HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

n) Dažādi apcerējumi, vedējiem ar līgavu aizbraucot

1) Līgavu ved pārnovadis

18077.

Adatiņa iztecēja
No sarkana dzīpariņa;
Tā aizgāja mūs' māsiņa
No tā mūsu pagastiņa.
238 [Lielaucē (Lielauces pag. Jg)].

18078.

Balta zied ābelīte
Novadiņa maliņā;
Pūš vējiņi, birst ziediņi
Cita kunga novadā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Maza maza ābelīte
Zied novadu maliņā.
Vējiņš viņas baltus ziedus
Pa novadu putināja.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

18079.

Es pārlēcu pār novadu,
Kā kaziņa pār sētiņu;
Paliek mani ciema puiši
Kā gailīši klēgājam.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

18080.

Kad man' jēm', tad es gāj'
Pār novad' tautiņēs;
Paliek mani ciema puiš'
Kā baloži dūdodam'.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

18081.

Kritin kritu par robežu,
Metin metu vainadziņu;
Vestieniešu mūŗa muiža
Man augot panikuse.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

18082.

Kritin kritu pār robežu,
Metin metu vainadziņu,
Še atstāju bargus kungus,
Še laiskos tēva dēlus.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vainadziņu vien pacēlu,
Par robežu pāriedama;
Še atstāju bargus kungus,
Še slavenus tēva dēlus.
3251 [Sunākstē, Neretā un Ērberķē (Sunākstes, Neretas un Mazzalves pag. Jk)].

18083.

Kritin kritu par robežu,
Metin metu vainadziņu:
Šito kungu stārastiņi
Grūši mani maldināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18084.

Manis dēļ tirzmalieši
Vaŗa ķēdes kaldināja.
Pušu rāvu vaŗa ķēdes,
Pāri gāju robežām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

1. Vidzemnieki manis dēļ
Zelta ķēdes kaldināja.
Pušu rāvu zelta ķēdes,
Pāri gāju robežam.
Uz Kurzemi, uz Kurzemi
Mans vizuļu vaiņadziņš!
Vidzemnieku bāleliņi
Nāk pakaļ raudādami.
340 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18085.

Sanēdama bite skrēja
Sava kunga tīrumos,
Dziedādama ielaidās
Cita kunga daļiņā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18086.

Šie kundziņi, stārastiņi
Grūti mani maldenāja,
Zināj' mani aizejot
Cita kunga tiesiņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18087.

Uz robežu es izaugu,
Par robežu man' aizveda;
Tādēļ visi mani sauca
Robežnieka līgaviņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18088.

Cauri gāju dziedādama
Raņķenieku novadam;
Vainadziņu vien pacēlu
Novadiņa maliņā.
190 [Kuldīā].

- 30 -

2) Līgavu ved tālumā

18089.

Ai māsiņa, ai māsiņa,
Kam tāļu saderēji!
Ne brālīši nezināja,
Iet, celiņu vaicādami.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18090.

Vai māsiņa mīļa balta,
Kam tik tālu saderēji!
Piekūst manis kumelinis,
Sadel kaltas kamaniņas.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Ai bāliņi, ai bāliņi,
Kam tik tālu saderēji!
Piekūst mani vēja zirgi,
Sadilst kaula kamaniņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Ai māsiņ, ai māsiņ,
Kam tik tālu saderēji!
Piekūst mani sirmi zirgi,
Tev jajot panākstos;
Nodil kaltas kamaniņas,
Pie tevim sērst braucot.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

3. Nepiedošu māsiņai
Tā tālā gājumiņa;
Piekūst mani vēja zirgi,
Sadilst kaula kamaniņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18091.

Ei māsiņa mīļa balta,
Kam tik tālu saderēji!
Treju kungu zemju vidū,
Cetortāi dusinās.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

18092.

Ak tu mana mīļa māsa,
Kam tu mani neklausīji?
Vai es tevim nesacīju,
Nebūs tālu tev derēt?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18093.

Apkārt kalnu saule tek,
Gaŗas dienas gribēdama;
Tāļu brāļi māsu deva,
Lielas slavas gribēdami.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

1. Apkārt kalnu saule tek,
Garu dienu meklēdama;
Tālu brāļi māsu deva,
Lielu tautu gribēdami.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

18094.

Augsti kuko dzeguzīte,
Skaņas balss gribēdama;
Tāļi brāļi māsu deva,
Lielas slavas gribēdami.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18095.

Bitīt' savu ziedu nesa
Par deviņi ezeriņi;
Māmiņ' savu meitu deva
Par deviņi kungu valsti.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

18096.

Ej, māsiņa, ja tev tīk,
Simtu jūdzu tautiņās!
Es būš' ieti pakaļā,
Nežēloti kumeliņu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

18097.

Ej, māsiņa, tautās tālu,
Es aiziešu vēl tālāku.
Tav celinis zaļu mauru,
Man sarkanu āboliņu.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

18098.

Ej, māsiņa, viena pate,
Kam tik tālu saderēji!
Visi mazi bāleliņi
Raud, kumeļus seglodami.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Ej, māsiņ, negājusi
Tik tālās tautiņās!
Visi mazi brāleliņi
Raud, kumeļu seglodami.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

18099.

Es saviem bāliņiem
Gaŗu ceļu padarīju:
Devu savu vainadziņu:
Simtu jūdzu tālumā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

18100.

Es šķietos tāļu ieti,
Tāļ' atstāti bāleliņu,
Nu nevaru žēlabām
Brāļa māju nožēlot.
1311 [Apē (Vlk)].

- 31 -

18101.

Kādēļ mani tāļāk veda
Aiz citām māsiņām?
To man dara daila rota,
Iznesīga valodiņa.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

18102.

Kam, māmiņa, tāli devi,
Kam nedevi kaimiņos?
Es būt' tavu rīta māli
Ganīdama samaluse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18103.

Kas manam kumeļam
Gaŗu ceļu padarē?
To māsiņ' padarē,
Tāļ' iedam' tautiņēs.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18104.

Krīt', skujiņa, nekrituse
Tik dziļā ūdenī!
Ej, māsiņa, negājuse
Tik tālās tautiņās!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

18105.

Kur autiņa nevelēja,
Tur velēja villainīti;
Kur māmiņa nebijuse,
Tur meitiņu aizdevuse.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Kur vasaru saule tek,
Tur ziemā mēnesnīca;
Kur māmiņa nebijuse,
Tur meitiņu iedevuse.
121 [Gulbenē (Md)].

18106.

Laba daba kumeļam,
Tas neraud pārdodams,
Kā raudāja mūs' māsiņa,
Tālu tautās aizvedama.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18107.

Lai es vārgu, ja es vārgu,
Bet es taļu nolīgoju.
To man dara daiļa rota,
Izārdava valodiņa.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18108.

Māte mani tālu deva,
Pate gāju vēl jo tāļu,
Pate gāju vēl jo tāļu -
Deviņ' kungu novadā.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. Māte mani tāļu deva,
Vēl jo tāļu pate gāju,
Vēl jo tāļu pate gāju,
Par deviņi novadiņi.
Devītā gadiņā
Pie māmiņas sērsti iešu.
2071 [Ancē (Ances pag. Pg)].

18109.

Māmiņ' mani tāļu deva,
Tāļus radus gribēdama.
Māmiņai tāļi radi,
Grūt' bij man dzīvojot.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

18110.

Maza biju, bet dižana,
Tālu gāju tautiņās.
To man dara daiļa rota,
Iznesīga valodiņ'.
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

1. Sīka sīka, maza maza
Tāļu tāļu aizlīgoja.
To darīja daiļa rota,
Iznesīga valodiņa.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18111.

Nejājat, bāleniņi,
Neraugait gaŗu ceļu,
Lai es pate tāļu gāju
Pie tīkama tēva dēla.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18112.

Nepiedevu māsiņai
Aiz tā tāla gājumiņa;
Sala mun rokas kājas,
Svīda mun kumeliņš.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18113.

Šur cerēja, tur cerēja
Brāļi manu arājiņu.
Es nogāju tai vietā,
Brāļi ceļa nezināja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 32 -

18114.

Tāļu gāju tāļumā,
Nepaliku tuvumā.
Kad paliku tuvumā,
Brāļu gaiļi malti cēla.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18115.

