HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Apdzied viesu tērpu un rotu

20380.

Vai vai Jānīti,
Tev raibi svārki:
No suņa, no kaķa,
No kazlēniņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20381.

Voi voi, tu jauniči,
Kaidi tovi kuntužaņi:
Tarakaņ' apāduši,
Pūges vīn pamatuš'.
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20382.

Voi voi, tu Juoneit,
Mejamēs bikseitēm!
Tovas šauras, munas plotas, -
Es ļaudīm naruodēšu.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20383.

Vai vai, tu NN,
Tavu lielu netikumu:
Caur cepuri mati auga,
Svārkiem vīles nopuvušas.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20384.

Vai vai, tu svuočeņ,
Šauri tavi prīškaut'eņi;
Vairuok tova m'ēl'e plota,
Na tī tavi prīškaut'eņi.
4223 [Višķu pag. D].

20385.

Ai Līziņ, ai Līziņ,
Kādas graznas krūšu saktis!
Būt' manam biksīšam
Tik graznas pumpas bujšas!
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

- 423 -

20386.

Ai NN, ai NN,
Kam tu jāji panākstos?
Ne tev bija zelta segli,
Nei zīdiņa iemauktiņi.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20387.

Ai Jānīt, ai Jānīt,
Nu tu būsi neziņā:
Nu mēs tavas santa bikses
Sloksnītēm dalījām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20388.

Ai Ieviņi, ai Ieviņi,
Tavu melnu kakla drēbi!
Līzei vīrs, Līzei bērns,
Līzei balta kakla drēbe.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20389.

Ai NN, tēva dēls,
Tavu dārgu samta vesti!
Katra poga tev maksāja
Pērnējo suvēniņu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. Ai ai puisīt,
Tavu dārgu vestīti:
Viena pate podziņa
Sivēnu maksāta.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20390.

Ai vācieti, ai vācieti,
Nu tu būsi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Tie noplīsa dancojot.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

20391.

Ai vācieti, ai vācieti,
Nu tu iesi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Rīgā ņemti parādā.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

20392.

Ai vācieti, plikadīda,
Nu tu būsi neziņā:
Vieni paši brūni svārki,
Tie meitiņas rociņā.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

20393.

Ei vecais, ei vecais,
Nu tu būsi nelaimē:
Vieni paši brūni svārki
Līdumā sadeguši.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

20394.

Aiz kalniņa dūmi kūp, -
Kas tos dūmus kūpināja?
Veci puiši dedzināja
Savas vecas cepurītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tur kūra uguntiņu?
Tautu dēla cepurīte,
Supuvuse, izputēja.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

20395.

Aiz ko Jānītis [Dārtiņa etc.]
Pie sienas glaudās?
Ielāps mugurā
Kā lielais ezars.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20396.

Atdar' duris, atdar' logus,
Sveša smaka istabā!
Še sanāca sveši ļaudis
Ar tiem suņu zābakiem,
Ar tiem suņu zābakiem,
Ar tām kuiļu kuibanām.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Suņu smaka istabā:
Līziņai, māsiņai,
Suņu pluču villainīte.
216 [Ventspilī].

2. Kas ienesa, kas ienesa
Suņa smaku istabā?
Dižajame vedējame
Suņa ādas kažociņš.
190 [Kuldīā].

3. Taisāt cieti nama durvis,
Vilka smaka istabā:
Vedējīni sajājuši
Vilku ādas zābakiem.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

20397.

Atdarait duris, logus,
Šveša smaka istabā!
Sveši ļaudis sanākuši
Ar tām darvas lampatām.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Durvis, logus attaisiet,
Sveša smaka istabā:
Sveši ļaudis sanākuši
Ar tiem darvas zābakiem.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 424 -

2. Mana balta māmulīte,
Sveša smaka istabā:
Sagājuši vedējiņi
Ar tiem piķa kamzoļiem,
Ar tiem piķa kamzoļiem,
Ar tām dāras [=darvas] cepurēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20398.

Atminiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brāls!
Tas brūtei īstais brāls,
Uz pakaļas ielāpiņš.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

203981.

Atskrēja Līzīte
Pa dadžu dārzu,
Pilni svārki pielīda
Sīkaju dadžu.
Apnika pieci poļi
Lasīdami;
Suk suk nabagi
Ar ērķelēm.
224 [Kabilē (Kld)].

20399.

Bij arī Anlīze
Pucējsēs:
Uz viena pupiņa
Sudraba sakta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20400.

Bija man, bija man
Divi graši maciņā.
Sievai pirku zīda rotu,
Puszābakus šūdināju.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Divi graši kalītē
Kā dzenīši klidzināja;
Es nopirku sievai kurpes,
Sev zābakus šūdināju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

20401.

Brūtes māsa grozījās
Ar trīsiemi lindrakiem.
Vienu žurkas nozagušas,
Midzenī ievilkušas,
Visus āķus izkodušas,
Tad ārē izvilkušas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20402.

Būt' mani brālīši
Vēžoti gājuši, -
Vedēju sievāmi
Ķeseles galvā.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

20403.

Daiļa aube brūtei bija.
Vēl daiļāka precniecei,
Vēl daiļāka precniecei, -
Rīgā ņemta uz parāda.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

20404.

Diezgan staltas panāksnieces,
Kaut tik stalti nesušās;
Diezgan platas siksnas sēja,
Tamdēļ brunči nošļukuši.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Diezgan daiļi, diezgan stalti
Šitie puiši izrādās;
Gan jau platas jostas joza,
Tikpat ūzas nošļukušas.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20405.

Dievs nedod tādus puišus,
Kādi puiši Blintenē:
Miltu kules galviņā,
Pavārnīces [=pīpes] azotē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20406.

Dīvainas dīvainas
Panākstu meitas:
Abi gali resni,
Par vidu tievas.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20407.

Dižie bajāri
Rindē sēdēja,
Dižie sudrabi
Zvērot zvēroja;
Es arī, nabadze,
Tai pulciņā.
216 [Ventspilī].

20408.

Ieraudzījse vien, pazinu
Dravinieka līgaviņu:
Bites spārnu vilnainīte,
Vasku kurpes kājiņā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 425 -

20409.

Ieraudzījse vien, pazinu
Liela meža cilvēciņu:
Īsi svārki, gaŗi mati,
Visgaŗām sēņu kule.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Es pazinu panāksnieces,
Kuŗa bija meža sieva:
Strupu, īsu rindaciņu,
Sēņu kule mugurā.
224 [Kabilē (Kld)].

20410.

Ej ārā, tu Jēcīti!
Tu smirdēji kuiļa smaku,
Tu smirdēji kuiļa smaku,
Tev bij kuiļa zābaciņi.
239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

1. Kas palaida kuiļa smaku
Manā brāļa istabā?
Īstā māsa palaiduse:
Kuiļa kurpes kājiņā.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

20411.

Ej pa ceļu, ceļa vīrs,
Ceļa rota mugurā:
Īsi svārki, platas bikses,
Vīžu bunte mugurā.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

20412.

Ekur labi, ekur labi
Kuiļa ādas zābaciņi:
Ne čīkstēja, ne grabēja,
Labi bija meitās iet.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20413.

Es bij' laba vīra sieva
Ar zilām sietavām;
Kas tās tādas labermanes
Ar tām nātna zeķītēm?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

204131.

Es domāju, es gādāju,
Ko tie mūsu suņi rej:
Ilzītei, māsiņai,
Kuces ādas pastaliņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20414.

Es no meža iztecēju,
Neviens mani nepazina;
Škāvas mice man galvā,
Zili brunči mugurā.
251 [Smukās (Remtes pag. Tk)].

1. Es iznācu no mežiņa,
Meitas mani nepazina:
Skuju bikses, oču svārki,
Līka tāšu cepurīte.
226 [Kandavā (Tl)].

20415.

Es noķēru piecus zaķus,
Izšuv' sevim kažociņu;
Cikreiz vilku mugurā,
Zaķīts lipu tirināja.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20416.

Es pazinu precenieku,
Precenieka līgaviņu:
Pašam bija zili svārki,
Pašai raibi lindraciņi.
276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20417.

Es raugosi, es skatosi,
Ko tie mani kaķi laiza:
Pienavnieku puisēniem
Kreima biksas kājiņā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20418.

Es redzēju dažu labu
Zābakos staigājam;
Ne tur laba arājiņa,
Ne sieniņa pļāvējiņa.
3161 [Līkuma Danenfeltes pag. (Sēļpils pag. Jk)].

20419.

Es redzēju dažu labu
Zābakos staigājot,
Zābakos staigājot,
Bez maizītes dzīvojot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20420.

Es saku māmiņai,
Migliņa būšu:
Pelēkas vārniņas
Aiz galda knosās.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20421.

Es šķitu Līzītei
Krellītes kaklā:
Krellītes Rīgā,
Suņaste kaklā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 426 -

20422.

Es šķitu Anniņai
Saktiņu krūtīs:
Žagatas astīte
Iespridzināta.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Bij arī Anniņa
Kāzās gājuse:
Žagatas kājiņu
Uzspridzinājse.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

2. Es šķitu Karlīnei
Sudraba saktu:
Iesprausta krūtīs
Kuniņas aste,
Uz trim žuburiem
Izžuburota.
224 [Kabilē (Kld)].

20423.

Es šķitu Ilzīti
Cepuri galvā:
Suvēna kuņģīti
Aprucinājse.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

20424.

Gana auda vēverīši,
Gana šuva skroderīši,
Tikpat brūtes vedējam
Diegu gali karājās.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

20425.

Gana bija tā meitiņa
Bods drēbēsi ģērbusies:
Trīs dzīpari priekšā,
Trīs pakaļā,
Par pašu vēderu
Kaņepju plene.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20426.

Gauži raud veca vīze,
Pabeņķē gulēdama:
Šādi tādi zābakoti
Tērē manu pārtikumu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20427.

Jau es redzu, bāleliņ,
Ka tu drusku pabagāts:
Tev kažoks mugurā
I siltā istabā.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20428.

Jūs, meitiņas, nezināt,
Kāds ir muižu Miķelītis:
Baltas zeķes, mellas kurpes,
Sarkans kamzols mugurā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20429.

Kā, Ansīti, kāzās nāci,
Neba tavi zābaciņi!
Es pate redzēju,
No cita paņēmi,
Vēl man iedevi
Dzeŗamu naudu:
Lūdzama, māsiņa,
Nesaki citiem!
Es, laba būdama,
Pateicu visiem.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20430.

Kā tu nāci, kankardanci,
Jaunu meitu istabā?
Visi tavi kankarīši
Uz meitām kratījās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Puisi puisi, plukatiņ,
Nenāc meitu pulciņā!
Meitas tevi kājām spēra,
Suņi draiskas dricināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

2. Puisi puisi, skarainīti,
Nenāc meitu pulciņā!
Visas tavas skaras dreb,
Ar meitām(i) runājot.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20431.

Kad es ņemšu līgaviņu,
Žagatiņas meitu ņemšu:
Ta ta grazna līgaviņa,
Gaŗa aste pakaļā!
224 [Kabilē (Kld)].

20432.

Kāzās, meitas, kāzās, meitas,
Tapināte rinduciņu!
Pārgājušas no kāzām:
Še, māsiņa, rinduciņis!
190 [Kuldīā].

- 427 -

20433.

Kāzās, meitiņas,
Kāzās, kāzās!
Ar lūku pakaļa
Āzvaražota.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20434.

Kaikaras kaikaras
Māsiņas panāksti;
Mūs' bāliņa vedējiņi
Kā mēreni muižinieki.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20435.

Kālabad vedējiņi
Cits uz cita raudzījās?
Vai tie bija goda drēbes
Cits no cita tapinājši?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

20436.

Kālabad vedējiņi
Cits uz citu raudzījās?
Citam bija drauga svārki,
Citam drauga cepurīte.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Kā dižani panāksnieki
Cits uz citu raudzījās?
Citam bija cita svārki,
Citam cita cepurīte.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

20437.

Kam, meitiņ, krelles sēji?
Tev krellītes nepieder;
Labāk būtu apsējusi
Sivēniņa grendzelīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20438.

Kam tās meitas, kam tās meitas?
Es to meitu nepazinu.
Tās bij divi muižu meitas,
Sastīpāti vēderiņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20439.

Kam tas puisis, kam tas puisis?
Es to puisi nepazinu.
Tas bij ciema olenders
Lāpītām biksītēm.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20440.

Kāpēc puišami
Sūnaiņi svārki?
Caur sienu līda
Pie meitām gulēt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20441.

Kaŗamas kaŗamas
Panākstu meitas:
Vai liela, vai maza,
Valdziņš [=krelles] kaklā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 239 [Vecaucē (Vecauces pag. Jg)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aŗamas aŗamas
Panāksnieku meitas:
Lai diža, lai maģa,
Vērzeles kaklā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

2. Pinamas pinamas
Panākstu meitas:
Lai lielas, lai mazas,
Pineklis kaklā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20442.

Kas tā tāda dziedātāja
Ar to cauru lindraciņu?
Ej mājās, šķetin' diegus,
Salāp' savu lindraciņu!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 2071 [Ancē (Ances pag. Pg)], 215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

1. Dziedi, dziedi, dziedātāja,
Trīs caurumi pakaļā;
Šķeter' diegus, šķied ielāpus,
Lāpi savus caurumiņus!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

2. Kas tā tāda dziedātāja
Pārplīsušu pakaļiņu?
Ej mājā, šķetin' diegus,
Lāpi savu pakaļiņu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

20443.

Kas tas tāds baltais vilks
Viņā meža maliņā?
Tas nebija baltais vilks,
Tas bij mans vīratēvs,
Tas bij mans vīratēvs
Baltu šūbu mugurā.
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20444.

Kas tas vells par skroderīti,
Kas tos svārkus šūdināja!
Priekša īsa, pakaļ' gaŗa,
Sāni pašā laikā.
1311 [Apē (Vlk)].

- 428 -

20445.

Kas citam par to kait,
Ka man svārki zemi slauka?
Man pašai baltas avis,
Māmiņ' svārku audējiņa.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

20446.

Kas citiem kaites bija,
Ka man kazu kažociņš?
Man pašam kazas auga,
Vilciņš ādu ģērmanīts.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Kas kait man nevalkāt
Baltu ādu kažociņu:
Man pašam avis auga,
Kucēns ādu ģērētājs.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

2. Kas citiem bēdas bija,
Ka man gaŗš kažociņš:
Man pašam avis auga,
Kucins ādu ģērmanīts.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

20447.

Kažoks labs, kažoks labs,
Otri labi zābaciņi:
Kažoks labs siltumai,
Zābaks dubļu bridējiņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20448.

Kažoks labs, kažoks labs,
Otri labi zābaciņi:
Kažoks labs sienu pļaut,
Zābaciņi dubļus brist.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20449.

Kažoks mans kažociņš
Maksā govi ālavīti;
Pate meita rikšus nāca
Pie tā mana kažociņa.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20450.

Kažociņ kažociņ,
Tu man šutku padarīji:
Kad salija, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)], 97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Es ar savu kažociņu
Ik vakara ienaidā:
Kad samirka, tad smirdēja,
Kad sakalta, tad grabēja.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20451.

Kažociņ kažociņ,
Tu man šutku padarīji:
Cik gribēju meitās iet,
Tik kažoks grabējās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kažociņš, skrebulīts,
Tas man krudu padarīja:
Cik pie meitām lavījos,
Kažociņš grabējās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20452.

Klausies, Anniņ,
Ko beņķis [slieksnis] saka:
Saka tev krekliņu
Bez apakšiņas.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20453.

Ko lielies, tautu dēls,
Zinu tavu lielībiņu:
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam mežā braukt,
Tie dēlam baznīcā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Es atradu tēva dēlu
Lepnu vien, ne bagātu:
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam goda svārki,
Tie dēlam lecamie.
225 [No Kaltenes līdz Kolkasragam gar jūrmalu (Tl, Vp)].

2. Jānīšam, brālīšam,
Viena pate zīļu veste,
Tā krogā, tā tirgū,
Tā svētdien baznīcā.
I tā pate zīļu veste
Rīgā ņemta uz parāda.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

3. Tas Jānītis lielījās,
Piecas, sešas cepurītes.
Ko, Jānīti, lielījies, -
Viena pate jērenīte,
Tā mājās, tā krogū,
Tā svētdien baznīcā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 429 -

4. Viens pats man linu kreklis
Runkotām piedorknēm;
Tas sētā, tas ciemā,
Tas svētdien baznīcā.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

20454.

Ko lielies, tu Grietiņa,
Kas jau tevi nezināja?
Paša āda, paša kauli,
Citu drēbe mugurā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20455.

Ko lielies, tu Ilzīte,
Kas jel tevis nepazina?
Viens kreklīns mugurā,
Otris pirtes lodzīnā.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

20456.

Ko līdz manim diži grazni,
Kad nav labis padomiņis?
Diži grazni kājām teka,
Padomiņis jāšus jāja.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Ko tā liela groza dara
Pretī gudru padomiņu?
Padomiņis zirgu jāj,
Groza tek kājiņām.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20457.

Ko, Lībiņa, kāzās nāci,
Ka sulaiņa līdz neņēmi,
Kas aizklāja nēzdodziņu
Priekš lienēta sudrabiņa.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20458.

Ko, Anniņ, lielījiesi?
Drauga rota mugurāi;
Noņem draugs savu rotu, -
Te nu tava lielībiņa!
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

20459.

Ko, Jānīti, lielījies?
Nav tie tavi zābaciņi:
Otram devi piecu mārku,
Zābaciņu lūgdamies.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

20460.

Ko, NN, lielījies,
Vai es tevis nezināju?
Vieni paši brūni svārki,
Rīgā ņemti parādā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20461.

Ko, NN, tu lielies
Cauru virsu cepurīti?
Kuŗu meitu tu gribēji,
Viņa tevi negribēja.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

20462.

Ko tie kraukļi kraucināja,
Ko žagatas žadzināja?
Jauna puiša cepurīte
Eglienāi sapuvuse.
158 (Nīcā).

20463.

Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pa pagaldi staigādami?
Panāksnieku meitiņām
Peļu kurpes kājiņā.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pa ārdiem staigādami?
Visiem kāzu puisēniem
Peļu ādu kažociņi.
122 [Jaungulbenē (Jaungulbenes pag. Md)].

2. Ko tie mūsu kaķi ņaud,
Pasolā tupēdami?
Līdzenieku māmiņai
Peļu ādas pastaliņas.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

20464.

Ko tu gribi, kas tev prasa,
Vai tu kāda devejiņa?
Tev pašai mugurē
Tapineti lindraciņi.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20465.

Ko tu leci, puslindrak,
Uz tām linu biksītēm?
Velti tavs lēkumiņš,
Šogad vīra nedabūsi.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20466.

Ko tu nāci, kankardanci,
Jaunu meitu istabā?
Meitas tevi milnām kūla,
Ciema kranci lamādamas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

- 430 -

20467.

Krievi krievi, leiši leiši
Mani balti bāleliņi:
Citam bija krieva svārki,
Citam leiša cepurīte.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20468.

Kreisās rokas pirkstiņā
Annai zelta gredzeniņš.
To tai deva ciema puisis
Par mutītes devumiņu.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

20469.

Kreļļotas kreļļotas
Panāksnu meitas;
Ir manai kuņai
Kreļļota aste.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

1. Linšotas, krūzotas
Kaimiņu meitas;
Ir manai kuņelei
Krūzota aste.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

204691.

Kripu krapu zābaciņi
Jauna puiša kājiņā;
Žēli raud veca vīze,
Pabeņķī gulēdama.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

20470.

Kuplajam ozolam
Viena zīle galiņā;
Lepnajam tautiešam
Vieni svārki mugurā.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

1. Gana kuplis ozoliņis,
Viena zīle galiņāi;
Gan ražanis tēva dēlis,
Viena pate cepurīte;
Tā aŗama, ecējama,
Tā bij sievas lūkojama.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

2. Kuplajai liepiņai
Viens ziediņš galiņā;
Lepnajai meitiņai
Viens lindraks mugurā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

3. Kuplajam ozolam
Viena zīle galiņā;
Bagātai māsiņai
Viena josta pūriņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Snaidrajam ozolam
Viena zīle galīnāi;
Dailam tautu dēlīnam
Vieni svārki mugurāi.
Tie aŗami, ecējami,
Tie līgavas lūkojami;
Vēl tie paši tapināti
No nabaga sērdienīša.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

5. Snidrajam ozolam
Viena zīle galiņāi;
Greznajam tautiešam
Visa manta mugurāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20471.

Kur ellē Jānīts ņēma
Mellu jēra cepurīti?
Ik vakaru notecēja
Uz nāburga aitu kūti.
65 [Valtenbergā (Mazsalacas pag. Vlm)].

1. Kur ellē Liene ņēma
Sarkan' zīžu cekuliņu?
Ik vakara notecēja
Pie Jānīša rudzu klēts.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

20472.

Kur es redzēju
Kreļļotu meitu?
Rīgā uz ielas,
Uz augstas valles.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

20473.

Kur es tādu pluretu(?)
Jānīti redzēju?
Rīgā Rīgā
Pie malkas blāķa,
Galviņa zemē,
Kājiņas gaisā.
4 [Aijažos].

20474.

Kur, Jānīti, bandas liki?
Tev nav lāga cepurītes.
Ik svētdienas krogā dzēri,
Vecas meitas dancināji.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Kur, puisīti, tavas bandas?
Nav cepures galviņā.
Ik svētdienas krodziņā,
Miežu kule padusē.
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

- 431 -

20475.

Kur, Pēteri, tavas bandas,
Kad tev veca cepurīte?
Kroga galda galiņā,
Krodzenieces kabatā.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

1. Kur, puisīti, tava banda,
Kad nav laba cepurīte?
Visi tavi mieži rudzi
Krodzenieka kambarā.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20476.

Kur, Jānīti, tavas bandas?
Nav cepure galviņā.
Krogā, galda galiņā,
Par saldo alutiņu.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

20477.

Kur, Ansiņ, tava banda?
Skrandas vien mugurē.
Tava banda iztecējse
Kroga galda galiņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20478.

Kur, NN, tu dabūji
Šo skaisto cepurīti?
Vakar žīdu nomužīji
Liela purva maliņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20479.

Kur, Ērmani, tu dabūji
Tādu zilu mundieriņu?
Vakar plēsi zilu ķēvi
Avotiņa lejiņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Tev, Kristiņ, zili svārki, -
Kur tu tādus padabūji?
Man nosprāga zila ķēve
Avotiņa lejiņā.
Gan tev liela darba bija,
Līdz tu viņu nodīrāji,
Līdz tu viņu nodīrāji
Ar veco tutentiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20480.

Kur, NN, tu tecēji
Ar to tākstu kažociņu?
Mežā teku tākstu plēst,
Citu jaunu šūdināt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20481.

Kur, NN, tu tecēsi
Sarkaniemi kamzoļiem?
Cauri cauri caur Jelgavu
Uz Liepājas meitiņām.
286 [Kroņa Bauskas pagastā (Bauskas pag. B)].

20482.

Kur ņēmi, Jēkaupi,
Baltajo mici?
Vecas sievas iedevušas
Par vēdera braucīšanu.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20483.

Ku(r) jēmi, vācieti,
Puszīdu vesti?
Bučoji žīdeni,
Dabūji vesti.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20484.

Kur palika tā meitiņa
Ar spožo vainadziņu?
Bāleliņi, neliedzat,
Jūs' pulkāi ietecēja.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

20485.

Kur tās mūsu kāzinieces,
Ka neredz staigājot?
Pūnītē salīdušas,
Lāpa vecus lindraciņus.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20486.

Kur cēlās puisīšiem
Tik šņorētas cepurītes?
Rudens nāca, gaŗas naktis,
Ap mārkiem linus zaga.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Gon pat'eik svuot'eņam
Malnu jāru kažuc'eņš.
Ka daguoja rudin' laiks,
Ap klāvim jāru zogtu.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

2. Kur, puisīti, tu dabūji
To spīdošu cepurīti?
Zagu linus, kaņepājus,
Ap mārkiemi staigādams.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

- 432 -

3. Kur cēlās Jānīšam
Zīda veste, samta bikses?
Tupu tupu, rāpu rāpu
Ap kaimiņu linu blāķi.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

4. Kur cēlās tev, māsiņa,
Šie dārgie linu auti?
Ik rudeņa rudenī
Ap blāķiem linu zagt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20487.

Kuŗa kunga tā birzīte
Zeltītām lapiņām?
Kuŗa brāļa tā māsiņa,
Zelta roze vaiņagā?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Kam tā tāda āra pļava
Dzelteniem ziediņiem?
Kam tā tāda brāļa māsa
Vizuļotu vainadziņu?
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

2. Kas tā tāda bērzu birze
Zaļajāmi zīlītēm?
Kas tā tāda brāļa māsa,
Zelta zīle vaiņakā?
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

3. Kuŗa kunga tā birztiņa,
Zelta ziedi galiņā?
Kuŗa tēva tā meitiņa,
Zelta kronis galviņā?
Ņem, Dieviņ, zelta šķēres,
Līdzen' meža virsonītes;
Ņem, bāliņ, manu māsiņ',
Tai bij zelta vaiņadziņš!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

4. Kuŗa kunga tā birztiņa,
Tīra zelta, sudrabiņa?
Kuŗa brāļa tā māsiņa,
Zelta kronis galviņā?
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)],
3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

5. Kuŗa purva tie rubeņi
Skaistajām astītēm?
Kuŗu brāļu tā māsiņa,
Zelta roze vainakā?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20488.

Kuŗas mātes tā meitiņa
Strupajiem lindrakiem?
Vai liniņi tai neauga,
Vai ratenis netecēja?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. No kurienes jūs, meitiņas,
Īsajiem lindrakiem?
Vai liniņi neauguši,
Vai ratiņi negriezās?
Ij liniņi noauguši,
Ij ratiņi griezušies,
Ij ratiņi griezušies,
Pašas meitas nogulējšas.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

20489.

Kuŗas zemes tās māsiņas?
Stīgām šūtas villainītes.
Tās māsiņas bāleniņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

20490.

Kuŗi vēji atpūtuši
No Vāczemes bāleniņu?
Līdz ceļiem brūni svārki,
Da zemei zobeniņš.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kuŗi vējiņ' i atpūte
No Vāczemes arājiņu?
Īsi svārki, gaŗi mati
Kā tam sila purenam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20491.

Kuŗi vējiņi atpūte
No Vāczemes bāleniņu?
Pieci puški cepurē,
Sešas zvaigznes zobinā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20492.

Lai bij daiļa, kas bij daiļa,
Doles Līze, tā bij daiļa:
Tā valkāja santa kurpes,
Sidrabiņa jostu joza.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20493.

Lai man tika, kas man tika,
Tīk man muižas Miķelītis:
Miķeļam balti svārki,
Sudrabotas svārku pogas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20494.

Lielajam vedējam
Piķu svārki mugurē;
Ik gribēja plānē iet,
Ik pie beņķa pielipuši.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

- 433 -

20495.

Lielu ļaužu bērniņš biju,
Bet uz lielu nedzinos:
Apsavilku baltu kreklu,
Sēju lina lakatiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

20496.

Lepnie puiši lielījās
Lecensvārkus šūdināt,
Lai varēja sētu lēkt
Pie kaimiņu meitiņām.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20497.

Lepnis puisis lielījās
Rīgā pirkt vestes drēbi;
Sprīdi meta, orti deva, -
Kā pa vecu teļa ādu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

20498.

Litar litar lindraciņi
Mātes meitas mugurā,
Kangar' kalnu platumā,
Piecas jūdzes gaŗumā.
396 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20499.

Māmiņ, vienas lietas dēļe
Tīk man daili vedējiņi:
Visi mani prieki luste
Uz tām svārku pumpiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

20500.

