HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

8. Vedēji ar līgavu atbrauc līgavaiņa mājās

a) Kāzinieki gaida līgavu pārvedam

18477.

Aiz kalniņa balti ziedi,
Vai zied ieva, vai ābele?
Nei zied ieva, nei ābele,
Pati balta brāļu māsa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

18478.

Aiz kalniņa zirgi zviedza,
Jau skanēja iemauktiņi:
Nu atveda to meitiņu,
Ko bāliņi zagtin zaga.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)].

18479.

Aties mana māmuliņa
Pilnu roku vakarā:
Piln' azote cimdu, zeķu,
Malējiņa kamanās.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

18480.

Eita, bērni, veŗaties,
Vai ved māti, vai pamāti.
- Pamāt' veda, pamāt' veda,
Skuju rīkste padusē.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18481.

Gaidi, gaidi, bāleliņ,
Nu nāk tava gaidāmā,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā saulīte mirdzēdama.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Gaidi, gaidi, bāleliņi,
Nu nāk tava vedamaja [gaidāmā],
Nu nāk tava vedamaja [gaidāmā]
Pa kalniņu vizēdama.
224 [Kabilē (Kld)].

2. Gaidi, gaidi, māmuliņ,
Nu ved tavu gaidumiņu,
Kā ieviņu ziedēdamu,
Kā lapiņu drebēdamu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18482.

Gaidi, gaidi, bālelīn,
Nu nāk tava gaidāmā,
Nu nāk tava gaidāmā,
Krūmus, mežus veltīdama:
Ozolam jostu deva,
Liepai baltu villānīt',
Mazajiem kārklīšim,
Tiem uzmeta cimdu pār'.
1191 [Ēveles draudzē].

18483.

Gaidi, gaidi, bāleliņ,
Še būs tava gaidāmā;
Blakām tek sirmi zirgi,
Diegiem šūtas kamaniņas.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

18484.

Gaidi, gaidi, māmuliņ,
Še būs tava gaidāmā;
Šurpu tek kumeliņš,
Sēd sniedzīte kamanās.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

18485.

Gaidi, māte, gaidīdama,
Šodien veda vedekliņu,
Šodien veda vedekliņu
Trinītā paldziņā.
Vai māmiņa nemācēja
Duju nīšu audekliņ'?
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

- 100 -

18486.

Gaidīt gaida mans bāliņš,
Kā tas gaida, kā negaida?
Gaida savas līgaviņas,
Izmirkušas, sasalušas.
121 [Gulbenē (Md)].

18487.

Gaidīt gaidīju
Šo vakariņu
No tautu brālīša
Pārlīgojot
Ar pilnu vezumu,
Ar malējiņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

184871.

Gauši brauc vedējiņi
Pa to smilgu atmatiņu:
Noadīju cimdu pāri,
Pie vārtiem stāvēdama.
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

18488.

Gauši nāca tautu meita
Pa brālīša tīrumiņu.
Vai tā tāda gauša būs
Pie visiem darbiņiem?
226 [Kandavā (Tl)].

18489.

Jājati, brālīši,
Taurējati!
Kā zinu gaidīti,
Kad netaurēja?
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

18490.

Kalnā kāpu raudzīties,
Kur jāj mani vedējiņi:
Sīki rikši bēŗi tek,
Grazni dzied vedējiņi.
216 [Ventspilī].

1. Tek' uz kalna lūkoties,
Ko ieveda brālīšam:
Lēni tek sirmi zirgi,
Skaisti dzied vedējiņi.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

18491.

Kas kūpēja, kas migloja
Gar brāliņa sila malu?
Tie bāliņu kumeliņi,
Kas kūpēja, kas migloja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

18492.

Kas tur nāca kūpēdams
Par Elpiņa (=māju v.) tīrumiem?
Vēršu muižas pelnu kule,
Tā tur nāca kūpēdama.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Ko tur veda kūpēdamu
Par Brikumu (=māju v.) tīrumiem?
Kalnasrēna (=māju v.) ogļu maisu
Brikumiem jāvelē.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18493.

Kas tur nāca kūpēdams
Viņa gala tīrumā?
Plaukam (=māju v.) veda maizes abru,
Krāsne kūp pakaļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

18494.

Kas tur putina
Pa viņu kalnu?
Māršiņas vedēji,
Brāļ' kumeliņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18495.

Kas tur spīd, kas tur mirdz
Tīrumīna galīnā?
Jaunās māršas karodzīns,
Tas tur spīd, tas tur mirdz.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

18496.

Ko zinu gaidīt,
Ko negaidīt?
Nepūta tauri,
Nesūta vēsti.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Gaidīt gaidīju
Šo vakariņu.
Ko zinu gaidīt,
Ko negaidīt?
Nepūta taures,
Nesūta vēstis.
Tie labi brālīši,
Kas pūta taures,
Kas pūta taures,
Kas sūta vēstis.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 101 -

18497.

Ko tie mani bāleliņi
Ilgi dara tautiņās?
Būs caunīte izbēguse, -
Maza draudze dzinējiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

18498.

Ko tie mūsu bāleliņi
Ilgi dara tautiņās?
Nūle vilka tautu meitu
No drabiņu kubuliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18499.

Ko tie vedēji
Tik gauši veda?
Šūpuli veda
Kamanu pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18500.

Ko tur veda, ko tur veda
Mūs' baltie bāleliņi?
Tēvam veda skruķa kātu,
Mātei slotas atskaminu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18501.

Ko tur veda, ko tur veda?
Rūgušpienu, rūgušpienu,
NN-iešu jauni puiši
Krējumtiņu noņēmuši.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Ko tur dzina, ko tur veda
Deviņiem kumeļiem?
Rūgušpienu, rūgušpienu,
To tur dzina, to tur veda,
Liteniešu jauni puiši
Krējumtiņu nokraistījši.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18502.

Ko tur veda velēdami
Par bāliņa tīrumiņu?
To tautiešu pelu maisu,
To tur veda velēdami.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. Ko tie mūsu brāļi veda,
Ar vālēm velēdami?
Tautu meitu, pelnu kuli,
To tie veda velēdami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18503.

Kokles skan, kas koklēja?
Koklēj' mani bāleliņi,
Koklēj' mani bāleliņi,
Jaunu māršu gaidīdami.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18504.

Kur palika vedējiņi,
Kur tik ilgi kavējās?
Aiz kalniņa lejiņāi
Kumeliņu žaudināja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

18505.

Kur tie mūsu vedējiņi
Šādu dienu kavējās?
Aiz kalniņa kavējās,
Vecas vīzes lasīdami,
Vecas vīzes lasīdami,
Māršai pūru darīdami.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

18506.

Lied jel, gausdien,
No meža dibina!
Jau gauši augusi,
Vēl gauši vedama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18507.

Lēni lēni tautas nāca
Par bāliņa rudzu lauku,
Sīkas olas lasīdami,
Māsai pūru pildīdami.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

18508.

Lēni nāca gausaliņa
Pār lielaju tīrumiņu,
Mūs' bāliņus saldēdama,
Kumeliņu svīdēdama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

18509.

Nākat nākdami,
Gausie vedēji!
Sasalu, sadrebu
Gaidīdama.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Nāc jel nākdama,
Slavētā mārša!
Sastingu, nosalu,
Tevis gaidīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18510.

Nu brauca vedēji,
Nu pūta tauri.
Vārtos pūta,
Pelnos putēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 102 -

18511.

Nu dziedam, nu dziedam,
Neraudam, neraudam!
Nu nāk pate tautu meita
Ar visām telītēm.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18512.

Nu jāj mani bāleliņi
Kā ezera gaigalīši;
Tautu meita pakaļ nāca,
Kā dūmaļa kūpēdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Nu pārjāja mūs' bālītis
Kā ezera gaigalītis;
Tautu meita pakaļ brauca,
Kā gosniņa īdēdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

18513.

Nu jāj mani bāleniņi,
Kā ozoli zaļodami;
Pakaļ nāca tautas meita,
Kā ieviņa novītusi.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

18514.

Nu jāj mani bāleliņi,
Sievu kaŗu izkaŗojši;
Sievu kaŗu izkaŗojši,
Pārved baltu karodziņu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

185141.

Nu jāj vedēji,
Nu pūš tauri,
Nu manas kājiņas
Dīžot dīžo.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18515.

Pie lodziņa skatījos,
Kuŗu malu gaisma ausa;
Kuŗu malu gaisma ausa,
Tur nāks mana malējiņa.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

18516.

Pusjūdzītes es pazinu,
Kur nāk mana līgaviņa:
Sniega baltas villainītes,
Spīd sudraba vainadziņš.
206 [Kuldīgas apriņķī].

18517.

Put ābelei balti ziedi,
Tā jāj balti kaŗavīri.
Tie nebija kaŗavīri,
Tie bij brāļa vedējiņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18518.

Redz kur nāk ziedēdama
Svešas zemes ābelīte;
Te ir tīri klaji lauki,
Te raženi noziedēs.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18519.

Šai sētā labi suņi,
Cauni dzina sētiņā;
Otras sētas suņu purni
Pēdas vieni nosūkstīja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18520.

Sērstu gāja sērstavnīca
Ar vītola vainadziņu;
Griezies šurpu, sērstavnīca,
Še ir tavs brūtgāniņš!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

18521.

Ziben' met, ziben' met
Gar bāliņa meža malu;
Ko ziben' nemetīs,
Ziben' met kamaniņas.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18522.

Sīvi sīvi zīle brēca
Vārtu staba galiņā.
Uz celiņa mūs' brālītis,
To zin Dievis, kā pāries.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18523.

Zila zaļa gaisma nāca
Par ārīti līgodama;
Tā nebija gaisumiņa,
Tā bāliņa līgaviņa.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

18524.

Skaidris spīd mēnestiņš,
Nu ved brāļa līgaviņu;
Vēl bāliņa kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 103 -

18525.

Stājiesi, ozoli,
Sētsētas vidū,
Pārvedīs liepiņu,
Stādīs blakām.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18526.

Steidzu, steidzu, beidzu, beidzu
Meldu krēslu darināt,
Redzu savu jauno māršu
Par kalniņu līgojot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18527.

Tāļu tāļu es dzirdēju
Bāleliņus taurējam.
Vai tiem bija tautu meita
Eglienā pamukuse?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18528.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki;
Sudrabotu irbi dzina
Zeltītām kājiņām.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Tālu tālu suņi rēja,
Tālu pūta medinieki;
Tālu skrēja zelta irbe
Sudrabiņa spārniņiem.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

2. Tālu tālu suņi rēja,
Tālu pūta medenieki;
Tur izdzina zelta irbi
Caur sudraba ozoliem.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

18529.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Tāļu pūta medinieki.
Vai tie mani bāleliņi
Tāļu veda līgaviņu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18530.

Tāļu tāļu suņi rēja,
Vēl jo tāļu medinieki;
Tāļu tāļu tautas jāja,
Vēl jo tāļu bāleliņi.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

18531.

Tālu tālu suņi rēja,
Vēl tālāki medinieki;
Še caunīte pārtecēja
Dzeltenām kājiņām.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

18532.

Taure nāca taurēdama,
Ne taurīte viena nāca:
Nāk pūriņis, nāk māršiņa,
Nāk deviņi bāleliņi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

18533.

Treis raksteņus izrakstēju,
Pī vuorteņu stuovādama,
Cikuom vede gausu margu
Par buoriņa teirumeņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

18534.

Vāri, māte, siltu putru,
Kuren' siltu istabiņu:
Pārnāks tavas jaunavītes
Nosalušas, izsalkušas.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18535.

Vakar māte izstellēja
Treju tuķšu kamaniņu;
Šodien gaida pārnākot,
Visu pillu atvedot.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

18536.

Cērt, brālīti, bērza malku,
Kurin' siltu istabiņu;
Atnāks drīzi līgaviņa
Sudrabā sasaluse.
421 [Taurupes pagastā (Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Cērt, bāliņi, bērzu malku,
Sakur siltu istabiņu:
Atvedīšu līgaviņu
Sidrabā sasalušu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

18537.

Cērt, bāliņ(i), bērza malku,
Kurin' siltu istabiņu:
Atnāks tava līgaviņa
Izmirkusi, sasalusi.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

18538.

Cekulaiņa zīle dzied
Vārtu staba galiņā;
Vizulaiņu māršu ved
Āboltaiņu kumeliņu,
Balti ziedi laistījās
Gar kumeļa kājiņām.
4 [Aijažos].

- 104 -

b) Atjāj divi vakara brāļi, paņem kannu alus un jāj vedējiem pretī

18539.

Atpakaļi, bāleliņi,
Nes māsai alu dzert!
Mūs' māsiņa noslāpuse,
Tāļu ceļu staigājot.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18540.

Dui vien pārjāja
Vakari(?) brāļi, -
Kur pieci, kur seši
Bajāra meitām?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

18541.

Skrīveŗi skrīveŗi
Vakara brāļi:
Visas mūsu palodas
Noskrīverēja.
226 [Kandavā (Tl)].

c) Eglītes nesējs

18542.

Ai ai skujunesi,
Kur tik ilgi kavējies?
Tev' gaidīja pusdienā,
Tu atnāci vakarā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18543.

Vai kāds ērmīgs
Eglītes nesējs:
Kleinām kājām,
Resnām ciskām,
Līkām rokām,
Strupiem svārkiem,
Deviņmezglaiņu
Pātedziņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

1. Vai [Rau] kāds ērmīgs
Eglītes nesējs:
Leinām kājām,
Lielām vīzēm,
Lielām vīzēm
Resnām auklām.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

18544.

Dievs dod sievas nedabūt
Tam eglītes nesējam,
Kam tas mana brāļa jumtu
Ar kājām izspārdīja.
245 [Jaunpilī (Jaunpils pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18545.

Eglītes nesējs
Kleinām kājām
No jumta krizdams,
Nosita kuilēnu.
40-1 (Bigauņciemā), 345,
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18546.

Eglītes nesējs,
Kur es tevi redzēju?
Lielajā krogū
čigānu pulkā,
čigāna danda
Rokās bija,
čigāna zīmīte
Deguna galā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

18547.

Eglītes nesējs
Līkām kājām
Kā kaķis laipoja
Pa jumta galu.
245 [Jaunpilī (Jaunpils pag. Tk)].

1. Rau kāds ērmīgs
Eglītes nesējs:
Kleinām kājām,
Apaļu vēderu,
Kā kaķis laipo
Pa nama jumtu.
226 [Kandavā (Tl)].

18548.

Eglītes nesējs
Līkām kājām,
Nevar bez trepju
Jumtā tikti.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

18549.

Eglītes nesājs
Līkām kājām,
Cik kāpa jumtā,
Tik krita zemē.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

- 105 -

1. Eglītes nesējs
Kleinām kājām,
Uzkāpis jumtā,
Nokrita zemē.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

18550.

Eita, ļaudis, skatīties,
Vai ir kupla jumt' eglīte:
Ja būs kupla jumt' eglīte,
Tad būs kupla vedamā.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

18551.

Liekat skuju, bāleniņi,
Nelaužat klēts jumtiņu,
Lai paliek māsiņai
Ar vēl iekš' dzīvošana!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18552.

Liekat skuju, kād' likdami,
Priedes skuju neliekat;
Ja jums nav egles skuja,
Liekat smalku paegliņu!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18553.

Maz' maza skujiņa
Kā pakulu ērkuls,
Turpat piekusa
Pieci brāļi nesdami.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18554.

Nava lāga, nava lāga
Tas eglītes nesējiņš:
Pašam galva nesukāta,
Zirgam aste neuzsieta.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18555.

Nu ved tautas, nu ved tautas
Melnu egles galotnīti;
Atveduši, uzsprauduši
Uz bāliņa namdurīm.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18556.

Platajām nāsīm
Eglītes nesējs,
Puspoda sašņauca
Tabakas nāsīs.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18557.

Skuju nesa skujenieki,
Skuja tīri nobirusi;
Vakar nesa mans bāliņš
Tīriem zelta vizuļiem.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

18558.

Tam eglītes nesējam
Kā āzītis kumeliņš;
Cik gribēja riņķē sist,
Apsēdās žogmalē.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18559.

Tam eglītes nesējam
Nebij lāgas zirgu lietas:
Kriju sedli, lūk' iemaukti,
Kaņepj' šķiedru pavēders.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

18560.

Tam eglītes nesējami
Pinkulainis kumeliņš;
Vārtos kūra uguntiņu
Pinkulīšus svilināt.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18561.

Tam eglītes nesējam
Šodien galva nesukāta;
Vienu roku egli dūra,
Otru matus līdzinē.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

18562.

Tam eglītes nesājam
Zirgam aste neuzsieta,
Nemācēja riņķi mest,
Ne kumeļa dancināt;
Cik gribēja dancināt,
Aptupās žagaros.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18563.

Tam eglītes nesējam
Trīskājainis kumeliņš,
Ik gribēja riņķī griezt,
Aptupās skaidenī.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

18564.

Ūjā ūjā, skujenieki,
Nobirušu skuju nes!
Skujiņa mežā,
Vilkaste rokā.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

18565.

Ūjā ūjā, skujenieki,
Nobirušu skuju nese!
Tepat cirsta, tepat lauzta
Mūsu cūku palejā.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

- 106 -

18566.

Ciema kaķi laipāja
Pa nama jumtu;
Vai mums pašiem
Kaķīšu nebija?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

18567.

Cūku gans tas dēliņš,
Ne eglītes nesējiņš:
Pašam galva nesukāta,
Zirgam aste neuzsieta.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

d) Karoga nesējs

18568.