Tāli mani brāļi deva,
Liela ciena gribēdami,
Gribēdami tāli jāt,
Sveidēt savus kumeliņus.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18116.

Tāļu mani māte deva,
Niknu bargu dēvēdama.
Vai tādēļ es, māmiņa,
Ar ļaudīm nedzīvošu?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Māte mani tālu deva,
Sīvu dzedru dēvēdama.
Vai tamdēl es, māmiņa,
Ar ļaudīm(i) nedzīvošu?
Jo tālāku labi ļaudis,
Ja labāka dzīvošana.
186 [Gaiķos (Gaiķu pag. Kld)], 206 [Kuldīgas apriņķī].

18117.

Tāli mani māte deva,
Tāli mani gribējās.
Tāli braucu - liela slava,
Beŗ auziņas kumeļam.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

18118.

Tāļu mani māte deva,
Tāļu man gribējās;
Visi mani brālēniņi
Raud, kumeļus seglojot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18119.

Tāļu mani māte deva,
Vēl tāļāku pate gāju;
Vēl tāļāku labi ļaudis,
Vēl labāki tīrumiņi.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Ej, māsiņa, tu jau tālu,
Es jau iešu vēl tālāk;
Jo tālāki, jo labāki,
Jo lielāki tirumiņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18120.

Tāļu tāļu es dzirdēju
Dzeguzīti kukojot;
Vēl tāļāki sav' māsiņu,
Kuŗ' aizveda tautiņās.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

18121.

Tāļu tāļu noskanēja
Sauseglīte dzenājot;
Tāļu tāļu nolīgoja
Peļamā dzeltānīte.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

1. Tāli tāli noskanēja
Sauseglīšu siliņā;
Tāli tāli nolīgoja
Peļamā mātes meita.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18122.

Tālu tālu suņi rēja,
Tālu pūta medinieki;
Tālu brālis sievu ņēma,
Vēl tālāku māsu deva.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

18123.

Tāļu vējiņš i nopūta
Diegieloku villainīti.
Kam dzīparu locījusi,
Tad iepūstu kaimiņos!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18124.

Tautas, jūsu nākumiņu,
Māmiņ, tavu devumiņu!
Treju kungu valsti veda,
Ceturtā maldināja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18125.

Tīšām liela es neaugu,
Gŗūt' nedaru kumeļam:
To es pate gan zināju,
Tāļu mani vizinās.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Tīši diža es neaugu,
Grūt' nedaru kumeļam:
Tāļu auga tautu dēls,
Tāļu mani vizināja.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

18126.

Trīcēdama apses lapa
Krīt straujā upītē;
Raudādama brāļu māsa
Iet tāļās tautiņās.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 33 -

18127.

Tu, māsiņa, gan bij' tāļi,
Es noiešu vēl jo tāļi;
Tu bij' pieci ezeriņis,
Es būš' seši novadiņis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3) Līgava paliek tuvumā, kaimiņos, pašu sētā

18128.

Neraud' gauži, man' māsiņa,
Ne es tevi tāļu devu:
Tepat spīd glāžu logi
Caur ābeļu lapiņām.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

1. Neraud' gauži, man' māsiņa,
Ne es tevi tālu devu:
Tepat redzi brāļa sētu
Caur ozola lapiņām.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Zila zīle padziedāja
Mūs' māmiņas namgalā.
Ejat, brāļi, klausīties,
Kādu dziesmu zīle dzied!
- Zīle dzied tādu dziesmu:
Vedīs māsu šoruden.
- Neraud' gauži, mūs' māsiņa,
Neba tevi tālu ves:
Tev spīdēs brāļu logi
Caur ābeļu pazarēm.
274 [Zaļā muižā (Zaļenieku pag. Jg)].

18129.

Neraud' gauži, man' māsiņ,
Tālu tevi nevedīs:
Pār robežu vien aizveda
Jauna puiša rociņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18130.

Neraud' gauži, mūs' māsiņa,
Ne mēs tevi tāli dosim:
Par upīti vien pārvesim,
Par saviem tīrumiem.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

18131.

Neraudi, māsiņa,
Ne tālu vedīs:
Par silu kalniņu,
Par atmatiņu.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

1. Neraudi, meitiņa,
Ne tāli vedīs:
Gar suņu stalli,
Gar atmatiņu.
190 [Kuldīā].

18132.

Neraud' vis, man' māsiņa,
Ne es tevi tāļu devu:
Tu dzird' mani runājot.
Es tev' drēbes velējot.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Neraud', neraud', mūs' māsiņa,
Mēs tev' tāļu nedosim:
Dzirdēs' mūsus ecējam,
Mēs tev' kreklus velējam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18133.

Teju teju, nebe tāļu
Mūs' māsiņu aizvedīs:
Par olainu lielceliņu,
Par ābola atmatiņu.
2791 [Jaunsvirlaukā (Jaunsvirlaukas pag. Jg)].

1. Tepat tuvu lidināja
Div' pelēki vanadziņi;
Tepat tuvu, nibe tālu
Mūs' māsiņu aizvedīs
Pa olainu lieluceļu,
Pa ābolu atmatiņu,
Laba vīra sētiņā,
Tautu dēla klētiņā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

18134.

Tuju tuju, ne tik tāļu
Mans maizītes devējiņš:
Te jau pat logi spīd
Caur ābeļu lapiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

4) Labs, gaišs laiks tautās ejot

18135.

Aiziet saule vakarā,
Zelta zarus zarodama;
Būt' manā mūžiņā
Tie zariņi zarojuši!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Aiziet saule laizdamās,
Zelta zarus zarodama.
Dieviņ, dod tā zarot
Ar manam augumam!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

- 34 -

2. Noiet saule vakarā,
Zelta zarus zarodama.
Dievs dod man tā zarot
Jele mūža galiņā!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

3. Riet', saulīte, rietēdama,
Zelta zarus zarodama,
Dod manam mūžiņam
Kaut jel vienu pazarīti!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18136.

Gaiša diena, gaiša nakts,
Man ejot tautiņās:
Kad saulīte norietēja,
Tad uzlēca mēnestiņš.
871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

18137.

Sudrabota saule lēca,
Kad es dzimu māmiņai;
Apzeltīta nolaidās,
Kad aizgāju tautiņās.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

1. Sudrabiņa saule lēca,
Kad es dzimu māmiņai;
Pazeltīta aizlaidās,
Kad izveda tautiņās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

5) Lietus un tā nozīme

18138.

Ai mana māsiņa,
Tev slikta laima:
Līst lietus līgstot,
Līst laulājot,
Līst lietus tautās
Aizvedot.
158 (Nīcā).

18139.

Dūd', Dīv'eņ, l'eitam l'eit',
Ka as īšu taut'eņuos:
Kur nūkris l'eita las'e,
Tī osoru navajdz'ēs.
426 [Sakstagala pag. Rz], 435 [Latgalē].

18140.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Kad es iešu tautiņās:
Manas bēdas, asariņas
Nolīs ceļa maliņā.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

1. Lai līst lielus tai dienā,
Kad es gāju tautiņās:
Lai nolija tai dienā
Visas mūža asariņas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

18141.

Dod, Dieviņ(i), lietum līt,
Man ejot(i) tautiņās:
Lai nolija ļauna diena
Mana ceļa maliņā.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)],
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 380 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

18142.

Dod, Dieviņi, lietum līt,
Man ejot tautiņās,
Tad nelīs asariņas
Pie niknā tēva dēla.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18143.

Kālabad sniedziņš sniga,
Kālabad vējis pūta?
Kālabad jauna māsa
Iet papriekšu tautiņās?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18144.

Lietiņš lija, man dzimstot,
Lietiņš, vārda meklējot,
Ij to dienu lietiņš lija,
Kad es gāju tautiņās.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Līst lietiņš man mazai,
Līst, lielai uzaugot.
Kad nelītu to dieniņu,
Kad ved pūru tautiņās:
Kur es savas villainītes
Svešumā izkaltēšu!
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

18145.

Lietus lija, sniegi sniga,
Kad man' veda tautiņās;
Puri, meži pielijuši
Ar lietiņa asarām.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

18146.

Lietiņš lija, sniegi sniga,
Man ejot tautiņās.
- Kam sunīšu nebaroji,
Brāliņos dzīvodama?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 35 -

18147.