Man izgaisa pērnvasar
Ganos veca [viena] sietaviņa;
Nu ieraugu, nu pazinu
Jurīšam vestītē.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Ik vasaras, ik vasaras
Jānīšam bikses gaisa.
Nu atradu Jāņa bikses
Annai brunču ielāpos.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Man izgaisa sietuviņa,
No Simjūda pārejot;
To atradu salocītu
Jēkabiņa cepurē.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

3. Man pazuda melns jēriņš
Pērnrudeni ganiņos;
Nu redzēju, nu pazinu
Ansīšam apkaklē.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

4. Man pazuda siļķu kule [sētuvīte]
Sējamā laiciņā;
Nu ieraugu, nu pazinu
Līzītei galviņā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

5. Man pazuda teļa kuņģis,
Grāvītēi mazgājot;
Nu ieraugu, nu pazinu
Mīliņai galviņā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

6. Trīs gadiņi Jānītim
Bikses zuda pieguļā;
Sen dzirdēju, nu atradu
Annai krekla apkaklē.
4 [Aijažos].

20501.

Man pašai, māsiņai,
Trejdeviņu lindraciņu:
Trejus māvu sētiņā,
Trejus Dieva baznīcā,
Ar trejiem pate gāju
Savu znotu aplūkot.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20502.

Mazajami bērziņami
Kupli zari, platas lapas;
Mazajami tautietimi
Kupla cauņu cepurīte.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20503.

Melni melni galvas auti
Vedējiņu sieviņām:
Tās krāsnī kaltējušas,
Vedējos steigdamās.
424 [Barkavas pag. Rz].

20504.

Mūrnieces mūrnieces
Panāksņu meitas:
Vai liela, vai maza,
Skotele priekšā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

20505.

Lavīze atskrēja
Par visiem lepnāka:
Kārlīša svārki
Uz vienu kamiesi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20506.

Krišīti, brālīti,
Velc svārkus zemē!
Citi ļaudis tev teica
Kaņepju kreklu,
Kaņepju krekliņu,
Stīgām šūtu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 434 -

1. Lūdzams, Jēcīt,
Velc svārkus zemē!
Visi ļaudis sacīja
Lāpītu kreklu.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

2. Jēcīti, brālīti,
Velc svārkus zemēj!
Tev teica ļautiņi
Diža lopa kreklu(?),
Diža lopa krekliņu,
Ar asti [ašķi?] šūtu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20507.

Jānīšam, brālīšam,
Biksēm pogas iztrūkušas,
Biksēm pogas iztrūkušas,
Meitām pakaļ dzenoties.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20508.

Jānīšam, brālīšam,
Divi veci kažociņi.
Vienu klāja, otru sedza,
Ar meitām gulēdams.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 103 [Sausnējā, Vietalvā (Sausnējas un Vietalvas pag. Md)].

20509.

Ādumam, brālīšam,
Eža svārki mugurā.
Ik ezītis pakustēja,
Ik Ādumis bizināja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Anniņai īsi svārki,
Eža ādu metināti;
Cik ezītis pakustēja,
Tik Anniņa stāvus lēca.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

2. Tev, NN, šauras biksas,
Kam tik šauras šūdināji?
Meitas biksas pārplēsušas,
Eža ādu iešuvušas;
Ik ezītis kustējās,
Ik NN tirinās.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20510.

Jēpīšam, brālīšam,
Grazna cauņu cepurīte;
Visapkārt suņa aste,
Vidū žurkas bērnojās.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20511.

Matīsam, brālītim,
Īsi svārki mugurā.
Tie bij labi sētu lēkt,
Nabadzēm mutes dot.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Anniņai, māsiņai,
Īsi, strupi lindraciņi,
Ka varēja augsti lēkt,
Ciempuišiem mutes dot.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Visi mazi puisēniņi
Strupus svārkus šūdināja;
Tie bij viegli sētu lēkt,
Meitām skriet pakaļā.
71 [Drustos (Drustu pag. C)].

20512.

Krišītim, brālītim,
Kreima mice galviņā.
Vai tad tevi jods [velns] iespēra
Manā kreima kambarī!
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ai Jānīti, ai Jānīti,
Tev kreimota cepurīte!
Vai tad tevi velns iespēra
Pašā kreima spanelī?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

2. Madiņai, māsiņai,
Tauku mice galviņā.
Vai tad tevi jods ienesa
Mana suķa vēderā?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20513.

Jānīšam, brālīšam,
Kuces ādas zābaciņi.
Priekšā bija laba āda,
Pakaļ' ciči karājās.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20514.

Indriķim, brālītim,
Liela skāde notikuse:
Aizkrāsnē sadeguši
Lecamie kamzolīši.
1253 [Kroņa laicenē], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Jānīts kliedza, Jānīts brēca,
Aizkrāsnēi tupēdams:
Jānīšami sadeguši
Lecamie kamzolīši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 435 -

20515.

Krišītim, brālītim,
Melna veste mugurā.
Ko līdz tava melna veste,
Tukšas tavas kabatiņas;
Tukšas tavas kabatiņas,
Kā sunīša izlaizītas.
Še, Krišīti, runča aste,
Bāz savāi kabatā!
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

1. Jancītim lieli svārki
Ar tukšām kabatām.
Še, Jancīti, kaķes aste,
Bāz savā kabatā!
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

20516.

Jānītimi, brālītimi,
Noplīsuši kamzolīši.
Plūcat, meitas, dadža lapas,
Lāpāt Jāņa kamzolišus!
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

20517.

Jurītim, brālītim,
Pluču biksas kājiņās.
Suņi plučus noēduši,
Pumpas vien karājās.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20518.

Jānītim, brālītim,
Zagti svārki mugurā;
Atpakaļ vien skatās,
Vai dzenās pakaļā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

205181.

Jēkaupam, brālītim,
Zīda svārki mugurā,
Zīda svārki mugurā,
Pelu sauja kabatā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20519.

Jānītim, brālītim,
Slēšu kreklis mugurā;
Apakšā zirgu deķis,
Kas vēderu sutināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Jostenieku meitiņām
Līdz pupiemi slēšu kreklis;
Apakšā zirgu deķis,
Kas muguru sutināja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20520.

Jānīšami, brālīšami,
Sviesta veste mugurā;
Pate veste izkususe,
Pogas vien(i) palikušas.
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20521.

Andrejam, brālīšam,
Sviesta veste mugurā.
Suņi sviestu nolaizīja,
Dzijas vien karājās.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 296 [Kursenē (Jaunsaules pag. B)].

1. Līzītē(i), māsiņē(i),
Tauku vamža [vamži] mugurē.
Suņi taukus noēduši,
Šūles vien atlikušas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Vāciešami gaŗi lieli,
Speķa bikses kājiņē.
Kaķes speķi noēdušas,
Dzīkslas vien atlikušas.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

20522.

Jānītim [Jurītim, Miķelim etc.],
brālītim,
Triju stūŗu cepurīte.
Vienā stūrī gani gana,
Otrā guļ pieguļnieki,
Tai trešāi stūrītī
Kuņa bērnus audzināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Meitiņām, māsiņām,
Trīs pinciņas pakaļā.
Vienā pinkā gani gana,
Otrā jāja pieguļnieki,
Trešajā pinciņā
Blusas bērnus perināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20523.

Jānīšam, brālīšam,
Treju zvēru kažociņš:
Suņa ādas, kaķa ādas,
Aizpērnaja kumeliņa.
Suņa āda rietin rēja,
Kaķa āda ņaudēt ņaud,
Aizpērnaja kumeliņa
Bubināt bubināja.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Bij manā pūrā
Trejāda vilna:
Bij suņa, bij kaķa,
Bij kumeliņa.
Sunīša vilniņa
Rietin rēja,
Kaķīša vilniņa
Ņaudin ņaudēja,
Ir tā paša kumeliņa
Bubināt bubināja.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

- 436 -

2. Jauns būdams pašu(v)os
Triju zvēru kažociņ':
Sivēniņa, kaķēniņa,
Kazlēniņa piedurknīt'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

3. Sen dzirdēju, nu redzēju
Diženo tēva dēlu.
Vieni paši goda svārki
No trejādas vadmaliņas:
Suņa villas, kaķa villas,
Aizpērnā kumeliņa.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

20524.

Ingiņami, bāliņami,
Uz parāda veste šūta.
Jau vestīte noplīsuse,
Vēl parāds nemaksāts.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20525.

Sīmanim, brālītim,
Viena pate cepurīte;
Ir to pašu suņi jāja
No istabas kambarī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20526.

Jēcītim, brālītim,
Viena pate cepurīte,
Pirtī gara metamā,
Baznīcā ejamā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Trīniņai, māsiņai,
Viens pats galvas lakatiņš;
Ar to gāja riju kult,
Ar to gāja baznīcā.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20527.

Jānīšam, brālīšam,
Viena pate cepurīte,
Pirtī gara metamā,
Brūzī brāgas smeļamā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

205271.

Jēkaupam, brālītim,
Vella šūti zābaciņi;
Tas izmina vellu māti,
Gar sienām lēkādams.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20528.

Juon'eits brauce vedējūs,
Jaunūs bikšu vaicuodams;
Jaunu bikšu nadabuo,
Sun's vacuos sapyukuo.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20529.

Anniņai daiļa mice,
Dārtiņai vēl daiļāka;
Dārtiņai nava linu,
Tā Rīgā nozaguse.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20530.

NN-am divi dēli,
Vieni paši goda svārki;
Kad tie gāja baznīcā,
Viens no otra raustījās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Purvainim (=saimn. v.) pieci puiši,
Vieni paši apausīši;
Kad tie gāja zirgus jūgt,
Cits ar citu raustījās.
286 [Kroņa Bauskas pagastā (Bauskas pag. B)].

20531.

N-iešu jauni kungi
Viksētiemi zābakiem;
NN-iešu puisīšiem
Vīžu kurza mugurā.
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

20532.

Anna kuili nojādīja,
Sev rotiņas meklēdama.
Dodiet, ļaudis, neliedziet,
Kuiļam pāri nedariet!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20533.

Anniņas kurpītes
čīkstēt čīkstēja:
Pati taukus apēda,
Kārumus dzīdama.
224 [Kabilē (Kld)].

20534.

NN-iešu lakataines
Pa tirgiem vazājās;
Pārdodamas mellaitiņu,
Pirka zīda lakatiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 437 -

205341.

Dārtiņai lepna aube,
Diezgan dārgi maksājot.
Nav ne pirkta, ne maksāta,
Bauskā zagšus tā nozagta.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

20535.

Anniņai, māsiņai,
Bante bantes galiņā.
Suņu puiši sašķiņķojši
Suņu staļļa pakaļā.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20536.

Līziņai, māsiņai,
Diega [Diegu] zeķes kājiņā;
Villainās atdevuse
Par vēdera braucījumu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Panāksnieku meitiņām
Līdz pupiem linu kreklis;
Gaŗus kreklus izdevušas
Par vēdera laitījumu.
18 (Kliģenē).

2. Panāksnieku meitiņām
Lūku jostas ap vēderu;
Calu jostas atdevušas
Par vēdera laitījumu.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

20537.

Trīnītei, māsiņai,
Desu kreklis mugurā:
Ik pussvētas Kuldīgā
Slakteŗam desu post.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20538.

Grietiņai, māsiņai,
Pilni pirksti gradzeniņu:
Šis bučoja, tas bučoja,
Tie iedeva gradzeniņus;
Bučoj' Rīgas bodeszellis,
Tas iedeva nēzdaudziņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20539.

Anlīzē, māsiņā,
Spīdīga mice,
Ar kurmja ādiņu
Izoderēta.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20540.

Līzītei, māsiņai,
Strupi, īsi lindraciņi.
Tā bij laba žīda ķēve
Tabaciņu vizināt.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

20541.

Anniņai, māsiņai,
Tāšu svārki mugurā.
Pasargies no uguns,
Metīsies čoksterī!
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

20542.

Trīnītei, māsiņai,
Tauku plēve galviņā;
Kad izgāja klajumā,
Vārnas taukus noknābāja.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

1. Vedējiņu sieviņai
Tauku mice galviņā.
Paša ēda, paša dzēra,
Zīles galvu lupināja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

20543.

Ieviņai, māsiņai,
Trīs kabatas lindrakā:
Vienā vīzes, otrā zeķes,
Trešā vecs suseklīts.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20544.

Līzītei, māsiņai,
Trīs kabatas lindrakē:
Vienēi maize, otrēi gaļa,
Trešēi kuņas kucēniņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20545.

Grietiņai, māsiņai,
Vaŗa stīpa gar vēderu;
Kad nokrita vaŗa stīpa,
Tad izbira sivēniņi.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Ko, meitiņ, tu dziedāji,
Vaŗa stīpa vēderā!
Līdz pārtrūka vaŗa stīpa,
Izkrīt trīs kucēntiņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 438 -

2. Jānīšam, brālīšam,
Ap vēderu salmu josta.
Kad pārtrūka, tad izbira
Sīki mazi prusaciņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20546.

Ilzītei, māsiņai,
Vienas pašas zilas zeķes.
Tās atdeva Andžiņam
Par pupiņu raudzīšanu.
232 [Talsos (Tl)].

20547.

Trīnītei, māsiņai,
Viens pats vaŗa gredzeniņš.
To atdeva Jānīšam
Par mutītes devumiņu,
Par mutītes devumiņu,
Par naksniņas gulējumu.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

20548.

NN-nieki, mani brāļi,
Ar gaŗām(i) kabatām;
Lai iedami kur iedami,
Līgaviņa kabatā.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ventenieki, mani brāļi,
Ar gaŗām kabatām,
Visus manus miežus rudzus
Sabēruši kabatās;
Kabatās sabēruši,
Iet uz māju dziedādami.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Ūjā velni NN-nieki
Gaŗajāmi kabatām!
Nozaguši melnu jēru,
Iebāzuši kabatā;
Tik es vien paredzēju
Sava jēra melnu kāju.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

20549.

Zūrenieki, ventenieki
Ar lielām kabatām,
Nozaguši mūs' māsiņu,
Iebāzuši kabatā.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

205491.

Nāburg' meitas sakārušas
Pogu pogas galiņā.
Būtu kādu pakārušas
Deguniņa galiņā!
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

20550.

Aizupiešu meitiņām
Diegu zeķes kājiņā,
Diegu zeķes kājiņā,
Skangaliņi pūriņā.
331 [Augškurzemē (Il)].

20551.

NN-iešu meitiņām
Kāsī griezti lindraciņi.
Lai ar būtu kāsī griezti,
Ka būt' tīri izvelēti!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

1. NN-iešu meitiņām
Pītin pīti lindraciņi.
Lai ar būtu pītin pīti,
Kaut būt' balti izvelēti!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20552.

Ozoliešu meitiņām
No grīsliņa vainadziņi.
Vai tām rozes neizauga,
Vai magones neziedēja?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Lubāniešu meitiņām
Zaļa grīsla vainadziņi.
Tās neprot rožu sēt,
Ne magoņu izravēt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20553.

Piebaldzēnu meitiņām
Smalku ratu villainītes,
Smalku ratu villainītes,
Lazdu ziedu vaiņadziņi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20554.

Lēdmaniešu meitiņām
Teļu ādas lindraciņi;
Zādzēniešu meitiņām
Zīžu kleites mugurā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20555.

Pēteŗam melni svārki
Kā visiem vāciešiem:
Māte alkšņu pieplēsuse,
Pusnāteņus novārījse.
424 [Barkavas pag. Rz].

20556.

Jānīšam, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Suņi biksas apēduši,
Pogas vien palikušas.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

- 439 -

1. Ko, puisīti, godājies?
Sen es tavu godu zinu:
Cūkas bikses apēdušas,
Pogas vien palikušas.
Ir tās pašas nepaliktu,
Ja uz mutes negulētu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

2. Panastnieces piedzērušas,
Pakritušas sētmalē.
Suņi brunčus apēduši,
Āķi vien palikuši.
Ne āķīšu nepaliktu,
Kau(t) uz mutes negulējšas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

205561.

Pēteri Pēteri,
Pekainīti,
Tava sieva Līze
Krokainīte.
Uzkāpa kalnā,
Izbira krokas,
Lasīja Pēteris
Raudādams.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20557.

Pēterītis, pekainītis,
Dzīvo Reņģu muižiņā;
Tam pašuva Reņģu kungs
Reņģādiņu kažociņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

205571.

Pēter, Piksi, Pēkainīti,
Tava sieva krokainīte;
Kāps kalnā, nobirs krokas,
Šūsi krokas raudādams.
3011 [Pomušas un Ārdzes pagastos (Ceraukstes pag. B)].

20558.

Liteniešu puisēniem
Caur cepuri rozes zied:
Stāmeriešu puisēniem
Caur cepuri dūmi kūp.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20559.

Indriķim pumpas spīd,
Man tās pumpas nepatīk.
Kad es tevi nolūkošu,
Es tās pumpas izgriezīšu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20560.

Andrejam pumpas spīd,
Man tās pumpas nepatīk:
Pavasari silta saule,
Pumpas vilka ēniņā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

20561.

Jānīšami raibi svārki,
Man bij raibi sivēniņi;
Pa pinkai salasīja
No maniemi sivēniem.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20562.

Pēteŗam raibs kaklauts,
Kur tas ņēma, kur neņēma?
Es redzēju sapinā
Raibu kaķi dīrājot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20563.

Juon'eits s'ēd kal'n'eņā
Nūpleisušu kažuceņu.
Ej uz sātu, kuop uz cepļa,
Luopei sovu kažuceņu!
420 [Krāslavas draudzē (D)].

205631.

Jēpītim zīda veste
Ar tukšām kabatām.
Ņem, Jēpīti, galda nazi,
Bāz savā kabatā!
224 [Kabilē (Kld)].

20564.

Jānīšam svārku stūŗi
Līdz pašiem papēžiem:
Ciema suņi norāvuši,
Gar pūnāmi staigājot.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

20565.

NN-iešu tāšu bikses
Še nāk meitu raudzīties.
Ņem, māmiņa, smalku rīksti,
Cērt par tāšu biksītēm!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20566.

Jurīt, tava pastaliņa
Visa darba darītāja:
Ziemā tevi vizināja,
Vasarā dancināja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

- 440 -

20567.

An'eit'ei tymsys suknis [=kleita],
Na juos pošys p'ērktys bej:
Jaunu puišu duovynuotys
Par naksn'eņis gul'ējumu.
(?).

20568.

Nākat, ļaudis, lūkoties,
Kādi ērmi istabā:
Vecā māsa jaunajai
Ar vaiņagu panākšņos.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)].

20569.

Nāc ārā, tu Jānīti,
Ko es tevim parādīšu:
Diegi vien karājāsi,
Kur vakar lāpījies.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

1. Sēdi, sēdi, jaunā mārša,
Apkārt sevi apskaties:
Diegu gali karājās,
Kur vakar lāpījies.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

20570.

Nāc ārā, tu Jānīti,
Ko es tevim parādīšu:
Cūkas tavas bikses plēsa
Aiz mazo nama duru.
266 [Jelgavā].

20571.

Nāc, Jūlīte, tu ar mani
Lakatiemi mērīties.
Tev lielāks - palienēts,
Man mazāks - mana paša.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20572.

Nāc, puišeli, tu plānā,
Mēs tev bikses mērīsim.
Zina tevi visi jodi,
Kur tev ķīli griezīsim!
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

20573.

Neva lietas, neva lāgas
Kurzemnieku meitiņas!
Melli krekli mugurā,
Kāšu valgi vēderā.
Dzīpoŗ' jostas izdevuš'
Par vēdera glāsījum'.
Ka pārtrūke kāšu valgi,
Izkrīt pieci kucēni.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

20574.

Nav nenieka, nav nenieka
No tām vācu lupatām;
Melni brunči, balts priekšauts, -
Edz kur meita kā liepiņa!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20575.

Nav neviena, nav neviena
Līdērie ar biksēm;
Ar ūzām, ar ūzām,
Kā ar miltu kulītēm!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Malēniešu puišķēniem
Nevienam bikšu nav;
Ūzas vien, ūzas vien,
Kā tie zivju venterīši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20576.

Ne, Lībiņa, tavi pirkti
Tie lielie nēzdaudziņi:
Šādi tādi vanderzeļļi
Pa grašam(i) sametuši.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

20577.

Ne pašas Anniņas
Tā laba rotiņa:
Es pate redzēju,
No ciema nesa
Paguļu paguļu
Gar sētmalām,
Lai suņi nerej,
Lai ļaudis neredz.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

20578.

Ne tā, māsiņ, tava rota,
Ne tie tavi skaistumiņi:
Vakar žīdu pirināji(?)
Liela ceļa maliņā.
1233 [skat. 1410. (Jaunrozes pag. Vlk)].

- 441 -

20579.

Neskaties, tu meitiņa,
Ka man veca cepurīte:
Apakš vecas cepurītes
Gudris vīra padomiņš.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

205791.

Nesmejies, kalna puisi,
Lejas gala meitiņām:
Gaŗa zāle, liela rasa,
Strupus auda lindraciņus.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20580.

Netīšām es iegāju
Panabračkus kāziņās;
Tuturlunģi(?) kažociņš,
Šķavas mice gāliņā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20581.

Nevarēju, nevarēju
Bagātības noturēt:
Kad nopirku brūnus svārkus,
Tad kliboja kumeliņš.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20582.

Nevar' vairs, nevar' vairs
Bagātības savaldīt:
Velk' kažoku mugurā,
Kamēr kreklu izmazgā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

20583.

Nevienam vedējam
Nava zaļa mēteliņa,
Tādi vien sarotīti
Vecu brunču gabaliņi.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20584.

No tāļenes es pazinu,
Kur bajāru tēva dēls:
Auzu skaru mantelītis,
Zirņu ziedu cepurīte.
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

20585.

No tālenes tā māsiņa,
Stīgām griezta villainīte.
Tās māsiņas bāleliņi
Rīgā stīgu kalējiņi.
190 [Kuldīā].

20586.

Nu iet slikti, nu iet slikti
Ar tām ciemu meitiņām:
Žurkas svārkus apgrauzušas,
Nedrīkstēja rādīties.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

20587.

Paldies saku brālīšam,
Līmes beņķi padarīja:
Ilgi sēd sveši ļauži,
Plīsa svārki ceļoties.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20588.

Paldies vilkam,
Kas kazu norēja:
Tēvam, dēlam
Zābaki kājā,
Mātei, meitai
Kurpītes kājā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20589.

Palīdz Dievs māsiņai
Baltajās aitiņās!
Visi bāliņi atnāca
Puškotām cepurēm.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20590.

Panācnieku meitīnām
Nobarīnas kamzolīni;
Utim laba laipošena
Pa nobaras galīnim.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

20591.

Panākstnieku meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu,
Pilni pirksti gredzentiņu,
Pilni kārkli šūpulīšu.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

1. N-iešu meitiņām
Pilni pirksti gredzentiņu;
NN-iešu meitiņām
Pilni kārkli šūpulīšu.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 442 -

20592.

Panakstnieku meitiņām
Zili krekli mugurā:
Tupēdamas velējušas
Sivēniņu silītē.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

20593.

Panāksnieku meitiņām
Zili melni lakatiņi.
Krāsnē bija kaltējušas,
Panākstos steigdamās.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Panāksnieku sieviņām
Zili melni lakatiņi.
Vai tās bija, šur nākdamas,
Ceplītē ģērbušās?
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20594.

Panāksnieku meitiņāmi
Visām skaisti lakatiņi;
Pašai brūtes māsiņai
Raibas cūkas pavēdere.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

20595.

Panāksnieku tēviņama
Leišu svārki mugurāja,
Leišu svārki mugurāja,
Poļu mice galviņāja,
Poļu mice galviņāja,
Teļu nagu zābaciņi.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20596.

Panāksni saskrēja
Pa dadžu dārzu;
Pilnas kleites piegāja
Sīko dadzīšu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20597.

Panākstos nepazinu,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievām galvas auti,
Ne meitām vaiņadziņi.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Nepazinu tautiņās,
Kuŗa sieva, kuŗa meita:
Ne sievām linautiņa,
Ne meitām vaiņadziņa.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20598.

Panākst' puiši lielījās
Dārgus svārkus uzšuvuši.
Dadža lapām sastiķēti,
Ar papīri oderēti.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

20599.

Panākstu sieviņas,
Kopiet galvas,
Mūs' krūmi saplūks
Jūs' strēmelītes!
224 [Kabilē (Kld)].

20600.

Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗš brūtgāna īstais brālis!
Tas brūtgāna īstais brālis,
Kas sēd galda galiņā,
Kas sēd galda galiņā
Baltām kuņas kuibenēm.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗa brūtes īstā māsa!
Tā bij brūtes īstā māsa
Ar tām kuiļa nadzenēm.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

20601.

Parādati, sveši ļaud's,
Kur brūtgana īsteis brāls!
Tas brūtgana īsteis brāls
Ar to teļa kažociņu.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20602.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Tas brūtei īstais brālis,
Vīžu kurza mugurā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

20603.

Parādiet, sveši ļaudis,
Kuŗš brūtei īstais brālis!
Tas brūtei īstais brālis,
Uz muguras ielāpiņš.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

20604.

Parādi, Jēcīti,
Ir tev balts lakats?
Ir tevi draudzene
Mīlējusi?
Nava nava mīlējusi,
Nav nekāda iedevusi.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

- 443 -

20605.

Pateiciet, labi ļaudis,
Kuŗa īsta brūtes māsa!
Tā bij īsta brūtes māsa,
Gaŗa ļipa pakaļā.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20606.

Patīk man šis ciemiņš,
Šī ciemiņa zeltainītes;
Tikai vien nepatīk,
Nonēsāti kamzolīši.
3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20607.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Dārga caunes cepurīte
Ugunē ieritēja.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20608.

Pavārami, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Jau tam bija zobu sāpes,
Vēl sadega lindraciņi.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20609.

Paceļ rokas, tu Līzīte,
Cik tev zelta gredzentiņu?
Cik muižāi sulainīšu,
Tik tev zelta gredzentiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20610.

Pieci puiši, pus baznīcas
Uz Anniņu raudzījās:
Ieraudzījši melnu kreklu
Caur balto vilnainīti.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20611.

Pīrāgam(i), plāciņam(i)
Abi gali nodeguši;
Meitiņai, māmiņai,
Abām īsas villainītes.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20612.

Plikadīda plikadīda,
Kam tu nāci kāzās?
Ej mājās, dīrā āzi,
Lāpi savu kažociņu!
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20613.

Pliks vēderis tai meitai,
Zābakaiņi bāleliņi.
Vai liniņi tai neauga,
Vai vārpstiņa netecēja?
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

20614.

Priedītei, eglītei
Zelta poga galiņā;
Jauni zēni bandinieki,
Nava zelta gredzentiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Cauna tup lazdiņā,
Zelta kurpes kājiņā;
Jauni puiši bandenieki,
Nava zelta zābaciņu.
(Sēlpilī).

20615.

Pubuļota galvas drēbe
Vedējīšu māmiņai.
Uz pubuļa uzkāpusi,
Ieraudzīju Rīgas pili.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20616.

Pus Dieva, pus velna
Aiz galda sēdu:
Vāciešu lupati,
Arāja dvēsele.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

20617.

Raksta māte, raksta meita,
Nerakstītas villainītes;
Es rakstīt nemācēju,
Man rakstītas villainītes.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

20618.

Rota rota ne tik skaista,
Bet dižana nesējiņa!
Man tā rota tā nemīl,
Kā mīl pate nesējiņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20619.

Sabrauca brūtgāna
Bagāti radi,
Sagrieza sudrabus
Uz vienu pusi.
Sabrauca tautmeitas
Nabaga radi,
Sakāra ķeseles
Namā vadzī.
206 [Kuldīgas apriņķī].

- 444 -

20620.

Zābaciņi, cepurīte
Jauna puiša lielībiņa;
Padzen kungi gaŗu ceļu,
Nava laba kumeliņa.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20621.

Sāpēt sāp tā galviņa,
Kā tā sāp, kā nesāp?
Sāp aiz cauņu cepurītes,
Kur to ņemt - tās nevaid.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20622.

Saimenieka dēliņam
Jēra mice galviņā;
Kalpiņš gāja caunas šaut,
Kalpam caunu cepurīte.
215 [Ugālē (Ugāles pag. Vp)].

20623.

Saimnieks savus vecus puišus
Steliņģī audzināja;
Kad iznāca saulītē,
Nopelējse cepurīte.
235 [Abavas muižā (Grenču pag. Tk)].

20624.