Gan ar skaists karodziņš,
Nava lāga nesājiņa:
Līkas kājas, gaŗas ausis,
Liela pumpa mugurā.
4 [Aijažos].

18569.

Gan ar skaists karodziņš:
Rīku meitas priekšautiņš,
Rīku meitas priekšautiņš
Uzsiets koka galiņā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18570.

Ko solīšu, ko solīšu
Karodziņa nesējam?
Solīš' tēva cūku meitu,
Guldīš' cūku midzenī.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

18571.

Līverains, lēverains
Karodzīna nesējīns;
Trim kājām kumelīns,
Vienu slieci kamanīnas.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

e) Vedēji apstājas pie aizvērtiem vārtiem

1) Kāzinieki aiz vārtiem apdzied līgavu

18572.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nekaunīga vedekliņa:
Ne pie vārtu nepiebrauca,
Jau actiņas parādīja.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Nekaunīga vedamā:
Pirmajā vakarā
Visus zobus izskaitīju.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

2. Tautu meita lielījās
Deguniņu nerādīt;
Ne par vārtu neiejāja,
Es redzēju deguniņu.
Degunu redzēju,
Bezkauņa būs.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

3. Tautu meita lielījās(i)
Deguniņa nerādīt;
Ne pie vārtu nepiejāju,
Visus zobus izskaitīju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18573.

Gaŗām gaŗām,
Sakārņu dēli!
Vedati gaŗām
Sakārņu māsu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18574.

Kas tā tāda raiba kuņa
Aiz vārtim zīlējās?
Tā NN-iešu raiba kuņa
Mūs' krancīti kaitināja.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18575.

Ko te veda, ko te veda?
Pirtes sili, pirtes sili.
Ved gaŗām, gāž pirtē,
Ne pie mana bāleniņa!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ko tie veda vedējiņi?
Pirtei sili pārveduši.
Ved pirtē, ved pirtē,
Ne pie mana bāleliņa!
224 [Kabilē (Kld)].

18576.

Ko vedi, brālīti,
Tai vezumāi?
Vai smilktes, vai olas,
Vai akmentiņus?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

- 107 -

18577.

Pārveda, pārveda,
Pārputenēja!
Aiz vārtu pūta,
Pelnā putēja.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Pūzdami, elsdami
Panāksti brauca,
Aiz vārtiem pūta,
Pelnos putēja.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18578.

Stāvi, stāvi, svina piesta,
Piecas stundas aiz vārtiem,
Kā stāvēja brāļa galdi
Piecas stundas neslaucīti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18579.

Sudrabota tautu meita
Staigā, ceļu vaicādama.
Mani balti bāleliņi,
Vai jums tādas nevajaga?
Parādāt purvā ceļu,
Parādāt purvā ceļu,
Iegrūžat rāvienā,
Lai tā krita, lai tā klupa,
Lai dauzīja sudrabiņu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Gudriniece tautu meita
Staigā, ceļa vaicādama;
Gudri mani bāleliņi,
Malkas ceļu parādīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Sudrabota mātes meita
Staigā, ceļu vaicādama.
Mani mīļi jaunbrālīši,
Vai jums tādas nevajaga?
Ja jums tādas nevajag',
Eit', celiņu parādāt,
Eit', celiņu parādāt
Dižu ļaužu sētiņā!
Sudrabota mātes meita,
Nāc ar manim kambarī,
Es tev likšu ritināt
Rudakmiņa dzirnutiņas.
Mīkstas rokas, daudz sudraba,
Nevar dzirnu ritināt.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

2) Vedējiem jāpakavējas ārpus sētas, ja līgavainis vēl nav appušķots

18580.

Apstājies, tautu meita,
Jele cūku rakumos,
Lai es savu bāleliņu
Klētiņā appuškoju!
266 [Jelgavā], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

18581.

Pastāvi, liepiņa,
Klajā laukā!
Nule mēs ozolu
Puškosim.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

f) Līgavainis bēg, slēpjas

18582.

Aiju manu sūru dienu,
Nu man nāca grūta diena:
Nu man māte sievu veda,
Nu man' kungi vīru sauks.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18583.

Bēdz, brālīti, klētiņā
Miežu rudzu apcirknī,
Lai meklēja tautu meita,
Miežus rudzus bārstīdama!
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

18584.

Bēdz iekšā, brāleliņi,
Nu ved tavu snaudaliņu!
Kur, māsiņ, nu es bēgšu,
Jau ieveda istabā.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

18585.

Kur liksi, vedēj,
Šās dienas vedumu?
Bāliņš aizbēga
Pār Daugaviņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18586.

Māmiņ' manim sievu veda,
Es aizbēgu eglājā,
Apķēros kuplu egli,
Ne to laidu līgaviņu.
Kupla egle šim brīžam,
Mūžam laida līgaviņa.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 108 -

1. Bēdz mežā, bāleliņ,
Māte veda snauduliņu,
Apķeries kuplu priedi,
Ne snauduļa līgaviņu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

2. Māte manim sievu ņēma,
Es par kalnu siliņā;
Es apķēru sila priedi,
Vēja lauztu ozoliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3. Māte manīm vīru veda,
Es iebēgu siliņā,
Apķēros sila priedi,
Ne ap laisku tēva dēlu;
No priedītes skali plīsa,
Kas no laiska tēva dēla?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

4. Sakās māte sievu ņemt,
Es par kalnu siliņā;
Apsaskāvu sila priedi
Kā ap savu līgaviņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

18587.

Paslēpies, bāleliņ,
Savā dēļu klētiņā,
Lai sēd tautu svina muca
Piecas stundas vezumā.
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

18588.

Slēpies, brālīti,
Tīrē rudzu rijē,
Lai tautas meklēja
Pa tīri rudzi.
224 [Kabilē (Kld)].

18589.

Slēpies, mans bāleliņi,
Savā zirgu stallītī,
Kā slēpās tautu meita
Savā govju laiderī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18590.

čipa čapa man kājiņa,
Griba graba kažocīc:
Māte manim sievu ņēma,
Es paskrēju paklētē.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

g) Atveŗ vārtus, ielaiž vedējus sētā

1) Iznes un rāda uguni pie vārtiem

18591.

Dedz, tautieti, vasku sveci
Vārtu stulpa galiņā,
Lai redz tava līgaviņa
Ielīgoti sētiņā!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

18592.

Dedz, ugun, spīd', ugun,
Lai es savas lūkojos:
Tumsā vesta vakarā,
Būs tā mana, vai nebūs?
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18593.

Lai bēdāja velns par tumsu,
Es par tumsu nebēdāju,
Tumsiņā, vakarā
Es pārvedu līgaviņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

18594.

Pasaraugi, snaudulīte,
Kas guntiņu tev aiznes:
Vīratēvs guni nesa,
Raibu cimdu gribēdams.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Atskatiesi, jaunā mārša,
Kas nes guni pakaļā:
Dieverītis guni nesa,
Raibus cimdus gribēdams.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18595.

Tumšajā naksniņā
Pats pārvedu līgaviņu,
Pats pārvedu līgaviņu,
Pie vārtiem apturēju,
Pie vārtiem apturēju,
Māte [Meita] nesa uguntiņu.
Nes uguni, kam vajaga,
Man uguns nevajaga,
Mana paša kumeļam
Zvaigžņu deķis mugurā.
259 [Līvbērzē (Līvbērzes pag. Jg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18596.

Tumšejāi vakarāi
Pārved jaunu līgaviņu;
Pats rādīju uguntiņu
Vārtu stabu galiņā,
Lai kājiņas nenosita
Iekšnākoti līgaviņa.
226 [Kandavā (Tl)].

- 109 -

1. Tumsiņāi, naksniņāi
Man pārveda līgaviņu;
Pats pie vārtu piestājos,
Pats rādīju uguntiņu.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18597.

Tumsiņā, vakarā
Atved manu līgaviņu;
I es patis neredzēju,
Bija kupli ielociņi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tumsiņā, vakarā
Atved manu ļaudaviņu.
Klusu tek Dieva rati,
Joda suņi nedzirdēja;
Ir es pats neredzēju,
Vai bij puški, vai ieloki.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18598.

Tumsiņā, vakarā
Man pārveda līgaviņu.
Krustiem dedza vaska sveces,
Krustiem dzelzu lukturīši,
Krustiem teki māmuliņa,
Vedekliņas gaidīdama.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

2) Kāzinieku dziesmas, vārtus veŗot

18599.

Atnāca liepiņa
Līgodama,
Zemzara ozols
Atvēra vārtus,
Ielaida liepiņu
Sētiņā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18600.

Atveŗam vaŗa vārtus,
Saņemam jauno māršu,
Segs mums baltu vilnānīti
Dimantiņa rakstiņiem.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18601.

Atsa- vārti- veŗaties
Līdz pašam stuburam:
Nu ved jūsu saimenīcu
Visu mūžu virināt.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

18602.

Ja ir laba vedamā,
Tad vediet(i) sētiņā;
Ja ir kāda draņķa muca,
Tad gāziet(i) sētmalī!
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

1. Ja ir laba vedamā,
Tad vediet sētiņā;
Ja ir kāda netiklīte,
Aizvediet atpakaļ!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18603.

Šaun pretim, šaun pretim!
Mājā nāk kaŗa māte.
Tā nebija kaŗa māte,
Tā bij brāļa līgaviņa.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

18604.

Šauj pretī, šauj pretī,
Nu nāk brūte sētiņā!
Ja pretī nešausit,
Nebūs laime dzīvojot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

18605.

Tec, māmiņa, vārtus vērt
Ar divām slauktuvēm:
Nu pārveda tavs dēliņš
Pierietējšu līgaviņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Pārved brāļa līgaviņu,
Kā gosniņu pierietējšu;
Es gaidīju pie vārtieme
Deviņāme slauktuvēm.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18606.

Ved, manu bāliņi,
Ne tukšu vedi,
Ar alus kannu,
Ar maizes klaipu!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

18607.

Veŗat vārtus, atveŗati
Līdz pašami galiņami:
Dižu radu tautu meita
Žuburainu kroni nes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18608.

Veriet vārtus li galam,
Celiet stabus platumā,
Lai es varu cauri braukt
Ar to savu vedamo.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

- 110 -

18609.

Veratiesi, vara vārti,
Līdz pašami galiņami:
Es atvedu lielsiržotu,
Gražutāji līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Veŗatiesi, vaŗa vārti,
Līdz pašami stuburam:
Nu atveda lielsiržam
Gražotāju līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18610.

Veŗaties, vaŗa vārti,
Slēdzaties, dzelza duris,
Lai es varu cauri braukt
Ar bāliņa līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

3) Dziesmas no līgavas puses

18611.

Atsa- vārti- veŗaties
Līdz pašam stuburam:
Bagātāku mani veda,
Ne veco ietaliņu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18612.

Es, tautās iejādamis,
Salauzīju žoga posmu;
Vai man bija vārtu vērt,
Mūs' māsiņu ievedot?
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18613.

Gauži raud man' māsiņa,
Tautu vārtu danākuse:
Tautiešam bargi suņi,
Nelaiž māsu pagalmā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

186131.

Kalnē kāpu, jo kalnē,
Pašē kalna galiņē;
Tautās gāju, jo tautās,
Pašē tautu sētiņē.
224 [Kabilē (Kld)].

18614.

Labo roku krustu metu,
Pa vārtiem iebraucot:
Krustīts manis augumiņš,
Tautas sēta nekrustīta.
190 [Kuldīā].

1. Krustu metu, Dievu lūdzu,
Tautu sētu piejājot:
Krustīts mans augumīnis,
Tautu sēta nekrustīta.
224 [Kabilē (Kld)].

18615.

Tautas savus vaŗa vārtus
Līdz pusīti vien atvēra;
Veriet, tautas, līdz galam!
Man Laimiņa līdzi nāca,
Man Laimiņa līdzi nāca
Apakš baltas villainītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

4) Dēkla, Laima paredz grūtu dzīvi

18616.

Aisa! Laime nosakliedza,
Kalniņā stāvēdama;
Meitiņ' mana ievedama
Tik sliktā vietiņā!
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

18617.

Dēkle sauca saukumiņu,
Kalniņāi stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Netiklīša sētiņā.
Kam, Dēkliņa, tad nesauci,
Kad nebiju saderēta,
Kad nebiju saderēta,
Samitojse gredzeniņu?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Sauc Laimīte, met ar roku,
Kalniņāi stāvēdama.
Kam, Laimīte, tad nesauci,
Kad nebiju saderēta?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

18618.

Dēkla sauca saukumiņu,
Kalniņāi stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Sierdēstiņu sētiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Laimīt' kliedza, Laimīt' brēca,
Kalniņāi stāvēdama,
Redz sērdieni ievedamu
Asarīnu sētīnā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

- 111 -

18619.

Nāc, Laimiņ, tec, Laimiņ,
Kad iegāj' sētiņēi;
Tai sētēi grīn's ļaud's,
Tur būs grīn' dzīvošan'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

18620.

Sauc Laimiņa, met ar roku,
Kalniņā stāvēdama,
Redzēj' mani ievedam
Grīnu ļaužu sētiņā
[istabā].
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Sauc Laimiņa, met ar roku,
Kalniņā stāvēdama,
Redz sērdieni ievedam
Netiklīša sētiņā.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

h) Pagalmā

1) Kāzinieki saņem vedēju zirgus, daudzina vedējus un apdzied

18621.

Ai manu kumeļu
Baskājiņu,
Vakar pelcēja
Saslapināja,
Man jaunu līgavu
Meklēdami.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

18622.

Ak tu tautu prūšu cūka,
Tavus daiļus vedējiņus!
Stundu skan zelta pieši,
No kumeļa nolecot [nolēcot].
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18623.

Ak tu čura tautu meita,
Tavus skaistus vedējiņus!
Paši vīri zābakos,
Kumeliņi iemauktos.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18624.

Atbrauc mana māmuliņa,
Kamaniņas gāzīdama;
Izsīruse svešu zemi,
Atved jaunu malējiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18625.

Atjuoj muni buol'el'eņi,
Kai ar snīgu apsnyguši:
Bolti cymdi, boltys z'ačis,
Bolts krekl'eņš mugorā.
426 [Sakstagala pag. Rz].

18626.

Balti jāja vedējiņi,
Kā ar sniegu apsniguši;
Tas nebija balts sniedziņš,
Tas māršiņas tikumiņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18627.

Dziedādami bāleliņi
Mājās veda jauno māršu;
Asariņas slaucīdama,
Es namā lūkojos.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

18628.

Edz kur stalti kaŗavīri
Mani balti bāleliņ';
Izsiruši tautu zemi,
Atved tautu zeltenīt'.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

18629.

Ekur stalti kaŗavīri
Mani balti bāleniņi,
Paši jāja spēlēdami,
Kumeliņi dancodami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18630.

Ekur stalti kaŗavīri
Mani balti bāleliņi,
Tālas zemes cierētāji,
Daudz naudiņas tērētāji.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18631.

Es atradu dadža lapu
Vārtu staba galiņā;
Cieta bija dadža lapa,
Sīva brāļa līgaviņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

18632.

Es izlaidu vakarā
Savu raibu kumeliņu;
No rītiņa pārtecēja,
Līgaviņa mugurā.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 112 -

18633.

Es siŗot aizstellēju
Vakar divi bāleliņi;
Šovakar sagaidīju
Ar caunīti pārnākot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18634.

Es vakar izstellēju
Treju tukšu kamaniņu;
Nu šodien sagaidīju
Visu pilnu atejot.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

18635.

Ko, bāliņi, tu atvedi?
Nosvīduši kumeliņi.
Svina muca vezumā,
To, bāliņi, tu atvedi.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

18636.

Ko dara brālīši
Tik ilgi ceļā?
- Ceļā ragus zāģējām,
Lai nebada māmuliņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18637.

Ko tie veda vedējiņi?
Tādu pliku pārveduši.
Pārjāj pliki bāleliņi,
Kā eglītes nodzenātas.
226 [Kandavā (Tl)].

18638.

Kuplāka vedēja
Kā vedamaja.
Tāda mūsu vedējīša
Kā lielā siena kaudze;
Tāda mūsu vedamā
Kā tā auzu zebenīca.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18639.

Kur tie mani bāleniņi
Visu dienu medīt gāja?
Brukstalās nomedījši
Sudrabotu vāverīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18640.

Lūkojati, bāleliņi,
Vai pūš grūti kumeliņš!
Ja pūš grūti kumeliņš,
Tad būs divas dvēselītes.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

1. Smagi pūš, smagi elš
Man' bāliņa kumeliņš.
Kā nepūta, kā neelsa,
Div' dvēseles mugurē:
Viena sēd kumeļā,
Otra sagšu stērbelē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18641.

Muns bāliņš līdz šo dienu
Viegli viegli pabraukāja;
Lūdz nu Dieva, met nu krustu,
Nu būs pods vezumā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18642.

Maza maza bambalīte
Par ūdeni pārpeldēja;
Tā nebija bambalīte,
Tā brālīša līgaviņa.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18643.

Medinieki bāleliņi,
Ko pa mežu medījāt?
Medīdami nomedīja
Diženo malējiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18644.

Nācin nāca no tautiņu,
Nele māsiņ' i atnāca:
Atnāk brāļa rājējiņa,
Man asaru dzērējiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18645.

