HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

9. Pirmais azaids

a) Sēdina līgavu pie klāta galda

18917.

Krustu metu, Dievu lūdzu,
Tautu galdu piesēduse;
Krustīts manis augumiņis,
Nekrustīts tautu galds.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

- 151 -

18918.

Sēd', mūsu māršiņa,
Te tava vieta,
Tei sāle, tei maize,
Tei arējiņš.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Sēd', sēd', māsiņa,
Te tava vietiņa,
Te tavs galdiņš,
Te maizes arājs.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18919.

Taisās tautu meita
Aiz galda sēdēt -
Taisies mūs' brāļa
Aizkrāsnē!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18920.

Cērt, cērt, bāliņu,
Zobenu krustem,
Cērt mūsu māršai
Sēdamu vietu!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Cērt, cērt, diever,
Zoben' krust'!
Tā mūsu bāliņ'
Sēdam' viet'.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

18921.

No šā paša vakariņa
Sāksies jauna dzīvošan':
Jauna sēd saiminiece
Istabiņas dibinā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18922.

Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Lielu snuķi uzmetusi!
Gan es rītu aplūkošu,
Kas tavā pūriņā.
361 [skat. 43. (Ikšķiles pag. Rg)].

1. No rītiņa redzēsim
Tautu meitas tikumiņu:
Vai šļūkusi' vai vērpusi,
Vai mērojsi tēva beņķi.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Šņukuriņu uzmetusi!
Gan es rītu apraudzīšu,
Kas tavā pūriņā.
- Nebēdā, vīra māsa,
Ir manā pūriņā
Pāris zelta gabaliņu,
Trim šņorēm pātadziņa.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

3. Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Šņukuriņu uzmetuse!
Gan mēs rītu raudzīsim,
Kas tavāi pūriņā:
Tēva bikses, brāļa bikses,
Mātes veci lindraciņi.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

b) Līgava prasa pēc arāja

18923.

Jel actiņas parādiet
Šās maizītes arājam,
Vai bij šķilts, vai perēts,
Vai palicis vanskarē!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18924.

Vedat mani vīru klāti,
Rādāt vīra krustdēliņu!
Es tam vīra krustdēlami
Doš' jostiņu, kukulīti.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

18925.

Cēla man rudzu maizi,
Cēla man kviešu maizi,
Es neēdu tās maizītes,
Kamēr veda arājiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

c) Līgavainis paslēpies; vakarainis vai vedējs iet viņu meklēt

18926.

Slēpies, brālīti,
Nu tevi meklē:
Trīs tautu kaikari
Meklētāji.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18927.

Slēpies, brālīti,
Zierdziņu stallī,
Nu tevi meklē
Kaikaru draudze:
Sigāns pa priekši,
Sigāne pakaļ.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 152 -

d) Ieved līgavaini un nosēdina līgavai blakus

18928.

Gatavēža tautu meita,
Gaid' gatavu pienesot;
Nāk bāliņš arājiņš,
Nāk ar maizes kukulīti.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

18929.

Ne mūsu bāliņš
Tukšu roku nāca:
Ar alus kanniņu,
Ar maizes klaipiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Vežu, vežu bāliņu,
Ne tukšu vežu:
Ar alus kannu,
Ar maizes klaipu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18930.

Nu sāka ķikala(?)
Priecātiesi,
Redz manu bāliņu
Kā gaigaliņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18931.

Sigāns vadāja
Mūs' bāleliņu,
Sigānu mātīte
Pakaļ tek.
Cērt, Dievis, met, Dievis,
Tērauda krustu
Par mūs' brālīša
Kājiņām!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

18932.

Veŗu durvis, speŗu kāju,
Metu acis dibinā:
Tur sēdēja māsa mana,
Mana jauna līgaviņa.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18933.

Appuškoju tautu dēlu,
Pie māmiņas dzīvodama;
Kad aizgāju, tad piesēdu
Kā pie kupla ozoliņa.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

18934.

Augu, augu, netraucos,
Lai zaroja tautu dēls;
Kad aizgāju, piesēdos
Kā pie kupla ozoliņa.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ilgi stāvu bāliņos,
Lai zaļoja tautu dēls;
Kad aizgāju, tad piestāju
Kā pie kupla ozoliņa.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

c) Abiem pārsedz pāri sagšu

18935.

Vai vai māsiņa,
Tav īsa sagša,
Netiek mūs' brāļam
Par cepurīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

f) Līgavai ieliek klēpī mazu bērnu

18936.

Auklē, mārša,
Otra bērniņu,
Kamēr pašai
Dieviņš dod!
128 [Lugažos (Lugažu pag. Vlk)].

1. Auklē, māsīn,
Tu to bērnīnu,
Kamēr Dievs tev
Pašai dos.
To tu gribēji,
To tu dabūji:
Bērnīnus auklēt,
Putrīnu vārīt.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18937.

