HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

14. Mūzika un deja

24027.

Ai jaunais diever,
Ved māršu diet!
Māršiņai cimdiņi
Aiz jostas aizbāzti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Jaunais diever,
Ved māršu diet!
Mārša tev iedos
Rakstītu nēzdogu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

24028.

Vai kājiņas, man' kājiņas,
Dancot gribu, dancot gribu!
Kur tie mani bāleliņi,
Ka tie mani diet neveda?
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

24029.

Aiju mani bāleliņi,
Maucieties zābakos:
Sveši ļaudis aicināja
Istabā kulu mīt.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

24030.

Ar bāliņu dancojot,
Man nokrita gredzeniņš,
Skanēdams noritēja
Pie tautieša kājiņām.
Lūgšus lūdzu tautietim:
Atdod manu gredzeniņu!
Tautu dēls neatdeva
Ne par zelta gabaliņu.
Tik vien man atbildēja:
Lai nāk pate valkātāja,
Lai nāk pate valkātāja,
Tad atdošu gredzeniņu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Ar bāliņu dancot gāju,
Nokrīt zelta gredzeniņš.
Tas aizskrēja skanēdams
Pie tautieša kājiņām.
Mīļi lūdzu tautiešam:
Atdod manu gredzeniņu!
Mīļi lūdzu, neatdeva,
Solu naudu, nepārdeva.
Pēc atdeva nelūdzams,
Sev kauniņu padarīja.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Ar brālīti dancāt gāju,
Rokāi nesu vaiņadziņu.
Dancājot man izkrita
Manis linšu vaiņadziņis.
Ritēdams aizritēja
Pie tās dēlu māmuļītes.
Gan sūtīju mīļus vārdus,
Gan ar daiļus preceniekus;
Neģeld mani mīļi vārdi,
Ne ar daiļi precenieki.
"Atnāc, meitiņ, rītāi agri,
Dabūs' savu vaiņadziņu!"
224 [Kabilē (Kld)].

24031.

Ar bāliņu dancot gāju,
Nokrīt zelta gredzentiņis;
Gredzentiņu meklējoti,
Nokrīt zīļu vainadziņš.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

24032.

Ar brālīti dancot gāju,
Pirkstā maucu gredzentiņu.
Ar brālīti dancojot,
Nokrīt zelta gredzentiņš,
Šķindēdamis noritēja
Pie tautieša kājiņām.
Tautiets saka uzņemdamis:
Tas ir manas līgaviņas.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 93 -

24033.

Ar māsiņu dancot gāju
Pēdējā vakarā;
Piemiņā lai palika
Šā vakara dancojums.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24034.

Ar meitām dancot gāju,
Naudu bēru zābakos [zābakā].
Saka meitas dancodamas:
Tam sudraba zābaciņi!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ar meitām dancot iešu,
Bēršu naudu aiz zābaka,
Teiks meitiņas dancodamas:
Tev, puisīti, zelta pieši!
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

2. Ar meitām dancāt gāju,
Naudu bēru zābakā.
Skan meitām sudrabiņš,
Man naudiņa zābakā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

24035.

Ar sievām dancot gāju,
Cepur' jēmu pazusē.
Saka sievas dancodamas:
Tis godīgs tēva dēls.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24036.

Bāleliņa istabāi
Dzelza grīda, vaŗa durvis;
Man tērauda zābaciņi,
Šķiļ uguni dancodams.
216 [Ventspilī].

240361.

Danču dančus es izvedu,
Bāliņos dzīvodama.
Būt' dancīša neveduse,
Arājiņa nedabūtu.
2š.

24037.

Dancī pazinu,
Kas slinki dzīvā:
Kas viegli dancoja,
Tas slinki dzīvāja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Dancī meitu nolūkoju,
Kuŗa čakla, kuŗa lēna:
Kuŗa čakla dancītī,
Tā bij laiska darbiņā.
371 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24038.

Danco, danco, kunga meita,
Astes galu pacēluse!
Ja tu labi nedancosi,
Nocirtīšu astes galu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24039.

Danci danci, kunga meita,
Kaņepēju krekliņā!
Kundziņš ņēma mūs' māsiņu,
Mēs kundziņa gaspažiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24040.

Danco, danco, kunga meita,
Kaņepāju krekliņā!
Kur tu liki tēva naudu,
Kur māmiņas sudrabiņu?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24041.

Doncoj danci, kunga meita,
Kaņepēju krekleņā!
Najims tevis kunga dāls,
Nasauks tevis gaspažeņis.
4271 [Rēzeknes apr.].

24042.

Danci danci, kunga meita,
Kaņepāju lindrakos!
Būs tev vīrs zābakos,
Salāpītu kažociņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24043.

Danco, danco, muižu meita,
Auzu putra vēderā;
Lai būt' auzu, lai sēnalu,
Kad tik viegla dancotāja!
40-1 (Bigauņciemā).

24044.

Danco Dievs ar Pērkoni,
Es ar savu bāleniņu;
Pērkoņam visa zeme,
Man deviņi bāleniņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 94 -

24045.

Danco droši, bāleliņ(i),
Vai dancot(i) nedrīkstēji?
Vai tie tavi zābaciņi
Smilgām šūti, sabirzuši?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Danco, Jānīti,
Netaupi zābakus!
Vai tavi zābaki
No piķa šūti?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Danco, brālīt,
Sper savas kājas!
Vai tev zābaki
Dadžu lapu šūti?
Roņādu zābaki,
Stīgām šūti.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

240451.

Danco ierbīte,
Dui pieši kājē;
Man ar dui pieši,
Dui zābaciņi.
224 [Kabilē (Kld)].

24046.

Danco, māsiņ,
Gan skaiški pieder:
Spīd tava jostiņa,
Viz vaiņadziņš;
Tautiets kaktā
Pagreiži raugās.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Danco, māsiņ,
Spīd tava jostiņa;
Tautiets kaktā
Raudzījās.
Raugies, neraugies,
Nebūšu tava,
Jau biju salūgta,
Saderēta,
Jau miju variņu
Pret sudrabiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

24047.

Danco, māsiņa,
Spīd', vaiņadziņi!
Tā tava pēdēja
Spīdēšana.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24048.

Danco mani bāleliņi,
Šķindēj' pieši, rīb zābaki;
Pretī lēca tautu meita,
Kā lapiņa drebēdama.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

24049.

Danco, meita, pa kazacki,
Šogad vīra nedabūsi;
Citu gadu gan dabūsi
Teļa putras strēbējiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24050.

Danco spriši, jauna meita,
Nemet kuzmu mugurā;
Še ir pulka jaunu puišu,
Kas redz tevi dancojot.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

240501.

Dancā viegli, man' māsiņa,
Ar tām glāza korpītēm!
Tautu meita nedancāja,
Tai nebija glāza korpes.
224 [Kabilē (Kld)].

24051.

Danco viegli, tautu meita,
Nemet kupŗa mugurā:
Negrib mani bāleliņi
Ar kuprīti dancojam.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Danco viegli, jaunā mārša,
Nemet pumpas mugurā,
Lai bāliņi nedomā,
Kupru sievu atveduši.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

24052.

Dancojati, kāzenieki,
Panaksnieki nedancoja:
Panaksnieku meitiņām
Nava kurpju kājiņā.
40-1 (Bigauņciemā).

24053.

Dancojiet, panāksnieki,
Jums skanēja sudrabiņš;
Kāzu ļaudis nevarēja
Ar tiem skārda kleķeŗiem.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 95 -

24054.

Dancojot nokrita
Mans vaiņedziņš,
Uzņēma tautietis
Mīlēdams.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

240541.

Dancāt ietu, dancāt ietu,
Nav tīkama dancātāja;
Tēvs ar māti, dēls ar meitu,
Es ar savu līgaviņu.
224 [Kabilē (Kld)].

24055.

Dancot gāju, nevarēju,
Mati gaŗi karājās.
Ņēmu matus uz muguras,
Nu bij viegla dancošana.
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

24056.

Dancot gribu, dancot gribu,
Nav tīkama dancotāja;
Kājas vien kustināju,
Aiz galdiņa sēdēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

24057.

