ni par nīku atdavuse.
551 [Ludza Ldz apr.].

3. Lobuok sovu vainadziņi
Uz akmiņa sasytuse,
Nakai tautu navēkļam
Atdavuse maldynuot.
174 [Kārsavas Ldz].

4. Lobuok sovu vainudzeņi
Symtu godu nosuojuse,
Na tautīšam atdavuse
Naveikļam rūceņuous
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

5. Labāk savu vainadziņu
Būt' iesviedusi ugunī,
Nekā viņu atdevusi
Neliešam tautu dēlam.
24 [Asares Il].

6. Lobuok sovu vaiņudzeņi
Uz akmiņa sasytusja,
Nakai tu jū atdavusja,
Kur dzāruoji oruojeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47412.

Labāk man sirmi mati,
Sarkans rožu vainadziņš,
Ne kā manu vainadziņu
Noņem tautu neliešam.
605 [Skolas].

47413.

Līsti, līsti nū, lietiņ,
Tad nelīsi sien' laikā!
Raudi, raudi nū, meitiņ,
Neraudāsi dzīvodama!
396 [Skrīveŗu Rg].

47414.

Lyugšu Dīva, naluodēšu,
Kas nūjēmja vaiņuciņu;
Kas nūjēmja vauņuciņu,
Tys pajēmja vīglu dīnu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

47415.

Lūki vien atlikuši
Tautu meitas vaiņagā.
Ne tie lūki nepalika,
Ka brālītis nenojēma.
200 [Kuldīgas Kld].

47416.

Māsiņ' slauka asariņas,
Kam, māsiņa, raudi tu?
Papriekš mīļi solījies,
Nu tev žēli vaiņadziņ'.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

47417.

Minam, minam
Vaiņaga pēdas!
Lai māsa neraud
Staigādama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47418.

Mīļa mīļa tā vietiņa,
Kur man kāra šūpulīti;
Vēl mīļāka tā vietiņa,
Kur noņēma vaiņadziņu.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

47419.

Nav rozīte izplaukuse,
Jau nolauza pumpurā;
Nav meitiņa izauguse,
Jau noņēma vaiņadziņ'.
40 [Basu (Bases) Azp].

47420.

Nāc, tautieti, ņem tu manis,
Ņemi manu vainadziņ(u)!
Bāliņš manu vainadziņu
Pelēm, žurkām ēdināj(a).
59 [Blomes (Nigras, Blomu) Vlk].

47421.

Ni dzierdēju, ni redzēju,
Kas nūcēle vainadziņi;
Vīn zariņi nūkustēja,
Vyzulīši nūgrabēja.
35 [Baltinavas Abr].

47422.

Nedod, māsiņ,
Vaiņadziņ!
Brāļ raud
Nama kakt.
573 [Valdemārpils Tl apr.].

- 155 -

47423.

Neba diža vaina bija,
Kad noņēma vaiņadziņu;
Tautu dēls sēdinās
Saiminieces krēsliņā.
355 [Rucavas Lp].

47424.

Neba lietis priede auga
Degošā siliņā;
Neba lietis tautu dēls
Noņem man vainadziņ(u).
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47425.

Nu myužam es naīšu
Ar tautom ežu vastu;
Palīk cimdi uz rūbeža,
Nujam tautos vainadziņu.
358 [Rugāju Abr].

47426.

Uz rūbeža es izaugu,
Par rūbežu puorleigaju;
Palīk cimdi iz rūbeža,
Vaiņugs tautu rūciņā.
358 [Rugāju Abr].

47427.

Naraudi, munu muosjaņ,
Na jas tevi ryudynava;
Tautas tevi ryudynava,
Nūjemdami vaiņucjaņi.
Raud', muosjaņ, voi naraud',
Tava pošis vaiņa beja.
194 [Krāslavas D].

47428.

Nesaprata tā Anniņa
Tēva rokas nobučot,
Par vaiņaka noņēmumu,
Par aubītes uzlikumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

47429.

Neviens mani tā neraud,
Kā raud mana līgaviņa:
Tai nojēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
281 [Neretas Jk].

47430.

Nikod mon tys nazuda,
Kas pazuda šūvokor;
Pazyud mon mārgu (dīnas),
Pazyud rūžu vainudziņs.
35 [Baltinavas Abr].

47431.

Nu grib mani pēlējiņi
Stāvu lēkt ūdenī:
Redzēj' manu vainadziņu
Ar godiņu noņemam.
322 [Praulienas Md].

47432.

Vysi muņi īnaidnīki
Dzeivi lēcja yudiņī:
Redz maņ lobu nosojūt,
Ar gūdiņu nūjamūt.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47433.

Niu klonīs, jaunivīte,
Bryuguonam da zemei,
Ka nūjēme vaiņuceņu
Pošā zīdu laiciņā:
Kad nadeve vējiņam
Tovu motu pleivynuot.
414 [Stirnienes Rz].

47434.

Jem, tautīt, vaiņuceņu
Vīglajom rūceņom,
Lai tai myusu muoseņai
Vīglus myžus dzeivojūt.
579 [Viļāni Rz apr.].

1. Ņem, tautiet, vainudzeņi
Vīglajom rūceņom,
Lai munam myužeņam
Vīgli beja dzeivojūt.
35 [Baltinavas Abr].

47435.

Ņemsim paši, bāleliņi,
Savas māsas vainadziņu!
Nevaram svešu ļaužu
Kā Dieviņu pielūgties.
72 [Cesvaines Md].

47436.

Ozolam es nolauzu
Bez ienaida galoknīt'.
Mīlēdams es noņēmu
Sērdienītes vaiņadziņ'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47437.

Ozolam zīles bira,
Tautu meitai asarīnas;
Tautu meitai asarīnas,
Vainadzīnu nojemot.
355 [Rucavas Lp].

- 156 -

47438.

Paldies saku tam puišam,
Kas nocēla vaiņadziņu;
Nu es vaira neganīšu
Kunga cūku tīrumā.
358 [Rugāju Abr].

47439.

Paldies tautu dēliņam,
Ka noņēma vainadziņu;
Vēl es būtu šovasar
Brāļam cūkas ganījusi.
198 [Krustpils D].

47440.

Paldies saku tautiešam
Par to labu darījum(u):
Nu tas manu staka cibu [=vaiņagu]
No kakliņa noraisīj(a).
224 [Lielvārdes Rg].

47441.

Palīcit Geleitei
Seipulu zam daguneņa;
Seipuleņa syurumeņš
Lai izspīž asareņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47442.

Pats es dzēru, pats moksuoju
Krūgā soldu olūteņi.
Pats pīvēļu jaunu meitu,
Pats nūjēmu vaiņūdzeņu.
174 [Kārsavas Ldz].

47443.

Pauri(?), jaunais puis,
Kam tu mani kairinuoji;
Kam tu munu vainuceņu
Kai skolgolu vācynuoji?
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47444.

Puiši, knauši, gauši auga,
Gudri ņēma padomiņu;
Es, meitiņa, drīz izaugu,
Drīz noņēmu vaiņadziņu.
345 [Remtes Tk].

47445.

Pučītes, munas pučītes,
Kur es guoju, tī roudovu!
Nūceļ munu vainadziņu
Pašā puču laiciņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

47446.

Raudi, raudi, tu muoseņa,
Na ar raudys atrauduosi;
Na ar raudys atrauduosi
Sovu zeiļu vainudzeņi.
593 [Rēzeknes apr.].

47447.

Redz, ko man dara
Mainenieku diena:
Atskrēja viena raiba kaķe,
Parauj manu vaiņadziņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

47448.

Riti, migla, riti, rasa,
Par ozola lapiņām;
Tā rit manis vaiņadziņš
Sīvai tautu rociņā.
345 [Remtes Tk].

47449.

Rudens nāk, rudens nāk
Meitiņām, lapiņām;
Koki lapu noraudāja,
Meitas zīļu vainadziņu.
198 [Krustpils D].

47450.

Soln' apēdja, soln' apēdja
Soldonū uobeleit(i);
Tautys, rogonys, nūruovja
Munu zeiļu vainuceņ(u).
326 [Preiļu D].

47451.

Sēru sēru sērdienīti,
Sēru nesa vaiņagā;
Tautu dēls, ne sērdienis,
Noņem sēru vainadziņu.
335 [Puzes Vp].

47452.

Sīnit mani sīdami,
Mičuojat mičuodami,
Nūruovat, atjēmat
Munu zeiļu vainaceņu.
466 [Vārkavas D].

47453.

Smylgā gūvu naredzēju,
Pa dadasu ganēdama;
Aiz osoru naredzēju,
Kas nucēļa vainudziņu.
35 [Baltinavas Abr].

- 157 -

1. Aiz upītes gov's ganīju,
Govu smilga neredzēju [smilgās govju?];
Aiz asaru neredzēju,
Kas nocēla vainudziņu.
605 [Skolas].

47454.

Smuks noaudzis, sarkanbalts,
Smuka mīļa valodiņa!
Ar to mīļu valodiņu
Noņem manu vaiņadziņu.
39 [Bārtas Lp].

47455.

Sniedz, tautieti, baltas rokas,
Nojem manu vaiņadziņu;
Man galviņa nogurusi,
Vaiņadziņu valkājot.
183 [Kazdnagas Azp].

47456.

Šaipus pura es dziedāju,
Viņpus pura atskanēja.
Ak tu šķelmis nāburgpuisis,
Man noņēma vainadziņu!
193 [Krapas Rg].

47457.

Tolkā ēžu, tolkā džēru,
Tolkā leidu leidumiņu;
Tolkuos vīn nūtolkuoju
Sovu zeiļu vainadziņu.
194 [Krāslavas D].

47458.

Tautiets manu vainadziņu
Ķircināja, niecināja;
Tautām nāk gardi smiekli,
Man birst gaužas asariņas.
193 [Krapas Rg].

47459.

Tautu dēls man noņēma
Smuku zelta vaiņadziņ(u);
Ne svētdienas nesvinēju,
Līdz sakrāju vaiņadziņ(u).
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

47460.

Taidi suņi, taidi kači,
Taidi tautu buolileņi;
Suns nūzoga maizes klaipu,
Tautīts munu vainadzeņu.
605 [Skolas].

47461.

Te bij saule, te pazuda,
Te iebrida mākoņos;
Te bij meita, te pazuda
Zaļā mirtu vaiņagā.
605 [Skolas].

1. Te bij saule, te pazuda,
Te bij meita, te pazuda
Zaļā miršu vaiņagā;
Pazudīšu tautiņās
Kā oliņa ūdenē.
605 [Skolas].

47462.

Tek māmiņa vārtu vērt,
Šķiet meitiņu pārvedot;
Saka mani gulējušu,
Noņem zīļu vainadziņu.
378 [Seces Jk].

47463.

Tev, bērziņ, daudzi lapu,
Man tik viens vainadziņš;
Bērzam lapas salna koda,
Man noņēma sveši ļaud's.
397 [Skrudalienas Il].

47464.

Trīs kalniņi noziedēja
Sarkanā dābol(iņ)a;
Trīs tautieši noraudāja
Mana zīļu vainadziņa.
263 [Mēmeles Jk].

47465.

Tu nūjēmi vainadziņu
Pašā prycas gadiņā,
Pašā zīdu laiciņā.
605 [Skolas].

47466.

Uz robežas ganīdama,
Liepā kāru vainadziņ(u).
Robežnieki, zagļu ļaudis,
Nozog manu vainadziņu;
Es viņiemi noganīju
Smalku linu tīrumiņ(u).
605 [Skolas].

47467.

Ūja Anniņa, tavu cietu sirdi,
Neviena asara pēc jaunu dienu;
Kokam cirta, skaidas sprāga,
Tev nebira asariņas.
197 [Krotes Lp].

- 158 -

47468.

Voi nav žāļ, voi nav žāļ,
Muoseņ, mirtu vaiņudzeņi?
Varbyut tev bej vairuok žāļ
Tuos miceites gabaleņa.
174 [Kārsavas Ldz].

47469.

Vainadzeņu nosojūt,
Vīglus sūļus staigojūt.
Nūjam munu vainadzeņu,
Nūjam munu vīglu dīnu;
Vai tei muna vīgla dīna
Vainagā bej gulējuse?
605 [Skolas].

47470.

Zoļa zuole uoriņuos,
Maņ rūzeitis naravātys,
Nalaikus maņ nūjēmja
Munu mieršu vainuceņi.
365 [Sakstagalas Rz].

47471.

Žālum', munu žālumiņ(u),
Aiz žāluma navarēju;
Jau pacīšu tāv' ar muoti,
Vēl nūjēmja vaiņadziņu.
465 [Varakļānu Rz].

g) Kur liek, kam atdod līgavai noņemto vainagu?

24556.

Ai Dieviņ, grūti laiki,
Kur nu savu kroni likšu?
- Nes klētī, kar pie vadža,
Pie brālīša zobeniņa!
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24557.

Ai māsiņ, ai māsiņ,
Kur jaunais bāleliņš,
Kas ņems tavu vainadziņu
No tās tautu māmuliņas?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24558.

Vaile manu vainadziņu,
Vairāk zelta ne sudraba,
Uzliek tautu cūkganam
Par kalniem ritināt!
224 [Kabilē (Kld)].

24559.

Ai skaisto vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Galvā likt nedrīkstēju
Aiz ļautiņu valodām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24560.

Ai skaistais vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Galvā likt nedrīkstēju,
Žēl atstāt māsiņai.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

24561.

Ai skaisto vaiņadziņ,
Kur man bija tevi likt?
Likšu pūra dibinā,
Vedīš' līdzi tautiņās.
78 [Kroņa Iršu muižā (Iršu pag. Md)].

24562.

Ei smuidrā tautu meita,
Kur tu liki vainadziņu?
Tur pakāru ozolā,
Lai ņem cita mātes meita.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24563.

Aiznesat māmiņai
Simtu labu vakariņu;
Mazajai māsiņai
Manu zīļu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24564.

Aud, māsiņ, platu jostu,
Šūdin' šauru vaiņadziņ':
Pati jostu iznesāji,
Māsīciņa vaiņadziņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Aud, māmiņa, platu jostu,
Šūdin' šauru vainadziņu:
Pate jostu nonesāju,
Tautas ņēma vainadziņu.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

24565.

Audz, liepiņa, žuburaina
Mana ceļa maliņā!
Tur uzkāra, kad noņēma,
Manu zīļu vainadziņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

- 159 -

24566.

Es brālīti appuškoju,
Vainadziņu gribēdama;
Brālīts ņēma vecu sievu,
Es vaiņaga nedabūju.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Es šūpoju bāleliņu,
Vaiņadziņu pelnīdama;
Brālīts ņēma vecu sievu,
Vaiņadziņu nedabūju.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24567.

Es pušķoju māsīciņu
Savu rožu vainadziņu:
Man nav māsas dzeltainītes,
Ko pušķoti bāliņos.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24568.