Mācies, Anniņa (=līgavas v.),
Bērniņu auklēt,
Šogad citam,
Citu gadu pašai!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18938.

Mācies, māršiņa,
Divi darbi darīt:
Bērniņu auklēt,
Putriņu vārīt.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

- 153 -

1. Mācies, māsiņa,
Trīs darbus daret:
Bērniņus auklet,
Putriņu vāret
Un pie vīriņa
Klāte guleti.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18939.

Tautu meita lielījāsi,
Manu bērnu apģērbuse;
Cimdus, zeķes iedevuse,
Vēl vajaga apsējiņa.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

g) Ēd pirmo azaidu

18940.

Dodat ēst, dodat dzert
Svešas zemes putnīnam,
Lai nesaka, nomērdāta,
Tāļu ceļu staigājot.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

18941.

Dodiet ēst, dodiet dzert
Svešas zemes putniņam!
Tas atskrēja par jūriņu,
Par deviņi ezeriņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Dodiet manim ēsti, dzerti,
Svešas zemes putniņam!
Es atnācu par Daugavu
Ar dzeltānu kļavas lapu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Mielo, māte, to viesiņu,
Tas atnāca no tālienes:
Tas atnāca pār jūrām,
Pār dziļiem ūdeņiem.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Sveši vien, sveši vien
Man svešāi zemītē;
Dodiet manim ēsti, dzerti,
Svešas zemes putniņam!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

18942.

Dodat ēsti, dodat dzerti
Svešas zemes raudavai!
Tā jau badu nomirusi,
Tāļu ceļu staigājot.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

18943.

Ēd, ēd, Indriķi (=līgavaiņa v.),
Balo Margrietu (=līgavas v.),
Griez gaļu, griez maizi,
Dod kumpi rokā!
Viņa pate nedrīkstēja,
Še nav gājse druviņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18944.

Ēst man bija to maizīti,
Ko neara bāleniņi;
Mīlēt man to tautieti,
Ko augdama neredzēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18945.

Manis dēļ, dēla māte,
Neklāj galdu šovakar:
Mani mana māmulīte
Paēdušu pavadīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18946.

Pirmo gadu, tu vedekla,
Neņem nazi rociņā,
Griez otrā gadiņā,
Tad tu pati nopelnīji!
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

18947.

Protiet kaunu, sveši ļaudis,
Mūs' māsiņa neēdusi
Mūs' māsiņa neēdusi
Vakarēju ēdumiņu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

18948.

Sēd' zemē, baudi maizi,
Lielu radu brāļu māsa;
Lai gan arī liela biji,
Neēduse nevarēji.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18949.

Traucies, brālīti,
Maizīti griezt!
Kad maizīti nogriezīsi,
Tad tu viņu uzvaļāsi,
Tad tu viņu uzvaļāsi,
Visu mūžu dzīvojot.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18950.

Traucies, brālīti,
Maizīti griezt!
Tā tav pieder,
Tā ir tava.
Traucies, māsiņa,
Gaļiņu likt!
Tā tav pieder,
Tā ir tava.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

- 154 -

18951.

Bij' ēdusi, bij' dzērusi
Sav' arāja istabā,
Būt' ļautiņi zinājuši,
Valodām nevarētu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Lai runāja, ja runāja,
Nu es vairs nebēdāju:
Nu paēdu launadziņu
Sav' arāja klētiņā.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

2. Nebēdā, tēvs māmiņa,
Man zināms arājiņš;
Jau es ēdu, jau es dzēru
Sav' arāja istabā.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18952.

Bāliņš man ēsti deva
Pusrieceņa dieniņā;
Nāc, bāliņ(i), celšu klaipu,
Nu man savs arājiņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 190 [Kuldīā].

1. Bāliņš man maizes deva,
Ik reizītes piemezdams;
Nāc, bāliņ, nu es došu,
Nu man savs arājiņš!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

18953.

Bāliņš manim maizi liedza,
Mārša siltu istabiņu;
Nāc, bāliņi, celšu klaipu,
Nu man savs arājiņš;
Nāc, māršiņa, sildīties,
Nu man silta istabiņa!
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

45247.

Ai Dieviņi, ko darīšu,
Brālis maizi vai nedev'!
Nāc, brālīti, došu maizi,
Nu man maizes arājiņš.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

45248.

Ai tautīt, grīz maizeiti,
Man sirsneņa boulēt buoļ;
Grīztum poša, nadreikstēju,
Buorga tova māmuleņa.
170 [Kapiņu D].

45249.

Aizguoja saulīte
Aiz kalneņa,
Atsasād' maitiņa
Aiz galdeņa.
Gaida sova tatīša
Boslavējut.
605 [Skolas].

45250.