Dancot gribu, spēlēt gribu,
Aiz tautieša nedrīkstēju.
Par tautieti nebēdāju,
Še ir mani bāleliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Dancot ietu, riņķot ietu,
Aiz tautieša nedrīkstēju.
- Ej, māsiņa, nebēdā,
Piln' istaba bāleliņu!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24058.

Dancot vedu sav' māsiņu,
Vedu dižu, vedu mazu;
Dižu vedu rādīdams,
Mazu vedu mācīdams.
216 [Ventspilī].

24059.

Dancot vedu tautu meitu,
Padusēi sitināju.
Bij ļautiņi parunājši,
Ka tā mana līgaviņa;
Būt' zinājis, ka tā mana,
Vēl jo labi sitinājis.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Dancāt vedu tautu dēlu,
Liegi liegi sitināju.
Bij ļautiņi parunājši,
Ka tas mans arājiņš;
Kad zinātu, ka tas būtu,
Vēl jo liegi sitinātu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24060.

Dietu, dietu, jaunas meitas,
Nesēdētu soliņā!
Diezgan vecu māmuliņu
Soliņāi sēdētāju.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24061.

Dievers māršu dancot veda,
Solīj' simtu vāverīšu.
Ne no krēsla necēlās,
Kamēr cauni pasolīja.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

24062.

Dejami, lecami,
Krokainīši,
Lai tie paldaiņi
Lūkojāsi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24063.

Dejat, brāļi, zābakiemi,
Lai rīb tautu istabiņa;
Sit, māsiņa, plaukstiņāmi,
Lai skan tavi gredzeniņi!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lecat, brāļi, kam zābaki,
Lai trīc tautu istabiņa;
Sitat, māsas, plaukstiņās,
Lai skan griezti gredzentiņi!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

24064.

Deju, deju, lecu, lecu
Zilajos lindrakos.
Uz tā puiša deju, lecu,
Kas dancoja zābakos.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24065.

Dipa dipa zābaciņi
Apaļiem dibeniem!
Jūdam devu sav' māsiņu,
Ņēmu Jūda preilenīti.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 96 -

1. Klabu klabu zābaciņi
Apaļiemi dibeniem!
Kundziņš jēma mūs' māsiņu,
Mēs kundziņa jumpraviņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24066.

Dipu dipu zābaciņi
Apaļiem dibeniem;
Tā dipēja sudrabiņis
Tautu galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24067.

Dižu radu sievu ņēmu,
Lepni gāja dancojot;
Kas tā tāda maza rada,
Kā ķēvīte čunčināja!
206 [Kuldīgas apriņķī].

24068.

Dzēru alu, nepiedzēru,
Kā piedzēru brandavīna;
Kūlu riju, nepiekusu,
Kā piekusu dancodams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

24069.

Eima pašas, māsiņas,
Dancīšu vesti:
Ciema puiši slinki,
Brālīši mazi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24070.

Eim' pašas, māsiņas,
Gaŗu danču vest:
Brālīši nogājši
Līdumu līst,
Līdumu līst,
Plēsumu plēst.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24071.

Ej dancot, jaunā mārša,
Laid man kājas noredzēt:
Ja ies kājas šurpu turpu,
Tad būs' laba sameniece;
Ja ies kājas eideniski,
Tad ne laba kalpa sieva.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

24072.

Ekur laba dancošana
No durviemi uz dibenu!
Ko tā riņķu dancošana,
Tā bij ļaužu smīdīšana.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pa pāŗam, pa pāŗam,
Ekur laba dancošana!
Ko tā riņķu riņķošana,
Tā bij ļaužu smīdīšana.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24073.

Ekur meitas danci grieza
Kā to vasku skrituliņu;
Ekur puiši raudzījās
Kā pelēki vanadziņi.
338 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24074.

Es būt' danču vedējiņa,
Kaut tā bērna man nebūtu!
Lieku bērnu pasolē,
Sāku dančus ritināt.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24075.

Es būt' laba dziedātāja,
Būt' man dziesmu sācējiņš;
Es būt' laba dancotāja,
Būt' man danču vedējiņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Es būt' danču dancotāja,
Kaut man gūžu nesējiņš;
As būt' māļu malējiņa,
Kaut dzirnavu griezējiņš.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24076.

Es jums lūdzu, dieverīši,
Lēni māršu danciniet:
Gan jūs paši redzēsiet,
Būs pēc kāzu krustībiņas.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Zēni zēni, delverīši,
Jauno māršu diet vediet!
Vai jūs akli neredziet:
Būs pēc kāzām krustībiņas.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24077.

Es pametu brāliņos
Zelta griestus, vaŗa grīdu;
Es atradu tautiņās
Akmen' plāna vidiņē.
Kā bij manim še dancot, -
Akmens plāna vidiņē!
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 97 -

24078.

Es savu māsiņu
Dancot vedu;
Rādīšu tautām,
Vai nav kliba.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

24079.

Es tev lūdzu, bāleliņ,
Dancī meitu nelūko:
Kuŗa viegli danci griež,
Tā ir kūtra darbiņā;
Kuŗa lēni danci griež,
Tā ir čakla darbiņā.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

1. Dancītī, brāleliņi,
Nesaveri līgaviņu:
Kuŗa viegli danci grieza,
Grūti grieza dzirnaviņas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Noraugies, brāleliņ,
No dancīša līgaviņu:
Kuŗa danci viegli rāve,
Tā raus viegli dzirnaviņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

24080.

Gan laba māršiņa,
Bet viena vaina:
Tik tās vainiņas,
Izplaku dancoja.
224 [Kabilē (Kld)].

24081.

Gana viegli to danci
Nodancoju;
Dievs dod mūs' māsai
Tik vieglu mūžu.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24082.

Griež dancot, bāleliņ,
Ar to lielu žēlumiņu,
Kam iedevi mūs' māsiņu
Rutku putras strēbējam,
Rutku putras strēbējam,
Gauž' asaru dzērējam.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

1. Griezi danci, bāleliņ,
Tā lielajā žēlumā:
Mēs māsiņu iedevuši
Rudzu putru strēbējam.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

24083.

Griez, Madīte, lielu riņķi
Savā tēva istabā;
Tev pieder tēva nams,
Tev tā tēva istabiņa.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24084.

Griezietās, dūdaļnieki!
Nu liepiņa dieti gāja,
Nu liepiņa dieti gāja
Ar vysām pazaerēm.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

24085.

Guba sēd, guba sēd,
Kas to gubu kustinās?
Kas to gubu kustinās,
Pieci mārki jāmaksā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24086.

Guruši guruši
Brūtgāna brāļi!
Vedami dīķī,
Izpeldināmi;
Vedami kalnā,
Izvēsināmi.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

1. Gurušas gurušas
Panāksnieku meitas!
Vedamas dīķī,
Izpeldināmas;
Vedamas kalnā,
Izvēdināmas.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24087.

Guruši guruši
Dancotāji!
Kā tie negura,
Ēst gribēdami!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

24088.

Īstaju brālīti,
Ved māsu dancot,
Trīsreiz apgriez,
Dod tautu rokā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Īstais brālīti,
Ved māsu dancot;
Izdancinājis,
Dod tautu rokās!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

- 98 -

24089.

Jaunas meitas, jumpraviņas,
Danču vest, danču vest!
Veci vīri, pāteriņi,
Riju kult, riju kult!
Vecas sievas, māmulītes,
Rudzu malt, rudzu malt!
(?).

24090.

Kā es varu še dancot,
Akmens plāna vidiņā?
Kā es varu še dzīvot
Ar tik sīvu tēva dēlu?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24091.

Kā gāju namā,
Tā griezu riņķi,
Pus riņķa namā,
Pus istabā.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

24092.

Kad es biju jauna meita,
Es bij' danču vedējiņa,
Uz šķiliņas danci vedu,
Uz dāldeŗa apsagriežu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24093.

Kad es gāju danču vesti,
Man spēlmaņa nevajaga:
Man kājiņas bungas sita,
Mute pūta stabulīti.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24094.

Kājas manas, kājas manas
Dancot grib, dancot grib!
Sirsniņ' mana, dvēselīte
Vīru grib, vīru grib!
226 [Kandavā (Tl)].

24095.

Kačs kuoju nūlauz'e
Kaimiņu kuozuos.
Kurs vonogs kačeiti
Doncuotu dzyna!
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

24096.