Gana skaistu darināju
Vedamo vainadziņu;
Darīdama sadarīju
Māsīcai, raganai.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24569.

Ja būs laba māsīciņa,
Došu savu vainadziņ';
Ja būs kāda šķeterīte,
Likšu pūra dibenī.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

24570.

Kādu godu es dabūju,
Brāļam kreklu velēdama?
Gan uzlika brāļa sieva
Auzu salmu vainaciņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24571.

Kariet manu vainadziņu,
Kur actiņas neredzēja:
Acs redzēja, sirds sāpēja,
Galvā likti nedrīkstēju.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

24572.

Kariet manu vainaciņu
Pašāi klētes dibanāi,
Lai māmiņa neredzēja,
Lai tā gauži neraudāja!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24573.

Kas nu man laba tika,
Brāļa kreklu velējot?
Mārša savu vainaciņu
Atpakaļ aizstellēja.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

24574.

Kas spīdēja, kas vizēja
Tīrumiņa galiņā?
Spīd māsiņas vainadziņš,
No tautām atnesam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

24575.

Kas to manu vainadziņu
Pāri nese sētiņā?
Jaunākais bāleniņš
Zobeniņa galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24576.

Kas tur koklēja
Upītes malā?
Bitīte koklēja,
Vāvere dancoja
Uz mana vaiņaga
Šo vakariņu.
Vai manu mīļo
Zelta vaiņadziņu,
Kur es tevi ielikšu
Mīlēdama?
Liek' galvā, krīt zemē,
Liek' lādē, plīst kopām.
Ietinu baltē
Nēzdaugē,
Iedevu brāļiem,
Lai nes māsām.
Māsiņas valkāja
Dziedādamas.
224 [Kabilē (Kld)].

24577.

Kas tur spīd, kas tur viz
Mūsu klētes dibinā?
Tur spīdēja, tur vizēja
Manis zīļu vaiņadziņš.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

24578.

Kas tur spīd, kas tur viz
Ozoliņa zariņā?
Tie bāliņa vaska cimdi,
Mans vizuļu vainadziņš.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 160 -

24579.

Kaut man būtu tautiņās
Jele viena māsaciņa,
Kas to manu zīļu rotu
Jel svētdien pavalkāja!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24580.

Ķize ķize tav, māsiņa,
Raudi, raudi asarām!
Kam vaicāji padomiņa,
Ar tautām derēdama?
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24581.

Ko tautām skādi dara
Manis zīļu vainadziņš?
Visu nakti karināja
Zobeniņa galiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ko tautām žēl darīja
Mans raženis vainadziņis?
Visu nakti karājās
Zobeniņa galiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24582.

Kur bij man tevi likt,
Manu skaistu vainadziņu?
Pūrā liku, sapelēja,
Vadzī kāru, žēl darīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Manu skaistu vainadziņ,
Kur bij man tevi likt?
Kaŗ' klētē vadzītē,
Žēl virsū raudzīties;
Liku pūra dibinā,
Tur nolūza vizulīši.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

24583.

Kur es iešu, kam es došu
Savu rožu vaiņadziņu?
Sien nēzgē [nēzdogā], nes
mājā,
Dod jaunai māsiņai!
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

24584.

Kur es likšu, kam es došu
Savu skaistu vaiņadziņu?
Ni man māsu bāliņos,
Ni māsīcu tautiņās.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24585.

Kur es likšu, kam es došu
Savu zīļu vainadziņu?
Tautiešam div' māsiņas,
Abām auti galviņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Kur es likšu, kam es došu
Savu rožu vaiņadziņu?
Viena pate vīramāsa,
Tā vaiņagu nevalkāja,
Tā valkāja baltu mici,
Melnu santa cepurīti.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

24586.

Kur es likšu, kam es došu
Sav' ražanu vainadziņu?
Tautu dēla jaunā māsa
Aizsēduse aizkrāsnī.
224 [Kabilē (Kld)].

24587.

Kur es likšu, kur glabāšu
Savu zīļu vaiņadziņu?
Tiņat zīda nēzdogā,
Kaŗat vadža galiņā!
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24588.

Kur es likšu, kur nelikšu
Savu skaistu vaiņadziņu?
Viena pati vīramāsa,
Tā ar godu nedzīvoja.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

24589.

Kur tā tautieša
Jaunaja māsa,
Tā mana vainaga
Gribētāja?
Es šķietu lākturi
Plānē stāvam;
Tā ir tautieša
Jaunaja māsa.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24590.

Kur ta tautu dzeltenīte?
Še māsiņas vaiņadziņš!
Tā valkāji tu, māsiņa,
Kā valkāja mūs' māsiņa;
Ar godiņu tav uzlika,
Ar godiņu lai nojēma.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 161 -

24591.

Labāk savu vainadziņu
Pie celmiņa sadauzīju,
Nekā devu novalkāt
Bargajai māsīcai.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Labāk savu vainadziņu
Pret celmiņu sadauzīju,
Nekā devu māsīcai
Aizkrāsnē novalkāt.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24592.

Labi, tautas, darījāt,
Ka nācāt šoruden:
Jūs māsiņu aizvedāt,
Man palika vaiņadziņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24593.

Lai man žēl, ko man žēl,
Žēl man sava vaiņadziņa;
Kā tas koši piederēja
Jaunu meitu gāliņāi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24594.

Lieciet manu vainadžiņu
Jaunās māsas galviņā,
Nelieciet pūriņā,
Lai galviņa nesāpēja!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

1. Lieciet manu vainadziņu
Māsiņai galviņā,
Lai galviņa nesāpēja,
Baltautiņu valkājot!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Vadzītē nekariet,
Tautas, manu vaiņaciņu,
Liec māsīcas galviņā,
Lai galviņa nesāpēja!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24595.

Māršī, tavu vainadzīnu
Bez ziedīnu nevalkāš';
Slēdz pūrīnu, dod jostīnu,
Ta valkāšu vainadzīn'!
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

24596.

Māsiņ mana jaunākā,
Stāvi man pakaļā:
Man noņems, tev uzliks
Manu zīļu vaiņadziņu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

24597.

Man uzlika tautu meita
Vecu vaŗa vaiņadziņu;
Pielikos dibeniņu,
Izvārīju brokastiņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24598.

Man vaicā māmuliņa,
Ko atnesu no meitiņas.
Vainadziņu vien atnesu
Pātadziņas galiņā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

24599.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
No rītiņa ieraudzīju
Tautu dēla klētiņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24600.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla māsiņai.
224 [Kabilē (Kld)].

24601.

Migliņā neredzēju,
Kas noņēma vaiņadziņu;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla rociņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Miglaiņā rītiņā
Man pazuda vainadziņis;
Saulītē ieraudzīju
Tautu dēla rociņā.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24602.

Mīļa Māra man vaicāja,
Ko nes' zīda nēzdogā.
Nesu savu vaiņadziņu,
Ar godiņu savalkājse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Mīļa Māra man vaicāja,
Ko es nesu nēzdaugā.
Tās meitiņas vaiņadziņu,
Kas godam valkājusi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24603.

Nāc laukā, bāleniņi,
Tautas dara varas darbu:
Tautas pina kumeliņu
Manu vaŗa vaiņadziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

- 162 -

24604.

Nāc šurpum, vīramāsa,
Še māsiņas vainadziņš!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24605.

Nedoš', tautu svilastēm
Valkāt savu vainadziņu,
Atpakaļ aizstellēšu
Mazajām māsiņām.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nedoš' tautas māsiņai
Savu zīļu vaiņadziņu.
Tin, bāliņ, nēzdogā,
Nes mazai māsiņai!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24606.

Ņem, brālīti, to māsiņu,
Tai ražanis vainadziņš,
Lai es arī pavalkāju
To ražanu vainadziņu!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

24607.

Jem zemē, tautu dēli,
Mūs' māsiņas vaiņadziņu!
Ka nojēmi, ta pakāri
Zobeniņa galiņā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24608.

Jemiet, tautas, vaiņaciņu,
Nojēmuši, atdodiet!
Man māsiņa pakaļā,
Vaiņaciņa nesātāja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24609.

Nepiedien, nepiedien
Tam mazam cālīšam,
Tam mazam cālīšam
Dižas meitas vainadžiņis.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24610.

Netek vārpstīte
Bez skriementiņa;
Neiešu tautās
Bez bāleliņa,
Kas manu vaiņaku
Sētā nesīs.
Pārnesa bāliņš
Zobena galā,
Ielika māmiņas
Klēpītī.
Māmiņa neņēma
Raudādama:
Kur pate vaiņaka
Nesējiņa?
Aiznesa bāliņš
Zobena galā,
Ielika rozīšu
Dārziņā.
Trīs gadi rozītes
Neziedēja
No mana vaiņaka
Likumiņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Nataki vuorpst'eņa
Bez skrīvist'eņa;
Naīšu taut'eņuos
Bez buol'eleņa,
Kas munu vaiņuku
Atpakaļ nūn'es. -
Kur lyki, buol'eņ,
Munu vaiņuc'eņu?
- Nūn'ešu, īlyku
Mam'eņas kl'ēpī.
- Kur lyki, mam'eņ,
Munu vaiņuc'eņu?
- Nūnešu, īlyku
Rūžu duorz'eņā.
- Īsimi vārtūs
Uz rūžu duorzu,
Vai kuplas auga,
Vai skaistas zīd'ēja. -
Pīšk'inu, nūv'eju
Sev vaiņuc'eņu.
Īdama z bazņ'eicu,
Aplyku golvā.
Satyku tautīti
C'eļa mal'eņā.
- V'eiklā m'eitiņa,
Skaists vaiņuc'eņš,
Vai poša p'ērki,
Vai bruoļi d'ev'e?
- Man pošai ira
Rūzeišu duorz'eņs.
- Ej, buol'eņ, pasaver,
Kū muosa dora!
- Maikst'eņas lauz'ēja,
Gunteņu kiura.
Maikst'eņas nadaga,
Gunt'eņa apdzysa.
4261 [Ozolmuižas pag. Rz], 434 [Ludzas un Abrenes apr.].

- 163 -

2. Neteci, vārpstīt,
Bez skriementiņa!
Neiešu tautās
Bez bāleliņa,
Kas manu vainagu
Sētā nesīs. -
Bāliņš pārnesa
Zobena galā,
Ielika māmiņas
Klēpītī.
Māmiņa saņēma
Raudādama:
Kur mana vainaga
Valkātāja,
Smalkaju mālīšu
Malējiņa,
Mīksto cisiņu
Taisītāja,
Balto palagu
Klājējiņa?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24611.

Nu man luste, nu man luste.
Nu brālītis sievu ņēma,
Nu brālītis sievu ņēma,
Man būs zīļu vaiņadziņš.
115 [Jaunbilskā (Bilskas pag. Vlk)].

24612.

Pāri lēcu pār galdiņu,
Pār aso zobentiņu,
Redzēj' māsas vaiņadziņu
Tautas skuķa galviņā.
Nedoš' māsas vaiņadžiņu
Valkāt tautu snaudulei,
Sieš' baltā lakatā,
Likšu pūra dibenā,
Pārnesīšu tai māsai,
Kas palika šūpulī.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Es pārlaužu zobentiņu
Pirmajā vakarā,
Redzēj' māsas vainadziņu
Snaudulītes galviņā.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24613.

Puķīt' plūcu, kronīt' pinu,
Taupu zīļu vainadziņu;
Taupīdama sataupīju
Bargajai māsīcai
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. Puķīt' plūcu, kronīt' viju,
Taupīj' zīļu vainadziņu;
Sataupīju, saglabāju
Bargai tautu māsiņai.
Labāk būtu vainadziņu
Pie akmeņa sadauzījse,
Ne devuse novalkāt
Bargai tautu māsiņai.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24614.

Puķīt' rāvu, kronīt' viju,
Taupīj' zīļu vainadziņu;
Taupīdama sataupīju
Tautu dēla māsiņai.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)], 3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

24615.

Puķu pinu vaiņadziņu,
Sudrabiņu taupīdama;
Taupīdama sataupīju
Jaunajai māsiņai.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

1. Zila zaļa bērzu birze
Zilajiem ziediņiem,
Es gaŗām ganīdama
Ziedu pinu vaiņadziņu;
Ziedu pinu vaiņadziņu,
Sudrabiņu taupīdama;
Sudrabiņu sataupīju
Mazajam brālītim.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24616.

Šķiet māmiņa sav' meitiņu
No tautām atejot;
Vainadziņu vien atnese
Zobeniņa radziņā.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

1. Meitu māte priecājās,
Šķiet meitiņu atvedot;
Vainadziņu vien atveda
Zobentiņa galiņā.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

- 164 -

24617.

Šorīt manis vainadziņis
Zelta miglu nomiglojis,
Zelta miglu nomiglojis
Tautu meitas gāliņāi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24618.

Sit, tautieti, zelta vadzi
Savā priežu klētiņā,
Kur pakārsi, kad noņemsi,
Manu skaistu vaiņadziņu!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Kur, tautieti, zelta vadzis
Tavāi galda galīnā,
Kur, nojēmus', kabināse
Māsa zīļu vaiņacīnu?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Tais', tautieti, niedru klēti
Sudrabiņa vadzīšiem,
Lai tur kārtu mūs' māsiņa
Savu zīļu vainadziņu!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3. Vai iesiti, bāleliņ,
Zelta vadzi klētiņā,
Kur pakārsi, kad noņemsi,
Tautu meitas vainadziņu?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

24619.

Sukāj, pūruli,
Gludenu gālu!
Nu liks mūs' māsa
Sav' vainadziņu.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24620.

Sviedu šautru, teku pate
Ap resnaju ozoliņu,
Redzēj' savu vainadziņu
Ozoliņa zariņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24621.

Svešas zemes tā meitiņa,
Svešas zemes vaiņadziņi.
Dod, Dieviņi, brālītim
To meitiņu bildināt,
Lai manim pavalkāt
Svešas zemes vaiņadziņi.
224 [Kabilē (Kld)].

24622.

Tautas mani pļavē ņēma,
Liepē kāra vaiņadziņu.
Trīs gadiņi tai liepē
Zelta ziedi noziedē.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

24623.

Tautas manu vainadziņu
Jūrā nesa slīcināt.
Pērles grima dibinā,
Vizbulīši virsū peld.
296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

24624.

Tautas manu vainadziņu
Klētī augstu piekārušas;
Gan pacēlu augstu krēslu,
Vēl aizsniegti nevarēju.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

24625.

Tautas manu vainadziņu
Namā kāra vadzītē.
Kas slinkiem klēti cirta,
Visu krogu dzērājiem?
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

24626.

Tautas, manu vainadziņu
Zemē vieni nemetat!
Nojemat, uzliekat
Man' jaunai māsiņai!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24627.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, rit lejā.
Nav zemīte vāku vārsta,
Jutīs mani bāleliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

24628.