Lietus lija to dieniņu,
Kad es gāju tautiņās;
Tā man lija visu mūžu
Manas gaužas asariņas.
108 [Veismaņu pagastā (Vaives pag. C)].

18148.

Lietus vien, lietus vien
Visu gaŗu vasariņu!
Nedod, Dieviņ, vienu dienu
It rudeņa galiņā!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18149.

Līst lietiņš margodams,
Mērcē manas villainītes.
Tautiešam auksta rija,
Kur tās būšu izkaltēt?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

18150.

Līst', lietiņi, zelta rasu,
Mazgā manas vilnānītes,
Lai tie šķita, sveši ļaudis,
Ka es pate mazgājuse!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18151.

Līst', lietiņ, to dieniņ',
Kad es gāju tautiņās,
Lai nes brāļi manu kroni,
Papīrā satinuši.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18152.

Līsti, līsti, lietutiņi,
Es par tevi nebēdāju:
Man māmiņas villainīte
Deviņāmi oderēm.
262 [Brambergā (Glūdas pag. Jg)].

1. Līsti, līsti, tu lietiņi,
Es par tevi nebēdāju:
Man bij lietus villainīte
Deviņām oderēm.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18153.

Lija lietus, sniga sniegi,
Kad es gāju tautiņās.
Sniegi bija grūts mūžiņš,
Lietus - gaužas asariņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

1. Sniegi sniga, lieti lija,
Man ejot(i) tautiņās.
Sniegi sniga - bēdas manas,
Lieti - gaužas asariņas.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18154.

Nedod Dievs lietum līt,
Man ejot tautiņās:
Kur es savas villainītes
Svešumā izkaltēšu?
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs nedeva lietum līt,
Man ejot tautiņās!
Nav tautām oša kāršu,
Nav klētīm pažobeļu,
Kur es savas villainītes,
Tautās gājis, izžāvēšu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Nelīst' jele, lietutiņis,
Man ejot tautiņās!
Kur es savas villainītes
Svešumā izkaltēšu?
Ne tur tādas oša kārtes,
Ne māmiņas kaltētājas;
Tautu dēla egļu kārtes,
Svešas mātes kaltētājas.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

3. Sniedziņš sniga, lietiņš lija,
Man ejot tautiņās;
Kur es savas villainītes
Svešumāi izkaltēšu?
112 [Cirstos (Cirstu pag. C)].

18155.

Nelīst' jele, lietutiņ,
Šodien tevi nevajag:
Man jāiet tautiņās,
Salīst manas villainītes.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

18156.

Nelīst', lietiņ, nemiglo,
Neplūdin' Daugaviņu:
Man jāiet šovakar
Ar māsiņu par Daugavu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Lietutiņi, ai, nelīsti,
Neplūdini Daugaviņu:
Man jāiet ar māsiņu
Šo vakaru pa Daugavu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 36 -

18157.

Šķir, Dieviņ(i), lietus gaisu
Deviņiem gabaliem,
Kā tautiņas mani šķīra
No deviņi bāleliņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)], 205 [Ciecerē (Cieceres pag. Kld)].

1. Šķiŗaties, lietus gaisi,
Deviņiem žuburiem!
Man' atšķīra sveši ļaudis
No īstās māmuliņas.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18158.

Sniga sniegi, lija lietus,
Man ejot tautiņās.
Manas pašas vaina bija,
Ka ar sietu malti gāju.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Kam, māsiņa, sietā mali,
Bāliņos dzīvodama?
Sniegi sniga, lieti lija,
Tautiņās aizejot.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Sijādams lietiņš lija,
Man ejot tautiņās.
- Kam, māsiņ, sietā mali,
Brāliņos dzīvodama?
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

18159.

Sniga sniegi, lija lietus,
Vējputeņi putināja;
Brāļi savu māsu deva
Bārdamies, rādamies.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

1. Sniga sniegs, lija lietus,
Ritenēi griezdamies;
Tautas veda mūs' māsiņu
Riedamās, bārdamās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18160.

Visu dienu lietus lija
Līdz pašami vakaram:
Visu mūžu grūta dzīve
Līdz pašami vecumam.
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

6) Dažādi māņi: zīmes un simboliskas darības

18161.

Vai māsiņ, vai māsiņ,
Tev būs sēra dzīvošana:
Sēri brauca, sēri veda,
Sēri dzied vedējiņi.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18162.

Atskaties, tu māsiņa,
Tēva sētu iziedama,
Lai palika sirdsēstiņi
Vārtu staba galiņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Ej, māsiņa, tautiņāsi,
Neskatiese atpakaļ,
Lai palika tavas bēdas
Vārtu stabu galiņā.
348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18163.

Brāļi, māsu nevedati,
Kad krustiemi nešaudāt:
Daža laba ļauna diena
Gul celiņa maliņā.
163 [Dzērvē (Dzērves pag. Azp)].

18164.

Braucat lēni, precinieki,
Lai ziediņi nenobirst:
Cik ziediņu man nobira,
Tik asaru mūžiņā.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

18165.

Dieviņš zin, kā dzīvos
Mūs' māsiņa tautiņās:
Jaunajam bāliņam
Vārtos lūza zobentiņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18166.

Iet es iešu tautiņās,
Dieviņš zina, kā dzīvošu:
Visi mani bāleliņi
Raud, kumeļus seglodami.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18167.

Ietin iešu tautiņās,
Bet es ilgi nedzīvošu,
Man zīmīte rādījās
Bāleliņa istabāi:
Man pārlūza zelta sakte,
Sedzot baltu villainīti.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Tīk jums, tautas, vedat mani,
Ilgu mūžu nedzīvošu:
Man pārlūza zelta sakta,
Sedzot baltu villainīti.
224 [Kabilē (Kld)].

- 37 -

18168.

Ietin iešu tautiņās,
Bet es ilgi nedzīvošu,
Man zīmīte rādījās
Svēta rīta līkopās:
Pušām griezti līgti cimdi,
Lauzts laulātis gredzentiņis.
179 [Vecsieksātē (Sieksātes pag. Azp)].

18169.

Ietin iešu tautiņās,
Dieviņš zina, kā dzīvošu:
Tiltā man grodes lūza,
Ceļā kusa kumeliņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Vai būs laime, vai nelaime,
Ar tautieti dzīvojot:
Vējš nopūta vaiņadziņu
Pie tautieša klēts durvīm.
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

18170.

Ietin iešu tautiņās,
Dievs zināja, kā dzīvošu:
Ceļā man loki lūza,
Ceļā plīsa kamaniņas;
Īstajam bāliņam
Vārtos lūza zobentiņš.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

18171.

Ietin iešu tautiņās,
Zina Dievs, kā dzīvošu:
Īstajam brāliņam
Vārtos klupa kumeliņš.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

18172.

As, īdama taut'eņuos,
Skuju reiksti nūlaužu.
Dūd, Dīveņ, tik t'el'eišu,
Kai skujeņu egl'eit'ē!
424 [Barkavas pag. Rz], 4271 [Rēzeknes apr.].

18173.

Es guntiņu sakūros
No deviņi žagariņi.
Sildās Dievs, sildās Laime,
Mana mūža licējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18174.

Iziedama, tu māsiņa,
Jem skujiņu rociņā;
Citu dienu tu atiesi
Pa skujiņu birumiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18175.

Jau es pērn, i šogad
Noredzēju sapinā:
Izsašāvu ganīdama
Sērpiliešu ozolā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18176.

Kālabad es, māmiņ,
Veca vīra līgaviņa?
- Tā, meitiņ, tava vaina,
Kam lauz' bērza galotnīti.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18177.

Koklē vēja vanadziņis,
Vītolā sēdēdams;
Izkoklēja mūs' māsiņu
No deviņi bāleliņi.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

18178.

Sakuŗam mēs, tautieti,
Bērza malkas uguntiņu!
Ja tā dega koši, rāmi,
Tad mēs mīļi dzīvosim;
Ja tā dega sprēgādama,
Kausimies, rāsimies.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18179.