Sarībēja, saskanēja
Zābakaiņi istabā;
Kur, māsiņ, mēs iesam
Ar tām kārkla vīzītēm?
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

20625.

Sarkanbikši, zilkamzoļi
Tautu meitas bāleliņi;
Sarkanbikši, zilkamzoļi, -
Māsai pliks vēderiņš.
224 [Kabilē (Kld)].

20626.

Sasēda panāksni
Kā lieli kungi,
Sagrieza cepures
Kā suņu astes.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20627.

Šādi tādi kalpu puiši
Brūnus svārkus šūdināja,
Brūnus svārkus šūdināja,
Muižu meitas gribēdami;
Muižu meitas gribēdami,
Ne kalpones nedabūja.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Šādi tādi kalpu zēni
Zetersvārkus šūdināja,
Zetersvārkus šūdināja,
Saimniekmeitas gribēdami.
Ja tu esi kalpu puisis,
Ņem kalponi līgaviņu!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20628.

Šādi tādi landermaņi
Brūnus svārkus šūdināja,
Gribēdami maldināt
Lielu radu līgaviņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20629.

Šādi tādi zuperdanči
Brūnu svārku nesātāji;
Man' brālīši gan bagāti,
Kā pelēki vanadziņi.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

20630.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņu cauri redzu:
Divi kreli mugurā,
Abi melni, nevelēti.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)],
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 370 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ieraudzīju un pazinu,
Kuŗa bija mātes meita:
Divi krekli mugurā,
Abi melni, nevelēti.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

2. Vai no elles tu iznāci
Tik bagāts tēva dēls!
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

20631.

Šauras šauras man actiņas,
Es puisīti cauri redzu:
Treji svārki mugurā,
Visi treji salāpīti.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

20632.

Še atnāce panāksnieki
Nepuškotu cepurīti.
Ej manā cūkkūtī,
Puškoj' savu cepurīti!
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

- 445 -

20633.

Šei maģas meitiņas,
Bet sudrabotas,
Šei vara sudraba [vaŗa, sudraba],
Podīme svērt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20634.

Žīdi vien, žīdi vien
Mūs' māsiņas vedējiņi,
Zilujiem šubrakiem,
Garujiem peisakiem.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

20635.

Šim jaunami puisēnami,
Tam ir zaķa zābaciņi;
Tas varēja meitas triekt
Par ābeļu līdumiņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20636.

Šis puisīts lielījās
Kā lielais muiženieks;
Ielāpiņš mugurā
Kā lielais ezeriņš.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20637.

Šis puisīts lielījās
Kā lielais muiženieks;
Viena pate melna veste,
Tā no žīda nolaupīta.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20638.

Šitie puiši lielījās,
Pieci pāŗi zābaciņu.
Es redzēju baznīcā
Poļu lapčas kājiņā.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

20639.

Šitie puiši lielījās,
Pieci zīda kaklautiņi.
Es aizgāju, es atradu
Sirmas cūkas pavēderi.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

20640.

Šitie svārki, tā odere,
Tie kopā nederēja;
Tiem svārkiem vajadzēja
Rīgā pirktas oderītes.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20641.

Šķietās Annīte
Krellītes sējusi, -
Suņu asti ap kaklu
Apritinājsi.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20642.

Šķitu kurpi kājiņā, -
Vīzei aukla pārtrūkuse;
Šķitu zaļu zobentiņu, -
Svārkiem vīle noplīsuse.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

20643.

Šķitu puisi tautu dēlu,
Cepurē raudzīdama;
Kad noņēma cepurīti,
Nava laba cūku gana.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

20644.

Sen dzirdēju, nu redzēju
To diženu tēva dēlu:
Suņi biksas noplēsuši,
Ciema sētas lēkājot;
Cūkas matus izsukājšas,
Gulot krogus paslieksnē.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

20645.

Sen slavēja, nu redzēju
Diženo tēva dēlu:
Zīda bante aplocīta
Ap apaļu cepurīti.
66 [Aizkujā (pie Cesvaines Md)].

1. Sen slavēja, nu redzēju
Slaveno tēva dēlu:
Viena pate zelta šņore
Pār plāno cepurīti.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20646.

Zīdiem sēju sav' galviņu,
Baltu putu kreklu vilku;
Es tiem braku puisēniem
Ne virsā neskatos.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

20647.

Zīmējiet, bāleliņi,
Kuŗa īksta brūtes māsa:
Rožu vaiņags galviņā,
Dzīparots rindaciņš.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

- 446 -

20648.

Zirgu puiši, zirgu puiši,
Glabājati zirgu deķus!
Lielajami vedējami
Navaid krekla mugurā.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

1. Es jums saku, zirgu puiši,
Žirgu deķus glabājiet:
Īstei brūtes māsiņei
Nava krekla apakšiņas.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20649.

Skaista skaista tā meitiņa,
Gana daiļi ģērbusies.
Ne tie tavi lindraciņi,
Tie no cita palienēti!
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

20650.

Skanēt skan, man dzeŗot,
Ābels koka biķerīts;
čīkstēt čīkst, man ejot,
Svaiņa kurpes kājiņā.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

20651.

Skuju ļaudis, skuju zeme,
Skuju vīti vainadziņi;
Tur noveda mūs' māsiņu
Mētru vītu vainadziņu.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

1. Skuju zeme, skuju ļauds,
Skuju viju vainadziņu;
Manu māsiņ' i aizveda
Ar vizuļu vaiņadziņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20652.

Slēdzīt lūg'is, verīt duris,
Mun'i bolti bruol'el'eņi,
Lai tī sluopoj, sveši ļauds,
Ar tīm leušu kažukīm!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

20653.

Smacin aizsmaka
Mana tēva krancīts:
Vedēju tēvam
Vilkādas zābaki.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Suņi rej, suņi rej,
Ko tie mūsu suņi rej?
Panākstnieku meitiņām
Teļu kurpes kājiņā.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

20654.

Strūdzenieki strūdzenieki
Mūs' māsiņas vedējiņi:
Visiem siksnas par pleciem,
Visi strūgu vilcējiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

20655.

Svila, svila, dega, dega
Jauna puiša cepurīte.
Kā nesvila, kā nedega,
Ceplī gula dienasvidu.
39 [Skrīveŗos (Skrīveŗu pag. Rg)].

20656.

Tā meitiņa kāzās nāce,
Gana daiļi ģērbusies:
Trejdien kuili nojādīja,
Kāzām rotu meklēdama.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20657.

Tā Trīnīte, še nākdama,
Podziņās pogājās.
Ne gaismiņas negaidīja,
Mūsu zēni atpogāja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20658.

Tā Anniņa, šurp nākdama,
Gana lepni ģērbusies:
Vienu pašu linu šķiedru
Par pupiem(i) pārstiepusi.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Gana labi tā meitiņa,
Šurp nākdama, ģērbusies:
Trīs kaņupju plenecītes
Pār pupiem pārvilkuse.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

2. Ira ira tā meitiņa,
Ira skaisti ģērbusēs:
Teļa kuņģis, tauku plēve
Par pupiemi pārstaipīti.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

20659.

Tādi vien panāksnieki
Jauni kungi sanākuši,
Zīda svārki mugurā,
Sudrabiņa zābaciņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20660.

Tādu vilku, tādu sedzu,
Kādu pate pataisīju;
Es bij' tāda izvaināta,
Es no cita netapinu.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 447 -

20661.

Tas Jānītis zābakots,
Sievai plika pavēdere.
Ej mājā, brauc Rīgā,
Pērc sievai skotelīti!
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

20662.

Tas Mārtiņš, šurp nākdams,
Biksas kāra ozolā;
Melnas vārnas, pārskriedamas:
Kam tie krāmi karājās?
190 [Kuldīā].

20663.

Tautām pieci dieverīši,
Siksnu kreklu valkātāji;
Viena veca māmulīte,
Ratu rungu vāķējiņa.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20664.

Tie puisīši, šurp nākdami,
Taukiem kājas aplējuši,
Lai domāja ciema meitas,
Viksētiem zābakiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

20665.

Tēva pirkta man saktiņa,
Mātes austa vilnainīte;
Vēl pašai pēlējai
Drauga rota mugurā.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20666.

Tev, NN, brūni [pirkti] svārki,
Tev klibo kumeliņš;
Man bij treju mātes austu,
Man tecēja dancodams.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

20667.

Tev, Jēkaup, vācu drānas,
Nevaid vācu valodiņas.
Nāc pie mana raiba vepŗa,
Mācies vācu valodiņu!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20668.

Tik tik pazinu
Bajāru meitu:
Ielāpiņis mugurā
Kā lielais ezeriņis.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20669.

čipu čapu vedējiņi
Ar vīzēm sanākuši;
Kripu krapu panāksnieki
Viksētiemi zābakiem.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

20670.

Tu, Līzīte, goda sieva,
Navaid goda lupatiņa.
Būtu ziņu atsūtījse,
Es būt' jēru nodīrājse,
Es būt' jēru nodīrājse,
Būt' tev goda lupatiņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

20671.

Tu, Grietiņa, kāzās nāci,
Kur tu kāzu drēbes ņēmi?
Tu noskrēji pieci vilki,
Kāzu drēbes meklēdama;
Vēl noskriesi otrus piecus,
Kāzu drēbes atdodama.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

20672.

Vārna brēca, vārna kliedza,
Kalējam smēde deg:
Atskrien pate kalējiene
Nosvilušu skotelīti.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

20673.

Vārna kliedza, vārna brēca,
Vārnai dega tēva muiža;
Vārniņai sadeguši
Lecamie kamzoliņi.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

20674.

Vāciešam, nabagam,
Liela skāde notikuse:
Kamēr pats pie meitām,
Cūkas biksas apēduš'.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

20675.

Vai jūs akli neredziet,
Kādu ļaužu, tāda mice:
Lielu ļaužu - zelta mice,
Zīda bantes pakaļā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 448 -

20676.

Vai no elles tu iznācis
Tik dižens tēva dēls!
Auzu skaru mētelīts,
Zirņu ziedu cepurīte.
4 [Aijažos].

20677.

Vai tie visi kungi bija,
Kas staigāja zābakos?
Citam tēvs artu gāja,
Citam māte ubagot.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

1. Vai tie visi kunga dēli,
Melni svārki mugurā?
Citam tēvis zagtu gāja,
Citam māte diedelēt.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

20678.

Vai tie visi sēklas rudzi,
Kas vējā izvētīti?
Vai tie visi vīri bija,
Kam bij vīra cepurīte?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ne tie vienas sēklas rudzi,
Ko vētīja vējiņāi;
Ne tie vieni tēva dēli,
Kas jāj bērus kumeliņus.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

20679.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien labu ļaužu,
Kā sudraba valkātāji?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 224 [Kabilē (Kld)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20680.

Var pazeit tū Juoneiti
Bogotū saiminīku:
Lobi svuorki mugorā,
Naudas moki ozūtī.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20681.

Vieni paši goda svārki
Saimenieku dēliņam,
Ir tie paši palienēti
No nāburgu puisīšiem.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20682.

Vēlīg' meitiņ' i redzēju
Ar vēlīgu villainīti.
Tā vēlīga villainīte
Drauga pirkstu padarīta.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20683.

Vellam devu riekstu sieku,
Lai pakāra skrodelīti,
Kam tas jēma gaŗu mēru,
Īsus vamžus šūdināja.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

20684.

Viņpus Rīgas suņu muiža,
Tur aizveda mūs' māsiņu.
Es aizgāju panāksnos,
Ādas lamži mugurā.
Suņi lamžus apēduši,
Pogas vien atstājuši;
Kaut uz mutes negulējis,
I podziņas nepaliktu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Viņu riju rijniekam
Visi svārki sadeguši,
Visi svārki sadeguši,
Pogas vien palikušas.
Ij tās pogas nepaliktu,
Kau(t) uz mutes negulējs.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20685.

Visiem bija cauņu šūtas,
Visiem cauņu oderētas,
Kārlīšam brālīšam
Jēra šūta cepurīte.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

20686.

Vysīm cymdi kulaineiši,
Juoneišam perstaineiši,
Juoneišam perstaineiši,
Ar kū ūsys škūrstynuot.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

20687.

Visi muni bruol'el'eņi
Sarkonuom capurēm;
Sasagrīz'e pogolmā
Kuo ruožeņis duorzeņā.
4222 [Vārkavas pag. D].

20688.

Ciema puiši, šur nākdami,
Santa bikses sūdināja;
Še atnāca, še noplēsa
Ap vecām māmiņām.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

- 449 -

20689.

Citas sievas klusu gāja,
Kaļva sieva čaukstēdama.
Kā tai bija nečaukstēt,
Ogļu maiss mugurā!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20690.

Citu muižu kundziņiem
Zīda kurpes kājiņā;
Mūsu muižas lielkungam [lielmātei]
Vīžu kurza mugurā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

57941.

Ai, dižajie panāksnieki
Cits aiz cita dzinājās;
Citam bija cita svārki,
Citam cita līgaviņa.
109 [Ērķemes Vlk].

57942.

Ai Dieviņi, ai Dieviņi,
Šogad laba vasariņa:
Visiem ciema puisēniem
Suns biksītes saskrotēja.
506 [Zaļenieku Jg].

57943.

Vai Dieviņ, kas par gadu,
Ka tie puiši lepojās:
Vienas pašas nātnu bikses,
Tapināti zābaciņi.
518 [Zlēku Vp].

57944.

Vai Dieviņu, ko darīšu,
Šogad meitas varen lepnas:
Cit' no citas kleitas lien,
Un priekš puišiem lepojas.
513 [Zemītes Tk].

57945.

Ai Dieviņ, nevar vaira
Bagātības savaldīt:
Kad pirtiņu aizkuŗam,
Tad krekliņu velējam.
99 [Dzelzavas Md].

57946.

Vai Dieviņ, ko darīšu,
Nevar mantu ievaļāt;
Apvilkos kažociņu,
Kamēr kreklu izmazgāju.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

1. Nevarēju, nevarēju
Bagātības novaldīt:
Satinos kažokā,
Ikām kreklu izvelēju.
358 [Rugāju Abr].

57947.

Vai Ediņa, vai Ediņa,
Tavu rupju galvas autu!
Vai tie tavi veci vīri
Ar kāšiem novijuši?
99 [Dzelzavas Md].

57948.

Ai Jānīti, ai Jānīti,
Kāda slava tev atnāca:
Vakar plēsis tautu meitu
Liela ceļa maliņā.
Nebūtum zinājuši,
Lakatiņu parādīja.
350 [Ropažu Rg].

57949.

Vaji vaji tu Onton,
Kuoda tova capureite!
Reiba kuce izsāduse,
Ūsas vin škurinuoja.
236 [Līvānu D].

57950.

Vai vai tu Pīter,
Tovu taidu ratu storu!
Caur tū tovu ratu storu
Var redzēt gurnu golus.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57951.

Voi voi tu kristāvs,
Muižas kunga bikšu zaglis!
Kad atbrauci, to nūzagi,
Tod atbrauci krystāvos.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57952.

Vai Aneit, vai Aneit,
Kam tev tuos zeilis kuort?
Kam cytam, kam cytam,
A tev mozai napīdar.
182 [Kaunatas Rz].

- 450 -

57953.

Bryugonam garas jyuzas,
Kai tam myusu pastukam;
Pastukam pīdarēja,
Bryugonam napīdar.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57954.

Juoneišam skaista sveita,
Nak nu kuces nūdeiruota;
Kuceitei pīdarēja,
Tev, Juoneit, napīdar.
168 [Kalupes D].

57955.

Ai vedekla, ai vedekla,
Vai jums žīdi nestaigāja?
Jaunajam dieveŗam
Nav nopirktas apkaklītes.
378 [Seces Jk].

57956.

Aiz kaliņa panakstnīkim
Nelaimīta nūtikus':
čēvēm lencas nūkritušas,
Maitam brunči nūšļukuš(i).
607 [Iguanija].

57957.

Ak tu peku Pēterīti,
Dzīvo Briņgu muižīnā!
Briņgu kungs tevim šūs
Peļādīnu kažocīnu.
192 [Kosas C].

57958.

Ak tu iznīcs, tot mēt,
Tov grazan krūš sakt;
Būt manam ūzišam
Tādas graznas pumpas buišas!
577 [Ventspils Vp apr.].

57959.

Atbraucja Juoneits,
Na sovā rūtā:
Zornu jyuzys, pyušļa kuļuks,
Barabana capureitja.
18 [Andrupenes Rz].

57960.

Atjāja svainītis
Ar vienu ūzu;
Nāc, svaini, plānā,
Šūsim tev otru!
355 [Rucavas Lp].

57961.

Atskrēja Jurītis,
Biksītes rokā;
Dabūjām dadžu lapas,
Šujam bikses Jūrīšam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57962.

Atbraucja Madaļa
Caurojū mici;
Ša muna odota,
Saluopej mici!
314 [Pildas Ldz].

1. Atjuoja Odums
Caurejom iuzom;
Ša muna odota,
Aizluopej iuzys!
605 [Skolas].

2. Albrauce Jose
Cauroju mici;
Jem odotu, kuop uz cepļa,
Luopej sovu micinīku!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57963.

Atbraucja tys Juonīts
Caurojom biksītēm;
Še odota, kuop uz cepļa,
Luopej sovas yuzeņuškas!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Kuo tu rej, cīma suns,
Cauras tev iuzas beja!
Ej da sātai, kuop uz cepļa,
Saluop' sovas iuziņas!
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

2. Uņtuks rēja kai suneits,
Nūpleisušu kažuciņu;
Aj uz sātu, kuop uz cepļa,
Soluop sovu kažuceņu!
18 [Andrupenes Rz].

3. Juonīts sēd kalniņā
Nūpleisušu kažuceņu;
Ej uz sātu, kuop uz cepļa,
Saluop' savu kažuciņu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

57964.

Dzīdi, dzīdi, dzīdaļene,
Caura tova snuotineite.
Kuop uz cepļa, atsasēs,
Aizluop sovu snuotineiti!
170 [Kapiņu D].

- 451 -

57965.

Tout meit attece
Ar šķēpain lindraciņ;
Ej mājes, touts meit,
Salāp sov lindraciņ!
93 [Dundagas Vp].

57966.

Meitiņām, māsiņām,
Saplīsuši lindraciņ;
Ej ārājā, šķetin dieg,
Salāp savu lindraciņ!
413 [Stendes Tl].

57967.

Atjuoja Anīte
Cauroju mici;
Ni jai ēst, ni jai dzert,
Ni micīti saluopīt.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57968.

Še atbraucja ponuoksnīši
Saluopītom capurītem.
Liksim, bruoļi, pa grošam,
Pierksim jaunas capurītes!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57969.

Atskrēja Līzīte
Taukainu priekšu,
Tā bija Liepājas
Slakteŗa brūt'.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

57970.

Grietiņai, māsiņai,
Sarkans priekšauts,
Tā bija Kuldīgas
Slakteŗa sieva.
443 [Turlavas Kld].

57971.

Atskrēja Sīmans
Smilkšotu svītu;
Kasās gar sienu
Da mūsu meitu.
Še tev vīze,
Ne mūsu meita!
78 [Dagdas D].

57972.

Smilkšuota smilkšuota
Juonīšam sveita,
Caur sīnu kosuos,
Da meitom prosuos.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Smylkšuota smylkšuota
Dominīkam sveita,
Caur sīnu kosuos
Da myusu meitu.
Apēdi zēvelis,
Na myusu meitis;
Apēdi nobys,
Tuos tev i labys!
18 [Andrupenes Rz].

57973.

Atsasāda tys Pīters i
Pošuos sūla meistovuos;
A pa tuom sūla meistovami
Peļa svārkus skrybynuo.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57974.

Atvedja bruolinīki
Podruškys maisā.
Cīkom jī maisu raisa,
Cyukys jūs jyuzys paisa.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57975.

Bij' es puisis, bij man rota,
Bij man bikses bez obuļa.
Trīs dieniņas zeme rīb,
Biks' obuļa meklējot.
389 [Silajāņu Rz].

57976.

Bej' es meita, bej man rūta,
Bej man krakls bez pirula [pīruta].
Kas ūtram bādas beja,
Ka es moza augumiņa.
326 [Preiļu D].

57977.

Beja gon ponuoksnīcas
Lādējušuos:
Div pūgas prīkšā,
Div pakaļā,
Kazineja bize
Par pušmugoru.
414 [Stirnienes Rz].

57978.

Bij ar Anniņa
Sudrabu sējusi,
Uz viena pupiņa
Uzkarinājusi,
Uz otra pupiņa
Cūkutis vizēja.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 452 -

57979.

Dārtiņa, māsiņa,
Gan pucējās:
Uz katra pupiņa
Sudraba sakte.
112 [Ezeres Kld].

57980.

Bija gana meitu māte
Savu meitu puškojusi:
Ievērusi zīda bantes
Pašos ciču galiņos.
378 [Seces Jk].

57981.

Gana stalši šitā māte
Savus dēlus prizierē:
Gana pirka Rīgā siksnas,
I ta bikses nošļukušas.
373 [Sarkaņu Md].

57982.

Stalti bija mūsu puiši,
Vēl staltāki taisījās:
Gana puika rogu siksna,
Tikpat bikses nošļukušas.
373 [Sarkaņu Md].

57983.

Pūrene štātējse
Sav' goda meitu:
Vērzeles kakle,
Piekāpji sānos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57984.

Biksinīkūs leli kolni,
Plykim gurnim oruojeņi,
Ni jīm beja kolnā kuopt,
Ni gurniņu apglobuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57985.

Briugons byutu, briugons byutu,
Kab briugona capureita;
Briugoneņa capurieta
Zaļim zīdeņim zīdā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57986.

Cauru sienu dzirdēju,
Panaksni dancojam,
čabēja vīzītes,
Nav zābaciņi.
417 [Struteles Tk].

57987.

Celiņiem, celiņiem
Jauno puišu muguriņas,
Uts to ceļu notaisija,
Uz pakausi dzert iedama.
242 [Lubejas Md].

57988.

Ciema meitas velējās
Sivēniņu silītē,
Zili melni piešuviņi
Kā katliņa dibeniņi.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57989.

Ciemiņame div meitiņas,
Bej nav krekla mugurēje:
Ik pusvētes Kuldīgēje,
Linu gorste padusēje.
40 [Basu (Bases) Azp].

57990.

Ciema puiši, šurp nākdami,
Samta bikses šūdināja;
Kad atnāca, tad noplēsa
Ap vecām vecenēm.
552 [Madona Md apr.].

57991.

Ciema puiši, šur nākdami,
Raibas šļipses salikuši.
Labāk būtu aplikuši
Raibas kuces pavēderi.
605 [Skolas].

57992.

Kam, Moneit, i burti sēji,
Ka tjav burtja napīdar?
Lobuok byutu apsējusja
Vacūs yuzu guocinīku.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Voi voi tu Buorbol,
Tiku skaistu kokla burtu!
Lobuok byutu īsējuse
Vacuo tāva guocinīku.
551 [Ludza Ldz apr.].

2. Napīstuoj, napīstuoj,
Tev, muoseņ, tuos zeileites!
Lobuok byutu apsējusi
Vacūs bikšu guoceņīkus.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Šei Anneite zeilis kuore,
Tev tuos zeilis napiedar!
Lobuok butu apkuoruse
Vucineņa nūdareņ'.
236 [Līvānu D].

- 453 -

57993.

Kuo, Pīter, slipsi sēji,
Ka tev slipse napīdīn?
Lobuok byutu apsasējs
Vacuos muotes guocinīku.
358 [Rugāju Abr].

57994.

Tys Pīters liļejuos,
Ko jam šolka galstaks;
Tys nabejs tys galstaks,
Vacuo tāva guocinīks.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57995.

Kam, Caculeit, iuzas šyvi,
Kam tev tūs vajadzēja?
Lobuok byutu izšyvusja
Vaca tāva iuzaukļiņu.
503 [Višķu D].

57996.

Kam, Paulīn, krāgu liki,
Tev jau krāga nepieder!
Labāk būtu uzlikusi
Sivēniņa apzarnīšus.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

1. Kam, puisīti, krādziņ' liki,
Tev krādziņa nepieder!
Labāk būtu tu aplicis
Melnas cūkas pavēderi.
146 [Jaungulbenes Md].

2. Kam, puisīti, lakat' liki,
Tev jau viņš nepieder!
Labāk būtu ritinājis
Sivēniņa apzārnīti.
391 [Sinoles Vlk].

3. Kam, vedēji, vestes vilkāt,
Jums jau vestes nepieder!
Labāk būtu aizlikuši
Melnas cūkas pavēderi.
99 [Dzelzavas Md].

57997.

Sabraukušas padruškiņas,
Zeiļom vīn apsakuoruš;
Lobuok byutu apkuorušas
Vysas troka kaķa zornas.
168 [Kalupes D].

57998.

Cūkas žīdu saplēsušas,
Pogas vien atstājušas.
Eita, puiši, dīrējat,
Tur būs āda cepurēm!
373 [Sarkaņu Md].

1. Cūkas žīdu nokodušas
Liela ceļa maliņā,
Ej, puisīt, dīrā žīdu,
Būs tev žīda kažociņš!
484 [Vestienas Md].

2. Cūka žīdu pagāzuse
Liela ceļa maliņā,
Kurpenieki, rēdinieki,
Nākat žīdu nodīrāt!
Būs zābakiem pazolītes,
Būs zābakiem binzolītes.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

57999.

čakla čakla mūs' māsiņa,
Raibu cimdu adītāja;
Vai tu biji izrakstijse
Ar cūciņas šņukurīti?
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58000.

Daiļa auba brūtei bija,
Vēl daiļāka preciniecei;
Vēl daiļāka preciniecei,
Rīgā ņemta uz parāda.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58001.

Daiļa daiļa tā meitiņa,
Teicās lepna mātes meita:
Pinkainiemi matiņiemi,
Noplīsušiem lindrakiemi.
506 [Zaļenieku Jg].

58002.

Danci, danci, kunga meita,
Zīda kleita mugurā;
Zīda kleita mugurā,
Kaņ'pu pika vēderā.
439 [Trikātas Vlk].

58003.

Dancā, manu bāleliņu,
Nebēdāji zābaciņu!
Neba tavi zābaciņi
Sādi tādi šūdināti.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58004.

Dāla muote tai sacēja:
Byus pūguota vedekleņa.
Byus pūguota vedekleņa,
Pūguos tovu mugareņu.
559 [Rēzekne Rz apr.].

- 454 -

58005.

Div junkuri kalnā kāpa,
Abiem bikses noplīsušas;
Ņem, māmiņa, tu nātrītes,
Dzen tos velnus atpakaļ!
85 [Dobeles Jg].

58006.

Divi divi, divi tādi,
Ko nedevu nevienami:
Kažociņu, zābaciņus,
Tos nedošu nevienami;
Kažoks ziemas sildītājs,
Zābaks dubļu bridējiņš.
311 [Pērkones Lp].

1. Kažociņu, zābaciņus,
Tos nedošu nevienam;
Zābaks dubļu bridējiņš,
Kažoks sala nesējiņš.
343 [Rāvas Lp].

2. Kažociņus, zābaciņus,
Tos nedošu nevienam;
Zābaks dubļu bridējiņš,
Kažoks lietus turētajs.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

3. Kažociņu, zābaciņu,
To nedošu nevienam;
Kažoks alus dzērējiņš,
Zābaks dubļu bridējiņš.
335 [Puzes Vp].

58007.

Diža, gaŗa vierģele
Panākstnieku meitas;
Viena pate gāŗzeķe
Pur' dubenēje.
129 [Gudenieku Azp].

58008.

Dižā vedēja lielās:
Man grazna aube.
Manai peludei
Graznāks jumts.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

58009.

Dižens puisis ceļu gāja,
Cepur' nesa rociņā;
Atsaskata dižens puisis,
Vīze lēca pakaļā.
166 [Kalsnavas Md].

58010.

Lepna meita ceļu gāja,
Vīze leca pakaļā;
Atskaties, lepnā meita,
Kas tev lec pakaļā!
519 [Zūru Vp].

58011.

Vīzīgs puisis ceļu gāja,
Vīze lēca pakaļā;
Kaut man būtu sprancadata,
Es to vīzi salāpītu.
159 [Jumurdas C].