Tautas manu vaiņadziņu
Sviež kalnā, rit lejā.
Vai tas bija tautiņām
Zelta nauda, spēlējama?
190 [Kuldīā].

1. Tautas manu vaiņadziņu
Siviež kalnāi, rit lejāi;
Vai tas bija jums, tautām,
Vaŗa spēle, spēlējama?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Tautiets manu vainadziņu
Sviež kalnāi, laiž lejā.
Vai tautieša zelta nauda
Spēs vaiņagu aizmaksāt?
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

- 165 -

24629.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, sviež lejā.
Jums, tautiņas, smiekla lieta,
Man jāraud asarām!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24630.

Tautas manu vainadziņu
Sviež kalnā, sviež lejā.
Raugāties, bāleliņi,
Kur tie mani pašu liks!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24631.

Tautas manu vainadziņu
Ūdenī slīcināja.
Lūkojat, bāleliņi,
Kur tie mani pašu lika!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

24632.

Tautas manu vainadziņu
Caur ābeļu birzi nesa;
Es to tautu kumeliņu
Caur ērkšķiem tecināju.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 190 [Kuldīā],
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautiets manim tīši dara,
Es tautietim vēl tīšāki:
Tautiets manu vaiņadziņu
Nes kalnā, laiž lejā,
Es tautieša kumeliņu
Ērkšķu ceļu tecināju.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Tīšām tautas man darīja,
Es tīšām atdarīju:
Tautiets manu vaiņadziņu
Caur ābeļu birzi vilka,
Es tautieša kumeliņu
Caur ērkšķiemi dancināju.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24633.

Tautiets manu vaiņedziņu
Vēlak' galā vēcināja.
Ņem, bāliņ, asu ciri,
Nocērt tautu vēlakiņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24634.

Tautu dēla mīļi vārdi
Lai guļ elles dibenā,
Kā guļ mans vaiņadziņš
Nevalkāts pūriņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24635.

Tautu meita man nedeva
Sava veca vaiņadziņa.
Kā es tev novēlēju
Savu jaunu bāleliņu!
226 [Kandavā (Tl)].

24636.

Tīšām daru tautiešam,
Kam tas mani jaunu ņēma:
Cik iegāju klētiņā,
Tik valkāju vainadziņu.
29 [Nurmižos (Vildogas pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaun' izgājse tautiņās,
Grēku vien padarīju:
Cik iegāju klētiņā,
Tik valkāju vainadziņu,
Tik valkāju vainadziņu,
Micīt' minu kājiņām.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24637.

Tīšu tīšu brālītim
Salauzīju zobentiņu,
Ko tas manu vainadziņu
Zobenā vēsināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24638.

Vadzī, tautas, nekariet
Manu zīļu vainadziņu;
Noņēmuši, uzlieciet
Jaunākai māsiņai!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24639.

Vadzītī nekaŗat
Manu zīļu vainadziņu,
Uzlieciet māsiņai,
Vai tā liela, vai tā maza!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24640.

Vadzītī nekaŗat,
Tautas, manu vainadziņu;
Ja nebija māsīciņas,
Uzliekat dieveŗam!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 166 -

24641.

Vainadziņ, cekuliņ,
Stāv' manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Stāv' zobena galiņā!
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 316 [Jēkabpilī].

1. Vaiņadziņ vaiņadziņ,
Stāv' manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Stāv' klētī vadzītē!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24642.

Valkā gudri, vīramāsa,
Manu spangu vaiņadziņu,
Nerūsini, nepelini,
Nekarini vadzītī.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24643.

Valkā pate, tautu meita,
Savu labu ieradumu:
Galvā puiša cepurīte,
Rokā zīļa vainaciņš.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

24644.

Valkā pate, tautu meita,
Savu vecu vaiņadziņu!
Man pašai tēvs nopirka
Sudrabiņa lapiņām.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Valkāj pate, ganu meita,
Sila ziedu vainadziņu!
Man bagāti bāleliņi,
Tie pārveda sudrabiņa,
Tie pārveda sudrabiņa
Deviņām zīlītēm.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

24645.

Vedekliņa, brāļa sieva,
Savītušu vaiņadziņu;
Man vaidziņi sarkanbalti,
Pieder rožu vaiņadziņis.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

24646.

Vēli, mārša, māsiņai
Labas dienas vaiņakā,
Ar godiņu savalkāt,
Drīz aiziet tautiņās.
224 [Kabilē (Kld)].

24647.

Vizi, vizi, Daugavīna,
Sarkanām vizīnām;
Tā viz mans vaiņadzīns
Tautu dēla klētīnā.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

47472.

Aili manu vaiņadziņi,
Sīku spangu, spožu vaŗu!
Citu gadu tu spīdēsi
Tautu dēlu māmiņai.
141 [Ivandes Kld].

47473.

Vai vai tu Verīt,
Kam atstuosi vainadziņ'?
Anītei, muosiņai,
Da cytam rudiņam.
389 [Silajāņu Rz].

1. Kam, muoseņi, tu atstuosi
Sovu zalta vainadzeņi?
Jaunuokaji muoseņaji
Leidz cytami rudiņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Vaiņuceņa vejējiņa,
Kur tu lyki vaiņuk' lūku?
Es pakuoru klētiņā
Da cytam rudeņam.
89 [Dricēnu Rz].

47474.

Vainadziņa vejējiņa,
Kur vainaga lūku liki?
Es pakuoru līpas zorā,
Lai vej cyta muotes meita;
Lai vej cyta muotes meita
Leidz cytam rudiņam.
465 [Varakļānu Rz].

47475.

Ar Dieviņu, jaunā māsa,
Valkā manu vainadziņu;
Valkā manu vainadziņu,
Gaidi savu arājiņu.
129 [Gudenieku Azp].

47476.

Atej, muna muoseņa,
Atnes munu vaiņaciņu!
Es nagrybu vaiņaciņu,
Ka tu poša atītim.
170 [Kapiņu D].

- 167 -

47477.

Āru pļava noziedēja
Dzeltāniem ziediņiem;
Vainadziņu vien pakāru
Kaudzes mieta galiņā.
241 [Lubānas Md].

47478.

Div kalniņi noziedēja
Dzeltenā āboliņa;
Div meitiņas godā tapa
Ar to vienu vaiņadziņ(u);
Būt trešā ar tapuse,
Kaut godiņu turējuse.
40 [Basu (Bases) Azp].

47479.

Dīvers munu vaiņuceņi
Svīž ar kuoju prīšklētī;
Dīveram smīkla līta,
A maņ gaudys asaraņis.
Ceļ, Dīveņ, lelu vēju,
Nes vaiņuku tuolīnī.
26 [Asūnes D].

47480.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Dod man savu vainadziņu,
Tad es tevi pieminēšu,
Vainadziņu valkādama.
215 [Lēdmanes Rg].

47481.

Eimu klētē apraudzīte
Vakarēju likumiņu:
Vakar liku vaiņadziņu,
Šodien rodu cimda pāru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47482.

Es tautieša māsiņai
Nedoš' savu vaiņadziņ';
Lai tā viņu nenesāja,
Lai man pašai žēl nebija.
Doš' jaunai māsiņai,
Lai nesāja dziedādam'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47483.

Es tautieti peldināju
Caur ziedošu linu lauku;
Paliek manis vainadziņis
Linu zieda galiņē.
40 [Basu (Bases) Azp].

47484.

As tū sovu vainudzeņi
Iz akmiņa sadauzēju,
Māmeņai teišēdama,
Kam dūd jaunu tauteņuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47485.

Grūž ellē, grūž porē
Tautu meitas vaiņadziņu:
Tautu meitas vaiņadziņis
Sapelējis, sarūsējis.
40 [Basu (Bases) Azp].

47486.

Gumbu gumbu salocīts
Tautu meitas vaiņadziņis.
Grūž porē, grūž ellē
Tautu meitas vaiņadziņu.
40 [Basu (Bases) Azp].

47487.

Kas munu vaiņuku
Atpakaļ ņess?
Atnesa, īlyka
Zūbyna golā.
18 [Andrupenes Rz].

47488.

Krīt zemē, guļ zemē,
Tas mans puķu vainadziņš;
Lai viņš kristu, lai gulētu,
Ka pa prātam arājiņš.
3 [Adulienas Md].

47489.

Kronīts manis, kronīts manis,
Stāv manā galviņā!
Ja nestāvi galviņā,
Kāršu niedras galiņā.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

47490.

Kur nu mani balti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņis?
Tie palika tautu dēla
Gultiņā pagālē.
589 [Kuldīgas apr.].

47491.

Kur, tautieti, zelta vadži,
Ka nevaid istabā?
Kur nojēmis kabināsi
Māsas zīļu vainadziņu;
Vai domāji plānā sviest,
Mīt savāmi kājiņām?
355 [Rucavas Lp].

- 168 -

47492.

Kur tā tautu zeltenīte,
Še māsiņas vaiņadziņš;
Še māsiņas vaiņadziņš,
Ar godiņu novalkāts.
200 [Kuldīgas Kld].

47493.

Liji, liji, lietutiņ,
Audzē brāļa ābelītes,
Tur varēs laiska mārša
Vainadziņu paglabāt.
373 [Sarkaņu Md].

47494.

Līcit munu vainaceņu
Muoseiceņas galveņā!
Lai tys mani naryudynoj,
Muoseiceņas bruoleleņs.
466 [Vārkavas D].

47495.

Līgaviņa vainadziņu
Pār upīti tālu svieda.
Es tev lūdzu, bāleliņ,
Skrien pēc mana vainadziņa!
Tas aizskrēja, nepanāca,
Tas nogrima dibenā.
605 [Skolas].

47496.

Līgaviņas vainadziņu
Uz rociņas vicināju;
Līgaviņas vainadziņu
Pāri sviedu upītei.
Līdz malai tas netika,
Tas iekrita upītē.
286 [Nītaures Rg].

47497.

Maņ, māršeņ, maņ, māršeņ,
Sovu zeiļu vaiņuceņi;
Muotja guļa dīnavydu,
As auklēju buoleleņ'.
605 [Skolas].

47498.

Manu zīļu vainadziņu,
Nekrīt' salmu gubenī!
Krīt' tautieša rociņā,
Smalkā priežu klētiņā.
192 [Kosas C].

47499.

Māsiņ, manu skaistulīt,
Kur pamet(i) vainadziņu?
Sovā pat cīmiņā,
Bargu tautu rociņās.
605 [Skolas].

47500.

Mīļš mans mīļais
Vaŗa vainadziņš,
Kur es tevi likšu
Lielu mīlēdams?
Liek galvā, rit [krīt] zemē,
Liek pūrā, sapelēj.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47501.

Nāc šorpe, vīramās,
Še māsiņs vaiņadziņš.
Valkā gudri, vīramās,
Mūs māsiņs vaiņadziņ;
Nerūse, nepele,
Nekar mellu vadzītē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47502.

Nāc vidū, brāļa māsa,
Še māsiņas vaiņadzīš;
Stiep, Jēkope, baltas rokas,
Uzliec māsei vaiņadziņ'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47503.

Nedomā tu, tautiet,
Noņemt manu vainadziņu;
Noņemt manu vainadziņu
Un nosviest mēslainē.
378 [Seces Jk].

47504.

Nūnes munai māmeņai
Munu jauku volūdeņu,
Jaunuokai muoseņai
Munu mirtu vainadzeņu.
247 [Makašānu Rz].

47505.

Jemit munu vainaceņu,
Nūjāmuši izlīcit;
Nūjāmuši izlīcit
Jaunuos muosas galveņā.
466 [Vārkavas D].

47506.

Plaukšķējās vainadziņš,
Kad iemetu purviņā,
Kad netika tā puisīša,
Kas man tika prātiņam.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 169 -

47507.

Prieki mani, lieli prieki,
Man uznāca prieka luste:
Es atdevu bāliņam
Savu jaunu vainadziņ(u).
405 [Smiltenes Vlk].

47508.

Pūrā liku, nevalkāju
Savu zīļu vainadziņu;
Cik pacēlu pūra vāku,
Tik noslauku asariņas.
148 [Jaunpiebalgas C].

47509.

Skaists ir māršas vainadziņš,
Kam devusi panasāt!
Atpakaļ aizstellēja
Jaunajām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

47510.

Skaistu nasu vainadzeņu,
Cytu skaistu darynuoju;
Cytu skaistu darynuoju
Jaunajom muoseņom.
466 [Vārkavas D].

47511.

Sals nojēm zaļ zāl,
Tauts man vainadziņ;
Tauts man vainadziņ
Sviež kalne, rit leje.
17 [Ances Vp].

47512.

Tautas munu vainadziņu
Svīž kolnā, svīž lejā;
Veritēs, bruoļileņi,
Kur jī maņi pošu lyka;
Jau jī maņi pošu lyka
Pi gryutūs dziernaviņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47513.

Tautis munu vaiņuceņu
Svīž kolnāi, laiž lejā;
Veritēsi, buoleleņi,
Kur juos maņi pošas liks?
Vai kolnā, vai lejā,
Vai dziļāji azarā.
18 [Andrupenes Rz].

1. Tautas munu vaiņadziņu
Svīž kolnā, laiž lejiņā;
Veritjās, buoleleņi,
Kur jī mani pošu liks?
Voi svīss kolnā, voi laiss lejā -
Dzenitēs i pakaļī.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47514.

Tautiets sit zelta vadzi
Savā praula klētiņā;
Pakar tavu vainadziņu,
Ne mūžam(i) nedabūsi.
514 [Zentenes Tl].

47515.

Tautu meita speŗ ar kāju
Savu puķu vainadziņu:
Skrien ellē, Ķeņķerīt,
Man būs cauņu cepurīte!
373 [Sarkaņu Md].

1. Anniņ' savu vainadziņu
Kājiņām saspārdīja:
Skrien ellē, čenčerīt,
Būs man cauņu cepurīt'.
322 [Praulienas Md].

47516.

Tēvs māmiņa nezināja,
Ko meitiņa ganos dara.
Micīt' šuva, aubīt' ada,
Taupīj' zīļu vainadziņu
Mazajai māsiņai.
184 [Ķēču Rg].

47517.

Toujas Leize, mamzelīte,
Tai īkrita upītē;
Šermaks, suns ar mallu muti,
Tis puornesa vaiņadziņu.
14 [Alsviķa Vlk].

47518.

Vai īveņa, vai lazdeņa
Zīdej ceļa maleņā?
Vai muoseņa paturēja
Munu rūžu vainadzeņu?
89 [Dricēnu Rz].

47519.

Vaiņags, manis vaiņadziņis,
Ko tas ļauna padarījis?
Visu nakti karājāse
Zobentiņa galiņā.
462 [Valtaiķu Azp].

47520.

Vaiņuc munu, puči skaistu,
Kur maņ byus tevi likt?
Golvā likti navarēju,
Zemī svīsti, sirds suopēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 170 -

47521.