Skudre ceļu pārtecēja,
Man ejot tautiņās.
Dievs dod man tik telīšu,
Cik skudrīšu pūlītī!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Man skudrīte pārtecēja,
Tautiņās noejot.
Lai lopiņi vairojās
Kā skudrītes pūlenī!
310 [Dignājā (Dignājas pag. Jk)].

18180.

Skudra ceļu pārtecēja,
Man ejot tautiņās.
Vai būs kaite kumeļam,
Vai manām telītēm?
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

18181.

Skudre ceļu pārtecēja,
Man ejot tautiņās.
Vai tā bija mana laime,
Vai tautieša nelaimīte?
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

- 38 -

18182.

Tiekam, brāļi, nevedat,
Ja papriekšu nešaujat:
Pieci buri, sešas laumas
Māsiņ' ceļ' maliņē.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18183.

Uguntiņu, atslēdziņu
Līdzi vedu tautiņās:
Uguntiņa sasildīja,
Atslēdziņa pabaroja.
2 [Aderkašos (Taurupes pag. Rg)].

7) Dažādas panāksnieku dziesmas un dziesmas līgavas vārdā

18184.

Aiz upītes balti bērzi
Sudrabiņa lapiņām;
Tur aizveda mūs' māsiņu
Sudrabiņa kalējam.
18 (Kliģenē), 22, 41, 42,
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)],
169 [Nīgrandā (Nīgrandas pag. Azp)], 185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)], 207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)], 221 [Engurē (Engures pag. Tk)], 224 [Kabilē (Kld)],
226 [Kandavā (Tl)], 232 [Talsos (Tl)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)], 264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)], 276 [Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 323 [Vecsērenē (Sērenes pag. Jk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)],
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Aiz upītes liepas auga
Sidrabiņa ziediņiem;
Tur aizveda mūs' māsiņu
Sidrabiņa kalējiņš.
Ņiedru kaulu klēti cirta,
Gulbju spalvu jumtu juma,
Dūju spalvu spilveniņu,
Smalku rakstu paladziņu.
Tur gulēja mūs' māsiņa
Kā sarkana magonīte.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18185.

Ar kruķīti izkruķēju
Sav' māsiņu tautiņās;
Ar kāsīti kabināju
Brālīšam līgaviņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18186.

Aug liepiņas, aug meitiņas
Šo āriņu maliņā;
Cirta liepas, neizcirta,
Veda meitas, neizveda.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Auga liepas, auga meitas
Šo āriņu maliņā;
Cirta liepas, neizcirta,
Vēl palika atvasītes;
Veda meitas, neizveda,
Vēl palika jaunākās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18187.

Aust diena, lec saule,
Vizēt viz;
Brauc tautas, ved māsu,
Brakšēt brakš.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Aust gaisma, lec saule,
Zaļgot zaļgo;
Aug brāļi, ved māršas,
Līgot līgo.
151 [Priekulē (Priekules pag. Lp)].

18188.

Balts gailītis Rīgā dzied
Balta staba galiņā;
Tur aizgāja mūs' māsiņa
Baltam naudas kalējam.
216 [Ventspilī].

181881.

Biezi meži, platas lapas,
Mūs' māsiņu cauri vada,
Lai nebāl māsiņai
Zīdaiņais vainadziņš.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

18189.

Brāļi mani ķēdēs kala,
Nelaizdami tautiņās.
Pušu rāvu brāļu ķēdes,
Projām gāju tautiņās.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Bāliņš kala vaŗa ķēdes,
Nelaiž māsas tautiņās.
Tautiets lauza vaŗa ķēdes,
Projām veda tautiņās.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

18190.

Būt' es to zinājuse,
Kuŗu ceļu mani ved,
Es to būtu nokaisījse
Ar rozēm, magonēm,
Ar rozēm, magonēm,
Smalkajām kriņģelēm.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 39 -

18191.

Dižano tautas vede,
Vēl palika diženāka,
Vēl palika diženāka
Māmiņai malējiņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18192.

Droši jāju pār upīti,
Zinu olas apakšā;
Droši jāju tautiņās,
Zinu pūru pielocītu.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18193.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Nu man' ved, nu man' ved,
Nu man' ved, nu man' ved
Pie tā miežu arājiņa.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

18194.

Dziedat, meitas, dziedat, meitas,
Nu mani ved, nu mani ved,
Nu mani ved par upīti
Viņas sētas netikļam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

1. Nu man' vede, nu man' vede
Viņas sētas netikļam,
Suseklīšu zaglīšam,
Paladziņu mīzējam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18195.

Ej, māmiņa, paskaties,
Kur aiztek vieglas dienas:
Tur aiztek vieglas dienas
Par kalniņu skanēdamas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Nāc, skaties, māmuļīte,
Kur aiztek vieglas dienas:
Vieglas dienas aiztecēja
Pa kalniņu vizēdamas.
241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

18196.

Ej, māsiņ, tautiņās,
Ņem skujiņu rociņā:
Pakaļ gāja bāleliņi
Pa skujiņas birumiņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18197.

Ekur labi, ekur labi
Tēvs māmiņa padarīja:
Paši savu vieglu dienu
Par kalniņu pavadīja.
121 [Gulbenē (Md)].

18198.

Es lustīga, es vēlīga
Pa visāmi meitiņām;
Es bij' ceļa vedējiņis,
Papriekš gāju tautiņās
226 [Kandavā (Tl)].

18199.

Es piedzimu kā bitīte,
Kā liepiņa es izaugu,
Nolīgoju tautiņās
Kā sieniņa gabaniņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18200.

Gan dzeltena kļavu lapa,
Krīt zemē griezdamies;
Gan grezena mātes meita,
Iet tautās raudādama.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

18201.

Gonūs guoju dzīduodama,
Tauteņuos rauduodama:
Nu ganeņu es atguoju,
Nu tauteņu navarēju.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

18202.

Gauži rauda māmuļīte,
Pa sētiņu tekādama:
Nu redz savas vieglas dienas
Uz tautāmi aizvedam.
202 [Striķos un Saldū (Zvārdes un Saldus pag. Kld)].

18203.

Izlaida māmiņa
Slinko meitiņu,
Pātagu pakāra
Namā vadzī.
Pakārdama tā sacīja:
Lai stāvēja Līzītei!
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

18204.

Jāj pa priekšu, bāleliņ!
Tautas jāt(u) nedrīkstēja,
Tautas jāt(u) nedrīkstēja,
Neražanis kumeliš.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 40 -

18205.

Jāj, tautieti, tu pa priekšu,
Es tūliņ tev pakaļ;
Pakaļ nāca mans pūriņš
Ar deviņi bāleliņi.
226 [Kandavā (Tl)].

18206.

Kā smildziņa man' māsiņa,
Kā rasiņa vilnānīte,
Kā migliņa aizmigloja
Pa lielo tīrumiņu.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18207.

Kalnā kāpu lūkoties,
Kur aizveda mūs' māsiņu;
Zīdautiņu vien redzēju,
Spēlmanīšu kumeliņu.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

18208.

Kas spīdēja, kas mirdzēja
Tāļu meža maliņā?
Spīdēj' māsas vainadziņš,
Uz tautāmi aizvedot.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

18209.

Kļava lapa, oša bārda,
Tie aizveda man' māsiņu.
Lai redzēt, oša bārda,
Vai būs oša istabiņa!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18210.

Kodeļa, sprēslīca
Pa namu dancoja;
Tautiņas aizveda
Vērpējiņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Kodeļa, sprēslīca
Pa namu danco;
Tautiņas aizveda
Vērpējiņu.
Tec pakaļ, kodeļiņa,
Kur panāksi vērpējiņu?
Vai panāksi celiņā,
Vai celiņa maliņā?
- Ni panācu celiņā,
Ni celiņa maliņā,
Panāk' tautu istabā,
Ar tautieti sāniem sēd,
Ar tautieti sāniem sēd,
Samijuši gredzentiņus.
Ni var kungi ko darīt,
Ni var savi bāleliņi.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

18211.

Kur tie tek, dzelzu vāģi,
Kur sudraba ritenīši?
Tur ved māsu tautiņās,
Tur bruņoti bāleniņi.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18212.

Lai mūs' māsiņ'
Dižan', ražan',
Nu tev' aizved
Grīņos ļaudīs.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

18213.

Lai nāk mani bāleliņi,
Skujas ceļā kaisīdami;
Vedat mani, sveši ļaudis,
Pakaļ skuju kaisījum'!
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

18214.