58012.

Vīzīgs puisis lielījās
Pirkt vīzīgu cepurīti.
Veca beka silā puva,
Tā ir tava cepurīte.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58013.

Dievs to zina, kas šogad,
Šogad puiši lepojās;
Citam nav ne bikses kājā,
Bet ar meitām pucējās;
Citam nav ne trīsu grašu,
Bet pa simtiem lielījās.
132 [Ikšķiles Rg].

58014.

Drupīt vin i paboguots,
Cytam ceļa napagrīžu;
Puoris veižu kulītē,
Ūtram lyukus darinuoju.
605 [Skolas].

58015.

Dziedi, dziedi, panāksniece,
Mana brāļa gribēdama!
Manam brāļam zīda svārki,
Tev nav krekla mugurā.
211 [Ļaudonas Md].

58016.

Džinu, džinu, Marija,
Sudraba sakte,
Rudenī krūtīs,
Pavasari pakaļā.
112 [Ezeres Kld].

58017.

Ej māja, taut meit,
Salāp sāv lindraciņ,
Savērp dieg, sašķetan,
Sašuj sāvs šņārbaliņs!
93 [Dundagas Vp].

- 455 -

58018.

Eglītes nesējam
Trīs svārki mugurā;
Visi trīs svārki palienēti
No kaimiņu cūkganīša.
271 [Milzkalnes (Šlokenbekas, Cērkstes) Tk].

58019.

Ej ārā, sprancmanīti,
Ar pakulu biksītēm!
Lai nāk iekšā Vilberķītis
Ar tām koka klavierēm.
301 [Palsmaņa Vlk].

58020.

Ellella, mīzala,
Gan labi piedien:
Sarkana bantīte,
Baltaja micīte.
484 [Vestienas Md].

58021.

Ellel, snaudule,
Kā labi stāva:
Salšmice galvā,
Aleniša špicēm.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

58022.

Es čūdos, es brīnos,
Ko tā mūsu cūka velk:
Tie Jūlītes lindraciņi,
Aizgaldā karināti.
605 [Skolas].

58023.

Ej ārā, tu Jānīt,
Tev rej suņi kumeliņu!
Kam apmauci, tu Jānīti,
Vecu kuiļu zābaciņus?
484 [Vestienas Md].

58024.

Ej ārā, tu kaimiņ,
Tev smirdēj' kuiļu smaka!
Kuiļu ādas zābaciņi
Drātīm šūti, nešpeilēti.
514 [Zentenes Tl].

58025.

Es verūs, es skotūs,
Kas zam golda vizuļoji:
Ponuoksnīku meitiņom
Laka kurpes kuojeņā.
358 [Rugāju Abr].

58026.

Klausāmies, brīnāmies,
Kas zem galda ņurināja:
Panāksnieku meitiņām
Kaķa ādas zābaciņi.
211 [Ļaudonas Md].

1. Ņura ņura ņurināj',
Kas zem galda ņurināj'?
Panāksnieku meitiņām
Kaķi ēda [Kaķa ādas?]
zābaciņus.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

58027.

Ošņajām, klaušņajām,
Kam tā tāda cūkas smaka?
Grīnap' Andram cūku smaka,
Cūkas ādas zābaciņi.
344 [Rembates Rg].

58028.

Es jau manu, es jau manu,
Ķīsen' smaks nosmirdēja:
Jānīšam, brālīšam,
Ķīsen' bikses kājiņa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58029.

Rej sunītis, ņaud kaķītis,
Pa plānīnu staigādami;
Vedējīnu sievīnām
Pluču svārki mugurā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58030.

Pūtiet, visi raibi kaķi,
Ar misiņa stabulēm!
Nu sanāca panāksnieki
Ar tām darvas biksītēm.
373 [Sarkaņu Md].

1. Pūtiet, visi ciema kaķi,
Ar tām vaŗa stabulēm!
Lai dancoja panāksnieki
Darvotām biksītēm.
582 [Bauskas apr.].

58031.

Es skatos, ko skatos,
Ko tie mani kaķi dar':
Brālītim, puisītim,
Kreima bikses mugurā.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58032.

Kas tur spīd, kas tur viz,
Kambarīša dibenā?
Mūsu pašu skrīveram
Vaska kurpes kājiņā.
281 [Neretas Jk].

- 456 -

58033.

Es skatos, es brīnos,
Ko tie mūsu cāļi lasa:
Panāksnieku sieviņām
Bumbuļaini lindraciņi.
Apakš katra bumbulīša
Simtu blusu, simtu utu.
514 [Zentenes Tl].

58034.

Es škitu Juonīšam
Elsiņu uz kokla;
Elsiņš Rīgā,
Suņaste uz kokla.
358 [Rugāju Abr].

58035.

As škitu Aneitei
Zeileitis koklā;
Tuos nabeba zeileitis,
Syvāna zarnenis.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58036.

Es škitu meičenam
Sudraba pumpas;
Cūk' utis vizēja,
Ne sudrabiņis.
355 [Rucavas Lp].

1. Es šķitu ciemīti
Sudraba vīzē;
Cūk' utes vīzē,
Ne sudrabiņā.
282 [Nīcas Lp].

2. Es šķitu vedējam
Sudraba pumpas;
Cūku utis vizēja
Kā sudrabīns.
604 [Dažādi iesūtītāji].

3. Es šķitu Jēkaupam
Sudraba vesti;
Cūku utis zvīrēja
Kā sudrabiņas.
96 [Durbes Lp].

4. Es šķitu vedējīnēm
Sudrabus priekšā;
Cūk' utes vizēja
Sudraba vietā.
94 [Dunikas Lp].

5. Es šķitu Jānītim
Sudraba pumpas;
Utes vien vižoja
Gar viņa priekšu.
197 [Krotes Lp].

58037.

Es pārvedu jauņuvīti
It kā kādu lāča māti:
Ne tai priekša, ne pakaļa,
Ne ar goda lindruciņa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

58038.

Es redzēju kaimiņam
Kaķa ādes cepurīti,
Man bij tāda cepurīte,
Ko par naudu nedabuj'.
605 [Skolas].

58039.

Es šķitu Aniņai
Kanupjutu kažuku;
Kanupjutu kažuku,
Kaškutu vēderu.
599 [Kurzeme].

58040.

Gon pīdar Meikulam,
Siermys cyukys želetkeņa.
Labi beja nosojūt,
Gon be prācys deirojūt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Gon pīdor buoleliņam
Siermos cyukas kaunerciņa.
Gon pīdar nosojūt,
Gon(a) prācas deirejūt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Gon pīdar Īvinei
Tīvs, bolts lynu krakls.
Gon pīdar nosojūt,
Gon prācas deirojūt.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

3. Es redzjāju šū Verīti
Raibu kuci deirajūt.
Lai bei greuti deirajūt,
Pīdar skaiški nasajūt.
236 [Līvānu D].

4. Alponam skaista slipstja,
čāvis astis darinuota.
Beja dorba derojūt,
Pīdar skaisti nosojūt.
326 [Preiļu D].

5. Skaista būrte Muoreņai,
Ķēves astes izdeiruota.
Gona prācas deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
494 [Viļānu Rz].

- 457 -

6. Andrīvam skaists skustiņš,
Nek nu kucis nūdeiruots.
Redz kai skaiški nosojūt,
Napīdar deirojūt.
143 [Jāsmuižas D].

7. Muoreņai šolka skora,
Nak nu kuces nūdeiruota.
Beja prāca deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
503 [Višķu D].

8. Pauleitei, muoseņai,
Reiba jaka mugurā;
Myusu puiši redzējuši,
Reibu kuci deirojūt.
Lai bej prāca deirojūt,
Pīdar skaiški nosojūt.
236 [Līvānu D].

Meitiņai skaists lakats,
Kur bij tāda dabavuse?
Es redzēju stadulā,
Krīva kūju deirājot.
83 [Dignājas Jk].

58041.

Gan pazinu purvbērzīti
Platajām lapiņām;
Gan pazinu brāļu māsu:
Zelta zīle vaiņagā.
283 [Nīgrandas Azp].

58042.

Gon skaistis karalis
Ļukeitjai koklā,
Andžānu puiškinu
Pīdāravuotis.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58043.

Gan tu pate sprēdeja,
Gan tu pate audeja,
Bet pliks tavs vēderiņš.
Izceps māte kukulīti,
Apsegs tavu vēderiņu.
358 [Rugāju Abr].

58044.

Glābjam to meitu,
Kā varēdam';
Sedzam kauniņu,
Kā zinādam':
Metam linājus,
Aužam pupājus!
129 [Gudenieku Azp].

1. Metam pupājus,
Aužam zirnājus,
Ģērbjam te meitu,
Kā mācēdam';
Slēpjam tai kaunu,
Kā zinādam'!

2. Līdzam tautu meitai,
Cik varēdam's:
Metam ziernājus,
Auzājus, pupājus!
129 [Gudenieku Azp].

58045.

Grib tie puiši greznu svārku,
Grib raženas līgaviņas;
Vēl māmiņai mazas meitas,
Rīgā dārga vadmaliņa.
355 [Rucavas Lp].

58046.

Grozies, grozies,
Pīrāgu Ģeida,
Veca cepure,
Veca ūte!
560 [Rīga ].

58047.

Gudram bij lūkotiesi
Liela ciema zeltenītes;
Visas tek pulciņā,
Visām skaisti vainadziņi.
241 [Lubānas Md].

58048.

Gudri mani bāleliņi:
Sveķiem beņķus tecināja.
Panāksnieku meitiņām
Plīst lindraki ceļoties.
203 [Kurmenes B].

58049.

Jaunas māršas gaidīdama,
Svecēm beņķi pilinuoju;
Ko sādās, to pīlipa,
Ko cālās, to laušķēja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58050.

Ik vakarus klausījos,
Ko tie ciema suņi rej:
Meitu māte vazājās,
Meitu rotu lasīdama.
358 [Rugāju Abr].

- 458 -

58051.

Es redzēju pie kalniņa
Plikmuguri kuceniņu;
To Anniņa nojādīja,
Kāzām štātes meklēdama.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

58052.

Meitas cūkas nojādīšas,
Kūmu rotu meklēdamas;
Vēl ar' kazu nojādītu,
Kaut pie manis nedabūtu.
605 [Skolas].

58053.

Mūs' māsiņa vilku jāja,
Kāzām puci meklēdama;
Būt' ir otru izjājuse,
Kaut māsiņa nelienētu.
222 [Lielplatones Jg].

58054.

Mūs' Mildiņa lielijās,
Brālim skaisti kumeliņi;
Tā kucīte nojādīja,
Kāzām štātes meklēdama.
605 [Skolas].

58055.

Trīs dieniņas šis puisīts
Melnu kuili nojādīja,
Melnu kuili nojādīja,
Kāzu rotas meklēdams.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

58056.

Izateica šei Aneite
Lelu rokstu raksteituoja.
Cyuka gaņa, palnu ručka,
Na raksteņu raksteituoja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58057.

Izdēnējši, izdēnējši,
Ponuoksnīku vaiņuceņi;
Pagolam izdēnēs,
Cikom veira sagaidīs.
414 [Stirnienes Rz].

58058.

Ikdieniņas tā ķīsene
Gaida žīdu atnākam;
Tik tai bija goda drānu,
Kā žīdiņa kulītē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58059.

Izstaigāju kāzu māju,
Biksēm puišu neredzēju;
Ar ūzām, ar ūzām
Kā ar miltu kulītēm.
605 [Skolas].

58060.

Nav neviena tev, māsiņa,
Ar ouzām panāksnieki;
Ar biksēm sanākuši
Kā ar kārkla stabulēm.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58061.

Ar biksēm, ar biksēm,
Nav neviena puisēnīna;
Ar ūzām, ar ūzām
Kā ar miltu kulītēm.
Rīgas ceļu izbraukuši,
Ūzās auzas piebēruši.
307 [Pāvītes (Briņģu) C].

58062.

Ciemiņos, ciemiņos
Nav nevienas kleitu meitas;
Bruncīšos vien staigāja
Tā kā pelnu masiņos.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58063.

Īsi īsi, strupi strupi
Dēlu mātes lindraciņi;
Tie bij labi sētu kāpt,
Meitu māti kaitināt.
85 [Dobeles Jg].

58064.

Ieicā dēliņam,
Nopērk prūšu cepurīti;
Atbrauc Indis, nemaksā,
Atņem prūšu cepurīti.
94 [Dunikas Lp].

58065.

Iešu, iešu, nepalikšu,
Šinī kunga pagastā.
Cita kunga puisēniem
Cepures ar bantītēm.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58066.

Īt tī puiši razboinīki,
Ausis mokūs īmaukuši;
It tuos meitu dzaltuonītes
Zierneklīšu zekītēs.
170 [Kapiņu D].

- 459 -

58067.

Jauni puiši, šurp nākdami,
Spožus pucēj' zābaciņus;
Vēl pie viena zābaciņa
Dubļu piks karājās.
378 [Seces Jk].

58068.

Jaunīm kungīm samta bikses,
Mon pokula lindraciņi.
Treisēt treis samta bikses
Iz pokulu lindraciņu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58069.

Kad sēdu āz galda,
Cepure vien;
Ka gāju plānaje,
Zābaki vien.
94 [Dunikas Lp].

58070.

Kaimiņiene lepna sieva,
Viena pate zīdanīte;
To aizgāja govis slaukt,
To uzsēja baznīcā.
398 [Skrundas Kld].

58071.

Kaidi te moscipani
Malnajim županim!
Muni bruoļi kai kundzeņi
Ar palākom sveiteņom.
143 [Jāsmuižas D].

58072.

Kālabad Mildiņai
Šķībi stāv vaiņadziņš?
Kā tas šķībi nestāvēs,
Piecu dēlu māte bija;
Piecu dēlu māte bija,
Visi pieci maizi deva.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Kālabad tautiešam
Šķībi stāv cepurīte?
Kā tam šķībi nestāvēs,
Sešu bērnu tēviņam.
355 [Rucavas Lp].

2. Puisēnam, brālēnam,
Šķībi stāvēj' cepurīte.
Kā tad šķībi nestāvēsa
Piecu bērnu tēviņam?
355 [Rucavas Lp].

3. Puisīšame, brālīšame,
Šķībi stāve cepurīte.
Kā tam šķībi nestāvēs,
Utes auses noēdušas.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58073.

Ai meitiņa, ai meitiņa,
Es jau tavu godu zinu:
Piecu bērnu māte biji,
Vēl staigāji vaiņagā.
476 [Vecpiebalgas C].

58074.

Es bij' viena goda meita,
Es pie goda turējos;
Piecu bērnu māte biju,
Vēl valkāju vainadziņ'.
72 [Cesvaines Md].

58075.

Kaimiņa puiši sienu pļāva,
Pieci kažoki mugurā;
Es tiem devu: "Dievs palīdz",
Viņi man prasa: "Ko tu teici?".
605 [Skolas].

58076.

Kam, Jurīti, kāzās nāci,
Kur tu svētku drēbes ņēmi?
Leckavā pie Liezera
Kāzu drēbes tapināji.
112 [Ezeres Kld].

58077.

Kam, Anniņa, kāzās nāci,
Palienētām kleitiņām?
Viena īsa, viena gaŗa,
Trešā pašu laiku.
540 [Jelgava Jg apr.].

58078.

Kam tū bezyuzi
Par ponuoksnu jāmja?
Voi jyusim nabeja
Jyuzuotu ļaužu?
247 [Makašānu Rz].

58079.

Kas tas par kazlipi,
Ved mani dancot?
Strīpainas biksītes,
Pastalas kājā.
603 [Lietuva].

58080.

Kas tas tādis braucējiņis,
Kas tam gaŗi karājās?
Zīda pušķi, zelta praņas,
Tie tam gaŗi karājās.
160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

- 460 -

58081.

Kas tas velns par skroderi bija,
Kas tam Jāņam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Pakaļa līdz zemes bija.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Kas tas velns par skroderi,
Kas Jāņam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Tikai zemu nošļukušas;
Tā nebija skrodeŗ vaina,
Tā bij paša nesātāja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58082.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas Ontonam biksis šyva?
Obi storas lobas beja,
Obuli da zemes beja.
89 [Dricēnu Rz].

1. Kas tys taids par krauci beja,
Kas svuoteņam štanus šyva?
Abys storis lobys beja,
Obuļi da zjamis beja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kos par čorta skrauci beja,
Kos Pītera pliksis šyva?
Oba storas lobas beja,
Obuļi da zemes beja;
Cik jis gribi padoncuot,
Obuļūs sasapyna.
605 [Skolas].

3. Kas tys valns par krauci beja,
Kas Jureišam bikses šyva?
Obys storas lobas beja,
Obuleiši pa zemei;
Jis gribēja proparsēt,
Obuļūs sazapyna.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

4. Kas tas velns par skranci bija,
Kristēvam bikses šuva?
Abas storas bija labas,
Obuļi da nobas bija.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

5. Kas tas velns par skranci bija,
Kas Jānīšam bikses šuva?
Abas staras labas bija,
Abuli da ceļu bija.
89 [Dricēnu Rz].

6. Kas tys valns par krauci beja,
Kas Broņukam juzys šyva?
Obi storys da zemei,
Obuļu pavysam nav.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

7. Kas tys valns par kranci beja,
Kas Donotam biksis šyva?
Vīna stora gara gara,
Ūtra tikkū izdeiguse.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

8. Kas tys bess par krauci beja,
Kas Juoneišam jyuzas šiva?
Obas storas lobas beja,
Ai obulim dubļus nūslaucēja.
314 [Pildas Ldz].

9. Kas tys valns par kranci beja,
Kas Juoneišam štanus šyva?
Obys storys lobys beja,
Obuļs suonim nūsagrīzīs.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58082v10.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas Juoneišam svuorkus šyva?
Obi molas lobas beja,
Poduļi da zemei beja.
358 [Rugāju Abr].

58083.

Kas tys valns par skranči beja,
Kas Juonīšam yuzas šiva?
Vīna stora nūpleisuse,
Tū kuojiņu pakaļ valk.
389 [Silajāņu Rz].

58084.

Kas tys valns par kranci beja,
Kas meitiņai brunčus plēse?
Myusu poša naidinīka,
Puori sātai, kaimiņa.
358 [Rugāju Abr].

58085.

Kas tie tādi nabadziņi
Nāk ar plikām galviņām?
Tie bij mūsu panāksnieki,
Kam nav caunu cepurīšu.
39 [Bārtas Lp].

58086.

Kas tie tādi te sagāja
Melniem piķa kamzoļiem;
Melniem piķa kamzoļiem,
Resniem salmu vēderiem?
94 [Dunikas Lp].

58087.

Kas tie lāga vedējiņi,
Šuras vien, šuras vien!
Ai jūs šuras, ai jūs šuras,
Kādi māsas panāksnieki!
Zābakoti, zobenoti
Kā mēreni muiženieki.
453 [Vadakstes Jg].

- 461 -

58088.

Kas tie tādi vedējīni,
čūras vien, čūras vien;
Mūs' māsīnas panāksnieki
Kā mēreni muiženieki:
Citam bija vācu svārki,
Citam vācu valodīna.
94 [Dunikas Lp].

58089.

Kas to lielo dumpi tais'
Tai mazā kambarī?
Pēters dzina suņu ādas
Annai kurpes šūdināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58090.

Kas tur spīd, kas tur viz
Aiz galda stūrē?
Bajārs sēdēja
Plikiem lieliem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58091.

Kas tur gūŗu guŗājās
Viņā lauku maliņā?
Tas ciemiņa vecais puisis,
Veca kūla mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Kas tur gūra gūrojās
Viņa lauka galiņā?
Tas bij ciemiņ' vecais vilks,
Pērnā vilna mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58092.

Kas te ož, kas te smird
Pa visām dandziņām?
Kurpenieki sanākuši
Piķotiem manteļiem.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58093.

Kas tur spīd, kas tur viza
Saimenieces pagultē?
Saimenieces kurpes spīd,
Ar taukiem apsmērētas.
68 [Cieceres Kld].

58094.

Kas tur speid, kas tur viž
Zam galdeņa zamuškā?
Katriņai zalta važas,
Tuos zam golda vidzēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58095.

Kas tur speid, kas tur viz
Kuozu muojas pogolmā?
Panāksnīcām zeiļu brunči,
Tī tur speid, tī tur viz.
36 [Balvu Abr].

58096.

Kas tur šļūc, kas tur cīkst
Ar caurām pastalām?
Tie bij mūsu panāksnieki,
Kam nebija zābaciņu.
39 [Bārtas Lp].

58097.

Klusi, klaukši, turi muti,
Pašam mute nemazgāta!
Suņi bikses apēduši,
Pogas vien palikušas.
Ne podziņa nepaliktu,
Jā saimniece neredzētu.
384 [Sēemūkšu C].

58098.

Ciemkalējiem tīra maize,
Puiši tādi panīkuši:
Cūkas bikses apēdušas,
Kurpes vien tik palikušas.
125 [Grenču Tk].

1. Kaimiņam tīra maize,
Puiši tādi panīkuši:
Zirgi bikses apēduši,
Kņopes vien atlikušas.
137 [Irlavas Tk].

58099.

Smuks puisītis melnu muti
Guļ celiņa maliņā;
Cūkas bikses saplēsušas,
Pogas vien palikušas.
198 [Krustpils D].

58100.

Jānīšam, brālīšam,
Treji svārki mugurā;
Visi treji noplīsuši,
Pogas vien palikušas.
344 [Rembates Rg].

- 462 -

58101.

Nākat, meitas, skatīties,
Kādi ērmi tīrumā:
Cūkas puisi apēdušas,
Pogas vien palikušas.
202 [Kurmāles Kld].

58102.

Rika meita piedzērusi,
Atgūlusies sētmalā;
Suņi lamžus apēduši,
Āķi vien palikuši.
119 [Gaujienas Vlk].

58103.

Oi oi tu Puovul,
Tovu duorgu kuļiceņi!
Brusaceņi apāduši,
Pūgas vīn pamatuši.
551 [Ludza Ldz apr.].

58104.

Juonīšam bruolīšam
Lela škuode nūtykusi:
Cyukas svorkus saplāsušas,
Prigas [Pogas?] vīn palikušas.
357 [Rudzētu D].

58105.

Mūsu muižas stārastam
Liela skāde notikusi:
Santa svārki sadeguši,
Pogas vien atlikušas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58106.

Juonīšami bruolīšam
Lela škuode nūdarīta:
Ciercins bikses saplyukuoja
Lupot lupot lupotom.
414 [Stirnienes Rz].

58107.

Klausāties, Rīgas puiši,
Nu es jūsu godu teikšu:
Nesukāta jums galviņa,
Melns krekliņš mugurā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58108.

Ko līdza tavi brūni svārki,
Kad nav daiļis augumiņš?
Man bij tādi puspelēki,
Piestāv manu augumiņu.
398 [Skrundas Kld].

58109.

Ko, Ilzīt, lielījies,
Vai mēs tevi nezinām?
Vakar tava māte gāja,
Sāļu [Sāļa] saujas lasīdama;
Sāļu [Sāļa] saujas lasīdama,
Vecu bikšu prasīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Nasalīlej, tu Pīter,
Voi es tevi nazynuoju?
Vakar beja tova muotja
Maizis kanču prasēdama;
Maizis kanču prasēdama,
Suoļa saujis lasēdama.
605 [Skolas].

58110.

Ko lielies, tautu dēls,
Es jau tevis sen zināju:
Ne tev govis, ne tev zirgi,
Tukša tava cepurīte.
207 [Laidzes (Valdegales) Tl].

58111.

Ko lieliesi, tautu dēlsi,
Basa kāja zābakā;
Es uzvilku treju pāru,
Bet ir tadi nelielosi.
476 [Vecpiebalgas C].

58112.

Ko lieliesi, tu puisīti
Vai tās tava paša bikses?
Pilsētnieku jauni kungi
Pa grašiem sametuši.
112 [Ezeres Kld].

58113.

Ko lielies, tu Pričeli,
Kas jau tevis nepazina:
Zīda veste mugurē,
Pelu sauja kabatē.
200 [Kuldīgas Kld].

58114.

Pēteram brālīšam
Zīda svārki mugurā;
Zīda svārki mugurā,
Pelu sauja kabatā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58115.

Ko lielies, tu kundziņ,
Kas jau tevi nepazina:
Zīda veste mugurā,
Siļķes aste kabatā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

- 463 -

1. Ko, puisīti, tu lielies,
Kas jau tevi nepazina:
Zīda veste mugurā,
Divi siļķes kabatā.
345 [Remtes Tk].

58116.

Lai bagāts, kas bagāts,
Mūsu Jānis, tas bagāts:
Zīda veste mugurē,
Siļķes aste kabatā;
Lai tā veste, kur tā veste,
Man tas rumpis napatīk.
605 [Skolas].

58117.

Ko lielis, tu Jānīti,
Kas jel tevis nepazina:
Suņa ādas zābaciņi,
Vienas slieces kamaniņas.
467 [Vārmes Kld].

58118.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Kas gan jūsu nepazina:
Vieni paši lindraciņi,
Par trijām māsiņām.
241 [Lubānas Md].

58119.

Ko lielies, tautas dēls,
Zinām tavu lielībiņ':
Vieni paši brūni svārki,
Tie tēvam, tie dēlam,
Tie tēvam baznīcā,
Tie dēlam pieguļā.
605 [Skolas].

1. Seņ daudzynoj tū Pīteri
Pošu lelū bagatnīku;
Vīna pate raiba sveita,
Tei tēvam, tei dālam.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

2. Tys Juoneits līlējuos,
Ka jis lels bagaturs;
Vīna poša raiba sveita,
Tei tāvam ubogūs,
Tei dālam ponuoksnūs.
605 [Skolas].

58120.

Bagātajam tēva dēlam
Vieni paši brūni svārki;
Tie tēvam baznīcā,
Tie dēlam tīrumā.
46 [Beļavas Md].

58121.

Līleigajam tautu dālam,
Vīni poši rūdi svuorki;
Tī tāvam, tī dālam,
Vysu myužu volkojūt.
389 [Silajāņu Rz].

58122.

Ko lielies, tautu meita,
Tavu staltu augumiņu;
Vieni paši lindraciņi,
Tie mātei, meitiņai.
279 [Naukšēnu Vlm].

58123.

Tei Aneite līlējuos,
Ka bogota muotes meite:
Vina pate raiba sveita,
Tei muotei, tei meitai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58124.

Tys Tanclovs tai sacjā:
Lobys drābis mugorā,
Vīna sveita mugorā,
Tei muotei, tei dālam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58125.

Mūs' kaimiņu puisīšiem
Vieni paši zābaciņi;
Tie sētā mālus mīt,
Tie kāzās danci vest.
245 [Lutriņu Kld].

58126.

Ansīšam puisīšam
Vienas pašas raibas bikses,
Tie ciemā, tie mājās,
Tie lielāji godiņā.
416 [Strazdes (Tl)].

58127.

Jānītim brālītim
Vieni paši goda svārki;
Ar tiem gāja baznīcā,
Ar tiem jāja pieguļā.
139 [Īslīces (Bornsmindes) B].

58128.

Viena pate skaista meita,
Viens pats bija linu kreklis,
Ar tiem poļu lastaugiem.
Tas ciemā, tas ganos,
Tas svētdien baznīcā.
110 [Ērgļu C].

- 464 -

58129.

Krystāvam, škagaļam,
Jam drēbis lobys;
Jam drēbis lobys,
Pūrduļs da nobys.
35 [Baltinavas Abr].

58130.

Lepnajam tēva dēlam
Vieni paši zābaciņi;
Tie mājās, tie ballē,
Ar tiem gāja baznīcā.
114 [Gaiķu Kld].

58131.

Kuplajam ozolam
Viena pati zīle bija;
Lepnajam tautietim
Vieni paši goda svārki.
Tēvs novilka, dēls apvilka,
Jāja sievu lūkoties.
508 [Zantes Tk].

58132.

Vai lielais ozoliņ,
Viena zīle galiņā;
Vai lielā brāļu māsa,
Viena pate villainīte!
296 [Ozolnieku Jg].

1. Rasnajami ūzulam
Vīņa zeile zariņā;
Slovonajai bruoļu muosai
Vīna pati vylnuonīte.
466 [Vārkavas D].

58133.