Vaiņuk munu, duorgu puķi,
Kur bej maņi tevi lykt?
Lyku skreinī, tī pelēja,
Kuoru vadzī, zīdi byra.
18 [Andrupenes Rz].

1. Vaiņuk mun', zeiļu peits,
Kur man beja tevi likt?
Vadzī kuoru, zeiles byra,
Skreinī lyku, tur pelēja.
326 [Preiļu D].

47522.

Vakar manis vainadziņš
Zelta miglu nomigloja,
Šodien likšu galviņā
Tautu dēla māsiņei.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47523.

Valkā gudri nu, māsiņa,
Vecās māsas vainadziņu!
Kā māsiņa novalkāja,
Kult iedama, malt iedama.
356 [Rudbāržu Azp].

47524.

Valkā gudri, jaunā māsa,
Vecās māsas vainadziņu!
Kā tad koši piederēja
Vecās māsas vaiņadziņš!
214 [Lažas Azp].

47525.

Valkā gudri, jaunā māsa,
Vecās māsas vaiņadziņu!
Vecā māsa, tā bij gudra,
Tā ar godu novalkāja.
183 [Kazdnagas Azp].

47526.

Valkā pate, tautu meita,
Savu zīļu vaiņadziņ'!
Kādu godu tu bij gāj'se,
Tādu tavs vaiņadzīš.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

47527.

Voski voski man matiņi,
Sorkons rūžu vaiņuciņš.
Kur palika voski moti,
Kur tis rūžu vaiņuciņš?
Pī tautīša voski moti,
Pī tautīša vaiņuciņš.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47528.

Verītēs, vysi ļaudis,
Kur zuss muns vainadziņš;
Boltu putu gobolā,
Malnūs jyuru vidiņā.
326 [Preiļu D].

47529.

Viss par velti, bāleniņ,
Mans autiņa velējums;
Mārša savu vainadziņu
Atpakaļ aizstellējse.
293 [Oļu (Oļu-Apeltienas) Md].

47530.

Visu mūžu galvu glaudu,
Māršas kroni gribēdama,
Mārša kroni pārdevusi
Pa vēdera laitījumu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

h) Liek mici, cepuri, sien autu

24648.

Ai ai māsiņa,
Nu tevi mičos,
Liks tev galvā
To zilu peku!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24649.

Avai māmiņa,
Tavu skaistu aubi!
Uzklāja galvā
Kā teļa kuņģi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24650.

Dēlu māte lielījās
Mani labi apmičot;
Pelnu kuli mici lika,
Vecu māršu pieres drānu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24651.

Dēlu māte lielījās
Skaistu aubi uzliekot;
Es būt' tādu pašu(v)use,
Sestdien traukus mazgājot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 171 -

24652.

Dēlu māte mici vilka
No kabatas domādama.
Kā nevilka domādama, -
Deviņiem ielāpiem!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24653.

Eita, brāļi, mežā,
Cērtiet stutes:
Māsai micīte
Pagreizi galvā.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

24654.

Es domāju šorudeni
Pirkties jaunu vaiņadziņu;
Patraucās tautu dēlis,
Nopirk' zīda nēzdodziņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Es tecēju skārda pirkt
Lielajam vaiņagam;
Tautiets, šķelms, pasasteidza,
Tas nopirka cepurīti.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Citas meitas lēni gāja,
Es teciņus vien tecēju,
Es teciņus vien tecēju
Uz sudraba kalējiņu,
Uz sudraba kalējiņu
Vaiņakam zīļu pirkt.
Tautiets, šķelmis, pasteidzās,
Nopirk' ūdra cepurīti.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24655.

Es šķitos šovasar
Margu vīt vainadziņu;
Dēlu māte, raganīte,
Linu ziedu savijuse.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24656.

Es skatos, es raugos,
Kādu mici māsai liks:
Vai būs zīda, vai ķembeŗa,
Vai katūna gabaliņš.
Ja nebūs zīda mice,
Brikšķēs kauli brūtgānam.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24657.

Es tai dēls māmiņē
Mūžam lab' nevēlē,
Kam tā griez' gaŗ' aut',
Noņem man' vaiņadziņ'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24658.

Es vēlētu dēlu māti,
Būt tai lini neauguši:
Izauduse plānus autus,
Noņem manu vainadzīnu.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kaut tai dēlu māmiņai
Visai lini neauguši,
Lai neaustu linautiņa,
Neņemt' mana vainadziņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24659.

Glauda galvu māmulīte,
Tik gludenu nesaglauda,
Kā saglauda dēlu māte
Ar tām slēžu lupatām.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24660.

Gludu galvu saglaudīju,
Tautiņās laizdamās;
Dēlu māte, daklupusi,
Kā vanaģe izplūkāja.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

24661.

Kam gāji, māsēna,
Ābeļu dārzā?
Apbira galvīna
Ābeļu ziedis.
Mūžame apbira,
Ne vieni dieni.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24662.

Kas tā tāda mičotāja?
Divi stundas mici lika,
Divi stundas mici lika,
Trešo sēja lakatiņu.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Tužekla tužekla
Tā dēla māte:
Divi stundas mici lika,
Trešo sēja pieres drānu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24663.

Kas tā tāda mičotāja,
Divi stundas mici lika!
Kad es būtu mičotāja,
Es ne stundu nemičotu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

- 172 -

24664.

Kas tā tāda mičotāja,
Kas tik ilgi mici lika.
Cimdam kārtu noadīju,
Pie durvīm stāvēdama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24665.

Kas tā tāda mičotāja?
Piecas stundas mici lika!
Vai tā bija saimeniece,
Vai kaimiņu cūkganīte?
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Kas tā tāda mičotāja?
Piecas stundas mici lika!
Vai tā bija Āželene,
Vai Āžeļu (=māju v.) cūku meita? -
Nu uzlika, nu uzlika
Vecas vistas cekuliņu!
Svied zemē, svied zemē,
Nestāv lāga, nestāv lāga!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

24666.

Kas tā tāda mičotāja
Škībi mici uzlikuse?
Ej savā cūkkūtī,
Mičo savus sivēniņus!
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

24667.

Kas tā tāda mičotāja?
Zilu mellu mici lika!
Vai to bija mazgājuse
Sivēniņa muldiņā?
216 [Ventspilī].

1. No micītes vien pazinu,
Kur bij slinka dēlu māte:
Zila mella tā micīte,
Ko uzlike galviņē;
Cūku silē izmazgāta,
Speltītē izžāvēta.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24668.

Kritusi māsēna,
Situsi galvu.
Tautietis sasēja
Ar linu sauju;
Mūžame sasēja,
Ne vienai dienai.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Kritusi māsiņa,
Situsi galviņu.
Dēlu māte sasaistīja
Ar baltāmi lupatām.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24669.

Liec gālā, jauna vista,
Vecas vistas cekuliņu!
Redz kur smuki piederēja
Vecas vistas cekuliņis!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24670.

Māršiņa vaicāja,
Kas mici adīja.
Tēviņš adīja
Ar lielo adatu.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

24671.

Man aptina dēlu māte
Bubulaiņu galvas autu.
Ņemat, brāļi, ēvelīti,
Nodzenat bubulīšus!
224 [Kabilē (Kld)].

24672.

Mičo ātri, mičotāja,
Ko tik ilgi toļājies?
Ja tu ātri nemičosi,
Tevi pašu nomičošu!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24673.

Mičo ātri, mičotāja,
Ko tik ilgi toļājies?
Vai tev tava dēla žēl,
Vai tā mices lupatiņa?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24674.

Mičo drīzi, dēlu māte,
Ko tik ilgi tūļējies?
Mici lika, ne sudrabu,
Vēl to pašu nožēlo!
226 [Kandavā (Tl)].

24675.

Mičo drīz, mičo drīz!
Kas tu tāda mičotāja?
Veca veca mičotāja,
Nagu gali nopuvuši.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 173 -

24676.

Mičo drīzi, mičotāja,
Ko tik ilgi tūļājies?
Kad es būtu mičotāja,
Sen jau būtu apmičojse.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24677.

Miče drīzi, miče drīzi,
Ko tik ilgi tūļejies?
Vai nu vēl mici šuj,
Vai rakstiņus knipelej?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24678.

Mičo labi, mičotāja,
Lai netopi sutināta!
Speltē suta ievas vice,
Ar to tevi sutināšu.
216 [Ventspilī].

24679.

Mičo mani, dēlu māte,
Ar savāmi micītēm,
Kam nelaidi sav' dēliņu
Rīgā pirkti rakstu mici!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24680.

Mičo mani, dēlu [dēla] māte,
Ar savām micītēm,
Kam tu mani jaunu vedi,
Nelaid' mici šūdināt!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

24681.

Nebēdāji, jaunā mārša,
Ka uzlika jērenīti!
Dzīvosam, pelnīsam,
Tad pirksam cobelīti.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

24682.

Neliecies, mūs' māsiņa,
Jērenīces galviņā;
Kad nav cauna cepurītes,
Liecies zīļu vaiņadziņu!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24683.

Neliecies, mūs' māsiņa,
Cita vīra cepurīti;
Liecies sava arājiņa,
Vai bij šāda, vai bij tāda!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24684.

Nelieciet štokmicītes,
Štokmicīte nepieder;
Lieciet cauņu cepurīti
Jel saulītes pakrēsļam!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

24685.

Paldies, tautieti,
Par tavu mici!
Visa mana galviņa
Sāpēt sāpēja,
To krijas gabalu
Valkājot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24686.

Raugaities, bāleliņi,
Mēs māsiņu godējam:
Mēs vainagu noņemam,
Balt' autiņu uzliekam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

24687.

Rokā vieni paturēju
Tautu dēla cepurīti;
Vai manīte sūrdienīte!
Tūdaļ sauca līgaviņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24688.

Sacījāsi vedējmāte
Skaistu aubi uzlikuse:
Sirmas cūkas pavēderi
Ar visiem cicīšiem.
63 [Sprēstiņos (Dauguļu pag. Vlm)].

1. Vakarvista lielījās
Skaistu mici uzlikuse:
Teļa kunģi uzlikuse
Ar visiem apzarņiem.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

24689.

Sīne autu, dālu muot'e,
Sīne skaistu, sīne boltu;
Ka naisēji skaistu boltu,
Svīžu cepļa dibenā.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

24690.

Sīnit mani boltaut'eņu
Leidz ar putu gabal'eņu;
Sasējuši, atlaidit,
Lai gal'veņa nasuopēj'!
4270 [Viļēnu pag. Rz].

- 174 -

24691.

Sienu mešu kaudzītē,
Tai jumtiņa nevajaga;
Ņemu jaunu līgaviņu,
Tai vajaga cepurītes.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

24692.

Sen daudzina nāburgos
Ūdru, zvēru dīrātājus:
Saķēruši melnu ūdri,
Māsiņai uzlikuši,
Māsiņai uzlikuši
Vainadziņa vietiņā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24693.

Sen slavēja tautiņās
Ūdrus, bebrus dīrājam;
Nu uzlika māsiņai
Sirmas cūkas pavēderi [=cepuri].
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Sen slavēja tautu dēlus
Ūdru, bebru kavējiņus;
Uzlikuši māsiņai
Balta zaķa pavēderi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24694.

Sen slavēja tautu dēlu
Zīda mici šūdinot;
Nu atnācu, nu uzlika
Daglas cūkas pavēderi.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Sen cerēju tautiešami
Melnu santa cepurīti;
Nu uzlika māsiņai
Melnas cūkas pavēderi.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24695.

Skatāties, bāleliņi,
Kādu mici māsai lika:
Kad nelika zīda mici,
Mičo pašu mičotāju.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24696.

Skatāties, bāleliņi,
Vai ir mice izrakstīta;
Ja nav labi izrakstīta,
Pīckojiet mičotāju!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24697.

Sveši ļaudis mūs' māsiņu
Kā Ķēzīti noķēzīja:
Nopinuši grezelīti,
Uzlikuši galviņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Māsiņ, tavu augumiņu
Kā Ķēzīt apķēzīja:
Nociertuši elkšņa celmu,
Izlikuši galviņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24698.

Te pārveda tautu meitu
Kā vāveri noplukušu.
Ekur koša tautu meita,
Kad uzģērba mūs' māmiņa:
Uzliek mici, uzliek aubi,
Vēl uzsedza krīzdodziņu.
226 [Kandavā (Tl)].

24699.

Tieva gaŗa mūs' māsiņa,
Zema resna mičotāja.
Ceļat krēslu, veļat baļļu,
Lai pakāpa mičotāja!
1253 [Kroņa laicenē], 240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

24700.

Trīs gadiņus tautu dēls
Rīgā mici šūdināja;
Nu vajaga galvā likt,
Nu sacīja: nav gatava.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24701.

Veca veca mičotāja,
Atlupuši nagu gali.
Ej projām, vecenīte,
Es uzlikšu savu mici!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24702.

Vīramāte mici deva,
Cik micīte tā maksāja?
Trīs biķeŗu asariņas,
Vienu baltu villainīti.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24703.

Cik, māsiņa, tev prātiņa,
Cik gudrības galviņā?
Pārdod' zīļu vainadziņu
Par to slēšu lupatiņu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

- 175 -

1. Es neturu māsiņai
Šo vakaru pilnu prātu:
Par to baltu lupatiņu
Atdod savu vainadziņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24704.

Nava labi, nava labi,
Nepieder, nepieder (=neīstā mice)!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24705.

Svied zemē, svied zemē,
Neklājās, nevedās
Jaunajai cālītei
Vecas vistas cekuliņš!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Svied zemē, svied zemē,
Nepiedien, nepiedien,
Nepiedien cāliņam
Vecas vistas cekuliņ'!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24706.

Svied zemē, svied zemē,
Nepieder, nepieder!
Liec atkal galviņā
Savu zīļu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

24707.

Svied zemē, svied zemē,
Nestāv jauki, ne raženi!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Grūd zemēi, grūd zemēi,
Nevedāsi, nevedāsi!
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

24708.

Liec labu mici,
Sit labu pliķi,
Lai labi valkā
Lai balti mazgā!
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

1. Mauc, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai melnu mazgā,
Lai baltu valkā!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Mīlē māmiņ,
Cērt labu pliķi,
Lai mīļi dzīvo,
Lai baltu velē!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

3. Sien autu, sējēja,
Cērt labu pliķi,
Lai baltu mazgāja
Valkādama!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4. Sien, māte, autu,
Cērt labu pliķi,
Lai balti velē
Dzīvodama!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

5. Tin gālu, tinēja,
Cērt labu pliķi,
Lai koši staigāja,
Lai balti mazgāja!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24709.

Liec, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai māk micīti
Pa godam valkāt!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24710.

Liec, māte, mici,
Cērt labu pliķi,
Lai zin ik vārda
Māmiņu saukt!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24711.

Liec mici galvā,
Cērt labu pliķi,
Lai klausa vīru,
Lai vīramāti!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24712.