Nedomāji, tu Jānīti [NN],
Ka pārvedi māmuļīti:
Tēvam sievu gan pārvedi,
Tu māmīnu nedabūsi;
Kad prasīsi cimdu, zeķu,
Tad asaras noslaucīsi.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

18646.

Nerādi, tautmeita,
Tik ātri acis:
Ja acis rādīsi,
Bezgode būsi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18647.

No tālienes tij māsiņa,
Nosvīdušu kumeliņu.
Par māsiņu neraugāt,
Sajemiet kumeliņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 113 -

18648.

Nu pārveda saimenieci,
Pelni vien noputēja.
Lai putētu, ka putētu,
Kad būt' laba saimeniece!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nu put pelni, nu put pelni,
Nu pārveda kalpu meitu.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

18649.

Pārbrauca Cīravas
Strimalu kupčis
Rikšum, aulekum
Caur visu muižu,
Līdz savas strimalas
Izandelēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18650.

Pārveda Cīravas
Valodu maisu.
Vedat caur muižu,
Gāžat upē!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18651.

Pārvedu, pārvedu,
Pārputenēju
Dižu klaipu cepēju,
Biezputras virēju.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

1. Pārveda, pārveda,
Pārputeņā,
Pārveda māmīnai
Ūdeņa briņģi.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

18652.

Pakaļ tek tautu meita
Pakaļ mana bāleliņa.
Neņem, manu bāleliņ,
Nele lieta pakaļ tek!
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Laima laima tev, brāliņ,
Pate nāca tautu meita.
- Ai māsiņa, kāda laima,
Neba lāga pate nāca!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18653.

Rejiet, suņi, gaudājiet,
Nu atveda saimanīci,
Nu atveda saīmanīci,
Auzu maizes cepējiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18654.

Sajāj mani bāleliņi,
Kā ozoli lapodami;
Pakaļ nāca tautu meita,
Kā ieviņa ziedēdama.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

18655.

Sirenieki, medenieki
Mani balti bāleliņi:
Dzīvu caunīt' i atveda
Līdz ar visu midzenīti.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18656.

Sirmi zirgi auzas ēda,
Muguriņas sagriezuši,
Atveduši līgaviņu
Dublaiņāmi kājiņāmi.
33 [Pēteŗupē (pie Saulkrastiem Rg)].

18657.

Strēlinieki, medinieki
Mani balti bāleliņi,
Nošāvuši tautiņāse
Sarkankrūšu vāverīti.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

18658.

Sudrabota zīle dzied
Uz bāliņa vārtu staba;
Nu pārveda mūs' bāliņis
Sudrabotu līgaviņu.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18659.

Suņi rēja, vilki kauca,
Nu ved jaunu saimenieci,
Šķīstas putras vārītāju,
Plānu klaipu cepējiņu.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

1. Ko tie tēva suņi rēja,
Pavārtēi tupēdami?
Nu pā(r)veda saimenieci,
Zilu zeķu nesātāju,
Zilu zeķu nesātāju,
Šķidras putras vārītāju.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Nerej, suni, nerej, suni,
Nu ved tavu saimenieci,
Šķidras putras vārītāju,
Plāna rika griezējiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 114 -

3. Pakaukdams sunīts rēja,
Pie vārtiem tupēdams;
Gan riedams tas zināja,
Kād' atveda saimniecīti:
Šķīstas putras vārītāju,
Plānu klaipu cepējiņu.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

4. Rejat, suņi, ņaudat, kaķi!
Nu ved jaunu saimenieci,
Šķīstas putras vārītāju,
Plānu klaipu cepējiņu.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Visi sētas mieti kauc,
Nu ved jaunu saimenieci,
Šķidras putras vārītāju,
Plāna klaipa cepējiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18660.

Suņi rej, suņi rej,
Nebūs laba vedamā;
Tāda mute vedamai
Kā tiem mūsu sunīšiem.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

18661.

Suņi rej gaudodami,
Atved jaunu saimenīcu.
Vai būs suņu barotāja,
Vai saimītes šķīrējiņa?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18662.

Suņi rej, vārti čīkst,
Lec' pie loga skatīties:
Brālis veda līgaviņu,
Lāča āda mugurā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18663.

Suņi rej, vārti čīkst,
Pārved jaunu saimenieci;
Kad ieveda istabā,
Kaķi ņaud aizkrāsnē.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Visi mūsu kaķi ņaud,
Uz krāšiņa gulēdami:
Nu būs jauna saimeniece,
Nebūs tāda devējiņa.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

18664.

Suņi rej, vilki kauc,
Nu ved jaunu saimenieci.
Nebēdā, tu sunīti,
Būs jau laba saimeniece,
Būs jau laba saimeniece,
Tūlīn sāks bīdelēt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18665.

Sunīts asti kustināja:
Pārved auzu malējiņu.
Vai kustini, nekustini,
Tā tev auzu nesamals!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18666.

Sunīts asti kustināja:
Pārved putras vārītāju.
Nekustini, nekustini,
Nemāk putru izvārīt!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

18667.

Sunīts rēja tupēdamis,
Nebūs laba saimeniece;
Kad sunītis stāvu rēja,
Tad būs laba saimeniece.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

18668.

Sunīts rēja tupēdams,
Redz vedeklu atvedot.
Vai būs maizes devējiņa,
Vai ar kāju spērājiņa?
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Sunīts rēja gaudodams,
Redzēj' laisku ievedot,
Ar kājiņu spērājiņu,
Ne maizītes devājiņu.
384 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18669.

Suns rej kaukdams
Pirts pakaļā:
Lāceni pārveda
Par saimenieci.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

18670.

Tautu meita bāliņam
Pēdu pēdas nolādēja;
Pat' atnāca uz bāliņu,
Savus lāstus lasīdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18671.

Triju kungu zeme rīb,
Kur jāj mani bāleliņi;
Pakaļ nāca tautu meita,
Ni lapiņa ničabēja.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

- 115 -

18672.

čuza čuza, puža puža
Še atbrauca vakaros;
Mūsu skaiste, mūsu daile,
Tā aizbrauca vedējos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18673.

Vakar brālis jāšus jāja,
Šodien kulba pakaļā.
No šīs dienas tu, bāliņ,
Būsi kulbu kulbotājs.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Kas kaitēja tev, bāliņ,
Jāt seglotu kumeliņu?
No šī paša vakariņa
Būs ar kulbu jākulbo.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

2. No šīs dienas tu, bāliņ,
Vairs nebūsi rīterīts,
Nu tu būsi kulbenieks,
Nu ar kulbu jābraukā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

18674.

Vakar savus bāleniņus
Kā gaigalas aizstellēju;
Nu atbrauca putēdami
Ar tautiņu pelnu baļvu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakar mūsu bāleliņi
Balti balti lidināja;
Šodien brauca kūpēdami
Ar tautiešu pelnu maisu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18675.

Viens aizjāja mūs' bāliņš, -
Vai tas vairs viens atjāja?
Tautu meitu līdzi veda
Kā telīti valdziņā.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18676.

Visiem zirgi viegli pūta,
Vedējam grūši pūš;
Kā tam grūši nepūtīs,
Svina piesta vezumā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kas tā tāda bruņu muca
Man' bālīna vezmīnā?
Nosvīduši, nokusuši
Man' bālīna kumelīni.
1191 [Ēveles draudzē].

2. Svīdin svīda, kusin kusa
Mūs' bālīna kumelīni.
Ko nesvīda, ko nekusa,
Varas [=vaŗa] bise vezmīnā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

3. Tusa, tusa, rēca, rēca
Mana brāļa kumeliņš.
Kā netusa, kā nerēca,
Svina piesta kamanās!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18677.

Visi riķu posmi trīc,
Nu pārveda saimenieci.
Kā posmīni netrīcēs,
Sīva dzedra saimeniece!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

18678.

Visi sētas mieti raud,
Nu ved jaunu saimenieci;
I kaķīts noņaudēja
Pēc vecās saimenieces.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

2) Vedēju dziesmas

18679.

Atstājām meitu māti
Kā pīrāgu sūlājot:
Atradām dēlu māti
Kā bitīti vīvinot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18680.

Atsavežu bāliņam
Purva ņiedri, meža dzērvi:
Kā ņiedrīte locījās,
Kā dzērvīte nokliedzēs.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18681.

Atvedu Saulzara (=māju v.)
Dzīpura zagli;
Vēl otra palika,
Ķērnītes laiža.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18682.

Baŗ man' tēvs, baŗ māmiņa
Nosvīdušu kumeliņu.
Tautu meitu vien pavedu
Mazu sila gabaliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 116 -

18683.

Dancoj' mans kumeliņš
Ar visām lencītēm;
Es atvedu līgaviņu
Ar visiem ielokiem.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

186831.

Danco manis kumeliņis
Uz Ezeres robežām;
Dancodams pārtecēja -
Ezeriete mugurā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

18684.

Dusmiņām nezināju,
Kur piesietu kumeliņu:
Nederēja brālīšam
Manis vesta līgaviņa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nepatika brālīšam
Mana vesta līgaviņa;
Dusmiņām neredzēju,
Kur piesēju kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Raudādama nosedloju
Savu bēru kumeliņu:
Nepatika brālīšam
Manis vesta līgaviņa.
176 [Sakaslejā (Sakas pag. Azp)].

18685.

Es atvedu brāļam sievu
Kā lielaju lāču māti;
Manas kājas nosēdēja,
Piekūst brāļa kumeliņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18686.

Es bij' meita, es bij' droša,
Es pā(r)vedu brāļam sievu;
Teku meitu pulciņāi,
Lieku zīļu vaiņadziņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18687.

Es pārvedu brāļam sievu
Gar diviemi laukgaliem;
Nebēdāju tālumiņu,
Būt' tik labu pārveduse.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

18688.

Es pārvedu brāļam sievu
Pār dižaju ezariņu;
Būt' zinājse netiklīti,
Tiešām būtu iegāzuse.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Apkārt purva līkumam
Brāļam vedu līgaviņu;
Būt' zinājis netiklīti,
Tiešām vestu purviņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18689.

Es pārvedu brālītim
No Klaipēdas līgaviņu,
Plānu raušu cepējiņu,
Šķidras putras vārītāju.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

18690.

Klapšķējās, kad izdzēru
Ābel's koka biķerīti;
Rūcējās, kad atvedu
Liela rada līgaviņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Skrapstējās, kad izdzēru
Ābel's koka biķerīti;
Krūmi vien nožvīkstēja,
Kad atvedu vedekliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18691.

Laba būs, laba būs
Mana vesta vedekliņa:
Nij snieg sniegs, nij līst lietus,
Nij puteņi putenēja.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

18692.

Labvakar, bāleliņ!
Man puķīte kamanās,
Man puķīte kamanās,
Pupu ziedi pūriņā.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

18693.

Labvakar, bāleliņ!
Man caunīte kamanās
Dzeltānām kājiņām,
Ar vizuļu vainadziņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18694.

Liela kunga medenieki
Tāda zvēra nenošāve:
Es savam brāliņam
Dzīvu caunīt' i atvežu.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 117 -

18695.

Man sacīja bāleliņš,
Saderēta līgaviņa;
Svīda piere, kusa mēle,
Saderētu izņemot.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18696.

Mēs Mārīti atvedam
Kā rakstiņu paraugam;
Ja Mārīte laba būs,
Vedīs Grieču Jānīšam.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Paraugam vien atvežu
Odzeniešu dzeltānīti;
Ja tā labi mātes klausa,
Pakaļ citas važosam.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

2. Raudzekņam vien atvežu
No tās puses meitiņām;
Ja būs laba šī vedena,
Vedīs citas pakaļā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

18697.

Nāc ārā, bāleliņu,
Ko es tevim parādīšu:
Liela, resna tautu meita,
Nava rūmes kamanās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18698.

Nāc ārā, mūs' bāliņ,
Saņem savu līgaviņu,
Dod rociņu saņemdams,
Dod mutīti mīlēdams!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18699.

Nāc pretī, apskaties,
Kāda būs jaunuvīte;
Lūkotāji izlūkojši,
Vedējiņi atveduši.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

18700.

Nesabari, bāleliņ,
Ka es ilgi kavējos:
Es atradu tautu meitu
Ceplī kreklus kaltējot.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18701.

Ņem par labu, bāleniņi,
Manu vestu līgaviņu;
Ta paša nolūkota,
Tikai mana pārvešana.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Ņem par labu, bāleliņ,
Kāda tava līgaviņa:
Tava paša lūkojums,
Tikai mans pārvedums.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18702.

Nepatika bāliņam
Mana vesta līgaviņa.
Atsaved, bāleliņ,
Kādu sev gribēdams!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18703.

Pārvedu tautiņu
Ūdeņa briņgi,
Pametu nestavas
Avota lejā.
226 [Kandavā (Tl)].

18704.

Pinkulainu kazu vedu
Sprogainam(i) āzīšam,
Lai nevar piemesties
Viens otram(i) dzīvodami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

1. Kankarainu kazu veda
Sprogainam(i) āzīšam,
Tie nevar dzīvodami
Viens otara niecināt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18705.

Pluskutaiņu kazu vedu
Sprogaiņame buciņam;
Pliku vedu tautu meitu
Bagātame brālīšam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18706.

Saka mani šādu tādu,
Vienu slieci kamanām;
Es atvedu muižas meitu,
Akmins vien nožvakstēja.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

18707.

Sauc'e man'a v'ed'ējeņa,
Sauc'e lela skrējājeņa.
I nūskrēju, i atv'ežu,
I ļaudim paruodēju.
422 [Līvānu pag. D].

- 118 -

18708.

Sirenieki, medenieki,
Saņemiet to bitīti!
Tā bitīte kalnu kāpe
Ziedainām kājiņām.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18709.

Zirgs uz zirga, lūks lūka,
Vis' uz Reigu nūl'eigova;
Atvadam Reigas meitu
Ar vis' zaltu, sudobreņ'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

18710.

Slaucu govis, slaucu kazas
Tai vienāja slauktuvē;
Aizved' māsas, pārved' māršas
Tai vienāja pavsarī.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

18711.

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā bēris kumeliņis;
Kad pārskrēja sētiņā,
Sniega pīte mugurā;
Tā nebija sniega pīte,
Tā brālīša līgaviņa.
226 [Kandavā (Tl)].

18712.

Sidrabotu māršu vežu,
Jāj bruņoti bāleliņi,
Lieli zirgi, stalti vīri,
Skan tērauda zobentiņi.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

18713.

Svīda mani kumeliņi,
Tautu meitu i vedot;
Tā svīdīs tautu meita
Pie lielo dzirnaviņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Svīda, svīda, kusa, kusa
Man' bāliņa kumeliņš;
Tā svīdīs tautu meita
Pie grūto dzirnaviņu.
328 [Valles muižā (Taurkalnes pag. B)].

18714.

Tecēj' manis kumeliņis
Uz Dorbilu(?) šnaukādamis;
No rītiņa pā(r)tecēja
Ar Dorbilas zeltainīti.
224 [Kabilē (Kld)].

18715.

Vakar šāvu, šodien krita
Silā raiba žagatiņa;
Pērn precēju, šogad vedu
Brāļam skaistu līgaviņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakar vakar, aizvakar
Es bij' kunga bisinieks;
Vakar šāvu vāverīti,
Šodien krita rībēdama.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

18716.

Vakar šāvu vāverīti,
Ka tā krita paukšēdama;
Šodien vedu tautu meitu,
Ka tā nāca trīcēdama.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18717.

Viegla viegla tautu meita,
Nava smagi pavedama,
Nav manam kumeļam
Ir nadziņi nosvīduši.
121 [Gulbenē (Md)].

18718.

Visu nakti es izgāju,
Brāļa sētu meklēdams;
Uguntiņa vien atspīd
Caur to skraju priežu mežu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18719.

Cērt, bāliņ, bērza malku,
Kurēi siltu istabiņu:
Man rociņas nosalušas,
Tev vedot līgaviņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18720.

Cērt, bāliņi, bērza malku,
Kurin' siltu istabiņu!
Meitu mātes istabiņa
Ledus kalna galiņā.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18721.

Ceļā tapa man zināms,
Kāda brāļa līgaviņa;
Būt' zinājis brāļa prātu,
Pamest' ceļa maliņā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 119 -

18722.

Cimdu cimdu, tautu meita,
Manas rokas nosalušas!
Ko darīji bāliņos,
Ka cimdiņu neadīji?
Vai staigāji pura malu,
Puišu svilpi svilpodama?
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3) Līgavu noceļ no zirga vai izceļ no kamanām

18723.

Brauc, bāļiņ, pie durīm,
Griez apkārt kumeliņu,
Lai zveļās pelnu muca
Kūpēdama istabā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Brauc pie durvju, bāleliņ,
Sien pie kliņķa kumeliņu,
Lai tā tautu vambelīte
Ievēlās istabā!
121 [Gulbenē (Md)].

18724.

Kāp ārā, tautu meita,
Negaidies izceļama;
Kad gaidīsi izceļama,
Tad sacīs, cilājama!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

18725.

Kāp laukāi, kāp laukāi,
Negaidies izceļama;
Ja gaidīsi izceļam,
Visu mūžu cilājama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18726.

Klāj, māmiņa, raibu deķi,
Met, meitiņa, mīkstus cimdus;
Nāc ārā, znota šķelmis,
Saņem savu vedumiņu!
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

18727.

Kritin kritu no kumeļa,
Līdz zemīti nenokritu:
Satur mani div' svainīši,
Div' baltie bāleniņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18728.

