HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

11. Kāzu mielasts

19179.

Vai vai NN [Lībiņa etc.],
Tavu kāru sirdi:
Izņēmi vilkam
Pušplēstu sirdi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19180.

Vai vai panāksnieki,
Kāda slava jums izgāja:
Žīdam zirgu apēduši,
Ceros kaulus sabāzuši.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

- 178 -

19181.

Vai vai, tu NN [Juon'eit],
Kaida slav'e t'ev atguo:
Tu apēdi kača asti,
Krējumā mārcādams.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

19182.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Es netiku bīdelējse;
Nu sanāca bīdelbikši,
Bīdeļmaizes ēdējiņi.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

19183.

O kūm'eņ Grīt'eņ,
Kur goļa palyka?
Ved'ēji bodsstakl'is,
Tī goļu apēd'e.
4271 [Rēzeknes apr.].

19184.

Vai manu košaju
Kaķēniņu!
Astīt' vien pamanīju
Pa Anniņas lūpiņām.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

1. Vai manu mello
Kaķēniņu!
Aste vien nokustēja
Panāksnieku [Vedējiņu]
bļodiņā.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

19185.

Vai manu pērnaju
Bullēniņu!
Nagi, ragi noklabēja
Pa Miķeļa vēderiņu.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

19186.

Ai svainīti miglacīti,
Kam vakar neatnāci?
Man bij divas ratu rumbas
Kuiļa nagu piesālītas.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Vai znotiņ, vai znotiņ,
Kam vakar neatjāji?
Vakar bija gaiļa desa
Visapkārt galdu vilkta.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

2. Ak tu manu znota šķelmi,
Kam vakar neatnāci?
Man sapuva peles šķiņķis,
Circenīša sānkaulīts.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

3. Kam, Jānīti, tad nenāci,
Kad es tevi aicināju?
Tad man bija cepti krupji,
Iztaukšķētas vabulītes.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

19187.

Vai svecīte, lukturīte,
Aptec manu galda galu!
Svešā māte nepatapa,
Svešus viešus mielodama.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ai svecīte, lukturīti,
Aptec manu galda galu,
Ja es pate nepatapu,
Lielus viesus mielodama.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19188.

Aiz kū līli snīgi snyga,
Aiz kū līli l'eiti l'eja?
Panuoksneņi pīnu jam
Pa lylam pykučam.
424 [Barkavas pag. Rz], 4271 [Rēzeknes apr.].

19189.

Aiz kū Juoneiša
Prožorys sauce?
Apēde ubogu
Ar vysys vāzys.
4282 [Eversmuižā (Ciblas pag. Ldz)].

19190.

Apdarīju rudzu desu
Visapkārti galda galu.
Mani mīļi veci tēvi,
Kā tie ēda stenēdami;
Manas mīļas vecas mātes,
Kā tās ēda pukstēdamas!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Es izcepu Jānišam
Stulba zaķa cepetiņu.
Ak tu Dieva nosodams,
Kā viņš eid' stenedams!
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

2. Stulbu zaķi, klibu vistu,
Abus divus nobaroju.
Ai nu mani veci tēvi,
Kā tie ēda pukstēdami;
Ai nu manas vecas mātes,
Kā tās ēda vaidēdamas!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 179 -

19191.

Apēda Anniņa
Abus galus aunam.
Auniņš gāja biku beku [dipu depu]
Pa Anniņas vēderiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Apēda NN [Kārlītis]
Auniņa gaļu.
Buču buč, muru muru
Pa Kārlīša vēderiņu.
206 [Kuldīgas apriņķī].

2. Līzīte apēda
Grūtaju cūku.
Ruķu ruķu, kvīķu kvīķu
Pa Līzītes vēderiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19192.

Apēda Babiņa
Abus galus buļļam.
Nu tu staigāsi
Baurodama!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Apēda panāksni
Dūmaļas mūli.
Pāries mājā
Maurodami.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

19193.

Apēda Trīnīte
Klukstošu vistu.
Nu tu staigāsi
Klukstēdama!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Apēda NN [Anniņa etc.]
Perīgu vistu.
Pāries mājā
Klukstēdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

2. Apēda NN
Klukstošu vistu,
Uzlēca laktē
Klukstēdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

3. NN atskrēja
Kluksktēdamis.
Tas būs apēdis
Klukstošu vistu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

19194.

Apēda NN
Ragotu aunu;
Ragi vien noklabēja
Vēderiņa galiņā.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19195.

Apēda NN [Jūlītis etc.]
Sav' cepurīti,
Gaļas gabalu
Dāvādamis.
Vai suns, bezkauņa,
Kā iesi mājā,
Kā iesi mājā
Bez cepurītes?
362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19196.

Apnikuse māsiņai
Bāleliņa balta maize;
Vai tā tautu pelu maize
Saldu medu apmedota?
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Bāliņ, tava kviešu maize
Apīnīšu rūgtumiņu;
Tautiņās auzu maize
Kā ar medu samedota.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19197.

Apsviluse tautu maize,
Apsviluse cepējiņa;
Mūs' maizīte kā šūniņa,
Kā bitīte cepējiņa.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19198.

Atnāce NN
Bez vēderiņa;
Nu sāka vēderu
Sprīžiem metan.
18 (Kliģenē).

19199.

Atbrauca NN
Ar abras vēderu,
Apēda māmiņai
Trīs cepļi maizes.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

- 180 -

19200.

Augsti viesi sajājuši, -
Ko mēs augstus mielosim?
Viena pate ratu ule
Runču gaļas piesālīta.
210 [Popē (Popes pag. Vp)].

19201.

Auksta tautu istabiņa,
Tukšs bij mans vēderiņš;
Sildiet, tautas, istabiņu,
Pildiet manu vēderiņu!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

19202.

Badīgas badīgas
Panākstu meitas,
Apēda manbrāļam
Piecgadu vērsi.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

19203.

Badīgi badīgi
Panākstu ļaudis,
Apēda kuņu
Ar kucēniem.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19204.

Badīgi badīgi
Tie sveši ļaudis,
Paši vien ēda,
Mums vis nedeva.
(=Kad dod:) Devīgi devīgi
Tie sveši ļaudis
No otra galda,
Ne no sava;
Būt' pašu bijis,
Tad vis nedotu.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

1. Sīkstie, spīvie
Svešie ļautiņi,
Paši vien ēda,
Paši vien dzēra,
Man vis nedeva.
Paldies paldies,
Nu deva, nu deva!
Kad pašu būtu,
Raudāt raudātu.
(Smiltenē).

2. Badmiras badmiras
Tie sveši ļauži,
Nedeva ēzdami,
Nedeva dzerdami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19205.

Bagāti vilki,
Še mīksta gaļa:
Panākstu sievām
Sivēni klēpī.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Ai vilki vilki,
Še laba gaļa:
Panāksņu sievām
Treknie bērni.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

19206.

Baudāt, sveši ļaudis,
Mūs' barībiņu!
Vai teiksiet pavāru,
Vai vaināsiet?
Gan liku dillītes,
Gan sinepītes;
Trīs kalpi namā
Driģenes grūda, -
Tik vien aizmirsu
Driģenes nelicis.
224 [Kabilē (Kld)].

19207.

Baudāt, sveši ļaudis,
Mūs' barībiņu!
Vai teiksit pavāru,
Vai vaināsit?
Teicat pavāru,
Nevainājat!
Bija labi cepts,
Bija labi vārīts.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

19208.

Brāliņam tīra maize,
Vēl maldama izsijāj';
Tautiņām bērulaiņa,
Vēl piebēra sēnaliņ'.
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

19209.

Brālīši ēda,
Brālīšī dzēra,
Māršiņa kā kaza
Laizījās.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 181 -

19210.

Brīnējos, ērmojos,
Kāda smaka istabā:
Lielajam vedējam
Jēla desa kabatā.
403 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19211.

Būt' es to zināuse,
Kādi kuļi(?) ēdējiņi,
Es nebūtu maizes miltus
Astru sietu sijājuse.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ni es būtu smalk' malusi,
Ni tik smalki sijājusi,
Kau(t) es būtu zinājusi
Tādus ķaušus ēdājiņus.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

19212.

Daru, daru desiņu,
Ne pillu daru,
Apēdīs panāksni,
Pakratīdami.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19213.

Desa desa desa,
Kam tu nāci kāzās?
Abi gali āzsieti,
Kā kāpsi ziergāi?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

19214.

Desa lēca pār galdiņu,
Līkumiņu mētādama;
Panāksnieki pakaļā,
Gaŗas dūces rociņā.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

19215.

Desa skrēja pār galdiņu,
Līkumiņus mētādama;
Gan mācēja panāksnieki
Desai galu padarīt.
1311 [Apē (Vlk)].

19216.

Dui labi nokavu
Māsiņas kāzās:
Baŗotu vērsi,
Negudru suni.
Baŗotu vērsi
Māsiņas radim,
Negudru suni
Svešim ļaudim.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

19217.

Dod, Dieviņ, kad vēl rastu
Citu tādu saimenieku:
Dod man ēst, dod man dzert,
Pie darbiņa nesūtīja.
320 [Mazzalvē (Mazzalves pag. Jk)].

19218.

Dūdit dz'art T'ēkleit'ai,
Jei zakuskys navajaga,
Jei pošai ozut'ā
Divi kvīšu kukuleiši.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

19219.

Dodiet ēst, dodiet dzert,
Paēdusi gulēt iešu;
Ja ēst, dzert nedosat,
Visu nakti delverēšu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

19220.

Dodat man, dodat man,
Kas jums lieti nederēja:
Dodat man piena rausi,
Medus poda padibinu.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

19221.

Iesēdās Jānītis
Panakstu pulkā,
Panakstu kumāsa
Gribēdams.
Dabūsi, dabūsi
Panakstu kumāsu:
Dabūsi panakstu
Lamāšanu.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

19222.

Iesim, māsiņas,
Teteŗus šaut:
Grib mūsu māršiņa
Teteŗa gaļas.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

19223.

Ēd, bāliņi, dzer, bāliņi,
Es jau tava vairs nebūšu:
Patīkama šī zemīte,
Patīkams arājiņš.
1311 [Apē (Vlk)].

- 182 -

19224.

Ēd, bāliņ, dzer, bāliņ,
Melnajā ķibiņā!
Tā ir tava paša vaina,
Kam saimnieka meitu ņēmi.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēd, bālī, dzer, bālī,
Mellajā ķipītī!
Tā bij tava paša vaina,
Kam pirtnieka meit' ieņēmi.
140 [Valkā].

19225.

Ēdi, ēdi, jaunā mārša,
Manas ceptas karašiņas;
Man sadega vēderiņš,
Man nolīka muguriņa.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

19226.

Ēd, ēd, Anniņa,
Atloki piedroknes:
Tev kāro sirsniņa
Dubena kacēt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

19227.

Ēd, ēd, NN [Jānīti etc.],
Kaunies meitu,
Jem gaļas gabalu,
Lien pabeņķē!
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Ēd, ēd, Marija [Babiņa etc.],
Kaunies puišu,
Ņem gaļas gabalu,
Skrej pabeņķē!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19228.

Ēd, ēd Anniņa,
Lielajus kumāsus;
Jau muti grozīji,
Kā vārna šķilli.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19229.

Ēd, ēd NN [Trīniņa, Jānīti
etc.],
Neplāti muti,
Ieskries žagata,
Izraus kumosu!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)], 38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

19230.

Ēd, ēd, NN [Grietiņa, Mārtiņ
etc.],
Neplāti muti,
Ieskries vārniņa
Ar visu lizdiņu!
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēd, ēdi, Maigīna,
Neplāti muti,
Ieskriesi žagata
Ar visu ligzdu!
Pēc gada izveda
Deviņus bērnus:
Trīs mellus, trīs raibus,
Trīs smuki baltus.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19231.

Ēd, ēd, NN,
Neplāti muti,
Ieskrēja žagata,
Apgrieza riņķi;
Pavasari izveda
Deviņi bērni:
Trīs melli, trīs balti,
Trīs koši raibi.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

19232.

Ēd, ēd, NN,
Neplāti muti,
Ieskrēje vardīte
Apmete guņģi,
Ārā skriedama,
Apmīza lūpiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19233.

Ēd, ēd, NN,
Neskaties griestos,
Pakāršu sakārni
Deguna galā!
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

19234.

Ēd, ēd, NN,
Noslauki muti!
Ja nav nēzdauga,
Še mana sietava.
Solu, solu, bet nedošu
Savu mīļu sietaviņu;
Mana mīļa sietaviņa
Bodē pirkta, nauda dota.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Jānītim brālītim
Taukoja mute;
Še mana sietava,
Noslauki muti!
Solīt solīju,
Nedevu vis.
Vai mana skaistā
Sietaviņa
Tādam smuļam
Jāsmulē?
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

- 183 -

19235.

Ēd, ēd, Ansiņ,
Palasīdamies;
Cita plekste viersūi,
Cita apakšāi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

19236.

Ēd, ēd Marija,
Skatās griestos,
Skatās skabargu
Zobiņu badīt.
Še nav skabargu,
Ēvelēti griesti.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19237.

Ēd, ēd, NN [Ediņa etc.],
Skaties griestos,
Griestos pakārta
Iņģesta galva.
40-1 (Bigauņciemā).

19238.

Ēd, ēd, NN,
Skaties griestos!
Mana tēva griestos
Trejāda maltīte:
Cepta pīle, vārīts vēzis,
Mušas [Mušu] desa piedarīta.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Ēdi, ēdi, brūtgān,
Pazaver augši,
Tur tev karājās
Trijāda maltīte:
Suņa gaļa, kaķa gaļa,
Veca zirga pavēdere.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Ēd, ēd, vācieti,
Neskaties griestos!
Vēl tev priekšā
Trejāda maltīte:
Cepta pīle, vārīts zaķis,
Trīs līkumi mušu desu.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

3. Ēdat, panaksti,
Metat acis griestos!
Vēl mūsu griestos
Trejāda gaļiņa:
Vārnas gaļa, kraukļa gaļa,
Vāverītes astes kauls.
1311 [Apē (Vlk)].

19239.

Ēd, ēd, NN [Kārlīti],
Skaties laukā!
Tavs tēvs atjāja
Vienausi ķēvi;
Tu otru nokodi
Pie siltas maizes.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Atskrēja Andrejs
Vienu ausi ķēvi,
To otru apēda
Pie siltas maizes.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

19240.

Ēd, ēd, NN,
Stiep gaŗas lūpas,
Lai zupe nelija,
Lai druskas nebira!
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

1. Ēd, ēd, NN,
Stiep gaŗi lūpu,
Lai tauki nelīst,
Lai druskas nebirst!
Suns ar kaķi sakavās,
Tavas druskas lasīdami.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

2. Ēd, ēd, ķērstele,
Stiep gaŗu lūpu,
Lai zupa nelija,
Lai druskas nebira
Cāļiem lasīt,
Lai zupa nelija
Suņiem lakt.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19241.

Ēd, ēd, Anniņa,
Trūks tev stīpiņa;
Steidzies, mucenieks,
Būs tev darbiņš!
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 184 -

19242.

Ēdi, ēdi, tu Pēteri,
Griez pret logu vēderiņu:
Aiz lodziņa pieci vilki
Gaida tava vēderiņa.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Ēd, ēd, Jānīti,
Steidziesa laukā:
Pieci vilki āz lodziņa
Gaida tavu vēderiņu.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

19243.

Ēdi, ēdi, tu Jānīti,
Pa lieliem kumosiem;
Ja tev' velns aizrīdīs,
Gan mēs kruķi dabūsim!
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēdi, ēdi, tu NN,
Ar lieliem kumāsiem!
Ja kaklā metīsies,
Ar kruķīti pakruķēs;
Ja ar kruķi nevarēs,
Ar bīšķīti pabīšķēs.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

2. Ēdi, ēdi, tu Jānīti,
Dievs dod tev aizrīties,
Dievs dod tev aizrīties,
Man ar kruķi izkruķēt!
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

3. Ēd, Trīnīte, rij, Trīnīte,
Pa mazam kumosam!
Dievs dos tev aizrīties,
Kur mēs kruķi dabūsim?
Grūdīsim ābelīti
Ar visiem zariņiem.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19244.

Ēdi, ēdi, tu NN [Ediņa etc.],
Met pa logu kumosiņu:
Ārā stāv tav' bērniņi,
Izsalkuši, neēduši.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

19245.

Ēdi, ēdi, tu NN [Ieviņ, Jānīti],
Met pa logu kumosiņu:
Tur stāvēja tavs vīriņš [tava sieva]
Ar pieciem bērniņiem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Ēdi, ēdi, jaunā mārša,
Met pa logu drabačķiņas:
Vecais vīrs aiz lodziņa
Ar pieciem bērniņiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Es domāju, es gādāju,
Kas aiz loga šņukstenāja:
Pēteŗam pieci bērni,
Tie aiz loga šņukstenāja.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

3. Kāpēc Līzīte
Pie loga spiedās?
Vīrīc ārā
Ar pieci bērniņi;
Tur deva gaļiņu,
Tur karašiņu.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

19246.

Ēdi, ēdi, tu Anniņa [jaunā
mārša],
Met pa logu kumosiņus:
Nabags gaida palodzē
Ar piecām kulītēm.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19247.

Ēd, mutīte, dzer, mutīte,
Lai kakliņš barojās,
Lai nesaka sveša māte
Tievu kaklu staigājam!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

19248.

Ēd, NN, dzer, NN,
Ceļam tevi barojam:
Tev uz Rīgu jāorē
Piecu kuņu kucēntiņi.
Ja tu vienu nozaudēsi,
Kļūs mugura oderēta,
Kļūs mugura oderēta
Deviņām kančakām.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Sataisies, tu Jurīti,
Tev jābrauc Jelgavā,
Tev jāved uz Jelgavu
Trīsdesmit vecu meitu.
Ja tu labi aizvedīsi,
Visas tev mutes dos;
Ja tu kādu saskādēsi,
Dārgu naudu aizmaksāsi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

19249.

Ēd, Jānīti, grūd, Jānīti,
Pa lieliema kumāsiem;
Dievs dod teva āzsarīt
Pirmajama kumāsam!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

- 185 -

1. Ēdi, ēdi, tu vācieti,
Pa mazami kumosam;
Dievs dod tevim aizrīties
Ar to mazu kumosiņu!
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

19250.

Ēd, NN, nepaēsi
Tadu gardu kumāsiņu;
Mute grib gribamai,
Vēderiņis pušu plīsa.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

19251.

Ēd, NN [Jurīti etc.], paviršām,
Neķer bļodas dibenā:
Pašā bļodas dibenā
Vāržu kauli salocīti.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

1. Ēdi, ēdi, tu Babiņa,
Pamais' bļodas dibenā:
Tavas bļodas dibenā
Melna čūska locījās.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19252.

Ēd, Madīte, rij, Madīte,
Aizcerē manu tiesu!
Tad es tevi aizcerēšu
Sava brāļa pelūdē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Ēdi, ēdi, tu NN,
Iesa- mani- gādājies,
Kā es tevi iegādāju
Salmu pūnes dibinā.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19253.

Ēd, NN, treknu gaļu,
Uzdzer saldu alutiņu;
Nes mājā vēderiņu,
Kā vērsītis īdēdams!
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ēd, Annīte, tauku gaļu,
Uzdzer saldu alutiņu,
Velcies salmu gubenēi,
Kā gotiņa īdēdama!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

19254.

Ēd nu, NN,
Kaulainu gaļu,
Kam mūsu ganiņus
Notrenkāji,
Ainasa purvā
Ganīdamus!
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

19255.

Ēd pate, kūmiņa,
Sav' kukulīti,
Kam lēci pār abru
Mīcīdama!
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19256.

Ēd, ciemiņi, pagaidāmi
Sestdien ceptu plācenīti!
Rītā agri miltus malšu,
Tad es tevi pamielošu,
Tad es tevi pamielošu
Ar siltiemi pīrāgiem,
Ar siltiemi pīrāgiem,
Ar savādu kukulīti.
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

19257.

Ēdat desas, panāksnieki,
Diegus manus atdodat:
Man palika apkaklīte
Desu dēļi nerakstīta.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

1. Ēdat desas, panākstnieki,
Saites vieni atstājiet,
Saites vien atstājiet
Cepļa slotu siešanai!
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

19258.

Ēdiet desas, panākstnieki,
Dzijas man atstājiet,
Dzijas man atstājiet,
Cita gada krustībām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēdat desas, panāksnieki,
Dzijas manas atdodat;
Citu gadu vajadzēs
Māsiņai krustībām.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

19259.

Ēdiet desas, panakstnieki,
Gredzeniņu atdodiet:
Man pazuda gredzeniņš,
Des' aizbaru sijājot.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

- 186 -

19260.

Ēdat, dzeŗat,
Radiņi mani!
Tei mani teicēji,
Tei vainātāji.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19261.

Ēdat gaļu, kūšījat,
Nava piena, nava sviesta:
Vakar pūta ziemas vēji,
Kazai pupi aizsaluši.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

19262.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Apraugiet kumeliņu:
Es redzēju pavāriņu
Ķēves kāju šmucinot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Panāksnieki, panāksnieki,
Kumeliņu lūkojiet:
Es redzēju pavāriņu
Ķēves kāju svilinot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

19263.

Ēdiet gaļu, panaksnieki,
Apraugiet kumeliņus:
Es redzēju brāļa suni
Ķēves kāju valkājot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19264.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Bāziet kaulus kulītē,
Aiznesiet māmiņaji
Par meitiņas audzējumu!
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

19265.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Bāziet kaulus kulītē,
Pārnesiet māmiņai
Jele zobus izbadīt!
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19266.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Jūsu pašu sūra vara:
Jūsu pašu līkā ķēve,
Ko vakar dīrājāt.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Ēdat droši, sveši ļaudis,
Jūsu pašu barībiņa:
Jūsu pašu balta ķēve,
Ko šorīta atjājāt.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

2. Ēdat paši, panāksnieki,
Jūsu pašu sūra vara:
Vakar vilku dīrājāt
Liela sila maliņā.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

19267.

