HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Krogus dziesmas un dziesmas par dzērājiem

19872.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Krogā viegla dancošana!
Izdancoju rudzu pūru
Pa vienami graudiņam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

19873.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu:
Ne krogā alutiņa,
Ne naudiņas maciņā.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

19874.

Ai kājiņas, ai kājiņas,
Nu pa ceļu, nu pa ceļu!
Nu dziedāja ciema gaiļi,
Nu ezara gaigaliņas.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

19875.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Nesmejiet dzērējam:
Dzērējam stīvi gurni,
Miglu meta pakaļā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19876.

Ei tu toutu naveiklīt,
Tu jou man's nadebīsi,
Kam tu dzēri kruodziņā
Apiņuotu olutiņu!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

19877.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divas jaunas meitas,
Abas divas krodzenieces.
Vienai bija saldens alus,
Otrai sūrs brandevīns.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divas jaunas meitas,
Abas divas krodzenīces.
Viena deva saldu alu,
Otra sūru brandaviņu.
Dzeŗam, brāļi, maksājam,
Nu jau laiks uz mājām iet.
Pavadiet, jūs māsiņas,
Līdz pirmam kalniņam:
Tur stāv mūsu sirmi zirgi
Rakstītāmi kamanām.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Dūmi kūp, alu dara,
Viņā kalna galiņā.
Tur ir divas jaunas meitas,
Abas divas krodzenieces.
Ne tām nudas ķešā trūka,
Ne krellīšu kakliņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

3. Tam krogam gaŗām gāju,
Šai krogā iekšā iešu;
Šai krogā saldens alus,
Daiļa pate krodzeniece.
Dzeŗat, puiši, maksājat,
Nu ir laiks uz māju iet,
Nu es jūsus pavadīšu
Līdz viņam kalniņam,
Līdz viņam kalniņam,
Līdz smalkiem krūmiņiem.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

19878.

Aiz ko man vāji svārki,
Aiz ko vāja cepurīte?
Tur palika man naudiņa
Kroga galda galiņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 293 -

1. Aiz ko man slikti svārki,
Noplīsuse cepurīte?
Visa mana sīka nauda
Kroga galda galiņā.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

2. Aiz ko man strupi brunči,
Aiz ko šaura villainīte?
Visa mana lona nauda
Par sūro brandaviņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

3. Aiz ko man strupi brunči,
Aiz ko šaurs vainadziņš?
Ik svētdienas, ik svētdienas
Kroga galda galiņā.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

19879.

Aisā brālīti,
Kur cepurīte?
- Palika krogā
Par alus kannu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Eisā brālīti,
Kur cepurīte?
- Palika krogē
Galdiņa galē
Par alu, par medu,
Par brandavīnu.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

19880.

Ak tu šķelmis tēva dēls,
Kas gan tevis nepazīst?
Visi tavi kvieši, rudzi
Krodzenieka kabatā.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

19881.

Alus alus, brandaviņš
Jauna puiša dzērieniņš;
Vecam cirvis, siena dakšas
Un tie sūdu sakumiņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

19882.

Alus alus, brandavīns,
Kad tu stīvs, salts paliktu!
Tu novilki dažam svārkus,
Dažam matus izplūkāji.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Lai tu stīvs, lai tu salts
Tu paliec', brandeviņ!
Dažam svārkus tu novilki,
Dažam bārdu noķaulāji.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

19883.

Apkārt kroga namu gāju,
Apkārt kroga istabiņu.
Es redzēju tautu dēlu,
Bez cepures alu dzēra.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19884.

Bagātie alu dzeŗ,
Kas man dos, nabagam?
Es, nabags, nosadzēru
Ķikuraiņu ūdentiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

19885.

Bārzdiņ mana, jau bārzdiņa
Pa prātam uzaugusi:
Kad uz krogu, tad pa priekšu,
Kad no kroga, uz pakaļas.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19886.

Bej man nauda, bej man nauda,
Bej man seika, bej man rupa;
Seikuo dzēru kruodziņāi,
Rupuo kungam leidzinoju.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19887.

Brandavīna brandavīna,
Elle deg, elle deg!
Ja nebūtu brandavīna,
Sen būt' elle nodegusi.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19888.

Brandavīna dzērājam
Ellē kājas karājās!
- Kas nedzēra brandavīna,
Tie kā utis vazājās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19889.

Būt' manā pagalmā
Brandaviņa ezeriņš,
Es pa vidu peldētos
Kā mazais asarīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 294 -

1. Kad man būtu šai vidū
Alutiņa ezeriņš,
Es pa virsu plīvinātu
Kā mazais asarīts.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19890.

Butelīte gaŗkaklīte,
Dod man saldu brandavīnu!
Ja nedosi brandavīnu,
Sasitīšu butelīti.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19891.

Daiļa daiļa kroga meita,
Uz lieviņa stāvēdama;
Tā novilka dažam svārkus,
Dažam maku izkratīja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19892.

Diezgan ceļu, diezgan ceļu
Tekošam kumeļam;
Diezgan naudas, diezgan naudas
Dzērušam vīriņam.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

19893.

Dižens als, brandaviņš,
Es dižena dzērājiņa;
Nedižens tēva dēls
Stāv manā pakaļā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19894.

Dižens alus, dižens medus,
Es dižena dzērējiņa;
Tikai viena vaina bija:
Nav dižena pircējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19895.

Dižens puisis, daiļa rota,
Iznesīga valodiņa,
Tikai viena vaina bija:
Ilgi dzēra krodziņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

19896.

Diviem krogiem gaŗām gāju,
Trešā gāju alu dzert.
Ai daiļā kroga meita,
Iznes alus divi stopi,
Iznes alus divi stopi,
Trešo sīva brandaviņa!
Kroga meita tā sacīja:
Tas puisītis dzērējiņš.
Ai skaistā kroga meita,
Kuŗš neēd, kuŗš nedzeŗ?
Vējš neēd, vējš nedzeŗ,
Udens miega negulēja.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

19897.

Div' sveciņas jūrā dega
Zeltītos luktuŗos;
Div' puisīši krogā dzēra
Zeltītiem biķeŗiem.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

19898.

Dod, Dieviņ, veselību
Brandaviņa dzērājam;
Lai tam pakas, lai masalas,
Kas nedzēra brandaviņa!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Dievs dod prieku, veselību
Brandaviņa dzērājam;
Kas nedzēra brandaviņa,
Lai to utis nolaipoja!
18 (Kliģenē).

19899.

Dodat mana brandavīna,
Brandavīna es gribēju,
Es bij' tāda mīkstmēlīte,
Brandavīna dzērējiņa.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

19900.

Dodiet man brandavīna,
Man zakuska nevajag,
Man pašai azotē
Divi kviešu kukulīši.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

19901.

Dzērājam, žūpučam
Ellē laba dzīvošana,
Tur dziedāja zelta gaiļi
Sudrabiņa kājiņām.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

19902.

Dzērājam, žūpuļam
Šai saulē laba dzīve;
Tur, viņā saulītē,
Dienu nakti mālus mīs.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 295 -

19903.

Dzērājiņis bēdājās(i),
Kur būs ņemti līgaviņu.
Balta puķe ezerā(i),
Tā dzērāja līgaviņa.
Balta puķe atsacīja:
Labāk ziedu ezerā,
Labāk ziedu ezerā(i),
Ne dzērāja līgaviņa.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

1. Dzērājiņis bēdājās(i),
Kur būs ņemt(i) līgaviņu.
Balta puķe ezerā(i),
Tā dzērāja līgaviņa.
Balta puķe atsacīja:
Labāk gulu ezerā,
Labāk gulu ezerā(i),
Ne dzērāja līgaviņa;
Udens mani viegli nesa,
Dzērājs gauži rūdināja.
269 [Naudītē (Naudītes pag. Jg)].

2. Dzērājiņš bēdājās,
Kur būs ņemti līgaviņu.
Balta puķe ezerā,
Tā dzērāja līgaviņa.
Balta puķe atsacīja:
Labāk ziedu ezerā,
Labāk ziedu ezerā,
Ne dzērāja līgaviņa;
Labāk manas zaļas lapas
Ūdens viļņi plivināja,
Nekā mani balti vaigi
Asarās nobālēja.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

3. Dzērejiš bēdajas,
Kur būs jemtu līgaviņ'.
Balta puķe ezarē,
Tā dzēreja līgaviņ'.
Balta puķe albildeja:
Labak dūņu ezarē,
Labak dūņu ezarēja,
Ne dzēreja līgaviņ'.
Neviens gauži tā neraud,
Kā dzēreja līgaviņ',
Ik vakara nosedlē
Nosvīduš' kumaliņ'.
Visi ļaudis gan pazin'
Dzēre vīra līgaviņ':
Nobāluši vaigu gali,
Asarēnas villanes.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19904.

Dzērējiņis bēdājās,
Kur būs ņemt mīkstu gultu.
Visos krogus sētmaļos
Dzērējam mīksta gulta,
Dubļu deķis apklājam,
Akmentiņis pagalvī.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Krogus žūpa bēdājās,
Kur viņam guļas vieta.
Visas krogus riķmalītes,
Tās dzērāja guļas vieta.
Dubļus klāja paklājam,
Akmentiņu pagalvī.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Lielam kroga dzērājam
Silta guļa žogmalē,
Sniega kupens pagalvī,
Skuju zari apsegam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

19905.

Dzērējiņš lielījās
Visas kājas kazai kalt;
Kad nogāja dzērumiņš,
Nav ne kalta kumeliņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

19906.

Dzērējiņš tēva dēls
Sev pašam sliktu dar':
Apdzeŗ godu, apdzeŗ mantu,
Apdzeŗ daiļu augumiņu.
1253 [Kroņa laicenē].

19907.

Dzērājs dzēra krodziņā,
Kroga galda galiņā;
Ne zin cimdu, ne cepures,
Ne bērīša kumeliņa.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

19908.

Dzērājs puisis melnu muti
Guļ celiņa maliņā.
Dieviņ, dod siltu sauli,
Būs mušām launadziņš!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 296 -

19909.

Dzērējs puisis priecājās,
Mani skaistu ieraudzījs.
Labāk lēcu upītē,
Ne dzērāja rociņā;
Labāk upes raudavīte,
Ne dzērāja līgaviņa.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

19910.

Dzērājs vīrs Dievu lūdza,
Vairāk Dievu kaitināja;
Lūdz ardams, ecēdams,
Tad Dieviņš palīdzēs!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19911.

Dzērājs vīrs droši brauca,
Snaudulīte rupji mala;
Kas no droša braukumiņa,
Kas no rupja malumiņa?
(?).

19912.

Dzērājs vīrs nebēdāja,
Kazu jūdza kamanās.
Kad kaziņa rikšiem skrej,
Tad kamanas ģenģeŗiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

19913.

Dzērājs vīrs nebēdāja,
Kazu jūdze kamanās;
Vilks ar kazu pa kārkliem,
Pats ar ciema meitiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19914.

Dzērājs vīrs nebēdāja
Nevienā vietiņā:
Kur aizgāja, tur dzīvoja,
Kur pakrita, tur gulēja.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19915.

Dzēris biju, kritis biju
No labā kumeliņa;
Bij zemīte, kas saņēma, -
Kas ļaudīm jārunā?
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)], 101 [Rankā (Rankas pag. C)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19916.

Džēris biju, kritis biju
No labaja kumeliņa;
Mana paša nauda bija,
Mans labais kumeliņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19917.

Dzēris biju, kritis biju
No labā kumeliņa;
Paldies saku zemītei,
Kas saņēma augumiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

19918.

Dzēru, dzēru krodziņā
Līdz pašam vakaram;
Laukā manis kumeliņis
Iemauktiņus žvadzināja.
190 [Kuldīā].

19919.

Dzēru, dzēru krodziņā,
Padzēr' savu kumeliņu;
Ka Dieviņa klāt nebūtu,
Padzēr's būtu līgaviņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19920.

Dzēru, dzēru krodziņā,
Paskatos maciņā,
Paskatos maciņā,
Ar [=vai] vēl pulka dālderīšu.
224 [Kabilē (Kld)].

19921.

Dzēru, dzēru krodziņā,
Raugu, raugu maciņā;
Cik paraugu maciņā,
Dalders kala sīku naudu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19922.

Dzērušam vīriņam
Div' prātiņi galviņā:
Viens prātiņš mājā iet,
Otris - teju pārgulēt.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19923.

Dzārus' beju, kritus' beju
Nu tautīša kumel'eņa;
Lobuok mani zeme nese,
Na tautīša kumel'eņš.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

19924.

Dzer, bāliņ, alutiņu
Sešas kannas dieniņā:
Tev ir rudzi, tev ir mieži, -
Kur vēl nauda tīnītē!
389 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 297 -

19925.

Dzer, brālīti, nebēdā,
Ka paliki parādā:
Silā auga kupla priede,
Tā parādus aizmaksāja.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Neraud' gauži, tu māsiņa,
Tu parādus nemaksāsi;
Silā auga kupla priede,
Tā parādu maksātāja.
293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)].

19926.

Dzer, puisīt, dod i man,
Tu bij' miežu arājiņš;
I es dzertu, i tev dotu,
Kaut es art mācējuse.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

19927.

Dzerit olu, boguotī,
Dūdit mani, nabogam,
Dūdit mani, nabogam,
Koč zeil'eites nadzeņā!
4221 [Asūnes pag. D].

19928.

Dz'erit' olu, kam b'ej vaļa,
Man b'ej lela napatopa:
Man juoīt par Daugavu
Parkeuņam lūžu lītu.
422 [Līvānu pag. D].

19929.

Dzeŗat alu, mani puiši,
Lai ēd auzas kumeliņi,
Lai ēd auzas kumeliņi,
Muguriņas sagriezuši!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

19930.

Dzerta nauda krodziņā,
Vai tā visa mana dzerta?
Cita bija mana dzerta,
Cita Rīgas precinieku.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1311 [Apē (Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dzerta nauda krodziņā,
Vai tā mana viena dzerta?
Cita bija mana dzerta,
Cita Rīgas precinieku.
Kuŗa bija mana dzerta,
To es pats aizmaksāju;
Kuŗa Rīgas precinieku,
Lai maksāja, kas gribēja.
121 [Gulbenē (Md)].

19931.

Dzeŗu pilnu, dzeŗu pusi,
Tāpat saka dzērājiņu;
Labāk dzeŗu itin pilnu,
Lai patiesi dzērājiņš.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

19932.

Dziņ dziņ naudiņa
Maciņā!
Kad es iešu krodziņā,
Tad es tevi patērēšu,
Tad es tevi patērēšu
Pa vienami kapeikam.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

19933.

Ekur puikas puisēniņi,
Nekur tādus nedabūs!
Paši dzēra krodziņāi,
Kumeliņi auzas ēda.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

19934.

Ekur vīri, kas dzeŗ alu,
Kungam tiesu nodevuši!
Ko tie dzers, plikadīdas,
Ar kundziņu parādā?
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ekur vīri, kas dzeŗ alu,
Kungam tiesu nomaksājši!
Ko tu dzersi, diedelnieks,
Kungam cāli parādā?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Veci vīri alu dzēra,
Kungam tiesu nodevuši;
Ko tu dzersi, bendeskalps,
Tu ar kungu parādā!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

19935.

Es bij' puika, man bij nauda,
Es varēju lielīties,
Es varēju meitas vilt
No krodziņa uz krodziņu.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

19936.

Es bij' tāda tēva meita,
Brandavīna dzērājīna,
Brandavīna dzērājīna,
Baltas maizes ēdājīna,
Baltas maizes ēdājīna,
Spilvenosi gulētāja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

- 298 -

19937.

Es būt' sen nomiruse,
Kad nebūtu brandaviņa;
Cik gribēju zemē mirt,
Brandaviņš dziedināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Brandaviņš brandaviņ,
Dzīvībiņas devējiņ!
Cik gribēju zemē mirt,
Pazadzēru brandaviņa.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19938.

Es dzērēja, es dzērēja,
Ne es pate nesaliedzu;
Visi mani brāļi dzēra,
Vai es viena nedzērēja?
Es, māsīna, ieviertuse
Iekš dzērēja bālelīna.
Kuŗš puisītis mani grib,
Lai papriekšu brūzi dara.
158 (Nīcā).

1. Es dzērēja, es dzērēja,
Ne es pate neliedzos;
Dzērējš manis tēvs māmiņa,
Kur es viena nedzērēja?
Kur es viena nedzērēja
No dzērējas māmuliņas?
Kuŗš puisītis mani jēma,
Lai papriekšu brūzi taisa.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

199381.

Es dzēru krogā
Līdz gaiļu laikam,
Vīrs man mājās
Pakulas vērpj.
Pāriešu mājā,
Sašķeterēju,
Audīšu vīram
Acainas biksas.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

19939.

Es izaugu māmiņai
Liela alus dzērājiņa,
Kuŗš puisītis mani grib,
Lai papriekšu brūzi taisa,
Lai papriekšu brūzi taisa,
Brūvē saldu alutiņu.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

1. Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai papriekšu brūzi taisa:
Es bij' tāda plānmēlīte,
Brandaviņa dzērājiņa.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19940.