Kālab panāksti
Diet nevarēja?
Circeņi kājiņas
Izlupinājši.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Kam tas Jēpītis
Izplāšus danco?
Circeņi cisciņas
Izrubinājši.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24097.

Kalnaina, lejaina
Taut' istabiņa;
Diedama, lēkdama
Salīdzināju.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Cinaiņa, celmaiņa
Taut' istabiņa;
Gan manas kājiņas
Nolīdzinās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

24098.

Kam, tautieti, kaldināji
Vaŗa grīdu klētiņā?
Man nebija zelta kurpju,
Ko variņu rībināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24099.

Kam ņēma svešļaudis
Mūs' meitas dancot?
Kam savas taupīja,
Zemvēderītes?
226 [Kandavā (Tl)].

24100.

Kas kaitēja mūzikantiem,
Ka tie labi nespēlē?
Vai tiem trūkst dancotāju,
Vai spēlēt nemācēja?
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24101.

Kas kurpēm, zābakiem,
Tie dancot(i) nemācēja;
Es ar kārklu vīzītēmi
čabināt čabināju.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Kam bij kurpes, tas nedeja,
Kam zābaki, nedrīkstēja;
Es ar kārklu vīzītēm
čibu čabu čabināju.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 99 -

24102.

Kas tā tāda vācu brūte,
Ar apsegu dancātāja?
Vai redzēs, vācu brūte,
Vai būs vācu dāvaniņas.
224 [Kabilē (Kld)].

24103.

Kas tie tādi kazlēniņi,
Lēca, ļipas mētādami?
Tie nebija kazlēniņi,
Tie bij Rīgas jaunikungi,
Tie bij Rīgas jaunikungi
Viksētiem zābakiem.
226 [Kandavā (Tl)].

24104.

Kas tie tādi spēlētāji,
Dūmu tauŗu pūtējiņi?
Ja nevaid dūmu taure,
Ņemat vecu zābaciņu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24105.

Kas tur dūc, kas tur rīb,
Kas zemīti trīcinava?
Mūs' bāliņis, mūs' māsiņa,
Tie to zemi trīcinava.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

24106.

Ko bij man še dancot,
Akmins plāna dibenā?
Ko bij man še lūkot,
Visi alus dzērājiņi?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

241061.

Ko tas Jānītis
Tik augstu lēca?
Circenis iekoda
Kreisē ciskē.
224 [Kabilē (Kld)].

24107.

Kraties, kraties,
Drabeņu baļļa!
Sprāgs tavas stīpiņas,
Birs drabenītes.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

24108.

Krodzenieku krodzenieku,
Mūzikantu mūzikantu!
Lai kājiņas pakratām,
Lai blusiņas izkratām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24109.

Krustamāte man iedeva
Dancājamu rinduciņu;
Tautu dēlis dancināja,
Pie stērbeles turēdams.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24110.

Krustimi dejami,
Krustimi lecami,
Krustimi darīta
Šī istabiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24111.

Kur man bija diet un lēkt,
Kur zobenu žvadzināt?
Vecas vien vecenītes
Tās māsiņas panaksnieces.
1311 [Apē (Vlk)].

24112.

Kur palika muzikanti,
Ka nedzird spēlejam?
Muzikanti kambarē
Ar meitem bučojes,
Ar meitem bučojes,
Ar sudrab' lielijes.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24113.

Ku(r) palika mūzikanti,
Ka nedzirdu spēlējam?
Vai būs žurkas nokodušas,
Ievilkušas midzenē?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24114.

Kur, skuķīt(i), mēslus liki,
Tu slaucīji istabiņu?
Man nokrita zelta pieši,
Ar meitām(i) dancojot.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1181 [Dūres pagastā (Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)],
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kur, meitiņ, mēslus liki,
Tu slaucīji istabiņu?
Man vakar nokrituši
Div' sudraba gredzeniņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Kur slotiņa, kur slotiņa?
Jāslauk' tautu istabiņa:
Man nokrita gredzeniņš.
Ar tautām dancojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 100 -

24115.

Kur tas mūsu jaunais svainis,
Ka tas mūs diet neved?
Ap pakšķiem dauzījās
Ar vecām draudzenēm.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24116.

Kur tie mani dieverīši,
Ka tie mani diet neveda?
Kad neveda dieverīši,
Vediet paši, bāleliņi!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24117.

Kur tie mani dieverīši,
Ka tie mani diet neveda?
Man sasvīda raibi cimdi,
Azotēi glabājot.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

1. Ai svaini svaini,
Ved svaines dieti!
Man pupīši nosvīduši,
Cimdus, zeķes glabājot.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

2. Ai svainīti pundurpūsli,
Kam tu mani diet nevedi?
Sasvīst man raibi cimdi,
Pie pupiem stāvēdami.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

3. Kur tas mūsu jaunais svainis,
Kad dancoti man' neveda?
Man sasvīda raibi cimdi,
Aiz jostiņas stāvēdami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24118.

Ļaudis mani lēnu sauca,
Ka es daudzi nerunāju;
Es izspēru klētī grīdu,
Ar tautieti dancodama.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

24119.

Liela liela, cēla cēla
Mana tēva istabiņa.
Samāvos trejus brunčus,
Apgriežos ritenī.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

24120.

Lecat, puikas, lecat, puikas,
Uz tām ciema meitiņām!
Smuki skuķi, smuki pupi,
Kaņepēju lindraciņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24121.

Leciet, zēni, leciet, zēni,
Gan jūs rītu maksāsiet,
Gan jūs rītu maksāsiet
Ar veciem dāldeŗiem!
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

24122.

Lēcu, lēcu, deju, deju
Īsajos lindrakos;
Tam puišam žēl darīju,
Kam nav savas līgaviņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

24123.

Lustītēmi nevarēju,
Jauna vīra dabūjuse,
Izdancoju pagalmiņu
Kā ar jaunu kumeliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Pasaņēme mans brālīts
Triju gadu līgaviņu;
Ringu ringu pa tīrumu
Kā ar jaunu kumeliņu.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

241231.

Māk arī, māk arī
Sila Kačas diet!
Pa priekšu rudaļa,
Pelēķe pakaļ,
Visupēc izlēca
Strīpainīte.
224 [Kabilē (Kld)].

24124.

Māk māk Anniņa,
Nemāk Jozītis:
Anniņa kā lapsa
Līkumus meta,
Jozītis kā vilks
Tiešām vien.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24125.

Māk meitiņas riņķus griezt,
Māk līkumus līkumot;
Audekliņu nemācēja,
Tas tecēja čokarē.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Māku diet, māku lēkt,
Māku dančus ritināt;
Kad iesēdu audeklā,
Vells rauj dzijas čokurā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 101 -

24126.

Māte lika raķi [vaķi?] griezt,
Puiši veda dancot.
Saspeŗ vells visu raķi,
Labāk iešu dancot!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

24127.

Māte cepa graznus raušus,
Graznus viesus gaidīdama.
Buki vien sajājuši,
Danco, ļipas izcēluši.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24128.

Man korpes kājā,
Rakstītas zeķes;
Tik tādi plukatas
Dancot veda.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24129.

Man māmiņa noauduse
Dancojamu rinduciņu:
Zīdu, samtu sametuse,
Sudrabiņu ieauduse.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

24130.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklītis;
Kur bij man apgriezties,
Tādai siena gabanai?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Maza tautu istabiņa
Kā zvirbuļa perēklīts:
Vēru durvis, spēru kāju,
Skatos, - pate istabā.
Visus griestus izslaucīju
Ar vaiņaga cekuliņu.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

24131.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts.
Kur bij man riņķi griezt
Ar deviņi bāleliņi?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24132.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa [zvirbuļa]
perēklīts;
Kur būs manim riņķi griezt,
Kur māsiņu dancināt?
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

24133.

Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Kur bij man riņķi griezt,
Kur rociņu vēcināt?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 32 [Paltmalē (Līgatnes pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Maza tautu istabiņa
Kā cīruļa perēklīts;
Kur bij man diet un lēkt,
Kur zobenu vēcināt?
121 [Gulbenē (Md)].

2. Zema tautu istabiņa
Kā tā žurku lamatiņa,
Nevarēju stāvu lēkt,
Ne rociņas cilināt.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

24134.