Visi teica kaimiņ' Jāni,
Kas tā Jāņa nezināja?
Viena goda cepurīte,
Tā mājā, baznīcā;
Pirtī ceru [garu?] metamā,
Brūzē brēgas smeļamā.
90 [Drustu C].

1. Olerieši lielījās:
Rīgā pirktas cepurītes,
Pirtē garu metamās,
Kūtē virc's smeļamās.
157 [Jēŗu Vlm].

2. Mūs' lepniemi puisīšiemi
Viena pati cepurīte;
Ar to pirtī garu meta,
Ar to gāja baznīcā.
520 [Zvārdes Kld].

58134.

Netikušam tēva dēlam
Viena pate cepurīte;
Tā piertei, tā krogai,
Tā sieviņu lūkojot.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

58135.

Tev' Pēteri, vieni svārki,
Tie kāzās, tie mājās;
Tie kāzās dancojam',
Tie mājās mālus mīca;
Tie mājās mālus mīca,
Tie pirtē dārus bāzt.
514 [Zentenes Tl].

58136.

Tiem godīgiem kaimiņ' puišiem
Vieni paši goda svārki;
Tie ballē, baznīcē,
Pirt' un dārē aizbāžam'(?).
514 [Zentenes Tl].

58137.

Tev, Jānīti, īsi svārki
Eža ādu metināti;
Tie krogā, baznīcā,
Pirtī dari aizbāžami.
108 [Engures Tk].

58138.

Ko (jūs), puiši lielāties,
Kāda jūsu bagātība:
Divi sieki sīku peļu,
Raiba kaza aizgaldā.
Vienas bikses mugurā,
Otras mājas skurstenī.
192 [Kosas C].

58139.

Ko te dižu dižināja,
Ko bagātu daudzināja?
Viens krekliņis mugurā,
Otris pirtes lodziņā.
355 [Rucavas Lp].

58140.

Bajārītis lielījās
Ik rudeņa ar maizīti.
Viens krekliņis mugurā,
Otrs pirts lodziņā.
197 [Krotes Lp].

- 465 -

58141.

Ai Jānīti, tēva dēls,
Kur liks' savu bagātību!
Viens tev kreklis mugurā,
Otris sārmu kubulā.
241 [Lubānas Md].

58142.

Līlejuos šei Teklēte
Kai tei leluo muižinēca:
Vīni krakli mugurā,
Ūtri lūga aizbuozā.
326 [Preiļu D].

1. Šys Juoneits lilējuos,
Boguotnīks, boguotnīks:
Vīna sveita mugurā,
Ūtra lūga aizbuozā.
18 [Andrupenes Rz].

2. Teicit mani, napelīt,
Es boguota bruoļu muosa;
Vīni krakli mugurā,
Ūtri lūga aizbuozā.
466 [Vārkavas D].

58143.

Lielījās tas puisīts,
Ka tas liels bagaturs:
Vienas vīzes kājiņā,
Otras vīzes mugurā.
241 [Lubānas Md].

58144.

Voi jyus, meitas, nazynuot,
Kaida puišu bagateiba?
Vīni svuorki mugorā,
Ūtri žeida vazumā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

58145.

Tautu dēl, tautu dēl,
Kur tu liksi bagātību?
Viens kreklīc mugurā,
Otris sārmu baļļīnā.
Vecs paliksi, tad varēsi
Bez kreklīna padzīvot.
184 [Ķēču Rg].

58146.

Tautu meita lielījās
Savu lielu bagātīb'.
Ko lieliesi, tautu meita,
Kas jel tevi nepazin'?
Viens kreklīnis mugurā,
Otris pirtes lodzīnā.
94 [Dunikas Lp].

58147.

Tradi rīdi, Miķelītis
Ar tām koka tupelēm!
Viena zeķe tupelē,
Otra aitai mugurā.
398 [Skrundas Kld].

58148.

Ko, Klāvīni, tu lielies,
Es jau tevi sen pazinu:
Vienas bikses mugurā,
Otras pirtes lodzīnā.
39 [Bārtas Lp].

58149.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitāmi cauri redzu:
Viens kreklīnis mugurā,
Otris pirtes lodziņā.
355 [Rucavas Lp].

58150.

Šauras šauras man actiņas,
Es meitiņas cauri redzu:
Divi krekli mugurā,
Abi melni nemazgāti.
Tie ar bija bez apkakles,
Piedurknītes neiešūtas.
345 [Remtes Tk].

58151.

Šaura šaura man actiņa,
Es puisīti cauri redzu:
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
Lai ar būtu nevelēti,
Kaut ar būtu salāpīti.
124 [Grašu Md].

58152.

Ko lielies, tu meitīna,
Es jau tavu godu zinu:
Divi krekli mugurā,
Abi divi nevelēti.
261 [Mēdzūlas Md].

1. Šitām ciemu meitiņām
Divi krekli mugurā;
Divi krekli mugurā,
Abi melni nevelēti.
190 [Kokneses Rg].

58153.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina mūs' meitām:
Div rinduki mugurā,
Abi divi nemazgāti.
283 [Nīgrandas Azp].

- 466 -

58154.

Ko jūs, meitas, lielāties,
Ka jums liela gada alga?
Viens pats linu paladziņš
Deviņiem ielāpiem.
Uz katru ielāpiņu
Kroņa zosis vazājas.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58155.

Ko, puisīti, lielījiesi,
Nav tie tavi zābaciņi!
Otram devi pieci mārki,
Zābaciņu lūgdamiesi;
Neņems otris atpakaļi:
Pakaviņi nokrituši.
605 [Skolas].

1. Klabi, klabi, tu tautiet,
Ne tie tavi zābaciņ'!
Vakar devi piecu mārku,
Zābaciņu lūgdamies.
159 [Jumurdas C].

58156.

Ko lielies, tu puisīti,
Ar to lielu cepurīti?
Visas tavas skaras dreb,
Kad meitiņu ieraudzīj'.
345 [Remtes Tk].

58157.

Ko tu liels lielījies,
Celma pogas kamzoļiem?
177 [Kastrānes Rg].

58158.

Ko, puišeli, tu lieliesi,
Kas jel tevi nepazīst?
Vai bij ziema, vai vasara,
Trīs kažoki mugurā.
94 [Dunikas Lp].

58159.

Ko lielies, tautu meita,
Ne tev kauna, ne godiņa!
Melnas kurpes, baltas zeķes,
Tukša tenku valodiņa.
91 [Druvienas C].

58160.

Ko lielies, tu meitiņa,
Pušenieces villainīti?
Atnāks vecā pušeniece,
Pajems savu villainīti.
467 [Vārmes Kld].

58161.

Ko, meitiņa, tu lielies,
Es jau tavu godu zinu:
Vieni paši parķa kleiti,
Tie ar zīdu parādā.
148 [Jaunpiebalgas C].

58162.

Ko, puisīti, lielījies,
Tavu godu visi zina:
Rīgā gāji, pīpi zagi,
Bauskā salmu cepurīti.
85 [Dobeles Jg].

58163.

Kuo sēdēji, tu Pīter,
Zam tiļteņa rauduodams?
Kai tu valna narauduosi,
Kraukļi bikses nūplāsuši.
605 [Skolas].

58164.

Ko tā Anniņa
Tik augsti lēkāja:
Tai gan nebija
Kreklam apakša(?).
200 [Kuldīgas Kld].

58165.

Ko tie mūsu suņi rēja,
Aiz upītes kalniņā?
Jānīšami, nabagami
Vecie svārki kaltējās.
383 [Sērenes Jk].

58166.

Ko tie suņi visu nakti
Gar to riju luderēja?
Viņas puses mīstītājis,
Plūču bikses mugurā.
94 [Dunikas Lp].

58167.

Ko tu dziedi, ganu puika,
Skarainām biksītēm?
Visas tavas skaras dreb,
Ar manīm runājot.
108 [Engures Tk].

58168.

Kuo tei Nastuļa
Pi lūga mīdzjas?
Seši vylki apādusja,
Uodis drābuos sašyvusja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 467 -

58169.

Kālab Miķeli
Nabagu sauc?
Lielais ielāps
Muguras vidū.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

1. Kālab ciemiņu
Nabagu sauca?
Liels, mells ielāps
Vispār muguru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58170.

Kuo tys Juoneits
Pi sīnas mīdzās?
Īluops uz mugoras
Kai lelys dzāslyns.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Kuo tei krystamuote
Pi cepļa mīdzās?
Īluops uz mugoras
Kai cepļa dzāslāns.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58171.

Juoneišam, bruoleišam,
Lels īluops mugurā;
Lels īluops mugurā
Kai tys cepļa dzāsloviņš.
365 [Sakstagalas Rz].

58172.

Dumuoju, guoduoju,
Kuo tys Pīters koktā līn;
Lels īluops biksēs bej
Kai opolsi azariņš.
414 [Stirnienes Rz].

58173.

Mans tēvs kā kungs,
Kā mērens muižnieciņš:
Viens kažoka ielāpiņš
Kā Liepājas ezeriņš.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58174.

Sacējuos šys Juonīts,
Bogots beja tāva dāls;
Īluopiņš mugurā
Kuo lelais ezeriņš.
168 [Kalupes D].

58175.

Pasaveri, tu Jezup,
Kas tovāji mugorā:
Īluopiņš mugorā
Kai lelais ezeriņš.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58176.

Šis svātiņš līļejuos
Kai lelois muižinīks:
Īlopiņis mugorā
Kai lelais ezeriņš.
143 [Jāsmuižas D].

58177.

Puisīšam, brālīšam,
Ielāpiņš uz muguras;
Tas nebija ielāpiņš,
Tā bij (NN?) utu kule.
72 [Cesvaines Md].

58178.

Ko, tautieti, tu lieliesi,
Kas jau tevi nepazīst?
Viena liela melna veste,
Tā par vidu pārplīsusi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58179.

Kū tī muni cuoļi (dora),
Vīnā sātā nūguojuš?
Marei drēbes izvelētas,
Vuts pa zemi izbuorstītas.
35 [Baltinavas Abr].

58180.

Kuo tu bīsīs, Pīterīt,
Kas tev ļaunu padarēja?
Klimantina bikses saplāsuse,
Kapčuku sašyvuse.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58181.

Ko tu nāci plika Ģēda
Bagātos lautiņos?
Ne tav cimdu, ne tav zeķu,
Ne tav pūra prievatiņu!
129 [Gudenieku Azp].

58182.

Kur tu nāci, kankaraini,
Jaunu meitu istabā?
Ej uz augšu, lāpi bikses,
Ted nāc meitu istabā!
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

- 468 -

58183.

Kripu krapu, kaimiņ' Mika,
Ar tām koka tupelēm;
Šibi šibi, tautu dēls,
Ar vertiemi zābakiem!
604 [Dažādi iesūtītāji].

58184.

Kungi mani vīru sauc,
Cepurē lūkodam';
Kad noņēmu cepurīt',
Tad nav laba cūkganiņ'.
560 [Rīga ].

58185.

Krystamuot, cecelīt,
Nasanesīs lelumā!
Ka tev daudzi sudabriņa,
Nosoj paša dzeivuodama.
326 [Preiļu D].

58186.

Ku, brālīti, tu dabuji
Spožu pumpu mundierim?
Vai tu turi sulainīt(i),
Kas pumpiņas nopucē?
398 [Skrundas Kld].

58187.

Kur, Anniņ, tu raugies,
Kad uz mani neraugies?
Uz sev' vien raudzījās,
Tai raibā lakatā.
350 [Ropažu Rg].

1. Kur, Annīte, tu raugies,
Kad uz mani neraugies?
Seve vien raudzījās,
Lienētā rotiņā.
203 [Kurmenes B].

58188.

Kur Jurītis bikses lika,
Tur Anniņa lindruciņu;
Jānīts, bikses meklēdamis,
Uzvelk Annas lindruciņu.
129 [Gudenieku Azp].

58189.

Kur muna sveiteņa, kur capureitja?
Kur munys yuzeņis, kur zuobaceņi?
Vacuo žīda kabakā,
Zalta skreinis dybynā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58190.

Kur pameti, tu Jureiti,
Sovu sīv' aiz doru?
Īzavyka acaplī,
Iuzineitis luopeidama.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58191.

Kur, puisīti, tava banda,
Nav ne laba cepurīt'?
Vēl tavā galviņā
Tēva dota cepurīte.
23 [Ārlavas Tl].

58192.

Kur, puisīti, tava lone,
Tev nav lāga cepurīt'?
Kur, meitiņa, tava lone,
Tev nav lāga lakatiņ'?
330 [Puiķules Vlm].

58193.

Kur tā mūsu vedēj' māte,
Ka neredz staigājot?
Vedēj' māte aizkrāsnē
No brunčiem utis lasa.
14 [Alsviķa Vlk].

1. Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Pirtē tup, palāvē,
No biksām utes lasa.
192 [Kosas C].

2. Kur tas mūsu Jāņu tēvs,
Kad neredz staigājot?
Mūsu Jāņu tēvs aizkrāsnē
No kažoka blusas lasa.
184 [Ķēču Rg].

3. "Ko dara mūsu kaimiņ' māte,
Ka neredz staigājot?"
Krūmiņos, krūmiņos
No brunčiem blusas lasa.
383 [Sērenes Jk].

58194.

Kur tā mūsu Jāņu māte,
Kad neredz staigājot?
Pirtē tup, palāvē,
Lāpa vecu kažociņ'.
192 [Kosas C].

58195.

Kur tās mūsu kāzenīcas,
Ka neredz staigājot?
Pūnītē salīdušas,
Lāpa vecus lindraciņus.
236 [Līvānu D].

1. Kur tās mūsu pilsētnieces,
Ka neredz staigājot?
Aizkrāsnē salīdušas,
Lindraciņus lāpīdamas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

- 469 -

58196.

Še bij vadi, še panāksni,
Kur tā pate vedamā?
Vedamāi aizkrāsnēi
Lāpa goda rinduciņ'.
112 [Ezeres Kld].

58197.

Kur tu gāji, āžu bārda,
Ar tām peļu pastalām?
Piecas peles pakaļ skrēja,
Sestā ceļu parādīja.
460 [Valkas Vlk].

58198.

Kuŗas zemes tas putniņš
Ar sarkanu cekuliņu?
Kuŗa brāļa tā māsiņa, -
Sarkans rožu vainadziņš?
398 [Skrundas Kld].

58199.

Ķeiksti, ķeiksti, vērša uoda,
Kuorpnīkam steivejama;
Tuo ķeikstēja jaunas meitas
Zam riņkuota kažuceņa.
44 [Bebrenes Il].

58200.

Laba bija, laba bija
Šī vakara vedamā;
Tik i daudz vien nebija,
Kaņepāja lindraciņis.
560 [Rīga ].

58201.

Lobi byutu poļaciņi,
Jo byut' lobi uzvolciņi;
Prusacini apāduši,
Pūgas vīn pamatuš'.
389 [Silajāņu Rz].

58202.

Lobi byutu panuoksneni,
Kab lobuoki sartuceni;
Peles pūgas apgrauzušas,
Dīgi viņ i karinej.
182 [Kaunatas Rz].

1. Lobi byutu poļaceņi,
Kab jīm lobi saŗtuceņi;
Peles pūgas atādušas,
Dīgi vīn karinēja.
18 [Andrupenes Rz].

58203.

Līdzat, meitas, bēdas ciest,
Puišiem bēdas notikušas:
Suņi bikses noplēsuši,
Rumba vien atlikusi.
605 [Skolas].

58204.

Vašķos bija slinki puiši,
Zirgi biksas saēduši;
Zirgi biksas saēduši,
Pumpas vien ir palikušs.
204 [Kursīšu Kld].

58205.

Mācītāja kučeram
Suņi pogas izēduši;
Mācītāja saimenieki,
Sametiet kopas naudu,
Pērciet pogas kučeram!
378 [Seces Jk].

58206.

Mūsu ciema meitiņām
Viena pate sviesta kleita;
Šuņi sviestu noēduši,
Rīkles vien karājas.
418 [Sunākstes Jk].

58207.

Meitiņai, māsiņai,
Sviesta jaka mugurā;
Kaķis sviestu nolaizīj',
Paliek plika muguriņa.
378 [Seces Jk].

58208.

Lai bagāti, kas bagāti,
Melčam puiši, tie bagāti:
Vīžu buntes karājās
Pašā galda galiņā.
514 [Zentenes Tl].

58209.

Lai (bij) grūti, kam bij grūti,
Grūt jaunām meitiņām:
Šauri brunči, gaŗas kājas,
Nevar lāga patecēt.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58210.

Lai man tika, kas man tika,
Tīk man muižas Miķelīts:
Miķeļam balti svārki,
Sudrabotas svārku pogas.
236 [Līvānu D].

- 470 -

58211.

Lai zaldāti, ko zaldāti,
Bet ko Rīgas jumpraviņas:
Baltām diegu zeķītēmi,
Sarkanām kurpītēm.
141 [Ivandes Kld].

58212.

Leiši leiši mani brāļi
Gaŗajām kabatām:
Ceļai teļu satikuši,
Iebāzuši kabatai.
427 [Tadaiķu Lp].

1. Nīcinieki, bārtinieki
Ar tām lielām kabatām:
Iet pa ceļu, satiek teļu,
Iebāž teļu kabatā.
343 [Rāvas Lp].

2. Rucaunieki mani brāļi
Ar tām gaŗām kabatām;
Iet pa ceļu, satiekas teļu,
Iebāž teļu kabatā.
Paiet mazu gabaliņu,
Nokož teļam kumāsiņu.
282 [Nīcas Lp].

58213.

Bātenieki jēru zagļi,
Ar gaŗāme kabatām;
Man nozaga mellu jēru,
Triju gadu kumeliņ'.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

58214.

Lepnis bija tēva dēls,
Vieni paši goda svārki;
I tiem pašiem goda svārkiem
Piedurknītes noplīsušas.
459 [Valgundes Jg].

1. Lepnajam tēva dēlam
Vieni paši goda svārki;
Tiem pašiem svārciņiem
Nav kņopītes aizkņopēt.
398 [Skrundas Kld].

58215.

Lepni lepni panākstu puiši,
Kad tie lepni uzvestos;
Gan tie pirka Rīgā sprādzes,
Tikpat bikses nokritušas.
192 [Kosas C].

58216.

Lepni jāja tautu dēls
Ar bērīti kumeliņ';
Vēl lepnāk tas izjāja,
Kam bij caunu cepurīte.
47 [Bēnes Jg].

58217.

Lepns bija tautu dēls
Šai dienā staigājot:
Zirņu bunti piekāries
Zvārgulīšu vietiņā.
85 [Dobeles Jg].

1. Lepnis bija tautu dēls
Šai dienā pucējies:
Varžu bunti piekāries
Pulkstentiņa vietiņā.
85 [Dobeles Jg].

58218.

Lepseriene savu meitu
Ķezberē audzināja;
Zari kleitu noplēsuši,
Dzijas vieni karājās.
203 [Kurmenes B].

58219.

Lela, gora Ludzoneica,
Kuopja lozdā rīkstu škeitu;
Lyuza lozda, krita maita,
Pleisa brunči čerksteidami.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58220.

Es sacēju tev, Aļosi,
Nakuop lozdā rīkstu škeit!
Lozda lyuza veikšējuos,
Bikses pleisa pleikšējuos.
465 [Varakļānu Rz].

58221.

Tei Teklīte elkšnī kuopa
Jaunu puišu skateitīs;
Lūza zors, krita Tekle,
Pleisa bruņču švierkstodami.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58222.

Lielā Līze panākstos
Lienētiem lindrakiem;
Pate slinka vērpējiņa,
Lindraciņu audējiņa.
520 [Zvārdes Kld].

58223.

Lielajam vedējam
Zīda svārki mugurā;
Tie nebija zīda svārki,
Tie bij veci ķelderīši.
339 [Raņķu Kld].

- 471 -

58224.

Lilējuos muoseņa,
Boltuos kleituos atbraukusja.
Sēņu kleitas mugurā,
Vaca žyda galstuceņš.
143 [Jāsmuižas D].

58225.

Agateite līlejuos,
Sešas boltas vylnoneitis.
Ka vajadzeja šurpu braukt,
Tynuos žyda lupotuos.
466 [Vārkavas D].

58226.

Līlejuos šis Pīters,
Maļni svuorki mugurā:
Muote eļkšņu pīskablēja,
Pušnuotini nūvuorēja.
389 [Silajāņu Rz].

1. Līlejuos šis Augusts
Malnajūs kuntužūs:
Muote dekšnu pīskablēja,
Pusnuotynu nūvuorēja.
389 [Silajāņu Rz].

2. Tis Augusts līlijuos
Malnajīm lindrakīm:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Puškainīti nūmelnuojuse.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

3. Juoneišam malni svuorki,
Nava labi nūperveiti:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Pušņuotiņu pīpervēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Ludvikam malna sveita
Kai visim bogotim:
Muote pika nūpierkus',
Pusnuotynu apvyrus'.
503 [Višķu D].

5. Klimonami malnumeņi
Kei cytimi palākim:
Muotja zuoļu nūpierkusja,
Pušnuotinu nūvuorēsja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

6. Tys Juziks līlējās,
Buksteņus nosojūt:
Muote elkšņu pīplāsuse,
Nuotinīku nūvuorejse.
358 [Rugāju Abr].

7. Šys Piters līlējās,
Ka jis lels bagaturs:
Muosa kļošu izvuordēja,
Galipeškas sataisēja.
247 [Makašānu Rz].

58227.

Tai līlejuos tys Macuks,
Pīcu bikšu kuojeņā;
Vysu pīcu nūpleisušu,
Kai Rēzeknis Icukam.
35 [Baltinavas Abr].

58228.

Man bij viena veca kaza,
Simtu gadu piecdesmit.
Miķelīti, tu gan zini,
Padod man to asiņtrauki(?).
Āda būs tev kažociņš,
Tauku plēve cepurīte.
605 [Skolas].

58229.

Man noslīka zila kaza
Avotiņa maliņā,
Ciema puiši nodīrāja,
Zilas vestes gribēdami.
355 [Rucavas Lp].

58230.

Man pazuda aitas kuņģis
Pērnajā linājā;
Šogad viņu ieraudzīju
Anniņai galviņā.
270 [Mežotnes B].

58231.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Pērn pazuda teļa desas?
Nu ieraugu šoruden
Kaļķeniecei galviņā.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

58232.

Pērruden man pazud
Ganos vecs kājautiņs;
Šoruden es zīmēj
Īste brāl alsdodziņ.
288 [Nurmuižas Tl].

58233.

Apapā tralala,
Kur mans raibes kaķantiš?
Vageram kabate
Astiņ ven paredze.
445 [Ugāles Vp].

1. Ausā upsapsā,
Kur mans raibais kaķītis?
Astīt' vien paredzēju
Muižkungam kabatā.
9 [Aizputes (Aizputes-Pils) Azp].

- 472 -

58234.

Es raugos, es skatos,
Kur melnais kaķentiņš?
Brūtes māsas kabatā
Asti vien kustināj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58235.

Kur ta nu mans raibais runcis?
Muižas Pēter' kabatā.
Pēteram aizejot,
Astiņ vien tik pazibēj'.
605 [Skolas].

58236.

Bādovos myusu buobis,
Ka kucīte izgaisusja.
Asti vin pasorgovam
Pi Aneitis ozutē.
26 [Asūnes D].

58237.

Aizpērnā gadiņā
Man nokrita sietaviņa,
Nu atradu šovakar
Šito puišu elsiņos.
159 [Jumurdas C].

58238.

Vēl man pazuda, vēl gālas drāna,
Vēl pernaij sienu, vēl laiciņai;
Vēl nezināju, vēl nu ieraugu
Vēl pirmajame, vēl brūgānam.
Vēl ja ar labu, vēl neatdosi,
Vēl pie baznīcas, vēl izganīš'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58239.

Es šķitu brāļam
Lastiņu krāgu:
Mana vecā sietaviņa
Pērnā gadā pazuduse.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58240.

Maņ izgaisa kačalāns
Pašā skūlas laiciņā;
Juoneišam biksītēs
Pa šķērsteli izabuosts.
174 [Kārsavas Ldz].

58241.

Man patyka tys puiseits,
Tuo puisīša capurīte;
Malnas bikses, malni svuorki,
Stundinīks kabatā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58242.

Man māsiņas apprecēj',
Ciema meitas vien neprec.
To tie dara melni spaiņi,
Melni krekli mugurā.
605 [Skolas].

58243.

Mans brālītis, tautu dēlis,
Abi jāja tautiņāsi;
Abiem dzieda lakstīgalas
Zobentiņa galiņā;
Abiem zieda seska astes
Cepurītes galiņā.
282 [Nīcas Lp].

58244.

Mātes austi gaŗi svārki,
Rīgā pirktas kamzolpogas;
Atpogāju gaŗus svārkus,
Lai redz meitas kamzolpogas.
3 [Adulienas Md].

58245.

Meitiņai, māsiņai,
Bumbulaini lindraciņi;
Apakš katra bumbulīša
Kroņa zosis vazājās;
Ik pacēla bumbulīti,
Rīgas pili ieraudzīja.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58246.

Maksinieku cūkganam
Bubuļains alsdodziņš;
Ik uz katru bubulīti
Simtiem utu, simtiem blusu.
102 [Dzirciema Tk].

58247.

Jaunās meitas lielījās:
Smalki aužot audekliņus.
Uz bubuļa uzkāpušas,
Rīgas pili ieraudzīja.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58248.

Meita meita, meiten(īt)e
Nemāk kreklu salāpīt;
Skrien pa salu, prasa puišu,
Lai tie kreklus salāp(īj)a.
605 [Skolas].

58249.

Meitiņām, māsiņām,
Linu kreklis mugurā,
Apakšpusē zirgu deķis,
Tas vēderu brucināja.
548 [Liepāja Lp apr.].

- 473 -

1. Līzītei, māsiņai,
Līdz pusei linu kreklis,
Tālāk nāca zirgu deķis,
Kas vēderu brucināj.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

58250.

Meitiņām, māsiņām,
Ap pleciem linu krekli,
Jau ap okstu lidināja
Strūdzenieku pātadziņa.
198 [Krustpils D].

58251.

Meitiņām, māsiņām,
Bubuļaini lindraciņi;
Labo vilnu atdevušas
Par vēdera braucīšanu.
149 [Jaunpils Tk].

58252.

Saimenieka meitiņām
Nava cimdu, nava zeķu;
Cimdus, zeķes izdalīja
Pa vēdera braucīšanu.
85 [Dobeles Jg].

58253.

Kur, buoleņ, bolti cimdi,
Rudeniņki rūceņuos?
Boltus cymdus i atdeve
Par vādara laitēšonu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58254.

Kur, Ženīt, i bolti cymdi,
Ka palāki rūceņuos?
Bolti cymdi vaceitei
Par ādara lādeišonu.
174 [Kārsavas Ldz].

58255.

Mūs' brālīša līgaviņa
Ar pogām nopogāta:
Priekšā pogas, pakaļā
Kā čigana kumeļam.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58256.

Tei Pauleite, šur īdama,
Pūguos vīn pūguojuos;
Še atroda tuodus puišus,
Kas tuos pūgis izpūguoja.
236 [Līvānu D].

1. Panuoksneicys, šur braukdamys,
Pūguos vini pūguojuos;
Rušenīkūs tuodi puiši,
Kas tuos pūgys izpūguoja.
236 [Līvānu D].

2. Myus' Anīte, šur braukdama,
Pūguos vīn pūguojuos;
Myusu puiši gudri beja,
Vysas pūgas izpūguoja,
Pokolcičus izkratīja.
389 [Silajāņu Rz].

3. Šis bruoleits, šur braukdams,
Pūguos vīn pūguojuos;
Myusu meitas drūšas beja,
Vysas pūgas izpūguoja.
170 [Kapiņu D].

58257.

Es saceju tev, Tekleit,
Šyun pūdzeņu pi pūdzeņa!
Skaparūs i taidi puiši,
Tī pa vīnai izpūguos.
168 [Kalupes D].

58258.

Šei Geļīte, šur braukdama,
Pūguos vīn i pūguojuos;
Kad īguoja pyunītī,
Vysas pūgas izpūguoja.
389 [Silajāņu Rz].