Es izdzēru biķerīti
Itin pilnu salda vīna;
Itin klāt dasēdos
Pie tās meitu māmuliņas.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

19941.

Es izdzēru pilnu pilnu
Abels koka biķerīti.
Reti reti tāda koka,
Reti tāda dzērājiņa.
135 [Smiltenē (Smiltenes pag. Vlk)].

19942.

Es izdzēru simtu mārku,
Kumeļā sēdēdams;
Vēl izdzertu otru simtu,
Kaut pastājis kumeliņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

19943.

Es jums saku, jauni puiši,
Svētdien krogā neejat:
Kuŗu vells padabūja,
Pie matiem plucināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19944.

Es, krogāi ieiedams,
Kroga dziedus izskaitīju;
Seši bija kroga dziedi,
Visi seši skabārdaiņi.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19945.

Es neiešu no šo namu,
Li tā rīta zvaigzne lēks;
Vai naudiņ' man nevaid,
Vai nevar' līdzi dzērt?
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

19946.

Es nezinu, kas man vainas,
Kādēļ meitas man nenāca.
Tādēļ meitas man nenāca,
Ka es liels dzērējiņš.
Simtu mārku es nodzēru,
Kumeļā sēdēdams;
Vēl būt' dzēris otru simtu,
Būt' kumeļš nedancojis. (?)

- 299 -

19947.

Es pazinu to puisīti,
Kas bij kroga dzērājiņš:
Gar zemīti kājas vilka,
Uz acēmi cepurīte.
3031 [Tomē (Tomes pag. Rg)].

1. Ieraudzījis vien, pazinu
Arājiņu dzērējiņu:
Pa zemīti kājas vilka,
Uz aciemi cepurīte.
77 [Gulberē (Liezeres pag. Md)].

19948.

Es pazinu to puisīti,
Kas ik dienas krogā dzeŗ:
Melna seja, platas acis
Kā tam peļu vanagam.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

19949.

Es piedzēris kā vilciņis,
Iebāž' galvu krūmiņā;
Lai tā aste, kur tā aste,
Kad tik galva krūmiņā.
401 [Slokas pagastā Rg (Antiņciemā, Bigauņciemā, Kaugurciemā, Lapmežciemā)], (Bigauņciemā).

1. Es piedzēris kā vilciņš,
Iebāž' galvu krūmiņā,
Lai tie dara ko tie grib
Ar to manu pakaļiņu.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], (Kliģenē).

19950.

Es piedzēris kā vilciņš,
Iekrīt' kārklu krūmiņā;
Jaunas meitas izvilkušas,
Aveniņu domādamas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

19951.

Es piedzēris kā vilciņis,
Iekrīt karklu krūmiņā.
Saka meitas paiedamas:
Vai šādam te gulēt?
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

1. Es piedzēris kā vilciņis,
Ieduŗ' gālu kūlienē;
Gaŗām gāja tautu meitas:
Bij puišam te gulēt?
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

2. Piedzeŗ puika salda alus,
Pakrīt ceļa malīnā.
Iem' garēm, speŗ' ar kāju:
Bij tev, šķelmi, te gulēt,
Bij tev, šķelmi, te gulēt,
Manu sirdi kaitināt?
1191 [Ēveles draudzē].

3. Pidzēr's veirs kai vil'ceņš
Guļ cel'eņa mal'eņā;
Soka lopsa tacādama:
Na veiram ša gul'ēt.
Gul'ēt vylkam, gul'ēt luočam,
Gul'ēt meža skrējējam.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)], 434 [Ludzas un Abrenes apr.].

19952.

Es piedzēris kā vilciņš,
Iekrīt' kārkļu krūmiņā.
Suņi svārkus apēduši,
Pogas vien palikušas;
I to pogu neatstātu,
Ja uz muti negulējs.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19953.

As pīdz'ēr's kai vilc'eņš,
Nadz'ērs muns kum'ēl'eņš;
Svīžu muorku yudinī,
Lai dz'er muns kum'ēl'eņš.
427 [Varakļānu pag. Rz].

19954.

Es piedzēris nogulēju
Pakaļ kroga kaņepēs;
Tur jostiņu man nojoza,
Tur nomāva zābaciņus.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

19955.

Es piedzēris Rīgas alus,
Vāczemnieku brandavīna;
Dodiet man auzu salmus,
Kur kauliņus dusināt!
451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)].

19956.

Es piedzēris vīriņš biju,
Nedzēr's manis kumeliņš;
Kā bij man, dzērušam,
Nedzērušu noturēt?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Dzēris vīrs ceļu iet
Nedzērušu kumeliņu;
Kā nu bij dzērušam
Nedzērušu ievaļāt?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 300 -

19957.

Es tečus tecēju
Krogā dzert,
Aizmetu šķiliņu
Aiz vainadziņa.
216 [Ventspilī].

19958.

Es tev lūdzu, jauns puisīti,
Nedzer daudzi brandaviņa!
Cik gribēj' uz meitām iet,
Iesavilki cūkkūtie,
Apsaķēri sirmu cūku,
Domādams jaunu meitu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Ei puisīti, bendeskalps,
Nedzer daudzi brandaviņa!
Cik gribēj' pie meitām iet,
Iegāj' cūku midzenī;
Cik no miega pamodies,
Tik ar cūku apskavies.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19959.

Es vakar iesadzēru
Vārnas muižas krodziņā,
Šodien zīle apsūdzēja
Kraukļu muižas junkuram.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

19960.

Es var' dzert un dziedāt,
Kamēr zaļa diena ausa;
Prāvi vīri, slaidi zirgi,
Drīzi jūdzes mērījam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19961.

Gadīties gadījās,
Kur puišam nesagada?
Gadās puišam i piedzert,
Nokrist cauņu cepurei.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

19962.

Gaidi, gaidi, krodzeniece,
Nu nak alus dzērējiņi;
Slauki skaidri istabiņu,
Mazgā baltu biķerīti!
190 [Kuldīā].

19963.

Gan pazinu purva bērzu
Vilnainām lapiņām;
Gan pazinu dzērājiņu
Dubļainām kājiņām.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19964.

Gan zināja kumeliņš,
Cik ir jūdzu jūdzenājs(?);
Gan zināja dzērājiņš,
Cik ir krogu ceļmalā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19965.

Gar krodziņu gaŗām jāju,
Iztek daiļa krogus meita,
Iztek daiļa krogus meita,
Satur manu kumeliņu.
Turi, turi, krogus meita,
Es ieiešu krodziņā,
Es ieiešu krodziņā
Salda alus nodzerties.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

19966.

Gaŗām gāju gar krodziņu,
Pie lodziņa raudzījos,
Ko darīja tie puisīši,
Kas krogāi piedzēruši:
Plikas galvas bez cepures,
Pagaldēi valstījās.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

19967.

Gaŗām gāju šito krogu
Uz citiem krodziņiem:
Šitā kroga krodziniece
Nedod alus uz parāda.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Šito krogu gaŗām brauču,
Citā brauču stadalā;
Šitā kroga krodzinīca
Nedod als parādā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

19968.

Gaŗām krogu, gaŗām krogu,
Iekšā ieti nedrīkstēju:
Iekšā bija grezni ļaudis,
Samīs mani kājiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

19969.

Gaŗām krogu pa celiņu
Laidu savu kumeliņu,
Lai nesaka meitu māte
Mani lielu dzērājiņu.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

- 301 -

19970.

Gaŗām krogu, gaŗām krogu,
Iekšā iet(i) nedrīkstēju:
Iekšā dzēra jauni puiši
Vakarēju gājumiņu.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

19971.

Gaŗām krogu pa celiņu
Laižu savu kumeliņu:
Tur dzeŗ mana sievasmāte
Noplīsušu kažociņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

19972.

Gaŗām laižu laižamo
Gar krodziņu kumeliņu;
Paliek man pakaļā
Skaistas meitas lūkojot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

19973.

Gribēties gribējās
Man tā sūra brandavīna;
Vai tādēļ gribējās,
Ka bāliņi laidējiņi?
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

19974.

Irbeit, muoseņ,
V'el'ik lobs dzārojs?
- Voi, muos'eņ mīluo,
Nalobs ir dzārojs.
Ka(b) jis dzārtu,
Ka(b) aizareitu!
432 [Nautrēnu pag. Ldz], 435 [Latgalē].

19975.

Ja Dieviņ, ja Dieviņ,
Krogus ceļa maliņā!
Kad es braucu pie māmiņas,
Krogū bēri dusināju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

19976.

Jauni puiši bandenieki,
Kur tā jūsu bandu nauda?
Kroga galda galiņā
Sūrajā tabakā,
Sūrajā tabakā
Sīvajā brandvīnā.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Jauni puiši bandinieki,
Kur palika jūsu bandas?
Jūsu bandas izkūpēja
Sūrajā tabakā.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19977.

Jauni puiši bandinieki,
Kur tā jūsu bandu nauda?
Bandu nauda saskanēja
Kroga galda galiņā [lādītē].
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

19978.

Jauni puiši krogā dzēra
Vakarēju gājumiņu;
Kumeliņi mietus grauza
Vakarēju sējumiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Jauni puiši krogā dzēre
Vakarēju gājumiņ';
Stallī zviedze sirmi zirgi
Vakarēju slēgumiņ'.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

2. Jauni zēni krogā dzēre
Vakarēju gājumiņu;
Zirgi siles klabinava
Vakarēju devumiņu.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

19979.

Kad nebūtu brandavīna,
Tad nebūtu dzērājiņu;
Kad nebūtu dzērājiņu,
Kas barotu kroga papas?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

19980.

Kādēļ kungi krogus taisa
Liela ceļa maliņā?
Bagātiem alu dzert,
Nabagiem sildīties.
216 [Ventspilī].

1. Kālabad lielikungi
Krogus taisa ceļmalā?
Virsniekam alus dzert,
Zaldātiem sildīties.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19981.

Kādēļ kungi krogu taisa
Liela ceļa maliņā.
Kur ģeķiem ģeķoties,
Gudrajiem raudzīties.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Aiz ko kungi krogu dara
Liela ceļa maliņā?
Kur gudram gudroties,
Kur ģeķam ģeķoties.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 302 -

19982.

Kam, kundziņ, kaldināji
Vaŗa grīdu krodziņā?
Man nebija zelta kurpju
Vaŗa grīdu tricināt.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

19983.

Kopa kopa kuopust'eņi, -
Saim'e raud, ēsti grib.
Saimin'eica, pīdzārus'e,
Guļ nomā pasūl'ē.
422 [Līvānu pag. D].

19984.

Kas dzērāja kājas āva,
Kas nojūdza kumeliņu?
Velns dzērāja kājas āva,
Vilks nojūdza kumeliņu.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

19985.

Kas kait man als nedzert,
Amatnieka līgavai?
Ar kājiņu pabīdīju
Naudas lādi pagultē.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

19986.

Kas kait man als nedzert,
Es kučēŗa līgaviņa?
Kučērs šur, kučērs tur
Pa grašami pelnījās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

19987.

Kas kait ceļa man nebraukt,
Div' bērīši blakām tek;
Kas kait alus man nedzert,
Div' kažoki mugurā!
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

19988.

Kas ļaudīm par to kait,
Ka es liels dzērējiņš?
Pats es naudu nopelnīju,
Pats izdevu krodziņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

19989.

Kas tas tāds siena maiss,
Kas guļ kroga pabeņķī?
Tas nebija siena maiss,
Tas daiļais [lepnais] tautu dēls.
231 [Stendē (Stendes pag. Tl)].

19990.

Kažoks labs, kažoks labs,
Otri labi zābaciņi:
Kažoks labs alu dzert,
Zābaciņi dubļu brist.
408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Edz kur liela lielībiņa
Kažokāi, zābakos:
Kažoks alus dzērājiņš,
Zābaks dubļu bridējiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

2. Kažociņ kažociņ,
Nesmejies zābakam!
Zābaks dubļu bridējiņš,
Kažoks kroga dzērējiņš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19991.

Ko es teicu, tas notika
Lielam kroga dzērājam:
Zirgs aizskrēja meža ceļu,
Zars norāva cepurīti.
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

19992.

Ko līdz puisim brūni svārki,
Kad nav laba tikumiņa,
Kad piedzēris krīt dubļos,
Brammē savu kumeliņu?
224 [Kabilē (Kld)].

19993.

Krodzeniece gudra sieva,
Tā dod alu vez parāda.
Nāks rudenis, paaugs mieži,
Es godīgi aizmaksāšu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19994.

Krodzeniece, man' māsiņa,
Iznes alu uz parāda!
Man naudiņa pakaļ brauca
Ar sudraba vāģišiem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Visus krogus es izdzēru,
Visus ciemus izstaigāju,
Man naudiņa pakaļ brauca
Ar sidraba vāģīšiem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 303 -

19995.

Krodzeniece, nabadzīte,
Zemu vilka vēderiņu;
To tev dara putu kannas,
To tie lieki eiduciņi!
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Kroga meitas, zemkājītes,
Zemu nesa vēderiņu:
To darīja saldens alus,
Jaunu puišu gulēšana.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

2. Zema resna krodziniece
Ar apaļu vēderiņu:
To darīja alus kanna,
Apzeltīta biķerīte.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3. Zema resna krodzenīca
Zemu nesa vēderiņu;
To tev dara alus mucas,
Jaunu puišu sīka nauda.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

4. Zema resna kroga meita
Ar apaļu vēderiņu.
To lai dara lieki malki,
Ceļa vīru kliņģerīši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19996.

Krogā dzēru, lielījos
Ar saviem bāliņiem;
Gaŗām gāja tautu dēlis,
Caur lodziņu raudzījās.
Nāc iekšā, dzeri līdz,
Lai maksā bāleliņi!
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

19997.

Krogā gāju alus dzert,
Ķīļām(?) devu vainadziņu.
Es izdzēru dziedādama,
Varo(?) brālis raudādams.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

19998.

Krogā gāju alus dzert,
Ķīlām liku vainadziņu.
Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai izpirka vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Tīšam gaju krogā dzert,
Ķīlā nešu vainadziņu.
Kas izpirka vainadziņu,
Tas bij mans arājiņš.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19999.

Krogā gāju skatīties,
Ko tie jauni puiši dara:
Dzēra alu, brandavīnu,
Ķīla lika cepurīti.
190 [Kuldīā].

20000.

Kroga meita, kroga meita,
Tec avota lejiņā:
Melni tev stopi, kannas,
Baltas nāca dzērējiņas.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20001.

Kroga meita vietu taisa,
Šķite mani še guļam;
Gul' tu pati, kroga meita,
Man taisīja līgaviņa!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

20002.

Kroga papa, kroga papa,
Dod man čakli alutiņu!
Laukā manis kumeliņis
Trešu reizi nozviedzās;
Sētā jauna līgaviņa
Slauka gaužas asariņas,
Slauka gaužas asariņas,
Gaida mani pārnākot.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

20003.

Kroga papa vella bērns,
Elles liesmu kūrējiņš;
Jau es biju gana dzēris,
Vēl man deva, lai es dzeŗu.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

20004.

Krūga tāvs gauži raud',
Asareņis slauc'eidams:
Slykti lyni, moz naudeņis,
Nadzārts stuov brandīv'eņis.
435 [Latgalē].

20005.

Krogu krogus es izdzēru,
Grāvju grāvjus izviļāju;
Tādu pašu rotu nesu
Kā tie citi tēva dēli.
424 [Barkavas pag. Rz].

1. Krogu krogus es izdzēru,
Tirgu tirgus izlīgoju!
Tādu pašu rotu nešu
Kā tās citas mātes meitas.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 304 -

20006.

Kungi sauce prāvu vīru,
Lievenā [Lievenī] stāvēdami;
Prāvs vīrs alu dzēra,
Izjozies vēderiņu.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

1. Kungi sauc'e gudru v'eiru,
Līvinī stuovādami;
Gudri v'eiri olu dz'ēr'e,
Atjūzuši v'ēd'ariņus.
422 [Līvānu pag. D].

20007.

Kungi, tiesu nespriežat
Dzērušam vīriņam:
Dzērušam vīriņam
Skabardaiņa valodiņa.
206 [Kuldīgas apriņķī].

20008.

Kur, puisīti, tavas bandas?
Nav cepures galviņā.
Ik svētdienas krodziņā,
Miežu kule padusē.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20009.

Kuŗam krogam es piegāju,
Dzēru alus, dzēru medus;
Kas kaitēja man nedzert,
Dravenieka līgavai?
216 [Ventspilī].

20010.

Kuŗu krogu es nezinu,
Kur nedzēru alutiņu?
Kuŗas upes ūdentiņu
Nedzeŗ manis kumeliņis?
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

1. Kuŗu krogu es nezinu,
Kur nedzēru alutiņu?
Kuŗas upes ūdentiņu
Nedzeŗ manis kumeliņš?
Nedzeŗ manis kumeliņis
Neziedotu ūdentiņu.
Metu mārku upītēi,
Lai dzeŗ manis kumeliņš,
Lai dzeŗ manis kumeliņis
Naudu pierktu ūdentiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Kuŗu ceļu es negāju,
Kur naudiņas netērēju?
Kuŗas upes ūdentiņu
Nedzeŗ manis kumeliņš?
Mārku metu upītē,
Lai dzeŗ manis kumeliņš;
Simtu mārku krodziņā,
Lai dzeŗ mana līgaviņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20011.

