HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

g) Ēd pirmo azaidu

18940.

Dodat ēst, dodat dzert
Svešas zemes putnīnam,
Lai nesaka, nomērdāta,
Tāļu ceļu staigājot.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

18941.

Dodiet ēst, dodiet dzert
Svešas zemes putniņam!
Tas atskrēja par jūriņu,
Par deviņi ezeriņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Dodiet manim ēsti, dzerti,
Svešas zemes putniņam!
Es atnācu par Daugavu
Ar dzeltānu kļavas lapu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Mielo, māte, to viesiņu,
Tas atnāca no tālienes:
Tas atnāca pār jūrām,
Pār dziļiem ūdeņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Sveši vien, sveši vien
Man svešāi zemītē;
Dodiet manim ēsti, dzerti,
Svešas zemes putniņam!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

18942.

Dodat ēsti, dodat dzerti
Svešas zemes raudavai!
Tā jau badu nomirusi,
Tāļu ceļu staigājot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

18943.

Ēd, ēd, Indriķi (=līgavaiņa v.),
Balo Margrietu (=līgavas v.),
Griez gaļu, griez maizi,
Dod kumpi rokā!
Viņa pate nedrīkstēja,
Še nav gājse druviņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18944.

Ēst man bija to maizīti,
Ko neara bāleniņi;
Mīlēt man to tautieti,
Ko augdama neredzēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18945.

Manis dēļ, dēla māte,
Neklāj galdu šovakar:
Mani mana māmulīte
Paēdušu pavadīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18946.

Pirmo gadu, tu vedekla,
Neņem nazi rociņā,
Griez otrā gadiņā,
Tad tu pati nopelnīji!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

18947.

Protiet kaunu, sveši ļaudis,
Mūs' māsiņa neēdusi
Mūs' māsiņa neēdusi
Vakarēju ēdumiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

18948.

Sēd' zemē, baudi maizi,
Lielu radu brāļu māsa;
Lai gan arī liela biji,
Neēduse nevarēji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18949.

Traucies, brālīti,
Maizīti griezt!
Kad maizīti nogriezīsi,
Tad tu viņu uzvaļāsi,
Tad tu viņu uzvaļāsi,
Visu mūžu dzīvojot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18950.

Traucies, brālīti,
Maizīti griezt!
Tā tav pieder,
Tā ir tava.
Traucies, māsiņa,
Gaļiņu likt!
Tā tav pieder,
Tā ir tava.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 154 -

18951.

Bij' ēdusi, bij' dzērusi
Sav' arāja istabā,
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodām nevarētu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Lai runāja, ja runāja,
Nu es vairs nebēdāju:
Nu paēdu launadziņu
Sav' arāja klētiņā.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2. Nebēdā, tēvs māmiņa,
Man zināms arājiņš;
Jau es ēdu, jau es dzēru
Sav' arāja istabā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18952.

Bāliņš man ēsti deva
Pusrieceņa dieniņā;
Nāc, bāliņ(i), celšu klaipu,
Nu man savs arājiņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

1. Bāliņš man maizes deva,
Ik reizītes piemezdams;
Nāc, bāliņ, nu es došu,
Nu man savs arājiņš!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

18953.

Bāliņš manim maizi liedza,
Mārša siltu istabiņu;
Nāc, bāliņi, celšu klaipu,
Nu man savs arājiņš;
Nāc, māršiņa, sildīties,
Nu man silta istabiņa!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

45247.

Ai Dieviņi, ko darīšu,
Brālis maizi vai nedev'!
Nāc, brālīti, došu maizi,
Nu man maizes arājiņš.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

45248.

Ai tautīt, grīz maizeiti,
Man sirsneņa boulēt buoļ;
Grīztum poša, nadreikstēju,
Buorga tova māmuleņa.
170 [Kapiņu D].

45249.

Aizguoja saulīte
Aiz kalneņa,
Atsasād' maitiņa
Aiz galdeņa.
Gaida sova tatīša
Boslavējut.
605 [Skolas].

45250.

Aizguoja saulīte aiz mēneša,
Prosa nu mēneša spūdreibas;
Aizguoja muoseņa aiz goldeņa,
Prosa nu tāva un muotis baslaviņas.
314 [Pildas Ldz].

45251.

Aizjūdz manim, tautu dēls,
Astoņdanci kumeliņ(u);
Es apklāju tav' galdiņ(u)
Astoņnīšu paladziņ(u).
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

45252.