Ēdait gaļu, panāsnieki,
Kaulus manim atdodiet,
Ka varēju pavasari
Pieguļā balināt.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

19268.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu azotē;
Lai tek zupa gar vēderu
Zābakos ziņģēdama.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēd Krišjānis tauku gaļu,
Zupa tek piedurknē,
No piedurknes azotē,
Gaŗām cisku ziņģēdama.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

2. Panāksnieki gaļu ēda,
Pa rokām žņaudzīdami;
Sula tek gar vēderu
Zābakos čurkstēdama.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

19269.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu zābakos;
Kuŗu ciemu daejiet,
Tur sunīšus laciniet!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ēdat gaļu, panācnieki,
Lejat sulu zābakos,
Lai varat celiņā
Ciema suņus lacināt.
216 [Ventspilī].

19270.

Ēdat gaļu, panākstnieki,
Ragus vien atstājiet,
Ko pūtīšu, ko taurēšu,
Citas govis ganīdams.
40 [Slokā (Rg)].

- 187 -

19271.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Sviediet kaulus pagaldē,
Lai palika mūs' kuņai,
Kauliņu krimtējai.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19272.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Treju lopu gaļa bija:
Suņu gaļa, kaķu gaļa,
Aizpērnā kumeliņa.
Suņu gaļa rietin rēja,
Kaķu gaļa ņaudēt ņaud,
Aizpērnā kumeliņa
Grudzenēt grudzenēja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

19273.

Ēdat, grūžat,
Jūs bada bērni!
Neba mums tik vien,
Kā jums priekšā:
Cita maize klētī,
Cita kambarī,
Vēl cita druvā
Dieviņa rokā.
158 [Nīcā Tosmarē uc. (Lp)].

1. Ēdat, sveši ļaudis,
Ne mums tik vien:
Vēl mums klētī,
Vēl pagrabē,
Vēl mums stallī
Baurot bauro.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

19274.

Ēdat, mani bāleliņi,
Div' no viena riecentiņa!
Tiem svešiem ļautiņiem
Ik katram kukulītis.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

19275.

Ēdati, negauši,
Ko kaunaties!
Ko tiem bija kaunēties,
Kad tie badu izmiruši.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19276.

Ēdat, negaušas,
Ļaujaties!
Jau mana bļodiņa
Dibenu rāda.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Ēd, ēd, Līzīte,
Met jele mieru!
Jau mūsu bļodiņa
Dibenu rāda.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

19277.

Ēdati, panāksni,
Pavaņķēdami!
Tie tādi šņapati
No vecas ķēves.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19278.

Ēdiet, panākši,
Pēdēja maltīte;
Ne vairāk gaidāt,
Ne vairāk dosim.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

19279.

Ēdat, panāksni,
Pēdēju maltīti;
Ne vairs vārīšu,
Ne vairs cepīšu,
Nei sava podiņa
Dedzināšu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19280.

Ēdat, panāsti,
Šo mazu maltīti,
Pēc jūs dabūsat
Lielāku maltīti:
Circeņu vācele
Piemiekšēta,
Vabuļu silīte
Pietaukšēta.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

1. Ēdiet, panākšņi,
Pasliktu maltīti,
Vēl mums labāka
Domājama:
Circeņu vāciņš
Tauškājams,
Škirzatu muldiņa
Raudzējama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

- 188 -

19281.

Ēdait, panāsņi,
Sijāta maizīte!
Trīsreiz plaskus es aizkrēju
Uz Pliskavu sietiņā.
58 [Rozbeķos (Rozulas pag. C)].

19282.

Ēdat, panāksni,
Smeķīgas desas!
Kur tādas ņemsat,
Kad mājā iesat?
Vai nebija taukas,
Vai labi ceptas?
Kārīgi panāksni,
Smeķīgas desas.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

19283.

Ēdati, panāksti,
Smeķīga gaļa:
Slīkuse cūka,
Sprāguse kaza,
Trīs gadi gulējse
Avota lejā.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Sveši ļaudis domājuši,
Labas gaļas paēduši:
Sprāguša zirga,
Slīkušas cūkas,
Trīs gadi puvušas
Avota lejā.
Ja jūs mani neticat,
Es jums zīmi parādīšu:
Dižajam vedējam
Kājas, galva kabatā.
190 [Kuldīā].

2. Cerējāsi panāksnieki
Labu gaļu paēduši:
Slīkuse cūka,
Sprāguse kaza,
Trīs gadus mirkuse
Avota lejā.
To apēda panāksnieki,
Irbes gaļu dēvēdami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19284.

Ēdat, panāksnieki,
Smeķīga maizīte,
Caur sietu sijāta,
Ar pupiem mīcīta.
87 [Liepas muižā (Liepas pag. C)].

19285.

Ēdati, sprāgstati,
Jūs bada ļaudis!
Suns jūs salūdza,
Kaķe izvadīja.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

19286.

Ēdat, svešļaudis,
Mums gaļas diezgan:
Mums ceļa maliņa,
Mums žīdi pieved.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

19287.

Ēdīga ēdīga
Panaksnu draudze:
Apēda saimnieka
Veco kažoku.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19288.

Ēdīgi ēdīgi
Tie panāksnieki:
Apēde kaķīti
Ar visu asti.
18 (Kliģenē).

19289.

Ēdīgi ēdīgi
Tie panāksnieki:
Apēda mūs' brāļam
Piecu gadu vērsi,
Aste vien atlika
Kančuka tiesai.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Ēdīgi ēdīgi
Tie panāksnieki:
Apēda mūs' brāļam
Piecgadu vēršu,
Aste vien atlika
Šķīvī uz galda.
To nesat mājās
Kančaku vietā!
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19290.

Ēdu tēva tīru maizi,
Pa zemīti mētādama;
Ēdīš' tautu pelu maizi,
Saujiņāi iespieduse.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

- 189 -

19291.

Es atradu tautiņās
Trīs vainiņas maizītē:
Sadegusi, atlekusi,
Vidū jēla, necepusi.
221 [Engurē (Engures pag. Tk)].

19292.

Es brūtei īstā māsa,
Ko jūs mani mielojāt?
Nei devāt ceptu cāļu,
Nei medota brandaviņa.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

19293.

Es gan redzu, tev, māsiņa,
Tiks maizīte nodalīta:
Sešas dienas nedēļā,
Seši maizes gabaliņi.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. No sīs dienas tev, māsiņa,
Nodos maizi nodaļām:
Seši dienas nedēļāi,
Seši maizes rieceniņi.
Lai vēl dotu nodaļāmi,
Kad nebūtu auzu maize;
Lai vēl būtu auzu maize,
Kad nebūtu piestā grūsta.
270 [Ozolu muižā (Ozolnieku pag. Jg)].

19294.

Es, Jānīti gaidīdama,
Speltē desu sutināju;
Apkārt silta, vidū auksta,
Gana laba gribošam.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

19295.

Es nebiju redzējuse
Tādus bada vedējiņus:
Apēd tēva rudzu kaudzi
Ar visiema pā(r)kariem.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Ūjā, joda panāksnieki
Ar lieliem vēderiem:
Apēd brāļa rudzu kaudzi
Ar visiem pārkariem.
Mans brālītis nokliedzās,
Pakaļāi stāvēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19296.

Es rotāju, es meklēju
Sava raiba kaķēniņa:
Kājas, galvu vien atradu
Panākstnieku pagaldē.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19297.

Es' sac'eju t'ev, T'ēkl'eit,
Naād rutku, ni burkonu:
Rutkys tovu sirdi grauz'a,
Burkons pyut'a v'ēd'eriņi.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

19298.

Es šķitu Andreju [Pēteri etc.]
Sen paēdušu, -
Nu tik izcēla
Savu zirga galvu.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

1. Es šķitu Jānīti
Paēdušu, -
Nu tikas paslika
Zierģeļa galvu.
Ik grieze griezumu,
Bubināja.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19299.

Es šķitu Krišam [Annai etc.]
Sudraba nazi:
Teļaste rokā
Trim žuburiemi.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Sakās panaksnieki
Ar nazi ēdot:
Nazīts Rīgā,
Kaķa aste rokā.
1311 [Apē (Vlk)].

19300.

Es skatosi, es raugosi,
Kur mellais kaķēniņš:
Brūtes māsas kabatā
Asti vien luncināja.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)], 395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19301.

Es saku, es saku,
Kur gaļa paliek?
Div' māsas līdzās,
Ķesele vidū.
44 [Turaidā (Turaidas pag. Rg)].

1. Es nāku, raugu,
Kur gaļa paliek:
Panakstu velliem
Div' kules sānos.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

- 190 -

19302.

Es sūdzēšu māmiņai,
Ko man deva sveši ļaudis:
Deva man sēņu zupi
Sivēniņu silītē,
Sivēniņu silītēji,
Ar melnāmi kaŗotēm.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

19303.

Es vairs neēstu
Tai skutulā,
Kur tā Bīnīte,
Negaža, ēda.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

1. Es gan neēdu
Tai skutelē,
Kur tā cūciņa
Jūliņa ēd:
Jūliņa skuteli
Izrušināja.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

19304.

Gan dziedāju, gan raudāju,
To gosniņu ganīdama;
Nu apēda sveši ļaudis,
Ne gabala nedaboju.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19305.

Gana dziedu, gana dziedu,
Nekaunās, nekaunās!
Ko tiem bija kaunēties,
Kad tie badu izmiruši.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

19306.

Gana ēda, gana dzēra
Bajāriņa kāziņās;
Ne pietrūka, ne atlika,
Zupa vien skutulī.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19307.

Gana labi es atradu,
Tautiņās dzīvodama:
Tīru maizīt' i ēdam,
Astru sietu sijājam.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

19308.

Gan mūs' māsiņ'
Maizē augus';
Nu tev aizved
Nodaļ's ēst.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

19309.

Gaŗa roka Jānīšam,
Vēl gaŗāka piedroknīte;
Slampa slampa pa bļodiņu,
Biezumiņus meklēdams.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19310.

Grib Pēteris gaļu zagt,
Aiz kauniņa nedrīkstēja;
Gaļu žņaudza saujiņā,
Zupe teki rociņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19311.

Ja, Jurīti, ēsti gribi,
Pavelciesi pagaldē;
Tur bij suņi, tur bij kaķi,
Katris savu tiesu grib.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19312.

Kā Dievos pataupīju
Pērno salmu kauģelīti;
To pacēlu panākstiem
Pirmajā maltītē.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

19313.

Kā, māsiņa, tu sēdēji,
Klēpī rokas salikdama?
Ņem nazīti, griez maizīti,
Mielo savus bāleliņus!
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

19314.

Kā nāci, vācieti,
Kas tevi lūdze?
Kas tev taisīs
Gardo maltīti?
Vilks kava suvēnu,
Vilks brucināja,
Vilks tev taisīs
Gardo maltīti.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

19315.

Kuo tuos bojarkas [panuoksneicas]
Zam golda verās?
Cērciņu sileite
Pīspradzynuota.
4221 [Asūnes pag. D].

- 191 -

19316.

Kādēļ kaziņa
Trim kājām lēca?
Ancīša zobos
Kaziņas kājiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

19317.

Kārīgi kārīgi
Tie vedējiņi:
Noēda gaļu
Bez pipariem.
Trīs puiši namēju
Piparus grūž.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

19318.

Kam tādu sivēnu
Kāzās veda?
Kas jums mājās
Sūkalas ēdīs?
240 [Bikstos (Bikstu pag. Tk)].

1. Kas lika vēršeli
Kāzās vest?
Kas jumis sētā
Saskalas dzers?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Ko tu, pussuķi,
Kāzās nāci?
Kas tev mājās
Drabiņas ēdīs?
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19319.

Kāpēc vedēji
Lustīgi palika?
Pelu maiss ievēlās
Istabā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

19320.

Kas manu skutulu
Izrušināja?
Vakara māsai
Suvēni līdz.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

19321.

Kaunīga kaunīga
Kaimiņu Līzīte,
Nij plēta mutītes,
Nij rāda zobiņus.
Izplēta mutīti,
Ieskrēja circens,
Iznesa gardo
Kumosiņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

19322.

Ķēve ēda, ķēve dzēra,
Kumeļš zviedza pakaļā.
Ēd, ķēvīt, dzer,
Ķēvīt,
Ir kumeļa iegādā!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

19323.

Ķipītī mēs ēdam,
Ķipītī mēs dzeŗam;
Ja, tautiņas, smejaties,
Smejaties ķipīšam!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

19324.

Ko dosim panākšiem
Pirmajā maltītē?
Sēņu zupu stribināsim
Ar sudraba karotēm.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19325.

Ko godēšu, to godēšu,
Precenieku, to godēšu,
Došu ēst, došu dzert,
Doš' ar bozi mugurā.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

19326.

Ko godēšu, to godēšu,
To Jēcīti, to godēšu:
Celš' uz cepļa, viršu putru,
Ar kurpīti stribināšu.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19327.

Ko mēs laba mielosim
Tos mazos panāksniekus?
Vedīsim stallītī,
Pie cūciņas zīdīsim.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Kur liksim neliksim
To mazo panākstiņu?
Pie kaziņas zīdisim,
Pie cūciņas guldīsim.
40 [Slokā (Rg)].

2. Trīs māsiņas panāksnos,
Divi lielas, trešā maza.
Vedat to mazāko
Pie cūciņas pazīdīt.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

- 192 -

19328.

Ko, Līzīte, tu apēdi,
Ka tik gardi laizījies?
Tu apēdi dzīvu krupi,
Kājas vieni atlikušas.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

19329.

Ko pūta, ko ķŗāca
Ziemeļa vēji?
Sapūta, sakŗāca
Tos bada ļaudis:
Vērsi ēda ēdienai,
Mucu dzēra dzērienāi;
Vēl apēda salmu kaudzi,
Triju gadu kumelīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

19330.

Ko samisa vedējiņi?
Kādas riktes man pietrūka?
Vai man trūka alva šķīvju,
Vai sudraba karotīšu?
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

19331.

Ko tas puisītis
Griestos skatās?
Secumu skatās
Zobiņu bakstīt.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19332.

Kroga galdi, Rīgas pils
Bez naudiņas nemieloja;
Savi īsti bāleliņi,
Tie mieloja bez naudiņas.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

19333.

Kur biji, Anniņa,
Kur kavējies?
Es izlēju cūciņām
Tavus gardus kāpostiņus.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19334.

Kur, svainīte, tā maltīte,
Ko vakar man solīji?
Man solīji cāļa gaļu,
Ar cukuru apkaisītu;
Priekšā cēli zierga gaļu,
Ir miltiema apkaisītu.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

1. Sen solīja dēlu [meitu] māte
Slikta goda neturēt.
Man solīja ceptus cāļus,
Ar cukuru apkaisītus;
Še nebija vērša gaļas,
Ne suvēna ķingalēna.
Tikko badu nenomiru
Tai svešā zemītē.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19335.

Labāk būtu māmuliņa
Miltu putru vārījuse,
Izvārījse kāpostiņus,
Nu jāiet sētiņā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

19336.

Lai bij kāra, kas bij kāra,
Brūtes māsa, tā bij kāra,
Tā apēda lielu cūku
Ar visiemi sivēniem.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Lai bij kāras, kas bij kāras,
Ciema meit's, tie bij kāras,
Tie noēda vecu kuņu
Ar visiem kucēniem;
Lai tā kuņa kur tā kuņa,
Kur tie brangi kucēniņi!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

19337.

Lai bij kāri, kas bij kāri,
Brūtes brāļi, tie bij kāri,
Visas bļodas izvandīja,
Taukas gaļas mekļēdami.
216 [Ventspilī].

1. Kāra kāra, kas bij kāra,
Brūtes māsa, tā bij kāra,
Visas bļodas izvandīja,
Cūkas asti meklēdama.
40-1 (Bigauņciemā).

19338.

Ļaudis ēda, ļaudis dzēra,
Dievs aiz loga klausījās,
Dievs aiz loga klausījās,
Vai ar viņu pieminēs.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19339.

Māmiņ' man pavēlēja
Svešu zemi plinderēt,
Ēst un dzert un lielīties,
Brammēt savu kumeliņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 193 -

19340.

Māsa teica brāļa maizi
Devītā plauktiņā;
Nu, māsiņa, atradīsi
Aiz deviņi atslēdziņi.
1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)].

19341.

Māsai gāju panakstīs,
Kazas galvu līdza ņēmu;
Ja nebija cita laba,
Grauzu savu kazas galvu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

19342.

Man bij viena balta ķēve,
Uz dakšām cilājama;
To apēda panāksnieki
Pirmajā vakarā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19343.

Man bij viena līka ķēve,
Dakšiņāmi celājama,
To apēda panāksnieki,
Stirnas gaļu dēvēdami.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

19344.

Mana jauna vedekliņa
Grib ar medu mielojama.
Ķeŗu sietu, ķeŗu bļodu,
Teku bišu dārziņā.
323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)].

19345.

Manas mīļas panāksnieces,
Kamburē, kamburē!
Kamburē zaļa zute,
Ar etiķi aplaistīta.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19346.

Miegs man nāca, nevarēju,
Nemieloti bāleniņi.
Ai jaunā māsīcīņa,
Mielo manus bāleniņus!
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

19347.

Mielojiet, sveši ļaud's,
As jums būšu atmielot;
Ij man bija rudzi sēti
Abi puši lielceļam.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

19348.

Meklējiet, sveši ļaudis,
Kur jūs tādu dabūsiet,
Kas neēda, kas nedzēra,
Kas miedziņa negulēja.
Vējš neēda, vējš nedzēra,
Ūdens miega negulēja.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

19349.

Mella čūska miltus mala
Uz pelēka akmentiņa;
Tos es došu panakstiem
Pirmajā maltītē.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

19350.

Met, Dieviņ, zelta krustu
Istabiņas dibinā!
Kas nav ēdis, lai paēda,
Kas nav dzēris, lai padzēra.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

19351.

Mūs' māsiņa apnikusi
Tīru baltu maizi ēst;
Vēl vairāk tu apniksi
Ēst tautās pelu maizi!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

19352.

Mums bij viena ratu rumba
Kaķa gaļas piesālīta;
Panāksnieki izēduši,
Cāļa gaļu domādami.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

19353.

Mums bij viena zaļa varde
Avotā pūdējama;
To apēda panāksnieki,
Piecus pirkstus laizīdami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19354.

NN [Maijīna etc.] bļodīnu
Vandīt vanda,
Aunīna lipīnu
Meklēdama.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

- 194 -

19355.

Pēterim, brālītim,
Plekste gul skutulā;
Nezin dūris, nezin griezis,
Nezin bāzis kabatā.
Bāz jel, muļķi, kabatā,
Notiks tev svētu rītu,
Notiks tev svētu rītu
Ar Grietiņu pelūdē.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19356.

Andrejam, dēliņam,
Liels vēders šodieniņ;
Ēd un ēd, dzeŗ un dzeŗ,
Nevar pilnu pliestampīt.
226 [Kandavā (Tl)].

19357.

Ansiņš ēzdams
Dzert bubināja.
Jemam iemauktus,
Skrejam lejā!
Ja tas labi netecēja,
Dur ar piesi vēderā.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Līzīte paēda,
Dzert bubināja.
Jemam iemauktus,
Jājam jūrā.
Jūrā nedzēra,
Sūrs ūdentiņš.
Jājam purvā,
Rāvienā.
Tur viņa tā dzēra,
Cik nepārsprāga.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

19358.

Jānīšam [Līzītei etc.] gaŗas rokas,
Īsas krekla piedurknītes,
Tas [Tā] varēja makšķerēt
Līdz pat bļodas dibinam.
34 [Plāterē (Plāteres pag. Rg)].

1. Panākšiem gaŗas rokas,
Īsas svārku piedurknītes,
Tie varēja gaļas bļodu
Līdz dibina čakarēt.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

19359.

Jānīšam [Ilzītei etc.] gaŗas rokas,
Īsas svārku piedurknītes,
Tas [Tā] varēja makšķerēt
Pa visām(i) bļodiņām.
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 321 [Zasā (Zasas pag. Jk)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19360.

Trīnītei, māsiņai,
Trīs kabatas lindrokā,
Vienā gaļa, otrā zupa,
Trešā bāza suseklīti.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

19361.

Marijai, meitiņai,
Auzu maize vācelē,
Auzu maize vācelē,
Suņa tauki pavalgam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

19362.

Krišis saka Anniņai:
Šuj man gaŗu kabatiņu,
Nu es iešu vedībās
Dižajos radiņos,
Pārnesīšu bērniņiem
Dažu dienu mitekliņu.
Gakļu bāzu kabatā,
Zupu lēju zābakā.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

19363.

Kārlīšam [Katriņai etc.] tādi zobi
Kā avena ieradzītes;
Mums maizīte smalki malta,
Cauri bira putēdama.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Mal, māsiņ, puspusēm,
Ko tik smalki bīdelēji:
Tautiņām reti zobi,
Cauri bira putēdama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

2. Katriņai tādi zobi
Kā aukleņu brauklējiņi;
Mūsu maize bīdelēta,
Cauri skrēja drupalām.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

19364.

Nāc šurp, Grietiņa,
Ko es tev došu;
Turi savu priekšautu,
Metīšu iekšā.
Kuč, kuņa, projām,
Nedošu vairs!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 195 -

19365.

Nebēdā, balamute,
Tava tiesa nezudīs:
Būs tev kuņa maltītē,
Kucēniņi brokastī.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

19366.

Nebēdā, vīramāte,
Ko vedeklu mielosim:
Elkšņu rungu sutinām,
To vedeklu mielosim.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19367.

Nadūd Dīvs tuodu ļaužu,
Kuodi ļaud's leiksnīšūs:
Parkiun's graude, l'eit'eņš l'eja,
Jī ar dasu kristējuos.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

19368.