Līgo saule launagā,
No launaga vakarā;
Dzīvo māsa bāliņos,
No bāliņa tautiņās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18215.

Līgodama upe nesa
Zaļu ziedu vainadziņu;
Dziedādamas tautas veda
Vainadziņa vijējiņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 322 [Saukā (Saukas pag. Jk)], 373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Upe nesa līgodama
Baltu linu ērkulīti;
Tautas veda dziedādamas
Baltu linu vērpējiņu.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18216.

Māmiņa māmiņa,
Sieriņu, sieriņu!
Nu tavu pirmo
Meitiņu ved.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 41 -

18217.

Māsiņ mana mīļa balta,
Mellu ļaužu aizvedama!
Jo tie ļaudis paši melli,
Jole melli kumeliņi.
198 [Saldū].

18218.

Māsiņ mana skaista, balta,
Melnu ļaužu aizvedama!
Kā saulīte aizlidoja
Melnajos debešos.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

1. Mūs' māsiņa sarkanbalta,
Mellu ļaužu aizvedama!
Kā saulīte ielīgoja
Mellajosi debešos.
Par gadskārtu pirti kūra,
Par mēnesi velējās;
Par mēnesi mazgājās,
Arkliem ara mellumiņus.
12 [Gaŗkalnē (Ropažu pag. Rg)].

18219.

Man nebija māsas žēl,
Kā to māsas dāvaniņu:
Nolikusi gaŗus dvieļus, -
Jāj pelcē mērcēdami.
224 [Kabilē (Kld)].

18220.

Maza maza ābeltiņa
Baltu ziedu noziedēja;
Maza maza mūs' māsiņa
Lielu tautu aizvedama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

18221.

Meln' debeši aizguluši
Vakariņa pusītē;
Melni bija tie ļautiņi,
Kuŗ' aizveda mūs' māsiņu.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

18222.

Ņem tautas māsu
Ar visu ligzdu,
Ar visu ligzdu,
Ar visu jumtu(?).
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

18223.

Neraženu tur aizveda,
Mums palika raženīte;
Neraženu tur aizveda,
Mums palika raženīte.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

18224.

Nodzeltējse bērza lapa
Krīt zemē griezdamās;
Izauguse mūs' māsiņa
Iet tautās raudādama.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

18225.

Noiet saule vakarā
Šķindēdama, žvārdzēdama;
Aiziet māsa tautiņās,
Asariņas slaucīdama.
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

18226.

Noiet saule vizēdama
Zilajās mākoņās;
Noiet māsa raudādama
Sīvajās tautiņās.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18227.

Norībēja dēļu tilts,
Vedējiem aizbraucot;
Novaidēja sētas vārti,
Aiz māsiņas aizveŗot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18228.

Nu tevi vedīs,
Nu bungas sitīs,
Nu tava subene
Zibiņus metīs.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Nu mani vedīs,
Nu bungas sitīs,
Nu mana pakaļa
Zibeņus metīs.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Nu brauc, nu brauc,
Nu mani vedīs,
Nu mani vedīs,
Nu tilti rībēs.
Nu bungas sitīs,
Nu pogas skanēs.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

18229.

Nu tu, māte, nu tu, māte,
Nu tu laba padarīji!
Nu tu savu vieglu dienu
Pa kalniņu aizvadīji.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

- 42 -

18230.

Pakulis aizveda
Mūs' māsiņu;
Aiz kalna aizvedis,
Aizsvilināja.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

18231.

Paraugam vien iedevu
Sav' māsiņu tautiņās;
Ja to skaiški maldināja,
Dosim citas pakaļā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18232.

Pateiciet Dieviņam,
Kas kuŗam rociņā:
Citam kūtris kumeliņis,
Citam grazna līgaviņa.
224 [Kabilē (Kld)].

18233.

Pieci vilki stāvu lēca,
Kad es augu brālīšos;
Kad nogāju tautiņās,
Piecu kungu zeme rīb.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18234.

Pūt, vējiņi, cik tav tīk,
Es krūmiņa ēniņā;
Sauc, māmiņa, cik tav tīk,
Es tautieša rociņā.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18235.

Puika [=skaista] puķe kalniņā,
Vēl jo puika lejiņā;
Puiku māsu tautas veda,
Vēl jo puika mums palika.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

18236.

Purvā gāju dziedādama,
Žagariņus lauzīdama;
Tautās gāju raudādama,
Asariņas slaucīdama.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18237.

Purvu bridu dziedādama,
Tautās gāju raudādama:
Zināj' purvu izbrienam,
Tautās mūžu nezināju.
206 [Kuldīgas apriņķī].

18238.

Putēt put smilšu kalni,
Man ejot tautiņās;
Tie neput smilšu kalni,
Tās put ļaužu valodiņas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18239.

Putēt put smilšu kalni,
Peļamo aizvedot;
Tie neput smilšu kalni,
Tās put ļaužu valodiņas.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē],
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18240.

Raud meita vedama,
Raud nevedama.
Kuŗa raud vedama,
Tā raud mātes;
Kuŗa raud nevedama,
Tā raud vīra.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18241.

Sauc Laimīte, met ar roku,
Kalniņā stāvēdama,
Redzēj' mani aizvedam
Pie dzērāja tēva dēla.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18242.

Še augsti kalni,
Še gaŗi meži,
Še auga meitiņas
Kā jumpraviņas.
Še jāja tautiņas
Kaltiem zirgiem.
Gan jāja, gan veda,
Gan vēl palika,
Gan lielu, gan mazu,
Gan šūpulī.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18243.

Žēl tautām gaŗa ceļa,
Žēl labaja kumeliņa;
Kā māmiņai žēl nebija
Atdot savu auklējumu!
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

18244.

Šķelmis bija tautu dēlis,
Šķelmis tautu kumeliņš:
Dancodams ietecēja,
Līgodams iztecēja;
Līgodams iztecēja,
Mūs' māsiņa mugurā,
Mūs' māsiņa mugurā
Ar baltām vilnainēm.
190 [Kuldīā].

- 43 -

18245.

Šodien veda to meitiņu,
Lielas skādes darītāju:
Pļavmalītes, druvmalītes
Gosniņām noganīja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18246.

Zirgi zviedza, govis māva,
To māsiņu aizvedot;
Ganītāja tā bijuse,
Zirgu miltu malējiņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

182461.

Sit bungas, buņģieri,
Pūt stebulīti,
Seržanti māsiņu
Projām ved!
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

18247.

Smuku māsu tautām devu,
Vēl jo smuku paturēju,
Vēl jo smuku paturēju
Citas tautas kaitināt.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

1. Greznu māsu tautās deva,
Vēl jo grezna te palika,
Vēl jo grezna te palika
Citas tautas kaitināt.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

18248.

Smuku māsu tautās veda,
Vēl jo smuka še palika;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie naudas kalējiņa.
190 [Kuldīā].

18249.

Stārka, liepu atstājuse,
Taisa ligzdu ozolā;
Māsa, brāļus atstājuse,
Iet tautās raudādama.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18250.

Sveši ļaudis lielījās
Linu pēdu aizveduši.
Redzēsiet, sveši ļaudis,
Kādi nāca paisītāji!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

18251.

Sveši ļaudis lielījās,
Putna bērnu aizvedot.
Redzēsiet, sveši ļaudis,
Kādi putni pakaļ skries!
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Saka tautas novezdami:
Putna bērnu novedam.
Gan jūs rītu redzēsiet,
Kādi putni bāleliņi!
121 [Gulbenē (Md)].

18252.

Tādi suņi vedējiņi,
Tāda kuce vedamā:
Paveduši aiz kalniņa,
Izgāzuši ceļmalā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Tādi suņi vedājīni,
Kāda kuņa vedamā:
Nav aiz kalna aizveduši,
Jau pie zemes pagāzuši.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

18253.

Tautām žēl, tautām žēl,
Man māsiņas daiļas auga.
Tā bij daiļa, kuŗ' aizveda,
Jaunākaja vēl daiļāka.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

18254.

Tautas mani rāmi veda,
Lai nerauda māmuļīte;
Gan tautiņas citu dienu
Mani vienu raudinās.
1571 [Virgā (Virgas pag. Lp)].