Valkā mici,
Mīļo vīru,
Glabā bērnu,
Audzē lielu!
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

24713.

Mičoju, mičoju
To tautu meitu,
Uz mūžu mičoju,
Ne vienu dienu!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24714.

Liec galvā, liec galvā,
Nu stāv jauki, nu raženi (=īstā mice)!
232 [Talsos (Tl)].

1. Liec galvāi, liec galvāi,
Nu vedāsi, nu vedāsi!
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

- 176 -

2. Nesvied zemē, nesvied zemē,
Nu stāv jauki, nu dižani!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24715.

Nu ir labi, nu pieder,
Nu visam mūžiņam!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

47531.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Tavu smuku mičotāju:
Zelta gredzens pirkstiņā,
Zīda kleite mugurā.
Tad, kad tevi nomičos, -
Nokŗupuši pirkstu gali.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47532.

Vai vai tu svuočeit,
Tovu taidu micinīku!
Iz pabula izastuoja,
Reigis pili īraudzēja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47533.

Vai māsiņa, vai māsiņa,
Tev galviņa sasaistīta
Ar baltiem lupatiem.
Dēla māte sasaistījse
Ar baltiem lupatiem.
605 [Skolas].

47534.

Baltu mici galvā liku,
Baltu sedzu villainīti.
Dod, Dieviņi, baltu dzīvi,
Svešajāsi tautiņāsi.
396 [Skrīveŗu Rg].

47535.

Cepur', manu sprūgainīti,
Nestāv šķībi galviņā!
Kas stāv šķībi galviņā,
Tas zobeņa galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

47536.

Vīramāte mici vilka
No kabatas domādama.
Kā nevilks domādama -
Zili melna rakstu mice?
Vai tā bija mazgājusi
Sivēniņa silītē?
108 [Engures Tk].

47537.

Dēla māte, vienactiņ,
Lielu mellu mici lik;
Vai tu biji mazgājūs'
Savai cūku silītē;
Savai cūku silītē,
Skurstenī izžāvē(js')?
220 [Lībagu Tl].

47538.

Ej pi manis, vedekliņ,
Man ir bolti lakatiņi!
Valin [Balin?] boltus, nosoj poša,
Es nosoju vaiņadziņu.
465 [Varakļānu Rz].

47539.

Eimu tautu istabai,
Birst man gaudas asariņas:
Ieraudzīju māsiņai
Baltu mici galviņai.
224 [Lielvārdes Rg].

47540.

Ekur skaista, ekur smuka
Mūs' māsiņa cepurē!
Nav vairs tāda, kā atveda,
Pirmāk cauru dibeniņ'.
157 [Jēŗu Vlm].

47541.

Es pajēmu pištaleiti,
Nūsašuovu vuovereiti,
I sašyvu capureiti,
Ka nalīn galveņā;
Ka nalīn galveņā,
Līn zūbyna galeņā.
143 [Jāsmuižas D].

47542.

Es redzēju tautu meitu,
Viņa mani neredzēja;
Viņa pierka vaiņadziņu,
Es nopierku gālos autu.
129 [Gudenieku Azp].

47543.

Es skatosi, es raugosi,
Kādu aubi brūtei mauks:
Ja nebūs zīda bante,
Brikšēs kauli brūtgānam.
112 [Ezeres Kld].

47544.

Eit', ļautiņi, skatīties,
Kādu mici brūtei mauks:
Nebūs laba zīda mice,
Brikšķēs kauli brūtgānam.
112 [Ezeres Kld].

- 177 -

47545.

Es šķitosi tautīnās
Valkāt zīda vainadzīnu;
Vīramāte, vella māte,
Dibenīnu aizšuvusi.
338 [Rankas C].

47546.

Gaismiņai austot,
Saulītei lecot,
Atrada māsiņu
Tautieša klētī:
Sēd galda galā,
Tai aube galvā.
270 [Mežotnes B].

47547.

Gara gara vedekliņa,
Eisa eisa mičuotuoja;
Velit bluču, celit baļvu,
Byus garuoka mičuotuoja.
414 [Stirnienes Rz].

47548.

Gludu gaļveņi saglaužu,
Ai māmeņi šķierdamuos;
Sveša muotja raganeitja,
Munu gaļveņi sajaucja;
Munu gaļveņi sajaucja,
Mateņus saburžinuoja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Gludu gaļviņu saglaužu,
Pi māmiņas dzeivuodama;
Sveša muote, kai rogana
Daskrējuse, sajaukusja.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

2. Gludu galvjeņu saglaužu,
Ka as brauču lauluotūs;
Svješa muotje daskŗējusje,
Kai rogona izplyukova.
18 [Andrupenes Rz].

3. Sasukuoju gludu golvu,
Sāstūs bruoļu vidiņā;
Daskrējuse, veiramuote
Ko rogona izplyukuoja.
27 [Atašienes Rz].

47549.

Gudra gudra mūs' māsiņa
Un [Nu?] ir muļķa palikusi:
Atdevusi vainadziņu
Par to aubes lupatiņu.
87 [Drabešu (Drabužu) C].

47550.

Jērain, manu jērotnīti,
Stāvi manā galviņā;
Ja nestāvi galviņā,
Stāvi tīnes dibenā;
Stāvi tīnes dibenā,
Tīta zīda lakatā.
484 [Vestienas Md].

47551.

Kas tam kaitēj',
Kam jumt jumu?
Tam vējš matiņus
Nepūcināj'.
329 [Popes Vp].

47552.

Kas tā tāda mičotāja,
Šķībi mici uzlikusi?
Tā nebija mičotāja,
Tā bij cūku ganītāja.
319 [Plāteres Rg].

47553.

Kādu ļaužu, tādu miču:
Lielu ļaužu, smalku miču,
Lielas bantis pakaļā.
605 [Skolas].

47554.

Kur tī mūsu mičotāja,
Ka neredz staigājot?
Vai būs žurkas norējušas,
Ierāvušas midzenie?
6 [Aiviekstes D].

47555.

Lai bij pekas, kad bij pekas,
Šogad pekas devušās:
Jaunākai māsiņai
Liela peka galviņā.
192 [Kosas C].

47556.

Man bāliņš nozapirka
Vizuļotu vainadziņu;
Tautiets, šķelmis, pazasteidzās,
Tas nopirka cepurīt(i).
605 [Skolas].

47557.

Man noņēma vainadziņu
Pašā ziedu laiciņā.
Apsieniet lakatiņu
Sarkanām puķītēm.
198 [Krustpils D].

- 178 -

47558.

Mans skaistais vaiņadziņš
Saraustīts, nenoņemts;
Veca bija mičotāja,
Atlupuši nagu gali.
114 [Gaiķu Kld].

47559.

Mičo drīzi, dēlu māte,
Ko tik ilgi tūlējies?
Mici liki, ne sudrabu,
Vēl to pašu nožēlo.
605 [Skolas].

47560.

Mičo drīz, mičo drīz,
Kas tu tāda mičotāja;
Ja tu drīzi nemičosi,
Dabūs' duncku mugurā.
197 [Krotes Lp].

47561.

Mičojiet, mičojiet,
Abi gali mičojiet!
Kad galviņu nomičoja,
Tad mičoja pakaļiņu.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

47562.

Nasīnit maņ miceiti,
Maņ miceite napīdar;
Līcit zeiļu vainadzeņi,
Tys maņ skaiški pīdarās.
182 [Kaunatas Rz].

47563.

Nav mūsu māsiņa
Vairs vakarēja:
Kāpuse, krituse,
Situse galvu.
Galviņu sasuse [sasēj'se?]
Ar bikšu banti.
283 [Nīgrandas Azp].

47564.

Nav tāda māsiņa,
Kā vakar bija:
Vakara vaiņagā
Sārkani vaigi;
Nu baltā micīte,
Nu bāli vaigi.
70 [Cēres Tl].

47565.

Nūceļamū vaiņadziņu
Treis vosaras darināju;
Kab zinātu, ko nūceļ,
Ūtru treis darinātu.
Nūceļ munu vaiņuciņu,
Nūceļ munu vīglu dīnu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47566.

Nomičo, māmulet,
Actiņas nomazge.
Mičo, māmiņ,
Cērt labo pliķ,
Lai mīļ dzīvo,
Balt mazge.
17 [Ances Vp].

1. Liec labu micīt,
Cērt labu pliķīt,
Lai vīru godā,
Lai baltu mazgā.
127 [Grostonas Md].

47567.

Nu mani mičos, nu mani mičos,
Bāzīs tumšā kambarī.
560 [Rīga ].

47568.

Ņemi nostu, līgaviņa,
Savu zīļu vainadziņu;
Liec aubīti galviņā,
Tā ir tava sievas zīme.
355 [Rucavas Lp].

47569.

Paldīs sokit vosorai,
Ka jei paku izaudzēja;
Izlykom Onužai
Vacu paku galviņā.
414 [Stirnienes Rz].

47570.

Paldies saku vīramātei
Pa to mices gabaliņu.
126 [Grobiņas Lp].

47571.

Svied zemē, svied zemē,
Nepiedien, nepiedien;
Nepiedien suņa auss
Pie tā zīļu vaiņadziņa.
10 [Aizupes Tk].

- 179 -

47572.

Šorīt sarkana saulīte lēce,
Šorīt māsīni sarkana galva.
39 [Bārtas Lp].

47573.

Vakar sniga melni sniegi,
Šodien sniga balti sniegi;
Šodien sniga balti sniegi,
Māsai galva apsnigusi.
605 [Skolas].

47574.

Tūpele tūpele
Tā dēla māte,
Trīs stundas tūpelēji
Gar vienu galvu.
282 [Nīcas Lp].

47575.

Varīt likt man aubīti,
Tik vīn cīši nasīnit;
Sasējuši, palaidīt,
Lai galveņa nasuopēja.
414 [Stirnienes Rz].

47576.

Veca veca mičotāja,
Naga gali nodiluši.
Celsim jaunu mičotāju,
Metināsim naga galus!
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

47577.

Vīramās vīramās,
Vai micīte norakstīta?
Nebūs mice norakstīta,
Rakstīs tavu muguriņu.
263 [Mēmeles Jk].

47578.

Zila, mella tā micīte,
Ko iedeva dēlu māte.
Kā nebūs zila, mella,
Muldiņā izmazgāta?
10 [Aizupes Tk].

i) Līgavu uzņem sievu kārtā, līgavaini vīru kārtā

24716.

Ai māsiņas, ai māsiņas,
Vairāk sievu ne meitiņu:
No meitiņu sievas virta,
Nevert meitas no sieviņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24717.

Dziedat, sievas, dziedat, sievas,
Viena sieva vairumā!
Raudat, meitas, raudat, meitas,
Viena meita mazumā!
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

1. Paldies Dievam,
Viena sieva vairāk!
Ķizu ķizu meitām,
Viena meita mazāk!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24718.

Iesatupa jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Tā tu tupi, tā tu peri,
Ka perēklis neizdziest!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

24719.

Gan bija māršīni
Sievīni tapte:
Jo koša autā
Ne vaiņakāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24720.

Jauna biju, nedrīkstēju
Sēsties sievas soliņā.
- Sēd, meitiņa, nebīsties,
Sieva būsi dzīvodama!
691 [Biržu pagastā (Madonā Md)].

24721.

Jauna sieva ietecēja
Vecu sievu pulciņā.
Pieņemat(i), vecas sievas,
Piedodat(i) padomiņu!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 224 [Kabilē (Kld)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24722.

Jauna vista ietecēja
Vecas vistas perēklī.
Es tev saku, jauna vista,
Neknāp vecās cālēniņus!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24723.

Jauna vista ietecēja
Vecu vistu pulciņā.
Pieņemat, vecas vistas,
Uzliekat cekuliņu!
224 [Kabilē (Kld)].

- 180 -

24724.

Jauna vista ietupuse
Vecas vistas perēklī.
Redzēsim, jaunā vista,
Kā tu cāļus izperēsi!
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

1. Iesēdās jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Neputini, jaunā vista,
Vecās vistas perējumu!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

2. Ietupās jauna vista
Vecas vistas perēklī.
Pielūko, jaunā vista,
Ka cālīši neizput!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Iesatupa jauns gailītis
Veca gaiļa pērklītī.
Būs redzams, jauns gailīti,
Kā cālīšus izvadāsi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24725.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā.
Es jums lūdzu, vecas vistas,
Neknābiet jaunu cāli!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24726.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā;
Vecas vistas noknābāja
Jaunas cāles cekulīti.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)], 271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

24727.

Jauna cāle ietecēja
Vecu vistu pulciņā;
Vecas vistas noknābāja,
Miežu graudu domādamas.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24728.

Jaunākaja mūs' māsiņa
Ietek sievu pulciņā;
Iztek rokas lauzīdama,
Asariņas slaucīdama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

24729.

Kopām kopām,
Ciemiņu sievas,
Nu vienu meitiņu
Sieviņu cels!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24730.

Nu Jūliņa iebridusi
Smalkā linu druviņā;
Nu Māriņa ieņēmusi
Savā sievu pulciņā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24731.

Purinies, jauna vista,
Vecas vistas cekulā!
Kā tas koši piederēja,
Vecas vistas cekuliņš!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

24732.

Šorīt zaraiņa
Saulīte lēca;
Nu vienu meitiņu
Sieviņu cēla.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Šorīt zaraiņa
Saulīte lēca;
Nu ģērba meitiņu
Sieviņas drānās.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Šorīt sarkana
Saulīte lēca;
Šorīt mūs' māsa
Sieviņa tapa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24733.

Šorīt zarainis
Mēnesis lēca,
Nu vienu puisīti
Vīriņu cēla.
224 [Kabilē (Kld)].

24734.

Te bij meita, kur palika,
Sīkā zīļu vaiņakā?
Vai, sieviņas, redzējāt
Jūs' pulkā ietekam?
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24735.

Te bij meitiņa,
Nu ir sieviņa;
Noņem vaiņedziņu,
Uzliek micīti.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 181 -

24736.

Te bij saule, te pazuda
Melnajos mākoņos;
Te bij meita, te pazuda
Vecu sievu pulciņā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

24737.

Tūdaliņ, tagadiņ
Saulīte grozās:
Te bij meitiņa,
Nu kļuva sieviņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

47579.

Ai puisīti, knēvelīti,
Ko tu manim padarīji?
Vakar biju jauna meita,
Šodien jauna gaspažiņa.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

47580.

Voi voi tu Muoreņ,
Kaida bāda tev nūtyka!
Sasatryuki, apsapyrdi,
Ka nūjēme vaiņudzeni.
Eku buobom lela prīka,
Nu meitiņu buoba tyka.
551 [Ludza Ldz apr.].

47581.

Ak Jezus Kristus,
Nūtyka breinums;
Beja meitiņa,
Palyka buoba.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47582.