Brāļos gāju alu dzert,
Ne kažoka nenovilku.
Nāc, bāliņ, pie manim,
Svied biksītes aizceplē.
545 [Krustpils D apr.].

45253.

Dadz, Laimiņ, garu skolu,
Spraud ustobas vidiņā!
Ūtrajam, trešajam
Paša Laime iztaisīs.
194 [Krāslavas D].

45254.

Dodiet ēst, dodiet ēst,
Ēsti man gribējās;
Es nebiju pieradusi,
Šitik ilgi neēdusi.
82 [Demenes Il].

45255.

Kas no tevi, tautu dēls,
Ka nevari alu dzert?
Es būt' tevi nodzēruse,
Otru tavu bāleliņu.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

- 155 -

45256.

Klājati galdiņu,
Liekati maizīti,
Lai mūsu māsiņa
Sērsti nāca.
548 [Liepāja Lp apr.].

45257.

Lūdzama māmiņa,
Vāķ' savus galdautus!
Nu klās taut' meita
Sav's zierga deķus.
200 [Kuldīgas Kld].

45258.

Nākat, ļaudis, istabā,
Baudāt manu barībīnu;
Tēvs pacēla liepu krēslu,
Māte galdu apklājuse.
605 [Skolas].

45259.

Ni man beja dzelža rūkas,
Ni yudiņa dreizumeņš.
Pazaverīs, tu Laimiņ,
Koč par lūgu ustobā,
Kai māmiņa gūdu cēļa
Pyrmajam bērniņam.
182 [Kaunatas Rz].

45260.

Ateji, munu tēteit,
Koč pi lūga pasaver,
Kai tovam bierneņam
Sveši ļaudis gūdu ceļ.
365 [Sakstagalas Rz].

45261.

Pasaveri, tu māmiņa,
Koč pa lūgu ustobā,
Kaidu gūdu tāvs man deve,
Kai ļauteņi gūdynuoja.
414 [Stirnienes Rz].

45262.

Ņem, māsiņ, platu jostu,
Sajoz savu vēderiņu!
Jau tā tautu auzu maize
Aiz deviņām atslēgām.
46 [Beļavas Md].

45263.

Nu gurst, nu gurst
Panāksniek meitas.
Kā nu negurs,
Ēst gribēdamas?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

45264.

Paldies, paldievs,
Nu deva, nu deva!
Kad pašu būtu,
Raudāt raudātu.
46 [Beļavas Md].

45265.

Pyut, vējeņi, šyut, vējeņi,
Tjav galveņa nasuopēja.
Muna galveņa suopjā
Tautu golda galeņā.
314 [Pildas Ldz].

45266.

Rutka rutka, sūra rutka,
Uz tā rutka brandevien(u)!
Ja nedosi sūra rutka,
Vedīš' māsu atpakaļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

45267.

Soka ļaud's: auzu maize
Meiksta āst, vīgla malt,
Jau auziņa na maizīte,
Jau atraits na oruojs.
314 [Pildas Ldz].

45268.

Sedz, māmiņ, šūvokor
Bīzu golda goldautiņu,
Lai tak munas asariņas
Pa īlyuku galiņim.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

45269.

Sēd' aiz golada, gūda gaida [gaidu]
Nu svešuos muomuliņas,
Lobuok ilguok pasēdēšu,
Na kauneņu redzējus(e).
170 [Kapiņu D].

45270.

Sēd', māsīna, kur tev tika
Sava tēva istubā;
Kad noiesi tautīnās,
Sēd', kur tautas sēdināja.
39 [Bārtas Lp].

45271.

Sievasmāte ēdināj(a)
Man' ar jēlu zaķagaļ(u).
Lai Dievs dodi sievas mātei
Ka zaķīšam nolakstīt.
241 [Lubānas Md].

- 156 -

45272.

Sievasmāte kazu kava,
Šķiet man' badu nomiruš(u).
Nekauj lopa, nemaitā,
Vēl man maize azotē.
241 [Lubānas Md].

45273.

Vaibējuos cīma meitas:
Myusu rupi pluocinīši.
čorts lai ruovja tovas zornas,
Kai es ruovu dziernaviņas.
326 [Preiļu D].

45274.

Velcies, ruska, istabā,
Sēsties galda galiņā,
Vēl nebiji pellījusi [pelnījusi]
Mana brāļa galda gala.
391 [Sinoles Vlk].

Table of Contents |View Entire Work