Loba byutu auzu maize,
Ka na l'ela sānol'eņa;
Lobi byutu jauni puiši,
Ka krūgā nadzāruši.
430 [Malnavā (Kārsavas pag. Ldz)].

20012.

Labāk dzēru krodziņā,
Ne savos brālīšos;
Krogā dzēru, aizmaksāju,
Brāļi gaida atdodam.
224 [Kabilē (Kld)].

20013.

Lāgā, brāļi, netiksim
Ar dzeršanu, dziedāšanu!
Stallī zviedz kumeliņš
Vakarēju ēdumiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Lietā, brāļi, netiksim
Ar dzeršanu, žūpošanu!
Cieti mūsu staļļa durvis
Vakarēju slēdzumiņu,
Iekšā mūsu kumeliņi
Vakarēju ēdumiņu.
1311 [Apē (Vlk)].

20014.

Lāgū, brāļi, netiksim
Ar dzeršanu, dziedāšan',
Ja mēs savu kumelīnu
Gaŗām kroga nelaižam.
1191 [Ēveles draudzē].

20015.

Lai iet kāja kur iedama,
Es par kāju nebēdāju,
Kad tā mana gudra ķēve
Pa celiņu darināja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

20016.

Lai rauj Jupis ko raudams,
Dzērājiņa tas nerauj;
Grāvju grāvjus izbradājs,
Iet sētā dziedādams.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

- 305 -

20017.

Ļaudis mani ģeķi sauca,
Strauju manu kumeliņu.
Alus mani ģeķi dara,
Auzas strauju kumeliņu.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], (Kliģenē).

20018.

Lietiņam nolīstoti,
Velēj' baltu lakatiņu;
Vakarāi uz krodziņu,
To apsēju galviņāi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20019.

Lēnajam, gudrajam
Tuvu auga līgaviņa;
Dzērājam, žūpučam
Simtu jūdzu tautiņās.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20020.

Liniņi, vilniņa
Kaziņu krogā,
Man pašam pakulas,
Pakājas mājās.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

20021.

Lūgšus lūdzu brālīšam,
Lai nedzēra krodziņā:
Es redzēju bajāram
Krogā svārkus novelkam.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nesēd, manu bāleliņ,
Kroga galda galiņā;
Es redzēju dzērājam
Krogā svārkus novelkam.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20022.

Māte māte, pūt uguni,
Meita nāca piedzērusi!
Vai tev kauns, vai tev grēks,
Sav' bērniņu saņemot?
50 [Vecatē (Vecates pag. Vlm)].

20023.

Man ļautiņi dzert nedeva,
Smurgulīti domādami;
Dodiet man pazadzert,
Es noslauku deguniņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20024.

Meitas mani aicināja
Pagrabā alus dzert.
Es meitām atbildēju:
Man nevaid sīkas naudas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

20025.

Meitas mani mīļi lūdze
Vīna dzert pagrabā;
Es meitām atsacīju:
Gan man laika vakarā.
110 [Cēsīs].

20026.

Muižas meitas, jumpraviņas,
Sauce mani alus žūpu.
Kad es biju alus žūpa,
Tu bij' mieļu dzērājiņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

20027.

Misenieki daiļi dzieda
Zaķaraga krodziņā;
Melnas ogles vezumā,
Balta nauda maciņā.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

20028.

Anna-kanna krodzeniece,
Jem vīriņu kalējiņu;
Kalējs kala sīku naudu,
Anna skaita dālderīšus.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20029.

Anna-kanna krogā dzēra,
Ķērsta-ķēve mežā brauca;
Annai pliks vēderiņš,
Ķērstai pilns vezumiņš.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

20030.

Andži Andži, kū tu dori?
Trešū dīnu krūdzeņā!
- Juoīt beus' uz muojuom,
Nevā vaira seikys naudys.
422 [Līvānu pag. D].

20031.

Nāk man smagas nopūtiņas,
Es nezinu kamlabad.
Vai būs mani māmuliņa
Dzērājam piesolījse?
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

- 306 -

20032.

Nācin nāc, tu puisīt,
Nāc, matiņus šķirstīdams,
Nāc, matiņus šķirstīdams,
Cepurīti cilādams.
Vai tu nāci, vai nenāci,
Tu jau manis nedabūsi,
Kam tu dzēri krodziņā,
Kam krogā delverēji.
Tur es tevi ieraudzīju
Kroga galda galiņā,
Kroga galda galiņā,
Alus kanna rociņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20033.

Nauda mani salamāja
Lupatainu, lampatainu.
Paga nauda, paga nauda,
Vedīš' tevi krodziņā!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nauda mani nicināja,
Ka es lieti nederēju.
Nenicini, tu naudiņa,
Vedīš' tevi krodziņā!
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

20034.

Nedod Dievs meitiņām
Dzērājiņu māmuliņu,
Dzērājiņa māmuliņa
Kaunu dara meitiņām.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20035.

Nepiedošu, nepiedošu
Brandavīna pudelei!
Kad izdzeršu, sasitīšu
Deviņiem gabaliem.
224 [Kabilē (Kld)].

20036.

Neviens grēku tā nedara,
Kā darīja brandavīns:
Dažam svārkus tas novilka,
Dažam matus sapinkāja,
Dažs aizgāja pie Dieviņa,
I mūžiņa nepabeidzis.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20037.

No tālienes jau pazinu
Dzērāj' vīra kumeliņus:
Šķības gūžas, klibas kājas,
Tek, galviņu noliekuši.
216 [Ventspilī].

20038.

Nu ir laiks, nu ir laiks
Plikajiem alu dzert,
Nu aizgāja bagātie
Pār Daugavu zirgu zagt.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 342 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nu bij labi, nu bij labi
Nabagim alu dzert,
Bajāriņi nogājuši
Uz Jelgavu nabagos.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20039.

Nu ir laiks, nu ir laiks
čigānam zagti iet:
Saimeniece krogā dzeŗ,
Suni slēdza istabā.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

20040.

Pīpējiet paši, brāļi,
Savu sūru tabaciņu,
Nekā savu sīku naudu
Krodziņā nodzeriet!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20041.

Pūt, vējiņi, dzen laiviņu,
Aizdzen mani Kurzemē!
Kurzemniece man solīja
Sav' meitiņu malējiņu.
Solīt sola, bet nedeva,
Teic man' lielu dzērājiņu,
Teic man' lielu dzērājiņu,
Kumeliņa skrējējiņu.
Kuŗu krogu es izdzēru,
Kam noskrēju kumeliņu?
Pats par savu naudu dzēru,
Pats skrēj' savu kumeliņu.
Ai lūdzama krodzeniece,
Iznes alus uz parāda!
Paaugs rudzi, paaugs mieži,
Es godīgi aizmaksāšu;
Nāks rudenis, ņemšu sievu,
Lūgšu tevi vedībās,
Dzersim kāzas trīs dieniņas,
Lai dancoja panāksnieki.
86 [Ļaudonā (Ļaudonas pag. Md)].

- 307 -

20042.

Puiši ēda, puiši dzēra
Kroga galda galiņā;
Putni ēda tīrumā
Saimenieka labībiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20043.

Raida mani tēvs māmiņa
Krogā puišus lūkoties.
Ko lūkošu, tēvs māmiņa,
Krogā puiši piedzēruši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20044.

Ratenīt ratenīt,
Tu vedīsi ubagos:
Kuŗu spoli pievērpuse,
To uz krogu aizvažoju.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

20045.

Reti reti tie kociņi,
Kas aug ceļa maliņā;
Lepni lepni tie puisīši,
Kas nedzēra krodziņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

20046.

Saka mani daudz dzeŗam,
Daudz naudiņas tērējam:
Simtu jūdžu piecu mārku,
Tā bij mana ceļa nauda.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20047.

Saka mani daudz dzeŗam,
Daudz naudiņas tērējam.
Simtu mārku vien nodzēru,
Kumeļā sēdēdams;
Vēl nodzertu otru simtu,
Kaut stāvētu kumeliņš.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20048.

Saka mani sīkstu vīru,
Viens nedzēru krodziņā;
Kad ar draugu satikos,
Tad par maku nebēdāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20049.

Zaļi rudzi teirumā,
Vel' zaļuoki leidumā;
Skaisti puiši nadzāruši,
Vel' skaistuoki pīdzāruši.
428 [Beržūs(?)].

20050.

Saltu ziemu mežā braucu,
Bārda balta piesaluse,
Kažoks, svārki mugurā
Vairs sildīt nevarēja, -
Šņabis šņabis, brandavīns,
Tas tik var sasildīt.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20051.

Sarkans alus glāzītēje,
Sārta pate nesējiņa, -
Kā es viņu nemīlēšu,
Es pats alus dzērājiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20052.

Sasegloju melnu kuili,
Jāj' uz krogu dziedādams.
Krodzeniece brīnējās,
Kas par dailu kumeliņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20053.

Sauca mani dzērējiņu,
Kumeliņa skrējējiņu.
Kam naudiņu es izdzēru,
Kam noskrēju kumeliņu?
Pats es savu naudu dzēru,
Pats skrēj' savu kumeliņu.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

1. Visas ciema zeltenītes
Sauca mani dzērājiņu,
Sauca mani dzērājiņu,
Kumeliņa mijējiņu.
Kam naudiņu es izdzēru,
Kam izimiju kumeliņu?
Pats es savu naudu dzēru,
Pats mij' savu kumeliņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

20054.

Šādas tādas kalponītes
Valkā zīda lakatiņus.
Ko darīt rīklītei? -
Mans palika krodziņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

1. Mazajām meitiņām
Visām zīda lakatiņi.
Vaiji maņu platu kaklu! -
Mans palika krodziņā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 308 -

20055.

Šai krogā jādzeŗ ira,
Te bij labs alutiņš,
Seskis bija pabrūvējis
Pašā alas dibenā.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

20056.

Šī bij man trešā diena
Ar vienām paģirām.
Ej, cūciņa, ezerā,
Pazvejo sīku zivju!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Vakar biju daudz dzēruse,
Šodien ļoti nevesela.
Ej, cūciņa, pazvejo
Sīku zivju ezarā!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

20057.

Šitā, brāļi, dzīvodami
Neziņā paliksiet;
Šitā savus zābaciņus
No kājāmi nodzersiet.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

20058.

Šitā, brāļi, mēs dzerdami
Neziņā aiziesim:
Kad sieviņas skruķiem mij,
Mēs dzeŗam līkopiņas
Trīs dieniņas, trīs naksniņas
Šai mazāi krodziņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

20059.

Šitā, puikas, mēs dzerdami
Neziņā aiziesim,
Ja mēs savus kumeliņus
Maz gaŗāki nedzīsim.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

1. Lietā braļī netiksim
Ar dzeršanu, dziedāšanu,
Ja mēs sava kumeliņa
Vis ātrāki nedzīsim.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

20060.

Sen dzirdēju, nu redzēju
To teicamu tēva dēlu:
Kroga žūpa, grāvja guļa,
Ne maizītes arājiņš.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

20061.

Sīļam devu driķu stopu,
Lai nospēra krodzinieku:
Šim stopiņš, tam stopiņš, -
Par putām naudu ņēma [devu].
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

200611.

Sīvis bija brandavīns,
Vēl sīvāks pipariņš;
Pipariņa meita biju,
Sīvi biju ieradusi.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

20062.

Skaisti zied tā puķīte,
Kas aiz manas cepurītes;
Gauži raud tā meitiņa,
Kas ar mani saderēja.
Vai tā bija sajutusi,
Ka es lielis dzērājiņš?
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

20063.

Smagi kŗāca sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Gauži rauda tā meitiņa,
Kas ar mani saderēja:
Sajutuse daudz dzeŗam,
Daudz naudiņas tērējam.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

20064.

Tādi vīri kungam tika,
Kas dzeŗ alu, brandaviņu;
Kas nedzēra, tie netika
Ne labam vagarem.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

20065.

Tādi vīri kungam tika,
Kas dzeŗ alu, brandavīnu;
Tie kungam izbaŗoja
Dancājošus kumeliņus.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

20066.

Tautu meita dzeltainīte
Sauca mani dzērājiņu.
Vēl tu būtu, ja es ņemtu,
Dzērājiņa līgaviņa!
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

20067.

Tēva tēva tu dēliņis,
Nav tev tēva padomiņis;
Nodzeŗ tēva naudas maku,
Nodzeŗ tēva kumeliņu.
424 [Barkavas pag. Rz].

- 309 -

1. Tēva tēva tu dēliņis,
Ne tev bandas, ne kumeļa:
Tu izdzēri savas bandas,
Tēva dotu kumeliņu.
229 [Rideļu pagastā (Engures pag. Tk)].

20068.

Tēvs dēlam naudu deva:
Pirc, dēliņ, kumeliņu.
Dēliņš gāja krodziņā,
Sēdās galda galiņā;
Tur palika tā naudiņa
Kroga galda galiņā.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

20069.

Tik vien dzēru krodziņā,
Kā var' sevi zināties,
Lai nebrauca citi vīri
Mana bēra kumeliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20070.

Tikām dzēru krodziņā,
Kamēr zaļa gaisma ausa;
Kad zaļaja gaisma ausa,
Jūdzu bēri kamanās.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

20071.

Tu brālīti, kunga vīris,
Nedzer daudz alutiņu;
Ņem kanniņu, dzer malciņu,
Kāp savā kumeļā!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Kunga vīris, brāleliņ,
Nedzer daudz alutiņa;
Dzer malciņu, dzer i otru,
Lec kumeļa mugurā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

20072.

Tur es dzēru, tur man tika,
Tai mazā krodziņā:
Sarkans alus, balta kanna,
Daiļa pate nesējiņa.
216 [Ventspilī].

1. Tur es dzēru, tur man tika,
Tai mazāi krodziņā:
Sarkans alus, balta kanna,
Daiļa pate krodziniece.
Izdzeŗ' alu, sasit' kannu,
Nobučoju krodzinieci.
272 [Lielplatonē (Lielplatones pag. Jg)].

20073.

Uz krodziņu zinu ceļu,
Uz baznīcu nezināju;
Uz krodziņu taisnis ceļš,
Uz baznīcu līkumains.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Uz krodziņu ceļu zinu,
Uz baznīcu nezināju;
Uz krodziņu klajs celiņš,
Uz baznīcu žagarains.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

20074.

Uz krodziņu ceļu zinu,
Uz baznīcu nezināju;
Krogā alus, brandavīns,
Kas to deva [dos] baznīcā?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Uz krūdz'eņu zyna c'eļu,
Uz bazn'eicu nazynuoja:
Krūgā olys, brandivins,
Bazn'eicā Dīva vuordi.
422 [Līvānu pag. D].

20075.

Uz krodziņu ceļu zinu,
Uz baznīcu nezināju:
Krogā mani krustījuši,
Baznīcā(i) nenesuši.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20076.

Uzaugu māmiņai
Dzērāja meita.
Dod mani, māmiņa,
Miežu arājam!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

20077.

Učā nauda, pagānu nauda,
Vedīš' tevi krodziņā;
Pirkšu alu, pirkšu medu,
Pirkšu spranču brandavīnu,
Pirkšu spranču brandavīnu,
Dzirdīš' savu sievasmāti.
Dzer vien, māte, nebēdā,
Vai nāk meita, vai nenāk!
81 [Katriņā (Katriņas pag. C)].

20078.

Vai dzi, manu bāleliņ,
Kur tā tava cepurīte?
- Krodziņā, man' māsiņ,
Alus kannas vāciņam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 310 -

20079.

Vakar dzēra div' bāliņi
Sakārnīšu krodziņā;
Šodien brauc Sakārnīts,
Dalderīšus lasīdams.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

20080.

Vakar dzēru, šodien dzēru
Žagatiņas krodziņā;
Vakar dzēru rudzu sieku,
Šodien cirvi paģirām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Vakar dzēru, šodien dzēru,
Vīram skādi nedarīju:
Vakar dzēru baltu aitu,
Šodien melnu paģirām.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

20081.

Vakar māte krogā dzēra,
Padzeŗ mani zvejniekam;
Šodien tek [gāja] bāleliņi
Upes malu raudādami.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20082.

Vaļa man krogā dzert,
Vaļa kannu sadauzīt,
Vaļa pašu krodzenieci
Izvest ceļa maliņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

20083.

Vaļa vaļa tev, tautiet,
Ik svētdienas krogū dzert;
Tiks' manā rociņā,
Tās vaļiņas vairs nebūs.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

20084.

Vediet mani kur vezdami,
Krodziņā nevediet:
Krodziņš mani laisku dara,
Kanna kāju dancināja.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

20085.

Viju, viju, nenoviju
Lazdu ziedu vainadziņ';
Gāju, gāju, nedagāju
Pie dzērāja tēva dēla.
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

20086.