Bābām prīca, bābām prīca,
Nu meitiņas bāba tyka.
358 [Rugāju Abr].

1. Prīca prīca buobam tyka,
Nu mjaitiņis buoba tyka.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47583.

Jauns cālītis iztecēja
Vecu vistu pulciņā.
Kur cālītis (nu) dabūj(a)
Vecu vistu cekulīti?
141 [Ivandes Kld].

47584.

Man iemuk jaun cāļ
Vecas vists perekļa;
Šodien ies jaun meit
Vecs sievs pulciņa.
329 [Popes Vp].

47585.

Kā tu nāci, jauna vista,
Vecas vistas perēklī?
Gan es tevi izmācīšu
Jaunus cāļus pirināt.
146 [Jaungulbenes Md].

47586.

Ģerbties mane šovasaru
Pēc sieviņas, pēc meitiņas:
Pēc sieviņas galvu ģērbte,
Pēc meitiņas kājas aute.
15 [Alūksnes Vlk].

47587.

Nepazinu sav' māsiņu
Citu sievu pulciņā:
Tāda pate rakstu mice
Kā citām sieviņām;
Tādi paši bāli vaigi
Kā citām sieviņām.
70 [Cēres Tl].

47588.

Nepiedien, nepiedien
Cālīšam cekuliņš;
Labāk man piedienēja,
Vecajai vistiņai.
193 [Krapas Rg].

1. Nepiedien, nepiedien
Cālīšam cekuliņš;
Kā piedien cekuliņš
Lielajām vistiņām.
319 [Plāteres Rg].

47589.

Paldies saku svēti Māŗi,
Vairāk sievu ne meitīnu;
Vairāk sievu drānīnāja,
Ne meitīnu vaiņagā.
39 [Bārtas Lp].

47590.

Raudat, meitiņas,
Viena meita mazāk;
Priecāj'ties, sieviņas,
Viena sieva vairāk!
605 [Skolas].

47591.

Sīka maza man māsiņa,
Ieiet sievu pulciņā;
Iztek rokas lauzīdama,
Jau micīte galviņā.
335 [Puzes Vp].

- 182 -

47592.

Štuki, leli breinumeņi,
Erškeižom ruožas zīd;
Vēļ leluoki breinumeņi,
Nu meitiņas buoba kļyva.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47593.

Šuk šuk merguķel,
Ku liki vaiņaķel'?
Ka nokrita vaiņaķelis,
Būsi gaspadona.
443 [Turlavas Kld].

47594.

Ūja ūja veca vista,
Neplēs jaunu cālēniņu!
Nepiedien cālēnam
Vecas vistas cekulīte.
108 [Engures Tk].

47595.

Vakar dzēru veinu ar madu,
Šudin yudeni ar ladu;
Vakar beju jauna meita,
Šudin vaca muomuliņa.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

j) Dažādi apcerējumi mičojot un pēc mičošanas

24738.

Vai Dieviņ(i), kas par sniegu!
Māsai galva apsniguse;
Nenokusa saulītē,
Ne siltā(i) istabā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Vai Dieviņ, vai Dieviņ,
Salta bija šī ziemiņa:
Māsai galva nosaluse
Tīra sniega baltumā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

2. Ni snieg sniegi, ni līst līti,
Māsai galva nosniguse;
Ni nokusa saulītē,
Ni siltā istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

3. Nedod Dievs tādas salnas,
Kāda salna šoruden:
Daudzi ciema zeltenīšu
Baltajām galviņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24739.

Ai galviņa, man' galviņa,
Treju rotu nesējiņa:
Priekš micīte, pēc micīte,
Vidū zīļu vainadziņš.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Autiņš man piedzemot,
Autiņš man nomirstot;
Tik to zīļu vaiņadziņu
Kā ciemoti paciemoju.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Laimiņ, tavu padomiņu,
Dieviņ, tavu likumiņu:
Pirms micīte, pēc micīte,
Vidū rožu vaiņadziņš.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

3. Galviņ' mana i galviņa
Treju rotu nesējiņa:
Priekš micīte, pēc micīte,
Vidū zīļu vainadziņš,
Vidū zīļu vainadziņš
Ciemoties ciemojās.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

24740.

Ai manas zīļotas
Liegajas dienas!
Es lēkšus pārlēcu
Par Daugaviņu
Ar savu zīļotu
Vaŗ' vaiņadziņu;
Ar tautu linautu
Vairs nevarēju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24741.

Vai manu vainadziņu
Pāva spalvas vieglumiņu!
Uzliek tautas linautiņu
Linu sloga smagumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Vieglis manis vainadziņis,
Dzērves spalvas vieglumiņu;
Uzliek tautu linautiņu
Linu mārka smagumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 183 -

24742.

Aili manu vaiņadziņu,
Vienu roku noņemamu!
Tautu dēla galvas auti
Abi roki tauņājami.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Vaiņags, manis vaiņadziņis
Vienu roku uzliekams;
Autu tin abi roki,
Tad vēl labi nestāvēja.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

24743.

Vai Lībiņa, vai māsiņa,
Šauri tavi galvas auti,
Priekšā tavas acis redz,
Pakaļā matu galus.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24744.

Ai skaistaja man' māsiņa,
Kam gāj' jauna tautiņās?
Kā nu nāksi bāliņos, -
Leišu mice [mici] galviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24745.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Šogad pekas devušās!
Ir tai mūsu māsiņai
Balta peka galviņā.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Ak tu Dievs, lietiņš līst,
Silā jaunas pekas aug:
Uzliek mūsu māsiņai
Sila peku galviņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24746.

Apsien man linautiņu,
Apsien dižus sirdēstiņus;
Vainadziņu valkādama,
Es dzīvoju bez sirdēsta.
216 [Ventspilī].

24747.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar(i) samijām:
Atdod sagšu ar vaiņagu,
Atņem savu auklējumu!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24748.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar samijām:
Es atdošu tavu dēlu,
Atdod manu vainadziņu!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24749.

Atmijam, dēlu māte,
Ko vakar samijām:
Še tā tava lupatiņa,
Atdod manu vainadziņu!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

24750.

Atminat, sveši ļaudis,
Ko vakar uzlikāt;
Ko vakar uzlikāt,
To šodien noņemiet!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

24751.

Baltu mici valkājot,
Gŗūts mūžiņš dzīvojot,
Gŗūts mūžiņš dzīvojot
Iekš bēdām, asarām.
Vaiņadziņu valkājot,
Lēts mūžiņš dzīvojot
Iekš priekiem, iekš lustēm
Baltajos bāliņos.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24752.

Būt' tas vaŗa vaiņadziņš
Otrreiz labi piederējs,
Es autiņu kājām spērtu,
Mīlēt' savu vaiņadziņu.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

24753.

Daila daila mūs' māsiņa,
Vēl dailāka ne vakar;
Daila bija vainakā,
Vēl dailāka micītē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24754.

Dieverīti, bāleliņi,
Noņem manu kroķautiņu,
Noņem manu kroķautiņu,
Uzliec cauna cepurīti!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24755.

Dēlu māte, dēlu māte,
Atdod manu vaiņadziņu!
Es atdošu tavu dēlu
Kuŗu dienu gribēdama.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

- 184 -

1. Sievasmāte, velna māte,
Atdod manu dālderīti!
Es atdošu tavu meitu
Kuŗu dienu tu gribēsi,
Vai piektdien, vai sestdien,
Vai svētdienas rītiņā.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

24756.

Dēlu māte, dēlu māte,
Atdod manu vainadziņu!
Es atdošu tavu dēlu,
Tavu mices lupatiņu.
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

24757.

Dēlu māte, dūņu vista,
Atdod manu vaiņadziņu!
Es atdošu tavu mici
Ar visāmi bantītēm.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

24758.

El el, snaudule,
Kā daili stāvēja
Tev slēšu micīte,
Baltaute galvā!
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

24759.

Es māsiņas nepazinu,
Šorīt vestas tautiņās;
Tās kurpītes, tās zeķītes,
Vaiņadziņa vien neva.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24760.

Es māsiņu nepazinu,
Vakar vestu tautiņās:
Bāli vaigi, noraudāti,
Nevaid zīļu vainadziņa.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Nevaid vairs mūs, māsiņa
Kā vakar atvedām:
Jau apsietu galvu nes,
Nobālējši vaigu gali.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

24761.

Es māsiņas nepazinu,
Vakar vestas tautiņās:
Sieva viena, kas ir otra,
Kad micīte galviņā.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

24762.

Es nopirku tautu dēlu
Par misiņa vaiņadziņu;
Nu es viņu neatdotu
Ne par zelta gabaliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es nopirku arājiņu
Par kadiķu vezumiņu;
Nu es viņu neatdotu
Ne par zelta gabaliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24763.

Es šķitu māsiņu
Raudam, šņūcam, -
Micīti rakstīja
Zem vilnānītes.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24764.

Gan, māsa, redzēsi,
Kā māte bārsies:
Kur liki vainagu,
Kam ņēmi micīti,
Kam ņēmi miči,
Sietavas gabalu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

24765.

Grūtu māsiņ' i sacīja
Smalku zīļu vainadziņu;
Būs, māsiņa, vēl grūtāk,
Baltautiņu nesājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Jūs, meitiņas, grūt' teicat,
Vainaciņu valkādamas;
Gan, meitiņas, atrasat
Baltu miču vieglumiņu!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

24766.

Ik vokora micīt' kūļu,
Pie mietiņa piesiedama;
Ik rītiņa nuoroudēju
Sova puķu [zīļu] vaiņaeciņa.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24767.

Jaunas meitas raudājās,
Vainaciņš galvu spiež.
Redzēsiet, jaunas meitas,
Kā spiež cauņu cepurīte!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

- 185 -

24768.

Jo koša māsiņa
Ne vakarēja:
Jo košā autā
Ne vaiņakā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Jo smuka māsīna
Ne vakarēja:
Jo smuka spicēs
Ne vainagāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24769.

Kad es biju jauns meitiņš,
Bij man prieki pasaulē;
Nu man prieki aizgājuši
Līdz jaunām dieniņām.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24770.

Kādu kaunu tu, māsiņ,
Svētdien iesi baznīcā!
Cita rota gana laba, -
Sila peka galviņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24771.

Kas kait man nedzīvot,
Vainadziņu nevalkāt?
Vainadziņu valkājot,
Viegli soļi, lēts mūžiņš.
Kad noņēma vainadziņu,
Uzliek melnu cepurīti;
Ar melno cepurīti
Uzliek man grūtu dienu.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

24772.

Kas, māsiņa, tev kaitēja,
Tev micīte galviņā!
Man kaitiņa, man bēdiņa,
Vējiņš matus purināja.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

24773.

Kas tur spīd, kas tur viz
Istabiņas dibinā?
Jau tai mūsu māsiņai
Zelta aube galviņā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24774.

Krīt, zemē un sapūsti,
Mana samta cepurīte!
Nāc augšāmi skanēdams,
Mans vizuļu vainadziņš!
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

24775.

Kur ņēmi, Zanīte,
To balto galviņu?
Snauzdami iekriti
Jānīša klēpī.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24776.

Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vainadziņš?
Nobāl mani sārti vaigi,
Nobāl [Savīst] rožu vainadziņš.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

24777.

Kur rudeni tādi ziedi,
Kādi ziedi pavasar!
Kur sievām tāda lusta
Kā jaunām meitiņām!
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

24778.

Laba laba man' māršiņa,
Bet tik tāda pazaglīte:
Nozagusi slēšu mici,
Staigā galvu aptinusi.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

24779.

Lobuok miceit'e,
Na vaiņuc'eņš:
Vējeņš mateņu
Napurynuos'.
426 [Sakstagala pag. Rz].

24780.

Laidiet mani istabā
Jel māsiņas pasavērt,
Vai būs tāda ar aubīti,
Kā ar zīļu vainadziņu!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24781.

Lustēm brāļi nevarēja,
Māsai skaista cepurīte;
Nav vairs cauru dibentiņu,
Kā vakar atvedāt.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24782.

Meitas mūžiņš saldais mūžiņš,
Tek pa rožu ziediņiem;
Sievas mūžiņš rūgtais mūžiņš
Apakš vīra papēžiem.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 186 -

24783.

Micīt mana grūtdienīte,
Grūtin grūts tavs mūžiņš!
Vainadziņa noraudāju
I rītā, vakarā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

24784.

Micīt manu grūtdieniņ,
Ik dieniņas mazgājama!
Vainadziņu novalkāju,
Ne reizītes nemazgāju.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Vaiņadziņu iznesāju,
Ne reizītes nevelēju;
Balts autiņš, smalks audiņš
Ik nedēļas jāvelē.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24785.

Mūs' māsiņa apnikuse,
Vaiņadziņu valkādama;
Vēl vairāk tu apniksi,
Baltu mici mazgādama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24786.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi istabā:
Jaunā māsa cepurē,
Vecā zīļu vainagā.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24787.

Nāc jele, māsiņa,
Citu meitu pulkā,
Neba sen noņēma
Tavu vaiņaciņu!
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24788.

Nāc, māsiņ, atpakaļ,
Ja tautām nevajaga;
Ne tādēļ zeme zuda,
Ka noņēma vaiņadziņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24789.

Nāc, mana māsiņa,
Citu meitu pulkā!
Citu dienu tu nesaki,
Ka mēs tevi nevāķām.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

24790.

Nav mana māsiņa
Kā vakarēja:
Jau to tautas
Apģuģenējšas.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24791.

Nedod Dievs tādas salnas,
Kāda salna tautiņās:
Man nosala balta galva
Viena rīta ganījumu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24792.

Nepiedien cālīšam
Vecas vistas cekulīte,
Ne vecam puisīšam
Jaunas meitas augumiņš.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

24793.

Noņem manu vaiņadziņu,
Noņem manas vieglas dienas;
Izliek manim baltu mici,
Izliek bēdas, asaras.
1311 [Apē (Vlk)].

24794.

Nu sāka saulīte
Rotātiesi,
Te bij rītā,
Te vakarāi,
Te nu līgo
Dienas vidū.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24795.

Par kalniņu nu, māsiņa,
Mūs' jaukās valodiņas:
Tev micīte, man vainags,
Nesader valodiņas.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

1. Ar Dieviņu, pār kaliņu(?),
Māsiņ, mūsu valodiņa:
Tev micīte, man vaiņags,
Nesadien valodiņas.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

24796.

Pazinu Ediņu
Sēdējšu meitu:
Skaistāka micē
Kā vainagā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 187 -

24797.

Pērn bij rudzi, šogad mieži,
Citu gadu papuvīte;
Pērn bij meita, šogad sieva,
Citu gadu māmulīte.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24798.

Protat kaunu, vīra radi,
Liekat mici vedeklai:
Vedeklai mella mice
Vakarēju likumiņu.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

24799.

Raugāties, bāleliņi,
Māsai mice piederēja!
Vai tā bija bāliņos
Paslepeni valkājuse?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24800.