1. Šei Zolīte, šur braukdama,
Vysas pūgas sapūguoja;
Ka ar puišim pyunītī,
Vysas pūgas izpūguoja.
389 [Silajāņu Rz].

58259.

Mūsu puiši lielījās
Lepnus svārkus šūdināt:
Blusu drēbe, utu pogas,
Gnīdas lika oderē.
211 [Ļaudonas Md].

1. Mūsu puiši lielījās
Rīgā svārkus šūdināt:
Svārkiem lika utu pogas,
Vestēm gnīdu oderītes.
211 [Ļaudonas Md].

2. Saimenieka dēliņš bija,
Brūnus svārkus šūdināja:
Svārkiem lika utu pogas,
Vestei gnīdu oderīt'.
241 [Lubānas Md].

3. (Tu), Pēteris, šurp nākdams,
Gana lepni pucējies:
Kamzoļiem gaļas āķi,
Svārkiem utu oderīte.
605 [Skolas].

- 474 -

4. Nu tu, Jānīt, šurp nākdams
Gana daiļi pucējies:
Svārkiem bija gaļas kņopes,
Vestei utu oderīte.
116 [Garozas Jg].

58260.

Mūsu mātes saviem dēliem,
Rīgā rotu šūdināj':
Zīda vestes, utu pogas,
Gnīdu ādu oderīt'.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

58261.

Nāburg' tēvs savu dēlu
Prizierēt prizierēja:
Svārkiem lika utu pogas,
Biksēm gnīdu oderītes.
377 [Sāvienas Md].

58262.

Diezgan taisni mūsu puiši,
Vēl taisnāki siliņā:
Vestēm lika utu pogas,
Svārkiem gnīžu oderītes.
373 [Sarkaņu Md].

58263.

Myusu Ontons līlejuos,
Ka jis lels bagaturs:
Valna uoda mugurā,
Sānaleņa vādarā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Šis Ontons līlejuos,
Bagatura tāva dāls;
Šlomkas kažuks mugorā,
Sānolenes vādarā.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

2. Bruolīšam nabogam
Skaists mēteļs mugurā;
( Skaists mēteļs mugurā,)
Sānaleņis vādarā.
605 [Skolas].

58264.

Līlejuos šys svuoteņis
Kai lelais muižinīks:
Sānaleņa čūksteņā,
Sapleiss bindžaks mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58265.

Podruškenis, rupuceiši,
Joppai mētels mugorā;
Joppai mētels mugorā,
Cysis vini vādarā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Podrukškjaņis, rupuceiši,
Joptvai mēteļs mugorā;
Joptvai mēteļs mugorā,
Vysys(?) viņ vādarā.
605 [Skolas].

58266.

Andrīvam bruoleišam
Joptvai mēteļs mugorāi;
Še pajādja teiras maizes,
Sānaleņas izkratēja.
295 [Ozolmuižas Rz].

58267.

Nikam nav tai gleiši
Kai ir gleiši Pīteram:
Bitvai mindels mugorā,
Vaca veize karmanā.
551 [Ludza Ldz apr.].

58268.

Myusu Brone līlejuos,
Kai jai skaista sukneite.
Ni bej vērts uz sukneites,
Ni uz pošas Broneites.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58269.

Myusu gola svuočeņai
Zalta kūrpis kuojeņā;
Viņa gola svuočeņai
Veižu nosta mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58270.

Myusu gola panuoksnim
Zalta kēdes vīn speidēj';
Viņa gola panuoksnim
Vaci striči koruojuos.
27 [Atašienes Rz].

58271.

Myusejom muoseņom
Suorti rūžu vainadzeņi;
Jyusejim bruoleišim
Dodžu kiuļi ozutē.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

58272.

Luočukeņi līlējas
Boltejūsi rēdiņūs;
Berzīseišu nabadzeņi
Boltejūsi kažukūs.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 475 -

58273.

Junkuram melni svārki
Kā (tā) kurmja muguriņ';
Vagaram, tam pelēki
Kā pelītes vēderiņš.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58274.

Mūsu lielajam brūtgānam
Zīda svārki mugurā;
Zīda svārki mugurā,
Zelta nauda kabatā.
398 [Skrundas Kld].

58275.

Mūs' meitiņas kā puķītes,
Sarkans rožu vaiņadziņš;
Tik vien tām vainas bija,
Cauri viņu lindraciņi.
245 [Lutriņu Kld], 519 [Zūru Vp].

58276.

Mūsu pašu meitiņāmi
Melni krekli mugurāji.
Eita mūsu cūkkūtīji,
Tur tos labi velējat!
261 [Mēdzūlas Md].

58277.

Mūsu meitas kaunējās
Darbos iet pastalām,
Tās apvilka, tās apāva
Peļādiņu zābaciņus;
Visi Rīgas runči vēkša,
Pa Kangaru staigādam'.
378 [Seces Jk].

58278.

Vedējiņi šurp atbraukti
Ar vīzītēm kaunējās;
Tie apmauca kājiņās
Peļu ādas zābaciņus.
24 [Asares Il].

58279.

Mūsu puiši lielījās
Rīgā pirkt vestes drēbi,
Sprīdi meta, orti deva
Par vecām suņu ādām;
Visi Rīgas runči vēkša,
Pa Kangaru staigādami.
337 [Rāmuļu C].

1. Mūs' Jānītis lielījās,
Rīgā pirkta bikšu drēbe;
Sprīdi meta, orti deva
Pa vecāmi teļādām.
248 [Mālpils Rg].

58280.

Myusu Juoneits pa kaļneņu
Uz ezeiša mugureņas;
Daguns ceļās augšuon syuču,
Bikšu storas pa zemeiti.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58281.

Mūs' vecam mācītājam
Govs šepte(?) galviņā;
Govs šepte galviņā,
Robainām maliņām.
93 [Dundagas Vp].

58282.

Nabogi, nabogi
Panuokšņu ļaudis:
Lelajom svādiņom
Pokolu krakly;
Pokolu krakly,
Saplāstys iuzys.
78 [Dagdas D].

58283.

Nākat, ļaudis, skatīties,
Kādi ērmi istabā:
Jaunā māsa vaiņagā,
Vecā māsa cepurē.
605 [Skolas].

58284.

Sen bijām dzirdējuši,
Nu esam ieraudzījuši:
Vecā māsa jaunajai
Ar vaiņagu panākšņos.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58285.

Velētāja nepazina,
Kuŗa sieva, kuŗa meita;
Sievām bija micas galvā,
Meitām rožu vainadziņ'.
605 [Skolas].

1. Izkulnīca nepazina,
Kura sīva, kura muita [meita];
Sīvām bija micas galvā,
Muitām [Meitām] rožu vainadziņ'.
605 [Skolas].

58286.

Nākat, pieci kāzenieki,
Pret man' vienu panākstnieku!
Visus piecus sabāzīšu
Savā ūzu kulītē.
192 [Kosas C].

- 476 -

1. Nākat, piecas kāzenīcas,
Pret man' vienu panāksnieci!
Es jūs piecas sabāzīšu
Savā brunču kulītē.
192 [Kosas C].

2. Nākat, piecas panāksnīcas,
Uz vienas kāznīcas!
Visas piecas sabāzīšu
Savā bruņķu kabatā.
605 [Skolas].

3. Nāciet, visas panāksnieces,
Uz man's vienas kazenīcas!
Es jūs visas iznēsāšu
Savā brunču līkumā.
261 [Mēdzūlas Md].

58287.

Pieci tādi tautu dēli,
Pret man' vienu tautu meitu!
Visus piecus sabāzīšu
Savu brunču kabatā.
85 [Dobeles Jg].

58288.

Ne pašas Anniņas
Šī daiļā rota:
No ciema nesta,
Gar gūžu vilkta.
386 [Sidgundas (Rikteres) Rg].

58289.

Ne jau pašas daiļā rota,
Kad darbiņu nemācēja:
Ciemā tecēj', citiem prasīj',
I pārnesa sētiņā.
375 [Saukas Jk].

58290.

Na tovs, svuotiņ,
Tys gredzentiņš:
Nu cīma nesi,
Suns kuojā kūdja.
143 [Jāsmuižas D].

58291.

Pazymu Matiļdu,
Na sovu kleitu:
Nu cīma nese,
Suns kūdja kuojā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58292.

Neba tie, Anniņa,
Tavi lupatiņi:
Grobiņas žīdiņu
Satapināti.
197 [Krotes Lp].

58293.

Ne tie, Jāniņ,
Tavs paš drēbs:
No ciem cūkgan
Iztapant.
17 [Ances Vp].

58294.

Ne, zēniņi, jūsu bija
Tie baltie elcenīši:
Tos iedeva čigāniece
Par šīs nakts gulēšan'.
418 [Sunākstes Jk].

58295.

Anitei bolti kļoši,
Na jous pošas pierkti beja:
Puiškini jai nūpierkuši
Par naksnines gulējumu.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58296.

Līlejuos šei Zosīte,
Skaistu zeiļu pīpierkuse,
Nasalīlej, visi zyna,
Ka na tovs pierkumiņš:
Tuos Preilīšu dāravuotas
Par naksiņas gulējum'.
389 [Silajāņu Rz].

58297.

Skaista čemme Anteitei,
Na juos pošas pierktu beja:
Kurpenieku Franča pierkta,
Par naksneņas gulējumu;
Par naksneņas gulējumu,
Par mutītes davumiņu.
89 [Dricēnu Rz].

58298.

Ko, puisīti, štātējies,
Tie jau tavi svārki nav:
Tos iedeva jaunas meitas,
Par naksniņas gulējumu;
Par naksniņas gulējumu,
Par mutītes devumiņu.
72 [Cesvaines Md].

58299.

Jānītim brālītim
Spīdēj' zelta gredzentiņš
Kreisajā rociņā,
Mazajā pirkstiņā.
To tam deva tautu meita
Par naksniņas gulējum'.
350 [Ropažu Rg].

- 477 -

58300.

Jānītim zīda šalle
Zem svārkiem glabājam'.
To tam deva tautu meita
Par naksniņas gulējum'.
350 [Ropažu Rg].

58301.

Aņeitei muoseņai
Šolka kleita mogorā.
Kei nabyus šolka kleita,
Bieržu žida duovinuota;
Bieržu žida duovinuota
Par naksniņas gulējumu.
358 [Rugāju Abr].

58302.

Tei Paulīte rūkas staipa,
Ruoda sovus gredzentiņus.
Ti nabeja pošas pierkti,
Tī puišanu īšķiņķāti.
36 [Balvu Abr].

58303.

Šei Verīte rūkas staipa,
Ruoda sovus gredzintiņus;
Cits bej zogts, cits maluots,
Cits nu puišu izmuonīts.
143 [Jāsmuižas D].

58304.

Vaclāvam pūgas speid,
Na juo tuos pūgas bej:
Nu kaimiņa da kaimiņa
Pa vīnai salaseitas.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

1. Pūga speid, pūga speid,
Na sovas pūgas!
Nu kaimeņa da kaimeņa
Pa vīnai salaseitas.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58305.

Juoneišam pūgas speid,
Na tuos tovas pūgas beja!
Par teirumu, par ūt(o)ru,
Nu kaimiņu salasītas.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Jozepam pūgas spīd,
Na tuos sovas pūgas beja:
Par kalneņu, par ūtoru,
Nu kalneņa salasētas.
314 [Pildas Ldz].

58306.

Ontonami pūgas speid,
Na tuos savas pūgas speid:
Kuorsavā i salaseitas,
Ap židīmi staigojūt.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58307.

Nāburdziņu puisēniem
Kroķēts krekls mugurā,
Tā kā mūsu krancīšam
Kroķēt' aste pakaļā.
439 [Trikātas Vlk].

58308.

Nāburg' māte goda sieva,
Godos vien taisījās:
Ne tai bija goda drēbes,
Ne ar goda lindraciņi.
129 [Gudenieku Azp].

58309.

Nāc ārā, tu Jūlīte,
Ko es tevīm pastāstīšu:
Cūkas tavu kleitu vilka
Pār sētsvidu stenēdamas.
605 [Skolas].

58310.

Nākat, meitas, skatīties,
Kādi ērmi sētmalā:
Suņi puiša bikses plēsa,
Aiz apakles turēdam'.
383 [Sērenes Jk].

58311.

Ne tās visas goda meitas,
Kas valkāja vaiņadziņu:
Cita piecu dēlu māte
Vēl valkāja vaiņadziņu.
347 [Rendas Kld].

58312.

Napateik maņ tī puisīši
Malnajom drēbītēm:
Tī ir meli, tī dzāruoji,
Tī meitiņu muonītuoji.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Man pateik tī puisīši
Ar molnim sardukim:
Tī ir zagļi, tī ir meli,
Tī meitiņu muonītuoji.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 478 -

58313.

Maņ tuos mjaitys napateik,
Kurom strupi lyndraceņi:
Tuos dzāruojas, tuos zagleitis,
Tuos puiškiņu muoneituojas.
89 [Dricēnu Rz].

58314.

Pateik maņ tys puiseits
Dzaltonom ūseņom:
Malni svuorki, malnis biksis,
Stundinīki karmanā.
170 [Kapiņu D].

58315.

Napīder, napīder
Tiem svārkiem tis ielāps;
Tiem svārkiem vajadzēj(a)
Sava austa ielāpiņa.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58316.

Nesēdi, Anniņa,
Jānīšam tuvu!
Jānīša svārciņi
Skutuļu pilni.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58317.

Naseņ beja tī laiciņi,
Ka Juonīts gonūs guoja;
Vīna stora nūšļukuse,
Kreisuo puse jyuziņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Naseņ beja tī laiceņi,
Ka Aļuks gonūs guoja;
Vīnas kuojas veizes beja,
Kreisuo puse iuziņom.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Naseņ beja tī gadeņi,
Kad Ignats gonūs guoja;
Obi veizis kreisā kuojī,
Kreisuo puse yuzeņom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Nasjaņ beja tī gadeņi,
Ka Rapeits gonūs guoja;
Obi veizis kairuos kuojs,
Kairuo puse jyuzeņom.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

4. Nasen beja tī gadiņi,
Ka Brigita gonūs guoja;
Obi veizes kreisuos kuojas,
Keiruo puse lyndrakim.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

5. Nasan beja tī gadeni,
Ka Leizeite gonūs guoja;
Vīnā kuojī veiza beja,
Kairuo puse ryndakam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

6. Es redzēju, tu tautīt,
Ka jyus mozs gonūs guoja;
Vīnā kuojā veize beja,
Kreisuo puse iuzenom.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58318.

Nesmejaties, jūs puisīši,
Pa meitiņu skādītēm!
Paši sēd aiz galdiņa,
Cepures kroga pabeņķē.
216 [Lēdurgas Rg].

58319.

No kreklīna es pazinu
Tautu meitas tikumīnu:
Šā tā izmazgāts
Vienā duļķu ūdenī.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58320.

No tālienes es pazinu,
Kuŗš bij Kante, kuŗš Klāviņš:
Kantem bija šķelti svārki,
Klāviņam svilināti.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58321.

Nosalusi tautu meita,
Piecas sakšas mugurā;
Kā bitīte nenosala,
Vēji loka ozoliņu?
604 [Dažādi iesūtītāji].

58322.

Nu kurīnis tu, muoseņ,
Strupu eisu snuotineiti?
Ci vuorpstīte natecēja,
Ci jei pati natikleitja?
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

1. Nu kurīnes tei muosiņa,
Strupu, eisu snuotinīti?
Vai jei beja natiklīte,
Vai vuorpstīte natecēja?
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Nu kurini tī ļauteņi
Ar eisom drābeišom?
Voi lineņi naizauga,
Voi jī poši natikleiši?
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 479 -

3. Kuo tys taids bruolitens
Eisajim kreklenim?
Voi jam lini naauguši,
Voi vuorpsteite natecēja.
326 [Preiļu D].

4. Kam tī bērniņi
Eisujim krakliņim?
Voi liniņi napaauga,
Voi vuorpsteite natecēja.
24 [Asares Il].

58323.

Nepieder zils ar melnu
Bez sarkana dzīpariņa.
Vai tev vien, netiklīte,
Madariņas neziedēja?
48 [Bērzaunes Md].

58324.

No tālienes es redze,
Kur ciere jauns mēts:
Nodripuš lindrag gal,
Sēņ kul mugure.
605 [Skolas].

58325.

No tālienes es pazinu
Ļoti čaklu tēva dēlu:
Neviksēti zābaciņi,
Neviksēts kumeliņš.
49 [Bērzmuižas (Bērzes) Jg].

58326.

Nu Jānīts goda vīrs,
Nu aiz galdiņa sēdētājs;
Cik sen bija, kad redzēju
Ar caurām biksītēm.
99 [Dzelzavas Md].

58327.

Marteņai kopka šyuta,
Na pošai jai beja pierkta:
Puikim pierkta, pošai šyuta,
Desmit stīšku, greizu prīšku.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Zosītei jaka skaista -
Kas jū pierka, kas jū šiva?
Puiši pierka, pate šiva,
Desmit stišku, gludu prīšku.
35 [Baltinavas Abr].

2. Vereitei muoseņai,
Pa mūdei sukņa šyuta:
Desmit stīšku, greizu prīšku,
Greizejuom aprūcēm.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

3. Tai muosenai kopko pierkta,
Kas jai pierka?
Puiši pierka, pati šyva,
Desmit stišku, graizu prīšku.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58328.

Katiņai, māsiņai,
Sari aug mugurā;
Ik rītiņus kreklu vilka,
Sari kreklu noēduši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58329.

Juoneišam, bruoleišam,
Jauna šļipste pīdarē;
Jauna šļipste pīdarēja,
Vacī svuorki napīdar.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58330.

Jēkupome, brālīšam,
Sarkan, cauņu cepurīt';
Visapkārt suņu astes,
Vidū kaķi lukstojas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58331.

Jureišam capureite
Nu deveņu īluopeņu;
Deveitā īluopā
Kuce bārnus izvoduoja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58332.

Jurītim, brālītim,
Piecas zvaigznes cepurē;
Vai tev bija Ventspilē
Piecas brūtes baŗojamas?
339 [Raņķu Kld].

58333.

Medartam samta bikses,
Man pakulu lindraciņi;
čeikstin čeikst samta bikses
Uz pakula lindrakiem.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58334.

Jānīšam, brālīšam,
Nātna bikses kājiņās;
Nātna bikses noplīsušas,
Ar masiņu salāpīts.
413 [Stendes Tl].

- 480 -

58335.

Jānītim, brālītim,
Treji svārki mugurā;
Visi treji nolāpīti
Ar zaļiem ielāpiem.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

58336.

Aņitei, muosiņai,
Triju brunču mugurā;
Kas nu tūs vysu treju,
Vysi treji sapleisuši.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58337.

Juonīšami, bruolīšam,
Zvanens svuorku paleņā(?).
Ko pi meitu lavejuos,
To zvanens i skanejuos.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Alvīneji, muoseņai,
Zvaniņš brunču galiņā.
Cik uz puišim ladējās,
Zvaniņš tyuleņ zvanijās.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

2. Anniņai, muosiņai,
Zvaniņš brunču maliņā.
Kā ar puišiem lavējās,
Tai zvaniņš skanējās.

58338.

Juoneišam zili svuorki,
Obi puses nūpleisušas.
Kauns jam beja cīmā īt,
I meitom ruodeitīs.
465 [Varakļānu Rz].

58339.

Jezupam vīna sveita,
I tei poša nūruduse;
Tū jis vylka uz baznīcu,
Tū ar meitas pyunītī.
466 [Vārkavas D].

58340.

Annai, māsai,
Tapinātas drānas:
Jaunrājienes mēlene,
Gŗavenes sudrabs,
Mauricienes lindruks
Trīs kabatāmi.
40 [Basu (Bases) Azp].

58341.

Juoneišam, bruoleišam,
Pīci jauni kažuceņi;
Kad jis īs ponuoksnūs,
Vysi pīci mugorā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58342.

Dadikami, bruolīšam,
Malnu jāru kažuciņš,
Sazagļuots, salasīts
Pa vīnaji uodiņai.
35 [Baltinavas Abr].

58343.

Muoriņai, muosiņai,
Pus pologa pyuriņā,
Ūtru pusi saplāsuse
Ar Stasīti škyunītī.
168 [Kalupes D].

58344.

Randaram lobys drēbes,
Oktai rydi naudas daudzi;
Lobu sirdi daruodēja,
Ka tys sīnu nyu žāluoja.

58345.

Muoriņai, muosiņai,
To i skaistas mainišneņas,
Šei Vereite napaspēja,
Ar puišim doncuodama.
168 [Kalupes D].

58346.

Antonam stuovys bikses,
Stuovi šuiti zuobociņi;
Jis varēja stuovi lēkt
Dziļas eļnes dybynā.
326 [Preiļu D].

58347.

Jānīti Jānīti,
Nevelc villāna biksas!
Villāna biksās
Nelaime ceļas.
112 [Ezeres Kld].

58348.

Gubanešku jauni puiši,
Vaci peļu zuobaciņi;
Skrīn pelītes peikstādamas,
Zuobaciņi čeikstādami.
143 [Jāsmuižas D].

- 481 -

58349.

Ernastam, brālīšam,
Strups deguns, lielas ausis;
Vēl lielāki brīnumiņi,
Tēva kamži mugurā.
279 [Naukšēnu Vlm].

58350.

Ustubiene goda sieva,
Nava goda krauzulīšu;
Būt' man ziņu atsūtīj'si,
Es būt' jēru nodīrāj'si;
Es būt' jēru nodīrāj'si,
Iedevusi krauzulīšus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58351.

Piebaldzēnu meitiņām,
Zābaciņi nesmērēti;
Pašas smēru apēdušas,
Kārumiņu mielodamas.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

58352.

Geleitai, muoseņai,
Pylni pierksti gredzinteņu;
Pylni pierksti gredzinteņu,
Pylni kuorkli šyupeleišu.
Kas īdevja gredzinteņu,
Tys pakuora šyupeleiti.
365 [Sakstagalas Rz].

58353.

Ultrupienes dārga aube,
Bērzupienes vēl dārgāka;
Tādēļ tai vēl dārgāka,
Ka Rīgā nozagusi.
119 [Gaujienas Vlk].

58354.

Krasnagorkā skaisti puiši,
Koč nu čorta nūdeiruoti;
Bramanūs vēļ skaistuoki,
Kuces šyuti kožuciņi.
143 [Jāsmuižas D].

58355.

Griečelis panākstus
Pierktin pierka:
Trīs pāŗus iedeva
Pierkstaiņas gaŗzeķes.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58356.

Teterniku bagaturi
Boltajūs redeņūs;
Vilkavišu nabadziņi
Malnajūs kažukūs.
358 [Rugāju Abr].

58357.

Romans ora ceļa molā,
Juzas kuora bārza zorā;
Divi židi stabulēja,
Romans cybu grabynuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58358.

Puovuļeņ, zūsu gons,
Atsaguly ežmalī;
( Atsaguly ežmalī,)
Zūsis biksis plyukuoja.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

58359.

Padodiet man guntiņu
Pa lodziņu maltuvē!
Piln' istaba svešu ļaužu
Ar tiem darvas kažokiem.
110 [Ērgļu C].

58360.

Padruškiņom, muoseņom,
Pokul' krakli mugorā;
Lai jī byutu pokul' krakli,
Ka jī bolti izvalāti.
503 [Višķu D].

58361.

Madaleitei, muosenei,
Keišu spuru priškauteņš;
Ka jis byutu keišu spuru,
Ka jis bolts byutu izvalāts.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

58362.

Aneitjai, muoseņai,
Da cičim pokolu krakli;
Nabyutu lela vaina,
Ka jī byutu bolti izvalāti.
503 [Višķu D].

58363.

Pagaid, suņs, dīvjereit,
Es tjev kraklu izmozguošu:
Dorukā mierkšu, palnūs likšu,
Tiergā reitā tjev puordūšu.
606 [Vitebskas guberņa].

58364.

Paldies saku Dieviņam,
Šogad bekas padevušās:
Ir tiem mūsu nāburgpuišiem
Zaļas bekas galviņās.
261 [Mēdzūlas Md].

- 482 -

58365.

Panāksnieku meitiņāmi
Skaliem pīti vēderiņi;
Cik pie puikām dazaspiedās,
Skali vien nograbēja.
46 [Beļavas Md].

58366.

Panaksnīku puisāni
Kai bajari sajuojuši:
Bolti krakli, zaļi lūki, [zaļ' ieloki?]
Augstas cauņu capurītes.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58367.

Panaksnīki līlejās,
Lobuos drēbēs gārbušīs;
Še saguoja Vilkavā,
Maisi vin mugarā.
358 [Rugāju Abr].

58368.

Panāksnieku sievīnām
Baltas zeķes kājīnā;
Vai tad tevi vells iespēra
Manā krēma spannelī?
282 [Nīcas Lp].

58369.

Undupim, bajāram,
Kreima mice galviņā;
Kreima mici iemantojis,
Kreima podu laizīdams.
85 [Dobeles Jg].

58370.

Panāksnieku meitiņām
Ķēves āda mugurā;
Ķēves āda mugurā,
Zirga riba pakausie.
211 [Ļaudonas Md].

58371.

Panāksnieki sabraukuši
Ar tām santa apkaklēm;
Nava mūsu bāliņam
Viena santa gabaliņa.
281 [Neretas Jk].

58372.

Panāksnieku meitiņām
Tādas kleitas mugurā:
Priekšā pogas, sānos šleipas,
Pakaļā vēžu bode.
211 [Ļaudonas Md].

58373.

Parudas, parudas
Grietiņas sagšas;
Caur zemi līdusi
Pie mana brāļa.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58374.

Paskaties, tu Jānīti,
Kas tev gaŗi karājās:
Zīda puški, zelta ķēde,
Tie tev gari karājās.
456 [Vaiņodes (Bātas-Vaiņodes) Lp].

58375.

Paskatīs, tu muosiņ,
Kas zam golda līlījās:
Tam puisānam plotas bikses,
Tuos zam golda līlījās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58376.

Paskaties nu, māsiņa,
Kas tev sēž ieblakām:
Žīdu puika blakām sēž
Ar melnu manteli;
Apakš melnā manteļa
Viena maza dvēselīte.
335 [Puzes Vp].

58377.

Pasaveri, tu Antīt,
Tova algla(?) napuškuota,
Kam turēji tu naudinu,
Kam sudobra nanūpierki.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58378.

Pazaverīt, jūs ļautini,
Kas zam golda kvālojās:
Pīteram bikses dag,
Zilām zaļām zibenām.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58379.

Pasaveri, tu svuoteņi,
Kas tovā sveitiņā:
Kukaineiši bolti, malni,
Vysi gaida tova lobumiņa.
357 [Rudzētu D].

- 483 -

58380.

Pazaklausīs, tu Pīter,
Kas aiz lūga gauži raud:
Madalīte gauži raud,
Gaida savu gredzeniņu.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

58381.

Pavasari tautu dēls
Zābakos vien staigāja;
Atnāks rudens, linu mārki,
Nespēs kaulus pavazāt.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

58382.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Vieni paši goda svārki,
Tie jau paši sadeguši.
149 [Jaunpils Tk].

58383.

Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Nodeg goda priekšautiņš,
Sadeg cauņu cepurīte.
572 [Tukums Tk apr.].

58384.

Līdzat, ļaudis, brīnīties,
Kādi lieli brīnumiņi!
Mūsu goda pavārienes
Skotelīte nosvilusi.
282 [Nīcas Lp].

58385.

Pavārami, nabagami,
Liela skāde notikusi:
Kamēr patsi gaļu vāra,
Tikmēr svārki sadeguši.
248 [Mālpils Rg].

58386.

Puisīšam, brālīšam,
Liela skāde lēkusies:
Vieni paši goda svārki,
Pieguļā sadeguši.
350 [Ropažu Rg].

58387.

Visiem ciema puisīšiem
Liela skāde notikusi:
Visiem bikses sadegušas,
Gali vien palikuši.
506 [Zaļenieku Jg].

58388.

Pazinu Aneiti
Steidzutīs:
Ceplī rūteņi
Kaļtējuse.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58389.