Mazajam brālītim
Tēraudiņa zābaciņi;
Tautiņām vaŗa plāns,
Šķiļ uguni dancojot.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Man' bāliņa istabā
Dzelža grīda, vaŗa durvis;
Man tērauda zābaciņi,
Šķiļ uguni dancodams.
216 [Ventspilī].

2. Mazi mani brāleliņi,
Tēraudiņa zābaciņi;
Akmeņaina tautu zeme,
Guni šķīla staigājot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24135.

Mauc, brālīti, baltus cimdus,
Ved māsiņu dancināt,
Lai māsai baltas avis,
Visu mūžu dzīvojot!
224 [Kabilē (Kld)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24136.

Mauc, brālīti, piķa cimdus,
Ved to kraupi dancināt,
Lai tā kraupe nepielipa
Pie tavām rociņām!
224 [Kabilē (Kld)], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24137.

Meitas mani dancot veda,
Manas naudas gribēdamas.
Situ plaukstu pie zābaka,
Lai tek nauda dibenā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 102 -

24138.

Meitiņas, māsiņas,
Aunieti kājiņas,
Būs jums šovakar
Lēcieniņš:
Vilciņš aizveda
Lapsiņas meitiņu,
Sila mala trīcēja
Dancojot.
Gan bija koklīšu,
Gan stabulīšu,
Gan bija meitiņu
Dancotāju.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

24139.

Minami, minami
Māsiņas pēdas,
Lai aug cit's māsiņ's,
Tai vietiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24140.

Minēšu brālīša
Kāziņas dzēris:
Korpēm pārnesu
Štripiņas vien.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

24141.

Mūs' māte dancāja,
Kā līksti liec;
Svešs tēvs danco,
Kā vilks bizā.
Lec, mana māmiņa,
Pamācīdama!
226 [Kandavā (Tl)].

24142.

Mūs' māte māk diet,
Svešs tēvis nemāk;
Mūs' māte vadāja
Kā vērsi saitē.
226 [Kandavā (Tl)].

24143.

Mūsu meitas, dzeltainītes,
Uz dāldeŗa riņķi griež;
Panāksnīcas, kluču muldas,
Uz pūrvietas nevarēja.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24144.

Andrejs danco
Kā kumpa kaķe;
Vēl mana kaķīte
Lokāka bija.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24145.

NN-am viena meita,
Tā ciemā(i), tā sētā(i):
Ciemā(i) danču vedējiņa,
Mājā(i) mālu minējiņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24146.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi istabā:
čigān' tēvis mūs' māsiņu
Par istabu dancināja.
226 [Kandavā (Tl)].

24147.

Ne ar vienu nedancoju,
Kā ar savu bāleliņu;
Brālītim pieši skan,
Man dižaji sudrabiņi.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

1. Ne ar vienu nedancāju,
Kā ar savu bāleniņu;
Brālīšam zelta josta,
Man dižanis sudrabiņis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

24148.

Nebēdāju tās korpītes,
Kas noplīsa dancājot:
Brālīts man korpenieks,
Māte drāšu vērpējiņa.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24149.

Jēma mani diet,
Atrada klibu,
Iesvieda kaktā,
Ka noplaukšķēja.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

24150.

Nu klusa palika
Tautaitu istaba,
Ne nu spēlē,
Ne stabulē.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

24151.

Ozoliņis dieti gāja,
Liepu veda rociņā;
Ozolam raibi cimdi,
Liepai balta villainīte.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

- 103 -

24152.

Paldies saku māmiņai
Par to kuplu lindraciņu!
Dancodama tautu dēlu
Stērbelēsi sitināju.
206 [Kuldīgas apriņķī].

1. Šuj, māmiņa, rinduciņu
Deviņām vīlītēm,
Lai es varu tautu dēlu
Stērbelēs sitināt!
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

24153.

Panāksti dancoja,
Žagari bira,
Nabagi žagaru
Lasītāji.
Māsiņas dancoja,
Vizuļi bira,
Bāliņi vizuļu
Lasītāji.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 359 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Brālīši dancoja,
Naudiņa bira,
Nabagi naudiņas
Lasītāji.
Māsiņas dancoja,
Vizuļi bira,
Brālīši staigāja
Lasīdami.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Kāzenieki dancoja,
Žagari bira;
Māsiņa dancoja,
Vizuļi bira.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

3. Precnieki brauca,
Žagari bira,
Ubagi žagaru
Lasītāji.
Māsiņa bēga,
Vizuļi bira,
Bāliņi vizuļu
Lasītāji.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24154.

Panāksti dancoja,
Siseņi bira;
Vedēji dancoja,
Sudrabs bira.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

24155.

Panāksni panāksni,
Kur jūsu luste?
Kur jūsu bungas,
Kur stabulītes?
Man pašam kājiņas
Bungāt bungā,
Man pašam lūpiņas
Stabulēja.
18 (Kliģenē).

1. Kāznieki kāznieki,
Kur jūsu luste?
Kur jūsu bungas,
Kur stabulītes?
Ja nav bungu, stabulīšu,
Pūšat āža ļipiņā!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

24156.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kāda jūsu līksme bij!
Vai bij dūkas, vai bij plēšas,
Vai sivēnu kviecināt?
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24157.

Paši divi malti gāja,
Smalku miltu gribēdami;
Paši divi dancot gāja,
Smuku bērnu gribēdami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

24158.

Pate māte plāniņu
Iedancoja,
Neļāva tautām
Piepļikstināt.
226 [Kandavā (Tl)].

241581.

Pats ar pašu dieti gāja,
Dievs dos miežu vasariņu;
Dievs dos miežu vasariņu,
Dzersim alu dziedādami.
224 [Kabilē (Kld)].

24159.

Pērkoniņis rībināja
Visu gaŗu vasariņu.
Rībi, brāļu istabiņa,
Jele šādu vakariņu!
224 [Kabilē (Kld)].

24160.

Pierkstainīšus vien adīju,
Pa liepienu ganīdama;
Brāļus vien dancināju,
Pa tautām staigādama.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

- 104 -

24161.

Pūtiet dūdas, nepūtiet,
Man to dūdu nevajaga:
Man pašai div' brāliņi
Pijolīšu griezējiņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

24162.

Pūtiet visi, ciema kaķi,
Ar tām vaŗa stabulēm!
Nu dancos panāksnieki
Darvotām biksītēm.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

24163.

Pumpaini, vācieti,
Nāc, iesim dancot!
Tev šķind pumpiņas,
Man sudrabiņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

24164.

Zābak, manu zābaciņ,
Kā es tevi dancināju!
Tava vara šūtin šūta,
Tava durstīt sadurstīta.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

24165.

Sakās panāksti
Diet nemākoti:
Tā dej, tā lec
Kā putra katlā.
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24166.

Sargies, mana māmuļīte!
Nu gūs tevi sveši ļaudis,
Nu gūs tevi sveši ļaudis
Gaŗā danča galiņā.
226 [Kandavā (Tl)].

24167.

Sargies, mūzikant!
Nu tevi kārs
Ar linu šķiedru,
Ar vilnas sprogu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24168.

Saulīt' mazu gabalīnu,
Man notika nelaimīte:
Man nokrita zelta pieši,
Ar meitāmi dancājot.
158 (Nīcā).

24169.

Šaurs tautu namiņš,
Šaura istabiņa,
Nav maniem svārkiem rūmes,
Kur vēl pate grozīšos?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24170.

Šķetin' diegu, mūs' māsiņ,
Tin vienē kamolē:
Taut's dēl' muz'kantiem
Visas zeid's notrūkuš'.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

24171.

Šļukas brukas, griežaties
Vienu pusi istabā!
Nu māsiņa dietu gāja
Ar saviem bāliņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Šķiŗaties, niši naši,
Katrāpus istabiņas,
Lai man vaļa grozīties
Ar saviem bāliņiem!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24172.

Sitiet bungas, bāleliņi,
Pūtiet daiļas stabulītes!
Cimdiem rakstus izadīju,
Bungu rakstus klausīdama.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24173.

Sitat bungas, bundzenieki,
Sapūšat stabulītes!
Nu māmiņa godu dara
Pēdīgami dēliņam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Sitiet bungas, bundzenieki,
Sapūtieti stabulītes!
Nu atvede pastarīti
Pirmajami dēliņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

24174.