Neēd, Indriķ,
Tik lielu kumosu,
Tev mute grozās
Kā zosu šķilvis!
216 [Ventspilī].

19369.

Nekaci, Klāviņi,
Par skutuliņu,
Tev īsas piedurknes,
Kaņepju kreklis,
Kaņepju krekliņis,
Netīras rokas!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

1. Nesniedz, NN,
Vispāri galdam:
Jo īsa piedurkne,
Jo mella roka.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19370.

Jem iekšā, kas priekšā,
Tas tev skādi nedarīs;
Ja tev rītu kas kaitēs,
Tu pie manis pameklē:
Bij manā kabatā
Trīsdeviņas notes zāles.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19371.

Neskumstiet, panāksnieki,
Kādi lieši mums nebij?
Ir mums vācu ikspendeļi(?),
Zemenieku tutentiņi.
224 [Kabilē (Kld)].

19372.

Nu apēda, nu apsprāga
Manu Dieva dāvaniņu;
Ir es pati, pelnītāja,
Pakaļāi raudzījos.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

19373.

Nu ēda Jāzeps
Gārdumus vien:
Rāceni dārē [darvā]
Mērcēdams.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19374.

Nu ēda svešļaudis
Pēdēju maltīti,
Nu ēda nabagi
Raudādami.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19375.

Nu es labi paēdos,
Dēlu mātes mielojama:
Pastrēbos sēņu [vēžu] zupu
Ar sudraba karotīti.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

19376.

Nu ir kāzas, nu ir kāzas
Mēdzūlīšu lielmaņam:
Piecas bļodas biezas putras,
Sviesta ķepa viducī.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

19377.

Nu klāj galdu, nu klāj galdu,
Mielos mani dēla māte,
Mielos mani dēla māte
Ar tām miežu karašām.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19378.

Pagaidiet, panāksnieki,
Māte gāja siļķes cept.
Negaidiet, negaidiet,
Mātei siļķes sadegušas!
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

19379.

Panāksnieki, badastakles,
Apēd manu kucēniņu,
Apēd manu kucēniņu
Ar visiem nadziņiem.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 196 -

19380.

Panakstiņi beku prasa, -
Kur man bija beku ņemt?
Vēl man viena veca rumba
Ar vecāmi bervīkām.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

19381.

Panāksnieki desu prasa, -
Kur mēs desu dabūsim?
Nule sprāga raiba kuņa,
Nule desas taisīsim.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19382.

Panāksnieki gaļas prasa, -
Kur bij man gaļas ņemt?
Es nokaušu raibu kuci,
To es došu panāksniem.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

19383.

Panāksnieki gaļas prasa, -
Kur bij man gaļu ņemt?
Balta ķēve Limbažos,
Braucat paši pakaļā!
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

1. Panāksnieki gaļas prasa, -
Kur bij man gaļu ņemt?
Valmierā zirgs nosprāga,
Braucat paši pakaļā!
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

19384.

Panāksnieki, lielēdāji,
Visu labu nogrūduši.
Rīt vārīšu auzu putru,
Tad es jūs lacenāšu;
Ik katram pa spaiņam
Un vēl ķipi piedevām.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

19385.

Panāksnieki nezināja,
Kā desiņu pušu lauzt:
Lauztie desu atpakaļ,
Lūzīs desa paukšķēdama!
7 [Jaunbebros (Bebru pag. Rg)].

19386.

Panuoksnīki [vakarain'e] pīna prosa, -
Kur man' b'eja pīnu jimt?
Zīma solta, snīgys dziļš,
Pīna spaņņi aizsoluši.
426 [Sakstagala pag. Rz].

19387.

Panākstnieki saplēsās,
Sēņu spaini dalīdami;
Man' bāliņi neplēsās,
Siekiem naudu mērījot.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

19388.

Panāksnieki, šurp nākdami,
Kaimiņ' ķēvi apēduši;
Astes kaulu atstājuši,
To ēdīs pāriedami.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19389.

Panāksnieki zivis prasa, -
Kur bij manim zivis ņemt?
Mūs' upē tādas zivis:
četras kājas, balts vēders.
190 [Kuldīā].

19390.

Parādāt, jūs ļautiņi,
Kuŗš bij brūtes īstais brālis, .
To cepsim cepetei
Pēdējai maltītei.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19391.

Pazinu Līzīti [Kačiņu etc.]
Raganas meitu:
Papriekšu ķērās
Pie sviesta bļodas.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

19392.

Pazinu Jurīti
Vilkača rada:
Papriekšu ķērās
Pie gaļas bļodas.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 364 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 391 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Pazinu panākšus
Vilkatas bērniņus:
Pirmie ķērās
Pie gaļas bļodiņas.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

19393.

Pats es ēdu, pats es dzēru, -
Kas manam kumeļam?
Kumeliņš žogu grauza,
Iemauktinus šķindināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 197 -

1. Pirmā reize pie svainīša,
Lai palika pēdīgā:
Pats es ēdu auzu maizi,
Kumeliņis kārtis grauza.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

193931.

Pieēda meitiņa,
Piežubināja
Ar zīles muti,
Ar vērša kuņģi.
Nes vēderu sētiņā,
Kā gosniņa īdedama.
224 [Kabilē (Kld)].

19394.

Pieēda Kārlītis
Rupjumu vien;
Nu tupu rāpu
Pa beņķa virsu.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

19395.

Puiši kāpa ozolā,
Saldu medu meklēdami;
Kā uzkāpa, tā nokrita,
Saldu medu nedabūja.
232 [Talsos (Tl)].

19396.

Puiši man sieru prasa,
Kur bij man sieru ņemt?
Prasāt, puiši, sievām sieru,
Tās mācēja sieru siet!
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

19397.

Puiši man siera prasa,
Kur man bija sieru ņemt?
Lai velns tavu sirdi žņaudza,
Kā māmiņa sieru žņaudza.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19398.

Raugaities, sveši ļaud's,
Kādu galdu māte lika!
Jūsu māte neizlika
Treju, četru kukulīšu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

19399.

Rītu braukšu Kuldīgā,
Pirkšu sieku pipariņu;
Panāksnieku meitiņām
Pa vienam izdalīšu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19400.

Saka svaini dravenieku,
Nedod medus baudīšan'.
Cūku gans, pelnu rušķis,
Ne ozola dējējiņš!
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

19401.

Sakāt, vedēji,
Ko mute grib!
Ja gribe spīļātu,
Spīlātu dabūs;
Ja gribe žāvētu,
Žāvētu dabūs:
Spīlātu naģīti
Cērpiņu starpā,
Žāvētu vārniņu
Maiksīša galā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

19402.

Sorgīs', gaļeit',
Niu t'evi kūd'eis':
Atsīp'e An'eit'e
Lelūs zūbus.
4222 [Vārkavas pag. D].

19403.

Še atnāca panāksnieki,
Buļļa gaļas neēduši;
Nu dabūja buļļa gaļu,
Nu aizgāja baurodami.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

1. Še sanāca panāksnieces,
Kuiļa gaļas nedabūjšas;
Kad dabūja kuiļa gaļas,
Tad staigāja rūkstēdamas.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

19404.

Še atnāca panāksnieki,
Gaļas badu izmiruši;
Še apēda suņu jūgu,
Pieci kāli kucēniņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

19405.

Še atnāca panāksnieki,
Salmi vien vēderā;
Še paēda tīras maizes,
Še tos salmus izkratīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 198 -

1. Lienītei, māsiņai,
Salmu grīsts vēderā;
Še dabūja tīras maizes,
Še tos salmus izkratīja.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

19406.

Še nāca panaksni
Gardumus ēst;
Aizgāja mājā,
Sviež kaķi krāsnī.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19407.

Še vajaga Lienītei [Mārtiņam etc.]
Alvas bļodas, telēķīša;
Es redzēju sētiņā
Piestā putru lempējot.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Nu Jānītis goda puisis,
Nu aiz galda sēdētājs;
Cik sen bija tā dieniņa,
Kad no piestas putru strēba?
4 [Aijažos].

2. Nu Dārtiņa goda sieva,
Nu aiz galda sēdētāja;
Cik sen bija tā dieniņa,
Kad tupēja aizkrāsnē,
Kad tupēja aizkrāsnē,
Kad no piestas putru strēba?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

19408.

Žīdi vien sanākuši
Mūs' māsiņas vedībās;
Tiem vajaga salda piena,
Speltē ceptu rācentiņu.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

19409.

Šis bija dīvains,
Tas bija dīvains
Ir tas Jēcīts
Visai dīvains:
Tam gaŗa piedurkne,
Tam gaŗa roka,
Tas gāja pa bļodu
Dukuru, makaru.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

19410.

Šļūter, alus! pavār, gaļas!
Rīka meita, karotīti!
Man vairāk nevajaga
Par māsiņas audzējumu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

19411.

Sen dzirdu, nu redzu
Tautiņu maizi:
Uzkāpu uz sēnalu,
Redzēju Rīgu.
226 [Kandavā (Tl)].

19412.

Sen es biju dzīrusies,
Nu es gribu darīties:
Vērsi ēst maltītē,
Mucu dzert malciņā.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

19413.

Zināma zināma
Tautīnu maize:
Šņūcenis miltu,
Sēnalu guba.
Zināmis zināmis
Tautīnu alus:
Trīs dīķi ūdeņa,
Puspūra miltu [iesala].
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

19414.

Zinu, zinu, ko vajaga
Puisēnieme brokastā:
Sīvus rutkus, sīpoliņus,
Tos vajaga puisēniem.
Zinu, zinu, ko vajaga
Meitiņāme brokastā:
Saldu pienu, kriņģelītes,
To vajaga meitiņām.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

19415.

Zivju zivju, gaļas gaļas!
Es kāpostu neēdīšu;
Dodiet man rudzu maizi,
To es māku sutināt.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19416.

Skaišķi mani pamieloja
Mazajā ciemiņā:
Cits pacēla sāl' ar maizi,
Cits jauko valodiņu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

- 199 -

19417.

Skaiti, skaiti, bāleliņ,
Vai tev visi kumeliņi:
Es redzēju panāksniekus
Lielus kaulus celājam.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

19418.

Smieties vien pazasmēju
Pīrāgam, plāceņam:
Pīrāgam, plāceņam
Abi gali nodeguši.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

19419.

Smejat, ļaudis, kam smejat,
Ķipīšam nesmejat:
Ķipē ēžu, ķipē dzēru,
Ķipē muti nomazgāju.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

19420.

Smuks, apaļis kukulītis,
Viena vaina maizītei:
Virss, apakša sadeguši,
Vidū jēla, necepuse.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

19421.

Svuoteņš tai sac'ēja:
Rupa rupa kvīšu maiz'e!
Vylks lai ruov'e tovys zornys,
Kai as ruovu dz'ērnav'eņis!
426 [Sakstagala pag. Rz].

19422.

Tā ēda NN [Grietiņa etc.]
Kā vāverīte,
Ne plāta muti,
Ne rāda zobus.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

1. Tā ēda NN
Kā vāverīte,
Ne plēta mutītes,
Ne rāda zobiņu.
Paplēta mutīti,
Parāda zobiņus,
Ieskrēja ubags
Ar visu kulīti,
Ar visu raibo
Kucēniņu.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

19423.

Tā ēda NN [Ilzīte etc.]
Kā vāverīte,
Tā grieza lūpiņas
Kā ratu rumbas.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tā ēda Ancīts [līgavainis]
Kā viens kundzīns,
Tā grieza lūpīn's
Kā rata rumbīn's
Ēd, ēd, Ancīt,
Neplāti mutīt',
Ieskries circenis,
Izraus kumāsu!
Tā ēda Grietīna [līgava]
Kā viena jumprava,
Tā grieza lūpīn's
Kā rata rumbīn's.
Ēd, ēd, Grietīna,
Neplāti mutīt',
Ieskries circenis,
Izraus kumāsu!
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

19424.

Tā ēda Anniņa
Kā veca vilkate,
Mēle vien kūlās
Kā veca išava.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

19425.

Tā ēdiet, bāleliņi,
Kā palika māsiņai,
Lai māsiņa pavasari
Ar kulīti nestaigā!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

19426.

Tā ēdate, sveši ļaudis,
Kā sētāi zinājāt:
Ja sētāi daudz zināt,
Baudīt vien pabaudāt;
Ja sētāi maz zināt,
Ēdat pillu vēderiņu!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Tā ēdat, tā dzeŗat,
Kā zināt sētiņā:
Ja sētā maz maizītes,
Ēdat pilnu vēderiņu!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

194261.

Tāda mode lielkungam
Kā tam ielas kucēnam:
Vakar labi pamieloja,
Šodien atkal attecēja.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

- 200 -

19427.

Tā Anniņa gaļu grieza,
Celīšos iespieduse;
Tā bij Dieva žēlastība,
Ka vēderu nepārgrieza.
40 [Slokā (Rg)].

19428.

Tas Jānītis goda puisis,
Līdzi ņēma aizdariņu;
Tiem citiem skopuļiem,
Tiem par naudu jāmeklē.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

19429.

Te atnāce tā jaunava,
Ne gaļiņas neredzējse;
Pie gaļiņas atēdās
Kā ķēvīte rudzzālē.
105 [Skujenē (Skujenes pag. C)].

19430.

Tie badīgi panāksnieki
Apēduši tekulīti,
Apēduši tekulīti
Ar visiem radziņiem.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19431.

Tikmēr ēdu brāļa maizi,
Kamēr druskas acīs lēca;
Kad aizgāju tautiņās,
Tad drusciņu pie drusciņas.
129 [Luteros (Zvārtavas pag. Vlk)], 136 [Zvārtavā (Zvārtavas pag. Vlk)].

19432.

Trīs gadiņi audzināju
Kūtī blusu ālavīti,
To es došu vedējiem
Pirmajā maltītē.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

19433.

Trīs gadiņus noraudāju
Sav' sudraba kaķēniņu,
Astīt' vieni paredzēju
Panāksnieku skutulā.
Lai tā gaļa, kur tā gaļa,
Kaut to ādu atdevuši!
206 [Kuldīgas apriņķī].

19434.

Trīs gadiņi saganīju
Klibu govi raudādama.
Nu apēda panāksnieki,
Cāļa gaļu domādami.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Trīs gadiņus balta ķēve
Pa atmatu vazājās,
To apēda vedējiņi,
Stiernas gaļu dēvēdami.
155 [Tāšos (Tāšu pag. Lp)].

19435.

Trīs gadiņi saganīju
Klibu govi raudādama;
Nu apēda panāksnieki,
Pirkstus vien laizīdami.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

1. Es ganīju klibu govi
Pieci gadi raudādama;
Nu noēda panāksnieki,
Pieci pirksti laizīdami.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

19436.

Trīs gadiņi saganīju
Klibu kuili raudādama;
Nu apēda, nu aprija
Manu sūru ganījumu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

19437.

Trīs gadiņi saraudāju,
Klibu govi ganīdama;
Nu apēda panāksnieki,
Ne kauliņa nepalika.
100 [Rāmuļos (Rāmuļu pag. C)].

19438.

Trīs gadiņi saraudāju,
Klibu govi ganīdama;
Nu apēda panāksnieki,
Ragi vien noklaudzēja.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

19439.

Trīs trīs kazu kājas,
Seši kuņģa gabaliņi,
Pieliksim pētersīles,
Būs puišiem launadziņš.
261 [Blankenfeldē (Vilces pag. Jg)].

19440.

Trīs vasaras iztekāju,
Mellu bulli ganīdama;
Te saēda panāksnieki
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem radziņiem,
Ar visiem nadziņiem.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 201 -

19441.

Tu, bāliņ, bulli kavi,
Kur tos buļļa ragus liki?
Dod savām svainītēm,
Ko zobiņu izbadīt!
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

19442.

Tu, Jēciti, atiedamis,
Lielu skādi padarīji:
Tu noēdi raibu kuņu
Ar visiem kucēniem.
Lai tā kuņa kur tā kuņa,
Kur tie daiļi kucēniņi!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

19443.

Ūjā, NN [Trīnīte etc.],
Tavu kāru sirdi:
Muša lēca gar sienu,
Tu lēci pakaļ.
190 [Kuldīā].

1. Vai vai NN [Pēteri etc.],
Tavu lielu kārumu:
Muša līda šķirbā,
Tu līdi pakaļ.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

194431.

Tu Jēpīti, goda puisi,
Nu tev slikti gadījās:
Tu iecirti bļodā nagus
Kā lielā dzērumā.
224 [Kabilē (Kld)].

19444.

Ūjā velni, ūjā jodi,
Badakāši vedējīni!
Tie apēda pieci vērši
Ar visāmi spalvīnām,
Tie izdzēra sešas mucas
Tīru miežu alutīnu.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

19445.

Ūjā velni, ūjā velni,
Kādi bada vedējiņi:
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Bezgaļi bezgaļi
Tie sveši ļaudis:
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

19446.

Ūjā vellis, ūjā vellis,
Tik badīgu panāksnieku:
Apēd manu baltu ķēvi,
Treša gada kumeliņu.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

19447.

Ūjā vilki, ūjā vilki,
Nu apēda visu gaļu:
Nu apēda govi, vērsi,
Aizpērno gotēniņu.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

19448.

Urrā, urrā,
Tavu lielu pulku!
Kas tos šonakt
Aizēdināsi?
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19449.

Uzlika Strautene [=saimniece]
Plīsušu kukuli;
Bij pate plīsuse,
Bij kukulīts.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19450.

Va ta tevi vells sadzina
Tādus bada panāksniekus:
Nepietika dārzā struņģu,
Ne drabeņu kocenē.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

19451.

Vakara brāļam
Teļaste rokā,
Tos citus pīckāja,
Lai labi ēda.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

19452.

Vakara māsai
Trīs kules sānos,
Tur meta kauliņus,
Tur garoziņas,
Tur savu sunīti
Pabaroja.

- 202 -

19453.

Vakara māsai
Trīs tašas sānos:
Vienā zupe, otrā gaļa,
Trešā kaulus grabināja.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19454.

Vedēji neēd,
Ko viņi grib?
Grib kaķes pieniņu,
Ezīša gaļu.
Mūs' kaķe ālave,
Ezītis mežā.
300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)].

1. To grib panāksti,
Ko mumis nav:
Grib kaķes pieniņa,
Ezīša gaļas.
Ezītis alā,
Kaķīte ālava.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

19455.

Vilki vilki panāksnieki,
Ne godīgi tēva dēli:
Paši gaļu apēduši,
Ķešā kaulus sabāzuši.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

19456.

Viņumāt viņumāt,
Nāc, apraugi mūsu māti!
Mūsu māte vairs neēd
Sviestā ceptas driķu maizes.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

19457.

Visi ēda, visi dzēra,
Divi vien lūkājās;
Viens uz otru lūkājās,
Viens no otra kaunējās.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

19458.

Visi ēda, visi dzēra,
Neredzīgi(?) vien neēda;
Nesīsimi klētiņāi,
Mielosimi neredzīgus.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

19459.

Visi mani viesi bija,
Kas manā istabā.
Citam devu sāl' ar maizi,
Citam jauku valodiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

19460.

Ceļat celdami,
Nesat nesdami:
Sveši ļaudis zobiņus
Vien klabināja.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

19461.

Saimeniece saimeniece,
Glabājat maizi savu!
Ir mums zirgi, nav mums rati,
Kur mēs maizi glabāsim?
210 [Popē (Popes pag. Vp)], 2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

19462.

Saimeniece saimeniece,
Glabājiet savu maizi!
Nāks laiciņš pēc laiciņa,
Būs jums jauni ēdējiņi.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

19463.

Viss galdiņis noslaucītis,
Galda malas neslaucītas;
Visi ļaudis paēduši,
Mūs' māsiņa niēduse.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

19464.

Deg mana malciņa,
Svilst mani svārciņi,
Nevaru galiņu
Savārīt.
216 [Ventspilī].

19465.

Ēdiet gaļu, dzeriet alu,
Maksājiet pavāram:
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikuse,
Lecamie ķelderiņi
Gar uguni nosviluši.
216 [Ventspilī].

19466.

Pavārenei brunči dega
Zilajāmi zēvelēm;
Zirgu puiši dzēsti skrēja,
Draņķa muca mugurā.
18 (Kliģenē).

- 203 -

19467.

Pavār kukār,
Kalīte dega!
Es tavu kalīti
Nodzēsīšu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

19468.

Pavāram kukāram
Liela skāde notikuse:
Kamēr pats meitu pēra,
Suņi gaļu izēduši.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

19469.

Kāzas lielas, kāzas mazas,
Kāzas mani izpostīja:
Es nokāvu kāzu dēļ
Savu raibu kucēniņu.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Kāza liela, kāza maza,
Kāza grēku padarīja:
Es kāzās notērēju
Treša gada kumelīnu.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

2. Talka liela, talka maza,
Talka mani patērēja:
Es nokavu talkas dēļ
Triju gadu melnu vērsi,
Triju gadu melnu vērsi,
Gada vecu kumeliņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

3. Talka liela, talka maza,
Talka grēku padarīja:
Talk' apēda brāliņam
Triju gadu aveniņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

56728.

Ai Līzīte, ai Līzīte,
Tavu lielu vēderiņ':
Piecas mucas, seši spaiņi,
Vēl nevar piepildīt.
237 [Līvbērzes Jg].

56729.

Aiz kuo Bronuša
Okla i sauca?
Apēda Dotku
Ar vīnu aci,
Katleņš vīn klaudzējuos
Vādara golā.
18 [Andrupenes Rz].

56730.

Aiz kū Aņeitis
Sarkeiša sauca?
Apēda Augustam
Sarkonu vepri.
18 [Andrupenes Rz].

1. Aiz kū Verīti
Sorkonos saucja?
Apādus muotei
Sorkonu syvānu.
168 [Kalupes D].

2. Aiz kuo čužuo svuota
Sarķeiša sauc?
Aiz tuo, ka saimnīkam apjāja
Sorkonu ķeili.
194 [Krāslavas D].

56731.

