HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

g) Atveŗ vārtus, ielaiž vedējus sētā

1) Iznes un rāda uguni pie vārtiem

18591.

Dedz, tautieti, vasku sveci
Vārtu stulpa galiņā,
Lai redz tava līgaviņa
Ielīgoti sētiņā!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

18592.

Dedz, ugun, spīd', ugun,
Lai es savas lūkojos:
Tumsā vesta vakarā,
Būs tā mana, vai nebūs?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18593.

Lai bēdāja velns par tumsu,
Es par tumsu nebēdāju,
Tumsiņā, vakarā
Es pārvedu līgaviņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

18594.

Pasaraugi, snaudulīte,
Kas guntiņu tev aiznes:
Vīratēvs guni nesa,
Raibu cimdu gribēdams.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Atskatiesi, jaunā mārša,
Kas nes guni pakaļā:
Dieverītis guni nesa,
Raibus cimdus gribēdams.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18595.

Tumšajā naksniņā
Pats pārvedu līgaviņu,
Pats pārvedu līgaviņu,
Pie vārtiem apturēju,
Pie vārtiem apturēju,
Māte [Meita] nesa uguntiņu.
Nes uguni, kam vajaga,
Man uguns nevajaga,
Mana paša kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18596.

Tumšejāi vakarāi
Pārved jaunu līgaviņu;
Pats rādīju uguntiņu
Vārtu stabu galiņā,
Lai kājiņas nenosita
Iekšnākoti līgaviņa.
226 [Kandavā (Tl)].

- 109 -

1. Tumsiņāi, naksniņāi
Man pārveda līgaviņu;
Pats pie vārtu piestājos,
Pats rādīju uguntiņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18597.

Tumsiņā, vakarā
Atved manu līgaviņu;
I es patis neredzēju,
Bija kupli ielociņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tumsiņā, vakarā
Atved manu ļaudaviņu.
Klusu tek Dieva rati,
Joda suņi nedzirdēja;
Ir es pats neredzēju,
Vai bij puški, vai ieloki.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18598.

Tumsiņā, vakarā
Man pārveda līgaviņu.
Krustiem dedza vaska sveces,
Krustiem dzelzu lukturīši,
Krustiem teki māmuliņa,
Vedekliņas gaidīdama.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

2) Kāzinieku dziesmas, vārtus veŗot

18599.

Atnāca liepiņa
Līgodama,
Zemzara ozols
Atvēra vārtus,
Ielaida liepiņu
Sētiņā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18600.

Atveŗam vaŗa vārtus,
Saņemam jauno māršu,
Segs mums baltu vilnānīti
Dimantiņa rakstiņiem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18601.

Atsa- vārti- veŗaties
Līdz pašam stuburam:
Nu ved jūsu saimenīcu
Visu mūžu virināt.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

18602.

Ja ir laba vedamā,
Tad vediet(i) sētiņā;
Ja ir kāda draņķa muca,
Tad gāziet(i) sētmalī!
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

1. Ja ir laba vedamā,
Tad vediet sētiņā;
Ja ir kāda netiklīte,
Aizvediet atpakaļ!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18603.

Šaun pretim, šaun pretim!
Mājā nāk kaŗa māte.
Tā nebija kaŗa māte,
Tā bij brāļa līgaviņa.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

18604.

Šauj pretī, šauj pretī,
Nu nāk brūte sētiņā!
Ja pretī nešausit,
Nebūs laime dzīvojot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

18605.

Tec, māmiņa, vārtus vērt
Ar divām slauktuvēm:
Nu pārveda tavs dēliņš
Pierietējšu līgaviņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Pārved brāļa līgaviņu,
Kā gosniņu pierietējšu;
Es gaidīju pie vārtieme
Deviņāme slauktuvēm.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18606.

Ved, manu bāliņi,
Ne tukšu vedi,
Ar alus kannu,
Ar maizes klaipu!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

18607.

Veŗat vārtus, atveŗati
Līdz pašami galiņami:
Dižu radu tautu meita
Žuburainu kroni nes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18608.

Veriet vārtus li galam,
Celiet stabus platumā,
Lai es varu cauri braukt
Ar to savu vedamo.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 110 -

18609.

Veratiesi, vara vārti,
Līdz pašami galiņami:
Es atvedu lielsiržotu,
Gražutāji līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Veŗatiesi, vaŗa vārti,
Līdz pašami stuburam:
Nu atveda lielsiržam
Gražotāju līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18610.

Veŗaties, vaŗa vārti,
Slēdzaties, dzelza duris,
Lai es varu cauri braukt
Ar bāliņa līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3) Dziesmas no līgavas puses

18611.

Atsa- vārti- veŗaties
Līdz pašam stuburam:
Bagātāku mani veda,
Ne veco ietaliņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18612.

Es, tautās iejādamis,
Salauzīju žoga posmu;
Vai man bija vārtu vērt,
Mūs' māsiņu ievedot?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18613.

Gauži raud man' māsiņa,
Tautu vārtu danākuse:
Tautiešam bargi suņi,
Nelaiž māsu pagalmā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

186131.

Kalnē kāpu, jo kalnē,
Pašē kalna galiņē;
Tautās gāju, jo tautās,
Pašē tautu sētiņē.
224 [Kabilē (Kld)].

18614.

Labo roku krustu metu,
Pa vārtiem iebraucot:
Krustīts manis augumiņš,
Tautas sēta nekrustīta.
190 [Kuldīā].

1. Krustu metu, Dievu lūdzu,
Tautu sētu piejājot:
Krustīts mans augumīnis,
Tautu sēta nekrustīta.
224 [Kabilē (Kld)].

18615.

Tautas savus vaŗa vārtus
Līdz pusīti vien atvēra;
Veriet, tautas, līdz galam!
Man Laimiņa līdzi nāca,
Man Laimiņa līdzi nāca
Apakš baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4) Dēkla, Laima paredz grūtu dzīvi

18616.

Aisa! Laime nosakliedza,
Kalniņā stāvēdama;
Meitiņ' mana ievedama
Tik sliktā vietiņā!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

18617.

Dēkle sauca saukumiņu,
Kalniņāi stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Netiklīša sētiņā.
Kam, Dēkliņa, tad nesauci,
Kad nebiju saderēta,
Kad nebiju saderēta,
Samitojse gredzeniņu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Sauc Laimīte, met ar roku,
Kalniņāi stāvēdama.
Kam, Laimīte, tad nesauci,
Kad nebiju saderēta?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

18618.

Dēkla sauca saukumiņu,
Kalniņāi stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Sierdēstiņu sētiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Laimīt' kliedza, Laimīt' brēca,
Kalniņāi stāvēdama,
Redz sērdieni ievedamu
Asarīnu sētīnā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 111 -

18619.

Nāc, Laimiņ, tec, Laimiņ,
Kad iegāj' sētiņēi;
Tai sētēi grīn's ļaud's,
Tur būs grīn' dzīvošan'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

18620.

Sauc Laimiņa, met ar roku,
Kalniņā stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Grīnu ļaužu sētiņā
[istabā].
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Sauc Laimiņa, met ar roku,
Kalniņā stāvēdama,
Redz sērdieni ievedam
Netiklīša sētiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

Table of Contents |View Entire Work