Vilkam dzert tai krogā,
Ne labam cilvēkam:
Cik es gāju, tik atradu
Krodziniekus plēšoties.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

20087.

Vilciņam galva sāp
Vakarēju dzērumiņu;
Ņem, lapsiņa, pudelīti,
Tec uz krogu brandavīna!
Aiztecējse, atnesuse,
Vilkam galvu izārstējse.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

20088.

Visa mana galva sāp,
Kā gribēju brandaviņa;
Kad dabūju brandaviņa,
Tad galviņa nesāpēja.
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)].

20089.

Visas ciema dzeltenītes
Sauca mani als bāliņu.
Kad es biju als bāliņš,
Jūs bijāt miega cūkas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

20090.

Visi mani lakatiņi
Alutiņa piedzēruši;
Kur pakritu, tur gulēju
Ar visiem lakatiem.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

20091.

Ceļa vīri bāliņi,
Padzersimies,
Lai mums lustīgi
Celiņu braukt.
216 [Ventspilī].

20092.

Cik sen bija Jāņa diena,
Atkal būs jauna maize;
Cik sen bijām piedzēruši,
Atkal būsim nedzēruši
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 311 -

20093.

Citi puiši krogā gāja,
Ij es gāju pakaļā;
Citi dzēre pilnus mērus,
Es tos mēru palieciņus.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

56342.

Ai bāliņi, ai bāliņi,
Tavu lielu dzērājiņu!
Kur krodziņš, tur tu dzeri,
Nodzers' savu kumeliņ(u).
175 [Karvas Vlk].

56343.

Ai bērnīni, man' bērnīni,
Visiem kaili vēderīni;
Šodien dzēru rudzu sieku,
Rītā ciri paģirām.
350 [Ropažu Rg].

1. Sieviņ muna, nebaries,
Kad es dzēru krodziņā;
Vakar dzēru cirvja kātu,
Šodien cirvi paģirām.
290 [Ogres C].

2. Līgavīna miega cūka,
Tā par mani nebēdāj'.
Šodien dzēru pelnu sieku,
Rītu ciri paģirām.
192 [Kosas C].

56344.

Ai Jānīti, bālelī,
Nedzer tik daudz brendavīna!
Jā tu dzersi brendavīnu,
Tad gribēsi meitās iet.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

56345.

Nedrīkst čūkstene
Brandīnu dzerti.
Ja dzersi brandīnu,
Turēsi domas;
Turēsi domas
Uz jauniem puišiem.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56346.

Ai kaimiņi, ai kaimiņi,
Vai neredzēji manu lopu?
Sirma kaza lauku pieri,
Visas četras kājas kaltas;
Sēd uz ļipas, jāj uz krogu,
Nes ar ragu brandavīnu.
24 [Asares Il].

56347.

Vai māsiņ, man' māsiņ,
Kādis tavis arājiņš!
Pats dzīvoja krodziņā,
Kumeliņš skujas grauza.
353 [Rubas (Reņģu) Jg].

56348.

Ai puisīti, nelietīti,
Kam tu dzēri krodziņā;
Kam tu dzēri krodziņā
Apīņotu alutiņu?
103 [Džūkstes (Džūkstes-Pienavas) Jg].

56349.

Vai tu sūrs, vai tu salds,
Tu paliec brendavīns;
Tu noņēmi dažam svārkus,
Dažam bikses noķīlāji.
90 [Drustu C].

56350.

Agatei rati zūbi
Na par Dīva lykumeņu:
Krūga puiši izdauzēja
Ar butelku dzirdeidami.
503 [Višķu D].

56351.

Aizadzēru krūdzeņā
Pošā sīna laiceņā;
Atīt muna ļaudaveņa,
Dužuodama, rauduodama.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56352.

Aiz kalniņa bicarīte(?)
Sauce mane dzāruojeņa.
Dzaruojis munu pyuru dzēra,
Vysu myužu ruidynova.
389 [Silajāņu Rz].

56353.

Ak, cik labi, patīkami,
Tautu durvis virināt;
No tautām, pie tautām,
Ik svētdienas krodzīnā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 312 -

56354.

Ak vai tādi cilvēciņi,
Kā tie mūsu ciema puiši:
Krogū gāja dziedādami,
Pie darbiņa raudādami.
132 [Ikšķiles Rg].

56355.

Alus alus dzērājam,
Es maksāju nesējam;
Es maksāju nesējam
Par dublīšu bridumiņu.
90 [Drustu C].

56356.

Alus bija, als palika,
Alus vīru pievārēja.
Als novilka dažam svārkus,
Dažam matus izķemmēja.
211 [Ļaudonas Md].

56357.

Anna, kanna, krodzeniece,
Jem vīriņu kalējiņu!
Pate būsi krodzeniece,
Vīriņš naudas kalējiņš.
282 [Nīcas Lp].

56358.

Apsadzēra līgaviņa
Manu bēru kumeliņu,
Kad gribēja brunčus vilkt,
Tad pietrūka alutiņa.
116 [Garozas Jg].

56359.

Apsedloju mēlo kuili, ē mēlo kuili!
Jāju sievas lūkotiesi, aijā
lūkotiesi!
Es aizjāju krodziņāji, ē
krodziņāji!
Piesien kuili stedelēji, aijā stedelēji!
Pats ieeju krodziņāji, ē
krodziņāji!
Iedzērt alu, brandavīnu, aijā
brandavīnu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

56360.

Apsegloju melnu kuili,
Jāju sievas lūkoties;
Sievasmāte brīnējās,
Kam tas tāds kumeliņš:
Šķelti nagi, lednas ausis,
Lipiņ' greizta gredzenā.
261 [Mēdzūlas Md].

56361.

Ar līkumu ceļu gāju,
Dzērājiņu redzēdama;
Labāk mani suņi rēja,
Ne dzērājs sveicināj'.
72 [Cesvaines Md].

56362.

Oruojiņši olu dzēre,
Dzāruojiņš i dubļus brida.
Vai Dīveņi, soldons ols,
Kur tī škeiti apeinīši?
170 [Kapiņu D].

56363.

At nikum(?) es navēlēju,
Kaida muna laime beja:
Veireņš dzāra krūdzeņi,
Bārni cepļa dybinā.
Ka atguoja nu krūdzeņa,
Mani gauži ryudinuoja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56364.

Atraišam zelta [salta?] roka,
Gŗūta dzīve pamātei,
Krogū vīrs pie alus kausa,
Mājās bērni maizi kauca.
535 [Grobiņa Lp apr.].

56365.

Augstu pirku kumeliņu,
Lai kājiņu nedubļo,
Lai nesauca sievasmāte
Mani ģeķi dzērājiņu.
46 [Beļavas Md].

56366.

Auni auni, buki buki,
Tie pa kūti badījās;
Jauni puiši, dzērājiņi,
Tie pa krogu strīdējās.
146 [Jaungulbenes Md].

56367.

Auziņām, baltskarām,
Tām lielie tīrumiņi;
Puisīšiem, dzērējiem,
Tiem lielie kroga galdi.
605 [Skolas].

56368.

Badā nemirst tie bērnīni,
Kam ir tēvs, māmulīna.
Tie bērnīni badā mirst,
Kam tētīns krogā stāv.
604 [Dažādi iesūtītāji].

- 313 -

56369.

Bolta puča, zaļa nīdra
Aug azara maleņā.
Zaļa nīdra atsacēja:
Lobuok augšu azarāji;
Dzāruojs dzēŗa krūdzeņā,
Atguojs gauži ryudynuoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56370.

Beidz, bruleit, krūgā dzjart,
Uz meitom volkotīs!
Dzersi krūgā, sāta gaiss,
Īsi uz meitom, slave gaiss.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56371.

Bērni raud aizkrāsnē,
Rudzu putras gribēdami.
Vīrs ar sievu gavilē,
Krogā naudu nodzerdami.
261 [Mēdzūlas Md].

56372.

Bejom bruoļi saauguši,
Kai mes gudri dzeivuojam!
Kur jēmēmi tū naudeņu,
Kur dzērēmi krūdzeņā?
143 [Jāsmuižas D].

56373.

Bej maņ nauda, bej maņ nauda,
Bej maņ seika, bej maņ rupa,
Bej maņ seika krūgā dzert,
Bej maņ rupa līlītīs.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56374.

Bej man vieni zili svārki,
Kam man otri melni būtu;
Tad es ietu uz krodziņu
Sava meļņa dancinātu.
241 [Lubānas Md].

56375.

Bija mūsu māsiņai
Trejdeviņi precinieki;
Nevienam (es?) nedevu,
Kā tam vīnu dzērājam.
48 [Bērzaunes Md].

56376.

Biteniekam griķi auga,
Lini kroga dzērājam;
Kas nedzēra, tam neauga
Ne auziņa tīrumā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

1. Bitiniekam kriķi auga,
Dzērājam linu lauks;
Es nedzeru, man neauga
Ne auziņa tīrumā.
184 [Ķēču Rg].

2. Dzāruojam lini auga
Augsta kolna galiņā;
Kas nadzēŗa, tam naauga
Vacajā zemītē.
389 [Silajāņu Rz].

56377.

Alu alu, Jāņa tēvs,
Jāņu bērni noslāpuši!
Kas dzeŗ alu, tam aug mieži
Uz visām atmatām;
Kas nedzēra, tam neauga
Tēva sētā druviņā.
416 [Strazdes (Tl)].

56378.

Kas izdzēra, tam izauga,
Rudzi mīži teirumā;
Kas nadzēra, tam naauga
Ni auziņa teirumā.
465 [Varakļānu Rz].

56379.

Brandaviņa dzērājam
Ir trejādas nelaimītes:
Apdzeŗ godu, apdzeŗ mantu,
Apdzeŗ savu veselību.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

56380.

Dzērājs tēva dēls
Sev pašam sliktu dar':
Apdzeŗ godu, apdzeŗ mantu,
Apdzeŗ prātu, tikumiņu;
Apdzeŗ prātu, tikumiņu,
Apdzeŗ daiļu augumiņu.
24 [Asares Il].

1. Dzāruojeņš i, tāva dāls,
Sjav pošami slyktu dora:
Puordzer pruotu, puordzer montu,
Puordzer slavi, puordzer gūdu,
Puordzer stoltū augumeņi,
Ari skaidrū volūdeņi.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 314 -

56381.

Brendavīna dzērājam
Šai saulē laba dzīve;
Tur, viņā saulītē,
Ellē kājas karājās.
192 [Kosas C].

56382.

Cimdi, cepur' stedelē,
Pats gul krogus pebeņķē.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

56383.

Cyti puiši sīnu pļuovja,
Es gūļuoju krūdziņā.
Lai jī pļaun, jīm vajag,
Maņ sīniņa navajag:
Ir munā kārmanā
Treis dalderu gabaleņi.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56384.

Citreiz citreiz tēva laikos
Pa trīs kapeik' piedzērās;
Nu atnāca tādi laiki,
Ne par simtu nevarēja.
355 [Rucavas Lp].

56385.

Cielaviņa poru brida
Dzeltenām kājiņām;
Tā nebija cielaviņ',
Tā dzērāja līgaviņ'.
317 [Planeces Kld].

56386.

četri Pētri krūdziņā,
Muote gaida sētiņā,
Bīzu putru vuoreidama,
Suņa kuoju maisēdama.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56387.

čīkst zīlīte zariņā,
čīkst uz savas dvēselītes;
Jau es biju bārenīte,
Vēl dzērāja līgaviņ'.
186 [Ķeipenes Rg].

56388.

Daiļi puiši no auguma,
Neved gudru padomiņu:
Ar cimdiem alu dzēra,
Caur cepuri raudzījās.
605 [Skolas].

56389.

Dīvers māršu ryudynuoja,
Sudabreņa vaicuodams.
Kur, dīver, tovs sudobrs?
Muns sudobrys pyureņā;
Tovs sudobrys krūdzeņā,
Krūga golda galeņā.
494 [Viļānu Rz].

56390.

Dieviņš deva, Dieviņš deva
Ik svētdienas krodziņā:
Jaunas meitas dancināt,
Vecus puišus kaitināt.
575 [Valmiera Vlm apr.].

56391.

Dod, Dieviņ, lem, Laimīte,
Man dzērāju tēva dēlu,
Lai varēju līdzi braukt
Pa visiem krodziņiem.
508 [Zantes Tk].

56392.

Dod, māmiņa, kam dodama,
Nedod mani dzērājam!
Dzērājs savu līgaviņu
Ar džandžalu džandžalāja.
127 [Grostonas Md].

56393.

Dūd, māmeņi, kam dūdama,
Nadūd mani dzāruojam!
Dzāruojam ir tukša klēte,
Tukšas visas kabateņas.
168 [Kalupes D].

56394.

Dūd, māmeņa, kam dūdama,
Nadūd maņi dzāruojam!
Dzāruojs munu pyuru dzers,
Maņi pošu ryudynuos.
18 [Andrupenes Rz], 503 [Višķu D].

56395.

Māte mani, mazu skuķi,
Ciema Jančam apsolījsi.
Soli, māte, kam solīdam',
Nesol' manis dzērājam!
Dzērājīna līgavīna
Nakti miega negulēja.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

56396.

Droša gāju, nebēdāju,
Pie dzērāja tēva dēla:
Bij manā pūriņā
Stīgām šūta pātadziņa.
Nu es tevi ripelēšu
No krodziņa mājiņā.
356 [Rudbāržu Azp].

- 315 -

56397.

Dūmi kūpa, dūmi kūpa,
Kas to dūmus kūpināja?
Krogus meita vardi cepa,
Mīļāko gaidīdama.
605 [Skolas].

56398.

Aiz kalniņa dūmi kūp,
Kas tos dūmus kūpināja?
Tur bij divas jaunas meitas,
Abas divas krodzenieces;
Ne tām trūka sīkas naudas,
Ne vecajo dālderīšu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56399.

Dyumi kyup, olu dora
Mozejā cīmiņā.
Tai cīmiņā dzāruojiņi,
Kur jumteņi nūpleisuši.
605 [Skolas].

56400.

Dzer, brālīti, nebēdā,
Vai mēs kādi nabadziņ'?
Stallē bēri kumeliņ',
Pieci simti kabatē.
546 [Kuldīga Kld apr.].

56401.

Dzeram, bruoļi, pleickojami,
Dzeram, bruoļi, pleickojami,
Dīs cik ilgi dzeivojami,
Dīs cik ilgi dzeivojami.
414 [Stirnienes Rz].

56402.

Dzeram, bruoļi, pleickojam
Vacu mīžu olūtiņu,
Lai īt muns oruojeņis
Kai bitīte
Nu driviņas driveņā.
295 [Ozolmuižas Rz].

56403.

Dzer, dzer, bāliņi,
Līdz gaiļa laikam;
Zināmis celiņis,
Labu kumeliņu.
88 [Dreiliņu Rg].

56404.

Dzeŗat alu, muni puiši,
Lai ēd auzas kumeliņi;
Lai ēd auzas kumeliņi,
Muguriņas sagriezuši!
290 [Ogres C].

56405.

Dzāruojeņi, nabadzeņ,
Naguļ' ceļa maliņā!
Suņi tevim mutes dūs,
Kači rūku nūbučuos,
čygoneņš, gūda veirs,
Svuorkim pūgas atpūguos.
605 [Skolas].

56406.

Dzeŗam, meitas, brandavīnu,
Kam mēs naudu taupīsim?
Lai taupīja jauni puiši,
Kam jāpērka līgavīnas.
94 [Dunikas Lp].

56407.

Dzērājam mīksta guļa
Katrā ceļa maliņā:
Akmens viņa spilventiņš,
Dubļi viņa paladziņš.
405 [Smiltenes Vlk].

56408.

Lielam kroga dzērājam,
Liela gulta žogmalē;
Mēslu kaudze pagalvī,
Skuju zari apsegam.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

56409.

Dzāruojami puisīšam
Nikod loba navēleju,
Lai syt kuojas staiguodams,
Lai lauž mēli runuodams.
605 [Skolas].

56410.

Dzērājiņš tautu dēls
Ņem dzērāju līgaviņu,
Lai nevar pārsamest
Viens otram dzīvojot.
162 [Kacēnu (Kačanovas) Abr].

56411.

Dzāruojs munys veirys beja,
Es dzāruoja ļaudaveņa.
Voi veiram putru virt,
Voi tam veira kumeļam?
466 [Vārkavas D].

- 316 -

56412.

Dzāruojs muns veirs beja,
Es dzāruoja ļaudaviņa.
Poša guoju krūdziņā,
Veiru sēju stodulā;
Cikom poša krūdziņā,
Kozas veiru apgrauzušas.
247 [Makašānu Rz].

1. Veiriņ, munu veiriņ,
Kei as tevi šanavuoju:
Pate guoju krūdzenē,
Tevi sēju stūdzenē.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

2. Pats es gāju uz krodziņu,
Sievu slēdzu tīnītē;
Vēl pie kroga nepiegāju,
Sieva ar tīni pakaļ gāja.
Pats es dzēru puskorteli,
Sievai devu par trīs kapeiki.
236 [Līvānu D].

56413.