Kur palika mans svainītis,
Ka neredzu staigājot?
Nāc, nāc, svainīti,
Cel mani zemē!
Še tev lielie
Raibie cimdi!
40-1 (Bigauņciemā).

18729.

Laiska laiska tautu meita,
Ieceļama, izceļama:
Gaida brāļu ieceļam,
Svešu ļaužu izceļam.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

18730.

Lec pate, tautmeita,
No kumeliņa,
Negaidi mūs' brāli
Noceļam!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

1. Svempies, svempele,
No ratu laukā,
Negaidi mūs' brāļu
Izceļam!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

18731.

Paši, brāļi, iecēluši,
Paši, brāļi, izceliet!
Paši brāļi gan zināja,
Kā māsiņa cilājama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

18732.

Raugi celt, bāleniņ,
Vai būs grūts cēlumiņš:
Kad būs grūts cēlumiņš,
Tad būs mīļa dzīvošana.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18733.

Sēdi, sēdi, tautu meita,
Pieci stundas kamanās,
Kam galdiņu neslaucīji,
Kam sunīti nemieloji!
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

18734.

Sēdi, sēdi, tu Anniņa,
Kā grožos iegrožota;
Ej, Pēter, atgrožo,
Tā būs tava līgaviņa!
331 [Augškurzemē (Il)].

18735.

Zvelies ārā, zvina muca,
Negaidies izceļama!
Nav vis mūsu bāleliņi
Zvina mucas cēlājiņi.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)], 281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 120 -

18736.

čabēj mani zīda svārki,
No kumeļa nolecot;
Dēla māte brīnojās:
Vai tā mana malējiņa?
Nebrīnies, dēla māte,
Vēl man treji pūriņā!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18737.

čaukstēj' mana zīda rota,
No vāģiem izlecot;
Dēlu māte bēdājās,
Nebūs dubļu bridējiņa.
Nebēdā, dēlu māte,
Bridīš' dubļus dziedādama!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Atskan mana zīļu rota,
Pie vārtiem piebraukdam.
Vīramāte izbīstās:
Vai tā mana malējiņa?
Vai tā mana malējiņa,
Vai tā dubļu bridējiņa?
Nebīsties, vīramāte,
Gan nolikšu zīļu rotu;
Kad nolikšu zīļu rotu,
Būšu tev malējiņa,
Būšu tev majējiņa,
Būšu dubļu bridējiņa.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

2. Skanējāsi ielociņi
Pie tautiņu namdurvīm;
Sasabija dēlu māte:
Neies malt vedekliņa.
Iešu malt, dēlu māte,
Likš' ielokus tīnītē,
Lai stāv mani ielociņi
Svētajām dieniņām.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

3. čīkstēj' manas vaska kurpes,
Pa istabu staigājot;
Vīramāte bēdājās,
Nebūs dubļu bridējiņa.
Nebēdā, vīramāte,
Būšu dubļu bridējiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18738.

Velcies, manu bāleniņu,
Dzelzes cimdus rociņā:
Svina muca vezumā,
Gaida viegli izceļam.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

18739.

Velcies, manu bālenī,
Dzelza cimdus rociņā:
Cel ārā tautu meitu,
Lai tā skrien skanēdama!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

18740.

Cel, bāliņ(i), lūkodams,
Vai ir grūta vedamā;
Ja būs grūta vedamā,
Tad būs divas dvēselītes.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Jūs, bāliņi, cilājāt,
Vai bij smaga cilājot?
Ja bij smaga cilājot,
Būs ganiņš pavasar.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18741.

Cel, bālī, lūkodams,
Vai ir kupla gūžu drēbe;
Kad būs kupla gūžu drēbe,
Tad būs kaudze pūriņā.
123 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

18742.

Cel, bāliņu, paceldams,
Vai ir grūta ceļamā;
Ja būs grūta ceļamā,
Tai būs pulka sidrabiņa.
391 [Skultē (Skultes pag. Rg)].

4) Noseglo vai nojūdz līgavas zirgu

18743.

Ai jaunaju dieverīt,
Nojūdz manu kumeliņu!
Es tev došu cimdu pāru
Par kumeļa nojūgšanu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18744.

Jūdz tu pate, tautu meita,
Savu brauktu kumeliņu!
Ja jūgs mani bāleliņi,
Gaidīs tevi ziedojam.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

5) Meiju būda sētsvidū, kur līgava apstājas, pirms iet istabā

- 121 -

18745.

Atšķiries, bērzu birze,
Lai es redzu vedekliņu!
Ja būs daiļa vedekliņa,
Tad vediet istabā;
Ja būs kāda draņķa baļļa,
Tad gāziet sētmalī!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18746.

Stājies, māsiņa,
Klajā laukā,
Līdz tautas uzkrāva
Skujiņu būdu!
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

6) Dažādas dziesmas

18747.

Nepiedošu, nepiedošu
Dullajam bērajam,
Kam tas manu līgaviņu
Rāvienā slapināja.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18748.

Ziņģē tēvs, dainē māte,
Man vezdami līgaviņu;
Gan jūs abi dainēsiet,
Aizkrāsnē salīduši!
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

18749.

Ziņģē tēvs, daiņo māte,
Man vezdami līgaviņu;
Pats aiz prieka nevarēju
Ne vārdiņa izsacīt.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

18750.

Tētīt, guli kalniņā,
Dēlam veda līgaviņu.
Tēvs nomira, dēls palika
Ne cinīša dižumiņa.
224 [Kabilē (Kld)].

18751.

Tumsiņā, vakarā
Pats pārvedu līgaviņu,
Pats gultiņu pataisīju,
Pats pieņēmu klātgulēt.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

7) Laipu mešana līgavai. Brālis met laipai zobenu

18752.

Balta augu brālīšos,
Pa dubļiem bradādama;
Mella tapu tautiņās,
Pa laipām staigādama.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

18753.

Balta biju bāliņos,
Līdz ceļiem dubļus bridu;
Tautiņās samelnēju,
Zaļu mauru staigādama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Balta augu bāliņosi,
Pura dūņas bradādama;
Tautiņās samellēju,
Dēļu grīdu staigādama.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

18754.

Brālis, māsu mīlēdamis,
Laipai meta zobentiņu.
Met, brālīti, liepas laipu,
Nemet savu zobentiņu:
Liepas laipa salapoja,
Zobentiņis sarūsēja.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18755.

Brālīts, māsu mīļēdamis,
Zobeniņa laipu meta;
Met, brālīti, oša laipu,
Nelauz savu zobeniņu!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18756.

Brālīts, māsu žēlodams,
Laipā meta zobentiņu;
Tec, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz manu zobentiņu!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 122 -

1. Bāliņš, māsas žēlodams,
Met zobinu laipiņā;
Māsa brāļa nežēloja,
Pušu lauza zobiniņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Brālis, māsu žēlodams,
Zobentiņu laipai met;
Ej māsiņ, kā smildziņa,
Nelauž braļa zobentiņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

3. Sidrabiņa upe tek
Gar brālīša nama dur'.
Brālīts, māsu mīlēdams,
Laipai meta zobentiņu.
Nāc, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz manu zobentiņu!
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

18757.

Brālīts, māsu žēlodams,
Laipā meta zobentiņu.
Nāc, māsiņa, viegli pāri,
Nepārlauzi zobentiņu:
Apakš mana zobentiņa
Simtiem kaŗi kaŗojami.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Pilna upe baltu ziedu,
Nedrīkstēju pāri iet.
Brālīts, māsu žēlodamis,
Laipai meta zobentiņu.
Tec, māsiņa, viegli pār',
Nelauz manu zobentiņu:
Apakš mana zobentiņa
Simtiem kaŗu līgojās.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pilna upe baltu ziedu,
Nedrīkstēju pāri brist.
Brālīts, māsu žēlodamis,
Liek zobenu laipiņai.
Ej, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz manu zobentiņu:
Še nav tāda kalējiņa,
Kas kaļ zelta zobentiņu;
Vāczemēi kalējiņis,
Kas kaļ zelta zobentiņu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

18758.

Bāliņš, māsu žēlodams,
Zobentiņu laipu met.
Tautiets loca līku koku,
Lai es slīkstu ūdenī.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18759.

Bāliņš, māsu žēlādams,
Zoben' meta laipiņā.
Tec, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz mana zobeniņa!
- Es, bāliņ, nelauzīšu,
Lauzīs tava līgaviņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Strauja strauja upe tek,
Nevar pāri pārpeldēt,
Nevar pāri pārpeldēt,
Ne apkārti aptecēt.
Nāc, bāliņ, met laipiņu,
Met ir savu zobentiņu!
- Tec, māsiņa, viegli pār',
Nelauz manu zobentiņ'!
- Es, bāliņu, nelauzīšu,
Lauzīs tava līgaviņ'.
- Lai lauž mana līgaviņa,
Man sirsniņa nesāpēs.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

18760.

Brālīts mani cauri veda
Caur balto [lielo] Krievuzemi;
Pāri lika zobentiņu
Par lielo Daugaviņu.
- Nāc, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz mana zobentiņa,
Lai stāv mans zobentiņš
Tēva zemi apsargāt.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

18761.

Brienu purvu brienamo,
Metu laipu metamo,
Pašā purva maliņā
Sudrabiņa laipu metu.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

18762.

Dieviņš man laipu meta,
Laipu laipas galīnā,
Līdz viņš mani ielaipoja
Bajārīna sētīnā.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

18763.

Drīši(?), droši, bāleniņu,
Met zobenu laipiņā!
Neba viena es pāriešu,
Ies ir tava līgaviņa.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

- 123 -

18764.

Dzeltenā cielaviņa
Purā brida raudādama;
Taisāt labi gaŗas laipas,
Lai neraud cielaviņa!
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

18765.

Dzīpariņu laipu metu,
Šķitos viena pāri iet:
Jau vakar pārgājuse
Piecu dēlu māmuliņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18766.

Dziļa upe, šaura laipa,
Brien' pārem raudadam,
Nepacēl' brūnu svārk',
Ne baltēs villainit's.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

18767.

Dziļa upe, šaura laipa,
Pāri bridu raudādama:
Nav bāliņa šai zemē,
Kas taisīja dēļu tiltu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Taisni bridu par upīti,
Par to pašu dziļumiņu:
Še nav mana bālelina,
Dēļu laipu taisītāja.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18768.

Grīdiet tiltu kumeļam,
Man tiltiņa nevajag,
Gan es savas villāniņas
Laipiņā pārnesīšu.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

18769.

Ko, laipiņa, līgojies,
Vai es viena pāri gāju?
Nūle mani pāri ves,
Nūle nāk bāleliņi.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

18770.

Labāk bridu tautu dubļus,
Ne bāliņa āboliņu:
Man pašai piederēja
Tautu dubļu bridumiņš.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18771.

Labāk brienu tautu dubļus,
Ne bāliņa zaļu mauru;
Tautu dubļi neapnika
Kā bāliņa zaļa maura.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18772.

Labāk bridu tēva dubļus
Ar basām kājiņām,
Ne tautieša dēļa laipas
Ar gaudām asarām.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

18773.

Līgoties līgojās
Svešu ļaužu laipa mesta;
Metīs mani bāleliņi,
Iešu pāri dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Līgoties līgojās
Tautu mesta bērzu [bērza] laipa;
Metīs mani bāleliņi,
Pāri iešu dziedādama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Šaura šaura tautu laipa,
Nedrīkstēju pāri iet;
Metīs mani bāleliņi,
Iešu pāri dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18774.

Māsiņ, steidzies ātri,
Nelauz mana zobiniņa!
Kad pārlauzi zobiniņu,
Tad es tevi paturēšu
Par putriņas vārītāju,
Par maizītes cepējiņu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

18775.

Met, bāliņ, jaunas laipas,
Pārved jaunu laipotāju!
Tās laipiņas tēva mestas,
Tās ir vecas, sapuvušas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18776.

Met, tautieti, liepu laipas,
Laipu laipas galiņā,
Lai nemirkst santa kleita
Un tās santa tupelītes.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Met, tautieti, dēļu laipu
Pār upīti ūdenī,
Lai nemirka zīda kleita,
Rīgā pirkti zābaciņi.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

- 124 -

2. Tautīts man laipu meta,
Laipu laipas galiņā,
Lai nemirka brūna kleita,
Par ūdeni staigājot.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18777.

Metat laipu, bāleliņi,
Lai nemeta sveši ļauži;
Sveši ļauži laipu meta,
Gaida laipas galiņāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18778.

Metat laipu, kam vajaga,
Man laipiņas nevajaga:
Es bij' viegla bez sudraba,
Pa niedrīti pārtecēju.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

1. Taisāt tiltu, kam vajaga,
Man tiltiņa nevajaga:
Es meitiņa kā rasiņa,
Es par smilgu pārtecēju.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

18779.

Pa laipiņu ietecēju
Tautu dēla sētiņāi;
Metu laipu pie laipiņas,
Nevar' vairs iztecēt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Pa laipiņu ielaipoju
Lielajos dieveŗos;
Metu laipu pie laipiņas,
Nevar vairs izlaipot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 265 [Emburgā (Salgales pag. Jg)], 290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

18780.

Par upīti smilgu sviedu,
Pāri teku dziedādama;
Tautu dēlis nepārgāja
Ne par kuplu ozoliņu.
190 [Kuldīā].

1. Stīgu vilku par upīti
Māsiņaje pāri iet;
Tautu meita nevarēja
Ne par kaltu zobentiņu.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

18781.

Pastariņ brāleliņ,
Met laipiņu māsiņai,
Met ozolu laipiņai
Ar visām bitītēm!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18782.

Plata upe, šaura laipa,
Nedrīkstēju pāri iet;
Tautiets manim roku sniedza,
Nedrīkstēju roku dot.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

18783.

Plata upe, šauras laipas,
Nevarēju pāri tikt;
Rokā nesu raibus cimdus,
Rokā zīļu vainadziņu.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

187831.

Plata upe, šaura laipa,
Pāri gāju raudādama,
Nepaceļu zīda svārkus,
Ne balto villainīti.
232 [Talsos (Tl)].

18784.

Sērdienīte purvu brida,
Zelta kurpes kājiņā;
Ej, brālīti, met laipiņu,
Vai tev tādas nevajag?
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18785.

Strauja strauja upe tek,
Nedrīkstēju pāri iet.
Brālīts, māsas žēlodamis,
Met zobenu laipiņā.
- Ej, māsiņa, viegli pāri,
Nelauz manu zobentiņu:
Dārgs bij manis zobentiņis,
Vairāk zelta ne sudraba.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

18786.

Sudrabota tautu meita
Nedrīkstēja laipu iet;
Man nebija sudrabiņa,
Es pa niedri pārtecēju.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18787.

Taisāt tiltu kumeļam,
Man pašai netaisāt:
Es pāriešu par laipiņu,
Man nav balta sudrabiņa.
1311 [Apē (Vlk)].

1. Taisāt tiltu kumeļam,
Man tiltiņa nevajaga:
Man nevaida sudrabiņa,
Es par smilgu pārtecēju.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 125 -

18788.

Tautas manim laipu meta,
Laipu laipas galiņē,
Meta kļavu, meta osi,
Meta jaunu ozoliņu.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

18789.

Tautas meta manis dēļ
Laipu laipas galiņā.
Labāk briedu tēva dubļus,
Nakā tautu laipu laipas.
Tēva dubļus bradājot,
Brūni brunči zemi slauka;
Tautu laipas laipojot,
Birst man gaužas asariņas.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

18790.

Tautas taisa niedru tiltu,
Gaida manis pāreimot.
Lei sapuva niedru tilts,
Es tur pāri gan neiešu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18791.

Tautiets man laipu lika,
Gaida laipas galiņā;
Labāk bridu dziļ' ūdeni
Pakaļ sava bāleniņa.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

18792.

Tautiets manim laipu meta,
Gaida laipas galiņā;
Es tautieti nemīlēju,
Es iebridu upītē.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

1. Tautiets, mani mīlēdams,
Met zobinu laipiņā;
Es, tautieti nīdēdama,
Bridu pate ūdenī.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

18793.

Tautiets manim laipu meta,
Laipu laipas galiņā;
Labāk bridu dūņu puru,
Ne tautieša laipu gāju.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tautas manim laipu meta,
Gaidīj' laipas galiņā;
Labāk bridu dziļ' ūdeni,
Nekā tautas šauru laipu.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

18794.

Tautiets manim laipu lika,
Laipu laipas galiņā.
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipas gāju:
Tēva dubļi sudraboti,
Tautu laipas asarotas.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

1. Tautiets, mani gribēdams,
Vaŗa tiltu liedināja.
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša vaŗa tiltu:
Tēva dubļi sidraboti,
Vaŗa tilti asaraiņi.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

2. Tautiets man laipu lika,
Laipu laipas galiņā.
Lai izsistu sētasvidu
Ar ozola dēlītēm,
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša laipas gāju.
Tēva dubļus izbridīšu,
Tautās vesta, nepāriešu;
Tēva dubļi sudraboti,
Tautu laipas asarotas.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18795.

Tautiets man laipu meta,
Pats stāv laipas galiņā.
Nei man laipu laipoties,
Nei tautieša kaunēties?
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

18796.

Tautiets, mani mīlēdams,
Liepu lapām ceļu kaisa;
Es, tautieti nīdēdama,
Labāk dubļu ceļu brienu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18797.

Tautiets, mani mīlēdams,
Zobeniņu laipu meta;
Kad paņēma, tad bij žēl,
Metot bērza pagalīti.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

- 126 -

18798.