Voi voi tu Modeņ,
Pērs tev muote vokorā!
Kam apēdi runčam asti,
Krējumā mārcādama.
170 [Kapiņu D].

1. Ai Juonīti, bruoleliņ,
Pērs tev' muote vokorā!
Kam apēdi kač' ar asti,
Krējumā mārcādams.
326 [Preiļu D].

2. Vaiji vai tu Pīter,
Tovu lelu nagleitumu:
Tu apēdi kača asti,
Krējumāji mārcādams.
389 [Silajāņu Rz].

3. Kur tei Vereite tik bolta,
Kur tei Vereite tik skaista?
Kača asti apādusi,
Krējumā mārcādama.
365 [Sakstagalas Rz].

56732.

Aiz ko skaisti, aiz ko balti
Šai ciemā jauni puiši?
Baltu runci apēduši,
Krējumā mērcēdami.
605 [Skolas].

- 204 -

56733.

Aiz kuo Jūleitis
Sorkonuos sauca?
Kaķa asti apāduse,
Krējumā mārcādama.
168 [Kalupes D].

1. Aiz kū Teklītes
Boltuos i saucja?
Kaķa asti apādus',
Krējumā mārcādama.
168 [Kalupes D].

56734.

Paga paga, tu Aneiti,
Byus mugura pūdarāta!
Kam apēdi kača asti,
Krējumāji mārcādama?
326 [Preiļu D].

56735.

Sarkanbaltas jaunas meitas,
Tā kā pienā izmazgātas;
Apēdušas kaķa asti,
Krējumā mērcēdamas.
485 [Viesienas (Lautera-Viesienes) Md].

1. Sārtas, baltas Cesvainietes,
Ziepu šaumē mazgājās;
Kaķa ļipu apēdušas,
Krējumā mērcēdamas.
373 [Sarkaņu Md].

56736.

Voi voi, tu Kiļup,
Kaida slave tev atguoja:
Salauzeji čygonīcu
Lela ceļa maliņai,
Un nūzogi ubadzei
Pašu lelū maizes kanci.
247 [Makašānu Rz].

1. Oi oi, tu Jezup,
Kaida slave tev atguoja:
Nu ubadzis tu atjēmi
Pošu lelū maizes kaņci.
247 [Makašānu Rz].

56737.

Vai vai, tu Jureit,
Kaida slave tev atguoja:
Tu izvylki pi bazneicas
Ubēdzei sīra kanci.
Kū tu gribi atsalīgt,
Jei ar vāzu tricinoj.
18 [Andrupenes Rz].

56738.

Vai vai, tu Pīter,
Kaida slava tev atguoja:
Tu nūzogi ubadzei
Pašu lelū maizes kanci.
Ubadz' kuli trycynuoja,
Pīterīti plucynuoja.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

56739.

Dūmojam, guodojam,
Kur meitini redzējom?
Nu mīstiņa leidz cīmiņam
Ar ubogu volkojūtīs.
Nu uboga atjāmuse
Pošu lelū maizes kanci.
389 [Silajāņu Rz].

56740.

Ai Ķīsīti, ai ķīsīti,
Tava sieva žīdam rada;
Tava sieva žīdam rada,
Tā neēda cūkas gaļu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56741.

Ai tautieti, ragainīti,
Kam apēdi kumeliņu?
Vai tev trūka cūkas gaļas,
Vai avena paslēpenes?
148 [Jaunpiebalgas C].

56742.

Ai vilki vilki,
Še laba gaļa!
Vakara vistai
Pusčūcs klēpī.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Kur kraukļi, kur vārnas,
Te mīksta gaļa:
Vedēja sievā
Cālītis līdzā.
398 [Skrundas Kld].

2. Atbraucja svuoteņš
Ar vysu cuoli.
Vonogi, vonogi,
Ša meiksta gaļa!
182 [Kaunatas Rz].

56743.

Ai znotiņ, kramgālīt,
Kam vakaru neatnāc'?
Vakar cepa rudzu desas,
Būtu tevi pacienāj's.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 205 -

1. Vakarain, kankarain,
Kam tu vakar neatbrauci?
Es dēļ tevis kai dēļ kunga
Treju suņu kuojas vyru.
389 [Silajāņu Rz].

2. Tu, Juonīti, lobs cylvāks,
Kam vakar naatbrauci?
Maņ dēļ tevi kai dēļ kunga
Pīcu blusu kuojas vyra
Mozojāji pūdeņā.
591 [Ludzas apr.].

3. Kam naguoji, tu Jezup,
Ka es tevi aicynuoju?
Man dēļ tevis kai dēļ kunga
Pīcu kaču kuojas vyra.
605 [Skolas].

4. Manu mīļu Miķelīt,
Kam tu vakar neatnāci?
Man dēļ tevis kā dēļ kunga
Trīs maltītes sataisītas:
Blusu kājas, blakšu galvas,
Circenīša zābaciņi.
132 [Ikšķiles Rg].

5. Znotiņ, manu kukainīt,
Kur tu biji, ka neatgāj'?
Tevi, kunga, gaidīdams,
Triju vistu kājas cepu.
236 [Līvānu D].

6. Vai vai, tu muoseņ,
Cik mēs tevi sen gadējam!
Kai rotu maule sapyvuse,
Suņa gaļas pīsuoleita.
143 [Jāsmuižas D].

7. Kam nātbrauci, tu Petereit,
Ka mes tevi gaidejam?
Man sapyva rotu mauļa,
Vacu sēņu pīsuoļeita.
503 [Višķu D].

8. Kur tu beji, Nikadumiņ,
Kā mēs tevi gaidijom?
Beja maņ rotu mauļa,
Ūdu cysku pīlasēta.
168 [Kalupes D].

9. Vakaraiņ, vakaraiņ,
Kam vakari naatbrauc'?
Beja maņi vaca siļa,
Vac' grebežu pīsoleita.
143 [Jāsmuižas D].

56743v10.

Kam, Viktin, tu nabrauci,
Kai mes tevi gaidejom?
Myus sapiva peļu buca,
Ar ķimiņim pīsuolēta.
143 [Jāsmuižas D].

56743v11.

Sanākait, nāburg' puiši,
Mēs jūs labi mielosim:
Mums ir viena ratu rumba,
Suņu tauku piesālīta.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

56743v12.

Nākat šurp, ciema puiši,
Es jūs labi pacienāšu:
Man ir viena ratu rumba,
Zaļu varžu piesālīta.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

56743v13.

Kristamuote, kokta pirška,
Kam tu vakar naatbrauci?
Bej dēļ tevis rotu maule,
Cierciņgurnu pīsuolīta.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

56743v14.

Svuočeit, muna kokta pirška,
Kam tu vakar nāatguoji?
Vakar beja vysta capta,
Ai cierciņim palaistēta.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56743v15.

Ak tu svuoča, kokta pirška,
Kam tu agruok naatvažuoji?
Man saskuoba ūda zvinas,
Mosaliņu desiņas.
194 [Krāslavas D].

56743v16.

Kam naguoji tu, svuotiņ,
Ka es tevi aicynuoju?
Maņ dēļ tevis kai dēļ kunga
Ciercin' kule pīkaltāta;
Ciercin' kule pīkaltāta,
Vardiv' sile pīsuolīta.
465 [Varakļānu Rz].

56743v17.

Kam, māsiņa, tad nenāci,
Kad mēs tevi gaidījām?
Man sapuva odu šķiņķis,
Masaliņas galvas puse.
480 [Vējavas Md].

56743v18.

Kam, svainīt, tu nenāci,
Kad es tevi aicināju?
Man sapuva oda šķiņķis,
Masalīša murgurkauls.
263 [Mēmeles Jk].

56743v19.

Kur tu biji, ziku-zaku,
Kad vakar neatnāci?
Man sapuva rudzu desa
Visgaŗām galda galu.
66 [Bunkas (Bunkas-Ordangas) Lp].

56743v20.

Ok tu, kokta suoča,
Ko tu agri naatbrauci?
Mums sapyva ūda zornas,
Masaļaņu ķilbaseņas.
194 [Krāslavas D].

- 206 -

56743v21.

Kur, Pīteri, tūlaik beji,
Kad mes tevis gaidejom?
Treju kaču kuojas vyrom,
Kai dēļ kunga gaidejom;
I sasmyrda ūda zornas,
Masaleņas suonkauliši.
143 [Jāsmuižas D].

56743v22.

Munu mīlu Augusteņi,
Kam tu vakar naatbrauci?
Maņ dēļ tevis kai dēļ kunga
Treis maļteites sataisītas:
Blusu kuoja, plakšu kuojas,
Ciercinīša tribuceņi.
174 [Kārsavas Ldz].

56743v23.

Kur tu bi, Suterpeter,
Kā vakar neatnāc?
Es izcep ierbs slon,
Tetriš pakāse.
372 [Sarkanmuižas Vp].

56743v24.

Kāpēc, meitiņ, ta nenāci,
Ka es tevi aicināj'?
Tad man bija cepti krupji,
Izvārītas vabulīt(es);
Tad tos vabuls ķeŗ ar rok',
Un tos krupjus sit ar kok'!
81 [Dauguļu Vlm].

56743v25.

Znotiņ, manu ķelavaini,
Kam tu vakar neatnāci?
Tad man bija cepti krupji,
Izvārītas vabolītes;
Piestā grūsti kuiļa pauti,
Suņa aste nodīrāta.
350 [Ropažu Rg].

56743v26.

Nāc, meitiņ, tu pie man,
Kad es tev aicinej!
Kad man būs cepteis krups,
Iesālīt runč paut.
243 [Lubezeres Tl].

56743v27.

Nāc uz mani, vīramāte,
Es tev' labi pamielošu:
Es tev došu ceptus krupjus,
Iztaukšētas vabolītes.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

56743v28.

Svilpo, skuķi, cik tu gribi,
Tu jau manis nedabūsi!
Kāpēc, skuķi, tad nenāci,
Kad es tevi aicināju?
Tad man bija ceptas vardes,
Izvārītas vabolītes.
562 [Rūjiena Vlm apr.].

56744.

Tu, puisīti, šķelmis biji,
Kam tu vakar neatnāci?
Es tev ceptu circeņ' gaļu
Ar visiem sānkauliem.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56745.

Ai znotiņ, kramgālīti,
Kam tu vakar neatjāji?
Es atdevu cūciņām
Aizpērnājus kāpostiņus.
427 [Tadaiķu Lp].

56746.

Kur, meitiņa, vakar biji,
Kad pie manis neatnāc(i)?
Vakar māte raušus cepa,
Šodien meitai kāzas būs;
Sabraukuši, sanākuši,
Plācenīšus apēduši.
346 [Rencēny Vlm].

56747.

Aiz upītes dūmi kūpa,
Kas tos dūmus kūpināja?
Kolberģieši vardes cepa,
Siļķes asti domādami.
15 [Alūksnes Vlk].

56748.

Ak tu štuka, breinumi,
Tik bodainus panaksnīkus!
Pīcus vieršus, desmit mucas
Tim uz golda postavija.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56749.

Ak tu vecais tēvainīt,
Sēdies meldru krēslīnā!
Paēduši, padzēruši,
Tā mēs tevi vadīsam.
192 [Kosas C].

56750.

Ak tu veca vecenīte,
Zemu vilka vēderiņu!
To tev dara sarkans alus,
Sašķērēti kāpostiņi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

- 207 -

56751.

Ardieviņi, ardieviņi,
Nu mēs viņus vinnējām:
Mums palika brāļu maize,
Brāļu saldis alutiņis.
398 [Skrundas Kld].

56752.

Andrivs vaicova,
Kaida lūpa gaļa.
Vai okls, naredzi,
Keiļuva gaļa?
143 [Jāsmuižas D].

56753.

Apjādja Zosīte
Rimara kjāvi,
Kapyty kloudzjā
Vādara golā.
551 [Ludza Ldz apr.].

1. Apāda burlaki
Deviņas bļūdas,
Kapyti kloudzāja
Vādara golā.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

56754.

Uz sātu, uz sātu,
Vedēju ļaudis!
Apādīt jauniķam
Lelūji vjārsi,
Rogi vīn klaudzejuos
Vādara golā.
78 [Dagdas D].

56755.

Ūja Anton, tav' lielu vēderu!
Apēda auniņu ar visu villu,
Ragi vien noklabēja
Vēderiņa galiņā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56756.

Panuoksnīki apāduši
Treju godu kucineņu;
Nogi rogi saskanēja
Vēdereņa galeņā.
236 [Līvānu D].

56757.

Vai mana gosniņ,
Raibaļiņ!
Ragi vien noklabēja
Vedējiņa vēderā.
605 [Skolas].

56758.

Vai vai vai ( vai vai vai )
Raibajam bullītim:
Ragi vien noklabēja
Vedējiņu vēderos.
605 [Skolas].

56759.

Apēda Marīte
Susekli vecū,
Zari vīn izlīda
Vēdera golā.
358 [Rugāju Abr].

56760.

Šis Juoneitis apēda
Vucyna galvu,
Ar vysom īradzem.
Īzasprīda, īzadza
Vādara golā.
170 [Kapiņu D].

56761.

Ciema puiši, apēduši
Manu vien' suseklīti,
Ceri vien izlīduši
Pašā zoda galiņā.
322 [Praulienas Md].

56762.

Kārlītis apēda
Sila cīrulīti.
Trīs gadiņi spārdījās
Vēderiņa galiņā.
214 [Lažas Azp].

56763.

Apēda panāksnieki
Grūsneju cūku,
Aizgāja mājās
Dūkdami, rūkdami.
211 [Ļaudonas Md].

56764.

Abrauca igaunis
Lielo vēderu,
Apēda Dauknam
Trīs pūri lācauzu,
Izdzēra Dauknam
Draņķa mucu.
42 [Bauskas B].

- 208 -

56765.

Atskrēja Meikuls
Rākdams, zvīgdams.
Vaicuoja muota:
Kur, dēleņ, beji?
Apēžu, māmeņ,
Ērzeļa gauvu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56766.

Atskrēja Odums
Myusu meitu prīcā;
Apēd zēvelis,
Na myusu meitys,
Apēd nobys,
Tuos tev lobys!
18 [Andrupenes Rz].

1. Atskrāja Donots
Myusu mjaitys ļustam;
Apjād djavalis [vardes],
Na myusu mjaitys.
170 [Kapiņu D].

2. Atskrēja Rožeņa
Myusu puišu ļustem;
Apēdi dveļi,
Na myusu puišus.
143 [Jāsmuižas D].

3. Atskrēja Stoņuks
Mys meitu ļustem;
Apēdi maitu,
Na myusu meitas.
389 [Silajāņu Rz].

56767.

Atskrēja Antītis
Retiem zobiem,
Būs mūsu meitām
Grābekļu zari.
503 [Višķu D].

56768.

Atbraucja Jureits
Ratimi zūbim;
Tēssim skongolu,
Liksim zūbus.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56769.

Atsasādu es aiz golda,
Vysi verās, vysi soka:
Reima reima, prožors tyku,
Es vys olkona palyku.
18 [Andrupenes Rz].

56770.

Uorā snīgs putynoj,
Lelajim gobolim;
Driconīši gaļi ēdja
Lelajim kimusim.
247 [Makašānu Rz].

56771.

Brāļi māsu izdevuši,
Karašiņas gribēdam';
Karašiņas apēduši,
Iet mājāsi raudādam'.
119 [Gaujienas Vlk].

56772.

Bruolinīki, nagūdnīki,
Vysu gūdu gūdētuoji:
Lai jer kuozys, lai krystobys,
Vysi golda gaļanī.
Vot bruolinīki, vot cyukklāvy!
605 [Skolas].

56773.

Briņģā, māmiņa,
Pēc prāta maltīti:
Briņģā sivēnu
Pusplucinātu,
Briņģā auniņu
Ar visu villu.
104 [Ēdoles Vp].

56774.

Branga byutu šei Petrule,
Jo na moza daguneņa,
Aizasāda aiz gaļdeņa,
Kai ar kača daguneņ'.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

56775.

Ceišazari sabraukuši
Tai muosai panuokšūs;
Paāduši, padzāruši,
Sibe ribe azarā.
236 [Līvānu D].

56776.

Cigu cigu ciema Jānis,
Ik svētdienu Liepājā;
Mārcīnām medu veda,
Savu veču ēdināt.
282 [Nīcas Lp].

56777.

Citi puiši alder spriši,
Man čaukst solmi vādarā.
Es tūs solmus izkratīš',
Es ar bouš alder sprišs.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

- 209 -

56778.

Ciercins aiz cepļa
Kāž dīn dzīduoja;
Suņi nu cepļa
Dasys volkuoja.
358 [Rugāju Abr].

56779.

Ciema gani, velna bērni,
Kuci kāra ozolā:
Saldas gaļas gribēdami
Pie tiem sūriem kāpostiņiem.
15 [Alūksnes Vlk].

56780.

Ciema puiši mežā skrēja,
Auzu maize vācelē,
Kuņu kāja palaunadzē,
Suņu kāja pavakarē.
192 [Kosas C].

56781.

Dancojiet, panāksnieki,
Zirga gaļas paēduši;
Zirga gaļas paēduši,
Ķēves piena padzēruši!
261 [Mēdzūlas Md].

1. Dancojat, panāksni,
Oda gaļas pieēduši;
Odu gaļas pieēduši,
Ķēves piena piedzēruši!
396 [Skrīveŗu Rg].

56782.

Darīja, darīja,
Daudzi mums darīja:
Cēla mūs ārdīs,
Laida mūs zemē,
Lika zem galda
Kauliņu grauztu.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56783.

Devīga māsiņa
Pie otra galdiņa;
Kad tiek pie sava,
Tad lielā skopule.
418 [Sunākstes Jk].

56784.

Devīgs, devīgs
Pie cita galda;
Pie sava nedotu
Pa nagu sitams.
296 [Ozolnieku Jg].

56785.

Babiņa vēlīga
Pie otra galda;
Mājās staigāja
Kā greizna vice.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

56786.

Desa gāja pa celiņu,
Līkumiņu mētādama,
Tas Jānītis, goda puisis,
Desai godu parādīja.
184 [Ķēču Rg].

56787.

Dēlu māte apsolīja
Pienu, medu panākšņiem;
Atbraukušus pacienāja
Izsalušiem tupeņiem.
72 [Cesvaines Md].

56788.

Divi meita panākšņosi:
Viena veca, viena jauna.
Dodat tai jaunājai
Treknu gaļu, saldu alu;
Dodat tai vecājai
Tulnas(?) kaulu atspiesties!
200 [Kuldīgas Kld].

56789.

Dižājam vedējam
Peizere roke,
Tos citus pīckāja,
Lai snagš ēdāji.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

56790.

Dodat ēst, dodat dzert
Svešas zemes lautiņiem!
Visu zemi cauri gājam,
Ne rasiņas nebaudījis.
70 [Cēres Tl].

56791.

Dūdīt maņ i kilbasu,
Es uz sātu tū nūnesšu;
Ka īdusīt dasu,
Zam lūga rozkratēšu.
314 [Pildas Ldz].

- 210 -

56792.

Dzenat, gani, mājā,
Maltīte gatava!
Slīkusi cūciņa,
Sprāgusi kaziņa,
Trīs gadi puvusi
Avota malā.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

56793.

Dzēru, dzēru, napīdzēru,
Ēžu, ēžu, napīēžu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

56794.

Ej, muoseņ, tu paprīšku,
Lai īt tyuļa pakaļī!
Koleņ tyuļa tyuļuojās,
Jau muoseņa aiz gaļdiņa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

56795.

Eme, eme pasavārtu,
Kū tī ēdja ponuoksnīši!
Syla pīpis bļūdiņā,
Kača kuojas rūciņā.
605 [Skolas].

56796.

Es bij liels ēdējiņš,
Otra vairs tāda nebij:
Vērsi ēdu ēdienā,
Mucu dzēru dzērienā.
355 [Rucavas Lp].

56797.

Es byutum gūda gaška,
Ka bērniņa maņ nabyut'!
Patja sēžu aiz galdiņa,
Bērniņš raudi aizceplē.
389 [Silajāņu Rz].

56798.

Es ganīju to gosniņu
Dziedādama, raudādama;
Nu apēda sveši ļaudis,
Ne kumāsu nedaboju.
40 [Basu (Bases) Azp].

56799.

Es jums lūdzu, nāburdzeņi,
Suņus, kaķus pievaldiet!
Es nu biju jauns zemnieks,
No siļķēmi sētu taisu;
No siļķēmi sētu taisu,
Ar renģēmi atstutēj'.
213 [Lazdonas Md].

56800.

Es nebiju domājuse,
Tādus bada vedējiņus!
Apēd manu raibu bulli
Ar visiem radziņiem.
605 [Skolas].

56801.

Es nebiju redzējusi,
Tādus bada vedējiņus!
Apēd tēva maizes klaipu
Ar visām garozām.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

56802.

Es nebiju redzējuse,
Tādus bada vedējiņus!
Ko tie jodi sasodīti,
Ko tie ēda stenēdami!
605 [Skolas].

56803.

Es nošāvu stulbu zaķi,
Panāksniekus gaidīdams.
Ak tu lielu brīnumīnu,
Kā tie ēda stenēdami;
Kā tie ēda stenēdami,
Stulba zaķa barībīnu!
94 [Dunikas Lp].

56804.

Ak tu Dievīn žēlīgais,
Ka tie plēsa stenēdami!
Še sanāca sveši ļaudis,
Salmiem kuņģus piebāzuši.
Izkratāti salmu kuņģus,
Ēdat mūsu pūŗu maizi!
282 [Nīcas Lp].

56805.

Es brūtei īstā māsa,
Vai jūs godu rādījāt?
Še vajaga vīna, meda,
Sīrapota brandavīna.
319 [Plāteres Rg].

56806.

Es paēdu, es atstāju
Māsiņai taupīdams.
Kā sanāca kāzinieki,
Kā slaucīt noslaucīja.
46 [Beļavas Md].