Dzāruojam veiriņam
Divi pruoti gaļviņā:
Vīns gulēja uz celiņa,
Ūtris ceļa maliņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

1. Pīdzārušam veiriņam
Treis pruoteņi galveņā:
Vīns tys beja buobys mīļuot,
Ūtrs juom navīreit.
389 [Silajāņu Rz].

56414.

Dzāruojami veiriņami
Treis pruotiņi galviņā:
Tyltā deida kumeliņu,
Ceļā ruoja ļaudaviņu.
326 [Preiļu D].

56415.

Dzāruojiņa veiriņam
Treis bēdiņas galviņā:
Vīna bāda, maizes nava
Ūtra bāda, naudas nava,
Treša bāda vysleluokuo -
Nava sovas līgaviņas.
174 [Kārsavas Ldz].

56416.

Dzērājam vīriņam
Trīs biķeri rociņā:
Vienā medus, otrā vīns,
Trešā paša [manas?] asariņas.
Salds bij medus, salds bij vīns,
Rūgtas sievas asariņas.
449 [Ungurmuižas D].

56417.

Dzērājiņa līgaviņa
Cūku jāja pieguļā;
Ne tai segli, ne iemaukti,
Ne tai sava kumeliņa.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

56418.

Dzērējīna līgavīna
Ik vakara žēli raud,
Izved bēri dancājošu,
Pārved bēri klibājošu;
Iznes maku piepildītu,
Pārnes tukšu iztukšotu.
427 [Tadaiķu Lp].

56419.

Dzērājiņa līgaviņa
Naktī miega negulēja.
Kas noaus zābaciņus,
Kas saņems kumeliņ(u)?
119 [Gaujienas Vlk].

56420.

Dzāruojiņa ļaudoviņa
Nikod skaiški nastaigoj;
Nikod skaiški nastaigoj,
Ni veseli pagūļoj.
73 [Ciblas (Eversmuižas) Ldz].

56421.

Dzāruojiņa ļaudoviņa
Nikod skaista nastaiguoja,
Osoruos nūmierkuse
Kai azara raudivīte.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56422.

Dzērājiņa līgaviņa
Raudādama vien staigāja,
Šodien nesa zilu aci,
Rītu blāvu muguriņu.
605 [Skolas].

56423.

Dzērājiņa līgaviņa
Staigā mūžu raudādama:
Slauka sviedrus guldamās,
Asariņas celdamās.
184 [Ķēču Rg].

- 317 -

56424.

Nedzērāja līgaviņa
Ik vakara skaisti dzied,
Raibus cimdus adīdama,
Baltu vešu rullēdama.
261 [Mēdzūlas Md].

56425.

Dzērāj' mana līgaviņa,
Ne grasīša maciņā;
Ne grasīša maciņā,
Ne krekliņa mugurā.
116 [Garozas Jg].

56426.

Dzērājiņa, dzērājiņa,
Neliedzos, neliedzos:
Ik vakarus krodziņai
Pa baltai villainei.
344 [Rembates Rg].

56427.

Dzērājīnu [dzērāj' biju?]
neliedzos,
Es nodzēru tautiešam
Lielas naudas kumelīnu,
Paša daiļo augumīnu.
192 [Kosas C].

56428.

Dzert bij man dzērājam,
Padzert savu kumeliņu.
Jā Dieviņš klāt nebūtu,
Padzert' savu līgaviņ'.
198 [Krustpils D].

56429.

Dzāruojs ora ceļa molā,
Bikses kuore bārza zorā;
Soka lopsa tacādama:
Kaidas kļaņcis [krencis?] karinej.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56430.

Dzāruojs dzēŗa krūdzeņā,
Atgājs gauži ryudynuoja.
Voi nycyni dorba dēļ,
Voi dēļ moza augumeņa?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56431.

Dzāruojs dzēre krūdziņā,
Dvēselīte stodulā.
Koleidz dzāruojs krūdziņā,
Valns nūnes dvēselīti.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56432.

Dzāruojs dzēre krūdziņā,
Es stuovēju maliņā;
Es stuovēju maliņā,
Asariņas slaucīdama.
170 [Kapiņu D].

56433.

Dzāruojs muns tāvs i beja,
Dzāruojeņa muomuļeņa:
Ni dzierdēju, ni redzēju,
Prodzer mani krūdzeņā;
Prodzer mani krūdzeņā
Dzāruojeņa rūceņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Dzāruojs muns tjeteņš beja,
Dzāruojeņa muomuleņa:
Prodzer maņi krūdzeņā,
Dūd vuojā vīteņā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56434.

Ni dzierdēju, ni redzēju,
Prodzer mani krūdzeņī.
Ka tu taids dzāruojeņš,
Prodzer sovu kumeleņi!
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56435.

Dzērājs manis arājiņis,
Es dzērāja līgaviņa.
Kur mēs ņemsim to naudiņu,
Ko mēs abi tērēsim.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56436.

Dzāruojs muns veirs beja,
Es dzāruoja līgaveņ';
Jyus puordzēre lyns muorkā,
Es mīzeiš's leidumā.
465 [Varakļānu Rz].

1. Dzāruojs beja man veireņš,
Es dzāruoja laudaviņa:
Jis prodzēŗa lynu muorku,
Es mīžeņus teirumā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

2. Dzāruojs muns veirs beja,
Es dzāruoja ļaudaveņa;
Jis puordzēre siermu zyrgu,
Es tuos sovas vyllnaineites.
365 [Sakstagalas Rz].

- 318 -

56437.

Dzāruojs muns oruojiņš,
Es dzāruoja ļaudaviņa.
Sauc, buoliņ, kai saukdams,
Sauc buoliņa ļaudaviņa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56438.

Dzāruojs muns veiris beja,
Es dzāruoja ļaudaviņa.
Dzāruoja ļaudaviņa
Cimdā naudu žvardzinuoja,
Saujī slauka asariņas.
365 [Sakstagalas Rz].

56439.

Dzāruojs mani cīš gribēja,
Es dzāruoja nagribēju.
Dzāruojam bej leika kēve,
Treju pakšu ustobiņa.
314 [Pildas Ldz].

56440.

Dzērājs puisis melnu muti
Caur krūmiem lūkojās.
Kaut man būtu kniepadata,
Es actiņas izbadītu.
373 [Sarkaņu Md].

56441.

Dzāruojs puisis līlejuos
Ar dižanu leigaveņu;
Teic Dīvam, teic tāvam,
Ka tik dailu audzynuoja.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

56442.

Dzērājs puiss lielījās:
Ekur mana rājamā!
Purvā auga greiza egle,
Tā ir tava rājamā.
159 [Jumurdas C].

56443.

Dzērājs puisis bēdājās,
Kur būs ņemti līgaviņu;
Lec gaisā, skrej kārties,
Tikpat manis nedabūsi!
527 [Auce Jg apr.].

56444.

Dzāruojs veirs bāduojās,
Sējas laika nazinova;
Zaļou varde pūrvā kūrca,
Tei dzāruoja sējas laiks.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56445.

Dzērājs puika bēdājās,
Vai dzērājām kad naudas trūkst?
Trīs svārki mugurā,
Jau laba cepurēt.
540 [Jelgava Jg apr.].

56446.

Dzērājs puisis nebēdāja,
Kazu jūdza ragavās;
Iesakrāva sausas malkas,
Brauc pa silu trallādams.
241 [Lubānas Md].

56447.

Piedzērs vīrs nebēdāja,
Kazu jūdze kamanās;
Aizajūdzis atsavede
Sausas malkas vezumiņu.
241 [Lubānas Md].

56448.

Dzāruojs veirs nabāduoja,
Kozu jyudzja komonuos.
Vjaļc, kazeņ, rauduodama,
Asareņis slauceidam!
89 [Dricēnu Rz].

1. Pīdzērs veirs nabāduo,
Vylku jyudze komunuos.
Velc, vilciņ, rauduodams,
Asariņas slaucēdams!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56449.

Pīdzērs veirs nabāduoja,
Jyudza kozu komonuos;
Tei kaziņe springu ringu
Pa lilūji teirumiņu.
35 [Baltinavas Abr].

56450.

Troka buoba pīdzāruse,
Kozu jyudza komonuos.
Jo tei koza rikšus skrīn,
Jo jei grūžus kustinoj.
389 [Silajāņu Rz].

56451.

Pīdzjērs veirs nabādava,
Kozu jyudzja komonuos.
Vai tu, okls, naredzēji,
Kozai mozi kazlēneņi?
326 [Preiļu D].

56452.

Dzāruojs veirs nabāduoja
Nivīnā vītiņā:
Kur aizguoja, tur dzeivuoja,
Kur pakrita, tur gulēja.
326 [Preiļu D].

- 319 -

56453.

Dzērājs savu līgaviņu
Ātri vecu darināja:
Vēl saulīte rīta ceļu,
Jau matiņi sudraboja.
476 [Vecpiebalgas C].

56454.

Dzāruojs teice olutiņu,
Myužam ar jū sadzeivuot;
Ka dzeivuotu tai tautiņas,
Kai dzāruojs ar olutiņ'.
414 [Stirnienes Rz].

56455.

Dzjēru olu, brandiveņu,
Par tū vacū puzureiti.
326 [Preiļu D].

56456.

Dzārojim puiškinim,
Myužam sīvu nadabuot;
Krūga duris vyrinuot,
Vyss židoukas suminuot.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56457.

Dzert kungiem šai krogā,
Ne maniem bāliņiem:
Galda malas nemazgātas,
Tukšas kannas nepielietas.
166 [Kalsnavas Md].

56458.

Dzeru, dzeru krūdzeņī,
Pasaveru maceņī,
Kei nava maceņī,
Dūd buobai galveņī.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56459.

Dzēru, dzēru krūdziņā,
Pazavēru maciņā;
Ir munā maciņā
Treis sudabra gabaliņi.
35 [Baltinavas Abr].

1. Dzēru, dzēru krūdziņī,
Pasavēru maciņī,
Ir munāji maciņī
Div sudobra dalderīši.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56460.

Dzeru, dzeru krodziņā,
Raugu, raugu maciņā;
Ja navaid sīkas naudas,
Ieber pelavs ķeselē.
127 [Grostonas Md].

56461.

Dzeru, dzeru krūdziņā,
Raugu, raugu maciņā,
Voi vēl varu aizmoksuot
Vakarēju dzārumiņu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Dzeru, dzeru krūdziņā,
Pasaveru maciņā,
Vēlik byus aizmoksuot
Vakarējū dzārumiņ'.
551 [Ludza Ldz apr.].

56462.

Dzēru, dzēru krodziņāji,
Līdz vēlami vakaram.
Aiztecēju sētiņāji,
Pavaicāju māmiņai:
Kur ir mana līgaviņa,
Manas gultas taisītāj'?
Manas gultas taisītāja,
Man kājiņu āvējiņ'?
Baltā rožu dārziņāji,
Tur ir tava līgaviņ'.
Zied rozīte, zied puķīte,
Zied ar mana līgaviņ'.
12 [Allažu Rg].

56463.

Dzeŗu, dzeŗu, dzeŗu,
Dzerdams apdomāju,
Kur es iešu, kur palikšu,
Kur gulēšu nakt'.
282 [Nīcas Lp].

1. Ak, es dzeŗu, dzeŗu
Visu cauru dienu!
Dzerdams gudri apdomāju,
Kur gulēšu par nakti.
513 [Zemītes Tk].

56464.

Eij vīriņ, eij vīriņ,
Citu sievu nedzīvoj!
Redzēj mani piedzērušu,
Velc aiz kājas cisiņās.
241 [Lubānas Md].

- 320 -

56465.

Eleksnīša reiksti laužu,
Cyta kūka naredzēju;
Dzrāuojiņa veiru jēmu,
Cytu ļaužu naredzēju.
605 [Skolas].

56466.

Es aizgāju uz krodziņu,
Puiši mani piedzirdīja;
Mājās nācu raudādam(a),
Galvai skūvas(?) izbirušas.
477 [Vecpils Lp].

1. Puiši veda krogā mani,
Gāju projām dziedādama.
Puiši mani piedzirdīja,
Mājās nācu raudādama,
Galvai skrūvas izbirušas.
477 [Vecpils Lp].

56467.

Es bij liela alsdzērāja,
Skaistu dziesmu dziedātāja.
Krogā gāju, alu dzēru,
Ķīlām liku vaiņadziņ';
Kuŗš puisītis mani ņēma,
Lai izpirka vainadziņ'.
211 [Ļaudonas Md].

56468.

As būt' rājis tautu dālus,
Ja māmiņa narājusi;
Nalaistu na krogā dzert,
Na ar locīt kumeliņu.
241 [Lubānas Md].

56469.

Es jūms lūdzu, jauni puiši,
Uz krodziņu neejiet!
No krodziņa pārnākdami,
Ieiet cūku laidarā.
261 [Mēdzūlas Md].

56470.

Es jums saku, jauni puiši,
Sūdu ratos nebraucat;
Sūdu ratos nebraucat,
Meitas līdzi nevedat.
Meitas, žūpas, piedzērušas,
Galvas bāza riteņos.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

56471.

As naītu pi tuo puiša,
Kuram jyusta nūšļukusja;
Kuram jyusta nūšļukusja,
Tys bej krūga dzāruojeņš.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56472.

Es nodzēru vīriņame
Triju gadu kumeliņu;
Ja vīriņis daudz runās,
Kā klāsiese gosniņaje?
183 [Kazdnagas Azp].

1. Es izdzēru tautiešami
Dancotāju kumeliņu;
Ja tu, šelmi, daudz runāsi,
Vēl izdzēršu bauainīti(?).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56473.

As vokor pīsadzēru
Malna kraukļa krūdzeņā,
Šudiņ mani apsyudzēja
Zaļas vuornas junkuram.
357 [Rudzētu D].

56474.

Es pazinu pura bērzu
Robainām lapīnām;
Es pazinu dzērājīnu
Miglainām actīnām.
192 [Kosas C].

56475.

Gan pazinu pura bērzu,
Zaļi zari, kuplas lapas;
Gan pazinu to bāliņu,
Lielo krogu dzērājiņu.
192 [Kosas C].

1. Gan pazinu pura bērzu,
Sīki zari, platas lapas;
Gan pazinu dzērājīnu,
Dērājīna kumelīnu.
192 [Kosas C].

56476.

Es pazynu tū puisīti,
Kur bej krūga dzāruojeņš:
Šaurom acim, skaistim vaigim,
Īt pa ceļu dzīduodams.
605 [Skolas].

56477.

Es piedzēru brandavīna,
Apsagulu mēslainē.
Daiet mana sievasmāte:
Ko tu guli mēslainē?
Kuš tu, kuce, ko tu rej!
Tu jau pats kā suns ar rej!
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

- 321 -

56478.

Es piedzēris kā vilciņis,
Iekrīt' kārklu krūmiņā;
Meitas saka paiedamas:
Vai šādam te gulēt?
Celies augšā, nāc man līdzi,
Būs' man maizes arājiņš;
Tu man maizes arājiņš,
Es tev kreklu audējiņa.
94 [Dunikas Lp].

56479.

Es piedzēru kā vilciņis,
Iebāž gālu kūlenē;
Lai man teica, ko man teica,
Galva manim kūlenē.
347 [Rendas Kld].

56480.

Es piedzērs kā vilciņš,
Iekrīta kārkla krūmīnā;
Iznāk divas muižu meitas,
Manu bikšu rakstu ņemt.
282 [Nīcas Lp].

56481.

Tā bij mana tēva dziesma,
No krodziņa pārejot:
Es piedzēris kā vilciņis,
Iekrīt kārklu krūmiņā.
427 [Tadaiķu Lp].

56482.

Kas man' sildīs aukstā laikā,
Noplīsušām biksiņām?
Es piedzērs kā vilciņš,
Iebāž galvu kulītē.
563 [Sabile Tl apr.].

56483.

Es pīdzērs kai kumeļš [vilciņš?],
Nadzērs muns kumeliņš.
Ej, muosiņa, tec, muosiņa,
Padzyrd munu kumeliņu!
170 [Kapiņu D].

1. Es pīdzēris kai viļciņš,
Nadzērs muns kumēliņš.
Nunna nuna nuna na,
Patur munu kumeliņ'!
389 [Silajāņu Rz].

56484.

Es puisītis dzērājiņis,
Tu dzērāja līgaviņ';
Tev kājiņas jānoauji,
Jānojūdzi kumeliņš.
99 [Dzelzavas Md].

56485.

Es vakar aizdzēru
Kača roga krūdziņā,
Šudiņ sīva pasyudzēja
Kraukļu muižas junkuram.
Lai syudzēja, kam syudzēja,
Es tuos tīsas nasabeidu.
114 [Gaiķu Kld].

56486.

Ekur veiri, kas dzer olu,
Kas var olu samoksuot;
Ekur taidi lumpurīši,
Kleboj soltu yudentiņu!
35 [Baltinavas Abr].

56487.

Ec kur puiši, kas dzer olu,
Kas var naudu nūpelnīt!
Kū tī dzēra, dīdelnīki,
Maitem naudu atdavuši.
465 [Varakļānu Rz].