Skatātiesi, jauni puiši,
Kā meitāmi kājas gāja:
Tā meitāmi kājas gāja
Kā tie vaska rituliņi.
Skatātiesi, jaunas meitas,
Kā puišiemi kājas gāja:
Tā puišiemi kājas gāja
Kā tie dubļu rituliņi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

- 105 -

1. Skataities, jaunas meitas,
Kā puišiem kājas iet:
Tā puišiem kājas iet
Kā tie ratu ritentiņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

2. Skatāt, ļaudis, redzat, ļaudis,
Kā māršīni kājas iet:
Klišu klišu, lumzu lumzu,
Kā tie veci ritenīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

24175.

Spēlē, manu spēlmanīti,
Older(?) šādu vakariņu!
Es tev došu cimdu pāri
Par vakara spēlējumu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

24176.

Spēlē, manu spēlmaniņ,
Spēlē šādu vakariņ'!
Es tev došu spēles naudu
No tā paša mazumiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24177.

Spēlē pieci spēlmanīši,
Nav neviena dancotāja;
Spēlē mani bāleliņi,
Es, māsiņa, dancotāja.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

24178.

Spēlē, spēlmani,
Pūt stabulīti,
Cel mūsu māsiņu
Lielā godā!
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24179.

Spēlēji, spēlmani,
Pūš stabulīti!
Jau manas kājiņas
Dīžāti dīžā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

24180.

Spēlējat, spēlmanīši,
Vēl jel šādu vakariņu!
Es jums došu spēļu kreklus,
Līdz zemei norakstītus.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

24180v1.

Spēlējat, spēlmanīši,
Vēl jel šādu vakariņu!
Es jums došu linu kreklu
Ar pakulu piedroknēm.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

24181.

Spēlmani, brālīti,
Jem līgaviņu!
Kur liksi spēlnaudu
Bez līgaviņas?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

24182.

Spālman'eitis cymdu prosa, -
Kur man beja cymdus jemt'?
Tu spēlēji, es dancuoju,
Daram laika nagūlovu.
435 [Latgalē].

24183.

Stādīju ozolu
Plāniņa vidū,
Lai čabē lapiņas
Dancojot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

24184.

Strupi, resni panākstiņi,
Tie tupeļu kasītāji;
Smuidri, gaŗi vedājiņi,
Tie bij danču griezējiņi.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

24185.

Sūta mani sveši ļaudis
Istabā kula mīt.
Miniet paši, sveši ļaudis,
Kam cūkām racināt!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24186.

Zupu zupu meitu māte,
Treji svārki mugurā;
Vakar lēca dēlu māte,
Viens pakula rinduciņš.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Danco viegli mūs' māmiņa
Ar tām glāzu kurpītēm;
Vakar lēca dēlu māte
Ar tām kārklu vīzītēm.
226 [Kandavā (Tl)].

241861.

Svainīts mani dancot veda,
Raibu cimdu gribēdams;
Es, svainīti, tev iedevu
Raibu cimdu adītāju.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

- 106 -

24187.

Svainīts mani dancot veda,
Raibus cimdus gribēdams.
Tev, svainīt, raibi cimdi,
Man gaužajas asaras.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

24188.

Svainis mani dancot veda,
Cimdu pāru gribēdams.
Ne man cimdu, ne man zeķu, -
Dancot man gribējās.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

24189.

Svainīts mani diet neveda,
Šķiet, man cimdu neesot;
Man cimdiņi savēlās,
Azotē gulēdami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Man' svainīts diet neveda,
Šķiet cimdiņu neesam;
Man cimdiņi azotē
Jau pelēt sapelēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

24190.

Svainīts mani dietu veda,
Cimdu, zeķu gribēdams;
Ne man cimdu, ne man zeķu,
Pupi vien azotē.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

24191.

Tas bij traks cilvēciņš,
Kas ganiņu dietu veda;
Jau ganiņš ganos lēca
No apara aparā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

24192.

Tautām bija glāza grīda,
Kankaraina istabiņa,
Slīdēj' kāja dancājot,
Kankars rāva vainadziņu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

24193.

čaukstēt čaukst, nerībēja,
Pastalām dancojot;
Dancos mani bāleliņi,
Tie zemīti rībinās.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

24194.

Tik tāds lācis
Tas dižvedējs!
Nu kārta lācim
Plānā iet.
Tik tāda lapsa
Tā dižvedēja!
Nu kārta lapsai
Plānā iet.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

24195.

Tik vien lūdzu, saimenieki,
To par ļaunu neņemiet!
Drusciņ vien palustēšu
Istabiņas vidiņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

24196.

Tūdaliņ, tagadiņ
Pastarnieki dancos;
Cits ar kurpēm, cits ar vīzēm,
Cits ar basām kājām.
Es ar būtu līdza lēcis,
Mana kurpe pušu.
Ņem to siksnu, sien to kurpi,
Lec ar citiem līdza!
399 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tūdaliņ, tagadiņ
Pastalnieki dancos,
Vasku kurpes, zīžu zeķes
Knipelētiem rakstiem.
Tūdaliņ, tagadiņ
Pastalnieki dancos
Cits ar kurpēm, cits ar zeķēm,
Cits ar basām kājām.
Tūdaliņ, u.t.t.
Es ar būtu līdzi lēcis,
Mana kurpe pušu.
Tūdaliņ, u.t.t.
Ņem to siksniņ', lāp' to kurpīt',
Lec ar visām draskām!
1191 [Ēveles draudzē].

24197.

Uz dancīša tautu meita
Uz skriemeņa apsagrieze;
Uz darbiņa nestāvēja
Manas vecas māmuliņas.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

24198.

Uzaugu dižmaņa,
Brammaņa meita,
Velk' svārku uz svārka,
Jož' platu jostu,
Aizbāžu aiz jostas
Atslēgu buntu;
Jo lecu, jo šķind,
Jo tika lēkt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 107 -

24199.

Užu užu vedējiņi,
Nedrīkstēja plānā iet;
Aiz galdiņa sēdēdami,
Kājas vien kustināja.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

24200.

Vedēji dancoja,
Ķimpuļi skanēja;
Panaksnieki dancoja,
Rubuļi skanēja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

24201.

Vedējiņi vedējiņi,
Vilks apēda spēlmanīti!
Mesim naudu, panāksnieki,
Pierksim paši spēlmanīti!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

24202.

Velc, brālīti, baltus cimdus,
Ņem māsiņu dancināt!
Nedošu tautām
Rociņu spiest,
Rociņu spiest,
Kājiņu mīt.
224 [Kabilē (Kld)].

24203.

Veca meita [bāba] dietu gāja,
Jauna vīra gribēdama.
Lec par sprīdi, lec par asi,
Jauna vīra nedabūsi!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Izputējsi! veca bāba,
Tavu vieglu dancošanu!
Lec par sprīdi, lec par soli,
Jauna puiša gribēdama.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

2. Veci puiši dietu gāja,
Jaunu meitu gribēdami;
Lec par sprīdi, lec par asi,
Jaunu meitu nedabūja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

24204.

Vecais tēvs apenīti
Glabā pūra dibenā.
Kad apenis dietu gāja,
Vis' istaba līgojās.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

24205.

Visi jēri, kazuliņi
Pavasari danci ved;
Man's nelaida māmuliņa
Ne rudeni padancot.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

24206.

Visi saka, visi saka,
Mana sieva laiska.
Lai ir laiska, kad ir laiska,
Ja tik labi danco.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

24207.

Viss par velti, viss par velti,
Puišiem skaista dancošana!
Vai tā tava līgaviņa,
Ko tik skaisti dancināji?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

24208.

Caur sienu dzirdēju,
Kur brāļi dancoja:
Skanēja piesīši,
Rīb zābaciņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. Aiz sienas sapratu,
Kur brāļi dancoja:
Skan pieši, zobeni,
Rīb zābaciņi.
224 [Kabilē (Kld)].

24209.

Caur sienu dzirdēju,
Panāksni dancoja:
čabēja vīzītes,
Nav zābaciņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

24210.

Cig cigu pijolīte,
Meitas gāja dancāt;
Tram tram dižā base,
Puiši lēca pakaļ.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 108 -

47164.

Ak tu Dieviņ, līpušēns [=deja],
Tas bij viegli izlecams;
Piecas cūkas, sešas kazas,
Tās bij grūti paganīt.
211 [Ļaudonas Md].

