HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

f) Līgavainis bēg, slēpjas

18582.

Aiju manu sūru dienu,
Nu man nāca grūta diena:
Nu man māte sievu veda,
Nu man' kungi vīru sauks.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18583.

Bēdz, brālīti, klētiņā
Miežu rudzu apcirknī,
Lai meklēja tautu meita,
Miežus rudzus bārstīdama!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

18584.

Bēdz iekšā, brāleliņi,
Nu ved tavu snaudaliņu!
Kur, māsiņ, nu es bēgšu,
Jau ieveda istabā.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

18585.

Kur liksi, vedēj,
Šās dienas vedumu?
Bāliņš aizbēga
Pār Daugaviņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18586.

Māmiņ' manim sievu veda,
Es aizbēgu eglājā,
Apķēros kuplu egli,
Ne to laidu līgaviņu.
Kupla egle šim brīžam,
Mūžam laida līgaviņa.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 108 -

1. Bēdz mežā, bāleliņ,
Māte veda snauduliņu,
Apķeries kuplu priedi,
Ne snauduļa līgaviņu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

2. Māte manim sievu ņēma,
Es par kalnu siliņā;
Es apķēru sila priedi,
Vēja lauztu ozoliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3. Māte manīm vīru veda,
Es iebēgu siliņā,
Apķēros sila priedi,
Ne ap laisku tēva dēlu;
No priedītes skali plīsa,
Kas no laiska tēva dēla?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

4. Sakās māte sievu ņemt,
Es par kalnu siliņā;
Apsaskāvu sila priedi
Kā ap savu līgaviņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

18587.

Paslēpies, bāleliņ,
Savā dēļu klētiņā,
Lai sēd tautu svina muca
Piecas stundas vezumā.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

18588.

Slēpies, brālīti,
Tīrē rudzu rijē,
Lai tautas meklēja
Pa tīri rudzi.
224 [Kabilē (Kld)].

18589.

Slēpies, mans bāleliņi,
Savā zirgu stallītī,
Kā slēpās tautu meita
Savā govju laiderī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18590.

čipa čapa man kājiņa,
Griba graba kažocīc:
Māte manim sievu ņēma,
Es paskrēju paklētē.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

Table of Contents |View Entire Work