1. Redz kur puiši, kas dzer olu,
Kas var olu nūpelneit!
Kū dzers meitas, dīdeļneicas,
Vysim puišim poruodā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

56488.

Es var' dzert un uzdziedāt,
Kamēr zila gaisma aust;
Ko tie dzers, diedelnieki,
Kas ar kungu parādā?
Citam tēvs bij zirgu zaglis,
Māte liela stabulniece.
560 [Rīga ].

56489.

Es var' dzert un uzdzīduot,
Kamēr reita gaisma aust;
Kū tu dzersi, dīdelnīks,
Tur ar saimnīku poruodā!
36 [Balvu Abr].

56490.

Es var' dzert un dziedāt,
Kamēr zaļa diena aust;
Kalpi manim kājas ava,
Brāliņš zirgu nosedloja.
236 [Līvānu D].

- 322 -

56491.

Es var' dzert, plenderēt,
Neņems mani šitie puiši;
Ungurieši, tie paņems,
Tie jau mani nezināj'.
198 [Krustpils D].

1. Es var' dzert, pjanstavuot,
Itī puiši najems manis;
Pajems mani kūrzemnīki,
Tī ļautiņi nazynuoja.
466 [Vārkavas D].

2. Var' es dzert, pjanstavuot,
Najems manis rībenīši;
Pajims mani tī ļautiņi,
Kuri manis nazynuoja;
Kuri manis nazynuoja,
Ka es lela dzāruojiņa.
389 [Silajāņu Rz].

56492.

Ēdit, bārni, kņopojit,
Tāvs puordeva kažuceņu!
Puordūs muote lindraceņus,
Nūdzers vysu krūdzeņā.
35 [Baltinavas Abr].

56493.

Gar krodziņu neaizgāju,
Ka iekšā neieskrēju.
Līdz krogā tas ieskrēja,
Butelīti cildādams.
398 [Skrundas Kld].

56494.

Gaŗam krog, gaŗam krog,
Iekš vien nejājiet!
Ja jūs iekš iejāsiet,
Būs dzērējs arējs.
372 [Sarkanmuižas Vp].

56495.

Gaŗām kroga namu jāju,
Gaŗām kroga istabiņu;
Es redzēju kroga puišus,
Bez cepures alu dzēra
Kroga puiši neveseli,
Sajoztiem vēderiem.
74 [Cīravas Azp].

56496.

Gauži raud šī puisīši
Garas vogas galiņā;
Kai šī gauži narauduos -
Krūgs atlyka nāpmaklāts?
170 [Kapiņu D].

56497.

Guli, guli, kroga meita.
Meža meita negulēja;
Meža meita negulēja;
Kucēniņus ganīdama.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56498.

Ituo jou rodi dora,
Tuoda rodu doreišana:
Otnuok muojā, pīēds, pīdzēris,
Aizīt krūgā, nūsit nūst.
337 [Rāmuļu C].

56499.

Izdzer pilnu, pīsit kuoju,
Lai patīši dzāruojeņš;
Soldons olis gluozeitei
Leidz pošami dibinam.
236 [Līvānu D].

56500.

Īrubīt, muosiņ, voi labi purā?
Īviņ, muosiņ, nalabi purā:
Atīt veirs pīdzērs,
Syt munu galviņu.
247 [Makašānu Rz].

56501.

Iededzinu gaišu skalu
Tumšajā vakarā,
Lai redz ceļu arājiņš,
No krodziņa pārnākot.
184 [Ķēču Rg].

56502.

Īdūd maņ, krūdzinīk,
Vīnu gluozi brandaveina!
Izdzer, muna ļaudoveņa,
Ej uz sātu dzīduodama!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56503.

Iesim, brāļi, mēs uz krogu,
Izdzersim to apaļo;
Izdzēruši apaļo,
Iesim ciema meitiņās!
Ciemā bija skaistas meitas
Sarkaniem vaidziņiem;
Sarkaniem vaidziņiem,
Dzelteniem matiņiem;
Dzelteniem matiņiem,
Debess zilām actiņām.
72 [Cesvaines Md].

- 323 -

56504.

Ietin ietu pie tā puiša,
Ko teic lielu dzerājiņu;
Gan es viņu pārvadītu
No krodziņa sētiņē:
Guļ manā pūriņē
Stīgām šūta pātadziņa.
161 [Kabiles Kld].

56505.

Ja es būtu to zinājse,
Ka dzērāja līgaviņa,
Es būt' savus brūnus matus
Zem vaiņaga sajaukuse.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56506.

Jou es beju tai dzāruse,
Kai Reigā, Tārbatā:
Cīka tupu, cīka ruopu
Cisiņuos īsavylku.
Kur tī muni veira kolpi,
Ka jī manis naredzēja?
35 [Baltinavas Abr].

56507.

Kod es beju tai dzāruse,
Kai vakar, aizvakar?
Kur tī muni veira kolpi,
Ka gulāt nanūvedja?
143 [Jāsmuižas D].

56508.

Nu es biju tā piedzēruse,
Ka es pate nezināju:
Sav' brālīti vīru saucu,
Sav' vīriņu bāleliņu,
Savu īsto māmuliņu
Par vecaji raganiņu.
192 [Kosas C].

56509.

Nadūd Dīvs tai pīdzerti,
Kai vakar pīsadzēru:
Cyte sauču: švagereit,
Sīna kaudzes: sīvasmuot!
465 [Varakļānu Rz].

56510.

Nu es biju tā dzērusi,
Kā vakari dzīrusies:
Visi mani lindraciņi
Brandavīna piedzēruši.
211 [Ļaudonas Md].

56511.

Jau es tāda bēdzin bēdzu,
Jau man tāds gadījās:
Slinka laiska bēdzin bēgu,
Dzērājiņis gadījās;
Dzērājiņis gadījās,
Ceļa malas gulētājs.
241 [Lubānas Md].

56512.

Jau tam syla purinam
Myužam zīda naredzēt;
Jau dzāruoja ļaudaviņai
Myužam skaisti nadzeivuot.
591 [Ludzas apr.].

56513.

Jaunais tēvs krogū dzeŗ,
Savu naudu tērēdams;
Vecais tēvs aizkrāsnē
Vaid, vakaru gaidīdams.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

56514.

Jauni puiši, veci vīri,
Tie varēja alu dzert;
Tie varēja alu dzert,
Visus grāvjus izgulēt.
473 [Veclaicenes Vlk].

56515.

Jūs, māsiņas, nezināt,
Kādi bija vīra draugi:
Kad ar alu satikās,
I šķirties nevarēja.
548 [Liepāja Lp apr.].

56516.

Kad es beju jauna meita,
Tad es ola nairedzēju;
Kad izguoju tautiņous,
Poša pyrmuo dzāruojiņa.
414 [Stirnienes Rz].

56517.

Kam ir prīca, maņ ir skumja
Krūga golda galeņā:
Ļaudaveņa gauži raud,
Ar bērneņim ustobā;
As puordzēru krūdzeņāji,
Vysus zalta daldereišus.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56518.

Kam, Muoriņa, ūgles ēdi,
Kam da krūgam dastaiguoji?
Ūgles tevi malnu dora,
Brandiveins tevi dadzynuoja.
168 [Kalupes D].

- 324 -

56519.

Kam, meitiņa, tu raudāji
Klētī vietu taisīdama?
Kā man bija neraudāt,
Nav man otra gulētāja?
Krogā otris gulētājs
Ar vakara gājumiņu.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

56520.

Kam tā bija skuju būda
Liela ceļa maliņā?
Tā nelieša tēva dēla,
Kas pa krogu vārtījās.
132 [Ikšķiles Rg].

56521.

Kamdēļ kungi krogu taisa
Liela ceļa maliņā?
Ziķeŗiem kur nodzerties,
Sīkstuļiem kur spļaudīties.
498 [Virānes (Bučauskas) Md].

1. Kam tī kungi krūgus taisa
Lelu ceļu maleņā?
Šitādim olu dzert,
Peipinīkim nūsašpļaut.
389 [Silajāņu Rz].

56522.

Kam tu dzēri krodziņāji
Apīņotu alotiņ'?
Skurba bija tev galviņa,
Muļķa tava valodiņ'.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

56523.

Kas pazeitu duobuliņi,
Ka jis sorkons nazīdātu?
Kas pazeitu jaunus puišus,
Ka pa krūgim naruopuotu?
194 [Krāslavas D].

56524.

Kas tur bij, kas tur būs,
Ko par naudu nedabūs?
Saldu vīnu, brandavīnu,
Jaunu meitu klātgulēt.
112 [Ezeres Kld].

56525.

Kas tur kliedza, kas tur brēca,
Viņu sētas pagalmā?
Viņu māte veci kūla,
Kam nodzēra rudzu pūru.
242 [Lubejas Md].

56526.

Kas tur kliedza, kas tur bļāva,
Tai vecā mājīnā?
Tur dzērāji sanākuši,
Budelītes tinkšināja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56527.

Kā dziedāja raunenieki,
Zaķa raga krodzenieki?
Krūklājam bij šķība bļoda,
Piķim līka pavārnīca,
Cūkai ragi, vistai pupi,
Aunam segli mugurā.
116 [Garozas Jg].

56528.

Ķiku-rigu tu gailīti,
Kam tik agri tu dziedāji?
Nu vēl jūdzu kumeliņu,
No krodziņa pārnākot.
15 [Alūksnes Vlk].

56529.

Ko, puisīti, tu lieliesi,
Kas gan tevi nepazina?
Krogā, galda galiņā,
Velnam tava dvēselīte.
518 [Zlēku Vp].

56530.

Kuo tei taida ļaudaveņe
Tik zeļuota, sudobruota?
Tuo puiseiša ļaudaveņe,
Kur nadzēra krūdzeņī.
326 [Preiļu D].

56531.

Klusat, lely, klusat mozi,
Dīvs īnuocja ustobā!
Kū bej klusēt, kū naklusēt,
Dzāruojs īnuocja ustobā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56532.

Klusi raud birstaliņa
Bez vējiņa lolojuma;
Vēl klusāk tā tautiete,
Kam bij vīrs dzērājiņš.
473 [Veclaicenes Vlk].

- 325 -

56533.

Ko, puisīti, tu lielies
Ar to labu tikumiņu?
Visus krogus tu izdzēri,
Visus gŗāvjus izgulēji.
68 [Cieceres Kld].

56534.

Kur, puisīti, tu gulēji,
Kad mājāsi nepārnāci?
Tu gulēji pie krodziņa,
Apakš kroga patrepītes.
224 [Lielvārdes Rg].

56535.

Kodeļ, manu vurpaliņu,
Vējš lai tevi vurpinā(ja)!
Labāk sēžu krodziņā,
Als kanniņa rociņā.
241 [Lubānas Md].

56536.

Krita, krita kļavam lapa,
Krita taisni ūdenī;
Deva, deva māte meitu,
Deva taisni dzērājam.
46 [Beļavas Md].

56537.

Krodzeniekam rīkle dega
Zilajās ugunīs,
Kam tas ēda cūkas gaļu,
Krējumā mērcēdams.
224 [Lielvārdes Rg].

56538.

Krodzenieku krodzenieku,
Mūzikantu mūzikantu!
Lai kājiņas pakratām,
Lai blusiņas izkratās.
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

56539.

Kroga brālis lielījās
Ar diženu augumiņu.
Ko līdzēja augumiņis,
Ja dubļos jāvārtās?
273 [Mores Rg].

56540.

Krogai gāju alu dzert,
Krogai meitas lūkoties;
Krogai alus gan patika,
Kroga meitas nepatika:
Citai bija līkas kājas,
Citai kumpas muguriņas.
74 [Cīravas Azp].

56541.

Krūgā guoju olus dzartu,
Cīmā maitu raudzētūs;
Natykušs krūga maitas,
Malnas konas, namozguotas.
44 [Bebrenes Il].

56542.

Krogā cūka piedzērusi,
Ceļā bērnu izmetusi.
Ne ceļā izmetusi,
Pārnesusi sētiņā,
Atdevusi māmiņai.
48 [Bērzaunes Md].

56543.

Krūgā guoju, dzēru olu,
Syuru dzēru brandavīnu;
Syuru dzēru brandavīnu,
Pazaudēju vainadziņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56544.

Kroga meita cisas nesa,
Aicin' mani klātgulēti.
Guli, meita, tu pie lāča,
Es pie tevis negulēšu!
Bēršu auzas kumeļami,
Pats gulēšu sil's galāji.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

56545.

Krūga meitas čiulīnis,
Saucos vysas preilīnis,
Dripu dripu drallala!
Malnas kurpes, boltas zečes,
Sorkons rūžu vainadziņš,
Dripu dripu drallala!
365 [Sakstagalas Rz].

56546.

Kumeliņ, ripainīt,
Kur nometi iemauktiņus?
Līgaviņa, dzērējiņa,
Kur izdzēri sudrabiņu?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56547.

Kur man bija danci vest,
Akmens kroga viducī?
Kur man bija še raudzīt,
Visi alus dzērājiņi?
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

- 326 -

56548.

Kur, puisīt, tova monta,
Kur ir tova leluo slavja?
Muna monta krūdziņā,
Slavja meitu rūciņā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56549.

Ko, puisīt, tu lielies,
Tev nav laba cepurīte?
Tev naudiņa aiztecēja
Pa celiņu uz krodziņu.
378 [Seces Jk].

56550.

Kur, puisīt, tavas bandas,
Tav noplīš cepurīt?
Tavas blands iztecēj
Krog gald galiņā.
17 [Ances Vp].

56551.

Tautas muna pyura raud,
Soka mozu nūvadūt.
Kur, tautīti, tovas bondas?
Munas bondas pyuriņā;
Tovas bondas krūdziņā,
Krūga golda galiņā.
389 [Silajāņu Rz].

56552.

Munas bondas, munas bondas,
Kur, tautīti, tovas bondas?
Munas bondas pyureņā,
Tovas bondas saskanēja
Krūga golda galiņā.
414 [Stirnienes Rz].

56553.

Mazajām meitiņām,
Visām zīda lakatiņi;
Vai, i manu platu kaklu,
Mans palika krodziņā!
Mans palika krodziņā,
Kroga galda galiņā.
241 [Lubānas Md].

1. Vysim cīma puiškinim,
Vysim skaistys capureitis;
Ak tu munu troku golvu,
Maņ palyka krūdzenī!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56554.

Kur, puisīti, tavas bandas,
Nav cepures galviņā?
Izbandoji rudzu pūru
Kroga galda galiņā.
413 [Stendes Tl].

56555.

Puiši meitām naudu prasa,
Kur puisīši savu lika?
Krogus galda galiņā,
Krodzenieka kabatā.
378 [Seces Jk].

56556.

Kur, tētīt, tovi dāli,
Ka pats dzyrdi kumeliņu?
Muni dāli krūdziņā,
Ola kanna rūciņā.
170 [Kapiņu D].

56557.

Kur tu biji, brandavīni,
Kad es tevi neredzēj'?
Tu gulēji pudelei,
Es karķīša galiņā.
116 [Garozas Jg].

56558.

Kur tu biji, brandaviņi,
Tur es ari atrados:
Tu gulēji pudelēji,
Es pudeles galiņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Ak tu sūrais brandvīns,
Kā es tevi mīlēju!
Tu gulēji muciņā,
Es pa spundi skatījos.
236 [Līvānu D].

56559.

Kur tu biji, brandavīni,
Kad es tevi neredzēj'?
Es gulēju pudelēji,
Tu grāvīša malīnā.
Kad es tevi kustināju,
Tad tu mani lustināji.
254 [Mārsnēnu C].

1. Kur tu biji, brandavīni,
Kad es tevi neredzēj'?
Tu gulēji pudelēji,
Es korķīša galiņā.
560 [Rīga ].

56560.

Brandaviņ, brandaviņ,
Kad es tevi neredzēju?
Tu gulēji muciņā,
Es pie spundes lūrējos.
119 [Gaujienas Vlk].

- 327 -

56561.

Ak tu munu stypru olu,
Kai es tevi nūmīļuoju!
Kod tevi beja [tu beji?] muceņī,
Es aiz mucas vaļuojūs.
174 [Kārsavas Ldz].

56562.

Ķēcēnieši alu dzēra,
Mutes vien čapstināja;
Nītaurieši sņabi dzēra,
Glāzes vien noskanēja.
286 [Nītaures Rg].

56563.

Loba muna muomuleņa,
Lobu mani audzynuoja;
Cik vīn beja sarībuse,
Ka atdevja dzāruojam.
174 [Kārsavas Ldz].

56564.

Māte mani mīļ' auklēja,
Mīļi kāra šūpulīti;
Tāpat mani iedevusi
Lielam kroga dzērājam;
Lielam kroga dzērājam,
Gaŗa ceļa gājējam.
54 [Bilskas Vlk].

56565.

Labāk dzēru ūdentīnu,
Nekā dullo brandavīnu:
Ūdens man slāpes dzēsa,
Brandavs naidu piemeklēja.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56566.

Labāk plūcu maraniņas,
Nekā asās rozītes;
Labāk eju pie atraiša,
Ne pie puiša dzērājiņa.
202 [Kurmāles Kld].