Žēl man savas jaunas dienas,
Ka tās manim aizgājušas,
Ka tās manim aizgājušas
Kā vasaras launadziņš.
Vēl bij man meitai būt,
Valkāt zīļu vainadziņu;
Vēl bij man kaitināt
Dažu labu tautu dēlu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

24801.

Šogad brūte kroni vija
Āboliņa lejiņā;
Citu gadu bērnu tīs
Dzīpurīšu jostiņā.
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

24802.

Šorīt bija liela salna
Par visiem rītiņiem,
Man nosala klētiņā
Sarkans rožu vaiņadziņš.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24803.

Šorīt maza maza
Salniņa bija:
Mūs' māršas galviņa
Balta apsaluse.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Šorīt bija
Salniņa bijse:
Iegāja masiņa
Salnotu gālu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Šorīta sarkana
Saulīte lēce;
Šorīta mūs, māsi
Atsala ausis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24804.

Šorītās maza maza
Salniņa bija,
Bērzam lapas
Nosalušas.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

24805.

Ziedi, ziedi, āra pļava,
Nu es vaira neziedēšu:
Man' ziediņi nobiruši
Tautu galda galiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Zied ieviņa, zied lazdiņa,
Nu es vaira neziedēju:
Man ziediņi nobiruši
Tautu galda galiņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24806.

Sen bija tevim
Brūteju būti:
It labi piedien
Vecmātes galva.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24807.

Skaista pļava, kad nepļauta,
Vēl skaistāka, kad nopļauta;
Skaista meita vaiņagā,
Vēl skaistāka cepurē.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Daiļa pļava, kad nopļauta,
Vēl daiļāka, kad nogrābta;
Daiļa māsa bāliņos,
Vēl daiļāka tautiņās.
2931 [Gravendālē un Mežotnē (Mežotnes pag B)].

2. Skaista pļava, kad nopļauta,
Vēl skaistāka sakasīta;
Skaista meita vaiņagā,
Vēl skaistāka micītē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24808.

Skaista pļava, kad nopļauta,
Vēl skaistāka, kad nepļauta;
Skaista meita aubītē [micītē],
Vēl skaistāka vaiņagā.
71 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

- 188 -

1. Skaista puķe kalnā aug,
Vēl skaistāka lejiņā;
Skaista puķe cepurē,
Vēl skaistāka vainagā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24809.

Smags bij zīļu vaiņadziņš,
To valkāju dziedādama;
Viegla bija tiles mice,
To valkāju raudādama.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Smags bij zīļu vainadziņš,
To valkāju dziedādama;
Smalku tautu linautiņu
Raudādama balināju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24810.

Tēva mātes neraudāju,
Kā raudāju vaiņadziņa;
Visu mūžu jāvalkā
Dēlu mātes lupatiņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

24811.

Tin' autiņu, liek' vaiņagu,
Kuŗš jo koši piederēja?
Autiņš koši piederēja,
Tas manami mūžiņami.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24812.

Tu, meitiņa, pasmējies
Zem baltām knipelēm;
Dažu dienu noraudāsi,
Knipelītes valkājot.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

1. Tu, Anniņa, pasmējiesi
Zem balto knipelīšu;
Gan tu gauži noraudāsi,
Knipelīšus mazgādama.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24813.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' minu kājiņām;
Tiku vīra līgaviņa,
Micīt' liku galviņā.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

24814.

Vaiņadziņu valkādama,
Micīt' minu kājiņām;
Tiku vīra līgaviņa,
Micītei mutes devu.
1311 [Apē (Vlk)].

24815.

Vainadziņu valkādama,
Cepur' minu kājiņām;
Ko bij man nu darīt.
Man cepure jāvalkā!
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

24816.

Vainagā dārga nauda,
Viegli soļi staigājot;
Noņem tautas vainadziņu,
Noņem līdz vieglumiņu;
Nu uzlika linautiņu
Linu slogu smagumā.
18 (Meņģelē).

24817.

Vaiņags zelta lapiņām
Ne manam mūžiņam;
Slēžautiņi, zīda drāna,
Tā manam mūžiņam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24818.

Vai tādēļi veca biju,
Ka cepure galviņā?
Man kājiņa vēl vieglāka
Ne jaunām meitiņām.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

24819.

Vakar saul'e, vakar saul'e,
Vakar z'eiļu vainakā;
Jau šudin' gaisa vydu
Leigoj zalta mic'eit'ē.
422 [Līvānu pag. D].

24820.

Vakar vasara,
Šodien ziema;
Vakar meitiņa,
Šodien sieva.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24821.

Vakar vesta man' māsiņa,
Šodien vairs nepazinu,
Jau kājiņa ieslīdējse
Vecu ļaužu pēdiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 189 -

24822.

Vakar kungi baznīcā,
Šodien mani bāleliņi;
Vakar māsa vaiņagā,
Šodien leišu micītē.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24823.

Vakar sniga lieli sniegi,
Māsai galva apsniguse;
Šodien brauca bāleniņi,
Vaira māsas nepazina.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24824.

Vakar vesta mūs' māsiņa,
Šodien vairs nepazinu:
Jau vaidziņi nobāluši,
Jau galviņa sajukusi;
Vainadziņu vien pazinu
Tautu meitas galviņā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

24825.

Vīramāte, vella māte,
Atdod manu vainadziņu!
Es to tavu linautiņu
Iesviedīšu aizkrāsnī.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

24826.

Cīma m'eita dzaltuon'eit'e,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, v'el' na tova,
V'el' es pat'e sova.
- Brauksim obi uz bazn'eicu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, v'el' na tova,
V'el' es pat'e sova.
- Pakluos myusim raibu d'eči,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sasajemam rūc'eņuom,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sasam'ejam gradzynīm,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Īsim obi nu bazneicas,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Brauksim obi z bruoļa sātu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Sēsim m'es' aiz bruoļa golda,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Es nūjimšu vaiņuc'eņu,
Jau tu byusi muna!
- V'el' na tova, u.t.t.
- Es izlikšu lynu zīdu,
Jau tu byusi muna!
- Niu jau tova, niu jau tova,
Niu navaru atsalīgt.
4271 [Rēzeknes apr.].

47596.

Agri cēlūs reiteņāji,
Agri kuopu laiveņā;
Agri sovu vainudzeņu
As padevu tauteņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47597.

Ai ai tu māsiņ,
Tavu skaistu vaiņadziņ!
Vai tādam dzērājam
Bij noņemt tavu vaiņadziņu?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

47598.

Oi Dīveņ, golva suop,
Kuo jei suop, kuo nasuop!
Suop jei zeiļu vaiņuceņa,
Kur' nosuoju buoleņūs.
605 [Skolas].

47599.

Veri, Dīveņ, kab es mārga,
Veitu puču vainadziņu!
Nyule munas rūzes zīd
Sorkonim zīdiņim.
35 [Baltinavas Abr].

47600.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Nu tev labi gadījās:
Tu nopierki tautu dēlu,
Par misiņa vaiņadziņu;
Nu tu viņu neizdotu
Ne par zelta gabaliņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 190 -

47601.

Aiz vokora navarēju,
Nasaveju vaiņaceņa;
Tautys vaļis naīdjavja
Ni izplaukt, ni nūzīdjāt.
326 [Preiļu D].

47602.

Aiz vokora, vakariņa,
Nasaveju vainadziņa;
Aiz vokora saveitum,
Aiz tautiņu navarēju.
326 [Preiļu D].

47603.

Aizsmoka munis kakleņis,
Ni ādūt, ni dzerūt;
Ar tautīti barūtīs
Par muosiņas vainadziņu.
170 [Kapiņu D].

47604.

Maņ pītryuka volūdeņis,
Ar tautomi borūtjāsi;
Ar tautomi borūtjāsi
Ap muoseņis vaiņuceņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47605.

Bērziņš auga ūdenī
Novītušu virsotnīti;
Diezgan maizes tautiešam,
Novīst mans vainadziņš.
24 [Asares Il].

47606.

Bērzu birze, bērzu birze,
Es ar tevi ienaidā,
Tu norāvi šoruden
Manu rožu vaiņadziņu.
12 [Allažu Rg].

47607.

Bryugons mani bryutes saucja
Bryuklineišu sileņā.
Tūlaik mani bryutes sauc,
Kad nūjemsi vaiņudzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47608.

Cik pruoteņa tev, muoseņ,
Kai mazam bērneņam!
Par brandīņa buteleiti
Puordūd sovu vaiņuceņu.
Es to sova napuordūtu
Par div' zalta gabaleņi.
597 [Valmieras apr.].

47609.

Cik pruotiņa tev, muosiņa,
Kai mozami bērniņam!
Par vacū i tautu dālu
Kai par stabļa gabaliņu;
Kai par stabļa gabaliņu
Atdūd sovu vaiņadziņu.
35 [Baltinavas Abr].

47610.

Daru, daru vainadziņu
No deviņi sudrabiņi;
četri vīri nepanesa
Manu skaistu darījumu.
301 [Palsmaņa Vlk].

47611.

Dievs nedeva tādu muļķi
Kā tā mana jaunmāsiņa:
Atdod savu vaiņadziņu
Par to drānas lupatiņu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47612.

Dreiz es guoju, dreiz tecēju,
Dreiz es rāvu dzirnaviņu;
Caur tū munu dreizumiņu
Dreiz nūrāva vaiņaciņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47613.

Dreiž es guoju, dreiž tecēju
Vainagam puču veitu;
Tautas dēls pazasteidze,
Tys nūpierka lynaiteni.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

47614.

Es atdotu savu pūru,
Visu savu bagātīb(u),
Ka to manu vainadziņu
Otrreiz liktu galviņā.
322 [Praulienas Md].

47615.

Es bij' maza meitenīte,
Man pazuda vaiņadziņš;
Vaiņadziņu meklēdama,
Atstāj' savu māmuliņu.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 191 -

47616.

Es būt' savu vaiņadzīnu
Pie māmīnas nonesājse
Baltā rožu dārzīnā.
126 [Grobiņas Lp].

47617.

Es dzīros šovasar
Mērgu vīt vainadziņu;
Jau papriekšu brāļu māsa
Tīru ziedu novijusi.
291 [Orgresgala Rg].

47618.

Es nyu varu līleitīs:
Nyu man veirs, nyu man veirs;
Lai veiriņš, kai veiriņš,
Ka tik mice galviņā.
414 [Stirnienes Rz].

47619.

Gauži raud tēvs māmiņa
Par šūpaļa kārumiņu;
Vēl gaužāki līgaviņa
Par vaiņaga ņēmumiņu.
141 [Ivandes Kld].

47620.

Izadzīžu, izaraužu,
Vaiņudzeņu nosuodama;
Kai nūņēme vaiņudzeņu,
Skumē ocu napacēļu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47621.

Kamēr meita vaiņagā,
Tamēr balsis koši skana;
Līdz noņēma vaiņadziņu,
Vairs balsiņis neskanēja.
520 [Zvārdes Kld].

47622.

Kab es sovu vaiņuciņu
Vēļ ilguok nosuojuse;
Vairs maņ varētis pītyktu,
Vairs gudra padūmiņa.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

47623.

Kas puisīti vīru lika,
Ka ne meitas vainadziņš?
Noņem meitai vainadziņu,
Tiek puišam vīra vārds.
241 [Lubānas Md].

47624.

Kālab manis vaiņadziņš
Pret saulīti norasojis?
Redzēj savu ņēmējiņ(u)
Ik rītiņus mazgājam.
40 [Basu (Bases) Azp].

1. Kālab manis vaiņadziņš
Pret saulītes noraso?
Zinā' savu noņēmēju
Ik vakarus raudādam.
40 [Basu (Bases) Azp].

47625.

Ko tā zila dzērve lasa
Pa to tukšu celmieniņu?
Man nokrita vaiņadziņis
Sīkajāme mirtītēme.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47626.

Kur nu mani sārti vaigi,
Sarkans rožu vaiņadziņš!
141 [Ivandes Kld].

47627.

Kur tu lyki sov' pyuriņu,
Sovu rūžu vaiņadziņu?
Kur palyka muns pyuriņš,
Tur i rūžu vainadziņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47628.

Lobāk muni vaska moti
Smolku skuju pībiruši,
Nako munu vainuciņu
Bez dzīsmīšu nūņāmuši.
358 [Rugāju Abr].

47629.

Lobuok byutu šūvosor
Zem egleites sēdējuse,
Na zam mirtu vainadzeņa.
Eglei skujas nanūbyra,
Maņ nūbyra vainadzeņš.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Lobuok, muosiņ, šū dīneņi
Zam eglītes pasēdējse;
Zam eglītes pasēdējse,
Na zam rūžu vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47630.

Ļaudaviņa, sirds pučīte,
Globoj mani dzārumā,
Kai es tev paleidzēju
Vaiņuceņu nūnosuot.
89 [Dricēnu Rz].

- 192 -

47631.

Ļaudaviņa, sirds pučīte,
Globoj mani dzārumā,
Kai es tovu vainadziņu
Vysu myužu izglobuoju!
Voj tu, šeļma, izglobuoji,
Ka es pate naglobuoju?
605 [Skolas].

47632.

Ļaudoveņa, sirds pučeite,
Globoj mani dzārumā!
Kai es tovu vaiņuceņu
Vysu myužu izglobuoju;
Vysu myužu izglobuoju,
Ni reizeites namozguoju!
389 [Silajāņu Rz].

1. Ļaudaveņ, sirdspučeit,
Globoj mani dzārumā,
Kei as tovu vaiņuceņu
Jaunom dīnom izglobuoju!
Ņam aiz rūkas, vjad gulātu,
Nadūd ilgi plendjarāt!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47633.

Man' mamiņa, moz' asūt,
Vuocīšam pavēlēja;
Svīstin svīžu vaiņuceņu
Zam oruoja kuojeņom.
414 [Stirnienes Rz].

47634.

Nava tāda mūs' māsīna,
Kādu vakar atstājām:
Ni saulē sārti vaigi tiek,
Ni siltā istabā.
192 [Kosas C].

47635.

Nāc, māsiņa, mūs' pulkā
Jale šādu vakariņu!
Gan panāksi tautu dēlu
Visu mūž(u) dzīvojot.
508 [Zantes Tk].

47636.

Nadūd Dīvs taidu solnu,
Kaidas solnas šūrudiņ!
Vysom cīma dzeltoneitem
Nūveituši vainadzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Nadūd Dīvs taidas solnas,
Kaida solna šūvosor!
Vysom šmukom meitiņom
Vaidziņus nūaduse.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

2. Nadūd Dīvs taidas solnis,
Kaida solna šūrudiņ!
Daudz apēde meitiņom
Zaļu miršu vainadziņus.
326 [Preiļu D].

3. Nadūd Dīvs taidu solnu,
Kaidas solnas šūrudin!
Daudz palyka mums muosiņu
Boltajom galviņom.
170 [Kapiņu D].

47637.