Aizguoja saulīte aiz mēneša,
Prosa nu mēneša spūdreibas;
Aizguoja muoseņa aiz goldeņa,
Prosa nu tāva un muotis baslaviņas.
314 [Pildas Ldz].

45251.

Aizjūdz manim, tautu dēls,
Astoņdanci kumeliņ(u);
Es apklāju tav' galdiņ(u)
Astoņnīšu paladziņ(u).
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

45252.

Brāļos gāju alu dzert,
Ne kažoka nenovilku.
Nāc, bāliņ, pie manim,
Svied biksītes aizceplē.
545 [Krustpils D apr.].

45253.

Dadz, Laimiņ, garu skolu,
Spraud ustobas vidiņā!
Ūtrajam, trešajam
Paša Laime iztaisīs.
194 [Krāslavas D].

45254.

Dodiet ēst, dodiet ēst,
Ēsti man gribējās;
Es nebiju pieradusi,
Šitik ilgi neēdusi.
82 [Demenes Il].

45255.

Kas no tevi, tautu dēls,
Ka nevari alu dzert?
Es būt' tevi nodzēruse,
Otru tavu bāleliņu.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

- 155 -

45256.

Klājati galdiņu,
Liekati maizīti,
Lai mūsu māsiņa
Sērsti nāca.
548 [Liepāja Lp apr.].

45257.

Lūdzama māmiņa,
Vāķ' savus galdautus!
Nu klās taut' meita
Sav's zierga deķus.
200 [Kuldīgas Kld].

45258.

Nākat, ļaudis, istabā,
Baudāt manu barībīnu;
Tēvs pacēla liepu krēslu,
Māte galdu apklājuse.
605 [Skolas].

45259.

Ni man beja dzelža rūkas,
Ni yudiņa dreizumeņš.
Pazaverīs, tu Laimiņ,
Koč par lūgu ustobā,
Kai māmiņa gūdu cēļa
Pyrmajam bērniņam.
182 [Kaunatas Rz].

45260.

Ateji, munu tēteit,
Koč pi lūga pasaver,
Kai tovam bierneņam
Sveši ļaudis gūdu ceļ.
365 [Sakstagalas Rz].

45261.

Pasaveri, tu māmiņa,
Koč pa lūgu ustobā,
Kaidu gūdu tāvs man deve,
Kai ļauteņi gūdynuoja.
414 [Stirnienes Rz].

45262.

Ņem, māsiņ, platu jostu,
Sajoz savu vēderiņu!
Jau tā tautu auzu maize
Aiz deviņām atslēgām.
46 [Beļavas Md].

45263.

Nu gurst, nu gurst
Panāksniek meitas.
Kā nu negurs,
Ēst gribēdamas?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

45264.

Paldies, paldievs,
Nu deva, nu deva!
Kad pašu būtu,
Raudāt raudātu.
46 [Beļavas Md].

45265.

Pyut, vējeņi, šyut, vējeņi,
Tjav galveņa nasuopēja.
Muna galveņa suopjā
Tautu golda galeņā.
314 [Pildas Ldz].

45266.

Rutka rutka, sūra rutka,
Uz tā rutka brandevien(u)!
Ja nedosi sūra rutka,
Vedīš' māsu atpakaļ.
604 [Dažādi iesūtītāji].

45267.

Soka ļaud's: auzu maize
Meiksta āst, vīgla malt,
Jau auziņa na maizīte,
Jau atraits na oruojs.
314 [Pildas Ldz].

45268.

Sedz, māmiņ, šūvokor
Bīzu golda goldautiņu,
Lai tak munas asariņas
Pa īlyuku galiņim.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

45269.

Sēd' aiz golada, gūda gaida [gaidu]
Nu svešuos muomuliņas,
Lobuok ilguok pasēdēšu,
Na kauneņu redzējus(e).
170 [Kapiņu D].

45270.

Sēd', māsīna, kur tev tika
Sava tēva istubā;
Kad noiesi tautīnās,
Sēd', kur tautas sēdināja.
39 [Bārtas Lp].

45271.

Sievasmāte ēdināj(a)
Man' ar jēlu zaķagaļ(u).
Lai Dievs dodi sievas mātei
Ka zaķīšam nolakstīt.
241 [Lubānas Md].

- 156 -

45272.

Sievasmāte kazu kava,
Šķiet man' badu nomiruš(u).
Nekauj lopa, nemaitā,
Vēl man maize azotē.
241 [Lubānas Md].

45273.

Vaibējuos cīma meitas:
Myusu rupi pluocinīši.
čorts lai ruovja tovas zornas,
Kai es ruovu dziernaviņas.
326 [Preiļu D].

45274.

Velcies, ruska, istabā,
Sēsties galda galiņā,
Vēl nebiji pellījusi [pelnījusi]
Mana brāļa galda gala.
391 [Sinoles Vlk].

Table of Contents |View Entire Work