Tautiets, mani cerēdams,
Zobeniņa laipu meta;
Es tautieša necerēju,
Pušu lauzu pāriedama.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

18799.

Tautiets meta liepu laipu
Manē laip's galiņē,
Gribēdams šoruden
Mani vest tautiņās.
Met, tautiet, cik tev tīk,
Es neiešu šoruden!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18800.

Tautu dēls laipas meta,
Gaidīj' mani pārejot.
Nemet laipu, ne es iešu,
Nestāv' laipu galiņā!
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

18801.

Tautu meita iestigusi
Vaivarīšu puriņā.
Tec, bāliņ, met laipiņu,
Tur būs skaista līgaviņa!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

18802.

Tiešām tautas tā nedara,
Kā dar' mani bāleliņi:
Līka koka laipu meta,
Lai es krītu ūdenī.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18803.

Cielaviņa purvu brida
Dzeltenāmi kājiņām;
Tec, brālīti, met laipiņu,
Tā būs tava līgaviņa!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Bārenīte poru brida
Basajām kājiņām;
Tec, brālīti, met laipiņu,
Tā būs tava līgaviņa!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

2. Kur tecēji, cielaviņa,
Dzeltānāmi kājiņām?
Tec, brālīti, met laipiņu,
Tā būs tava līgaviņa,
Tā būs tava līgaviņa,
Dziļu dubļu bridējiņa.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Sērdienīte porāi brida
Sēru sagšu mugurā;
Steidz, brālīti, pamet laipu,
Tā būs tava līgaviņa!
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Tautu meita poru brida
Zīda svārki mugurāi;
Tec, brālīti, pamet laipu,
Tā būs tava līgaviņa!
- Es neiešu laipu mest,
Jūgš' bērīti kamenās,
Cik tāļ' viņu vizināšu,
Ķīlām jemšu vaiņadziņu.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

i) Līgavu ved istabā

1) Līgava gaida pie tautu nama durvīm ievedam

18804.

Atver durvis, dēla māte!
Man rociņas nosalušas,
Man rociņas nosalušas
Tava dēla sētiņā.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

18805.

Ej iekšā, tautu meita,
Vai tu duru neredzēji?
Ja tu duru neredzēji,
Lec pa logu istabā!
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18806.

Ej iekšē, tautu meita,
Vai tu durvis neredzēji?
Teikš' savam brāliņam,
Lai [Tas] ieveda istabē.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18807.

Ej iekšāi tautu meita,
Vai tu duru neredzēji?
Vai gribēji mūs' bāliņu
Visu mūžu vadājot?
263 [Dobelē].

18808.

Ej iekšā, jaunā mārša,
Vai tu durvju neredzēji?
Vai tu gaidi ievedot
Manu baltu bāleliņu?
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 127 -

18809.

Neprašas neprašas
Tie sveši ļaudis!
Tik ilgi saldēja
Mūs' māsu laukā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

18810.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kur jums durvis, kur jums logi?
Es nebiju še bijuse,
Ne šās vietas zinājuse.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18811.

Stāvi, stāvi, tautu meita,
Kā no zara nokritusi,
Kad nav īsta bāleliņa,
Kas ieveda istabā.
266 [Jelgavā].

18812.

Stāvu tautu namiņāji,
Kā no zara nokrituse, -
Ni man brāļa, ni dieveŗa,
Kas ieveda istabā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

2) Rāda līgavai uguni. Līgava piesauc Laimu iet pa priekšu

18813.

Dedzin', Laime, gaišu guni,
Man ejot istabā,
Lai kājiņas neieminu
Asariņu paltītē!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Dedzin', Laime, vaska sveci,
Ej pa priekšu istabā,
Lai kājiņu neiecēlu
Asariņu peļķītē!
114 [Biksejā (Blomes pag. Vlk)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Ej, Laimīte, tu papriekšu
Apdegušu pagalīti,
Lai kājiņu neiespēru
Nelaimītes vietiņā!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

3. Rādi, Laime, gaišu guni,
Tautu durvju daejot,
Lai kājiņas neiespeŗu
Asariņu paltiņā!
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

3) Vedējs cērt durvīs krustu

18814.

Ej, brālīti tu pa priekšu,
Krustī tautu nama duris!
Krustīts manis augumiņš,
Nama duris nekrustītas.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

18815.

Met, māsiņ, zelta krustu
Zem savām kājiņām!
Piln' istaba svešu ļaužu,
Cits ir labs, cits ir ļauns.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

1. Met, māsiņ, zelta kristu
Zem savām kājiņām!
Daudzi ļaužu ustabā,
Citi šādi, citi tādi.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

18816.

Sit, bāliņ, zelta krustu
Kuŗu durvju daiedams,
Lai kājiņas neiespēru
Asariņu paltītē!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18817.

Sit, bāliņ, zelta krustu,
Kuŗu durvju daiedams,
Lai tie manu augumiņu
Paliņāsi neturēja!
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

18818.

Sit, bāliņi, zelta krustu,
Kuŗu duru daiedams:
Piln' istaba svešu ļaužu,
Ne vienā prātiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18819.

Sit krustu, met krustu
Tērauda zobenu,
Lai skauģi šķiŗas
No māsas kājām!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

18820.

Tautas dēli krustu meta
Ar tērauda zobentiņu;
Gauži raud mūs' māsiņa,
Caur tēraudu staigādama.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

18821.

Cērt, Dievis, cērt, Laima,
Tērauda krustu
Pa mūs' māsiņas
Kājiņām!
224 [Kabilē (Kld)].

- 128 -

18822.

Cērt, Dievis, cērt, tēvis,
Tērauda krustu
Par mūsu māsiņas
Kājiņām,
Par skauģi, par blēdi,
Par viltenieku.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Cērt, cērt, bāliņi,
Zobina krustu
Caur blēdi, caur skauģi,
Caur viltinieku!
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18823.

Cērt jele, dieveri,
Tērauda krustu
Pa mūsu māsiņas
Kājiņām!
1611 [Basos (Basu pag. Azp)].

1. Cērties, cērties,
Tēraudīn,
Pa manas māsīnas
Kājīnām!
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

18824.

Cērt, cērt, diever,
Zoban' krust';
Cērt skauģi pušam,
Cērt ļaun' dien'!
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

1. Cērtiet tērauda
Zobeniņ'
Par mūsu māsiņas
Kājiņām!
Cērt skauģi pušām,
Cērt ļaunu dienu!
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

18825.

Cērt, cērt, dieveri,
Zobena krustu,
Cērt velnu, cērt skauģu
Deviņos gabalos!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18826.

Cērt, cērt durēmu
Zobinu krustu,
Cērt vellu, cērt skauģu,
Cērt raganas!
Cērt laimi iekšā,
Nelaimi ārā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18827.

Cērt, cērt, tautieti,
Tērauda krustu
Caur durvi, caur slieksni,
Caur nevēlētāju!
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

4) Līava kāpj pār nama slieksni

18828.

Daudz vārdiņu es dzirdēju,
Augstu slieksni pārkāpdama;
Augsta rada es meitiņa,
Likos visu nedzirdot.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18829.

Pastāsti, slieksnīt,
Ko brūtei redzēji?
Redzēju brūtei
Daudz vilnānīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18830.

Velcies, pesele,
Par nama slieksni!
Augsts nama slieksnīts,
Īsas tavas kājiņas.
152 [Jērkulē (Krimuldas pag. Rg)].

18831.

Velcies, pesele,
Par nama slieksni,
Ja gribi pelnīt
Sieviņas vārdu!
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

18832.

Velcies, špedele,
Par nama slieksni,
Ja gribi tā nama
Saimniece būt!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Velcies, pempul,
Par slieksni iekšā,
Tāpat gribēsi
Saimniec' saucam!
40-1 (Lapmežciemā).

- 129 -

18833.

Velcies, sietava,
Par nama slieksni,
Šodien dzirdēsi
Gaspažas vārdu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Velies, svempiņa,
Pa istabiņu,
Dabūsi rītā
Gaspažas vārdu!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5) Līgava apsildās namā pie ugunskura

18834.

Brālīts manu līgaviņu
Pārvezdams nosaldēja.
Vai rociņas tev nebija
Kumeliņu drīzināt?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

18835.

Iepūt guni, kalponīte,
Segšu baltu vilnainīti;
Ja guntiņas nepūtīsi,
Ne pelēkas nedabūsi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Pūt uguni, vīramāt,
Pelni baltu villainīt'!
Ja uguni nepūtīsi,
Ne pelēkas nedabūs'.
391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18836.

Es' mam'eņu m'eiļi lyudžu:
Kurej syltu ustub'eņu!
Es' atv'ešu ļaudav'eņu,
Sudabr'eņā nūsolušu.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

18837.

Anniņa māsiņa,
Pūt uguntiņu!
Gan Jānīts brālīts
Tev atlīdzinās.
10 [Dolē (Doles pag. Rg)].

18838.

Salst man kājas, salst man rokas,
Tās man sala greznumā:
Kājas sala kurpītēs,
Rokas zelta gredzenos.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

18839.

Sasalusi tautu meita,
Divi sagšas mugurā;
Kā bitīte nesasala,
Vējiņš loka ozoliņ'!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18840.

Sasildies, tautu meita,
Dadžim kurtu uguntīn'!
Tu labāki nedzīgosi
Kā dadzīts sētmalī.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

18841.

Sildījām, remdējām
Bāleliņa līgaviņu,
Vedam līdzi kļavienā
Kļavu lapu palasīt.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18842.

Tautu meita rokas pūta,
Pati cimdu adītāja;
Es nepūšu, man nesala,
Man adīja māmuliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18843.

Vedīsim vedekliņ'
Namiņā sildīties;
Vecais tēvs jau guni kūra,
Vedekliņas gaidīdams.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

6) Līgava iet istabā

a. Kāzinieku dziesmas

18844.

Apkārt gāju gaŗu galdu,
Rokā balta biķerīte:
Zelta zvaigznīt' i ielīda
Pa istabas duraviņ'.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18845.

Atsēdies, jaunā mārša,
Vainadziņa cekulā,
Kam krēsliņa neatvedi,
No bāliņa atnākdama!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Atsēsties, jaunā mārša,
Ozoliņa bluķītī,
Kad krēsliņa nepašuvi,
Bāliņos dzīvodama!
136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

- 130 -

18846.

Bēdziet, kaķi, aizkrāsnē,
Nu atveda saimenieci;
Gan bijāt laipojuši
Pa vijiņu vijiņām.
301 [Paskavā(?)].

18847.

Brālīšam sievu vedu,
Visi ciema suņi rēja;
Kad ievedu istabā,
Kaķes ņaud aizkrāsnī.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18848.

Iegāja nepraša
Istabā,
Palika rušiņa
Nerušināta.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

18849.

Ej iekšā, jaunā mārša,
Apskaties visapkārt,
Kur liks gultu, kur ratiņu,
Kur pakārs šūpolīti.
46 [Carnikavā (Rg)].

1. Spēru kāju istabā,
Acis metu dibenā,
Kur likt krēslu, kur ratiņu,
Kur kārt bērnam šūpulīti.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

18850.

Ej, mārša, iekšā,
Met acis griestos,
Lai miegs nenāca,
Pakulas vērpjot!
226 [Kandavā (Tl)], 298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Ej, mārša, iekšā,
Cel acis augšā,
Lai miegs nenāca,
Pakulas snājot!
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

2. Velcies, pezere,
Pa duru slieksni,
Met acis augšā
Lai miegs nenāk,
Lai miegs nenāk,
Pakulas snādam!
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18851.

Es pārvedu brāļam sievu
Kā lielaju lāču māti:
Istabā ieiedama,
Izgāž durvju stenderīti.
216 [Ventspilī].

1. Es pārvedu brālim sievu
Kā lielo lāča māti;
Tā izgāza nama duris
Ar visām stenderēm.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

2. Es paņēmu līgaviņu
Kā lielo lāču māti:
Ieiedama maltuvē,
Izlauzusi stenderīti.
451 [Usmas Vp].

3. Nu pārvedu brāļam sievu
Kā dižaju lāču māti:
Pieci vīri, seši zirgi
Nevar gūžu kustināt;
Pa vārtiem ievedot,
Izlauzuse vārtu stabu;
Pa durvīm ieiedama,
Izlauž durvju stenderīti;
Aiz galdiņa aiziedama,
Nolauž brāļa galda stūri.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

4. Nu pārvedu brālim sievu
Kā lielo lāču māti:
Ieiedama istabā,
Izspeŗ duru stenderīti;
Aiz galdiņa aizsēzdama,
Izgāž loga bēģelīti.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18852.

Es pārvedu brāļam sievu
Kā uguņa dzirkstelīti:
No kumeļa nokāpjot,
Uguntiņis iemetās;
Līdz iegāja istabā,
Trīs svecītes iedegās.
190 [Kuldīā].

18853.

Istabiņa, goda sieva,
Gaida goda gaidīdama:
Gaid' māršiņas ievedot,
Māsaciņas izvedot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Istabiņa, goda sieva,
Gaida godu atnākam:
Gaida māsas izdodam,
Tautas meitu ievedam.
216 [Ventspilī].

- 131 -

18854.

Jaunā mārša ieiedama
Griestus skaita istabā;
Skaitīs mana māmuliņa
Tavus soļus staigājot!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jaunā mārša ieiedama
Griestus skaita istabā;
Tā skaitīja dzīvodama
Visus soļus staigājot.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

18855.

Jaunā mārša ieiedama
Skaita griestus istabā;
Tā skaitīs dzīvodama
Manus baltus bāleliņus.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Ej, māsiņa, tu iekšā,
Skaiti griestus istabā!
Tu skaitīsi dzīvodama
Savus baltus bāleliņus.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

18856.

Jaunā mārša ienākdama
Acis meta aizkrāsnē,
Vai te būs tāda guļa,
Kāda bija bāliņos.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Velies, rumba, istabā,
Met actiņas aizkrāsnī,
Vai būs tāda gulēšana
Kā pie savas māmaļiņas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18857.

Mana veca māmulīte,
Bēdz pie laika siliņāi!
Nu mēs tev atvedām
Tavu matu plēsājiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18858.

Maza maza tautu meita,
Istabā ienākdama;
Gan tā liela iepūtās,
Ar māmiņu rādamās.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

18859.

Muļķe muļķe tautu meita,
Kur tik muļķe gadījās:
Satiek manu māmuļīti,
Nemācēja godu dot.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18860.

Pārveda Cīravas
Šķimeļa ķēvi,
Iespēra mūs' bērnus
Aizkrāsnēje.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18861.

Rausies, soma, rausies, suma,
Mana brāļa klētīnā!
Vai gribēji ieiedama
Visus kaktus izložņāt?
1191 [Ēveles draudzē].

18862.

Šķiŗat ceļu, rūmējat,
Ezi veda istabā;
Neba ezi vienu veda,
Re kur citas eža mātes!
224 [Kabilē (Kld)].

18863.

Griežiet ceļu, rūmējiet,
Liepa nāca istabā;
Neba liepa viena nāca,
Visi zari līdzi nāca.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

1. Ej iekšā, mātes brāli,
Rūmē tautu istabiņu,
Rūmē tautu istabiņu,
Ieva nāca istabā;
Neba ieva viena nāca,
Ievai ziedi līdzi nāca.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

2. Griežat ceļu, rūmējat,
Niedri veda istabā;
Ne niedrīte vien ienāce,
Nāk niedrītes bāleniņi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18864.

Skaties cauri, jaunā mārša,
Caur uguna lukturīti,
Vai tās bija tās puķītes,
Ko puškoji preceniekus!
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

18865.

Tā gaidīju vedekliņu,
Kā saulīti uzlecam;
Tā ienāca istabāi,
Kā pagale dzirkstīdama.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

- 132 -

18866.

Tautu meita uzauguse
Dūmaināi istabāi;
Nu mēs tevi vedīsim
Glāžutāi istabāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Tautu meita, prūšu cūka,
Pakrastēi uzauguse;
Nu mēs tevi vedīsim
Glāžotā istabā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

18867.

Trīs kazas ielēca
Istabā:
Rude lēca pa priekšu,
Pelēķe pakaļ,
Visupēc ielēca
Strīpainīte.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

1. Trīs kazas ielēca
Tēvaiņa namā:
Divi rudi pelēkas,
Trešā strīpaina.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

18868.

Tumša tumša svece dega
Bāleliņa istabā:
Nu pārveda brālīšam
Bez sudraba līgaviņu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Tumši dega svecīte
Brālīša klētī:
Pārveda sieviņu
Bez sudrabiņa.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

188681.

Uš uš iekšē,
Rāmaja cūka!
Tā mūs' pabeņķus
Izrušināja.
224 [Kabilē (Kld)].

18869.

Velcies, rumba, istabā,
Sēdies galda galiņā!
Kur tā mūsu cūku meita?
Lai nosedza villainīti.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

18870.

Velies, rumba, istabā,
Sēdies galda galiņā,
Sen tu biji tīkojuse
Pēc tā mana bāleliņa!
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

18871.

Velies, rumba, istabā,
Velies brāļa aizdorē!
Vēl nebiji šoruden
Galda gala nopelnījse.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Griezies, rumba, griezies, rumba,
Bāleniņa aizdurvē!
Tu nebiji šai vietā
Goda galda pelnījuse.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18872.

Cakarment, tautu meita
Bij brieduse, bij auguse:
Stumšus stūma, velšus vēla,
Līdz iegrieza klētiņā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

18873.

Cērt, bālī, bērza bluķi,
Vel savā paslieksnē,
Ka var tautu tauku piestu
Velšus velt istabā!
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

b. Dziesmas no līgavas puses

18874.