Ni, muosiņ, raudi uz mani,
Na uz manis žālojīs:
Vysu nakti olu dzēri,
Te puordzēri vaiņuciņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47638.

Paldis syltai vasariņai,
Kas peciņu izaudzēj';
Vysom jaunom meitinem
Solna golvas nūkūduse.
465 [Varakļānu Rz].

47639.

Nesen biju es par brūti
Nu es varu apdziedāt:
Tās zeķītes, tās kurpītes,
Vaiņadziņa vien nebij.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47640.

Nevienam žēl nebija,
Neviens mani nežēloj(a);
Žēlo mani tautu dēls,
Žēlo manu vaiņadziņu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47641.

Nu lozdiņas rīkstu ruovu,
Lozda munu vainadziņu,
Ša, lazdiņ, tovi rīksti
Ar vysim kūdulim,
Atdūd munu vainadziņu
Ar vysim vyzuļim.
35 [Baltinavas Abr].

- 193 -

47642.

Nūsaveju vainadziņu,
Sev uzlyku gaļviņā.
Kai uzlyku gaļviņā,
Kai sauļīte rūtuojuos(i);
Kai nūjēme nu gaļviņas,
Kai sauļīte nūrītēja.
170 [Kapiņu D].

47643.

Nūdūmuoju, nūzasmēju
As uz tova vaiņuceņa;
Kur palyka tī zīdeņi,
Kai zīdēju buoleņūs?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

47644.

Nyuļa muna dīna ausa,
Nyuļa muna saule lēcja
Nyuļa munys vaiņadziņš
Pupurūs taisījuos;
Tautas valiņas nadevja
Ni izplaukt, nūzīdēt.
326 [Preiļu D].

47645.

Ozolam zīles bira,
Man nokrita vaiņadziņš;
Tautu dēls to pacēla,
Ieņem mani kamanās.
301 [Palsmaņa Vlk].

47646.

Par vainuku duorga nauda,
Vīgli sūļi staiguojūt;
Par čipkeņu lāta nauda,
Gryuti sūļi staiguojūt.
170 [Kapiņu D].

47647.

Pasaver tu muoseņ,
Kai mes vysys pulceņā.
Vēļ varēji koč gadeņu
Īt ar mums pulceņā.
143 [Jāsmuižas D].

47648.

Paskaties, tu māsiņ,
Kas eglītes virsotnē;
Kas eglītes virsotnē,
Tas tavā galviņā.
358 [Rugāju Abr].

47649.

Pierku peipi, pierku toboku,
Pierku pošu dzāruojeņu;
Par piepēti ortu devu,
Par toboku pusduoldera,
Par tū pošu dzāruojeņu
Atdūd savu vainaceņu.
44 [Bebrenes Il].

47650.

Pīsapļūcu pureneņu,
Nūsaveju vainadzeņi;
Ka es liku galveņā,
Ka sauleite spaitējuos [=laistējās];
Ka nojēma tautu dāls,
Kā sauleite nūrītēja.
182 [Kaunatas Rz].

47651.

Puisi, šķelmi, vai atdosi
Manu skaistu vainadziņu?
As par špāsi tev iedevu,
Tu visu mūžu paturēji.
241 [Lubānas Md].

47652.

Puķīt, mana līgaviņa,
Pats es tevi audzināju;
Pats šūpoju, pats auklēju,
Kumeliņu glaudīdams,
Pats es tevīm Rīgā pirku
Vizulīšu vainadziņu.
373 [Sarkaņu Md].

47653.

Pučeitēs sādādama,
Raužu sova vaiņuceņa.
Kur palyka, ka navaida,
Ka nastuov galveņā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47654.

Sakies, Anniņa,
Kur tavs vaiņags?
Vakar noņēma
Sudmaļu zeļļi.
141 [Ivandes Kld].

47655.

Suop sirsneņa, raud galveņa,
Es nazynu, kuo jai vāg'.
Suop sirsneņa tāv' ai muot',
Raud galveņa vaiņudzeņa.
182 [Kaunatas Rz].

47656.

Situ knipi palēkdama
Uz tautieša deguntiņa,
Kam tas vīla mani jaunu
Iz vizuļu vainadziņa.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

- 194 -

47657.

Skaists bij manis vaiņadziņis,
Vairāk zelta, ne sudraba;
Novizēja, nospīdēja
Tautu dēlu sētiņā.
129 [Gudenieku Azp].

47658.

Skuju mola, skuju ļauds,
Skuju veiti vainadziņi;
Myus' muosiņa nūsaveja
Mātru vīn vainadziņa.
168 [Kalupes D].

47659.

Smagi šņāca sila priede,
Smalka lietus pielijusi,
Vēl smagāki tā meitiņa,
Kam noņēma vainadziņu.
464 [Vānes Tk].

47660.

Syuris syuris rudocjaņš,
Tam suļaņa iztjacjāja;
Cīta cīta mun' muosjaņa,
Ni osora natjacjāja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

47661.

Sveša monta gribādams,
Tuoļi braucu sīvas jemt.
Tik vīn bija sveša monta:
Divi zalta gredzenteņi;
Divi zalta gredzenteņi,
Vīns pats miršu vaiņuceņš.
358 [Rugāju Abr].

47662.

Tais', bruoleņ, ustubjeņu,
Taisi treju duravjeņu:
Pa vīnom ītjacjēju,
Pa ūtrom iztecjāju,
Pa trešom padūdit
Munu zjeiļu vainacjeņu.
236 [Līvānu D].

47663.

Tautas galvu nūkratīja,
Kad es pierku vainadziņu.
Kam, tautīt, napascēja [napascēji],
Es byut' taida napierkuse;
Es byut' taida napierkuse,
Duorgas naudas nadavuse.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

47664.

Tautas mani tai apēde
Kai tū sīra gabaliņu:
Ni boltuma, ni skaistuma,
Ni tuo zeiļu vainadziņa.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47665.

Apēdja mani ļautiņi
Kai tū sīra gabaliņu;
Apād munu vaiga kruosu
I tū zeiļu vainadziņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47666.

Tautas dēla cepurītei
Vairāk salmu ne žagaru;
Mūs' māsiņas vainadziņam
Vairāk zelta ne sudraba.
599 [Kurzeme].

47667.

Tautiņās aizejot,
Zūd man divi gabaliņi:
Zuda man meitas vārds,
Zuda zīļu vainadziņš.
301 [Palsmaņa Vlk].

47668.

Tautu dāls man' muoseņa(i)
Būdē pierka vainaceņu;
Ni prūt kauna piercējeņs,
Ni vainaga jēmējeņs.
466 [Vārkavas D].

47669.

Tei Ilzite bāduojās,
Sov' vaiņuku zaudējuse.
Cytu godu īraudzīsi,
Pa ustobu ruopojūt.
465 [Varakļānu Rz].

47670.

Tei upīte na upīte,
Kura strauji natecēja;
Tei muosiņa na muosiņa,
Kura gauži naraudova.
35 [Baltinavas Abr].

47671.

Tev, kļaviņa, platas lapas,
Apsedz manu augumiņu;
Tev, bāliņ, daudz naudiņas,
Izpērc manu vainadziņu.
291 [Orgresgala Rg].

- 195 -

47672.

Tēv' un mātes tā neraudu,
Kā raud savu vainadziņu;
Vaiņagā viegli soļi,
Viegli durvis virināt.
192 [Kosas C].

47673.

Tik manu velkumu,
Bāliņos dzīvojot:
Vizuļojšs vaiņadziņš
Galviņā nestāvēja.
224 [Lielvārdes Rg].

47674.

Tu, tauteiti, kluot stuovēji,
Ka es pierku vainadziņu;
Kam tu man napascēji,
Ka es ilgi nanosuošu?
Byut' es skaista napierkuse,
Duorgas naudas nadavuse.
182 [Kaunatas Rz].

47675.

Vai nav žāļ, vai nav žāļ
Atstuot sovu jaunu dīnu?
Vai tei muna jauna dīna
Zam vainagu gulējuse;
Zam vainagu gulējuse,
Vīglu dīnu redzējuse?
314 [Pildas Ldz].

47676.

Vainadziņu nosojūt,
Vīglu dzeivi staigojūt,
Nūjam munu vainadzeņu,
Nūjam munu vīglumiņu.
389 [Silajāņu Rz].

47677.

Vaiņuceņa nūrauduoju,
Kai i sova tāva muotes;
Tjateišam meitas žāļ,
Maņ tai sova vaiņuceņa.
182 [Kaunatas Rz].

47678.

Vainaciņa nūrauduoju
Vairs na tāva, muomuliņas;
Vainaciņš man gūdu dora,
Munu golvu skaistynoj.
326 [Preiļu D].

47679.

Vainadzeņa nūraudavu,
Kuo i tāva, muomuliņas;
Lobuok veira pīcīstum,
Na tik skaista vainadzeņa.
466 [Vārkavas D].

47680.

Vaiņadziņa nūraudāju,
Kuo i tāva, muomuliņas;
Tāv' ar muoti gon redzēju,
Vaiņadziņa navolkāju.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

47681.

Vainadzeņa praseidami -
Pasūlēju cymdu puori;
Najam muna cymdu puoŗa,
Prosa pošas adītuojas.
27 [Atašienes Rz].

47682.

Vaiņags, manis vaiņadziņis
Ne visame mūžiņam;
Balts autiņis piedzemot,
Balts autiņis nomirstot.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

47683.

Vainag, munu vainadziņ,
Vairuok zalta, na sudobra:
Ka izlyku galviņā,
Kai saulīte spaitējuos;
Kai nūjēmja tautu dāls,
Kai saulīte nūrītēja.
168 [Kalupes D].

47684.

Vainag, munu vainadzeņi,
Vaira zalta, na sudobra!
Tū maņ pierka pīci svaiņi,
Tū deveņi buolēleņi.
Reigā pierka, na Ludzā,
Symtu djavja, na rubleiti.
182 [Kaunatas Rz].

47685.

Vaiņag, munu vaiņadziņ,
Zūšu spolvu vīglumā!
Kai apsēju lynu skustu,
Navarēju panosuot.
35 [Baltinavas Abr].

47686.

Vaiņags, manis vaiņadziņis
Vienu roku uzliekams!
Tautu dēla rakstu mice
Abu roku tauņājama.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp], 202 [Kurmāles Kld].

- 196 -

47687.

Vakar māršeņu redzjēju
Ar zjeileišu vaiņucjeņu;
Jau šudiņ pasavjēru, -
Šolka micja galvjeņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47688.

Vaļa mana liela vaļa,
Ko ar vaļu nedarīju?
Es ar savu lielu vaļu
Vaiņadziņu nospēlēju.
560 [Rīga ].

1. Vaļīti, munu vaļīti,
Ku ar vaļi nadarēju?
Ar vaļeiti prospelēju
Sovu puču vaiņadziņu.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

2. Vaļa maņ šūvosor -
Kū ar vaļi padarēju?
A vaļeiti proigruoju
Sovu zeiļu vaiņudzeņi.
174 [Kārsavas Ldz].

47689.

Veŗu durvis, speŗu kājas,
Metu acis dibenā,
Vai māsīna vaiņakā,
Vai mellajā cepurē.
301 [Palsmaņa Vlk].

47690.

Spēru kāju, vēru dores,
Metu aces dubenē,
Vai redzēšu sav' māsiņ'
Sīkai zīļa vaiņagā.
Sarkan' vaigi noraudāti,
Nav vairs zīļa vaiņadziņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

47691.

Vīramāte, velna māte,
Atdodi manu vainadziņu!
Es atdošu tavu aubi,
Ne bantītes neturēšu.
112 [Ezeres Kld].

47692.

Vīrumāte, vellu māte,
Atdod manu vaiņadziņu!
Tad es tevi vien nesāšu
Kā sirsniņu azotē.
355 [Rucavas Lp].

47693.

Zivis viz ezerā,
Meita viz vaiņagā.
Meitai vaiņags gan nokrita,
Zivei zvīņas nenokrita.
306 [Patkules Md].

47694.

Zīd ruožiņa, maganiņa,
Maņ pādejuo vasariņa;
Maņ pādejuo vasariņa -
Nūjem zeiļu vainadziņu;
Nūjem zeiļu vainadziņu,
Izmauc zalta gredzentiņu.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

47695.

Zīd īviņa, zīd lazdiņa
Lela ceļa maliņā;
Īva zīd i boltim zīdim,
Lozda zalta vyzuļim.
Voi Dīviņ, kab meitiņa,
Nūveitumi vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Īva zīd, lozda zīd
Lela ceļa maliņā,
Oi Dīviņ, kam es mārga,
Veitu sev vainadziņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47696.

Skaiški zīd uoru pļova
Vysaidim zīdeņim.
Voi Dīveņ, kab meitiņa -
Nūveituļu vaiņudzeņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47697.

Žāloj munu vainadzeņu
Caur kriumim un žogorim!
Tu žāluoji, es ļustēju,
Uz tevim verūtīs.
247 [Makašānu Rz].

k) Mičojamais azaids

24827.

Ak tu Dievs, ak tu Dievs,
Nu mums jauna saiminiece,
Bieza klaipa cepējiņa,
Biezas putras vārītāja!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 197 -

24828.

Kas tā tāda atnākuse
Mums maizītes nēsātāja,
Plāna klaipa cepējiņa,
Šķīstas putras vārītāja?
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

24829.

Kas tā tāda kuņas kāja
Mūs' maizītes nēsātāja?
Kur tā mūsu māmuļīna,
Kam maizīte piederēja?
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24830.

Maizīti vien deva,
Sieriņu nedeva
Ālavas ālavas
Tās brūtes goves!
Kad dotu sieriņu,
Tad būtu slaucamas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24831.

Man arī, man arī
Mičota brandava!
Kad mani mičos,
Es arī došu.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

24832.

Man arī, man arī
Mičotas maizes!
Kad mani mičos,
Es arī došu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

24833.

Man ar, man ar
Vaiņaga brandvīnu!
Es ar līdzēju
Brālīti šūpot.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24834.

Man ar, man ar
Vaiņaga kukuli!
Kad man nojems,
Es ar došu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

24835.

Nu nes māršiņa
Mātes ceptu maizīti;
Kad pate cepīs,
Tīnē slēdzīs.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

24836.

Vakara māsa,
Kukuli kukuli!
Nu tavu pirmo
Pādīti veda.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

47698.

Dūdet man mices sīra,
Dūdet mices brandavīna!
Ka mani mičuos,
Es jyusim dūšu.
358 [Rugāju Abr].

47699.

Es pazinu sav' māsiņu
Viņa galda galiņā;
Balta mice galviņā,
Alus kanna rociņā.
124 [Grašu Md].

47700.

Man ir, man ir
Vaiņag maiz!
Es pate vaiņaga
Valkātāja.
161 [Kabiles Kld].

Table of Contents |View Entire Work