47165.

Ols ar konu, ols ar konu,
Mads ar boltu bičereiti;
Bruoļs ar mousu, bruoļs ar muosu,
Es ar sovu leigaveņu.
365 [Sakstagalas Rz].

47166.

Ar bālīnu dancot gāju,
Man nokrita gredzentīc;
Labāk metu gredzentīnu,
Nekā savu augumīnu.
192 [Kosas C].

47167.

Ar meitām dancādams,
Naudu bēru zābakā;
Meitām skan sudrabīns,
Man naudīna zābakā.
94 [Dunikas Lp].

47168.

Ar tautieti dancot gāju,
Pirkstos zelta gredzentiņi;
Pa vienam noritēja,
Ar tautieti dzīvojot.
345 [Remtes Tk].

47169.

Atīt kūmi, atīt znūti,
Atīt Jezups skripkuodams,
Jezups valk, skrypka skan,
Kūmi, znūti sīnā lāc.
35 [Baltinavas Abr].

1. Atīs svuots, atīs znūts,
Atīs Jūzups skrypkaunīks.
Jūzup Jūzup, grīz cik vari,
Lai tī kūmi luopuot suok.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47170.

Augstu, bruoleņi, taisot
Dīkamū ustabeņ',
Kur maņ beja dīki ļakt,
Kur rūciņas pacyluot.
389 [Silajāņu Rz].

47171.

Cierti maņ, garajam,
Garu prīžu ustobiņu,
Kur man bej dikti lēkt,
Kur rūciņas pacyluot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

47172.

Āža ragu pūtējam
Ellē mīt dvēselīte;
Vijolīšu spēlmaņam
Dievs mieloja dvēselīt'.
560 [Rīga ].

47173.

Baraviki skripkoj,
Makaviki doncoj,
Šaidi taidi lanskutāni
Vedja mani doncuot;
Es ar jīm naguoju,
Lobuok koktā pastuovēšu.
170 [Kapiņu D].

1. Baraviki grajuoja,
Grebēzeites skripkuoja.
Taidi šaidi ubodzāni
Vedja NN doncuot.
170 [Kapiņu D].

47174.

čaukstēt čaukst, nerībēja
Mums, plackām, dancājot.
Dancos mūs' maizes tēvi,
Rībēs visa istabiņa.
141 [Ivandes Kld].

47175.

Danca, danca, priež brūt,
Vējiš tev dancat ved.
329 [Popes Vp].

47176.

Danču danču priež brūt
Ar Āzputes Jepaciņ;
Jekapam brūn svārk,
Anne mēļs vilainits.
445 [Ugāles Vp].

47177.

Griežat ceļu, griežat ceļu,
Mēs ar Līzi dancosim;
Man pašam brūni svārki,
Līzei melni lindraciņi.
439 [Trikātas Vlk].

47178.

Dancājate, bāleliņi,
Jums piedere istabiņa!
Atnāks tautu pundurīši,
Atjems jūsu istabiņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 109 -

47179.

Dancojit, kas varit,
Es doncuot navarēju;
Es doncuot navarēju,
Maņ meitiņa klēpeitī.
Svīžu meitu pasūlē,
Eimu pate danča vastu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47180.

Danco, danco, kunga meita,
Kaņupēju krekliņā;
Kas tev vaines nadancot,
Pilns vādars baltas maizes.
239 [Lizuma C].

47181.

Doncoj icki, spēlej icki,
Man sīvicki svuotoicki.
Es nu pricki navaricki,
Pi krosnicki nūtupicki.
465 [Varakļānu Rz].

47182.

Dancuot guoju ar meitom,
Pīsit' kuoji vīnu vīt;
Soka meitas doncuodamas:
To ta puiss, to ta puiss!
365 [Sakstagalas Rz].

47183.

Doncoj, doncoj, krūga meita,
Kaņapuoju krekliņā,
Najams tevi kunga dāls,
Nasauks tevis gaspažeņas;
Pajems mani kunga dāls,
Pasauks manis gaspažeņas.
174 [Kārsavas Ldz].

47184.

Danci, danci, kunga meita,
Kaņepēju krekliņā!
Vai tu danci, vai nedanci,
Neņems mani bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

47185.

Danci, danci, kunga meita,
Kaņepāju krekliņā;
Ikām pati danci veda,
Cūk' apēda kukulīt'.
211 [Ļaudonas Md].

47186.

Danco, danco, kunga meita,
Kaņepīte vēderā,
Zīda kleita mugurā.
Kad piestiņa negrūdīs,
Tad vēderu nepildīs.
560 [Rīga ].

47187.

Danco, danco, kunga puisi,
Sarkan' putra vēderā;
Kas man deva tā dancot
Nātnajām biksītēm?
574 [Valka Vlk apr.].

47188.

Danci, danci, māmuļiņa,
Rudzu putra vēderā;
Viena pati raiba kleita,
Tā noplīsa dancojot.
605 [Skolas].

47189.

Doncoj, Laurīt, nadoncoj,
Nav nu tevja saiminīka;
Cik nu uoža duorzinīka,
Tik nu tevja saiminīka.
247 [Makašānu Rz].

1. Dancoj, Geleit, nadoncoj,
Na nu tevi saimiņīcas;
Cik nu kozis duorzinīcis,
Tik nū tevis saimiņīcis.
18 [Andrupenes Rz].

47190.

Doncoj, puika, tev pīdar
Ar jaunom meitiņom;
Pilni auļi zalta naudas,
Apleik seika sudobriņa.
168 [Kalupes D].

47191.

Dancodama augstu lēcu
Īsajos lindrakos,
Lai skatās tie puisīši,
Kam nav savas līgaviņas.
23 [Ārlavas Tl].

47192.

Dancodama es iegāju
Jaunu puišu istabā;
Kur bij man riņķi griezt,
Kur rociņas vīcināt?
141 [Ivandes Kld].

47193.

Doncuotulu, skreivuotulu,
Roga navā ozūtī;
Vylks nūnesja vucineņi
Ar vysim radzeņim.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 110 -

47194.

Dej, dej, meitiņa,
Skan, skan podziņa;
Rītā tevi vedīs
Pie skrondeļa dēla.
119 [Gaujienas Vlk].

47195.

Div žīd, resne Trīn,
Kas par viegl dancšan!
Ik uz stūr kope leic,
Vide kāj stirne.
445 [Ugāles Vp].

47196.

Dītu, lāktu, jaunas maitas,
Nasēdati benķīšūs!
Lai sēdaja vacas buobas,
Kam benķīši pīdarāj'.
607 [Iguanija].

47197.

Ej, puisīti, paspēlē,
Lai meitiņas padanco;
Lai tie brungi [brunči] platījās,
Lai tie puiki skatījās.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47198.

Ejat projām, panāksnieki,
Lai dancoja kāzenieki.
384 [Sēemūkšu C].

47199.

Es ar dzedu padoncuošu,
Munam dzedam raibas iuzas,
Malna jāra capureite.
604 [Dažādi iesūtītāji], 605 [Skolas].

47200.

Es ar meitām dancot gāju,
Naudu bēru zābakos.
Sak' meitiņa dancoda(ma):
Tev sidraba zābaciņ(i).
Kam bij kurpes, tas negāja,
Kam zābaki, nedrīstēja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47201.

Es, ar meitām dancot iedams,
Nasko kāru nagliņā.
236 [Līvānu D].

47202.

As ordamys, acādamys
Apleik grīžu vjeļēņeņu;
Apleik grīžu tautu mjeitu,
Ustobā doncuodams.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47203.

As bej ļela doncuotuoja,
Maņ atdevja spēļnīkam;
Jis spēlēja, es doncuoju,
Mjas vokoru nukavjām.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Es byut' lela doncuotuoja,
Man' atdeva skripnīkam;
Jis skripkuoja, es doncuoju,
Tī laiceņi nūkavēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47204.

Es mācēju danci vest,
Man spēlmaņa navaidzēja.
Audekliņu nemācēju,
Tas tecēja čokurā.
Vai tecēja, netecēja,
Gan es pati noaudīšu.
398 [Skrundas Kld].

47205.

Es seide, raudzjes,
Kā dance bāleliņ:
Šķinde pieš, rīb zābak,
Dance knaš bāleliņ.
445 [Ugāles Vp].