Pills beņķis piesēda
Lindruku vien,
Kur nu sēdēs
Biksainīši?
40 [Basu (Bases) Azp].

58390.

Plikšu plekšu tautu meita
Noplīsušiem lindrakiem;
Ne tā gāja laidarā,
Ne liniņus izravēt.
85 [Dobeles Jg].

58391.

Sajāja panāksnieki,
Nošļuka bikses.
Nezināja bikses siet,
Ne kumeļus kabināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58392.

Saka suņi lēkādami:
Ko tie plunči karājās?
Tauku plēve, jēra kuņģis
Pār pupiem karājās.
222 [Lielplatones Jg].

58393.

Sazamāvu treju brunču,
Gāju tautās ciemoties;
Saka puiši skatīdami:
Kas to čupu kustinās?
195 [Kraukļu Md].

58394.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Teicamo tēva dēlu:
Skuju bikses, skuju svārki,
Gaŗa tāšu cepurīte.
192 [Kosas C].

58395.

Sen dzirdēju, nu redzēju
Daudzinātos puišu dēlus:
Zilas bikses, stulba ķēve,
Noplīsuša cepurīte.
335 [Puzes Vp].

- 484 -

58396.

Pūguota, pūguota
Grītiņai prīška;
Vēl myusu kucei
Vairuok ciču.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Pogāta, pogāta
Anis krustamuote;
Vēl mūsu kucei
Vairāk ir ciču.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

2. Pūgota, pūgota
Zoleitei jaka;
Vēl vairuok, vēl vairuok
Myusu cyukai ciču.
358 [Rugāju Abr].

58397.

Tys Onoprys līlajāsi,
Daudzi pūgu želetkai;
Kačinaji vaira ciču,
Na tav pūgu želetkai.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Tei Marīte līlijuos,
Cik ir pūgu jaciņai;
Vairāk ciču kačenei,
Nakā pūgu jaciņai.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

2. Krystamuotja tai sacjā:
Ir maņ pūgys kryutežā.
Vairuok ciču kačiņai,
Na tjav pūgu kryutežā.
247 [Makašānu Rz].

3. Tai sacīja Juonīts:
Daudz maņ pūgu kamzolā.
Vairuok kuoju myusu kaķam,
Nei tev pūgu kamzolā.
174 [Kārsavas Ldz].

4. Beniteji, muosiņai,
Vairuok pūgu kopkiņai;
Vairuok ciču kačiņai,
Na pūdziņu kopkiņai.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58398.

Primdā primdā jandālīt,
Pikšam raibi kamzolīši;
Ādamam bij samta svārki
Mātes šūta cepurīte;
Andrejam bij līki stilbi,
Velna šūti ķelderīši.
148 [Jaunpiebalgas C].

58399.

Puika puika, dūmi tovi,
Caura tova capureitja!
Tu mjaiteni gon mīlovi,
Mjaitys tevja namīloj.
326 [Preiļu D].

58400.

Puika puika, punduriņ,
Neej meitu pulciņā!
Meitas tavas vecas skrandas
Liks suņam purināt.
93 [Dundagas Vp].

58401.

Puisēniem, brālēniem,
Zaļas vestes mugurā.
Ko līdz jumis zaļas vestes,
Ka jums tukšas kabatiņas?
Šeķat, zēni, naģes paure,
Bāžat vestes kabatā!
355 [Rucavas Lp].

58402.

Tev, Jānīti, melna vesta,
Abas tukšas kabatiņas;
Še mana dūžiņa,
Bāz kabatā!
197 [Krotes Lp].

58403.

Ko, puisīti, lepojies,
Tukša tava kabatiņa;
Tukša tava kabatiņa,
Kā sunīša izlaizīta.
20 [Annenieku (Annasmuižas) Tk].

58404.

Ieviņēje māsiņēje
Zila kleita mugurēje;
Ko līdz tava zila kleita,
Ka tev tukšas kabatiņas?
40 [Basu (Bases) Azp].

58405.

Puisīšami, brālīšami,
Viena bikse noplīsusi.
Otra bikse noplīsusi.
Kā tā bikse neplīsīs,
Jo kājiņas slīpi vilka?
46 [Beļavas Md].

58406.

Puiši meitas lūkojās,
Viena bikse noplīsuse;
Otru biksi suņi plēsa,
Pa krūmiem vazādami.
345 [Remtes Tk].

- 485 -

58407.

Puiši šuva brūnus svārkus,
Muižu meitas gribēdami;
Brūnie svārki noplīsuši,
Ne kalpones nedabūja.
374 [Sātiņu Kld].

58408.

Rāka rāka raibas kules
Ilzeniešu sētmaļos;
Kuŗi velni nu atgāde
Manas māsas istabā?
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58409.

Ec cik skaiški Brigitai
Skaistajuos drēbeitēs;
Duorte, kuce, napaspēja
Ar puišim pyuneitē.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58410.

Eckur bāda, eckur bāda,
Kai tam Anes svuotiņam:
Ūgle yuzuos īkrituse,
Puse storas atdaguse.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

1. Ekur škode nūtykuse,
Kai tam Jureišam:
Ūgle storā īkrituse,
Galopejas izdagušas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58411.

Jānīšam, bāliņam,
Nelaimīte notikusi:
Biksēs ogle iekrituse,
Viena stara nodeguse.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Jānīšam, brālīšam,
Liela škāde notikuse:
Biksēs ogle iekrituse,
Biksēm stora nodegusi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

2. Myusu juonīšam, bruolīšam,
Lela bāda nūtykusja:
Ūgļa jiuzuos apdagušas.
Obi cyskas apdagušas.
591 [Ludzas apr.], 591 [Ludzas apr.].

58412.

Redz kai škaišķi pīdarēja
Šalka būrde Aneitei!
Ka dagāja tierga dīnas,
Pa būdimi būržu zagt.
389 [Silajāņu Rz].

1. Bronitei, muosiņai,
Zeida būrde bizītē,
Kad atguoja tierga dīna,
Pa tiergim būržu zogt.
466 [Vārkavas D].

2. Napīdar, napīdar
Verītei zeiļu eiļa:
Ka atguoja tierga dīna,
Jei pa būdem zeiļu zogt.
143 [Jāsmuižas D].

3. Nn. muoseņai
Šmuki zeilis pīdarēja:
Ka atgāja tierga diena,
Ei pa būdem zeiļu zogtu.
326 [Preiļu D].

4. Zeilūta, zeilūta
Petrulei prīška,
Kad atguoja tierga dīna,
Pa būdim zeilus zogtu.
326 [Preiļu D].

5. Redz kai skaiški Pīteram
Zalta brillis pīdareja!
Kai daguoja tierga dīna,
Pa būdimi briļļu zagt.
604 [Dažādi iesūtītāji].

6. Redz cik škaiški pīdarēja
Anitei bolta kopka!
605 [Skolas].

58413.

Kur cēlās tai meitiņai
Tik dārga rota?
Tupu tupu, rāpu rāpu
Ap kaimiņu linu blāķi.
Ne tad tupu, ne tad rāpu,
Kai tai rota mugurā.
46 [Beļavas Md].

58414.

Kur cēlēs, nazacēlēs
Zentiņai duorgas ķemmes?
Tupu tupu, ruopu ruopu
Ap kaimiņa lynu bluoči.
358 [Rugāju Abr].

58415.

Kur cēlās puisīšiem
Tik šņorotas cepurītes?
Nāk rudens, gaŗas naktis,
No mārkiem linus velk;
No mārkiem linus velk,
No kūtīm jērus zog.
484 [Vestienas Md].

- 486 -

58416.

Gon pīdar i Pīteram
Boltu lynu apakleitja.
Kad pīnuocja rudineits,
Ap muorkimi lynu zogtu.
365 [Sakstagalas Rz].

58417.

Tai līlejās tys Juļuss:
Ir man jāru kažuceņš.
Kai atīt rudiņ' laiks,
Īt ap klāvim jāru zogtu.
314 [Pildas Ldz].

58418.

Tys Kazmers līlejuos,
Kad šūgad daudzi lynu tika,
Kad atguoja rudens laiks,
Ap muorkimi slaistejuos,
Kai štarkins [stārķis?] ļūdzejuos.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58419.

Viņu cīma puiškiņanim
Vysim bolti kažocjaņi.
Atīt rudens, tymšuos nakts,
Īt pa klāvīm jāru zogtu.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58420.

Redz kur vīri, redz kur zirgi,
Redz kur kupli kažociņi!
Nij tur vīru, nij tur zirgu,
Nij tur kuplu kažociņu.
373 [Sarkaņu Md].

58421.

Saiminieku dēliņam
Balti krekli, melni svārki;
( Balti krekli, melni svārki,)
Noplīsušas kamaniņas.
85 [Dobeles Jg].

58422.

Saimeniece bēdājās,
Kur būs ņemt miltu maisu;
Mūs' puišiem platas bikses,
Tie būs labi miltu maisi.
33 [Baižkalna C].

1. Saimenieks bēdājās,
Kur būs ņemti rudzu maisus;
Jānītim bij platas bikses,
Tās bij labas rudzu maisi.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58423.

Saiminīks, saiminīca,
Dzenit kačus aizceplī!
Panuoksnim cauras biksis,
Kab jī škodis nadarīt.
389 [Silajāņu Rz].

1. Saiminīcas, saiminīcas,
Spīdit kači aceplī!
Meikulam ratis jyuzis,
Var jis škodi padarāt.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Kur tuos kuozu saimineicas,
Lai li svīš kači kambarī!
Juzeitei cauras bikses,
Ka jam škode nanūtyktu.
605 [Skolas].

3. Saiminīki, saiminīcas,
Slēdzit kačus kambarī!
Svuotiņami ratas ūzas,
Daudzi škodes pīdarēs!
182 [Kaunatas Rz].

4. Kuo tī muni kači ņaud,
Pa pasūli skraideidami?
Jureišam cauras bikses,
Kab jam škodja nanūtyktu.
35 [Baltinavas Abr].

58424.

Saimenieku meitiņām
Trīs kabatas lindrakos:
Vienā putra, otrā gaļa,
Trešā maizes gabaliņš.
125 [Grenču Tk].

1. Vakars māse
Trīš tūšs sāne:
Viene zup, viene gāļ,
Treše kaul skrabane.
93 [Dundagas Vp].

2. Saimeniek' dēlam trīs kabatas
Gaŗajās biksiņās:
Vienā maize, otrā gaļa,
Trešā ūsu suseklītis.
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

58425.

Tekleitei, muosiņai,
Treis karmani lyndrakā:
Vīnā spīgeļs, ūtrā
grebiņs,
Trešā zuoļu butelīte;
Trešā zuoļu butelīte,
Ar kū byudus riminēt.
389 [Silajāņu Rz].

- 487 -

1. Zolītei, muosiņai,
Treis kuldiņas lyndrakam:
Vīnā spīgels, ūtrā grebins,
Trešā zuoļu butelīte.
389 [Silajāņu Rz].

2. Myusu jaunai Mareitai
Treis karmani sukņeitī:
Vīnā špīgeļs, ūtrā grebiņs,
Trešā žyda buteļeitja.
174 [Kārsavas Ldz].

3. Gelītei, māsiņai,
Trīs kārmani lyndrakim:
Vīnā grebens, ūtrā spiegels,
Trešā zuoļu pudelīte,
Ar kū byudas šmarovuot.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Toņeitei, muosenei,
Treis kārmaņi sukneitē:
Vīņā spīgeļs, ūtrā
grebins,
Trešā zuoļu buteleite,
Ar kū vaigus maļavuot.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

5. Brigitaji, muoseņai,
Treis karmani lyndrakam:
Vīnā beja spīgeleits,
Ūtrā beja grebineits;
Trešajā i karmanā
Byudu zuoļu buteleitja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

6. Geļeitei, muoseņai,
Treis karmani sukņeitē;
Vīnā stuovēj' grebeņeits,
Ūtr(aj)ā spīgeļeits;
Trešajā rumenceņis,
Ar kū būdus rumiņēt.
18 [Andrupenes Rz].

7. Viņa gola panuoksneicom
Treis kuldenis kleitenei:
Vīnā spīgeļs, ūtrā duki,
Trešā zuoļu butelīte,
Ar kū vaigus īsmērēt.
326 [Preiļu D].

8. Broņeitei, muoseņai,
Treis karmani lyndrakūs;
Vīnā spīgels, ūtrā grebins
Trešā pudras cibeņa.
174 [Kārsavas Ldz].

9. Teklētei, muosiņai,
Treis kuldeņas lyndrokā:
Vīnā peipe, ūtrā moks,
Trešā zuoļu butelciņa;
Trešā zuoļu butelciņa,
Ar kū byudus šmaravuot.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58425v10.

Tekleitei, muosenai,
Treis kuldenis lyndraklim:
Vīnā spīčkas, ūtrā tabaks,
Trešā zuoļu butelīte,
Ar ko byudys maļavuot.
326 [Preiļu D].

58425v11.

Monitei, muosiņai,
Treis kuldeņas lyndrakā:
Vīnā peipe, ūtrā moks,
Trešā zuoļu buteleite,
Ar kū byudus šmaravuot,
Myusu puišus kairinuot.
163 [Kalētu Lp].

58425v12.

Anītei, muosenai,
Treis kūļdenis lindrakām:
Vīnā zīpis, ūtrā smāras,
Trešā zuoļu būtalite;
Trešā zuoļu būtalite,
Ar kū vaigus nūkruosuot.
326 [Preiļu D].

58425v13.

Ponaksnīku meitiņom
četros kešas pakaļā:
Vīnā rogs, ūtrā moks,
Trešā zuoļu buteleita,
Caturtā spīgeleits,
Pret kū pynkas sakrateit.
358 [Rugāju Abr].

58426.

Sieva mana Dočka,
Es pats Grunde.
Kādi mani krekli -
Šķeterētas dzijas.
236 [Līvānu D].

58427.

Sieviņ [Zirdziņ] manu muškatiņ,
Tu zin Rīgu, tu Tērbatu;
Veci puiši zilām biksēm,
Ne baznīcas nezināja.
48 [Bērzaunes Md].

58428.

Skaista skaista padruškeņa
Kai tei saulis jumproveņa:
Jai speidjāja zalta zeilis,
Sudobruoti gredzineņi.
18 [Andrupenes Rz].

58429.

Skaista skaista uobeleite,
Mozi skuobi uobuleiš';
Suortim vaigim cīma meita,
Saluopeitu vainadzeņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 488 -

58430.

Skrodeŗzeļļi,
vēveŗzeļļi,
Tie tik tādi puszaglīši:
Nozog mazus lupatiņus,
Uzšuj sevim bruslaciņus.
161 [Kabiles Kld], 605 [Skolas].

58431.

Skuju meži, skuju puse,
Skuju visas ataudziņas;
Skuju visas ataudziņas,
Skuju vīti vaiņadziņi.
Nu atnāca man' māršiņa
Mētru vītu vaiņadziņi.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58432.

Sliņķes sliņķes mūsu meitas,
Salāpītiem lindrakiem;
Tās nosēda zirņu lauku,
Rācenīšus līdumā.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58433.

Smiekla tika, kauna tika,
Meitām drēbes nemazgātas;
Tei, meitiņa, tava vaina,
Kam gulēji ar cūciņu.
143 [Jāsmuižas D].

58434.

Stagaram, vagaram,
Nava pogu kažokam;
Lieciet, puiši, pa grasim,
Pirksim pogas kažokam!
236 [Līvānu D].

58435.

Svuoteņš guoja svuoteņūs,
Lynu krakla gribādams;
Vacū suņi saplyukuoja,
Cyta jauna nadabuoja.
365 [Sakstagalas Rz].

58436.

Svuoteņš brauce svuoteņūs,
Lynu krakla grybādams;
Ni jam lynu, ni pokolu,
Suns vacū saplyukuoja.
182 [Kaunatas Rz].

1. Kuozūs eju, ( kuozūs eju,)
Linu krakla gribādama;
Ni ir linu, ni pokolu,
Suņs vacū splyukuo.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58437.

Svuoteņš braucja svuoteņūs,
Gara krakla gribādams;
Ka tu gribi gara krakla,
Ņam ar vysim pastainim!
89 [Dricēnu Rz].

1. Svātiņš brauca svātuņos,
Gaŗa krekla gribēdams;
Ja tu gribi gaŗa krekla,
Ņem ar visu pieroteni.
89 [Dricēnu Rz].

58438.

Sveši ļaudis, sveši ļaudis,
Dīrājat kumeliņu!
Brūte sēd klētiņā
Basajām kājiņām.
344 [Rembates Rg].

58439.

Šādi veči, tādi veči,
Šito veču napanāk;
Šito veču cepurītes
Dažas speltes izlodāšas.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58440.

Še sanāca šādi tādi,
Viksētiem zābakiem;
Es ar kārkla vīzītēm
čaukstināt čaukstināju.
119 [Gaujienas Vlk].

58441.

Še atbrauca Rīgas puiši
Skrandainām biksiņām;
Kad ieraudzij' suitu meitas,
Visas skrandas nopurēja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58442.

Še sabraucja panuoksneicys
Skuordainim pastaiņim;
Myusu puiši dazadyura,
Skuordi viņ saskanēja.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Ša atbrauce tei Aņeite,
Ar tīm skuorda lyndrakim;
Myusu puiši dasadyure,
Skuordi vīn nūbrakšēja.
247 [Makašānu Rz].

- 489 -

2. Ši atbraucja myus' Juonīts
Suordejom biksītem;
Myusu meitas dasadyura,
Skurdas vin sakloudzēja.
365 [Sakstagalas Rz].

3. Atbrauce tys Jureits
Skuordojuom bikseitēm;
Myusu cyukas dasadyure,
Skuordi vīn sagrabēja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

4. Sabraucja padruškys
Kuodruotim lyndrakim;
Myusu puiši dasadyuŗa,
Kodri viņi satrekškēja.
182 [Kaunatas Rz].

58443.

Šei Zuzona, šur braukdama,
Skuorda kuoŗa prīškauteņ';
Skuordi vīni saskaņāja
Ar puišimi peuneitī.
326 [Preiļu D].

58444.

Še atbraucja tys Juoņeits,
Ar tū eisū biņdzjukeņu;
Atsasāda pi gaļdeņa,
Īraudzēju dziņdzjukeņu.
247 [Makašānu Rz].

58445.

Še atbrauce ezirīši,
Poši lely bagatnīki:
Veižu kules mugurā,
Cytas slūksnes ozutē.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58446.

Še tādi nebija,
Kur tādi radās?
Stūŗaini, ļipaini,
Trīsžuburaini.
94 [Dunikas Lp].

58447.

Še tādu nebija,
Kādas nu sanāca:
Strīpainas, rūtainas,
Lielām ausim.
605 [Skolas].

58448.

Ša taidi atjuoj,
Ša taidu nava:
Poši nuotyni,
Vylnonom drēbem.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58449.

Šē taidi i sabrauce,
Šē taidu i nabeja:
Poši to palāki,
Vylnonom i ausim.
35 [Baltinavas Abr].

58450.

Še atbraucja ponuoksnīši,
Lelu tāvu bagaturi:
Teļu kurpes, cysu briles,
Prauli vin i vādarā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58451.

Šim puisītim cepur' vietā
Tauku plēve galviņā;
Kad izgāja pie zirgiem,
Vārnas taukus noēdušas.
413 [Stendes Tl].

58452.

Šis Juoneitis līlejās,
Ka boguota tāva dāls,
Muosai braucja ponuoksnūs
Saluopītom biksītem.
414 [Stirnienes Rz].

58453.

Šis Juonīts līlījās,
Pats līlais bagaturs:
Zorna jūzas, piušļa krakls,
Barabana capurīte.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58454.

Šis Andrejs i lilējuos,
Kai lilaisi muižinīks.
Zuobaceņi kuojiņuos
Nu tom peļu uodiņom.
389 [Silajāņu Rz].

58455.

Šys svuotiņš līlējuos
Kai lelais muižinīks.
Dīgi vīn koruojās,
Kur vakar luopējuos.
644.

58456.

Atsaver, tu Marīt,
Kas tovā pakaļā;
Tys dzīdeiņš karinej,
Ku vakar luopejīs.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 490 -

58457.

Šitie puiši lielijās,
Rīgā pirkti jauni svārki;
Olektē kvartu deva,
Par vecām kaķādām.
476 [Vecpiebalgas C].

58458.

Šys Pīters, šur braukdams,
Tai vīn i štuotējuos:
Šyva sev stuovu biksis,
Stuovu šyutus zuobaceņus,
Lai varēja pūru brist
Pēc tim citim valnānim.
357 [Rudzētu D].

58459.

Šitie puiši no muguras
Kā tētiņi izskatās:
Tēva svārki mugurā,
Mātes brunči oderē.
242 [Lubejas Md].

58460.

Ko jūs, puiši, lielāties
Ar to savu tikumiņ'?
Tēva svārki mugurā,
Mātes brunči oderē.
592 [Madonas apr.].

58461.

Mūsu puiši lielījās
Gan bagāti tēva dēli:
Viena pate zīda šlipse,
Tā no žīda palienēta.
335 [Puzes Vp].

58462.

Līlejuos šys Ontons,
Pats lelais bagaturs;
Vīna sveita mugorā,
Tei nu žyda nūlaveita.
170 [Kapiņu D].

1. Tai līlejuos šis puiseits:
Bagatura tāva dāls.
Vaca sveita nūlopāta,
Tei nu žeida palīneita.
182 [Kaunatas Rz].

2. Šis Ontons līlejuos,
Bagatyra tāva dāls;
Vīna malna sveitinīte,
Tei nu Judkas pažičīta.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

3. Kū tu lygu līlejīs,
Vai es tevi nazinuoju?
Malna sveita mugorā,
Tei nu žida pazicēta.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

58463.

Jaunajam bruolīšam
Vīna sveita mugorā;
Vīna sveita mugorā,
Tei nu žīda nūlaupīta.
170 [Kapiņu D].

58464.

Ko jūs, meitas, lielaities,
Es jau jūsu godu zinu:
Vieni paši porķa brunči,
Tie ar žīdu parādā.
242 [Lubejas Md].

1. Stanislavis līlejas,
Ka bagota tāva dāls;
Vīnas pašas parča bikses,
Tās pi Zamkas paradā.
236 [Līvānu D].

2. Štātejuos šis Viktors,
Na ar sovu štātējuos:
Vīnas beja samta bikses,
Tuos nu Reigas paruodā.
466 [Vārkavas D].

3. Šis Joneits līlejuos,
Tik lels mantinīks:
Vīnis patis samta bikses,
Tuos Reigā porodā.
168 [Kalupes D].

58465.

Tys Jezups lilejuos,
Ka jis lels bagatnīks;
Biksis kuojā, tuos na poša,
Tuos nu sābra daravuotas.
89 [Dricēnu Rz].

58466.

Tys Juonīts leļejos,
Ka jam ira malnas bikses;
Tuos nabeja tovas bikses,
Tuos beji veco Meiškas bikses.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58467.

Vieni paši goda svārki
Saimenieku dēliņam,
Ir tie paši palienēti
No kaimiņu puisīšiem.
552 [Madona Md apr.].

- 491 -

58468.

Skaistas drēbes Moriņai,
Na jās pošas skaistas beja:
Jei dzeivova gorodā,
Žeids īdeva porodā.
168 [Kalupes D].

1. Līlejuos Aglyuneiši,
Lobom drēbem sabraukuš':
Jyus kolpojit Vyšku žeidim,
Žeidi devja porodā.
143 [Jāsmuižas D].

2. Lilejuosi Dervonīši,
Lobuos drēbēs sagērbušīs;
Jī kolpuoja vysim židim,
Židi devja poruodā.
62 [Brigu (Janopoles) Ldz].

58469.

Tai sacēja tei Muoreņa,
Ka jei dzeivoj gorodā;
Lai jei dzeivoj gorodā,
Brunčus jāmja porodā.
174 [Kārsavas Ldz].

58470.

Šitie puiši lielījās,
(Ka) bagāti tēva dēli;
Vieni paši melni svārki,
(I) tie paši noplīsuši,
Uz meitām staigājot.
192 [Kosas C].

58471.

Tys Puovuls lilejuos,
Ka jis lels bagaturs;
Vīna poša bikšu stora,
Tei da zemes nūpleisuse.
247 [Makašānu Rz].

58472.

Tys Juoneitis līlējās,
Ka jam ir duorgas drēbes;
Vīna poša sierma sveita,
Tei da zemes rospleisuse.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58473.

Jaunas meitas lielijās
Ar saviem lindrakiem:
Vieni paši parķa brunči,
Tie pie dirsas pielipuši.
605 [Skolas].

58474.

Staltajam Jāņu puišam
Vienas pašas brūnas bikses,
I tās pašas noplīsušas,
Ap meitām lokoties.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

58475.

Tam pašam brammaņam
Vien svārk mugre,
Tas tos pašs nodance,
Gar mētam lēkdams.
372 [Sarkanmuižas Vp].

58476.

Kārlīšam, brālīšam,
Bikšu priekša nodilusi;
Bikšu priekša nodilusi,
Uz meitām velkoties.
319 [Plāteres Rg].

58477.

Šei Katrīte līlejās,
Nāsūt vilka redzējus';
Muote vilku nūsytuse,
Kažukam apakli izlykuse(?).
414 [Stirnienes Rz].

58478.

Šei Muoreņa, šur braukdama,
Prišeitīs prišējās:
Vīnu zeili prīškā sēja,
Ūtru sēja pakalī.
18 [Andrupenes Rz].

58479.

Šim puisīšam, Laurīšam,
Kuiļādiņas zābaciņi,
Ne tie klaudz, ne tie čīkst,
Tie ir labi meitās iet.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

58480.

Šmirgā smērgā pedelieši
Ar tām peļu pastalām!
109 [Ērķemes Vlk].

58481.

Šogad meitas kamašās,
Baltās diegu zeķitēs;
Līdz citam rudeņam
Staigās - nagi nosaluši.
119 [Gaujienas Vlk].

58482.

Šviku švaks panāksnieki
Pa krūmiem sienu plāv';
Īss krekliņš, bez biksām,
Odi ciskas lupināja.
211 [Ļaudonas Md].

- 492 -

58483.

Talcenieki talkā brauca,
Talka drēbes mugurā;
Krija svārki, lūka bikses,
Trīs pumpuru cepurīt'.
476 [Vecpiebalgas C].

58484.

Tas puisītis lielījās,
Bagātīgs tēva dēls:
Vasariņas vidiņā
Kails tecēja druviņā.
358 [Rugāju Abr].

58485.

Tas Jānītis lielījās,
Bagātais saiminieks;
Visi tavi rudzi mieži
Vienā bikšu kabatā.
291 [Orgresgala Rg].

58486.

Tys Pīters līlējuos,
Jauni svuorki mugorā;
Kaidi tī tev jauni svuorki,
Īluops pošā mugorā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58487.

Tys Pīters līlijuos:
Lobas drēbes sataisēju,
Zornu jyuzas, pyušļa krakls,
Meizaļnīka capurīte.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58488.

Tys Pīters līlējuos,
Ka jam šmukas bikseites;
Klimanceņa tuos sašyva
Vacim buobu pastainim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Tys Pīters līlējuos,
Ka jam smukas yuzeņas;
Stepceite tuos pašyvuse
Nu vacīm buobu pastaiņim.
174 [Kārsavas Ldz].

2. Tys Pīters līlejuos,
Ka jam smukas jyuteņas;
Stepeite tuos šosyvuse
Nu vacimi postolim.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

3. Pīterami plotas bikses,
Kas tuos plotas izšivis?
Leigaviņa, šivējiņa,
Tei tuos plotas izšivuse.
414 [Stirnienes Rz].

4. Izidoram plotas bikses,
Kas juos plotas plotynova?
Kozupūs ir taida Ana,
Tei jam bikses izpūgova.
143 [Jāsmuižas D].

58489.

Tas tautietis lielijās,
Ka tam dārgi pulksteniņi,
Vīžu auklas, mazgu gali
Pāri ceļiem karājās.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Tas Antiņš lielijās,
Ka jam zelta stundinieks,
Vīžu auklas, megli galos,
Pāri ceļiem tilikāja.
89 [Dricēnu Rz].