56567.

Labāk mirstu jauna meita,
Ne dzērāja līgaviņa;
Dzērājiņa līgavai
Viss mūžiņš asarās.
133 [Īles Jg].

56568.

Li bij grūti, kam bij grūti,
Grūti bija dzērājam:
Ne tam maizes, ne tam gaļas,
Ne putraimu, kāpostīnu.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56569.

Lai bij gŗūti, kam bij gŗūti,
Gŗūt' dzērāja līgavai:
Asariņu upe rita
Līdz pat krogus namdurvīm.
476 [Vecpiebalgas C].

56570.

Lai bij gŗūti, kam bij gŗūti,
Gŗūt' dzērāja līgavai:
Lai bij rīts, lai vakars,
Saujā slauka asaras.
605 [Skolas].

56571.

Lēc dzēris, lēc nadzēris,
Lēc ar' šņabja naredzējis.
174 [Kārsavas Ldz].

56572.

Liegšanos neliedzos,
Ka es biju dzērājiņa;
Es varēju ik rītiņus
Brūža durvis virināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56573.

Liela, gaŗa krodzniekmeita,
Bez brūgāna palikusi.
236 [Līvānu D].

56574.

Lela kvarta, soldons ols,
Skaista poša nesējiņa;
Kab i maņ tei kvarteņa,
Tuos kvarteņas nesējiņa.
182 [Kaunatas Rz].

56575.

Lietus līst, saule spīd,
Visi nabagi bizenēj'.
Lai līst, lai snieg, lai putenē,
Kad tik manā butelē!
374 [Sātiņu Kld].

56576.

Leigaviņa sirds pučīte,
Kam tu mani raudinuoji?
- Kam tu dzēri krūdzeņā
Ar jaunomi meiteņomi?
236 [Līvānu D].

56577.

Maņ pazuda leigaveņa,
Kur as viņu jemšu?
Šūrudiņ, šūrudiņ,
Krūdzeņā pi golda.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 328 -

56578.

Mana paša līgaviņa
Lielu kaunu padarīja:
Pašā kroga vidiņā
Teic man' krogus dzērājiņu.
296 [Ozolnieku Jg].

56579.

Maziņš biju mīlulīts,
Liels izaugu pļēgurīts:
Dzēru, dzēru krodziņā,
Līdz nodzēru biksām galus.
350 [Ropažu Rg].

56580.

Muoŗa guo uz krūgu,
Ūlys ņasja ozotī;
Pakreit Muoŗa uz celiņa,
Saškeist ūlas ozotī.
314 [Pildas Ldz].

56581.

Māt man kroge raid
Lūkt sov ārjiņ;
Ko māt tur dārs,
Vis puiš piedzēraš;
Vis četr krog pakš
Pārdem norakstet.
605 [Skolas].

56582.

Mātes meitas krogā dzēra,
Ar pūriņu lielījās:
Sieki, vāki, pasijāņi,
Citu nagu dilumiņš.
281 [Neretas Jk].

56583.

Meitiņa krogā
Dancotu gāja,
Ratiņš stūrī
Brīvā stāva.
437 [Tomes Rg].

56584.

Meitiņ, mīļā, puķīt,
rozīt,
Valdi mani dzērumā!
Ja tu mani nevaldīsi,
Ieliks mani cietumā.
90 [Drustu C].

56585.

Mīži mīži, rudzi rudzi,
Munys klēts orūdā;
Medzis nauda, zalta nauda,
Tei krūdzeņa gaļdeņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56586.

Nākat, meitas, skatīties,
Kas guļ kroga pabeņķē.
Vai, trakā tautu meit,
Tas jau mūsu tautu dēls!
413 [Stendes Tl].

56587.

Naudas mokā naturēju,
Kokls skusta nanosuoja;
Naudu meitom sadzirdēju,
Un tūs skustus duovynuoju.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56588.

Nāc iekšā, tautu dēls,
Tev rociņas nosalušas;
Tev rociņas nosalušas
Pa krodziņu žūpojot.
513 [Zemītes Tk].

56589.

Nākat, puiši, skatīties,
Ko es jums parādīšu!
Ekur jūsu dvēselīte,
Kroga jumta galīnā!
Tur tā brēca dienu nakti
Pēc sūrā brandavīna.
483 [Veselavas (Veselauskas) C].

56590.

Nebēdā, līgaviņa,
Mājā būšu šovakar!
Kumeliņš aizzviedzās
Pēdējā krodziņā.
239 [Lizuma C].

56591.

Nedrīkstu tumsā
No kroga mājā nākt:
Vai pūce, vai vārna
Mežā pļērca.
74 [Cīravas Azp].

56592.

Nadūd Dīvs dzāruojam
Lobai byut sīviņai!
Lobajai sīviņai
Butelīte golvā līn.
579 [Viļāni Rz apr.].

56593.

Naduo Dievs dzārājam
Nuoņamt muna vaiņaciņa!
Raudu, kājas nuoaudama,
Raud', kuimeļu boruodama.
322 [Praulienas Md].

- 329 -

56594.

Nadūd Dīvs taidys dzeivis,
Kaida ir dzeivja dzāruojam!
Dzāruojs guļ ceļa moļā,
Pagaļveitī akmisteņš.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56595.

Nedusmo, tautu dēls,
Abi divi mēs vienādi:
Tu nodzēri kumeliņu,
Es nodzēru rudzu pūru.
116 [Garozas Jg].

56596.

Nasalīdz, Pīterīt,
Ka tu krūga naslaucīji!
Es tev devu: Dīvs paleidz!
Tu ar slūtu stodulā.
35 [Baltinavas Abr].

56597.

Nasalīdzi, tu Puovul,
Ka tu krūgā našlederēji!
Gon tu krūgā šlederēji,
Tjav pakuoŗa mēteleiti.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56598.

Nepiedošu, nepiedošu
Brandavīna pudelei;
Cimdiņiem tiem piedošu,
Māku pati noadīt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56599.

Napīdar, napīdar
Kumeļam klybojūt;
Napīdar, napīdar
Jaunam puišam pīdzārušam.
605 [Skolas].

56600.

Netrāpīju sev arāju,
Trāpīj' lielu dzērājiņu;
Ik vakarus sēd' pie skala,
Gaidu savu dzērājiņu.
605 [Skolas].

56601.

Nazalielies, tu puisīt,
Es jau tavu godu zinu:
Savu godu nogodēji
Kroga galda galiņā.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

56602.

No tālienes es pazinu
Dzērājiņa līgaviņu:
Sarkanbāli vaigu gali,
Asarām noraudāti.
466 [Vārkavas D].

56603.

No tālienes jau pazinu
Dzērāj' vīra līgaviņu:
Spoža balta villainīte,
Asarās nomirkuse.
335 [Puzes Vp].

56604.

Īsavārus vīn pazynu
Dzāruojiņa ļaudaviņu:
Bolts sejiņš izrauduots,
Bez īlūka vylnuonīte.
326 [Preiļu D].

56605.

Nu, māsiņa, tas tev tika,
Triju gadu cerējums:
Visu krogu dzērējiņis,
Kumeliņu skrējējiņš.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56606.

Soka mani muomuliņa,
Ka lobījam atdavuse:
Vysu krūgu dzāruojam,
Vysu dubļu bridējam.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Sacējuos muomuļiņa
Lobajam atdavusi:
Visu krūgu dzāruojam,
Lejas Juoņu Meizuļam.
143 [Jāsmuižas D].

56607.

Nu es dzeršu, nu es iešu,
Nu tecēse kumeliņ';
Tas krūmiņis vien redzēse,
Kas celiņa maliņai.
74 [Cīravas Azp].

56608.

Jemit mani, cīma puiši,
As as' loba saimiņeica:
Cik dīņeņis iz krūdzjeņu,
Rudzu kule mugorā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 330 -

56609.

Padoncovis krūdziņā,
Pasateiču krūdzinīkam:
Vot maņ nauda, vot maņ nauda,
Vot maņ nauda kārmanā;
Vot es dzeru, vot es dzeru,
Vot es dzeru krūdziņā!
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

56610.

Paga paga menca galva,
Nu es tevi žlubināšu!
Paga paga tautu dēlis,
Nu es tevi priģelēšu;
Nu es tevi priģelēšu
No krodziņa mājiņās!
39 [Bārtas Lp].

56611.

Paga paga seika nauda,
Dzerš' es tevi krūdziņā!
Kam tu mani aprunuoji,
Maciņā gulādama.
389 [Silajāņu Rz].

56612.

Paldīs soku Dīveņam,
Šūgod kupli dadži auga;
Dzāruojam vītu taisu,
Meiksti dadži pagalvē.
168 [Kalupes D].

56613.

Par kū puišim drennys sātys,
Par kū drennys capurītis?
Vysa jūs' smolka nauda
Guļ krūga dybynā.
194 [Krāslavas D].

56614.

Pateik maņ tī puiškini,
Kuri malnim kuļikim;
Krūgā duris vyrynuo,
Mani mīļi sumynuo.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56615.

Pats es dzēru, pats maksāju
Krogā saldu alutiņu;
Pats precēju līgaviņu,
Tēvam mātei nezinot.
6 [Aiviekstes D], 198 [Krustpils D], 282 [Nīcas Lp].

56616.

Pats par sovu naudu dzēru,
Pats puordzēru kumeleņu,
Pats por sovu seiku naudu,
Pats nūpierku kumeliņu.
174 [Kārsavas Ldz].

56617.

Pīteram ūsys
Kai kūkļu strunys,
Ka gluozi dzjāra,
Zvuordzjāti zvuordzjā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56618.

Pīters Peksja naudu kola,
Es puordzēru krūdziņā;
Paldīs soku tai muotei,
Kura audzēj' Pīter-Peksi.
389 [Silajāņu Rz].

56619.

Pipiņ' kuoju nolauzuse,
Ozolkrogā doncādama;
Vai tu sovu galviņ' lauztu
No tuo sova straujumiņa.
358 [Rugāju Abr].

56620.

Pie dzērāja pieiedama,
Strautā metu vainadziņu;
Straumīt' viegli vizināja,
Dzērājs gauži rūdināja.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

56621.

Pīdzērs īdams nūsaguozu
Iz tuos molkis grēdeņis.
Lobi ļaudis, pīcelit,
Da muojom aizvedit.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

56622.

Plykadeida, plykadeida,
Kuo tu leidi krūdzeņā?
Ni tev cymdu, ni tev zeķu,
Ni capures galveņā.
170 [Kapiņu D].

56623.

Prātiņš man šurpu turpu,
Prātam vaļas es neļāvu:
Viens prātiņš - še gulēt,
Otrs prātiņš - sētiņā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56624.

Projām jāiet, ceļš pa kājām,
Es nevaru vairs še būti:
Kumeliņis apseglotis,
Gaida savu jājējiņu;
Gaida savu jājējiņu,
No krodziņa iznākami.
200 [Kuldīgas Kld].

- 331 -

56625.

Puiši dzēra krodziņā,
Kumeliņi ābulā;
Puiši jāja dziedādami,
Kumeliņi dancādami.
282; 10-331.

56626.

Purvā gāju kaišu pļauti,
Kaklā kāru vainadziņu;
Kosēniešu dzērājiņš
Noņem manu vainadziņu.
192; 10-331.

56627.

Purvā riebu dzeguzīti,
Dzērājs mans arājiņš;
Kam riebusi dzedzīgstā,
Nebūt' alus dzērājiņš.
241; 10-331.

1. Purvā rieba dzeguzīte,
Dzērājs vīrs gadījās;
Kaut riebusi kalniņā,
Būt' naudiņas krājējiņš.
476; 10-331.

56628.

Puse alus, puse medus,
Tā pašāji dzeršanā;
Pusaugusi mātes meita,
Tā pašāji jemšanā.
604; 10-331.

56629.

Sadar aliņš ar dzāruoju
Vīna golda galiņāji;
Myužam dzāruojs nasadar
Ar sovu i leigaviņu.
414; 10-331.

56630.

Sadar mīzis ar apini
Vīnā zlaukta kaktiņā;
Myužam buoliņš nasadar
Ar sovu i dzaltonīti.
414; 10-331.

56631.

Sasabuoru, narunuoju
Es ar sovuo ļaudaviņi.
Cyti guoja rejas kultu,
Es tecēju krūdziņā.
Celīs, jauna krūdzinīca,
Īlej gluozi brandiviņa!
591; 10-331.

56632.

Sazaveri, tu svuoteņ,
Voi ir vysa tova draudze!
Še ir miska, še ir kriška,
Uoža roga vīn navā;
Uoža rogs aizadzēris,
Dzindžaraga krūdzeņī.
365; 10-331.

1. Losītēs, ponuoksnīki,
Vēļuok vysi še esit!
Šai ir Griška, šai miška,
Uoža roga vīn nabeja;
Uoža rogs aizadzēra
Anžinera krūdzeņā.
89; 10-331.

2. Saskaitomi, mjas muoseņis,
Vai ir vysi ponuoksnīši?
Ša ir Griška, ša ir miška,
Uoža roga viņ navā;
Uoža rogys aizadzjāŗa
Andžu vjāru krūdzeņā.
50; 10-331.

56633.

Saulīt' mazā gabaliņā,
Puisis lielā nelaimē:
Zirgs aizskrēja meža ceļu,
Zars norāva cepurīti.
7; 10-331.

56634.

Zyrgs nūskrēja molkas ceļu,
Zors nūruove capurīti;
Laižu zyrgu pa vaļai,
Pats tecēju capurītes.
174; 10-331.

56635.

Ko es lūdzu, tas notika
Visiem kroga dzērājiem:
Zirgs aizskrēja meža ceļa,
Zars norāva cepurīti.
Papriekš ņēmu cepurīti,
Tad pēc sava kumeliņa.
56; 10-331.

56636.

Senī laiki paguojuši,
Naidu laiku nadzierdēja.
Tagad visi naidus ceļ
Dzērājiņa sētiņā.
605; 10-331.

- 332 -

56637.

Simtu mārku es nodzēru,
Kumeļā sēdēdams;
Būtu dzēris otru simtu,
Nestāv manis kumeliņš.
Kumeļam kājas gura,
Man pašam galva skurba.
282 [Nīcas Lp].

56638.

Sīki mazi kukainīši
Gaida mani pārnākot;
Pagaidāt, ķirkšu bērni,
Līdz es snabšķi nodzeršos.
540 [Jelgava Jg apr.].

56639.

Sieviņ, mana sirdspuķīte,
Valdi manu dzērumiņu,
Neļauj man dauzīties
Ar svešiem ļautiņiem;
Ar svešiem ļautiņiem,
Netramdīt kumeliņ'.
21 [Apriķu Azp].

56640.

Sieviņ, mīļā, nebaries,
Kad es krogā iedzēries!
Iešu mājā, došu mutes,
Bāsšu rokas azotē.
239 [Lizuma C].

56641.

Skaista pļaviņa, kod napļauta,
Vēl skaistuoka, kod nūpļauta;
Skaisti puiši pīdzāruši,
Vēļ skaistuoki nadzāruši.
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

56642.

Slykti rudzi izauguši
Lelajā teirumā.
Atguoduoju, atguoduoju
Vokareju dzērumiņu.
605 [Skolas].

56643.

Speidi spūži, mēnestiņ,
Ruod' man ceļu dzāruojam!
Dzāruojam šauras acis,
Griuti ceļu saredzēt.
605 [Skolas].

56644.

Stāv pie kroga, kā (kas?) stāvēja,
Stāv dzērāja kumeliņš.
Lai raudāja, kas gauži raudāja,
Raud dzērājiņa līgaviņa.
Raud pēc vīra dzērumiņa,
Raud pēc bēra kumeliņa.
236 [Līvānu D].

56645.

Suņi rēja, vilki kauca,
Man no kroga pārejot.
Ja sievai kurlas ausis,
Tiks mugura oderēta.
127 [Grostonas Md].

56646.

Svāta Muora, Buorbuliņa,
Sorgoj sava Jākupiņa!
Kab jis krūgā napīdzartu,
Kab pi krūga nagulātu.
170 [Kapiņu D].

1. Agatiņa, žagatiņa,
Žāloj sova Jākupiņa!
Ka krūgā napīdzārtu,
Ka uz ceļa napakristu,
Ka žogotas naknuobuotu.
465 [Varakļānu Rz].

2. Svāta Muora, Magdaleņa,
Žāloj sova Jakubeņa!
Kab iz krūgu nanūītu,
Brandiņa napīdzartu,
Sovas galvas nasasistu,
Un celeņa naizgaisynuotu.
18 [Andrupenes Rz].

3. Svāta Muora, Madaleita,
Sorgoj dāla Jākubeņa!
Ka uz krūgu nanūītu,
Ka brandīņa napīdzartu,
Ka dzens ūkstā naiknuoptu.
29 [Aulejas (Grāveru) D].

4. Švinta Māra, Madaļiņa,
Sargā savu Veraļīt!
Lai pa krūgim nadauzās,
Un pie meitām nestaigāj'.
57 [Biržu Jk].