47206.

Gan dancāju, gan dancāju,
Nerībēja, neskanēja.
Kā rībēs, kā skanēs -
Māla plānis apakšā?
Kaut jel šādu vakarīnu
Sudrabīnu pagrīdotu.
282 [Nīcas Lp].

1. Gan dancāju, gan dancāju,
Kas rībēs, kas rībēs?
Mālu plāns, mālu plāns.
104 [Ēdoles Vp].

47207.

Gāju tautu istabā,
Metu spēles zem galdiņa,
Lai trīcēja, lai skanēja
Visa tautu istabiņa.
241 [Lubānas Md].

- 111 -

47208.

Izagrīžu stabuleiti
Nu ūzula žagareņa.
Sprišai skaņ stabuleitja,
Doncoj muna ļaudaveņa;
Veļ na skaņ, veļ na skaņ,
Stuovi muna ļaudaveņa!
170 [Kapiņu D].

47209.

Jauni puiši tai doncuoja,
Kai tū vosku tacynuoja;
Jaunas meitas tai vēŗās,
Kai rīkstiņš i lazdiņā.
414 [Stirnienes Rz].

47210.

Jūrmalnīca uzdancoja
Par piecāmi kapeikāmi;
Kad es būtu jūrmalnīca,
Es par desmit ne.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

47211.

Kaķi, ceļu rūmējat,
Div' ierbītes dancāt ies:
Viena bija dēlu māte,
Otra dēlu līgaviņa.
605 [Skolas].

47212.

Kam man stabuleišu,
Kam mans kripkeņu?
Man kuojeņas pašas
Danceiti vad.
236 [Līvānu D].

47213.

Kam tās man šūtas kurpes,
Ka neplīsa dancojot?
Kam tās man brāļa kāzas,
Kad es labi nadoncoju?
99 [Dzelzavas Md].

47214.

Kam šie pieši, zābaciņi
Klabināt klabināja?
Es ar kārklu vīzītēm
Švīkstināt švīkstināju.
241 [Lubānas Md].

47215.

Kas nu tovas doncuošonas,
Ka ar kuoji napīcērti?
Kas nu tovas mīļuošonas,
Ka tu maņa nabučuoji?
295 [Ozolmuižas Rz].

47216.

Kas spīdēja, kas vizēja
Mūzikantu pagaldē?
Mūzikanti krupi cepa,
Pie ausīm turēdami.
108 [Engures Tk].

47217.

Kas tā riņķu dancošana,
Tā ir nieka dancošana!
Šaini šaini, pa pāŗam,
Eku laba dancošana!
358 [Rugāju Abr].

47218.

Kas tev badys, ka es kūda,
Ka maņ kupris mugorā?
Taidu pošu daņci vežu,
Kai gorodys mamzuleite.
579 [Viļāni Rz apr.].

47219.

Knipu knapu man kurpīte,
Visu nakti dancājot;
Ne tās manas pašas pirktas,
Ne ar mana bāleliņa.
141 [Ivandes Kld].

47220.

Ko tā Anniņ(a)
Tik stāvi lec?
Iedūr' adatu
Kreisā ciskā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47221.

Kristaps mārgu dancināja,
Cimdu zeču gribādams;
Ni jai cimdu, ni jai zeču, -
Pliki ciči ozutē.
174 [Kārsavas Ldz].

47222.

Kur ellē mūzikanti,
Ka nedzird spēlējot?
Mūzikanti aizkrāsnē
No biksēm utis lasa.
605 [Skolas].

47223.

Ķīši, vēži, griežaties
Vieni paši istabā!
Nu māsiņa dieti ies
Ar saviem radiņiem.
72 [Cesvaines Md].

- 112 -

47224.

Lai smejās, kas smejās,
Es ar žydu padancovu;
Žydam zalta pakaveņi,
Man sudobra īlūceņi.
357 [Rudzētu D].

47225.

Lec labi, Anniņa,
Tu vari lēkt,
Ne tev kūlās,
Ne karājās.
141 [Ivandes Kld].

47226.

Lec, puķīte, dej, puķīte,
Tautu galda galiņā;
Sen tu biji pelējuse,
Tos panākstus gaidīdam(a).
605 [Skolas].

47227.

Ļauds ar ļaudim, ļauds ar laudim,
Es ar sovu buolileņi;
Es ar sovu buolileņi,
Divi symty ceļu grīzja,
Iz vaiņuga vārdamīs.
18 [Andrupenes Rz].

47228.

Man māmiņa izauduse
Docojamus lyndraciņš,
Zeilītēm apmatuse,
Pūdziņom nūauduse.
326 [Preiļu D].

47229.

Māk meitīna dančus vest,
Māk kājīnas stirināt;
Kad iekāpa audeklā,
Cilpās vien, blāķos vien.
94 [Dunikas Lp].

47230.

Metat, ļaudis, pa mārkami,
Pirksim jaunus mūzikantus;
Mūzikanti aizgājuši
Pār pasauli zirgus zagt.
514 [Zentenes Tl].

47231.

Mēs lecam, mēs dejam,
Mēs bāliņu godājam;
Nu izvilka tautu meitu
No drabiņu kubaliņa.
241 [Lubānas Md].

47232.

Nabadziņš dancāja,
Kulītes kratās,
Atpakaļ skatās,
Kāds kuls kratās.
427 [Tadaiķu Lp].

47233.

Ne ar vienu nedancāju,
Ar nabaga tēva dēlu.
Viņam šķinda zelta pieši,
Man sudraba gredzentiņš.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

47234.

Ne pie viena es negāju,
Kā pie liela mūzikanta;
Spēlē viņš, danco bērni,
Es ar līdzi priecājos.
373 [Sarkaņu Md].

47235.

Netīk man te dancot,
Akmens plāna dibenā;
Netīk man šit' skatīt,
Visi puiši piedzēruši.
378 [Seces Jk].

47236.

Neviens to neredzēj',
Kādus ērmus es redzēj':
Es redzēju panāksnieces
Ar lākturi dancojam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47237.

Nūtauļuoju bruoleņam
Dancī vīglu ļaudaveņ':
Vīgli danci ritynava,
Gryuši ruovja dziernaveņis.
326 [Preiļu D].

47238.

Jem, brālīti, Rīgas meitas,
Tās bij labas dancotājas:
Apdancās rudzu riju,
Nevajdzēs kumeliņu.
161 [Kabiles Kld].

47239.

Pa pāŗam, pa pāŗam,
Ne tie visi pa pāŗam!
Tēvs un māte pa pāŗam,
Maziņie vieni paši.
119 [Gaujienas Vlk].

- 113 -

47240.

Pa sileņu, pa sileņu,
Pa vuorisku duobuleņu;
Tī byus loba doncuošona,
I soldona bučuošona.
18 [Andrupenes Rz].

47241.

Padoncuošu ar vadaklu,
Ka byus vīgla doncojūt,
Ta byus meila dzeivojūt.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

47242.

Paldīs soku māmiņai
Par grumbuoju lyndraceņi;
Viļņus syta pa ustobu,
Ar tautom doncujūt.
593 [Rēzeknes apr.].

47243.

Paļdīs devu māmeņai
Par kuplim lindraceņim;
Kad es guoju doncuodama,
Vilnīts syta nū zam zemes.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47244.

Panāksnieki panāksnieki,
Kur jūsu luste, kur jūsu bungas?
Ja nav bungu, stabulīšu,
Pūšat āžu radziņā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

47245.

Paši divi dancot gāja,
Smukus bērnus gribēdami;
Tādi paši bērni būs
Kā citiem ļautiņiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47246.

Pati prieka nevarēju,
Skaistu puisi dabūjusi;
Pa tīrumu riņķi loku
Kā ar labu kumeliņu.
198 [Krustpils D].

47247.

Pats savu draudziņu
Dancot vedu,
Nedevu citam
Rokās spaidīt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

472471.

Neļaušu tautām
Rociņu spiest;
Rociņu spiest,
Kājiņu mīt.
197 [Krotes Lp].

47248.

Paviegli iesāku
Vaiņaga danci,
Lai mūsu māsā [māsai]
Pavieglis mūžs.
245 [Lutriņu Kld].

47249.