- 211 -

1. Es druscīt vien apēdu
Sav' māsai taupīdam'.
Kā sakrita līvenieši,
Ar nagiem izķepāja.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

56807.

Es redzēju nāburgpuišus,
Maisu ogļu apēduši;
Maisu ogļu apēduši,
Par vēžiem turēdami.
189 [Kokmuižas (Koku) Vlm].

56808.

Es še nācu alu dzert,
Šito puišu lūkoties.
Tādi vien bij sanākuši,
Sēņu, peku lauzējiņi;
Sēņu, peku lauzējiņi,
Sēņu putras strēbejiņi.
192 [Kosas C].

56809.

Es šķitu Jānītim
Sudraba nazi;
Cūka utes zvirēja
Kā sidrabiņš.
431 [Tāšu (Talsu) Lp].

56810.

Vedēja tēviņam
Nav ne laba naža;
Suņa kāja rokā,
Vaŗa poga galā.
126 [Grobiņas Lp].

56811.

Ēd, ēd, Andriņš,
Bāž kabatā:
Tev piecas nabadzes
Ceļā gaid'!
372 [Sarkanmuižas Vp].

56812.

Ēdi, ēdi, tu Juoneit,
Buoz kanceiti karmanā!
Kod atīs skūlas laiks,
Tod atdūsi Ganeitei.
326 [Preiļu D].

56813.

Jād, jād, tu Aneit,
Buoz kanceiti kārmynā!
Ka nūjīs uz Dzeņiem,
To atdūsi Juoneišam.
605 [Skolas].

56814.

Ēdi, dzer, tu Juoneit,
Ībuoz maizes kabatā!
Tov' Geleite nūsluopusja,
Treis dīneņas nāādusja.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56815.

Ēdi, ēdi, Madīte,
Izskaiti bērnus!
Es citus pagāzu
Gar cūka sili,
Vilks citus timbāja
Avota lejē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56816.

Ēd, ēd Grietiņ,
Sasprauž lindrok!
Kaķs to lindrok
Ar kāj ķibne.
372 [Sarkanmuižas Vp].

56817.

Ēdi, ēdi, tu Juoneit,
Nazaver atpakaļ!
Vysi meitu kulaceņi
Īs tovā mugorā.
358 [Rugāju Abr].

56818.

Ēd, ēd, Jēpīti,
Kaunīgi ciemā,
Jem gaļas gabalu,
Skrej pabeņķē!
214 [Lažas Azp].

56819.

Ēd, ēd, Līzīte,
Tev gaŗš deguns:
Paceļ beņķīti -
Deguns bļodiņā.
346 [Rencēny Vlm].

56820.

Ēd, ēd, Marija,
Pamaisīdama,
Vēl tādas lupatas
No vecas ķēves.
514 [Zentenes Tl].

56821.

Ēd, puisīt, nekaunies,
Apņemdams lūpas!
Tev pērni kāposti
Uz virsas lūpas.
316 [Piltenes Vp].

- 212 -

56822.

Ēd, ēdi, Ediņa,
Neskaties griestos;
Griestosi pakārta
Inģesta gāla.
571 [Talsi Tl apr.].

56823.

Ēd, ēd, saimniece,
Neskaties griestos!
Pilni tavi zobiņi
Naģeņu desām.
126 [Grobiņas Lp].

56824.

Ēd, ēd, meitiņa,
Nerād' zobu!
Pilni tavi zobiņi
Cērceņu desu.
39 [Bārtas Lp].

56825.

Ēd, ēd, Trīnīte,
Nerādi zobus!
Tev jau cauri zobi,
Kā vecai vecenei.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

56826.

Ēd, ēd, tu Puovul,
Zūbu sovu man naruodi!
Jo es ņimšu slūtys kuotu,
Es tev zūbus izbadeišu.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56827.

Ād, ād, Buorbol,
Naploti mutis!
Vardive īlecja
Ar četrom kuojom.
551 [Ludza Ldz apr.].

56828.

Ēd, ēd, Juonīti,
Naplāti muti!
Īskrīs žogota,
Izraus kumūsu:
Būs tev citu godu
Žogotas bērniņš.
147 [Jaunlaicenes Vlk].

56829.

Rij, rij, māsiņ,
Tev plata mute!
Ieskries vārna, izskries vārna,
Sasit spārnus pliku plauku.
Rīdama, dzerdama
Tukšā paliksi.
464 [Vānes Tk].

56830.

Ēd, ēd, brūtīt,
Neplāt' mutīt!
Ieskries žagata,
Aizskries mežā
čarkstādama.
605 [Skolas].

56831.

Neplēti, puisīt,
Tīk platu muti!
Tav mute grozās
Ka vārnu šķile.
519 [Zūru Vp].

56832.

Ēd, ēd, Anniņa,
Steidzies ārā!
Tava ķēve vārtos
Iespīlāta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56833.

Ēd, ēd, Jurīti,
Steidzies mājās!
Tava sieva iekrita
Drabeņu baļļā.
Paldies Dievam,
Labais gals augšā!
369 [Saldus Kld].

56834.

Ēd, Krišīti, kaunies meitu,
Pēc ēdīsi kamburei;
Pēc ēdīsi kamburei
Stilpetai podiņai.
74 [Cīravas Azp].

56835.

Jādi, dzjari, Dekts kēneņ,
Kū as tjavi pastuosteišu!
Nu tjavja smird keiļa smoka.
Keiļa šyuti zuobaceņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56836.

Ēd, dzer, tu Odum,
Es tev slykta navēleju:
Kab tu taids leiks palyktu,
Kei tei myusu kotla steipa.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 213 -

56837.

Ēd, dzer, tu Odum,
Es tev slykta navēlēju:
Pošam braukt kūka kēvē,
Bārnim īt ubogim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56838.

Ad, ād, tu svuoteņ,
Nabuoz bļūdas ozotī!
Tryuks jūsteņa, skrīs
bļūdeņa
Pa uztobu ripuodama.
314 [Pildas Ldz].

1. Ēdi, dzjari, tu Tadauši,
Nabuoz bļūdas ozūtē!
Tryks jūsteņa, skrīs
bļūdeņa
Pa zjameiti grīzdamous.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

2. Ēd, ēd tu, buoliņ,
Nalīc bļūda ozotī,
Grīz pi lūga vederiņi!
Tryuks jūstiņa, skrīs
bļūdiņa.
Pa ustobu ripuodama.
18 [Andrupenes Rz].

3. Ēd un dzer tu, Jurīti,
Nabuoz bļūdas ozutē!
Vess doncuotu, tryuks jūstiņa,
Skrīs bļūdiņa skanādama.
247 [Makašānu Rz].

4. Es saceju tev, Muoreņ,
Nabuoz bļūdys ozutē!
Pyna tryuka, bļūda krita,
Par ustobu reibējās.
18 [Andrupenes Rz].

56839.

Ēd un dzer, Jezupiņ,
Svied pa logu kumosiņus!
Ļuboviņas dvēselīte
Gaida tavu kumosiņu.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Ēdi, ēdi, tu Aneit,
Svīd pa lūgu kumūseņu!
Aiz lūdzeņa tys Juoneits
Gaida tova kumūseņa.
358 [Rugāju Abr].

2. Ēdi, dzeri, tu Pīteri,
Svīd pa lūgu drupaneņas!
Tova bryute aiz lūdzeņa,
Gaida tovu drupaneņu.
465 [Varakļānu Rz].

3. Ēdi, ēdi, tu Gelīt,
Svīd pa lūgu drupaniņas!
Stuov aiz lūga cīma puiši
Drupaniņu gaidīdami.
465 [Varakļānu Rz].

56840.

Ād, Jezup, un nadaād,
Par Adeļi padūmoj!
Viņa stuov aiz lūdziņa,
Kimūsiņu gaidīdama.
18 [Andrupenes Rz].

56841.

Ēdi, ēdi, tu Vereit
Svīd pa lūgu kymyuseņ'!
Aiz lūga i suneits gaida
Tova svīsta kymyuseņa;
Aizlūdzē i tevis gaida
Tovys mīlais Pītereits.
389 [Silajāņu Rz].

56842.

Atsēdi, tu Madiņ,
Pašā sodra [beņķa] galiņā,
Atskaties atpakaļ,
Met pa logu kumāsiņus!
Tur tev' gaida pirmais vīrs
Ar pieciem bērniņiem.
138 [Iršu (Iršsu-Kolonijas) Md].

56843.

Ēdi, ēdi, tu Anīti,
Pazaveri pa lūdziņu!
Konstantins i tovs bryugons,
Tis aiz lūga gauži raud.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56844.

Ādi dzēri, tu Marija,
Pasavēris pa lūdziņu!
Pīci vylki aiz lūdzeņa
Gaida tova vēderiņa,
Ļubavnīka dvēselīte
Iz pus gaisa lidinej.
591 [Ludzas apr.].

56845.

Ēd, pīdzeri, tu Juoneit,
Līc iz lūga kimūsenis!
Vacuos tovas ļubovneicas
Ap lūdzeņi lidinēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56846.

Ēd i dzer, tu muoseņ,
Svīd pa lūgu drupaneņas!
Ļubovnīka dvēselīte
Ap pus gaisu lidinēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 214 -

1. Ādi, ād, tu muosiņ,
Svīd pa lūgu kimūsiņu!
Ap lūdziņu lidinēja
Vysi tovi ļubovnīki.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56847.

Ēd un dzer, tu muosiņ,
Pošā golda galiņā!
Uorpus lūga lidinej
Buoliliņa dvēselīte.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Ēd, dzer, tu Juoneit,
Izej uorā pazavārtu!
Tovys bryutes dvēseleite
Abpus gaisā lidinej.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56848.

Pazaver, tu Anceit,
Koč caur lūga stendereiti!
Ļubovnīka dvjaseleite
Pa vyds gaisu lidinej.
314 [Pildas Ldz].

56849.

Ēdi, ēdi, tu Marteņ,
Pa lelami kyumusam!
Eiji, eiji, tu Marteņ,
Kū es tevim paruodeiš:
Pēteru i Jākupeņš
Gaisa vydu pleivynoj.
143 [Jāsmuižas D].

56850.

Ēd, ēd, Pricīti,
Skaties laukā!
Vai tu redzi, tava brūte
Pusdebešos karājās?
112 [Ezeres Kld].

56851.

Ēd, dzer, tu Mikeļ,
Pazaver pa lūdzeņu;
Caur vuorteņim protecēja
Sen carāta laudoviņa.
Acis radz, sirds suop,
Kluot dajīt navarēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56852.

Ēdi, ēdi, Andreju,
Skaties pa logu laukā,
Kas tur dancāja skaidienā!
Meitiņ' dancāja skaidienā.
Skrej, skrej ārā,
Dod viņai muti!
605 [Skolas].

56853.

Izej uorā, tu August,
Kū es tevim pasaceišu!
Zeile vēsti atnasuse,
Jau Stepaņa saslymusja;
Jau uz narim pastīpuši,
Sveci rūkuos īlykuši.
89 [Dricēnu Rz].

56854.

Ēdi, ēdi tu meitiņ,
Met zem galda kumūsiņus!
Puisīts tavus pupiņus
Ar mēlīti nolaizīs.
561 [Rīgas Jūrmala Rg apr.].

56855.

Ēdi, ēdi, tu Juonīt,
I par Tekli īguodoj!
Kai jei tevi īguoduoja,
Pyunītē gulādama.
389 [Silajāņu Rz].

1. Ēdi, ēdi, Teklīt,
Par mani īguodoj!
Kai es tevi īguoduoju,
Pyunītē gulādams.
389 [Silajāņu Rz].

2. Ādi, ādi, tu Zoleit,
Īguodoj par puiseiti!
Kai jis tevi iguoduoja,
Pa dzeravņi staiguodams.
170 [Kapiņu D].

56856.

Ēd i dzer, tu svuotiņ,
I tu myusu īguodoj;
I tu myusu īguodoj
Koč pādejā kymūsā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56857.

A, jādi, dzjari, Dekts kēneņ,
Kū as tjavi pastuosteišu:
Tovu sīvu začs nūspjāŗa
Lylejai leidumā.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 215 -

56858.

Ēd i dzer tu, Kļiman,
Skrīn uz oku jyudisteņa,
Vuoreisimi steivineicu!
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

56859.

Tys Juoneits lobs cylvāks,
Atnas Broņai yudisneņu:
Man ir myltu drupaneņa,
Iztaiseisim pluocineiti.
174 [Kārsavas Ldz].

56860.

Ēd i dzer, tu Pīter,
Tu iz sātu nasaver!
Dūšu ēst, dūšu dzert,
Dūšu vītu puorguleit.
89 [Dricēnu Rz].

56861.

Ēdi, ēdi, tu puisīti,
Ēdi lieliem kumosiem!
Ja tev Dievis aizrīdīs,
Gan mēs skruķa dabūsim.
Ja nebūs šai mājā,
Dabūsim nāburgos.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Ēdi, ēdi, Aleksīti,
Kodi lielus kumosiņus!
Ja velns tevi aizrīdīs,
Gan mēs skruķa dabūsim.
Ja nebūs mūsu mājā,
Dabūsim viņu sētā.
146 [Jaungulbenes Md].

56862.

Ēdit, rejit, bierzenīši,
Kam jyus valns aizreideitu!
Redz kū dora keiļa gaļa
Ar boltim kuopustim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56863.

Ēdi, ēdi, tu Pīteri,
Pasaver zam galdeņa!
Babaļu vuoceļa
Pīspradzynuota,
Cierciņu sileite
Pīsutynuota.
26 [Asūnes D].

56864.

Ēdi, ēdi, Miķelīti,
Ceļam tevi baŗojam!
Tev uz Rīgu jāorej
Pieci podi vecu vīžu;
Pieci podi vecu vīžu;
Divi lūku ritentiņi.
203 [Kurmenes B].

1. Ādi, ādi, tu Ontuoni,
Myusim tevis vajagoj:
Mēs guodojam cepli sist,
Ai tevimi muolu vest;
Ai tevimi muolu vest,
Vacā veizī aizjyuguši.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Ādi, ādi, tu muosiņi,
Ceļam tevi barojam!
Es dumoju Reigā braukt,
Tevi jyugt vazumā.
182 [Kaunatas Rz].

56865.

Ādj, ādj, tu svuočaņ,
Tjav pīdaŗāja;
Tevi zubjaņi
Kai eiļiņaņi.
194 [Krāslavas D].

56866.

Ēdi, ēdi, tu Verīte,
Tevis gaida divi žīdi;
Žīdam koza nūspruoguse,
Gaida tevis teirejūt.
168 [Kalupes D].

56867.

Ēdi, ēdi, tu Geilīti,
Dreiž par lyupos šmoukstēsis!
Kočīts sēd zem galdiņa,
Vaŗa peicka rūciņā.
389 [Silajāņu Rz].

56868.

Ēdat, bagāti,
Nabaga maizi,
Jūs mūsu bāliņu
Nabagu saucāt!
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

1. Ēdiet, baltāj,
Mellaj maizi,
Jūs mūs māsiņ
Mellaj saucāt!
158 [Jumpravas Rg].

56869.

Ēdat kaulus, vedējīni,
Bāžat kaulus kabatā!
Kad sabrauks panāksnieki,
Tiem dos zobus paurdīt.
282 [Nīcas Lp].

- 216 -

56870.

Ēdat, desas, panāksnieki,
čukas man atdodat;
čukas man atdodat,
Puišiem ribas jāčukā!
192 [Kosas C].

56871.

Ēdat, desas, panāksnieki,
čukas vien atstājat!
Man vaj'dzēs, ai,
Rītos salmus jāčukā!
476 [Vecpiebalgas C].

56872.

Ēdat desas, panāksnieki,
Dzijas manas atdodat;
Dzijas manas atdodat,
Ko māsiņai kreklu šūt!
184 [Ķēču Rg].

1. Ēdiet desas, panāksnieki,
Diegus manus atdodiet;
Diegus manus atdodiet,
Ko aproču norakstīt!
560 [Rīga ].

2. Ēdat desas, panāksnieki,
Striķus manus atdodiet!
Man vajaga, māsiņai
Ko micīti salāpīt.
231 [Līgatnes (Paltmales) Rg].

56873.

Ēdiet gaļu, dzeriet alu,
Maksājiet pavāram!
Pavāram, nabagam,
Liela skāde notikusi:
Lecamie ķelderīši
Gar uguni nosviluši.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56874.

Ēdit, dzerit, kuozinīki,
Loba lūpa gaļa beja:
Vakar žydam kēve spruoga,
Šudiņ gaļas pīvyrom.
170 [Kapiņu D].

1. Ēdīt, dzerīt, kāznīciņi,
Loba lūpa gaļa beja:
Vakar saimnīkam ķēve spruoga,
Šudiņ gaļas pīvrejam.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

56875.

Ēdit gaļi, ponuoksneņi,
Atrassit atradīni:
Vakar, gaļi kopojūt,
Atsacierta cičam gols.
494 [Viļānu Rz].

1. Ēdit gaļu, ponuoksnīki,
Nazinīt, kaida gaļa:
Muora gaļu kopuodama,
Kreisū cici nūcartuse.
358 [Rugāju Abr].

2. Ēdit gaļi, ponuoksneņi,
Atrassiti atradeibas:
Vakar gaļi kopojūt,
Kačam aste nūsacierta.
465 [Varakļānu Rz].

3. Ēdit gaļu, ponuoksnīki,
Atrassit atradīni:
Muotei, gaļu kopojūt,
Nūsacierta kačam aste.
465 [Varakļānu Rz].

56876.

Ēd, ēd, tu Jezup,
Munu captu kukuleiti!
Uz gurneņim vuļinuots,
Zam ciceišim capynuots.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56877.

Ēdiet, ēdiet, panāksnieki,
Manus ceptos kunkulīšus!
Ar dibenu plukšināti,
Ar cicīti izbadīti.
358 [Rugāju Abr].

56878.

Ēdit gaļu, ponuoksnīki,
Jyus nazynit, kaida gaļa:
Es vakari redzēju,
Gaŗas kuojas svylynuoja.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

56879.

Ēdit gaļi, ponuoksneņi,
Nazynot, kaida gaļa:
Suņa kuoja, kača kuoja,
Vaca vylka pavēdeŗa.
494 [Viļānu Rz].

56880.

Ēdat, kāznieki,
Smeķīga gaļa:
Irbes gaļa, slokas gaļa,
Vecas ķēves pavēdere.
350 [Ropažu Rg].

- 217 -

1. Tys Pīters gaļi ēdja:
Nazynuoja, kaida gaļa:
Keiļa gaļa, suņa gaļa,
Vaca zyrga pavēdera.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

2. Jauneceits i gaļi jādja,
Nazynuoja, keida gaļa:
Keiļa gaļa, suņa gaļa,
Vacuo žyda pavjādjaŗa.
247 [Makašānu Rz].

3. Iedet, mani vedējiņi,
Vysu putnu gaļa ir:
Zaķa gaļa, vuornas gaļa,
Vacu buobu paviedere.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

4. Ēdet, ēdet, panāksnīki,
Triju putnu gaļa beja:
Vuornas gaļa, slūkas gaļa,
Žagateņas pirskauleits.
36 [Balvu Abr].

5. Iedet, dzeret, vedējiņi,
Vusu putnu gaļa beja:
Vuornas gaļa, kraukļa gaļa,
Žagatiņas pirskaulīts.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56881.

Ēdiet, ēdiet, vedējiņi,
Raugiet bļodas dibenā!
Slokas gaļa, irbes gaļa,
Divi vardes klāt daliktas.
373 [Sarkaņu Md].

56882.

Ēdat, ļaudis, panāksnieki,
Jūsu pašu devumiņš:
Cepta varde, cirpta cūka,
Svilināts aveniņš.
380 [Sēlpils Jk].

56883.

Ēdit gaļu, panāksneņi,
Pavasarī pīnu ēssit,
Ka začīne atsavess
Un dūs daudzi pīneņa.
389 [Silajāņu Rz].

56884.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Nebāziet kulītē,
Lai nav jūsu māsiņām,
Ar kulīti jāstaigā!
350 [Ropažu Rg].

56885.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu zābakos;
Salējuši zābakos,
Aiznesiet sētiņā!
127 [Grostonas Md].

1. Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu zābakos;
To ēdīs citu rītu,
Kad mājās aiziesiet.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

56886.

Ēdat gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu kabatē!
Trīs bērniņi pirtē raud,
Kā kucēni sētmalē.
288 [Nurmuižas Tl].

56887.

Ēdat desas, panāksnieki,
Lejat zupu zābakos!
Trīs gadiņi raiba kuce
Tās desiņas ritināj'.
192 [Kosas C].

56888.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Lejiet zupu zābakos!
Ja nedancos panāksnieki,
Dancos paši kāzenieki.
261 [Mēdzūlas Md].

56889.

Ēd, Jānīti, tauku gaļu,
Abām rokām turēdams!
Tauki tek par vēdaru
Zabakāji šļakstēdam'.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56890.

Ēdiet gaļu, panāksnieki,
Vēl mums cita gādājama:
Škirzatu muldiņa sālījama,
Voguļu vāce taukšējama.
241 [Lubānas Md].

56891.

Ēdat, sveši ļauž, tā laba gaļa:
Sprāgusi kaza, slīkusi cūka.
To grib sveši ļauži, kas mums nava:
Grib kaķes pieniņu, ezīša gaļu,
Mūs' kaķe ālava, ezītis mežā.
40 [Basu (Bases) Azp].

- 218 -

56892.

Ēdat, kāzenieki,
Mums gaļas diezgan:
Mums kaķe ālava,
Ezītis mežai.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

56893.

Ēdati, rijati,
Man vēl ir diezgan:
Man vēl ir stallī
Baŗoti vērši.
104 [Ēdoles Vp].

56894.

Ēdata, radiņi,
Mums gaļas diezgan:
Vēl mums klētī,
Vēl kamburē;
Vēl mums stallī
Ar visu villu.
343 [Rāvas Lp].