5. Svāta Muora, Madaliņa,
Sorgoj sovu Jākupiņu,
Ka nu cepļa nanūkristu,
Ka zam cepļa napaleistu!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

- 333 -

6. Svāta Muora, Madaļeņa,
Žāloj pupu Jākupeņa,
Kab uz ceļa napakristu,
Pupaneņas nasasystu!
18 [Andrupenes Rz].

56647.

Svētdien dzēru krodzīnā
Ar jaunām meitīnām;
Pirmodien, otrodien,
Man jau jauna līgavīna.
605 [Skolas].

56648.

Šauras šauras maņ acteņas,
Es puiseiti cauri radzu:
Kurs bej šaids, kurs bej taids,
Kurs krūgā dzāruojeņš.
174 [Kārsavas Ldz].

56649.

Šitā, brāļi, mēs dzerdami,
Mēs pa ceļu neiesim;
Iestiepsim zēģelīti,
Taisnu ceļu noiesim.
236 [Līvānu D].

56650.

Šitā, puiši, mēs dzerdami
Neziņā aiziesim;
Piedzēruši, apreibuši,
Kur kuŗais pakrituši:
Cits uz ceļa, cits grāvī,
Cits celiņa maliņā.
378 [Seces Jk].

56651.

Tā dzērdami, bāleliņi,
Mēs godēji neiesim:
Izdzērsim tēva naudu,
Sava tēva novadiņ'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

56652.

Apdzer naudu, apdzer godu,
Apdzer dižo augumiņ';
Apdzer sievu, apdzer bērnus,
Apdzer tēvu padomiņ'!
604 [Dažādi iesūtītāji].

56653.

Šitie tādi muļķa zēni,
Zin tik dzert un lielīties;
Ne tiem jēgas, ne prātiņa,
Ne ar laba tikumiņa.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56654.

Šmuki puiši olu dzēŗa,
Šmuka golda galiņā;
Šmuki stuov kumeliņi
Pi stalīša duraviņu.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Šmuks puiseitis olu dzēre
Šmuka golda galeņā;
Šmuks stuovēja kumeliņis
Šmuka golda galeņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56655.

Švilpodamas irbes skrēja
Par dūņoju ezeriņ';
Raudādamas meitas gāja
Pie dzērāja tēva dēl'.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56656.

Tas tam tika, tā vajaga
Visu krogu dzērējam;
Visu krogu dzērējami,
Kumeliņa skrējējam.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56657.

Tautu dēli krodziņā
Dzeršanā mērojās,
To par godu turēdami,
Alus kausu skaitīdami.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56658.

Tautu dēls, mans brāliņis,
Abi lieli dzērājiņi:
Abi divi pakrituši
Kroga galda galiņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56659.

Tautu meita lielījās:
Ne pie viena es neiešu;
Kad atnāca dzērējiņš,
Tek pretim raudādama.
518 [Zlēku Vp].

56660.

Tautu meita melnu ģērbu
Pasniedz auzas kumeļam.
Es dzeŗ' krogā svilpodams,
Saimnieks ārā aurēdams.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 334 -

56661.

Tai dzeri, Juoņīt,
Kab kauna nabyutu,
Pīmeizsi zuoboka,
Šļakstiņ šļakstīs.
182 [Kaunatas Rz].

56662.

Tādi vīri kungam tika,
Kas dzeŗ alu krodziņā;
Kas dzeŗ alu krodziņā,
Kas dancina kumeliņu.
121 [Gaviezes Lp].

56663.

Tāds man tika kumeliņis,
Kas par ceļa vidu tek;
Tāds man tika arājiņis,
Kas piedzēris gulēt gāja.
453 [Vadakstes Jg].

56664.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Nemetiesi šai krogā!
Tur dzeŗ mana sievasmāte
Noplīsušiem kankariem.
46 [Beļavas Md].

56665.

Teci, manu kumeliņu,
Līdz tam Priežu krodziņam!
Tur dzeŗ mana līgaviņa,
No sudraba biķerēm;
No sudraba biķerēm,
No paegles kanniņām.
203 [Kurmenes B].

56666.

Teci, teci, kumeliņ,
Līdz tam sila krodziņam!
Tevi gaida auzu sile,
Mani jauna līgaviņa;
Tev piebēra auzu sili,
Man uzlika medus spodku [šķīvi].
503 [Višķu D].

1. Teci, teci, kumeļen,
Da tam syla krūdziņam!
Tevis gaida auzu siļa,
Maņa skaista līgaviņa;
Maņ paceļs līpas goldu,
Kumeļam auzu siļi.
170 [Kapiņu D].

56667.

Tev, māsiņ, dzērājs vīrs,
Tev vajaga jautrai būt:
Tev kājiņas jānoaun,
Jānojūdz kumeliņš.
6 [Aiviekstes D].

56668.

Tāvs ar māti krūdzeņā,
Mjas, bērneņi, sēteņā.
Kausim boltu vucineņu,
Virsim vara katleņā!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56669.

Tēva brālis krogā gāja,
Naudas maku skandināj'.
Man nav naudas, man nav mantas,
Bet man jauka dzīvošana.
180 [Katvaru Vlm].

56670.

Tēvu tēvi alus dzēra,
Naudu makā skandināja;
Nu dzeŗ zēni brandavīnu,
Lielus pīpjus čūkādami.
32 [Babītes (Piņķu) Rg].

56671.

Tēvi tēvi alu dzēra,
Naudu makā šķindināja;
Jauni zēni šņabi dzēra,
Jaunus skuķus mīlēja.
129 [Gudenieku Azp].

56672.

Tāva vaiņa, na māmeņas,
Ka es lels dzāruojeņš:
Kam pūrā leiksti cierta,
Ka man kuoŗa šyupeleiti.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56673.

Tik vien dzēru krodziņāji,
Ka var sevi zināties:
Lai nebrauca jaunas meitas
Mana bēra kumeliņa.
605 [Skolas].

56674.

Trika trika treikuliņa,
Zam kumeļa kājiņām!
Tiko tiko meus māsiņa
Dzārājiņa rūciņās.
326 [Preiļu D].

56675.

Trīs dieniņas kroge dzēra
Sīku raibu audējiņ';
Šķieti, nītes salapoja,
Steļļu koki sapuja.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 335 -

56676.

Trīs puisīši krogā dzēra
Kā tie pliki zvirbulīši;
Kad pakasa pakausīti,
Tad atmina parādiņu.
424 [Svitenes (Švitenes) B].

56677.

Trīs puisēni krogā dzēra
Kā pelēki zvirbulēni;
Trīs meitiņas gaŗām gāja,
Tās pa logu skatījās.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

56678.

Trīs puisēni krogā sēdi,
Kam nav graša kabatā.
Tra ra ridi rala la,
Kam nav graša kabatā.
Ēda, dzēra, lielījāsi
Kā tie plikie zvirbulīš'.
546 [Kuldīga Kld apr.].

56679.

Trīsreiz teku gar rudzlauku
No rītiņa rasiņā.
Atgriez, Dievs, man prātiņu
No dzērāja tēva dēl'.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

56680.

Tu auzīte, garstiebrīte,
Baro manu kumeliņu!
Tu butele, garkaklīte,
Sildi manu vēderiņu!
202 [Kurmāles Kld].

56681.

Ukcinā padavā,
Kur tie citi, tur es ar!
Citi gāja krogā dietu,
Es ar kūju pakaļā.
119 [Gaujienas Vlk].

56682.

Uz krodziņu gluds celiņš,
Uz baznīcu grumbuļains;
Uz krodziņa gājējiņu
Es neņemtu par arāju.
605 [Skolas].

56683.

Iz krūdzeņi taisns ceļš,
Iz bazniecu leikumim:
Krūdzeņī kotru dīnu,
Ik svātdīnes bazneicā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56684.

Da krūdzeņu leidzons ceļš,
Da bazneicys grumbuļains;
Uz bazneicu sūļim brauc,
Uz krūdzeņu rikseišim.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56685.

Voi es vīna dzāruojiņa,
Voi es vīna džīduotuoja?
Tū pat gluozīti izdzeru,
Kū dzer leli dzāruojiņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56686.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien daiļu puišu,
Kā tas viens dzērājiņš?
100 [Dzērbenes (Pils-Dzērbenes) C].

56687.

Vakar biju daudz dzērusi,
Lai Die's mani pasargā!
Šodien gribu atkal dzērti,
Lai Die's man palīdzē!
200 [Kuldīgas Kld].

56688.

Vakar dzēru baltas kannas,
Šorīt raibi norakstītas;
Šorīt raibi norakstītas,
Ar vanagu nadziņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56689.

Vakar māte krogā dzēra,
Padzer mani zvejniekam;
Šodien tek bāleliņi,
Upes malu raudādami.
605 [Skolas].

56690.

Vaļa man krogā dzert,
Vaļa glāzes skandināt,
Vaļa pašu krodzinieci
Likt no gultas gultiņā.
261 [Mēdzūlas Md].

- 336 -

1. Vīns es beju tāvam dāls,
Vysa muna vaļa beja;
Vaļa maņ krūgā dzert,
Vaļa konu sadauzīt,
Vaļa pašu krūdzinīcu
Īsvīst krūga dybynā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

56691.

Vaļa maņ olu dzert,
Vaļa konu sadauzeit;
Tuos vīn vaļeitis nabeja,
Pajimt pošu nesējeņu.
579 [Viļāni Rz apr.].

1. Izdzer olu, sadauz konu,
Paņem pošu nesējeņ!
Turu vaļi izdzērt olu,
Turu konu sadauzeit;
Tikū vīn naturēju
Pajemt pošas nesējeņas.
18 [Andrupenes Rz].

2. Gords ols, bolta kona,
Skaista poša nesējiņa.
Vaļa maņ olu dzert,
Vaļa konu sadauzīt;
Tikai vaļas maņ navā
Pajemt pošu ļaudaviņ'.
389 [Silajāņu Rz].

56692.

Var pazeit tū puisīti,
Kurs ir lels dzāruojiņš:
Pats guļ ceļa maliņā,
Capureite celiņā.
605 [Skolas].

56693.

Var pazīt to meitiņu,
Kam dzērājs arājiņš:
Drīzi mirka rasiņā,
Drīzi drēbes velēdama.
410 [Stāmerienas Md].

56694.

Vecais Andžus krogū dzeŗ
Ar tām basām kājām;
Nu nu Andžiņ, pa pa Andžiņ,
Es gaudīšu kundziņam!
- Es par kungu nebēdāju,
Man pašam pilna roka.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56695.

Vacim ļaudim syuru rutku
Un tuo ryugta seipūleņa;
Jaunim ļaudim soldons ols
Un tuos boltys bikereitis.
170 [Kapiņu D].

56696.

Veci celmi, dziļas saknes,
Kuplas auga atvasīt's;
Sīki mieži, saldens alus,
Gudri vīri dzērājiņ'.
241 [Lubānas Md].

56697.

Veci vīri, sirmas bārdas,
Tie bij alus dzērājiņi;
Ko tie dzērs, plikadīdas,
Kam nav zelta gabaliņi.
190 [Kokneses Rg].

56698.

Vaci veiri siermom bārdom,
Tī bej ola dzāruojiņi;
Jauni puiši plotom acim,
Tī bej meitu sējejiņi(?).
174 [Kārsavas Ldz].

56699.

Veci veči siermom buordom,
Tī bej ols dzāruojeņi;
Malni vērši plotim rogim,
Tī bej sīna āduojeņi.
281 [Neretas Jk].

56700.

Veci vīri alu dzēra,
Kannā bārdas iemērkuši.
Ņem to kannu, liek pie mutes,
Lai tal alus iekšā tek.
356 [Rudbāržu Azp].

56701.

Vilkam dzert tai krodziņā,
Ne labam cilvēkam:
Melns galdiņš, melna kanna,
Melna pate krodzeniece.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

56702.

Visa mana naba sāp,
Kā es gribu brandavīna;
Ja nedosi brandavīna,
Aizķernāšu nama duris.
282 [Nīcas Lp].

56703.

Visapkārt krogam nesu
Savu zīļu vainadziņ',
Radu savu arājiņu
Kroga galda galiņā.
Lai tas dzēra, ka tam nauda,
Lai gulēja, kad nāks miegs.
418 [Sunākstes Jk].

- 337 -

56704.

Visi dzēra labinieki
Rencēnu krogū:
Aičīna, Balceris,
Vecais Dēļīna;
Vispēdīgi atjāja
Gaŗais Dambīts,
Pusnātna ķēvīte,
Pusotra mēteļa,
Kulīte kaklā,
Pusotra āboļa.
346 [Rencēny Vlm].

56705.

Visi mani bāleliņi
Pie Dieviņa aizgājuši;
Mani vienu atstājuši
Lielu alu dzērājiņu.
347 [Rendas Kld].

56706.

Vīriņ munu, nebaries,
Kad es dzēru krodziņā!
Es pārdevu melnaitiņu,
Melnaitiņas naudu dzēru.
290 [Ogres C].

56707.

Nebēdā, mans vīrīns,
Neb es tavu naudu dzēru!
Es izdevu melnu jēru,
Melnā jēra naudu dzēru;
Šodien dzēru melnu jēru,
Rītu vilnu paģirām.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56708.

Ko tu visiem gražojies,
Vai es tavu naudu dzēru?
Pats pārdevu savu aitu,
Savas aitas naudu dzēru.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56709.

Vīri vīri, taisāt gultas,
Pārnāks sievas iedzērušas!
Kā sieviņas pataisīja
Dzērušiem vīriņiem.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56710.

Dzeŗat, vīri, iet mājās,
Taisat vietas sieviņām!
Pāries sievas sētiņāji
Kā gosniņas piedzērušas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56711.

Vīri vīri, taisāt gultas,
Pārnāks sievas piedzērušas!
Pārnāks sievas piedzērušas,
Kā dzērvītes apreibušas.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56712.

Veiriņu munu veiriņu,
Kuo es tevi šanavovu;
Pate guoju krūdziņā,
Tevi kāru potagā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56713.

Viena meita māmiņai,
Kam bij dot, kam nedot?
Domādama, gādādama,
Iedod krogus dzērājam.
281 [Neretas Jk].

56714.

Vienmēr māte mani rāja,
Lai nedzeŗu krodziņā;
Slepu eju, zagšus skreju,
Lai tik dzertu alutiņu.
273 [Mores Rg].

56715.

Zelta pīle uzpeldēja
No niedraiņa ezeriņa.
Tā peldēja mātes meita
No dzērāja tēva dēl'.
513 [Zemītes Tk].

56716.

Zvarkšķēdama upe tek
Grīslaināji siliņāji,
Raudādamas meitas bēga
No dzērāja tēva dēla.
224 [Lielvārdes Rg].

1. čurkstēdama upe tek
Caur grīslainu pura zāli,
Raudādamas meitas bēga
No dzērāja tēva dēla.
224 [Lielvārdes Rg].

- 338 -

56717.

Zibins spēra, pērkons rūca,
Lietus lija aumaļām.
Pašā ceļa vidiņā
Krogu brālis diendusā.
273 [Mores Rg].

56718.

Zynu, zynu tautu dālu,
Zynu tautu muomuļiņu:
Tautu dāls dzāruojiņš,
Volūdnīca muomuļiņa.
35 [Baltinavas Abr].

1. Zynu, zynu tautu dālu,
Zynu tautu muomuleņi:
Dzāroujs beja tautu dāls,
Dzāruojs tautu muomuleņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56719.

Zyrgi okly, poši troki,
Ceļam gola nazynuoja.
Es pīdzēris kai vilciņš,
Nadzērs muns kumēliņš.
559 [Rēzekne Rz apr.].

56720.

Zirgi zviedza, suņi rēja,
Man no kroga pārnākot;
Sieviņ, mīļā, nebaries,
Kad es dzēru krodziņā.
358 [Rugāju Abr].

56721.

Zīmeļu vēji vaicuoja,
Kur puiškina kažuciņš?
Rībiņūs, krūdziņā,
Treju bucu stārpiņā.
605 [Skolas].

56722.

Žīdiņ, tavu mellu bārzdu,
Tavu saldu brandaviņ'!
Pēdējs diķis, pēdējs kapeiks,
Jau tavā rociņā.
94 [Dunikas Lp].

56723.

Augdam' puisi novēroju,
Ko darīja dzērumā;
Kas piedzēris zirgu sita,
Tas sit savu līgaviņu.
192 [Kosas C].

56724.

Brāļi mani britulēni,
Kažokos, zābakos;
Kažoks alus dzērājiņš,
Zābaks dubļu bridējiņš.
358 [Rugāju Abr].

56725.

čigu rigu ceļa vīrs,
Kaču rogu krūdzeņā!
Bolti lini vazumā,
Zalta nauda maciņā.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56726.

Māmiņa vaicāja:
Kur mana Anniņa?
Anniņa krogā,
Kaimiņa rokā.
101 [Dzērves Azp].

56727.

Gribēties gribējās
Man tā sūra brandavīna:
Vai tādēļ gribējās,
Ka bāliņi laidējiņi?
604 [Dažādi iesūtītāji].

Table of Contents |View Entire Work