18255.

Tautas mani nakti veda,
Lai es ceļu nezināju.
Irbīt' mani ceļu veda,
Paipaļīte rasu krēta.
224 [Kabilē (Kld)].

18256.

To celiņu man' vedat,
Kur atjāja precinieki,
Lai tie mani mūža ziedi
Visi bira vienu vietu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

- 44 -

18257.

Tu baļļiņa, es muciņa,
Mēs div' vien atlikām,
Mēs div' vien atlikām
Ciema puišu kaitināt.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

18258.

Tūļa tūļa vedējiņis,
Vēl jo tūļa vedamā:
Piecas stundas tūļojās
Bāleliņa olnīcā.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18259.

Tumsā tautas mani veda,
Tumšus jūdza kumeliņus,
Lai celiņa nezināju
Uz saviem bāliņiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Tautas veda mūs' māsiņu
Tumšu nakti, gaŗu ceļu,
Lai celiņa nezināja
Uz brāļiem sērstu nākt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

2. Tumsā tautas mani veda,
Tumsā jūdza kumeliņu,
Lai celiņa neredzēju,
Lai nebēgu atpakaļ.
216 [Ventspilī].

18260.

Ūjā ūjā,
Pelēki vilki!
Paņēma mūs' mātes
Balto aitiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Sui sui, deviņi
Pelēki vanagi!
Aiznese māmiņai
Balto vistiņu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

18261.

Urrā urrā!
Pelēki vilki
Atskrēja, aiznesa
Mūs' māsiņ'!
Pieši vien noskanēja,
Bāliņiem pakaļā.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18262.

Vakar mani māte kūla
Ar uguņ' pagelit';
Šodien mani tautas veda
Ar bungām, stabulēm.
217 [Ārlavā (Ārlavas pag. Tl)].

18263.

Vakar mani māte kūla,
Pa nātrēm vazādama;
Šodien mani tautas veda
Dzīparotu, madarotu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18264.

Veda mani pieci, seši,
Nepaliku to vedumu;
Vedīs viens tautu dēls,
Tad palikšu to vedumu.
388 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18265.

Veda mani, vīla mani
Tautu dēla māmuliņa;
Neaizvestu, neaizviltu,
Kad es pate negribētu.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

18266.

Veda tautas, veda tautas,
Veda tautas, neatstāja.
Ir es lūgtu tā Dieviņa,
Kad ir mani neatstātu!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

18267.

Veda, veda, neizveda
Cīravnieku dzeltainītes.
Dižas veda vedamāja,
Maģas auga augamā.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18268.

Vedat mani ap siliņu,
Pa siliņu nevedat:
Silā bija lāči, vilki,
Vai jūs viņus barosat?
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18269.

Vediet mani, kur vezdami,
Par ezeru nevediet:
Tā sajuks mans mūžiņš
Kā dūņains ezeriņš.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

- 45 -

1. Vediet mani, kur vezdami,
Par ezeru nevediet:
Man prātiņu tā sajauca
Kā dūņotu ezeriņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18270.

Vediet mani, kur vezdami,
Par silienu nevedat!
Silienami zili ziedi,
Man sarkani dzīpariņi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

18271.

Vediet mani, kur vezdami,
Par siliņu nevediet:
Apbirs manas villainītes
Ar tiem sila ziediņiem.
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Vediet, tautas, kur vezdamas,
Caur eglāju nevediet:
Piebirs manas villainītes
Sīkajāmi skujiņām.
283 [Kroņa Vircavā (Vircavas pag. Jg)].

18272.

Vediet mani, kur vezdami,
Caur [Par] siliņu nevediet:
Smiltis manas kājas grauza,
Skujas bira vaiņagā.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)], 120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 424 [Barkavas pag. Rz].

1. Vedat mani, kur vezdami,
Caur siliņu nevedat:
Virši manas kājas bada,
Priežu zari vaiņadziņu.
1311 [Apē (Vlk)].

18273.

Vediet mani, kur vezdami,
Caur siliņu nevediet:
Caur siliņu upe tek,
Sila ziedus braucīdama.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

18274.

Vediet, tautas, kur vezdami,
Caur eglāju nivediet:
Caur eglāju izvedot,
Skujas bira vaiņagā,
Skujas bira vaiņagā -
Grūts mūžiņš dzīvojot,
Grūts mūžiņš dzīvojot
Iekš bēdām, asarām.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

18275.

Viena pati man māsiņa
Kā zīlīte ozolā,
To ielaida tautiņās
Kā oliņu ūdenī.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

18276.

Viena pati mūs' māsiņa,
To aizveda sveši ļaudis;
Melli zirgi, melli rati,
Melli paši vedējiņi.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

18277.

Visas ciemu vērpelītes
Aiziet tāļu tautiņās;
Es bij' tāda daiļa meita,
Es palieku liekamo.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

18278.

Visi trauki nomazgāti,
Kausiņš vien nemazgāts;
Visas meitas izveduši,
Tik es viena palikusi.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

18279.

Cekulaina balta vista,
Ielokaina brāļu māsa;
Cekulainu vanags ķēra,
Ielokainu tautas ņēma.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18280.

Citas meitas ruden gāja,
Es aizgāju pavasar,
Es aizgāju pavasar
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā ieviņa ziedēdama,
Kā saulīte mirdzēdama.
141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

18281.

Citas meitas ruden gāja,
Vazā baltas vilnānītes;
Es izgāju pavasar
Pašā ziedu laiciņā.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 46 -

8) Vedēju dziesmas aizbraucot

18282.

Alo, mans kumeliņ,
Mun puķīte kamanās,
Mun puķīte kamanās,
Pupu ziedi pūriņā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18283.

Bij man zelta atslēdziņa
Iemauktiņa galiņā,
Es izslēdzu māmiņai
Diženo malējiņu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

18284.

Dancāj' manis kumeliņis
Uz visām kājiņām;
Tautu meita mugurāi,
Kā brūklīte nosarkusi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Apaļš tautu kumeliņš
Kā tas vaska ritulīts;
Es sēdēju mugurā,
Kā brūklīte nosarkuse.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

18285.

Div' sarkanas rozes zied
Tai Jaunzemju dārziņāi;
Vienu rāvu, otr' atstāju
Vējiņam purināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18286.

Dziedi, raudi, tautu meita,
Še jau tevis neatstāšu,
Kam manam bāliņam
Dzērumā roku devi!
1311 [Apē (Vlk)].

18287.

Dzeltāns mans kumeliņš
Kā dzeltāna cielaviņa;
Tautas meita mugurā
Kā sarkana magonīte.
216 [Ventspilī].

1. Dzeltens manis kumeliņis
Kā dzeltena mieža vārpa;
Tautu meita mugurāje,
Kā brūklene nosarkuse.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

18288.

Es aizvedu raženo
Sīku rakstu rakstītāju;
Te palika snauduliņa,
Vecu biksu lāpītāja,
Vecu biksu lāpītāja,
Aizkrāsnē gulētāja.
291 [Garozā (Mežotnes pag. B)].

18289.

Es atstāju meitu māti
Kā pīrāgu čūlājot;
Es ar meitu par kalniņu
Kā ar putu gabaliņu.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)], 126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

18290.

Es izvilku vaŗa stīgu
Caur ūdeni, caur akmeni;
Es izvīlu daiļu meitu
Iz deviņi bāleniņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18291.

Es izsūcu miežam taukus,
Apīnīšam rūgtumiņu;
Es izvīlu māmiņai
Diženo, raženo.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

18292.

Es lielā brāļu māsa,
Es lielā vedējīša,
Ik rudens meitu mātes
Kā vāceles raudināju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18293.

Es nocirtu priedei galu
Pašā noras viducī;
Es noņēmu mātei meitu
Pašā darba laiciņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

18294.

Es papriekšu dziedātājis,
Nopakaļu važotājis;
Netīk manim priekšā braukt,
Sviedrot savu kumeliņu.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18295.

Es pa priekšu, es pa priekšu
Ar balganu kumeliņu,
Tautas meita pakaļāi
Ar vizuļu vaiņadziņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

- 47 -

18296.

Es par pūru nebēdāju,
Kad man mārša kamanās;
Ja brāļiem māsas žēl,
Lai ved pūru pakaļā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

18297.