1. Ēdati, rijati,
Jūs, bada ļaudis!
Vēl gaļa stallī,
Ar visu vilnu.
214 [Lažas Azp].

56895.

Ēd, ēd, Miķlīt,
To gard kumos,
Kaut trīs maltits
Griestes karnas:
Puscircens, pusbambels,
Pus piebāzt mušdes.
372 [Sarkanmuižas Vp].

56896.

Ēdat, rijat, bada ļaudis,
Nevainojat pavāriņi!
Ja vainojat pavāriņi,
Ejat paši vārīties!
282 [Nīcas Lp].

56897.

Ēdat, sveši ļaudis,
Pavandīdami!
Te tādi lupati
No vecas ķēves.
25 [Asītes Lp].

56898.

Ēdat, sveši ļaudis,
Tā laba zupa:
Tā mana pērnā
Lindruku vērme.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Ēdejat, Blūmiņa,
Tā gārda zupiņa:
Tā mana pērnā
Lindraku zupa.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

2. Ēdat, sveši ļaudis,
Smeķīga zupa:
Tei mūsu meitenes
Lindrakus mazgāja.
74 [Cīravas Azp].

56899.

Ēdati, rijati,
Jūs bada ļaudis!
Tā garda zupe:
Tur mūsu meitas,
Stērbeles mazgāj'.
605 [Skolas].

56900.

Ēdit, dzerit, ponuoksnīki,
Nagaidit sūlējuma!
Lai sūlēja N-īki. (=cīma, vai vīnsātas vuords),
NN (=vuords) nasūlēja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56901.

Iedet svīstu, vedējiņi,
Meklējet raibas gūvs!
Man pazuda raiba gūvs,
Kriejum' ķierni bultējūt.
36 [Balvu Abr], 228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56902.

Ēdeiga, ēdeiga
Salašņu draudze:
Apēde kukarkys
Kažuceņu.
466 [Vārkavas D].

1. Vai maņ, vai maņ,
Ēdīgi panuoksni:
Apēdja saimnīcom
Kažuciņus.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

56903.

Jāssim palnu kuraškeņis,
Mērceidami olūteņī!
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

- 219 -

56904.

Es šķietu tautiešus
Sen paēdušus,
Tagadin pas'lika
Veca zirga galvu.
Kad grieza kumosu,
Tad bubināja;
Kad bāza mutēi,
Tad nosazviedze.
355 [Rucavas Lp].

1. Es šķitu meicīnu
Sen piēdušu,
Nule tik pas'lika
Vecu zirga galvu.
Līdz grieza kumāsu,
Līdz bubināja;
Kad bāza pie mutes,
Kā zirgi zviedza.
355 [Rucavas Lp].

56905.

Gasteņi, muni gasteņi,
Ai kū es jyus pamīlošu:
Ai meilūji volūdeņi,
Ai asara vyduceiti.
314 [Pildas Ldz].

56906.

Godīgi, godīgi
Tie sveši ļaudis:
Godīgi Dievam
Slavīti deva.
141 [Ivandes Kld], 104 [Ēdoles Vp].

56907.

Gulbēnieši tādi puiši,
Kā mums ziemu sivēniņi:
Piestrēbuši auzu putras,
Uzmet kuzmi mugurā.
72 [Cesvaines Md].

56908.

Guseros laiskas meitas,
Ne karišu [karošu] mazgātājas;
Vecāmāte vienu zobu,
Tā karišu [karošu] mazgātāja.
224 [Lielvārdes Rg].

56909.

Izvāriju baltu putru
Pašā kāzu vakarā;
Sanākuši matkulnieki,
Manu putru izstrēbuši.
341 [Raunas (Pils-Raunas) C].

56910.

Izvārīju kunkulīšus
No smalkiem miltiņiem;
Sastrebjas panāksnieces,
Nevar stāvus nostāvēt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56911.

Ierada Mārtiņš
Gardumus ēsti;
Ies viņš mājā,
Sviedīs kaķi krāsnī.
241 [Lubānas Md].

56912.

Te ēda Anniņa,
Uz balta šķīvja;
Pāies mājā -
Uz utu dēlīša.
433 [Tērvetes (Kalnamuižas) Jg].

56913.

Īšu, īšu pasavārtu,
Kū tur ēde vedējeņi:
Še ir pīns, še ir sīrs,
Še ir skaistais oluteņš.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

56914.

Jaunajām meitiņām
Balta maize azotē.
Ne tās ēda, ne tās deva,
Puišus vien kairināj'.
159 [Jumurdas C].

56915.

Kab maņ byutu taids kanceits,
Kai Muoreņai ozotī,
Āstu dīnu, āstu nakti,
Maņ muteite napīkustu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56916.

Jauni puiši alu dzēra,
Ādas cimdi rociņā,
Lai jau meitas neredzētu,
Ka tiem rokas nemazgāt's.
284 [Nīkrāces (Briņķu) Azp].

56917.

Juoneišam taida doba,
Kai tam myusu kucānam:
Vakar labi pabaruoja,
Šudin agri atjecēja.
143 [Jāsmuižas D].

- 220 -

56918.

Jānītim brālītim
Daudz vaig maizes vasarā:
Piecas sievas pagastā,
Vēl deviņas Jelgavā.
605 [Skolas].

56919.

Jānīts ēda sīpoliņu,
Mazu mazu gabaliņu;
Ak tu Dieva dāvaniņa,
Kā tas brieda vēderā!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56920.

Juoneits sjādjās aiz galdeņa,
Viedereņi kasiedams;
Viedereņi kasiedams,
Āsti vin prasiedams.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56921.

Jēri vien, kazlēniņi
Tautu meitas panākstos.
Nu kazlēni paēduši,
Buč stalle, laidare!
452 [Užavas (Zīras) Vp].

56922.

Kad es būtu zinājusi
Tādus ķelsu ēdējiņus,
Tad es būtu ganīdama
Sila bekas pielauzusi.
418 [Sunākstes Jk].

56923.

Kaimiņ' puiši lielījāsi
Ar lieliemi vēderiem;
Tur man mirka pērnie lini,
Aizpērnieji kaņepāji.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

56924.

Kaimiņ' puiši lielījāsi:
Ēdot zelta karotēm.
Es aizgāju, es redzēju,
Piestā putru šļampājot;
Piestā putru šļampājot,
Vardes kāju apmaisoti.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

1. Jaunskuins(?) meitas lielījās:
Telēķos vien ēdot.
Es redzēju cauriedams
Piestā putru lampājot;
Piestā putru lampājot,
Zirga kāju pamaisot.
192 [Kosas C].

2. Jāņa māte lielījās:
No telēķa putru strebot.
Kad iegāju, tad redzēju
Piekstā putru lampājot.
Šļirbu šļerbu šķīsta putra,
Kņipu knapu kaņepītes.
150 [Jaunraunas C].

3. Viņu puiši lielījās:
Telvērķos vien ēdot.
Es aizgāju, es redzēju
Piestā putru klaugājot;
Es padevu dievpalīgu,
Viņš ar piestu aizdurvē.
605 [Skolas].

56925.

Sen dzirdēju tautiņās
Saldu alu brūvējam;
Nu atnāču, nu atradu:
Piestā putru plūsnējam.
476 [Vecpiebalgas C].

56926.

Līlejos šis Pīters:
Loba dzeive man sātā;
Es redzēju tevi sātā
Bez ližeikas ādam.
142 [Izvalta (Užvaldas) D].

56927.

Kam jyus bezyuzi
Ponuoksnūs jēmjāt?
Zam golda, zam golda,
Kauliņu grauztu!
182 [Kaunatas Rz].

56928.

Kur liksim, naliksim
Tū mozū Zolīti?
Zam golda, zam golda,
Kauliņu grauztu!
35 [Baltinavas Abr].

56929.

Kaunies, Kristiņ,
Pie cita galda,
Kam(p) gaļas gabal's,
Skrien pabeņķī!
296 [Ozolnieku Jg].

56930.

Kas bijāt jauni ļauds,
Šaipus galda nesēdāt!
Šaipus galda sēdātājiem
Visiem kupri mugurā.
358 [Rugāju Abr].

- 221 -

56931.

Kas par podiņu
Aiz mūsu galdu?
Dižais vedējs,
Plikpakausīts.
518 [Zlēku Vp].

56932.

Kas tā svešā
Aiz galda sēdēja?
Skriemeļu acīm,
Šķeltām nāsīm.
200 [Kuldīgas Kld].

56933.

Kas tā tāda piža ruža
Mūs' maizītes nesātāja?
Būt' man kniepa adatiņas,
Es tai acis izbakstītu.
257 [Mazsalacas (Valtenbergas) Vlm].

56934.

Kas tie tādi, kas sajāja,
Ar tiem piķa kamzoļiem;
Ar tiem piķa kamzoļiem,
Ar tiem salmu vēderiem;
Te atrada pūŗu maizi,
Te tos salmus izkratīja.
355 [Rucavas Lp].

56935.

Kālab Māriņa
Tik smagi sodi:
Ko deva govīm,
Apēda pate.
2 [Ādažu Rg].

56936.

Ko tā Marija
Guldzījās?
Sarija bambales
Kā plūmju ogas.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56937.

Kālabāde, tu Jūlīte,
Izstiepuse, savelciese?
Daža laba jēra kāja
Spiež tavai vēderai.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56938.

Ko nāci, žīdiņ,
Tu mūsu kāzās?
Tur vajag salda piena,
Vajag cepta rācentiņa.
398 [Skrundas Kld].

56939.

Kuo tys Odums
Pa bļūdu voicoj?
Vai voicoj vystas kuojas,
Vai cyukas vēderiņa?
174 [Kārsavas Ldz].

56940.

Ko vandi, Jānīti,
Viscaur skutuli,
Kuilēna kājiņu
Meklēdams?
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56941.

Ko tā Madiņa
Uz zemi raugās?
Viņa gan redzēja,
Kas tur līda:
Plekstiņa pa priekšu,
Menciņš pakaļ.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56942.

Nu ēda Anniņa
Palasīdamās:
Piecas plekstes virsū,
Piecas apakšā;
Viena plekste vidū
Ar cekuliņu.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56943.

Ko, tautieti, māsas lūdzi,
Kad nav krēsli istabā?
Vecas tavas māsas bija,
Nevar stāvus nostāvēt.
141 [Ivandes Kld].

56944.

Kausam mušiņas,
Dēsam desiņas,
Kārsam puišiem
Deguna galiņā!
127 [Grostonas Md].

56945.

Kic pa ceļu, kic pa ceļu,
Panāksnieku kazlēniņi!
Vedējiem apēduši
Visus smalkos žagariņus.
46 [Beļavas Md].

- 222 -

56946.

Kū gaidit, sveši ļauds,
Ka krysteņa nametit?
Vai jyus, cyukas, atrodit
Myusu Dīva davumeņu?
358 [Rugāju Abr].

56947.

Ko cienīs, ko mielos
Lielāko, vecāko?
Vepram aste nolūzusi,
Aizgaldā barojot.
127 [Grostonas Md].

56948.

Ko te diži dižināja,
Ko bagātus daudzināja;
Ko tie teica vēršus kautus,
Ko sivēnus svilinātus?
Viena pati plika vārna
Ar smiltīm sabārstīta.
355 [Rucavas Lp].

56949.

Ko tādus suvenus
Kāzasi vedat?
Nav mūsu tēvam
Zīdamas cūkas.
282 [Nīcas Lp].

56950.

Kuo tysi Juoneits
Sorkonsi tveika?
Nūzoga kaimiņam
Sorkonu gaili.
Tu nūzogi, es apēžu,
Tevi sauca ragaineiša.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Ko tys Juoneits
Sorkons tveike?
Nūzoga kaimiņam
Sorkonu gaili.
Kuojas viņ pamanēju,
Ka īlīk azotī.
551 [Ludza Ldz apr.].

56951.

Krustu metu, Dievu lūdzu,
Tautas galdu piesēduse;
Krustīts manis augumiņis,
Nekrustītis tautu galdis.
604 [Dažādi iesūtītāji].

56952.

Kulta piena, kulta piena
Mazajam panākstam!
Taukas gaļas nedodat,
Lai vēdera nemaitāja.
132 [Ikšķiles Rg].

56953.

Kur mana baltā
Strupastes ķēve?
Jāšu muiže
Kungam gaust:
Nevaru svešu ļaužu
Pieēdināt.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56954.

Kur mēs pavāru
Guldīsim?
Namā namā,
Uguns vietā.
267 [Mērsraga Tl].

56955.

Kur tu biji vakar, zaķīt,
Ka es tevi neredzēju?
Vakar māte raušus cepa,
Šodien meitai kāzas būs;
Šodien meitai kāzas būs,
Rītu brauks kristībās.
70 [Cēres Tl].

56956.

Kūdu zaķīt' nobaravu,
Vedējīnus gaidīdam'.
Ak tu Dieviņ, žēlīgais,
Kā tie plīsa stenēdami!
355 [Rucavas Lp].

56957.

Kuņķi mani kāzās lūdza,
Sola labi pacienāt;
Sola man cāļa gaļu,
Ar cukuru apbārstītu;
Tie man deva vārna gaļu,
Ar smiltīm apbārstītu.
282 [Nīcas Lp].

56958.

Lab lab pamiele,
Dižbajar sētiņe:
Rutk zup džerdine
Liele vece cūkspanne.
93 [Dundagas Vp].

- 223 -

56959.

Kurvys kurvys,
Na podruškys:
Vysu gaļi izādušs,
Škeiveiti sasytušs.
551 [Ludza Ldz apr.].

56960.

Ķemsī suņi, Ķemsī kaķi,
Kāzenieku puiši neķemsī.
192 [Kosas C].

56961.

Kur liksem, neliksem
To mazo vedējiņu?
Vedīsim cūkkūtei,
Pie cūciņas zīdināt.
224 [Lielvārdes Rg].

1. Kur mjas liksim, kur naliksim
Taidu mozu podruškeņi?
Pi kazeņas pazeidjāsim,
Pi ciuciņas paguļdjāsim.
605 [Skolas].

2. Domajam, gādajam,
Ko puišiem darīsim?
Vedīsim cūku kūtī
Pie cūciņas zīdināt.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

3. Kura luoga sagryudusja
Dīvji muoseņas podruškuosi?
Vjassim jaunuokū muoseņi,
Pī kazeņis padzirdjāt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

4. Vysi mozi panuoksnīki,
Pīters pats mozuokais;
Mes tū pošu mozuokū
Pī kaziņas pazeideisim.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

5. Div' Madaļas padruškuos:
Vīna lela, ūtra moza;
Vessim mozū Madalīti
Pi kaziņas pazeidīt.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

6. Divi divi kristamuotes,
Vīna lela, ūtra moza;
Vessim tū mozuokū
Pī kaziņas pazeidēsim.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

56962.

Kuozinīki, kuozinīki,
Ot kur taisa uztobeņas:
Dasu bolkas, bļīnu jumts,
Koleidz poši kuozas dzēŗa,
Suņi dasas izvolkuoja,
Vuornas bļīnus sadziubuoja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

56963.

Lielas kāzas, mazas kāzas,
Kāzas mani izpostīja:
Apēd manu sāl' un maizi,
Aizved manu malējiņu.
82 [Demenes Il].

1. Kāzas lielas, kāzas mazas,
Kāzas mani izpostīja:
Apēduši sāli, maizi,
Aizved mani arājiņu(?).
198 [Krustpils D].

2. Tolka lela, lolka moza,
Tolka sātu papruoveja;
Kuozas lelas, kuozas mozas,
Kuozas sātu izgubeja.
170 [Kapiņu D].

56964.

Lai bij kāra, kas bij kāra,
Brūtes māsa tā bij kāra:
Tā apēda raibu kuņu,
Ar visiem kucēniem;
Vēl atradu kuņas kāju
Brūtes māsas kabatā.
58 [Blīdenes (Blīdenes un Stūŗu-Dūres) Tk].

56965.

Lai bij kāras, kas bij kāras,
Brūtes māsas tās bij kāras:
Gar siemali stāvu lēca,
Gaiļa gaļu gribēdamas.
10 [Aizupes Tk].

1. Lai bij kārs, kas bij kārs,
Saimniek' dēliņš tas bij kārs:
Stāvus lēca gar siemali,
Vistas gaļu gribēdams.
572 [Tukums Tk apr.].

2. Lai bij traks, kas bij traks,
Mūsu Fricis, tas bij traks:
Stāvus lēca gar siemali,
Aunu gaļu gribēdams.
123 [Gramzdas Lp].

56966.

Lai nāk vēlu, kas nāk vēlu,
Šie kundziņi vēlu nāca;
Vai es arī jūsu dēļ
Divi reizes galdu klāšu?
Pavārītes bēdājās,
Nu ir zupa saskābusi.
427 [Tadaiķu Lp].

- 224 -

56967.

Lai viesības, kur viesības,
Pidžis bija viesībās.
Daža laba jēra kāja
Bija Pidža vēderā.
477 [Vecpils Lp].

56968.

Laiks jou ponuoksnim
Kristeņu mest:
Jou suoka pakaļa
Prundeles sist.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

56969.

Latiņa saēda
Kukuli maizes,
Nu tupu, nu rāpu
Pa tēva beņķi.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

56970.

Lipainītis, garausītis,
Tak uz sātu lūkuotūs,
Ne skaistūs meitiņu,
Bet gordūs kuopusteņu.
357 [Rudzētu D].

56971.

Luksi luksi, Andriņ,
Kur luksināsi?
Uz Vaiču Martiņu
Panniņu laizīt.
Zila mēle, melni zobi,
Kā panniņu nolaizījis.
394 [Skaistkalnes (Šēnberģes) B].

56972.

Lūdzama māmiņa,
Uzpildi bļodas!
Sveši ļaudis kaŗotes
Vien klabināja.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp], 160 [Jūŗkalnes (Pilsbergas) Azp].

56973.

Lyudzama māmaņa,
Pījami bļūdu!
Andzānu syvānu
Izrukšinuoja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

56974.

Lūdzami ļautiņi,
Baudait maltīti!
Vai teiksiet, vai pelsiet
Mūs' pavāriņu?
184 [Ķēču Rg].

56975.

Mammiņ, mammiņ,
Pelaviņu sijātu!
Sabrauca vedējiņi,
Pelaviņu ēdējiņi.
36 [Balvu Abr].

56976.

Ļaudis saka, bīdeļmaize,
Kas to maizi bīdelēja?
Manas rokas bīdelēja,
Brāļa asas dzirnaviņas.
358 [Rugāju Abr].

1. Sveši ļaudis tā sacīja:
Bīdelēta tā maizīte.
Munas rokas bīdelēja,
Brāļa kaltas dzirnaviņas.
290 [Ogres C].

56977.

Man bij dziesmu vācelīte,
To apēda panāksnieki;
To apēda panāksnieki,
Ar dakšām cilādami.
391 [Sinoles Vlk].

56978.

Man izgaisa melnais runcis;
Kur es viņu atradīšu?
Vienreiz vien ieraudzīju,
Meža sarga vēderā.
378 [Seces Jk].

56979.

Man izgaisa sarkans kaķis,
Es to vairs nemeklēju;
Aste vien nokustēja
Apša Annas vēderā.
418 [Sunākstes Jk].

56980.

Saimeniecei melna kuce
Pagaldē baŗojama;
Aste vien nokustēja
Tautas dēla vēderā.
281 [Neretas Jk].

56981.

Trīs gadiņus ganos gāju,
Klibu govi ganīdama;
Nu apēda panāksnieki
Pirmajā maltītē.
344 [Rembates Rg].

- 225 -

56982.

Trīs vasaras vārdes kājas
Papārdēs karājās;
Nu apēda panāksnieki
Irbes gaļas gārdumiņu.
129 [Gudenieku Azp].

56983.

Pieci gadi saaudzēju
Zaļu vardi purviņā;
Mūsu puiši apēduši,
Piecus pirkstus laizīdami.
205 [Kusas Md].

1. Piecus gadus zaļa varde
Kurca mūsu dīķītī;
To apēda mūsu puiši,
Piecus pirkstus laizīdami.
428 [Taurenes (Nēķenes) C].

56984.

Man bij viena zaļa varde
Pieci gadi barojama.
Ciema puiši kāri bija,
Manu vardi apēduši;
Manu vardi apēduši,
Par vēžiem domādami.
337 [Rāmuļu C].

56985.

Man bij viena pušmucīte
Zaļu varžu piesālīta;
To izēda nāburgpuiši,
Piecus pirkstus laizīdami.
338 [Rankas C].

56986.

Mums bej vīna rotu maule
Kača pautu pīsuoleita;
Panuoksnīki apēduši,
Laša gaļu dāvādami.
236 [Līvānu D].

56987.

Ejat projām, panāksnieki,
Varžu gaļas saēduši!
Bij vardīte pūdējama
Trīs gadiņi dīķītī.
227 [Liepkalnes (Liepkalnes-Ozolu) Md].

56988.

Marija sarija
Veselu vepri;
Pukstēja, rukstēja
Visu cauru nakti.
107 [Embūtes Lp].

56989.

Met, Dieviņ, zalta kristu
Istabiņas dibinā;
Dod, Dieviņ, suoti, gausi
Svešajiem ļautiņiem!
358 [Rugāju Abr].

56990.

Miķeļam, brālīšam,
Div' zili zobi;
Tīr' rudzu maizi
Snāpāt snāpā.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

56991.

Muoraņ i muosjaņ,
Lauluotuo sīra!
Ka myus lauluos,
Mjas tjav dūsim.
26 [Asūnes D].

1. Zoseiti, muoseņ,
Lauluoto sīra!
Ka myusus lauluo,
To mes i djavjam.
314 [Pildas Ldz].

2. Zosīte, Zosīte,
Lauluotu kompetu!
Ka myusus lauluos,
Mes tevi i dūsim.
35 [Baltinavas Abr].

56992.

Petreit i bruoleit,
Lauluota sīra!
Nak tova māmeņa
Ni kazeņis naturēja.
182 [Kaunatas Rz].