Ai Laime Laime,
Še tava meita,
Cel augstu krēslu,
Liec vieglu mūžu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18875.

Apsēdos, nopūtos
Tautu galda galiņē:
Visa tautu liela saime
Uz manām rociņām.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

18876.

Dedzin' skalus, dedzin' sveces,
Tumša tautu istabiņa;
Kad ieveda mūs' māsiņu,
Visi kakti atspīdēja.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

- 133 -

18877.

Ieiet saule vizēdama
Zilajās mākoņās;
Ieiet māsa raudādama
Sīvajās tautiņās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18878.

Ielaid mani, sveša māte,
Tikai durvju kaktiņā!
Ja Dieviņš palīdzēs,
Būs man visa istabiņa.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Es tev lūdzu, sveša māte,
Ielaid mani istabā,
Ielaid mani istabā
Pie tās durvju stenderītes!
Ja Dieviņš palīdzēs,
Būs man visa istabiņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

18879.

Ieved mani dieveŗos
Kā lielos ozolos,
Ne stulītes neredzēju
Caur dieveŗu cepurēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 224 [Kabilē (Kld)].

1. Ieved mani dieveŗos
Kā melnā eglienā,
Neredz saules, nedz debeša
Caur dieveŗu cepurēm.
Ai jaunaju dieverīti,
Pacel savu cepurīti,
Lai es varu raudzīties
Augšu saule ritināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Es iegāju dieveŗos
Kā melnā eglienē:
Neredz sauli, ne mēnesi
Caur dieveŗu cepurēm.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

3. Kādi vēji man' iepūta
Lielajosi dieveŗosi?
Aiz dieveŗu cepurēm
Neredz saules līgojot.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

4. Sīka maza ietecēju
Lielajos dieveŗos,
Ir saulītes neredzēju
Aiz dieveŗu cepurēm.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18880.

Ej, māsiņ, tu pa piekšu,
Ej pa priekšu istabē,
Es tev iešu no pakaļas,
La sunišus atgaiņit,
La sunišus atgaiņit,
La durviņ's aiztaisit.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

18881.

Es meitiņa kā smildziņa,
Man rasiņas villainīte;
Dēlu māte brīnījāsa,
Kad iegāju istabā.
Nebrīnies, dēlu māte,
Vēl nāks mani bāleliņi,
Citam būs miglas svārki,
Citam rasas cepurīte.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

18882.

Istabā ieiedama,
Izskaitīju tautas griestus,
Lai nevar sveši ļaudis
Nekā ļauna padarīt.
224 [Kabilē (Kld)].

18883.

Istabāi ieiedama,
Izskait' tautu priežu griestus;
Cik tautām(i) priežu griestu,
Tik māsai bāleliņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Ieiedama istabā(i),
Izskaitīju tautu griestus;
Cik tautām(i) priežu griestu,
Tik man līdzi bāleliņu.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

2. Tautas griestus izskaitīju,
Istabā ieiedama;
Cik tautām priežu griesti,
Tik man īstu bāleliņ'.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

18884.

Kur palika dieverīts,
Kas noņēma villainīti?
Es tev došu cimdu pāri
Par villaines noņēmumu.
232 [Talsos (Tl)].

1. Vai mazais dieverītis,
Nosedz manu apsedziņu!
Es tev došu cimdu pāri
Par apsega nosegumu.
226 [Kandavā (Tl)].

- 134 -

18885.

Kur palika vīramāte,
Ka nenāk sagšu segt?
Lielas žurkas nokodušas,
Ievedušas āleņģī.
48 [Alojā un Lielsalacā (Alojas un Salacas pag. Vlm)].

18886.

Kur palika vīramāte,
Ka neredz staigājam,
Ka neredz staigājam,
Saņemam vedekliņu?
- Kad būs laba vedekliņa,
Tad meklēs vīramāti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

18887.

Kur tā dižā dēlu māte,
Ka neredz staigājam?
Ne tā mani sēdināja,
Ne nosedza villainīti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kur tā dēla māmuliņa,
Ka neredz rotājam?
Ne pacēla smilgu krēslu,
Ne noņēma villainīti.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18888.

Labi labi dēla māte,
Labi mani gaidījuse:
Balti galdu paklājuse,
Puškavuse istubīnu,
Puškavuse istubīnu
Ar Vāczemes magonām.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

18889.

Ļaužu mans tēvis bija,
Ļaužu mana māmuļiņ';
Vai es viena neļautiņu,
Man krēsliņa nepacēla?
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18890.

Nāciet, ļaudis, skatāties,
Kur pārveda mūs' māsiņu.
Kur pārveda mūs' māsiņu,
Dāvaniņu dalītāju!
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

18891.

Nosa- skaņi- gavilēju,
Maliņā staigādama;
Nosa- gauži- raudājos,
Tautu durvis atvērdama.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18892.

Ozolami bieza miza,
Lēni lapas darināja;
Lēni lēni man' māsiņa
Tautu duris virināja.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

18893.

Protiet kaunu, sveši ļaudis,
Ceļatiesi kājiņās!
Nu ienāca mūs' māsiņa,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā lapiņa drebēdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18894.

Protu, protu, redzu, redzu,
Nav dēlami māmuliņa:
Ne tā manim krēslu cēla,
Ne noņēma villainīti.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Veŗu dores, speŗu kāju,
Metu aces dubenā, -
Kur tā liela dēlu māte,
Ka neredz staigājam?
Vai tam bija, vai nebija
Tam dēlam māmulīte?
Ne tā man krēslu cēla,
Ne nosedza villainīti.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

18895.

Šķiŗaties, kņidu kņadas,
Nu atveda mūs' māsiņu.
Mūs' māsiņa liela rada,
Žuburainu kroni nes.
40-1 (Lapmežciemā).

18896.

Šķiŗaties, lēpju lapas,
Lai iet zoses ezerā;
Šķiŗaties, sveši ļaudis,
Lai iet māsa istabā!
Ne māsiņa viena iet,
Iet māsiņas bāleliņi.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 135 -

18897.

Spēru kāju pa durvīm,
Metu acis dibinā,
Vai būs tāda istabiņa,
Kā atstāju bāliņos.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18898.

Spēru kāju, vēru durvis,
Skatījos dibinā,
Skatījos dibinā,
Kur būs kārti vainadziņu.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

18899.

Speŗu kāju, veŗu durvis,
Metu acis dubenā,
Metu acis dubenā,
Kur sēd dižā dēlu māte.
Sēd dangā dēlu māte
Kā greiznais ozoliņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18900.

Teicās mani māmuliņa
Viendēļam iedevuse:
I saulītes neredzēju
Aiz dieveŗu cepurēm.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18901.

Tīru mēzu tautas namu,
Tīru tautas istabiņu,
Lai māsiņa netrūkstās,
Caur' iedama istabā.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

18902.

četri kakti istabā,
četri Dieva eņģelīši;
Visi četri pacēlās,
Kad es gāju istabā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18903.

četri kakti istabā,
četri svēti eņģelīši;
Šie astoņi gabaliņi,
Palīdziet dzīvojot!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18904.

Vediet mani, kur vezdami,
Nevediet tai klētē:
Tai klētei skuju jumts,
Nobirst mana villainīte.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18905.

Velku bērzu sētiņāi
Ar visiem zariņiem;
Eimu tautu istabāi
Ar visiem brālīšiem.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

1. Cirtu priedi siliņā
Ar visiem zariņiem;
Gāju tautu istabā
Ar visiem bāliņiem.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

18906.

Velc, māsiņa, uz acīm
Sīku sprodžu villainīti:
Nekaunīgi sveši ļaudis,
Acīs līda raudzīties.
224 [Kabilē (Kld)].

18907.

Vis' istaba klusu stāv,
Vis' uz mani lūkojās.
Vai es tāda ienākusi
Visu ļaužu brīnumiem?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Brīnumiem es atnācu
Svešu ļaužu zemītē.
Nei tie ēda, nei tie dzēra,
Uz manim raudzījās.
113 [Alūksnē].

18908.

Vis' istaba stāvu stāv,
Vis' uz mani raudzījās;
Kad es būtu maizes klaips,
Būtu mani apēduši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Netīšām es iegāju
Svešu ļaužu istabā.
Ne tie ēda, ne tie dzēra,
Uz manim raudzījās.
Kad es būtu balta maize,
Tie būt' mani apēduši.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puiši, mani ieraudzījši,
Ne actiņu nenomete;
Kad es būtu balta maize,
Būtu mani apēduši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

3. Vai ērmamis es iegāju
Svešu laužu istubā?
Nei tie ēda, nei tie dzēra,
Mani vienu raudzījās.
Kad es būtu balta maize,
Sen būt' mani saēduši;
Kad es būtu alutīnis,
Sen būt' mani sadzēruši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 136 -

c. Sveši vien svešumā, tautās

18909.

Izlocīju bērzu birzi,
Zaļ' ozola meklēdama;
Izstaigāju svešus ļaudis,
Bāleliņu neatradu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18910.

Melni melni tie mežiņi,
Kā nav melni, egles vien;
Sveši sveši tie ļautiņi,
Kā nav sveši, tautas vien!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 121 [Gulbenē (Md)].

1. Tumši tumši tie mežiņi,
Tumši dienu, tumši nakti.
Kā tiem nebij tumšim būt,
Priedes vien, egles vien,
Priedes vien, egles vien,
Nav neviena ozoliņa,
Nav neviena ozoliņa
Robaiņām lapiņām.
Sveši sveši tie ļautiņi,
Nav neviena man' brālīša,
Nav neviena man' brālīša,
Kas ar mani parunāja,
Kas ar mani parunāja,
Kas dzeŗ zelta biķerīti.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

18911.

Oši vien, kļavi vien,
Kur tie āra ozoliņi?
Tautas vien, sveši ļaudis,
Kur tie mani bāleliņi?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Bērzi vien bērzājā,
Nava zaļa ozoliņa;
Tautas vien tautiņās,
Nava īsta bāleliņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

2. Pilni puri baltu bērzu,
Nav neviena ozoliņa;
Piln' istaba svešu ļaužu,
Nav neviena bāleliņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18912.

Sveši ļaudis, sveša zeme,
Nedrīkst' laist valodiņas;
Pirmāk Dievu pieminēju,
Tad vēl laižu valodiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18913.

Sveši vien, sveši vien
Man svešāi zemītē;
Dodiet mani ēsti, dzerti,
Svešas zemes putniņam!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18914.

Sveši vien, sveši vien
Svešajā zemītē;
Nav neviena, kas pasauca
Ar jauko valodiņu,
Ar jauko valodiņu,
Ar saldo biķerīti.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18915.

Tumši tumši tie mežiņi,
Kur caunīte nakti guļ;
Sveši sveši tie ļautiņi,
Kur māmiņa man' aizdeva.
24 [Lēdurgas draudzē].

18916.

Viena pate auzu vārpa
Vidū lauka līgojās;
Viena pate mātes meita
Svešu laužu pulciņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

45036.

Aizdedzinu gaišu skalu,
Tumša tautu istabiņa;
Ienāk mana māmuliņa,
Paliek gaiša istabiņa.
286 [Nītaures Rg].

45037.

Ai Dieviņ Dieviņi,
Šī dārga vietiņa:
Kur kāju speŗu,
Tur zieda vajaga.
476 [Vecpiebalgas C].

45038.

Aiz ūzula plotu lopu
Naredz saules izlācūt;
Aiz tautīšu borgumeņa,
Naredz sovu bruoleliņu.
143 [Jāsmuižas D].

- 137 -

45039.

Ar desu aizsietas
Tautieša dures,
Suns desu pārkoda,
Atkrita dures.
94 [Dunikas Lp].

45040.

Atbraucja Juonīts,
Tusdams, rākdams;
Īvedja Moriņai
Drabiņu bucu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

45041.

Atjāja Jēcīts,
Pūzdams, elsdams;
Nosvieda kakali
Kā bērza pagali.
599 [Kurzeme].

45042.

Atganēju reita gon's
Ar veitūla žagareņim;
Nadreikstēju reikstes lauzt,
Svešu laužu bierztiņā.
170 [Kapiņu D].

45043.

Atradu dumbēri
Pie nama durvju.
Ja sīva māmiņa,
Sviedīšu iekšā;
Ja sīvs tēviņš,
Sviedīšu virsū.
605 [Skolas].

45044.

Atsasēsti, man' muosiņa,
Kur es tevi pasādynuošu;
Ej tāva un muomuļaņis
Syltajāji ustobā.
170 [Kapiņu D].

45045.

Atveriet man vārtiņus,
I istabas duraviņas!
Ne es jūsu zemi ņēmu,
Māsiņai vietu raugu;
Māsiņai vietu raugu,
Lai neraud dzīvodama.
241 [Lubānas Md].

45046.

Aug purā pura bērzs,
Ne manā tīrumā;
Ved ellē niknu māršu,
Ne pie mana bālēlīna.
192 [Kosas C].

45047.

Bēdzit, bērnini, bēdzit, bērnini,
Ezi vad ustubā;
Cytam dūrs rūku kuoju,
Pabērnīšam suonkaulīti.
174 [Kārsavas Ldz].

45048.

Bēdziet, bērni, bēdziet, bērni,
Lāci ved istabā;
Tā nebija lāča māte,
Tā bij pate līgaviņa.
378 [Seces Jk].

45049.

Brāga muca, vaŗa strumpe,
Kam jūs tādu šurp vedat?
Brāga mucu cūkas dzēra -
Kur liksim vaŗa strumpi?
241 [Lubānas Md].

45050.

Celīs, uoru ūzuleņš,
Līpa leida ustobā;
Līpa leida ustobā
Ar vysim zareņim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

45051.

Cjaļsimi Terēzi
Lelāji cīņā:
Iz lūga, iz lūga
Kai ruožu puki.
18 [Andrupenes Rz].

45052.

Cērt, māmīna, bērza malku,
Kurin' siltu istabīnu;
Tev pārveda jauņavīti
Sasalušus sudrabīnus.
94 [Dunikas Lp].

45053.

Cūka raka midzenīti,
Būs cūkai suvēniņi;
Māte veda vedekliņu,
Būs mātei viegla diena.
605 [Skolas].

45054.

čupa tup kamanās -
Kas to čupu kustināja!
Mans bāliņis kā kundziņis,
Tas to čupu kustināja.
Būt man bij'šas sprančadatas,
Es tai acis izčukstītu.
84 [Dikļu Vlm].

- 138 -

45055.

Dari durvis, dēlu māte,
Ielaid savu jauņavīt(i);
Ielaid savu jauņavīti,
Sev gultīnas taisītāju.
94 [Dunikas Lp].

45056.

Da šuo laika veira muotjai
Vaci kotly nadaleiti;
Še atvjadja pusineicu,
Vacūs kotlu daleituoji [daleituoju].
522 [Zvirgzdienes Ldz].

45057.

Dodat man brandavīnu,
Man pašai medutīns;
Dodat man naktes mājas,
Man pašam līgavīna.
282 [Nīcas Lp].

45058.

Dzīdi, gailīti, voi nadzīdi,
Nabyus dreiži gaismiņas;
Dzīd azara gaigaliņa,
Nuok gaismeņa zalguodama.
365 [Sakstagalas Rz].

45059.

Ej, Laimeņ, tu paprīšku,
Es nu tovas pakaleņas;
Es nu tovas pakaleņas,
Pa tovom pēdeņom.
414 [Stirnienes Rz].

45060.

čabēj' mani brūni svārki,
No kumeļa nolecot;
Dēla māte brīnījās:
Vai man tāda jauņuvīte?
Nebrīnies, dēla māte,
Vēl man treji pūriņā.
104 [Ēdoles Vp].

45061.

Ej, māsiņ, šķir, tautiņas,
Meklē savu bāleliņu;
Meklē savu bāleliņu
Ar visu līgaviņu.
93 [Dundagas Vp].

45062.

Ej, muosiņa, tautiņuos,
Sit pīsteņu padusē;
Pirmajā reitiņā
Palaviņas čukstynuoj(a).
168 [Kalupes D].

45063.

Ej pa priekšu, muižas meita,
Lai es varu lūkoties;
Ja tu plaši kājas liksi,
Tad būs' laba saimeniece.
319 [Plāteres Rg].

45064.

Ejat, bērni, veŗat vārtus,
Tēvam veda līgaviņu;
Tēvam veda līgaviņu,
Bērniem gaužas asariņas.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

45065.

Es gailīti guldināju
Savas gultas kājgalā:
Labāk mani gailīts cēla,
Nekā mana vīramāte;
Gailīts cēla dziedādams,
Vīramāte rādamās.
545 [Krustpils D apr.].

45066.

Es gan zinu, es gan zinu,
Kā saņemšu vedekliņu:
Darvas kanna rociņā,
Dinķenīca padusē;
Darvas kannu padzirdīšu,
Dinķenīcu pamielošu.
605 [Skolas].

45067.

Es gribēju beņķi lauzt,
Tik ar jodu nevarēju;
Kādu jodu to varēšu -
Mīļa Māra sanaglojse.
186 [Ķeipenes Rg].

45068.

Esi gudrs, tautu dēls,
Es tev gudru darbu došu:
Es tev došu smilgu arklu,
Sisentiņa kumeliņu.
476 [Vecpiebalgas C].

45069.

Es pārvedu brālīšami
No Torlavas līgaviņu;
Nezināja tēvs māmiņa,
Ne tie citi bāleliņi.
74 [Cīravas Azp].