Gaisma! teica, gaisma! teica,
Es par gaismu nebēdāju:
Sirmi zirgi, kalti rati,
Drīz mēs jūdzes mērosim.
190 [Kuldīā].

18298.

Griež māt's kaktē,
Ved meit's projām,
To dara tas puis's,
Kam sievas vajag.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

18299.

Kad es gribu, es izgriežu
Visas skaras kumeļam;
Kad es gribu, es izvedu
Visas meitas māmiņai.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

182991.

Kankaraiņu kazu vedu
Sprogaiņam buciņam;
Diži lopi, mazi lopi,
Visi jāja panākstos.
193 [Lutriņos (Lutriņu pag. Kld)].

18300.

Kleperis, delveris
Mans kumeliņis,
Izspēra meitu mātei
Klētiņas duris,
Izņēma māmiņai
Mīļākaju meitu,
Mīļākaju meitiņu,
Rakstītu pūru.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

18301.

Ko tie joda suņi rēja
Pie bajāra nama duru?
Tie gaidīja izvedamu
Bajāriņa slinku meitu.
158 (Rāvā).

18302.

Kraukļi, vārņi satupuši
Gar bajāra sētmalīti,
Gaida maitu izvedam
Ar barotu kumeliņu.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

18303.

Kryukļu c'ērtu, jīva l'eika,
Acaspīd'a lazd'eņā;
Muosu v'ežu, muot'a raud,
Bruoļi lūka kum'el'eņu.
4270 [Viļēnu pag. Rz].

18304.

Krustu cirtu, roku sniedzu,
Ņēmu savu vedamo.
Saulīt, manim priekšā riti,
Laimiņ, nāci pakaļā!
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

18305.

Kūļu riju, neizkūļu,
Vēl palika padibene;
Vežu meitas, neizvežu,
Vēl palika mazākās.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18306.

Kumeliņš raudājās.
Meitu nesa mugurā:
Labāk nesis kaŗavīru
Ar visāmi bruņiņām.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18307.

Lustējiet, mana draudze,
Zviedziet, mani kumeliņi:
Nu manā rociņā
Lielu radu līgaviņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18308.

Lustējiet, mana pulka,
Zviedziet, mani kumeliņi:
Nu rokā tautu meita
Ar visām telītēm.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18309.

Lustējat, mana pulka!
Visi vīri līdzi gāja:
Līdzi sāļa pūtējiņi,
Līdz vēdera laitītāji.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

18310.

Maksā mans kumeliņš
Simtu mārku piecdesmit;
Maksā pate jājējiņa
Piecus zelta gabaliņus.
216 [Ventspilī].

- 48 -

18311.

Man iemeta kumeliņš
Sniega pīti kamanās;
Tā nebija sniega pīte,
Tā bāliņa līgaviņa.
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

18312.

Man rakstītas kamaniņas,
Nosukāti kumeliņi;
Tautu meita iekšā sēd
Kā pinkaina vāverīte.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

18313.

Mūsu kunga bisenieki
Dzīvas caunes nedabūja;
Es dabūju dzīvu caunu,
Novedīšu bāliņam.
133 [Palsmanē (Palsmaņa pag. Vlk)].

18314.

Jaudzumos (=māju v.) div' telītes,
Viena lauce, otra dole.
Mēs to lauci aizvedām,
Paliek dole baurojot.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Divi meitas māmiņai,
Viena tole, otra lauce.
Mēs to toli aizvedām,
Attek lauce maurodama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18315.

NN-iem trīs meitiņas,
Divi raģes, viena tola.
Mēs to tolu aizvedām,
Lai tās raģes badījās.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18316.

Nu es iešu sētiņā,
Nu man sava līgaviņa.
Nu mēs abi gulēsim,
Rokas, kājas salikuši.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

18317.

Nu tek mans kumeliņš,
Kā lācītis šņaukādams;
Sēž kumeļa mugurē
Tautu meita, ne māsiņa.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

18318.

Nu tek mans kumeliņš,
Ceļa malas rakstīdams;
Kā netek rakstīdams,
Rakstītāja mugurē.
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

18319.

Palīdz, Dievs, man jaunam
Jaunās māršas vizināt:
Augsti kalni, dziļas upes,
Strauji mani kumeliņi.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Nāc, Dieviņ, palīgā,
Nu es iešu vedējos:
Augsti kalni, gaŗi meži,
Strauji mani kumeliņi.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18320.

Palīdziet man jaunam
Jaunu meitu vizināt:
Jauns es pats, jauns kumeļš,
Jauna meita kamanās.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18321.

Prātāi vien i iekrita
Tautu meita dzeltainīte,
No prātiņa neizkrita,
Kamēr kļuva rociņā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

18322.

Prātiņ, tavu domājumu,
Aiz ūdeņa līgaviņu!
Pirku zirgu, daru laivu,
Tiekāms kļuva rociņā.
94 [Odzienā, Ļaudonas (Mētrienas pag. Md)].

18323.

Pret kalniņu zirņus sēju,
Lai nerit lejiņāi;
Ar vērsīti māršu vedu,
Lai zemīte nerībēja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Ei vecais tēvainīti,
Tavu gudru padomiņu!
Ar vēršiemi māršas ved,
Lai zemīte nerībēja.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

18324.

Puķe puķe, roze roze,
Sen tu mani kaitināji,
Sen tu mani kaitināji,
Nu manā rociņā!
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)], 174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā], 224 [Kabilē (Kld)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

- 49 -

18325.

Puksti, puksti, vaidi, vaidi,
Man vedoti tautiņās;
Kā nepuksti, kā nevaidi,
Div' dvēseles mugurā.
226 [Kandavā (Tl)].

18326.

Raud māmiņa no pakaļas,
Man meitiņa vezumā,
Man meitiņa vezumā,
Raibi cimdi rociņā.
216 [Ventspilī].

18327.

Reiz' uz reizes klanījos,
Meitu mātes lūgdamies;
Kad meitiņa rociņā,
Knip' uz knipas parādīju.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

18328.

Rieba, rieba tautu meita,
Uz robeža ganīdama;
Es atriebu atpakaļ,
Atsavežu bāliņam.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

18329.

Šito reizi, šito reizi
Man jau labi laimējās:
Cimdi, josta padusē,
Tautu meita kamanās.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

18330.

Šķelmīts mans kumeliņš
Ietek meitu ciemiņā;
Iztek, galvu grozīdams,
Ar dižanu malējiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Kumeliņis, delverītis,
Ietek tautu sētiņā;
Uz vakaru iztecēja
Ar raženu vezumiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

2. Kumeliņš lielnaudīts
Ietek meitu ciemiņā;
Dancodams iztecēja
Ar diženu malējiņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

3. Ražens bēris ietecēja
Meitu mātes sētiņā;
No rītiņa iztecēja
Zeltenīti mugurā.
206 [Kuldīgas apriņķī].

4. Šķelmīts manis kumeliņš
Ietek meitu pulciņā;
Iztek galvu grozīdams,
Lāga meitas neredzējs.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

18331.

Sen slavēja tautiņās
Niknus suņus, bargus ļaud's;
Es izraku ābeltiņu
Pašā dārza vidiņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Es nocirtu kuplu liepu
Pašā dārza maliņā,
Nedzirdēja ciema suņi,
Ne tās ciema zeltenītes.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Sen slavēja tai ciemā
Gudrus vīrus, jautrus suņus;
Mēs liepiņu nocirtām
Pašā dārza vidiņā.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

18332.

Sen slavēja Albratos (=māju v.)
Niknus suņus, bargus ļaudis;
Es nozagu kazas ādu
No Albratu rijas jumta.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

18333.

Simtiņš manu bāleliņu
Ar dižim, ar mazim;
Simtu vedu dzeltainīšu,
No tautām lasīdama.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Divi simti man bāliņu,
Simts ir lielu, simts ir mazu;
Divi simti māršu vedu,
Pa vienai lasīdama.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Simtiņš manu bāleliņu,
Simtiņš lielu, simtiņš mazu;
Divi simti māršu vedu,
Pa malām lasīdama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

183331.

Skaistu cirtu bērzu birzi,
Vēl skaistāku audzināju;
Skaistu ņēmu brāļam sievu,
Vēl skaistāku sev atstāju.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

- 50 -

18334.