2. Tys Pīters līlējās:
Ir man zalta stundinīks,
Veižu auklys, mozgi golā,
Tī ap celim kratējuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

3. Tys Kazmirs līlējās,
Ka jam duorgi stundinīki.
Veižu auklas, mozgi golā,
Tī jam duorgi stundinīki.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

4. Līlevos tys Joneits,
Ka jam duorgi stundinīki.
Vacuo veize, garuom aukluom,
Tei da zemes korinej.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58490.

Odumiņš līlejuos,
Šam ir zalta stundiniks.
Veižu auklom, daudzi mozgu,
Tuos par celu karinej.
89 [Dricēnu Rz].

58491.

Tys bryugons liļējās
Ar tīm zalta stundinīkim:
Veizis auklys sasaisteitys,
Ap pus celim tirlikoj.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58492.

Tys Juoneits līlejās:
Ir man zalta stundinīks.
Vaca veize karmanā
Auklas vīn karinej.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 493 -

1. Tys Juonīts i līlējuos,
Ka šam zalta stundinīks.
Vacuo veize ozutēji
Auklas vīn i karinej.
35 [Baltinavas Abr].

2. Tovs buoleņis lēlejās,
Ka jam zalta pulksteneits.
Vaca veize karmanā
Auklis viņ kariņēja.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

3. Tys ponuoksnis līlējās,
Ir maņ duorgi stuņdiniki.
Vaca veize kārmanā
Auklas viņ lecinēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

4. Tys Juoneits līlejuos,
Ka jam duorgi stundinīki.
Vacuo veize kabatā
Kērves vīn karinej.
247 [Makašānu Rz].

5. Tys Mataušs līļājās:
Ir man zalta stundinīks.
Veizja ai ūsom karmanā
Auklys vin karinej.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58493.

Tys Pīters līlejuos,
Ka jam zalta stundinīki.
Šaidas taidas veižu auklas
Pa kryutežu pīstaipītas.
247 [Makašānu Rz].

58494.

Tys Juonīts pazateica,
Ka jam zalta stundenīks.
Solmu ceps par vādaru,
Vacuo veize kārmanā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Kristatāvs pasateica,
Ka jam zalta stundinīks.
Solmu kēde por vādaru,
Vacuo veize kabatā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

2. Nazalilīls, tu meitiņa,
Ka tev zalta stundinīks!
Solmu cep' par vādaru,
Vaca veize kārmanā.
472 [Vecgulbenes Md].

58495.

Tautu dēls lielījās,
Ka tam zelta pulkstenīts.
Tas nebija pulkstenīts,
Tā bij raiba bikšu poga.
241 [Lubānas Md].

58496.

Stanislavs līlējuos:
Symtu rubļu stundinīks.
Tur nabeja stundinīks,
Rutka škēļa kuldiņā.
466 [Vārkavas D].

58497.

Lilejuos šis puiseits:
Symtu rubļu stundinīks.
Atsagrīž rutku škēli,
Īsobuož kuldeņā.
143 [Jāsmuižas D].

58498.

Līlejuosi šis Puovuls,
Ka šam zalta stundinīks.
Cisu cepka par vādaru,
Rutka škēle kuldeņu [kuldeņā].
326 [Preiļu D].

58499.

Tu, Verīt, līlējīs,
Ka tev zalta stundinīks.
Rutka škēle kabatā,
Teļa zornas apkaklē,
Tys ir tovs stundinīks.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58500.

Līlejuos šys Vinceitja,
Šim (ir) labi stundinīki.
Kuorški vin karojās,
Rutki šķāļa kuldiaļā.
143 [Jāsmuižas D].

58501.

Šis Grigors līlejuos,
Ka šam zalta stundinīks.
Rutka škēle karmonā
Suna zornas važeņā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

58502.

Tys Juonīts lilejuos,
Ka jam zalta stundinīks.
Tys nabeja stundinīks,
Vaca suna guocinīks.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 494 -

58503.

Tys Gabruss līlējuos:
Ir man zalta stundinīki.
Silču čokas karmanā,
Tys dūmuoja stundinīki.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58504.

Tys Juoneits līlējās,
Ka jam zalta stundinīks.
Kas tys valns par stundinīku,
Ka juo cytim naruodēja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58505.

Tys Ontons līlējuos,
Ka šam duorgi stundinīki.
Stundinīks stuovēja kapeiku(?),
Pats kapeikys nastuovēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58506.

Miķeļami, bruoleišami,
Suns atruovja stundinīku.
Liksim, buobys, pa grošami,
Pierksim jaunu stundinīku!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Juoneišam, nabogam,
čorts izruove stundinīku.
Licit, buobys, pa grošam,
Piercit jaunus stundinīkus!
365 [Sakstagalas Rz].

2. Jurīšam, bruolīšam,
Suns atruovja stundiniku.
Licit, puiši, pa grošam,
Piercit jaunu stundiniku!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

58507.

Tys Juoneits sovu skustu
Rūkā vīn i vuočinuo;
Maņ skaistuoka sītaveņa,
As ļaudim naruodēju.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Juoneits sovu nūslauceni
Rūkā vīn i vācynuoja;
Maņ lobuoka sītaviņa,
Es i ļaudim naruodēju.
182 [Kaunatas Rz].

2. Tei Madaļa mutis autu
Rūkā viņ i vācynuo;
Maņ skaistuoka sītoveņa,
Es laudimi naruodēju.
174 [Kārsavas Ldz].

3. Tys Juoneits nezdauciņu
Rūkā vīn vācinuoja;
Man lobuoki kuojas auti,
To es ļaudim naruodeju.
576 [Varakļāni Rz apr.].

58508.

Tys Ontons muti slauka,
Ruoda sovu mutis autu;
Maņ teiruoks kuojis auts,
As ļaudimi naruodēju.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Tys Mārteņš muti slauka,
Ruoda sovu mutes autu;
Man teiruoka siteneite,
I es tev naruodēju.
358 [Rugāju Abr].

58509.

Šī Antuse sav' šņūcīti
Rūkā vīni vāčināj';
Tis nabija pošas pirkts,
No puišķiņa dāravuots.
559 [Rēzekne Rz apr.].

58510.

Tys Ontons rūku staipa,
Ruoda sovu gredzineņu;
Kab tu tai i nūzagrīztu,
Kei tys tovs gredzineņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

58511.

Tautīt, tavu drūsu pruotu,
Tik boguotu nycynuot;
Skaņ zeil(īt)es man maļūt,
Gredzintiņi velejūt.
503 [Višķu D].

58512.

Tautu dēls lielijās
Villainiem kamzoļiem,
Piecas sirmas kazas spalvas
Tautu dēla goda drēbes.
224 [Lielvārdes Rg].

58513.

Tautu dēls lielījās,
Treji svārki kambarī;
Kad aizgāju, tad redzēju,
Skrandainīšus mugurā.
85 [Dobeles Jg].

58514.

Nāburgpuiši lielījās,
Trejas bikses mugurā;
Es aizgāju, es redzēju
Vienas pašas parķa bikses;
Vienas pašas parķa bikses,
Tās no žīda parādā.
301 [Palsmaņa Vlk].

- 495 -

58515.

Tauren's meitas lielījās,
Braukšot Rīgā kleitas pirkt.
Es aizgāju, es redzēju:
Vienai īsi, otrai gaŗi,
Tai trešaji zirga ādas.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

58516.

Mūsu meitas lielījās,
Smalk' aužot audekliņu;
Es aizgāju, es atradu,
Maša brunči mugurā.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

58517.

Mūsu meitas lielījās,
Tīrā zīdā staigājot;
Aizgājām, tad atradām
Bez brunčiem pagultē.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

58518.

Jauni puiši lielījās,
Guļot zīda palagos;
Es aizgāju, es redzēju
Žurku ādu deķītie.
241 [Lubānas Md].

58519.

Tautu dēls lielījās,
Ka tam cauņu cepurīte;
Mūsu ciema nabadziņš
Atdev's savu jērenīcu.
241 [Lubānas Md].

58520.

Tautu dēls lielījās:
Smalki krekli mugurā.
Mūsu ciema meitiņām
Vēl smalkāki pelnu maisi.
241 [Lubānas Md].

58521.

Tautu meita lielījās,
Zīdiem kreklu tamborēt.
Es redzēju baznīcā
Teļa ādu mugurā.
72 [Cesvaines Md].

58522.

Tautu meita lielījās:
Pieci podi smalku linu;
Kur tev bija pieci podi?
Līdz pupiem linu kreklis;
Līdz pupiem linu kreklis,
Apakšā maisa drāna.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Tautu meita lielījāse:
Pieci podi lini auga;
Ko vērts tavi pieci podi?
Lidz pupime linu kreklus.
129 [Gudenieku Azp].

58523.

Taut meit lielijes:
Es samt vien valke.
Atnāc ciemiņ -
Atšķērpain lindraciņ.
93 [Dundagas Vp].

58524.

Tai daudzynoj tū Margitu
Kvarbatkeņu sitējeņi;
Uz tuo poša šņukureiša
Vaca teikla gabaleņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Tai slavynoj tū Juoneiti
Bogotū i tāva dālu;
Uz tuo paša šnukureiša
Vacuo teikla gabaleņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

58525.

Tā tā īstā brūtes māsa,
Ar tām kuiļa nadzenēm;
Ar tām kuiļa nadzenēm,
Kašķainām lūpiņām.
85 [Dobeles Jg].

58526.

Tā Mīlīte priecājās,
Ruļļa mice galviņā.
Nepriecājies, tu Mīlīte,
Rullēs tavu vēderiņu!
193 [Krapas Rg].

58527.

Tuo gola svuočiņai,
Keišu spuru prīškautiņš;
Lai jis byutu keišu spuru,
Ka jis byutu izvalāts.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

1. Muosenai, švācinai(?),
Keišu spuru prīkšauteņš;
Lai jis jira keišu spuru,
Ka jis balši izmazguots.
143 [Jāsmuižas D].

- 496 -

58528.

Tei Salmīte Leipainīte,
Jei muocēja lēpotīs:
Jei sašiva taidas kleitas,
Pīcas ļipas pakaļā;
Draudzīnēs še īdama,
Sovas ļipas ruodīdama.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

58529.

Te nu tev, bāleliņi,
Treju gadu teicamā:
Vieni plāni lindraciņi,
Tie paši palienēti.
349 [Rites (Susējas-Kroņa) Jk].

58530.

Tev, meitiņa, vācu drēbe,
Tev trūkst vācu valodiņa.
Sēdi kuilim mugurā,
Mācies vācu valodiņu!
605 [Skolas].

1. Anniņai, māsiņai,
Vācu drēbes mugurā;
Vācu drēbes mugurā,
Nemāk vācu valodiņu.
Ej pie manas mellās cūkas,
Mācies vācu valodiņu!
126 [Grobiņas Lp].

58531.

Tev, puisīti, mellas drēbes,
Tukšas tavas kabatiņ's;
Visu naudu tu atdevi
Par meitiņas mīlēšan'.
204 [Kursīšu Kld].

58532.

Tev, puisīti, labas bikses,
Trīsstūŗaina kabatiņa:
Vienā stūrī gani gana,
Otrā stūrī pieguļnieki;
Trešā stūrī trīs kuņiņas
Sav's kucenus audzināja.
70 [Cēres Tl].

58533.

Jānīšam, brālīšam,
Triju stūŗu cepurīte:
Vienā stūrī raibas govis,
Otrā bēri kumeliņi;
Trešajā stūrītī
Zelta maisi paglabāti.
298 [Pabažu Rg].

58534.

Jurītim, brālītim,
Triju stūŗu cepurīte:
No tā viena govis dzēra,
No tā otra kumeliņi;
Tai trešā stūrītē
Kaķe bērnus nomazgāj'.
605 [Skolas].

58535.

Tam svainīšam, tam brālīšam
Triju putnu cepurīte:
Bij sunīšu, bij kaķīšu,
Bij pērnajo kumelīšu;
Suņi rēja, kaķis vēšķa,
Kumeliņi bubināja.
355 [Rucavas Lp].

1. Jānītim, brālītim,
Trīs stūrīšu cepurīte:
No sunīša, no kaķīša,
No pērnā pussuķīša.
197 [Krotes Lp].

2. Saimniekami, bajārami,
Trim stūŗiemi apakšbikses:
Vienas(?) suņa, vienas(?) kaķa,
Vienas(?) raiba siventiņa.
85 [Dobeles Jg].

58536.

Panāksnieku sieviņām
Treju taku kamzolītis:
Pa to vienu blusas līda,
Pa to otru žīdi brauca;
Pa to trešo plato taku
Icis siļķes vizināja.
39 [Bārtas Lp].

58537.

Jānītime, brālītime,
Treji taki pār muguru:
Pa to vienu leiši brauca,
Pa to otru bajāriņi;
Pa to trešo vecas meitas
Pie Jānīša sērstu nāca.
202 [Kurmāles Kld].

58538.

Tās Anniņas skotelīte -
Ceļu ceļi izbraukāti:
Pa to vienu kungi brauca,
Pa to otru stārastiņi.
291 [Orgresgala Rg].

- 497 -

58539.

Vecajam Sīmanim
Trijstūrain cepurit:
Viena stūri malku cirt,
Otra stūri žagariņs,
Trešajami stūriti
Polits darvu dedzinaj.
95 [Duntes Vlm].

58540.

Te atjāja tautu dēls
Triju stūŗu cepurīti:
Tai vienā kucentiņi,
Otrā mazi kaķēniņi;
Tai trešajā stūrītī
Vārna bērnus pataisīja.
398 [Skrundas Kld].

58541.

Saimniekam, bajāram,
Trījstūŗaina cepurīte:
Vienā stūrī sīka nauda,
Otrā cūka, siventiņi;
Trešajā stūrītī
Raiba kaķe kaķēniem.
85 [Dobeles Jg].

58542.

Saimniekam, bajāram,
Trim stūŗiem apakšbikses:
Viena suņa, otra kaķa,
Trešā raiba siventiņa.
85 [Dobeles Jg].

58543.

Es redzēju Jāņu māti
Trīs stūŗainu priekšautiņu:
Tai vienā saule lēca,
Tai otrā notecēja;
Tai trešā stūrītī
Vārna bērnus perināja.
108 [Engures Tk].

58544.

Vakaraine, kakaraine,
Trejs lipas pakaļā:
Vīnu lipu suni rēja,
Ūtru veči plucynuoja;
Trešu lipu aizturēja
Ar kū braukti vokorūs.
389 [Silajāņu Rz].

1. Vakaraine, kakaraine,
Ļipu jaka mugorā;
Citu ļipu suņi rēja,
Citu veči sumynuoja.
465 [Varakļānu Rz].

2. Vakaraiņa, kakaraiņa,
Pīcas lipas pakaļā;
Vīnu suni plucynuoja,
četras dādi sumynuoja.
89 [Dricēnu Rz].

58545.

Tīra tīra tā mājiņa,
Kur meitiņas ilgi guļ:
Cūkas klonu iztīrīja
Ar meitiņu lindrakiem.
241 [Lubānas Md].

58546.

Tīši tīši, tu Jānīti,
Īsus svārkus šūdināji,
Lai varēji meitas ķert
Pa gaŗo vecainīti.
245 [Lutriņu Kld].

58547.

Tie puišeļi man patika,
Bet tās pumpas nepatika;
Kad es viņus nolūkošu,
Es tās pumpas izgriezīšu;
Es tās pumpas izgriezīšu,
Iesviedīšu skaidienā.
282 [Nīcas Lp].

58548.

Skrundenieki man patika,
Bet tās bikses nepatika;
Kad pajemšu skrundenieku,
Likšu citas šūdināt.
467 [Vārmes Kld].

58549.

Tprunda tprunda jandaliņ,
Pikšam raibi kamzoliņ';
Ādumam ir samta svārki,
Mātes šūta cepurīt';
Andrejam bij līki stilbi,
Velna šūti ķelderīš'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58550.

Tpm tprum tprum,
Precinieku sieviņa!
Vīzīte kājā,
Paladziņis mugurā;
Sēnalu karašiņa
Padusē.
282 [Nīcas Lp].

- 498 -

58551.

Trīs dienas Marija
Rīdāt rīdā,
Sudraba mēleni
Meklēdama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58552.

Trīsi gadi bikses zuda
Puisēnam pieguļā,
Nu atrada meitiņai
Viņas jakas oderē.
605 [Skolas].

1. Trīs gadīni bikses zuda
Augustam pieguļā,
Nu atradu Marijai
Marij's jakas oderē.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Trīs gadīni Dāvīšam
Bikses zuda pieguļā,
Nu atrada Grietīnai
Goda krekla apkaklē.
184 [Ķēču Rg].

3. Trīs gadiņi Pēteram
Bikses zuda pieguļā,
Nu atradu bikša skrot'
Kristai krekla apkaklē.
455 [Vainižu Vlm].

58553.

Treis vosorys gonūs guoju,
Vylku pynkys laseidama;
As izaužu Juoneišam
Gūdaimū kuļiceņi.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

58554.

Tu, Ladiki, gūda puiss,
Kur tjav gūda capureitja?
As atrodu savoļoitu,
Pyuneitjāji gulādama.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58555.

Tu, Madīte, goda sieva,
Godos viene taisījiese;
Tik tev bija goda drēbes,
Kā žīdiņa kulītēje.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58556.

Tu, puisīti, putras bārda,
Tukša tava valodiņa;
Tukša tava valodiņa,
Caura tava cepurīte.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

58557.

Tu, Geleiti, nazynuoji,
Kas Juoneišam kuldeņuos:
Pylnas kuldas vutu blusu,
Golvā gneidu capurīte.
357 [Rudzētu D].

58558.

Tu, Ignat, lobs cylvāks,
Meisimjās yuziņom!
Munys plotys, tovys šaurys,
Treis dalderi pīdovam.
605 [Skolas].

1. Tu, Gabrus, lobs cilvāks,
Meisimās bikseitem!
Tovas sauras, munas plotas,
Nu tevim nūdavas.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Krystatāvs, krystatāvs,
Sasamejam biksītēm!
Tev šauruokas, man plotuokas,
Tev byus man juopīdūd.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58559.

Tu puisīti, knēvelīti,
Ko gar mani knakstījies?
Visas tavas skaras dreb,
Ar manīm runājot.
Tev vēl tālu jāskatās,
Manas kurpes jānoslauk'.
413 [Stendes Tl].

58560.

Ubogs dzina padruškinas
Pa garu i syla molu;
Ubogami kulis tric,
Padruškom lupatiņas.
Ubogami pīdarēja,
Padruškomi napīdar.
168 [Kalupes D].

1. Padruškeņas, lupateņas,
Ubag' dzina sileņā;
Ubagam kules tric,
Padruškam lupateņas.
389 [Silajāņu Rz].

2. Ignats ubēdzi
Ap pūru dzonuoja;
Ubēdzei kulis tric,
Ignatam laskuteni(?).
18 [Andrupenes Rz].

- 499 -

58561.

Vai tie visi kungi bija,
Kas nes dārgas cepurītes?
Var ir mani bāleliņi
Nēsāt dārgas cepurītes.
10 [Aizupes Tk].

58562.

Ne tie visi ozoliņi
Robainame lapiņam;
Ne tie visi tēva dēli,
Kam bij cauņa cepurit's.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

58563.

Vai tie visi puiši bija,
Kas nes cauņu cepurit's?
Citi nesa ar godiņu,
Citi godu saminuš';
Citi godu saminuši
Pa kumeļa kājiņām.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

58564.

Ne tu viens puišels biji,
Ne tev vien ir cepurīte;
Daudz puišelu pasaulē,
Daudz ražēnu cepurīšu.
282 [Nīcas Lp].

58565.

Vai, vedekl', tevis dēļ
Madariņas neziedēj?
Pašai virsas vilnainei
Nav sarkanu dzīpariņ'.
110 [Ērgļu C].

58566.

Vakar brālim strāvi svārki,
Strāvi svārki mugurā;
Vēl trīs sprīdi pāri krumšļiem
Pāri šuva skroderīts.
355 [Rucavas Lp].

58567.

Vakaraiņa, šur braukdama,
Šyva pūgis, šyva kņūpis;
Daudz pīāda, daudz pīdzāra,
Lyuza pūgis, tryuka knūpes,
Obi ciči izakuora.
365 [Sakstagalas Rz].

58568.

Var pazeit tū meiteņu,
Kura muotes naklausēja:
Briuna kleita da pusei,
Pazeltīta da zemei.
38 [Barkavas Rz].

58569.

Var pazeit šū Juoneiti
Boguotuo i tāva dālu:
Apsis myzys kulicans,
Tys ar dīgim savuorsteits.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

1. Var pazeit, tautu dāls
Boguotuo tāva dāls:
Apses myzas kuliciņš,
Tys ar lyukim savuorstīts.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

58570.

Var pazeiti tū muosiņu
Boguotuo veira sīvu:
Lobi svuorki mugorā,
Skan naudiņa karmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

1. Var pazeiti šū Aneiti
Bogotū tāva meitu:
Lobi svuorki mugurā,
Skaņ naudeņa karmanā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Līlējās šei muoseņa,
Bagatura tāva meita:
Lobi svuorki mugurā,
Pylni moki karmanā.
182 [Kaunatas Rz].

58571.

Vācietim gaŗas kājas,
Vella šūti zābaciņi;
Krup's vācieti dirsināja,
Pie siksniņas turēdams.
572 [Tukums Tk apr.].

58572.

Vecam tēvam Ādams vārda,
Tam bij kuiļa zābaciņi;
Tas varēja cauri iet
Visiem ērkšķu krūmiņiem.
344 [Rembates Rg].

58573.

Veci veiri, vecas mātes,
Nākat bodes raudzīties!
Še bij caunu cepurītes
Ar bortem izbortētas.
263 [Mēmeles Jk].

58574.

Vedējīna sievīnām
Nav kreklīna mugurā.
Vējā gurni pārsprāguši,
Saulē pupi nodeguši.
39 [Bārtas Lp].

- 500 -

58575.

Vedējiņi, vedējiņi,
Kumeliņus dīrājati!
Mūs' māsiņa basām sēd,
Nei tai kurpju, nei pastalu.
46 [Beļavas Md].

58576.

Vedējiņu meitiņas
Augstu ciela daguniņus;
Zarnu dīgi korajās,
Kur vakari luopijās.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

58577.

Vedējiņu meitiņām
Vaŗa kroņi galviņā;
Panāksnieku meitiņām
Purva kārklu vainadziņš.
198 [Krustpils D].

58578.

Ventinieku meitiņām
Katlavara vaiņaciņi,
Dubeniņu vien vajdzēja,
Izvārīt azaidiņu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

58579.

Vedējiņa tēviņam
Smuka melna mundierīte,
Vakar plēsa melnu ķēvi
Avotiņa lejiņā.
605 [Skolas].

58580.

Velc ārā, tu Ancīt,
Savu zīda šņūkdrāniņu,
Lai mēs viņu apskatām:
Ja būs sieva mīlējusi,
Tad būs baltu mazgājusi.
193 [Krapas Rg].

58581.

Viņa gola svuočiņei
Pūdceliša ļindraciņš;
Pūdcelīša ļindraciņš,
Veižu autu apgērbiņš.
168 [Kalupes D].

58582.

Viņa gola svuočiņei
Lynu zekes kuojiņā;
Myusu gola svuočiņei
Zeida zekes kuojiņā.
168 [Kalupes D].

58583.

Viņa gola bruoli līlejuos,
Kungi vīn sabraukuši:
Garajim peisokim,
Strupajim bindžakim.
143 [Jāsmuižas D].

58584.

Viņa gola vysa družba
Myus' Bronīša nastuovēja:
Bronīšami zyli svuorki,
Kroma kurpes kuojiņā.
414 [Stirnienes Rz].

58585.

Visiem lintes gar cepuri,
Andrejam vien navaid.
Gul' pie kādas žīda meitas,
Dabūs' lintes gar cepuri!
200 [Kuldīgas Kld].

58586.

Viena pate mātei meita,
Visa goda gājājiņa;
Strupi, rupi lindraciņi,
Pieci gadi nevelēti.
99 [Dzelzavas Md].

58587.

Viens ar simu zirgu brauca,
Nostrūvēj'šu cepurīt';
Jā tas bija jauns puisītis,
Tas ar savu raugu brauc.
358 [Rugāju Abr].

58588.

Zila melna vedējīša
Kā uguns pagalīte,
Tikai vien atspīdēja
Tajos zīda lakatos.
605 [Skolas].

58589.

Zili melni galvas auti
Šitām ciema meitiņām;
Peļķī bija mazgājušas,
Krāsnī bija žāvējušas.
605 [Skolas].

1. Zinu mellu galvas autu
Šīm ciemīnu meitīnām;
Pelnos bija nomazgāj'šas,
Krāsnī bija žāvējušas.
39 [Bārtas Lp].

- 501 -

58590.

Panāksnieku sieviņām
Mellas drānas galviņā;
Pirtē bija mazgājušas,
Skorstenī žāvējušas.
94 [Dunikas Lp].

58591.

Sāveniešu meitiņām
Zili melni lakatiņ';
Pirtē bij mazgājušas,
Ar pagali velējušas.
211 [Ļaudonas Md].

58592.

Mūsu meitām balti krekli,
Kur tik baltus mazgājušas?
Tupēdamas velējušas
Sivēniņu silītē.
211 [Ļaudonas Md].

58593.

Jaunas meitas, čaklas meitas,
Balti krekli mugurā;
Tupu rāpu mazgāt gāja
Siventiņa silītē.
229 [Liepupes (Perniģeles) Vlm].

58594.

Zinama i radzuma
Tautu meitas lielibiņa:
Vieni poši bruni klaiti,
Tie godami nosājumi.
605 [Skolas].

1. Zinama i radzuma
Tautu meitu lieleibiņa:
Vieni poši parka bruņči,
I tie poši nopleisuši.
605 [Skolas].

58595.

Viens pats ons, viens pats ons,
Viens pats god lindraciš;
Tas plave, tas māje,
Tas pār lauk pārlecams.
605 [Skolas].

58596.

Zynu, zynu, kas tai ira,
Viņa gola Vereitei:
Zeida zekes kuojeņā,
Palnu mice mugurā.
143 [Jāsmuižas D].

58597.

Žydi viņ, žydi viņ
Vereitei ponuoksnūs;
Voi jī židi, voi na židi,
Žydu drēbes mugorā.
247 [Makašānu Rz].

1. Židi viņ i židi viņ
Tai muosaji ponuoksnīki;
Na ji poši židi beja,
Židu drēbes mugorā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

58598.

Tam Onopram ponoksnūs
Kungi vīn sobraukši.
Voi jī kungi, voi na kungi,
Kungu drēbes mugorā.
89 [Dricēnu Rz].

1. Jākubam, bruoleišam,
Kungi vīn vedejūs;
Voi jī kungi, voi na kungi,
Kungu drēbis mugorā.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

58599.

Dēlu māte, dēlu māte,
Tavu mellu kažocīnu!
Izbaidīsi mūs' māsīnu
Sij pirmāja vakarā.
355 [Rucavas Lp].

58600.

Kas tā tāda vedējiņa,
Ne tai zelta, ne sudrab';
Kad es būtu vedējiņa,
Man bij zelta, man sudrab'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

58601.

Aņeitei raiba jaka,
Kur tei jēme, kur najēme?
Es redzēju aizvakar
Raibu suni dīrājot.
236 [Līvānu D].

58602.

Aņeitei, muoseņai,
Beudu goļi krasavuoti;
Ka juobrauc padruškuos,
Navā kopkas prasavuotas.
236 [Līvānu D].

- 502 -

58603.

Precej' mani aiz upītes
Pie bagāta tēva dēla;
Viena kāja postalāi,
Otra kārkla vīzītēi.
241 [Lubānas Md].

58604.

Rati bruņči Verītei,
Vēl ratāki pierotiņ;
Kuŗa spolva izdīguse,
Tij jau cauri izlīduse.
241 [Lubānas Md].

58605.

Šķitu lāci lampājot
Pār lieliem tīrumiem;
Tas lampāja tāva dāls,
Platajāmi ūziņāmi.
241 [Lubānas Md].

Note missing

Table of Contents |View Entire Work