- 139 -

45070.

Es pārvedu brāļam sievu
Kā lielo lāču māti;
Līdz ieved istabā,
Iespeŗ suni pagaldē.
605 [Skolas].

45071.

Es pārvedu dēliņam
Jauna piena līgaviņu;
Nu būs sviests, nu būs piens,
Nu būs laba dzīvošana.
443 [Turlavas Kld].

45072.

As pīsoku tjav, Līneit,
Kai īīt ustobā:
Izkar mjāli, ībuoz golvu,
Dūd ar golvu stenderī.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

45073.

Es redzēju šūtas kurpes
Tautu dēla klētiņā,
Par Laimiņas likumiņu
Tās kurpītes novalkāju.
560 [Rīga ].

45074.

Es tev saku, tautu dēls,
Bruģē savas nama durves;
Bruģē savas nama durves
Ar veciem daldeŗiem.
605 [Skolas].

45075.

Gon bej lela tautu meita,
Kaunīs moza tautu dāla;
Jis īguoja ustobā,
Ceļās krāslu sēdējus(e).
389 [Silajāņu Rz].

45076.

Gona vaira, tu muoseņ,
Par poļačku staiguojusja:
Brissi pūru rauduodama,
Rindaceņus spraudiedama.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

45077.

Gaŗām sētu, gaŗām sētu,
Ka tik mani neredzētu;
Ka tik mani neredzētu,
Ka vidū neievestu.
545 [Krustpils D apr.].

45078.

Gerām, gerām,
Žeperu mēle,
Aizbēga bāliņš
Pār Daugavu.
545 [Krustpils D apr.].

45079.

Geidi, geidi, buoleliņi,
Nu nuoks tova geidamuo,
Kai cīlava gludu golvu,
Kai īviņa zīdādama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

45080.

Gūteņ, munu raibaleņ,
Nūdur munu veiramuot(i):
Nūdur munu veiramuot(i)
Pyrmajā vokorā!
326 [Preiļu D].

45081.

Gudra bite, gudra meita,
Abas vienu gudrumiņu:
Abas divas ielīgoja
Gatavā namiņā.
127 [Grostonas Md].

45082.

Iesaniru nirājos,
Iesalaižu Daugavā,
Ne brāļam sievas būs,
Ne mātei vedekliņas.
480 [Vējavas Md].

45083.

Īsavjāļa dodzu kryums
Pi Gruovera pogolmā;
Tys nabeja dodzu kryums,
Tei bej Vinceiša ļaudavaņa.
194 [Krāslavas D].

45084.

Izskaitiet, panāksnieki,
Vai jūs visi sanākuši.
Vēl dzirdēja klaigājam
Aiz bāliņa rudzu lauka.
23 [Ārlavas Tl].

45085.

Ja man būtu dadža cimdi,
Dotu roku tautiešam;
Būtu nātru vilnainīte,
Segtu dēla māmiņai.
198 [Krustpils D].

- 140 -

45086.

Jauna jauna istabiņa,
Vēl jaunāka vedekliņa;
Dui lēcieni, trīs lēcieni
Par to jaunu istabiņu.
605 [Skolas].

45087.

Jau māmiņa pavadāja
Treju tukšu kamaniņu;
Jau māmiņa sagaidēja
Treju plynu kamaniņu.
170 [Kapiņu D].

45088.

Jaunā mārša krēslu cēla,
Vecā sedza villainīti;
( Vecā sedza villainīti,)
Kukulīša gribēdama.
301 [Palsmaņa Vlk].

45089.

Kur, brālīti, tu derēji,
Kam vaicāji padomiņu?
Vai tēvam, vai mātei,
Vai īstai māsiņai?
589 [Kuldīgas apr.].

45090.

Ka man teira iudesneņa,
Koč rūceņas nūmozguot;
Ka maņ sova muomuleņa,
Svešumā parunuot.
326 [Preiļu D].

45091.

Kad tā mana bārda auga,
Tad aug mans padomiņš;
Kad to manu sievu veda,
Tad ved manu dzīvošanu.
476 [Vecpiebalgas C].

45092.

Kalniņiem, ielejām
Tautu meitu atvedām;
Dziedādami, dancodami,
Salīgām līgaviņu.
373 [Sarkaņu Md].

45093.

Kas kuram bāda beja,
Ka es kolpa ļaudaveņa;
Poša malna ko vabaļa,
Doncuotuoji kumeleņi.
466 [Vārkavas D].

45094.

Kas tī brauc? Zeme reib,
Atbrauc munu bruolu muosa.
Divi siermi kumeliņi,
Poša malna kai vabalite.
170 [Kapiņu D].

45095.

Kas tur brauc? Zeme rīb,
Atbrauc mana līgaviņa.
Pate daiļa kā puķīte,
Dancotājs kumeliņš.
571 [Talsi Tl apr.].

45096.

Kāp ārā, tu Lavīz(e),
No Fricīša kamanām!
Fricīša kumeliņš
Negrib melnu vizināt.
Tev, Lavīz(e), melni spaiņi
Melns krekliņš mugurā.
335 [Puzes Vp].

45097.

Klusi, sieva, ko tu zini?
Tu nezini, kas es esmu.
Es biju brūtes īstā māsa,
Es varēju lielīties:
Man trīs kārtas zelta jostu,
Pilni pirksti gredzentiņu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

45098.

Ko bēdā, tu māsiņa,
Nu tev maizes nodevējs:
Sešas dienas nedēļā,
Seši maizes riecentiņi.
345 [Remtes Tk].

45099.

Kuo gaidet, sveši ļauds,
Kad kristiņa nametet?
Voi jyus, cyukas, atroduši
Myusu Dīva devumiņu?
358 [Rugāju Abr].

45100.

Kū, Justyņi, tu atnesi,
Ka aiz golda atsasādi?
Pi durovu steņdereiša
Sausa vāza pīslīn.
247 [Makašānu Rz].

- 141 -

45101.

Kū, muosen, tu sacēsi,
Ka īīsi ustobā?
Lai byus Jēzus gūdynuots!
Tei pyrmuo volūdeņa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

45102.

Ko tā, velnu, pate dara,
Kad sētmalu nepuško?
Kur iedama, tecēdama,
Met ziediņu sētmalī.
358 [Rugāju Abr].

45103.

Ķer, dēls, ķereli,
Ķer labu raģeli!
Nu ķēra, nu lēca,
Nu stabulēja.
224 [Lielvārdes Rg].

45104.

Kristīts bija mans vārdiņš.
Nekristīta istabiņa.
Ej, eņgel, tu pa priekšu,
Kristī tautu istabiņu.
46 [Beļavas Md].

45105.

Kristī, Dievs tautu zemi,
Tautu zeme nekristīta;
Kristī manu augumiņu
Svētas Māras baznīcā.
241 [Lubānas Md].

45106.

Kungi brauc, zeme rīb,
Nederētu meitu ved;
Brāļa sētā akmens galdi,
Ūdens vārtus virināja.
545 [Krustpils D apr.].

45107.

Kur, Buorboļi, tova muotja,
Kas tev kāra šyupelīti?
Ni radz kakteņā sēžūt,
Ni pi golda daīmūt.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

45108.

Kur tovs tāvs, buorinīt,
Kur gūdiņa vedējiņš?
Ni redz golda galiņā,
Ni ceplīša dybynā.
365 [Sakstagalas Rz].

1. Kur, muoseņ, tovs tāvs,
Kas tev kuore šyupeleiti?
Ni radz golda galeņā,
Ni ustobas dybynā.
247 [Makašānu Rz].

45109.

Kur jaunais bāleliņš,
Noņem manu villainīti!
Tam es došu cimdu pāru
Par villaines noņemšanu.
605 [Skolas].

45110.

Kur tu biji, bāleliņ -
Raibi cimdi rociņā?
Es dabūju raibus cimdus,
Raibu cimdu adītāju.
198 [Krustpils D].

45111.

Kuriet guni namiņā,
Lai silst visa pasaulīte!
Atved mūsim jaunu māršu,
Ne tai svārku, ne kažoka.
238 [Līvu C].

45112.

Labāk būtu negājusi,
Labu ļaužu nevīlusi,
Zinājusi ļaunu dienu
Ar sevim līdz ejam.
241 [Lubānas Md].

45113.

Laima manu mūža krēslu
Ritināt ritināja;
Būšu galu noraudzīt,
Kur tie mani pašu liks.
605 [Skolas].

45114.

Laiska laiska tautu meita,
Ieceļama, izceļama;
Gaida brāļus ieceļam,
Tautu dēlus izceļam.
184 [Ķēču Rg].

45115.

Lem, Laimiņa, to dēliņu
Ar gudro padomiņu:
Kas dusmās netrakoja,
Nelocīja kumeliņu.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

- 142 -

45116.

Lepno brūti
Veda gar mūs' vārtiem,
Ne meta prievītes,
Ne cimda galu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

45117.

Lēkule, lēkule
Mūs' māsiņa;
Te bija brāļos,
Ielēca tautās.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

45118.

Līdz šā laika mana slava
Guļ pūriņa dibenā,
Nu atvedu bāleliņam
Sieta mēli līgaviņu.
46 [Beļavas Md].

45119.

Maizes baļge prīcuojās:
Atvess jaunu meicītuoju;
Nazaprīcoj, maizes baļge,
Meicīs vacuo muomuliņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

45120.

Man buoliņš borgi saucja,
Atsasauču dzīduodama;
Gon tautiņas mīļi saucja,
Stuovu gauži rauduodama.
389 [Silajāņu Rz].

45121.

Mans brālītis nu pārveda
Zilu zeķu adītāju;
Nu ies tava silta maize
Gar sklandām kūpēdama.
605 [Skolas].

45122.

Man Laimiņa krēslu cēla
Uz trijām vietiņām;
Ceļ, māmiņa, vienu labu,
Liec man labi padzīvot.
241 [Lubānas Md].

45123.

Maza maza istabiņa,
Kā zvirbuļa perēklītis;
čaukstēj' mana zīda kleita,
Pa istabu staigājot.
378 [Seces Jk].

45124.

Māršu vedu pogolmā,
Luocs par ceļu puortecēja;
Dūd', Dīveņi', māršiņai
Ko luocīšam pakaļiņu.
605 [Skolas].

45125.

Malņa tyucteņa aizgula
Mun' muoseņis pogolmā:
Mešarnīku pušna maize,
Tei atguoja kiupēdama.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

45126.

Met, māsiņa, zelta krustu
Zem savāmi kājiņām;
Pilna ļaužu istabiņa,
Cits ir šāds, cits ir tāds.
46 [Beļavas Md].

45127.

Mēs brālīti audzējām
Kā sarkanu āboliņu;
Nu pārveda līgaviņu
Kā ērcešu žagariņu.
605 [Skolas].

45128.

Mēs savu brālīti
Gan sagaidījām;
Dievs zin tautu meita,
Kas tevi gaidīs.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

45129.

Man Laimiņa krēslu cēla,
Vizuļiemi kārstīdama;
Sēd', meitiņa, nebēdājies,
Sieva būsi, kad dzīvosi.
241 [Lubānas Md].

45130.

Miedziņš nāk, gulē(t) gribas,
Viņu nakti negulēju;
Viņu nakti pavadīju,
Ar tautieti runādama.
184 [Ķēču Rg].

1. Miedziņš nāca, miedziņš nāca,
Viņu nakti negulēju.
Man pagāja viņa nakts,
Ar tautieti runājot.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

- 143 -

45131.

Mīli [Mīļa] man tēvu [tēva]
māja,
Vēl mīļāki tautu dēli;
Es atstāju tēva māju,
Nogāj' tautu pagalmiņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

45132.

Mūs' brālīša līgaviņa
Ar pogāmi nopogāta,
Priekšā pogas, mugurā,
Kā čigāna kumeļami.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

45133.

Nāc laukāje, ķeŗu galva,
Gan mēs tevi ķemmēsimi;
Gan mēs tevi ķemmēsimi
Ar kadeģa ķemmītēm.
94 [Dunikas Lp].

45134.

Ne jau tukša mēs ievedam
Sav' māsiņu istabā:
Alus kanna rociņā,
Maizes kukuls padusē.
46 [Beļavas Md].

45135.

Na tai byusi tev, Aneite,
Kai pi sovas muomuliņas;
Byus' mīguļa, byus' snauduļa,
Byusi lela natikleite.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

45136.

Na tai byus tev, Aneit,
Kai pi sovas muomuleņas;
Sauļa lāks, bārni rāks,
Gūvu slauktu juozaceļ.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

45137.

Na tai byus tev, Muoreņ,
Kai pi sovys muomuleņis;
Izstīps tevi garumā,
Saveļs tevi rasnumā.
18 [Andrupenes Rz].

45138.

Na tai byus tev, Vereit,
Kai pi tāva, muomuliņas;
Vajdzēs veiru lutynuot,
I šyupuļi kustynuot.
503 [Višķu D].

1. Na tai byus tev, Zuzon,
Kai da šam laiciņam;
Vajdzēs veiru ļustynuot,
I šyupuli kustynuot.
357 [Rudzētu D].

45139.

Na tev to byus tauteņuos,
Ko pi sovas muomuliņas;
Vajdzēs kult, vajdzēs malt,
Vajdzēs pupas pīstā gryust,
Vajdzēs veiru guldinuot.
168 [Kalupes D].

45140.

Nāc, Laimiņa, ar manīm,
Kad es jāšu tautiņās;
Pacel krēslu, pasēdini,
Pašķir manas villainītes.
378 [Seces Jk].

45141.

Nebij stigu, nebij ežu
Manā tēva tīrumā;
Nu atveda tautu meitu,
Stigu, ežu dzinējiņu.
597 [Valmieras apr.].

45142.

Necel, Laime, to krēsliņu,
Kur sēdēju bāliņos!
Cel man jaunu rakstīdama,
Liec labā vietiņā.
241 [Lubānas Md].

45143.

Necel, Laime, tā krēsliņa,
Kur sēdēju bāliņos!
Pin man jaunu no mergām,
Cel man jaunā vietiņā.
46 [Beļavas Md].

45144.

Nesat mani, bāleliņi,
Bērza kārti istabā!
Tur pakāru zīda rotu,
Tur vizuļa vainadziņu.
605 [Skolas].

45145.

Nesēdi, māsiņa,
Svešu ļaužu pulkā!
Ej, raugi namā,
Ko māte dara.
605 [Skolas].

- 144 -

45146.

Nevedati, nevedati,
Mums tādas nevajaga:
Dumpinieces, rātinieces,
Vecu kreklu dalītājas.
94 [Dunikas Lp].

45147.

Nevijās vītoliņš,
Ja nav laba vijējiņ(a);
Nedzīvosi, bāleliņ,
Ja nav laba līgaviņ(a).
546 [Kuldīga Kld apr.].

45148.

Nu šīs dīnas, tu Broņeit,
Muorgas vuorda nadzierdēji;
Šudiņ muorga, reitu buoba,
Cytu god(u) muomuleņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

45149.

Nūst nūst, rutku bļūda,
Man ir sova pīna bļūda;
Nūst nūst, tāvs māmiņa,
Man ir sova ļaudaviņa.
576 [Varakļāni Rz apr.].

45150.

Nūzazvīdz, kumeliņ,
Ka palaižu uobūlā!
Ataškirit jyus, bērniņi,
Ka atvesšu jaunū muoti.
174 [Kārsavas Ldz].

45151.

Nūzazvīdze kumeliņš,
Ka palaižu uobūlā;
Atsaškir, muomuliņ,
Ka pejēmu ļaudaviņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

45152.

Nu, māsiņ, tev palikt
Nākamu(?) tautiņās;
Ne mūžam vairs netiksi
Augošā vietiņā.
46 [Beļavas Md].

45153.

Nu sēd jauna saiminiece
Istabiņas dibenā;
Istabiņas dibenā -
Atslēdziņu nēsātāja.
46 [Beļavas Md].

45154.

Nu sniga, nu sniga
Nu putiņava,
Nu mums pārveda
Ūdiņa briņģi,
Nestavas nosvieda
Uz akas malu.
39 [Bārtas Lp].

45155.

Priecājāsi riķu posma,
Pārved jaunu līgaviņu;
Nu būs maizi paēduši
Visi durvju stenderīši.
214 [Lažas Azp].

45156.

Pa Ventiņ man ved,
Ko es Vent ziednas?
Plokste lik cimd pār,
Laive var gradzantiņ,
Paše Vents videne
Nolūzaš adatiņ.
445 [Ugāles Vp].

45157.

Pabērni, pabērni,
Lasāt skaidas:
Pārveda pamāti
Nosalušu.
546 [Kuldīga Kld apr.].

45158.

Pabērņi, pabērņi,
Mūkat stūrī:
Nu nāca pamāte,
Šņākdama, krākdama
Kā vēja spārni.
546 [Kuldīga Kld apr.].

45159.

Paldies, mana, kas tu esi,
Es tev vārda nezināju;
Tas puisīts gan zināja,
Kas guntiņu kurināja.
358 [Rugāju Abr].

45160.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kur likāt mūs' māsiņu?
Ja klētiņas dibenāji,
Tad būs māsa saimeniece.
Ja klētēji aizdurēji
Tad būs māsa kalponīte.
224 [Lielvārdes Rg].

- 145 -

45161.

Pārved brāļa līgaviņu
Kā rozīti ziedējošu;
Pie vārtiemi sagaidīju,
Savu dziesmu dziedādama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

45162.