56993.

Nak, Onton, i tova muote
Ni kazeņis naturāja;
Nak, Onton, tova muote,
Ni kazeņis naturāja,
Ka tu man naīdevi
Ni sīreņa gabaleņ'.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

56994.

Muoseņis galdeņš
Leicin leika;
Bruoleiša galdeņš
Pi sātmaleiša.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

- 226 -

1. Bērziņa gaļdini
Leicin leika;
Sileņa gaļdini
Pī sīnas pīslīti.
389 [Silajāņu Rz].

2. Vydsmuižu galdiņi
Leicin leika;
Preilīšu galdiņi
Pi sīnas pīslīti;
Pi sīnas pīslīti,
Suņs gulēja viersā.
389 [Silajāņu Rz].

56995.

Myusu golā zūsis gaļa,
Ar boltim kuopustim;
Viņā golā rutku loksti,
Ar vucyna īradziņu.
168 [Kalupes D].

56996.

Mums ir sieri,
Mums ābaļi;
Jums sarkani
Sīpalīt.
329 [Popes Vp].

56997.

Myusu muosas podruškeņis,
Kai nu zīda salasētis;
Tuo tautīša podruškeņis,
Kai nu muola salapātis.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

1. Myusu muosas, področkeņas,
Nu zīdimi salasītas;
Tuo bryutgona področkeņas,
Nu dubļim saļepētas.
35 [Baltinavas Abr].

2. Myusu muosas kristamuotja,
Kai nu rožu salaseita;
Tuo tautīša kristamuotja,
Kai nu muola salapāta.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

56998.

Myusu gola vakaraine
Kai mogona platejuos;
Jyusu gola vakaraine
Kai rogona kratejuos.
357 [Rudzētu D].

1. Myusu gola ponuoksnīcas
Kai mogonas platījuos;
Viņa gola ponuoksnīcas
Kai rogonas kratījuos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

2. Mūsu brūtes kristamuote
Kai mogona platejuos;
Mūsu brūgena kristamuote
Kai rogona kratejuos.
358 [Rugāju Abr].

3. Viņa gola vakarains
Kai cyuku gons staiguoja;
Myusu gola vakarains
Kai lels kungs kešā naudu žvadzinuoja.
465 [Varakļānu Rz].

56999.

Mūs' māsiņu vedējiņi
Ar resniem vēderiem:
Salmu kaudzi apēduši
Ar visām lāčauzām.
604 [Dažādi iesūtītāji].

1. Mūs' māsīnas vedējīnas
Ar lieliem vēderiem:
Apēdušas rudzu kaudzi
Ar visāmi lācauzāmi.
282 [Nīcas Lp].

2. Vānenieki sabraukuši
Ar resniem vēderiem:
Apēd mūsu siena kaudzes
Ar visiemi pakāriem.
464 [Vānes Tk].

57000.

Vedējīnu meitīnām
Visām resni vēderīni;
Apēduši salmu kaudzi
Ar visām vārpīnām.
282 [Nīcas Lp].

57001.

Ūja nekakši,
Tie sveši ļaudis:
Apēd tēva rudzu kaudzi
Ar visiem pākariem.
284 [Nīkrāces (Briņķu) Azp].

57002.

Nāburgpuiši lielījās,
Lepnas kāzas taisīšot:
Trīs kaķīšus baŗojot,
Ar zaļām vardītēm.
301 [Palsmaņa Vlk].

57003.

Nu būs kāzas, nu būs kāzas
Mūsu pašu vecākajam;
Piecas govis ālavnicas,
Kuiļam pieci sivēniņi!
112 [Ezeres Kld].

- 227 -

57004.

Nu kurīnes tei muoseņa
Taidu lelu vēdereņi?
Nu mozutnis brāgu dzāra,
Vēdereņi nasajyuzja.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Na pa Dēva lykumam,
Tautu dālam lels vādars;
Mozinks beja, brāgu dzēra,
Nasaiūze vēderiņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Na pa Dīva lykumam
Jureišami graizs vādars;
Brāgu āda, brāgu dzjāra,
Nasajūza vēderaņa.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57005.

Nu kuras elnes
Tik skūpi ponuoksni:
Ni poši ēdja,
Ni citim devja.
576 [Varakļāni Rz apr.].

1. Skūpuoka Anīte
Par vysu draudzi:
Ni pati ādja,
Ni myusim djavja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Skūpuoks i Nn.
Par vysu draudzi:
Ni jis ēdja, ni jis dzēŗa,
Ni jis myusus īguoduoja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57006.

Anniņe, meitiņe,
Pūra maize kabte;
Ne man dev, ne pats ēd,
Rīdznikim vien taupe.
518 [Zlēku Vp].

57007.

Nak nu alnis izleiduši,
Icik skūpi ponuoksņīki:
Jau jī ādja, jau jī dzjāra,
Jau jī mani naiguoduo.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

1. Kura lyga sagryudusja
Taidus skūpus ponuoksneņus?
Poši jādja, poši dzjāŗa,
Par stuomučim napīmiņ.
247 [Makašānu Rz].

2. Lai ir skūpi, kas ir skūpi,
Skūpi myusu ponuoksnīki:
Lai jī ēdja, lai jī dzēŗa,
Jī par myusim naiguodoj.
365 [Sakstagalas Rz].

57008.

Nedod, Dieviņ, tādus viesus,
Kādi viesi sabraukuši:
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.
378 [Seces Jk].

57009.

Nadūdit jauničam,
Jauna pīna paraudzeit!
Jauna pīna paraudzējis,
Suoks Madaļi plucynuot.
465 [Varakļānu Rz].

57010.

Nadūdit Broņītei
Ar kaņepem pluocinīša,
Lai neskrēja uz mamiņas
Kai kaņepe sprakstādama.
389 [Silajāņu Rz].

1. Nadūsim vadaklai
Ar kaņepis pluocineišu,
Lai naskrīn uz dīveru
Kai kaņepe sprakstādama.
604 [Dažādi iesūtītāji].

2. Nadūdit māršeņai
Ar kaņapam pluocieneiša,
Lai naskrāja iz muoseicu
Kai kaņapa spraksteidama.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

3. Nadūdit Juonīšam
Kanepīšu pluocinīša,
Lai neskrēja muosom prīškā
Kai kaņepīte sprakstādams.
605 [Skolas].

57011.

Nekā laba nedarīja
Visai daudz panāksnieki:
Panāksnieki man apēda
Apzeltītu kuceniņ'.
141 [Ivandes Kld], 605 [Skolas].

57012.

Najam ļauna, tu galdiņ,
Ka uz teve atsaspīžu;
Kad paēžu, kad padzēru,
Tad uz tevis atsaspīžu.
326 [Preiļu D].

- 228 -

57013.

Nasuoši, nasuoši,
Kaunitēs!
Blūdai dybynu
Īraudzēju.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

1. Besaši, nasaši,
Ļaunitēs!
Bļūdas dybynu
Īraudzejuši.
465 [Varakļānu Rz].

57014.

Ēdat nu, negaušas,
Ļauneties,
Nu saka pakaļa:
Laukā, laukā!
179 [Katriņas C].

57015.

Nokavu mušiņu,
Piedaru desiņu,
Uzkāru Pēteŗam
Deguna gale.
129 [Gudenieku Azp].

1. Ņyu mjas Ignatu
Gūdjāsim:
Kausimi myuseņi,
Djāsim deseņi,
Kuorsim Ignatam
Daguna golā.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57016.

Nu atnāca panāksnieki,
Ko mēs viņus mielosim?
Aizkrāsnē ratu ūle,
Zaļu varžu piesālīta.
94 [Dunikas Lp].

57017.

Še sanāca lepnas meitas,
Ko mēs lepnas mielosim?
Gaiļam dūra pasekstei,
Sivēnam šņicerē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

1. Še sanāca lepni viesi,
Ko mēs lepnus mielosim?
Sūtām kaķi peles riet,
Kausim paši vāverīt's;
Gaiļam dūra pasekstē,
Suvenam sniķerē.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57018.

Še atnāca sveši ļauži,
Ko mēs viņus mielosime?
Viena pate ratu ule,
Kaķes mīsti mīzaliņi;
Viena pate pušmuciņa
Kaķes gaļu piesālīta.
40 [Basu (Bases) Azp].

57019.

Māte māte, viesi nāk,
Kā mēs viņus mielosim?
Vista savus baltus cāļus,
Nātrienāji salaidusi.
Kā mēs viņus sagūsim?
Nātras rokas sabadīs.
355 [Rucavas Lp].

57020.

Ponuoksnīki sabraukuši:
Cits ar kaču, cits ar začu,
Cits ar vacu pavuorneicu.
Dūmojam, guodojam,
Ar kū jūs baruosem.
Siļķes golva, raudas aste,
Sapyvušais tupineits.
358 [Rugāju Abr].

57021.

Nu ēda sveši ļauži
Nepipurotu.
Nedošu sav' miezeri
Pipurus grūst.
129 [Gudenieku Azp].

57022.

Nu varēs droši braukt,
Nebūs velnu celiņā:
Kāzenieki, šurp braukdami,
Launagā apēduši.
45 [Bejas (Kolberga) Vlk].

57023.

NN (=vuords) ponuoksnīki
Namuocēja kristu mest.
Še muna puornīca,
Puormeti kristu;
Puormeti kristu,
Apēdi vystu!
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57024.

Pa ceļi, pa ceļi,
Nagūda ļauds!
Apjādja cysas,
Stodaigas vysas.
A ka jums besi
Pa ūkstu izrautu vysas.
278 [Naujenes (Maļonovas) D].

- 229 -

57025.

Paēda Līziņa,
Griestos raugās.
Še nav skabargas,
Zāģēti griesti.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57026.

Paēdja panuokši,
Parukšinuoja.
Ka es byutu zynuojus',
Taidas caukas atbraucūt,
Byut' syvānim nasalējuš
Vakarejūs kuopustiņu.
168 [Kalupes D].

57027.

Paēdaš, padzēraš,
Patencaši Dieviņam!
Mīļu māt, mīļu tēs,
Glabāt savu maizi nost!
Ne mums zirg, ne mums rat,
Kur mēs maizi glabajam.
93 [Dundagas Vp].

57028.

Paēduši, padzēruši,
Pateiciet Dieviņam!
Rītā būs zelta saule,
Gulēs ļipas atmetuši.
360 [Rundāles B].

57029.

Pagaidāt, sveši ļaudis,
Māte gāja siļķes cept;
Plekstes būs, plekstes būs,
Ēriņģīte sadegus'!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57030.

Palepni, palepni
Sēnalu bajāri:
Nejēma cepuri
Pie tīras maizes,
Sētā nojēma
Pie sēnalām.
129 [Gudenieku Azp].

57031.

Panākst' man bekas prasa,
Kur man bija bekas ņemt?
Mūsu suņi, ciema suņi
Meža malu nostaigāja.
203 [Kurmenes B].

57032.

Panāksnieki gaļas prasa,
Kur man bija gaļu ņemt?
Panāksnieki man apēda
Apzeltītu kucentiņu.
115 [Galgauskas Md].

57033.

Vedējiņi gaļu prasa,
Kur būs man īm gaļu ņemt?
Mūs' kuilītis cūku trenca
Pār pagalmu laidarā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57034.

Panākstnieki sausa prasa,
Kur būs man sausu ņemt?
Man ir viena kuces kāja,
Trīs vasaras kaltējam'.
473 [Veclaicenes Vlk].

57035.

Panakstnīki sausa prasa,
Kur bej manim sausu ņemt?
Man bej veina kucas kuoja,
Treis gadiņi kaltaju.
Tū apjēda panakstnīki,
Munas gaužas osaras.
607 [Iguanija].

57036.

Vedējiņi sausa prosa,
Kur man beja sausu jemt?
Man bej kača pupu
Treis vosaras kaltejama.
358 [Rugāju Abr].

57037.

Tei Gelīte bulku prosa,
Kur byus myusim bulkas ņemt?
Ej uz sātu, paprosi
Nu sovimi syvānimi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57038.

Šei Anteite bulku prosa,
Kur man beja bulkos jimt?
Atmet pūgos, posover,
Pošai bulkas ozutē.
605 [Skolas].

- 230 -

57039.

Panakstnīcas plaušu prasa,
Kur man bija plaušas ņemt?
Paceļ jaku, paskaties,
Pašai plauškas ozotē.
358 [Rugāju Abr].

57040.

Tei Jugase sīru prosa,
Kur maņ bej tū ņemt?
Atmet pūgas kapkeņai,
Dīvi sīri ozutī.
89 [Dricēnu Rz].

57041.

Atkuoznīki mada prosa,
Kur maņ beja madu jimt?
Muns mīlais, muns jaukais,
Kuop ar kēvi ūzulā!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57042.

Šei Geleita kačku prosa,
Kur man beja kačku jemt?
Kačka sračku paruodēja
Par Daugavu peldējūt.
170 [Kapiņu D].

57043.

Svešas tautas zuvu prasa,
Kur mēs zuvu dabūsim?
Sēdam cūku silītē,
Iesim zuvu pazvejot!
Ķeturkājis, baltvēderes,
Tādas zuvis mūs' pusē.
355 [Rucavas Lp].

1. Vedējiņi zuvu prasa,
Kur mēs zuvu dabūsim?
Stāsim cūku silītējē,
Iesim zuvu pazvejot!
Ķeturkājas, baltvēderes,
Tādas zuvis mūs' pusē.
355 [Rucavas Lp].

57044.

Mūs dīķe tāds zus,
Ar raibiem vēdrem;
Līr-lor, līr-lor,
Ar raibiem vēdrem.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57045.

Gasti mani auzu prasa,
Kur man bija auzas ņemt?
Rītu auzas sutināšu,
Tad es jūsus spundināšu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57046.

Rejiet, suņi, nerejiet,
Es jau jūsus nebarošu!
Rītu auzas sutināšu,
Tad es jūsus pabarošu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

1. Rejiet, suņi, rejiet, suņi,
Nava auzas sutinātas!
Kad es auzas sutināšu,
Tad es jūsus spundināšu.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57047.

Panāksnieki, panāksnieki,
Ar lieliem vēderiem!
Vērsi ēda ēdienā,
Mucu dzēra dzērienā.
322 [Praulienas Md].

57048.

Panāksnieki apēduši
Palāko kuceniņ';
Lei kucens, ko kucens,
Maksā esti(?) pusdalder.
242 [Lubejas Md].

57049.

Panāksnieki, nabadziņi,
Trīs dieniņas neēduši;
Bij mums kāda līka ķēve,
To vārījām panākšniem.
72 [Cesvaines Md].

1. Panāksnieki, nabadziņi,
Trīs dieniņas neēduši;
Mums bij viena raiba kuce,
To vārīsim panāksniekiem.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

57050.

Panāksnieki, šur nākdami,
Grīšļa kaudzi apēduši;
Mietu vien atstājuši,
To ēdīs pāriedami.
322 [Praulienas Md].

57051.

Panāksnieki, šurp braucot
Baltu zirgu apēduši;
Baltu zirgu apēduši,
Aste vien palikusi;
Vēl, uz mājām aizbraucot,
I to pašu apēdīs.
211 [Ļaudonas Md].

- 231 -

57052.

Panāksnieki, nabadziņi,
Trīs dieniņas neēduši;
Bij mums kāda līka ķēve,
To vārījam panāksņiem.
Neēdiet daudz, panāksnieki,
Piestās zirgi ceļmalā!
Lai gan zirgi kā kaķēni,
Visu versti stundā skrej.
235 [Litenes Md].

57053.

Ponuoksnim garas rūkas,
Vēl garuokas pierduknītes;
Ar rūkom gaļu jēme,
Ar pierduknem izslaucēja.
414 [Stirnienes Rz].

57054.

Tai meitiņai gaŗas rokas,
Īsas krekla piedurknītes;
Tī bij laba makškerniece
No bļodiņas bļodiņā.
Manā bļodas dibenā
Varžu kauli sadauzīti.
373 [Sarkaņu Md].

1. Anniņai gaŗa roka,
Tā varēja makšķerēt
Līdz pat bļodas dibenam;
Pašā bļodas dibenā
Varžu kauli salocīti.
273 [Mores Rg].

57055.

Panāksnieki lielījās
Īsām svārku piedurknēm.
Gaļas bļodas izvandīja
Līdz pašam dibenam;
Līdz pašam dibenam,
Taukas gaļas meklēdami.
605 [Skolas].

57056.

Es verūs, es skotūs,
Kas pa bļūdu lapackuoja:
Koscem gara pīdurkneite,
Tei pa bļūdu lapackoj.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57057.

Tīši tīši tā Trīnite
Īsas rokas šūdināja,
Lai varēja bļodu jaukt
Līdz pašam dibenam.
224 [Lielvārdes Rg].

57058.

Pītereišam gara rūka,
Vjāl garoika pierdukneitja.
Pa bļūdeņu: šļopu šļopu,
Bīzumeņu vaicoidams
247 [Makašānu Rz].

57059.

Juonīšam gara rūka,
Pīdurknīte vēl garuoka;
Vysu lārku izšļompuoja,
Bīzumiņu maklādams.
Vīnu bīzumu atroda,
Tū atdeva meitiņom.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57060.

Vonogs bļodu iznogoja,
Vistas goļas maklādams.
Voi tu, oklais, naredzēji,
Vista bļodas maliņā!
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

1. Šļopu šļopu pa bļūdeņu,
Galeites i vaicuodams.
Vai tu, okls, naredzēji,
Gaļa bļūdas maleņā!
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

2. Ontonam garys rūkys,
Vaira garys pierdukneitjas.
Šļopu šļopu pa bļūdeņi,
Vuškys ļipys vaicuodams.
Voi tu, oklys, naredzēji,
Ļipa bļūdas maleņī!
605 [Skolas].

3. Šļopu šļopu pa bļūdeņu,
Vuškas ļipas maklādama.
Voi tu, okla, naredzēji,
Tepat bļūdas maliņā!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

4. Gara rūka Tekleitei,
Vēļ garuoka perdukneite.
Šļopu šļopu pa bļūdeņu,
Vystys čūksta vaicuodama.
Voi tu, okla, naredzēji,
As nūlyku maleņā!
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

5. Anneite, muosiņa,
Visas bļūdas izmeklēja,
Kuļa kuojas maklādama.
Vei tev, Anneit, ira pruots,
Kur leks kuleits,
Ar treis kuojos?
236 [Līvānu D].

- 232 -

6. Anneite bļūdu jauce,
Vērša rīka meklēdama.
Voi tu akla naredzēji,
Es īliku moliņā!
358 [Rugāju Abr].

7. Pīterēt, tu bruolēt,
Vysu gaļi izcylavi;
Vysu gaļi izcylavi,
Vystas ūksta maklādams.
Tu, oklais, naredzēji,
Vystas ūksts molā stuov!
168 [Kalupes D].

8. Jureits bļūdu izčorkuoja,
Vystas čūksta maklādams.
Voi tu, okls, naredzēji,
Vystas čūksts loktā sēd!
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

9. Juoneits bļūdu izčorkuoja,
Vystus čūksta maklādams.
Anneņai, muoseņai,
Seņ visteņa vādarā.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57061.

Pēteris skutuli
Vandīt vanda,
Sivēna austiņu
Meklēdams.
141 [Ivandes Kld].

57062.

Panāksnieku div' meitiņas,
Viena diža, otra maza;
Dižo vesšu kambarī,
Drabenītes iekratīt;
Mazai došu cūkas gaļu,
Bīdelētu baltumaizi.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57063.

Pasokot jyus, bruoleiši,
Kurs nu jyusu leluokais?
Tu, Jezup, leluokais,
Ai da cepļam gaļas zogtu;
Tu, Pīterēt, muzuokais,
Līn zam golda kaulu grauztu!
168 [Kalupes D].

57064.

Pazaver, tu māmiņ,
Kaut caur lūgu ustobā;
Ka bērniņi gūdu cēļa,
Sveši ļauds gūdynuoja.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57065.

Pasaklausīs, Jonukīt,
Kas aiz lūga svierkstynoj!
Sylo Olga gaļu cap,
Gaida tevis aizejūt.
35 [Baltinavas Abr].

1. Pazaklausi, tu Zoseit,
Kas aiz lūga švierkstevas!
Tovs Ontons i gaļi cap,
Zoseit, tevja gaideidams.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57066.

Pavāriņ, kukariņ,
Dod man zupas pasmeķēt!
Pavārs ņēma guns pagali,
Smeķē manu muguriņu.
373 [Sarkaņu Md].

57067.

Pavārene putru vāra,
Ķēves kāju maisīdama.
Mana mīļā pavārene,
Dod man arī nosmeķāt!
282 [Nīcas Lp].

57068.

Pārskrēja vedēji,
Sīpolus kaisīdam',
Panāksti nopakaļ,
Salasīdami.
17 [Ances Vp].

57069.

Puotori, puotori,
Na vysi puotori:
Palyka puotori
Gaļdiņa galeņī.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57070.

Piecas, sešas mātei meitas,
Viena pate karotīte;
Ir tā pate karotīte,
Ar sūnām apauguse.
109 [Ērķemes Vlk].

57071.

Monikai pīci bārni,
Vīna pati lizeiceņa;
I tei patja puorpleisusja,
Sēņu sulu švirkojūt.
35 [Baltinavas Abr].

- 233 -

57072.

Šai ciemā laiskas meitas,
Pa lodziņu mēslus meta;
Viena pati karotīte,
I to pašu suns aiznesa.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

57073.

Pīters daudzi dīnā ād:
Pīcas bļūdas reitā ēdja,
Pīcas ēdja vokorāji;
Par dīneņu, par dīneņu
Desmit bļūdu pagolam.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57074.

Pīters sēd aiz galdeņa,
Kai ceisnīku māmais Jurs,
Apsarejis kuiļa gaļis;
Apsarejis kuiļa gaļis,
Ar korstim kuopustim.
357 [Rudzētu D].

57075.