Peives znots uzdancoja
Par pīpīti tabaciņas;
Ja tu smuki nedancosi,
Tabaciņas nedabūsi.
605 [Skolas].

47250.

Pelēj'šas pelēj'šas
Panakstnieku meitas,
Netika puišime
Dancāt veste.
129 [Gudenieku Azp].

47251.

Plandaitiesi, gaŗi svārki,
Šīs dienīnas gaidījāt.
Viens stūris namā,
Otris istabā,
Vēl viens palika
Uz nama sliekšņa.
39 [Bārtas Lp].

47252.

Pret vējiņu danci griežu,
Lai tie brunči plivējās;
Lai tie brunči plivējās,
Lai tie puiši raudzījās.
99 [Dzelzavas Md].

47253.

Pūtiet, visi ciema kaķi,
Ar tām vaŗa stabulēm,
Lai dancoja panāksnieki
Darvotāmi biksītēm.
582 [Bauskas apr.].

47254.

Redz kur koši izskatās -
Brālis māsu dancināja;
Brālītim pieši skan,
Māsai sīki sudrabiņ'.
398 [Skrundas Kld].

- 114 -

47255.

Sak' manu svainīti
Diet nenākot:
Tā dēja, tā lēca
Kā ozoliņis.
. [Kā vepris maisā.]
560 [Rīga ].

47256.

Sak', skuķīte, kur tu bēri,
Kad istabu izslaucīji?
Man pazuda gredzentiņš,
Ar māsiņu dancojot.
245 [Lutriņu Kld], 398 [Skrundas Kld].

47257.

Sisens danco jūras malā,
Visa jūra nodimdēja;
Es dancoju ar jaunām meitām,
Kad ne lapa nečakstēja.
154 [Jaunvāles Vlm].

47258.

Syt kači bungys,
Panuoksni doncoj
Raibuom biksjem.
Voilaki kuojā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

47259.

Sitit, meitas, tripaciņi,
Nažāluojat kadaciņu;
Byus mīļais, byus jaukais,
Byus kadaku luopītoujs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Ciertit, meitas, tripaceņi,
Nažālojit bašmaceņu;
Byus mīlais, byus jaukais,
Byus jaunais zuobaceņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

47260.

Skanēt skaņi, vizēt viz
Jaunu meitu ustobeņa.
Maņ skanēja, maņ vizēja,
Ar dīveri doncojūt;
Dīveram zalta jūsta,
Maņ sudobra īlūceņi.
389 [Silajāņu Rz].

1. Tricēt tric, skanēt skaņ,
Ar dīverim doncojūt;
Dīveram skan vara pīši,
Maņ skaņ zalta gredzintiņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kam skanēja, kam zvuordzēja,
Ar dīveri doncojūt, ladū ladū;
Dīveram zalta spīši,
Man sudobra zuobaceņi, ladū ladū.
Es puorciertu zalta pīšus
Ar sudobra īlūkim, ladū ladū.
466 [Vārkavas D].

47261.

Skatāties, sveši ļaudis,
Kā vedekla rotājās:
Ja plikumu redzēsim,
Tad būs kupla dzīvošana.
127 [Grostonas Md].

47262.

Skaties, vīriņ, raugies, vīriņ,
Kā man stāv apakšbrunči,
Kā es deju, kā es lecu,
Kā es gūžas kustināju.
472 [Vecgulbenes Md].

47263.

Smuka smuka tā meitiņa,
Viegla viegla dancotāja.
Visi saka: smuka smuka,
Lai es vedu sētiņā.
Kad es vedu rijiņā,
Iet kā kaķe ņaudēdama.
200 [Kuldīgas Kld].

47264.

Spēlē čakli, spēlmanīti,
Namā vāra piena putru;
Ja tu čakli nespēlēsi,
Izvārīšu teļa putru.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

47265.

Spēlē, spēlmanīt,
Es iešu dancāt,
Dancā irbīte -
Divi pieši kājās,
Man divi pieši,
Divi zābacīni.
94 [Dunikas Lp].

47266.

Spēlē, spēlē, mūzikanti,
Tava tiesa nezudīs:
Ne man trūka zelta naudas,
Ne dzīparu darījumu.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

- 115 -

47267.

Stabulē, stabulniek,
Ja mācēji stabulēt;
Ja nemāki stabulēt,
Pūt savās biksiņās.
235 [Litenes Md].

1. Stabulei, stabulnīks,
Kaļi muoc stabulēt;
Ka namuoc stabulēt,
Līn ar vysu acjaplī.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

47268.

Šūn, māmiņ, man svārciņus
Deviņiem gabaliem,
Lai varēju riņķi griezt
Tautu dēla istabai.
224 [Lielvārdes Rg].

47269.

Tai sacēja tei Mileite:
Navā lobu muzykantu.
Klāvā mozi sivēniņi,
Tī ir lobi muzykanti.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47270.

Tas no Dieva grēku peln',
Kas ganiņu dancināja;
Gan ganiņš izdancās,
Kad gosniņas bizenēs.
605 [Skolas].

47271.

Tāvs ar dālu zuobokūs,
Muot' ar meitu kurpītēs;
Es ar sovu ļaudaviņu
Veizītēs čaukstynavu.
326 [Preiļu D].

1. Tāvs ar dālu postoluos,
Muote ar meitu veizītēs;
Es ar sovu ļaudaviņu
Kamašūs, kalošūs.
170 [Kapiņu D].

47272.

Til til, buciņ,
Ved kaz dancīt!
Ja nav tauriņ,
Jem kazs kājiņ;
Jem kazs kājiņ
Pa stebelīt.
445 [Ugāles Vp].

47273.

Tira-ram tira-ram,
Atdūd mani pisarami!
Muoku šyut, muoku vērt.
Muoku danci šļudzynuot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

47274.

Tirlir Līziņ'
Plānā danco;
Kārliņš spēlē
Galdgalā.
23 [Ārlavas Tl].

47275.

Trīnei, māsei,
Skalganu bize:
Kad gāja dancot,
Skalgani grabēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

47276.

Tī es ļeču, tī doncuoju,
Kur i vysi boguotī;
Tīpat muna pušņuotine
Mātuotīs mātuojuos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Tur es lēču, tur doncuoju,
Kur ir visi boguotī,
Tur munis pušnuotinis
Plateitīs platejuos.
414 [Stirnienes Rz].

47277.

Vai mūs' muzkantus
Rudši [Rukši] apēduši?
Metate, meitas,
Kope naudu;
Pierksim citus
Muzakantus.
200 [Kuldīgas Kld].

47278.

Vai mūsu maizīte
Velt' apēdama? -
Neviena skrituļa
Pa brāļa plānu.
129 [Gudenieku Azp].

47279.

Vedat paši, panākstnieki,
Savas meitas dancināt!
Mēs neies, nevedīs,
Mums pašiem dancotājas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 116 -

47280.

Vējš pūš, salmiš dance,
Putniš grazni padziede.
Ak tu smuka jumpraviņa,
Nāc ar mani padancīt!
Es tev došu zīdu kleit',
Liepu lapu mētelīt.
445 [Ugāles Vp].

47281.

Vysa tric syla mola,
Ar manim doncuojūt;
Munas pošas kuojiņas
Mani pošu doncuot vede.
466 [Vārkavas D].

47282.

Vysim labi, vysim labi,
Juoneišam vēl lobuok;
Juoneišam vēl lobuok,
Jis ar sovu ļaudoveņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

47283.

Zeiļu kuortiņu rozbēru,
Ar buoliņu doncuodama;
Kab ar svešu cylvēciņu,
Byutu ļaudim runuošana.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Maņ rozbyra zeiļu kuorta,
Ar buoļeņu doncojūt;
Kab ar cytu doncuojuse,
Byutu ļaudim breinumeņš.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

47284.

Ar buoleņi doncojūt,
Maņ nūkrita gredzineņš,
Kab ar čužu doncojūt,
Byutu lela naslaveitja.
605 [Skolas].

47285.

Zviedziet, mani kumeliņi,
Dancojiet, panāksnieki!
Tēvam mātei vedekliņa,
Dēlam mīļa līgaviņa.
242 [Lubejas Md].

47286.

Žēli vilka Miķēlītis
Salīmētu pijolīti.
112 [Ezeres Kld].

Table of Contents |View Entire Work