Paruodi, munu buoleņ,
Kū atvedi atjuodams!
Bāri zyrgi īlyukšūs,
Raiba kucja komonuos.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

45163.

Pasakloni, tu muoseņi,
Jaunajam i vacajam;
Vacīs tjav i Dīva lyugs,
Jaunīs tjav i atsaklaņa.
182 [Kaunatas Rz].

1. Pazaklonīs tu, muoseņ,
Jaunījam i vacijam;
Vacīs tev Dīva lyugs,
Jaunais tev atpakaļ.
174 [Kārsavas Ldz].

45164.

Pasaverit jyus, ļauteņi,
Kaida myusu vedekliņa!
Poša bolta, posorkona,
Dzaltonimi mateņim.
143 [Jāsmuižas D].

45165.

Pieci velni zem akmiņa
Tautu dēla pagalmā;
Mans bāliņa kumeliņš
Visus piecus saspārdīja.
235 [Litenes Md].

45166.

Pieliec krēslu pie ratiema,
Izcel savu jauņavīt(i);
Izcel savu jauņavīti,
Sev gultiņas taisītāj(u).
94 [Dunikas Lp].

45167.

Pīzalīču, pazavēru,
Voi ir jauna tautas meita.
Nava jauna, nava jauna,
Pīcas grumbas pīreitī.
174 [Kārsavas Ldz].

45168.

Projām iešu, nedzīvošu,
Netīk vairs še dzīvot:
Akmens zeme, zvirgzdu zeme,
Raudas nāca staigājot.
319 [Plāteres Rg].

45169.

Puti, puti, pelnu bedre,
Būs' tad laba saimeniece;
Ja tu labi neputēsi,
Nebūs' laba kalpa sieva.
605 [Skolas].

45170.

Puti, puti, pelnu čupa,
Nu pārveda saimenieci;
Ja tu labi neputēsi,
Nebūs laba saimeniece.
605 [Skolas].

45171.

Puti, puti, pelnu čupa,
Nu pārveda saimenieci;
Mans bāliņis nu pārveda
Zilu zeķu nesātāj(u).
Nu ies tava silta maize
Gar sklandām kūpēdam(a).
605 [Skolas].

45172.

Rej, sunīti, rej, sunīti,
Bruoliņš vedja līgaviņu;
Na jis vedja līgaviņu,
Šuos dzeivītes vojuotuoju.
389 [Silajāņu Rz].

45173.

Rozstumdēju svešus ļauds
Pa sūļeņu gaļeņim;
Atsasādu vydyn sūla
Vydyn sovu buoleleņu.
182 [Kaunatas Rz].

45174.

Sadar mīži ar apeinim
Lelyjā kubulā;
Sadarit jyus, tauteņis,
Ai munom muoseņom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

45175.

Sadar mīži ar apeini
Vīnas bucas dybynā;
Myužam tautas nasadar
Ar muoseņu dzeivuojūt.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 146 -

45176.

Saka tautas precēdamas,
Nekā vien nevajag(a);
Kad noveda, tad nosedza
Pašu virsas villainīt(i).
373 [Sarkaņu Md].

45177.

Sasaprūt(i), napraškeņa,
Kuo vajag(a) lukturam!
Lukturs gaida boltu cimdu
Deviņom aizodom.
143 [Jāsmuižas D].

45178.

Sazaprūti, napraškeņ(a),
Kuo vajagi lukturam!
Lukturam jūstus vāg,
Deveņimi dzeiporimi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

45179.

Sausa kryukle nūzīdēja
Mygluotajā reitiņā;
Gauži raud tī bērniņi,
Radz pamuoti atvadūt.
466 [Vārkavas D].

45180.

Suop gaļviņa, suop sirsniņa -
Kuo jei suop, kuo nasuop?
Voi paredz slyktu dīnu,
Voi nalobu dzeivuošan(u)?
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

45181.

Siekalu, māmiņa,
Tavs dēliņš:
Manas baltas villaines
Apsiekalāja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

45182.

Siena vālas galiņā,
Vīramāte bēdājās:
Nebūs dubļu bridējiņas.
Es, māmiņ(a), dubļus briešu,
Brunčus augsti locīdama.
378 [Seces Jk].

45183.

Simtu reizi paldies saku
Savai dēla līgavai;
Paceļ krēslu, apsēdina,
Kā liepiņu izpuško.
605 [Skolas].

45184.

Sirmi zirgi vērzelēs,
Pirška sēd kamanās.
Gāziet spiras sētsvidā,
Vediet piršku istabā.
24 [Asares Il].

45185.

Seiku mozu tautas vedja,
Soka lelu izaudzēt;
Gon, muoseņa, tuo auguma,
Kur izaugi buoliņūs.
174 [Kārsavas Ldz].

45186.

Skatāties, bāleliņi,
Vai pūš grūši kumeliņš.
Ja pūš grūši kumeliņš,
Tad būs divas dvēselītes;
Ja būs divas dvēselītes,
Tad tas darbus nedarīs.
605 [Skolas].

45187.

Skatāt, vīri, skatāt, ļaudis,
Kā māršīni kājas iet:
Klišu klašu, limžu lamžu,
Kā tie vecie ritenīši.
94 [Dunikas Lp].

45188.

Verieties, vedējiņi,
Kā brūtīte kreklu vilka:
Ja plikumu redzējāt,
Tad būs laba dzīvošana.
48 [Bērzaunes Md].

45189.

Spēru kājas klabatā,
Mešu žalgas dibinā;
Tur ieraugu tautu dēlu,
Tautas dēla māmuliņ(u).
484 [Vestienas Md].

45190.

Spūža zvaigzneite izlēce
Muna bruoļa pogolmā;
Tei nabeja spūža zvaigzne,
Tei bej bruoļa ļaudaveņa.
559 [Rēzekne Rz apr.].

1. Spūdra saulīte uzlēca
Muna bruoļa pogolmā;
Tei nabeja spūdra saule,
Tei bej bruoļa leigaviņa.
89 [Dricēnu Rz].

- 147 -

45191.

Šitā diena pēdīgā,
Staigāt stalti Andriņam.
Pielūdz Dievu, pārmet krustu,
Nu ir podi vezumā.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

45192.

Sunīts rēja gaudodams,
Atved bargu samenīci,
Šķīstas putras devējiņu,
Liela koka sitējiņu.
377 [Sāvienas Md].

45193.

Suņi rej, vilki kauc,
Dižbajārs sētiņā.
Priecājties, suņi kaķi,
Nu pārveda saiminieci;
Nu pārveda saiminieci
Ar visām gotiņām.
93 [Dundagas Vp].

45194.

Šai muosai ponuoksnūs
Kungi vīn sabraukuši;
Byus redzēt vokorā,
Vai mess zaltu pogostā.
365 [Sakstagalas Rz].

45195.

Še, māršiņa, mans bāliņš,
Mana vāle velējot;
Netur' plika, netur' melna
Mana balta bāleliņa.
322 [Praulienas Md].

45196.

Še, māršiņ, vārpstīt' mana,
Še vālīte velējama;
Netur melna, netur plika
Mana balta bāleliņa.
358 [Rugāju Abr].

45197.

Škirīs, bērziņš, nu kuorkleņim,
Nu smolkimi skreipstuojim;
Atsaškir, tu māmeņ,
Kad atvesšu ļaudoveņ.
174 [Kārsavas Ldz].

45198.

Škiratiesi, ievu krūmi,
Cauri brauca kāzenieki;
Apzeltītu brūti veda
Sudraboti panāksnieki.
347 [Rendas Kld].

45199.

Škirīs, ruoža, nu mogūnom
Nu smolkom lapeņom!
Atsašker, tu muoseņa [muomeņa],
Nu sovom meitiņom.
174 [Kārsavas Ldz].

45200.

Šorīt mani bāleliņi
Kā vanagi lidināja;
Nu atnāca kūpēdami
Ar to ciema pelnu maisu.
46 [Beļavas Md].

45201.

Šyuņ, biteit, voska krāslu
Zam zaļuo ūzuleņa,
Lai naraužu, dzeivuodama
Pi boguota tāva dāla.
143 [Jāsmuižas D].

45202.

Taisiet manimi mīkstas cisas,
Klājiet baltus paladziņus,
Lai es varu šo naksniņu
Bez māmiņas pārgulēt.
241 [Lubānas Md].

45203.

Tumsiņā, vakarā
Es pārvedu līgaviņu,
Lai neredz tie ļautiņi,
Kas man labu nevēlēja.
605 [Skolas].

45204.

Tai tjav i, Tekleiti,
Nūsjādjāt:
Ni vjadja klētī,
Ni ustobā.
326 [Preiļu D].

45205.

Tautas savus vaŗa vārtus
Līdz pusei vien atvēra;
Veriet, tautas, līdz galam,
Manim Laime līdzi nāca;
Man Laimīte līdzi nāca
Apakš baltas villainītes.
378 [Seces Jk].

- 148 -

45206.

Tā, brālīt, mana sēta
Par Laimiņas lēmumiņu.
Tec, Laimīte, tu pa priekšu,
Es pa tavām pēdiņām.
378 [Seces Jk].

45207.

Tā sacīja sveši ļaud's:
Putna bērnu atvediet,
Raugāties, sveši ļaud's,
Kādi putni pakaļ nāk.
198 [Krustpils D].

45208.

Tā Zanīte priecājās:
Nu es būšu saiminiece!
Nedomā, tu Zanīt,
Ka tu būsi saiminiec(e);
Būs' kulīšu lāpītāj(a),
Darbinieku vadītāj(a).
119 [Gaujienas Vlk].

45209.

Te bija meita, ku(r) palikuse [palika],
Vai, sievīnas, redzējāt?
Kā irbīte ietecēja
Citu sievu pulcīnā.
355 [Rucavas Lp].

45210.

Te bij saule, te aizbrida
Aiz tumšiemi mākoņiem;
Te bij stalta mātes meita,
Te palika māmuliņa.
46 [Beļavas Md].

45211.

Tecit, bārni, verit vuort's,
Atvad jūs' muomuleņu.
Lai ir vuorti navārati,
Vad pamuoti, na māmeņu;
Vad pamuoti, na māmeņu,
Skuju reiksti rūciņā.
605 [Skolas].

45212.

Tik jau bija tev, māmiņa,
Vai tu dziedi, vai tu raudi.
Man pieder tavs dēliņš,
Tava dēla kumeliņš.
439 [Trikātas Vlk].

45213.

To es guoju tautiņuos,
Ka zynuoju, kai dzeivuot;
Kai tū tautu kumeliņu
Ar auzom izbaruot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

45214.

Tumsa tumsa, kas par tumsu,
Es par tumsu nebēdāju;
Tumšajā naksniņā
Pārved' savu līgaviņu.
378 [Seces Jk].

45215.

Tumši tautu skali dega,
Tumša tautu istabiņa;
Kad es biju bāliņos,
Spožus skalus dedzināju.
241 [Lubānas Md].

45216.

Uguntiņa priecājās,
Jauna mārša atnākšot;
Jauna mārša ienākdama,
Muguriņu parādīja.
286 [Nītaures Rg].

45217.

Uz kam raudi, tautu meita?
Tavas pašas vaina bija!
Vui es tevim nesacīju,
Ka man bārgi bāleliņi?
599 [Kurzeme].

45218.

Voskoni muni motini,
Sorkons rūžu vaiņudziņš;
Pīdarēt pīdarē(ja)
Tautu golda galiņā.
35 [Baltinavas Abr].

45219.

Veca krāsns brālīšam,
Vecu veda līgaviņu;
Pārveduši atslejat
Vecās krāsns galiņā.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

45220.

Vjalc, vjalc, kumeleņ,
Seikakmeņi vazumā!
Klausi, klausi, ļaudaveņ,
Munys vacys muomuleņ(s).
170 [Kapiņu D].

45221.

Veŗat vārtus, ceļa stabus,
Laižat mani sētiņā!
Man pūriņis pakaļ nāca
Deviņiem brālīšiem.
282 [Nīcas Lp].

- 149 -

45222.

Vilkās slampa istabā,
Ne labdienas nesacīja;
Izgājuse atsasēdās,
Ne ar vienu nerunāja.
Izavilkās uz ceplīša,
Atsagulās raudādama.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

45223.

Viršlape, bērzlape
Mūs' māsiņa;
Te bij brāļos,
Ielēca tautās.
3 [Adulienas Md].

45224.

Vysa draudze klusu brauca,
Svuotiņš brauce grabādams.
Kai jam beja nagrabēt,
Ka jis tukšu bucu vede?
465 [Varakļānu Rz].

45225.

Vyss galdiņš namozguots,
Golda molas nūmozguotas;
Jyus atvedat man muosiņu,
Golda molu mozguotuoju.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

45226.

Visi labi sveši ļaudis,
Kad māsiņa bāliņos;
Kad māsiņu dabūjuši,
Palīdz līdzi niecināt.
146 [Jaungulbenes Md].

45227.

Vysi ļauds prīcuojuos
Škierbu vedja ustobā.
Vīnam tyka, na visim,
Kuo jī vysi prīcuojuos?
143 [Jāsmuižas D].

45228.

Visu nakti gaiļi dzied,
Kājām laktu spārdīdami;
Man atveda māmuliņa
Piegulētu līgaviņu.
15 [Alūksnes Vlk].

45229.

Vīramāte bēdājās,
Mani mazu ieraugot:
Nebūs dubļu bridējiņa(s),
Ne maizītes devējiņa(s).
Nebēdājies, vīramāte,
Bridīš' dubļus smiedamās.
306 [Patkules Md].

45230.

Vīramāte bēdājās:
Nebūs darba darītāja.
Būšu darba darītāja,
Savas dzīves kopējiņ(a).
281 [Neretas Jk].

45231.

Znūti vīn, znūti vīn,
Kur tī muni svaiņi beja?
Nak jas beju pi māmeņis
Be muoseņu izaugus(e).
326 [Preiļu D].

45232.

Žēlo Dievs tev', māsiņa,
Es vairs tevi nežēlošu;
Man pašam tautu meita,
Ik dieniņas zēlojama.
183 [Kazdnagas Azp].

45233.

Tais', bruoleiti, augstu slīksni
Jaunajai ustubai,
Lai tū tautu vēdzelīti
Celtin cēle ustubā.
236 [Līvānu D].

45234.

Bitīt, tovu vīglumenu,
Tev naleika uobultiņš;
Man puorlyuza bārza laipa,
Puori ejūt tauteņuos.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

1. Biteit, tovu vīglumiņu,
Tav naleika duobuliņi;
Man puorlyuza bārza laipa,
Par upīti puorejūt.
143 [Jāsmuižas D].

45235.

Drīzi drīzi, bāleliņ,
Met zobenu laipiņā!
Viegli viegli tec' māsiņ,
Nepārlauz zobentiņu!
Nebēdā, bāleliņ,
Dziedādama pārtecēšu.
198 [Krustpils D].

- 150 -

45236.

Dziļa upe, šaura laipa,
Pāri gāju raudādama.
Iekrīt mans vaiņadziņš,
Mūžam vairs neredzēt.
14 [Alsviķa Vlk].

45237.

Līgodama laipu metu
Novadnieku maliņā;
Līgodama pāri gāju,
Tautu dēlu lūkoties.
605 [Skolas].

45238.

Matu laipu par ustobu,
Voi laipeņa leiguojās;
Ka laipeņa leiguojās,
Tad Laimeņa leidza īt.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Eju tautu ustobā,
Matu laipu ustobā;
Jo laipeņa leiguojās,
Tad Laimeņa ustobā;
Jo laipeņa naleiguoja,
Tad Laimeņa uorā (beja).
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Tauteņuos nūīdama,
Mešu laipu par ustobu.
Ka laipeņa leiguosīs,
To Laimeņa leidza īs.
174 [Kārsavas Ldz].

45239.

Met, puisīti, dēļu laipu
Pār upītī ūdenī,
Lai meitiņai nesamirka
Trīs dāldeŗu tupelītes;
Trīs dāldeŗu tupelītes,
Rīgā pirkti zābaciņi.
24 [Asares Il].

45240.

Metu laipu pie laipiņas,
Laipu laipas galiņā,
Lai varētu izlaipot
No mazzalviešu pagastiņa.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

45241.

Nelokies, lūku laipa,
Ne es viena pāri gāju;
Sveša māte pirmā gāja,
Rokā nesa vainadziņu.
3 [Adulienas Md].

45242.

Priekšā man tiltu taisa,
Aiz muguras noārdīja;
Labāk tēva dubļus bridu,
Ne tautieša tiltu gāju.
605 [Skolas].

45243.

Tauteņous, rogonuos
Kai laipuot īlaipuoju;
Lyku laipu pi laipeņas,
Navarēju izlaipuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Es tautiņuos tai īguoju,
Kai pa laipas [laipu] īlaipuotu:
Liku laipu pi laipiņas,
Navar uorā izlaipuot.
605 [Skolas].

45244.

Tautiets man laipu meta,
Laipu laipas galiņā;
Tautiets man mīļu tur
Katrā vārda galiņā.
127 [Grostonas Md].

45245.

Tautiets veda mūs' māsiņu
Dubļainā sētiņā;
Tautiets lika laipu laipas,
Kur māsiņai pastaigāt.
263 [Mēmeles Jk].

45246.

Trīs māsiņas mēs bijām,
Trīs laipiņas salikām.
Videjai māsiņai
Tai laipiņa ielīkuse;
Tai laipiņa ielīkuse,
Grūts mūžiņš dzīvojot.
373 [Sarkaņu Md].

Table of Contents |View Entire Work