Pras' muosiņ, sovas Laimes
Itymāji vokorā;
Nyu sēd tova Laimiņa
Šuo galdiņa galiņā.
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57076.

Rozenam bij skāba maize,
Ādu rauga raudzēta,
Jam tai tili, jam tai tili,
Ādu rauga raudzēta!
Stučkam bija balti zobi
Uz Rozena skābu maiz',
Jam tai tili, jam tai tili,
Uz Rozena skābu maiz'!
440 [Tūjas (Vecmuižas) Vlm].

57077.

Saimeniece lielījās
Labi viesus pacienāt:
Deva ēst griķu putru,
Vērmelēs pamērcētu.
464 [Vānes Tk].

57078.

Soldona, gordona
Kodora maizja,
Nagrib i panuoksni
Uz sātu juoti;
Na vysi druponis
Salasēja.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57079.

Sargies, gaļiņa,
Nu tevi ēdīs,
Nu trin vedēji,
Lielos dunčus!
47 [Bēnes Jg].

57080.

Saskaitat, tautu dēli,
Vai ir visi sanākuši!
Es redzēju ciema suņus,
Lielus kaulus vazājot.
605 [Skolas].

57081.

Sēd, brālīt, kur tev tīk,
Sava tēva istabā;
Sēd beņķī, sēd krēslā,
Sēd galdiņa galiņā!
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57082.

Sēdēja Pīters,
Kai utu kule:
Ni āde, ni dzēre,
Ni mutes platēja.
182 [Kaunatas Rz].

57083.

Skatos, raugos,
Kur gaļa paliek,
Vakara brālim
Trīs kules dangā:
Vienā zupa, otrā gaļa,
Trešā tīra rudzu maize.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57084.

Slinkas slinkas tautu meitas,
Nemāk bļodas izmazgāt;
Saskrēja vārnas, saskrēja suņi,
Tie jām bļodas izmazgāja.
605 [Skolas].

57085.

Slinkas slinkas tautu meitas,
Nemāk bļodas izmazgāt;
Palūdz suņa, palūdz kaķa,
Lai tas bļodu izmazgā.
605 [Skolas].

57086.

Slinka gorķe tautu meita,
Nav maizītes mīcījuse:
Es atradu miltu sauju
Piermajā kumosā.
398 [Skrundas Kld].

- 234 -

57087.

Slinks gaŗš tēv dēls,
Kas jods tev nobare?
Slinks tavs kās, roks,
Pro(s)t tov valdiņ.
372 [Sarkanmuižas Vp].

57088.

Slinki laiski tēva dēli,
Purva malu vazājās;
Tie noēda zirņu druvu,
Tie rāceņu līdumiņu.
57 [Biržu Jk].

57089.

Spīdēti spīdēja
Annītes pierīte,
To darīja Bincienes
Krējuma ķērne.
203 [Kurmenes B].

57090.

Stuomucim stuomucim
Pa karašas gobolam;
Es leluoks stuomuceits,
Maņ tei (vysa) karašeņa.
494 [Viļānu Rz].

57091.

Suku suku panāksnieces,
Pie tā katla padubeņa;
Dziedātājas izlasījšas
Visus gardus kumosiņus.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57092.

Svešiem ļaužim
Rankaiņi zobi,
Tie mūs' maizīti
Rantīt ranta.
129 [Gudenieku Azp].

57093.

Sviluši, trusuši
Grietiņas mati.
Kam rāvi kukuli
Pār aizkuriņu?
46 [Beļavas Md].

57094.

Še atbrauca tij Ieviņa
Pokulajim ciceišim;
Grūza vīnu, grūza otru,
Myusu puiki nalyukoj.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

57095.

Še mani teicēji,
Še vainātāji;
Še ēda, še dzēra
Manā godā.
112 [Ezeres Kld].

57096.

Še sanāca panāksnieki,
Tāšu ādas vēderiņ(i);
Mūsu pašu malta maize,
Cauri skrēja trikšķēdam(a).
211 [Ļaudonas Md].

57097.

Šitie puišu lieli resni -
Visas vardes apēduši.
Es gribēju mutes dot -
Vardes kāja karājās.
261 [Mēdzūlas Md].

57098.

Škitu myglu myglojūt,
Vydsmuizīšu teirumā;
Jyusu pošu gryusta maize
Pakaļ guoja kiupādama.
357 [Rudzētu D].

57099.

Šur juodama, šei muoseņa
Dzeivu sīru sabadēja;
Saryuktēja, sapelēja,
Karmanā stuovuodams.
182 [Kaunatas Rz].

57100.

Tolka lela, tolka moza,
Tolka sātu paprovēja;
Kuozys lelys, kuozys mozys,
Kuozys sātu izpūstēja.
170 [Kapiņu D].

1. Tolka lela, tolka moza,
Tolka veiru papruovjāja;
Kuozys lelys, kuozys mozys,
Kuozys veiru nūpustjāja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57101.

Kuozys lelys, kuozys mozys,
Kuozys bādu padarā;
Ka byus lelys, vērsi kausim,
Ka mozinkys - vucineņi.
551 [Ludza Ldz apr.].

- 235 -

57102.

Tautīšūs skaisti puiši,
Caur atslāgu svīstu zoga;
Myusejī vēl skaistuoki,
Sausas maizes paāduši.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

57103.

Tautu dēla istubīna
Zilu dūmu piekūpuse,
Pavārima sirds izdega
Dzeltēnāmi ugunīm.
355 [Rucavas Lp].

57104.

Tai ēde Juoneits
Kei myusu cyukas:
Izplēte muti
Da pošu aušu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

1. Tai ēdja Juris
Kai myusu vepris:
Izplētja muti
Leidz pošom ausim.
348 [Rēznas (Rozenmuižas) Rz].

57105.

Tai ēdja Ontons
Kai kungu bārns:
Ni mutis plātjā,
Ni zūbu ruodjā.
Izglyzdams mjāli,
Dar pošu aušu.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

57106.

Tā ēda Jūlīte
Kā vāverīte:
Ne acis grozīja,
Ne muti plātīja.
Suns ar kaķi sasaplūcās,
Tavas druskas laizīdami.
197 [Krotes Lp].

57107.

Tai Jugase bāduojās:
Ni var ēst, ni var dzert!
Lyudz tu maņa, pros' tu maņa,
Es tev skryuves papruoveišu.
576 [Varakļāni Rz apr.].

57108.

Tei Aneite tai sacēja:
Ni var ēst, ni var dzert.
Ka tu beji gryuta buoba,
Kuo tu guoji ponuoksnūs?
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Tū sacēja tys Ontons:
Ni var ēst, ni var dzert.
Ka tu beji navasals,
Kuo tu brauci bruolinīkūs?
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

2. Viņa gola padruškas
Ni var ēst, ni var dzert.
Kai jyus bejat gryutas meitas,
Kuo jyus braucet padruškuos.
389 [Silajāņu Rz].

57109.

Šys Juoneits tai saceja:
Ni var ēst, ni var dzert.
Kū jam beja ēst i dzert -
Dzeļža lūde vādarā?
18 [Andrupenes Rz].

57110.

Tī tautīši tuo sacēja,
Rupa maize sīvasmuotei;
Kab jau jyusus valns parautu,
Kuo es rāvu dziernaviņas.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

57111.

Tādi vieni buļļa pieres
Tautu dēla bāleliņi;
Tādi vieni buļļa pieres,
Teļa putras strēbējiņi.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57112.

Tec, zeileite, pa maleņu,
Ar mozū gruomateņu!
Aiznes ziņi Mareitei,
Ka Jezups te gūdeņā.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

1. Tec, zeileit, pa celeņu,
Ar mozū grāmateņu!
Nūnes ziņi Jezupam,
Jau Vereite ponuoksnūs.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

57113.

Trīs gadus Anniņa
Dieviņu lūdza,
Lai var greznot
Šā galda galā.
217 [Lejasciema (Lejas) Vlk].

1. Treis godi Juoneits
Dīveņa lyudze,
Kod byus sēdēt
Šuo golda golā.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

- 236 -

57114.

Tu, Juoneit, lyluokais,
Tu pi golda gaļis āst!
Tu, Jezup, mozuokais,
Tu zam golda kaulu grauzt!
357 [Rudzētu D].

57115.

Tīra tīra, meitom sīra,
Puišim smolka žagareņa!
250 [Maltas (Rozentovas) Rz].

57116.

Tukla tukla cyukas gaļa,
Vēl tuklākas vajadzēja;
Skaista skaista jauniveite,
Vēl skaistākas vajadzēja.
357 [Rudzētu D].

57117.

Tukla tukla tei Ilzīte,
Kas jū tuklu tuklinoja?
Tū jai dora keiļa gaļa,
Tū ar madu kuopustiņi.
358 [Rugāju Abr].

57118.

Tukšas bija dziedātājas,
Tukšas rokas cilināja;
Mēs māsiņas panākstnieces,
Gan mums siera, gan ābola;
Gan mums siera, gan ābola,
Gan sarkana sīpoliņa.
40 [Basu (Bases) Azp].

57119.

Ūja Ilzīte,
Tavu lielu vēderu:
Viena pate apēduse
Gadu vecu kuili.
40 [Basu (Bases) Azp].

57120.

Ūja Katīt, tavu biezu zobu,
Ēd, ēd, tu jau kumāsu nesaēdīsi;
Ēd, ēd, katīt,
Tu kumāsu nesaēdīsi!
427 [Tadaiķu Lp].

57121.

Ūja Pēteri,
Reti tavi zobi!
Pilnas visas starpiņas
Kaķēnu dzīslām.
96 [Durbes Lp].

57122.

Ūja meitiņa,
Tavu platu muti!
Pilna [Pilni] tavu [tavi] zobiņu [zobiņi]
Kakaiņu [kukaiņu?] dzīslu.
427 [Tadaiķu Lp].

57123.

Ūja vella panāksnieki,
Visu gaļu apēdīs!
Vēl man viena balta ķēve
Pa atmatu vazājās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

57124.

Urja urja vecais vilks,
Bij tev zobi, vai nebij;
Kam tu manu gaļas bļodu
Līdz dibenam čakarēji?
358 [Rugāju Abr].

57125.

Uŗŗa piŗŗa,
Rīte braukšu Rīge!
Pārvedīšu kriņģeļa
[kriņģeļu]
Vezumiņu;
Panakstnieku meitiņame
Pa viename izdalīšu.
129 [Gudenieku Azp].

57126.

Uŗa piŗa,
Rītu braukšu Rīgā!
Pārvedīšu meitām
Kreņģeļu vezumu;
Kuŗa diža, tai tā diža,
Kuŗa maza, tai mazāka.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57127.

Uru uru panāksnieki,
Tik tie mani nesaēda;
Es ielēcu kaņepēs,
Viņi zobus klabināja.
447 [Ulmāles (Ulmales-Labragas) Azp].

57128.

Upe ryucja, akmens kaucja,
Straumes upes maliņā;
Bruoļi dzīd, muosas raud
Tautu golda galiņā.
89 [Dricēnu Rz].

- 237 -

57129.

Vai tī vusi panaksnīki
Buļļu laikā radejušies?
Lai jī ēda, kū jī ēda,
Vusim vajag buļļu zupas.
36 [Balvu Abr].

57130.

Vakara brāļami
Trīs kules dangā,
Tur mūsu maizīte,
Tur gaļas gabal(i).
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57131.

Vakara māsai
Trīs kules kaklā:
Vienā zupa, otrā gaļa,
Trešā rupja rudzu maize.
141 [Ivandes Kld].

57132.

Var pazeit tū Zoseiti,
Tū gudrisku tāva meitu:
Pate sēd aiz galdiņa,
Volūdiņa pa ustobu.
288 [Nurmuižas Tl].

57133.

Vuorkavīši gleizda golvas,
Putru vyra katliņā,
Ar kēves kuoji maisēja,
Ar kuces pīnu taisēja.
168 [Kalupes D].

1. Vuorkavīši gleizda golvas,
Teļa putru izdzāruši.
168 [Kalupes D].

57134.

Kolupīšu Dīva goni,
Dīvs atnesja boltu maizi;
Vuorkavīši valna brāni,
Valns atnesja sakoltušu rupucīti.
168 [Kalupes D].

57135.

Vacuokam svuoteņam
Tuošu šyutis vēdereņš.
Naād daudzi kvīšu maizes,
Puorpleiss tovs vēdereņš!
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

57136.

Vedējīni lūpas laiza,
Aiz galdīna sasēduši:
Strazdulēni atņēmuši
Ceļā visus plācenīšus.
192 [Kosas C].

1. Vedējiņas lūpas laiza,
Aiz galdiņa sasēdušas:
Kazuļi atņēmuši
Ceļā visus plāceņus.
506 [Zaļenieku Jg].

57137.

Vāri, vāri, līkā Ģēda,
Kaupīnam biezaputru;
Kaupīnam reti zobi,
Šķīsta putra cauri gāja.
39 [Bārtas Lp].

57138.

Valni valni panuoksni,
Vysu gaļu apāduši!
Raud muomiņa staiguodama,
Tukšuos bļūdas lasīdama.
591 [Ludzas apr.].

1. Valni valni, na ponuoksņi,
Vysu gaļu izāduši.
Kū, māmeņ, mes darēšim?
Tukšas bļudas pamatuši.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57139.

Vere byutu itin glauna,
Kab cik daudzi najāduse.
247 [Makašānu Rz].

57140.

Vēlīgs Miķelis
Pie otra galda,
Mājas ar saimi
Kā greiza vīze.
74 [Cīravas Azp].

57141.

Villaiņš, spalvaiņš
Panāksnieku kukulis,
Pār abru lēkuse
Mīcīdama.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

57142.

Viņsēt' puiši kaķi kava,
Gardu gaļu gribēdami,
Kājas, desas gan apēda,
Gaļu bāza kabatē;
Gaļu bāza kabatē,
Svētu rītu brokastē;
Zupi lēja azotē,
Lai tek zupe gar vēderu;
Lai tek zupe gar vēderu
Zābakosi ziņģēdama.
200 [Kuldīgas Kld].

- 238 -

57143.

Viņa gola ponuoskneji
Ni āduši, ni dzāruši;
Sasāduši pi myus' galdeņa,
Ād kai vylki izsolkuši.
414 [Stirnienes Rz].

57144.

Vporkavīši Dīva ļaudis,
Piertī Dīvu pīminēja;
Pārkiuns graudja, zibsnis mete,
Jī ar dasu kristījuos.
326 [Preiļu D].

1. Ondrupīši svāti ļaudis,
Nikod valna napīmin;
Parkyuns grauda, zipsnes syta,
Jī ar dasu krystejās.
18 [Andrupenes Rz].

2. Cīma ļaudis pogoniņi,
Myusu Dīvam naticēja:
Parkyuns ryucja, zibiņuoja,
Jī ar dasu kristejuos.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

3. Igaunīši valna ļauds,
Myusu Dīvam naticjā:
Pārkiuns spjāra, krusa byra,
Jī ar dasu kristjājās.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

4. Jauni puiši palaidnīki,
Lūti leli savvalņīki:
Pārkyuņs graude, zibeņs mete,
Jī ar dasu kristējuos.
170 [Kapiņu D].

5. Tys Juoneits dīveigīs,
Kas svātdīņas uz baznīcu;
Pārkyuns grauda, zibsnis zibsnej,
Jis ar dasu kristājās.
365 [Sakstagalas Rz].

57145.

Tis kristāvs dīveigais,
Tis aiz Dīva turējās:
Parkyuns skrēja valnu sistu,
Jis ar dasu kristējās.
358 [Rugāju Abr].

57146.

Buorbolai bleka pīre,
Na par Dīva lykumeņ';
Pārkyuņs guoja valna spart,
Jei ar dasu kristejuos.
489 [Vidsmuižas (Vidsmuižas, Gaļānu) Rz].

57147.

Pazaverit jyus, muosiņas,
Kaida myusu vodumuoja!
Poša sēž golda golā,
Daguns cepļa dybinā.
Krusa byra, pārkyuns sita,
Jei ar dasu kristējās.
361 [Rundēnu Ldz].

57148.

Tys Pīters i gūda cylvaks,
Slauka krūgus stodulus.
Es saceju: Dīvs paleidz,
Jis ar slūtu kristejuos.
35 [Baltinavas Abr].

57149.

Kaunetīši nakriškāni,
Myusu Dīvam naticēja:
Mēs pakuoram kaču vuortūs,
Jī pret kaču kristējās.
361 [Rundēnu Ldz].

1. Aizsyluoni nakryškuoni,
Myusu Dīvam naticēja:
Kači bārzā pakuoruši,
Soka: myusu Pestītuojs.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

2. Kolupīši nakriškuoni,
Sava Dīva napazina:
Pakuoruši raibu kaķi,
Soka: myusu Pesteituojs.
466 [Vārkavas D].

57150.

Svuota draudze, svāti ļauc,
Myusu Dīvam naticjēja:
Malnu kači pakuoruši,
Vusi asti suminuoja.
89 [Dricēnu Rz].

57151.

Viņa gola panuoksneiši.
Sovu Dīvu leidza vedja.
Jyusu Dīvs nūčeikstēja
Myusu noma pakaļā.
466 [Vārkavas D].

57152.

Ponuoksnīki svāti ļaudis:
Sovu Dīvu leidza vjedja;
Myusu buobys nūgivušys,
Aiz pierteņis spydzynuo,
Aiz matjeņu plucynuo,
Aiz kuojeņu trycynuo.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

- 239 -

57153.

Nadūd Dīvs taidas aukas,
Kaida auka šūnakt beja:
Pārkyuņs graude, zipšni meta,
Jaunivei zub's izsyta.
503 [Višķu D].

57154.

Visām saimniekmeitiņām,
Visām līkas muguras;
Kalpu meitas iesitušas,
Kam kreimiņu noēdušas.
520 [Zvārdes Kld].

57155.

Zināma, zināma,
Tā tautu maize:
Sēnelāji palipuse,
Redza savus jaubrālīšus.
39 [Bārtas Lp].

57156.

Zynu, zynu, prūtu, prūtu,
Kuo vajag tīm puišim:
Rudzu putras, auzu maizes,
Skuobas dzyras pasadzert.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57157.

Zynu, zynu, kuo vajag
Vacijim i jaunijim,
Jaunim ryugtu ruduceņu,
Vacim skuobu kuopusteņu.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

57158.

Zynu, zynu, kuo vajaga
Jaunajīm i māzojīm:
Rutku rutku, kronu kronu,
Viersā percu pabuorstēt.
35 [Baltinavas Abr].

57159.

Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina mūs' puišiem:
Mūs' puišiem reti zobi.
Smalka maize cauri bira.
385 [Sesavas Jg].

1. Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina Rīgas meitām:
Biezas lūpas, reti zobi,
Smalka maize cauri bira;
Mūsu meitas priecājāsi,
Būs aitāmi redelītes.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

2. Zinu, zinu, bet neteikšu,
Kāda vaina Rūjen's puišiem:
Plānas lūpas, biezi zobi,
Rupja maize caur negāja.
359 [Rūjienas Vlm].

3. Zinu, zinu, nesacīšu,
Kāda laime mūs' meitām:
Mūs' puišiem reti zobi,
Rupja maize cauri birst.
337 [Rāmuļu C].

57160.

Es jau zinu, es jau zinu,
Kāda vaina mūs' puišiem:
Plata mute, reti zobi.
Smalka maize cauri bira.
148 [Jaunpiebalgas C].

1. Nevienam es neteikšu,
Kāda vaina tautiešam:
Tautiešam reti zobi,
Cauri bira smalka maize.
224 [Lielvārdes Rg].

57161.

Es gar Rīgas meitām gāju,
Kā gar vecām ecēšāmi;
Rīgas meitām reti zobi,
Rupja maize cauri birst.
279 [Naukšēnu Vlm].

57162.

Ciema meitām reti zobi,
Mūsu maize smalki malta,
Cauri bira cirkstēdama;
Cauri bira cirkstēdama
Gar vēdera zābakos.
560 [Rīga ].

57163.

Mūs' mājās ir veci puiši,
Smalka maize cauri bira.
Vecais suns ar lielo temmi,
Iebaidīja puišiem klemmi.
192 [Kosas C].

57164.

Jānītim reti zobi,
Rupja maize cauri bira;
Jāņa māte, paēdini
Saldiem kviešu plāceņiem!
605 [Skolas].

57165.

Še atbraucja tei Edīte
Sosojom lytokom.
Cyti gosti ēsti prosa,
Tei Edīte lytkas kosa.
174 [Kārsavas Ldz].

- 240 -

1. Tja atbraucja tys Pīters i
Sosojomi likteņom;
Cyti puiši olu dzeri,
Pītereits i lytkys kosa.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

57166.

Bādojāsi myusu buobas,
Kam svuočiņa naādūt?
Visi zūbi izbyruši,
Mēle vīni korojās.
168 [Kalupes D].

57167.

Baznīckunga dzeltenītes
Ik rudeņa kāzas dzēr'.
Priekuliešu prūšu ķēvas
Zviedzin zviedza gaidīdam's.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57168.

Jēpis nesa Anniņai
Saldu medu krūzītē.
Še, Anniņa, nodzeries.
Lai tev ira salda mute;
Lai tev ira salda mute
Vakarā nobučot.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57169.

Lāsīti, lasīti
Tie vēderiņi,
No triju novadu
Nabagi vien.
13 [Alojas (Ungurpils) Vlm].

57170.

Nūzavēru, nūzavēru,
Kai tautīši kristējuos.
Ikšaņ vuorda gara buorda,
Ar kulaku pīrītē.
35 [Baltinavas Abr].

57171.

Sēd, sēd, māsiņa,
Te tava vietiņa;
Te tavs galdiņš,
Te maizes arājs.
604 [Dažādi iesūtītāji].

57172.

Trīs gadiņi veca rumba
Sētmalītī viļājās;
Kādi vilki nu atnesa
Tai celmu(?) i aizgaldē?
605 [Skolas].

Table of Contents |View Entire Work