HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

a) Ģērbj un pušķo līgavaini, līgavu

16001.

Appuškoju bāleniņu
Kā Vāczemes ozoliņu.
Nu man vaļas noraudzīt,
Kā puškos tautu meita;
Vaj puškos, nepuškos,
Dzīvos manu puškojumu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 252 -

1. Appuškoju sav' dēlīnu
Kā pelēku vanadzīnu.
Nu redzēšu dzīvodama,
Kā puškosa tautu meita.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

16002.

Es bāliņu balsināju
Kā balto linu sauju;
Gan redzēšu, tautu meita,
Vaj tik baltu balsināsi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Es iedevu tautu meiti
Appuškotu bāleliņu;
Es redzēšu, šķavas mice,
Kā tu viņu appuškosi!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Es redzēšu, tautu meita,
Vai tu baltu balināsi.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

16003.

Es bālīti balsināju
Kā gulbīti ezerā;
Nu apģērba tautu meita
Kā zilo kovārniņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Nu atveda tautu meitu,
Zilu kreklu velētāju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Kad paņēma tautu meita,
Kā vārniņa nozilēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

16004.

Es to savu bāleliņu
Baltu vien balināju;
Ja nu grib tautu meita,
Lai bāž ogļu maisiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es to savu bāleliņu
Kā puķīti darināju;
Ne viņš melna krekla vilka,
Ne dubļainu kāju āva.
Ja grib laiska tautu meita,
Lai tin ogļu maisiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

16005.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Kad tik daiļi apģērbies?
- Nu es iešu uz baznīcu
Snaudaļai roku dot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

16006.

Met zemē, bālelīn,
Mātes dotas apavīnas,
Apaunies tautu meitas, -
Aun visā mūžīnā!
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16007.

Met zemē, bāleliņ,
Mātes dotu lina kreklu,
Apvelcies tautu meitas,
Vai bij lina, vai pakula!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

16008.

Ņem, māmiņa, raudādama
Veco rotu dēliņam!
Dēliņam jauna rota,
Jauna rotas devējiņa.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

16009.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nedevi māsiņām
Rožu sēt dārziņā!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ej, bāliņi, tu kaŗāi
Nepuškotu cepurīti,
Kam cirīša man nedevi
Rozēm līsti lidumiņa!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Puškojiesi, bāleliņi,
Ar ozola lapiņām,
Kam cirīša man nedevi
Rozēm līsti līdumiņu!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

16010.

Puškojies, brāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nepirki, jauns būdams,
Māsiņai dzīpuriņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 253 -

1. Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nedevi māsiņai
Sīkstu linu tecināt!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

16011.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam paņēmi līgaviņu,
Māsiņām nezinot!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

16012.

Puškojies, bāleliņi,
Ar ozola lapiņām:
Tie ziediņi nobiruši,
Ko māmiņa nopuškoja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

16013.

Seglo, tēvs, man zirdziņu,
Puško, māte, cepurīti,
Lai es jāju kā kundziņis
Līgavai rokas dotu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16014.

Velc, bāliņ, baltu kreklu,
Met melno aizkrāsnē,
Lai meklē tautu meita
Ar uguni raudādama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

16015.

Celies agri, meitu māte,
Tev liepiņa jāpuško;
Es ozolu appuškoju,
Gaismiņā cēlusēs.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Celies agri, meitu māte,
Tev liepiņas puškojamas;
Kas kait dēlu māmiņai,
Drīz ozolus appuškoja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16016.

Ai pīlīte platkājīte,
Kam sajauci ezeriņu!
Man jāiet laulāties,
Kur mutīti nomazgāšu?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

16017.

Kur tu iesi, man' māsiņa,
Tik diženi ģērbdamies?
Es gan zinu, kur tu iesi:
Neveikļam rokas dot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16018.

Puškojies nu, māsiņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam baries ganīdama
Ar kaimiņa meitiņām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

16019.

Puškojies nu, māsiņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam mīļi nelūdzi
Kaimiņu meitu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

Table of Contents |View Entire Work