Sudrabiņa zīle dzied
Vārtu staba galiņā;
Es izvedu caur vārtiem
Apzeltītu līgaviņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

18335.

Tievgali aizvedu,
Rezgalis palika.
Neraudi, rezgali,
Gan tevi vedīs!
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

18336.

Tievgali aizvedu,
Rezgalis palika,
Rezgalis palika
Pagales bikstot.
226 [Kandavā (Tl)].

18337.

Tēvs ar māti gauži raud,
Ceplī galvas sabāzuši.
Ja jums meitas gauži žēl,
Lieniet cepļa dibinā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Māte kliedza, māte brēca,
Krāsnī galvu iebāzuse.
Ja, māmiņ, meitas žēl,
Lien pašā dibinā!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

18338.

Tēvs ar māti gauži raud,
Ceplie galvas sabāzuši;
Meitiņ' prieka nevarēja,
Jauna vīra dabūjuse.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

183381.

Brāļi raud, māsas raud,
Kaktā galvas sabāzuši;
Mās' aiz prieka neraudāja,
Jaunu vīru dabūjuse.
20 [Krapē (Krapas pag. Rg)].

18339.

Tēvs raud namē,
Māte istabiņē.
Grūž' māti kaktē,
Ved' meitu projam.
220 [Dursupē (Zentenes pag. Tl)].

18340.

To māsiņu vedīsam
Kā rakstiņu paraugam;
Ja būs laba tā māsiņa,
Pēcāk citas vedīsam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Vienu vedu rakstaraudzi
Bīriniešu dzeltainīti;
Ja tā viena laba būs,
Vedīš' citas pakaļā.
4 [Aijažos].

18341.

Trīs priedītes siliņā,
Visas vienu gaŗumiņu.
Vienu cirtu, otra lūza,
Trešā līdzi locījās.
Trīs meitiņas māmiņai,
Visas vienu daiļumiņu.
Vienu ņēmu, otra nāca,
Trešā līdzi taisījās.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)].

1. Trīs liepiņas kalniņāi
Kur es cirtu vezumiņu;
Vienu cirtu, otra lūza,
Trežā līdzi locījās.
Trīs meitiņas māmiņai,
Kur es ņēmu līgaviņu;
Vienu ņēmu, otra nāca,
Trešā līdzi taisījās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Trīs priedītes silāi auga,
Vis' trīs vienu gaŗumiņu.
Vienu ciertu, otra lūza,
Trešā līdzi līgojās.
Tā, kas līdzi līgojās,
Tā palika siliņāi,
Tā palika siliņāi
Vējiņam vēcināt.
Trīs meitiņas māmiņai,
Vis' trīs vienu dailumiņu.
Vienu jēmu, otra nāca,
Trešā līdzi taisījās.
Tā, kas lidzi taisījās,
Tā palika brālīšos,
Tā palika brālīšos
Tautiņām niecināt.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18342.

Vedat, mani vedējiņi,
Bet jūs labi pārvedat,
Ceļā ragus zāgājat,
Lai nebada māmulīti!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 51 -

18343.

Vienu vedu tautu meitu,
Citas nāca nevedamas.
Vai Dieviņ, kur nu likšu,
Neņems citi bāleliņi!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

18344.

Vienu vedu tautu meitu,
Divi pakaļ attecēj'.
Neņem, mans bāleliņš,
Neba lieta pakaļ tek!
319 [Neretā (Neretas pag. Jk)].

18345.

Vienu vedu tautu meitu,
Piecas nāca nevedamas.
Kur ellē jūs liksim,
Nav vairāk bāleliņu!
284 [Bārbelē (Bārbeles pag. B)].

18346.

Vienu vedu tautu meitu,
Trīs tecēja pakaļā.
Kur ellē es jūs likšu,
Mazi mani bāleliņi!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

18347.

Cel, bērīti, augsti kājas,
Pret kalniņu tecēdams!
Tautu meita kamanās
Sarkan' rožu vainaciņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

45014.

Atdod mani tēvs ar māti
Tālu tālu tālumā;
Atdodami piesacīja
Ciemā (vairs) nestaigāt.
584 [Daugavpils apr.].

45015.

Bite bite, meita meita,
Abas tālu ceļu tek:
Bite tālu ziedīnos,
Meita tālu tautīnās.
39 [Bārtas Lp].

45016.

Cieši jūdzu, droši braucu
Dancotāju kumeliņu;
Tālu vežu līgaviņu,
Lielas slavas gribēdams.
83 [Dignājas Jk].

45017.

As naīšu tuoļ jyudiņa,
Lobs jyudiņs i olūtā;
As naīšu tuoļ tautuos,
Lobi puiši kaimiņūs.
247 [Makašānu Rz].

45018.

Es pārsviedu zelta zierni
Pa sudraba ozolīti;
Tīši gāju gar novadu,
Pašus puišus kaitināj(u).
546 [Kuldīga Kld apr.].

45019.

Gryuši pyute syla prīde
Smolka leita pīlejuse;
Gauži raud tei muosiņe,
Tai ir tuoļi buoleliņi.
35 [Baltinavas Abr].

45020.

Ieblakāmi bēri tek,
Dusmām jāja bāleliņ(i);
Dusmām jāja bāleliņ(i),
Ka māsiņa tāļu gāj(a).
183 [Kazdnagas Azp].

45021.

Kam, māmiņa, manu rotu
Šitik skaistu darināji?
Kam dod manu augumiņu
Cit' āriņu maliņā?
241 [Lubānas Md].

45022.

Lobuok tuoļi, nakai tyvu
Nu eistūs i bruoliliņu.
Lobuok reizi godskuortī,
Nakai reizi nedeļā.
326 [Preiļu D].

45023.

Māsiņ, manu vienaudzīt(i),
Kur man bija tevi dot?
Žēl man tevi tālu dot,
Nava tuvu labu ļaužu.
48 [Bērzaunes Md].

45024.

Nāciet, tautas, es būš' iet
Simtu jūdžu tālumā,
Lai guļ mani bāleniņi
Piecas naktis celiņā.
373 [Sarkaņu Md].

- 52 -

45025.

Neraud, mana māmuliņa,
Tālu manis nevedīs;
Par deviņi novadiņi,
Par deviņas kungu valstis.
99 [Dzelzavas Md].

45026.

Natuoļi līpa nu ūzula,
Eža vīn videņā;
Natuoļ tautys nu buoleņa,
Kai kūceņi sajukuši.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

45027.

Natuoli mani nūvedja
Nu eistim bruoleņim:
Par pūrim dīgu vylku,
Par uoreņis dzeipureņu.
143 [Jāsmuižas D].

45028.

Sīka sīka, maza maza,
Tāli tāli nolīgoj(a);
To darīja darba rota,
Iznesīga valodiņ(a).
322 [Praulienas Md].

45029.

Tālu tālu noskanēja,
Sausu egli dzenājot;
Tālu tālu noslavēja
Bagāto brāļu māsu.
3 [Adulienas Md].

45030.

Tuoļi tuoļi par upīti,
Por tū pošu dziļumeņ(u);
Puori puori par tautom,
Par pošomi borgojom.
143 [Jāsmuižas D].

45031.

Tuoļi tuoļi tuolumā,
Nasalaidu tivumā;
Jo tuoļok, jo lobuok,
Jo leluoki teirumiņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

45032.

Tīšum diža es neaugu,
Gŗūt' nedaru kumeļam;
Tāļu auga tautu dēls,
Tāļu mani vizināja.
94 [Dunikas Lp].

45033.

Tikušam dēlīnam
Ciemā auga līgavīn(a);
Kaut kādam netiklim
Pa novadu vizinām(a).
Tāda vesta pa ciemīnu,
Tāda pašu audzināta.
355 [Rucavas Lp].

45034.

Tuvi mani māte deva,
Palīdziņa gribēdama;
Dod, mammiņ, vēl tuvāku,
Maz es tev palīdzēšu.
358 [Rugāju Abr].

45035.

Vaiņag, manu vaiņadziņu,
Kas tu tālu nolīgoji!
Treju kungu zemei pāri,
Ceturtā ielīgoji.
46 [Beļavas Md].

Table of Contents |View Entire Work