HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

3. Kāzu svētrīts un pirmā kāzu diena pirms un pēc laulāšanas

a) Ģērbj un pušķo līgavaini, līgavu

16001.

Appuškoju bāleniņu
Kā Vāczemes ozoliņu.
Nu man vaļas noraudzīt,
Kā puškos tautu meita;
Vaj puškos, nepuškos,
Dzīvos manu puškojumu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

- 252 -

1. Appuškoju sav' dēlīnu
Kā pelēku vanadzīnu.
Nu redzēšu dzīvodama,
Kā puškosa tautu meita.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

16002.

Es bāliņu balsināju
Kā balto linu sauju;
Gan redzēšu, tautu meita,
Vaj tik baltu balsināsi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Es iedevu tautu meiti
Appuškotu bāleliņu;
Es redzēšu, šķavas mice,
Kā tu viņu appuškosi!
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

2. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Es redzēšu, tautu meita,
Vai tu baltu balināsi.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)].

16003.

Es bālīti balsināju
Kā gulbīti ezerā;
Nu apģērba tautu meita
Kā zilo kovārniņu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Nu atveda tautu meitu,
Zilu kreklu velētāju.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

2. Es to savu bāleliņu
Kā gulbīti balināju;
Kad paņēma tautu meita,
Kā vārniņa nozilēja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

16004.

Es to savu bāleliņu
Baltu vien balināju;
Ja nu grib tautu meita,
Lai bāž ogļu maisiņā.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es to savu bāleliņu
Kā puķīti darināju;
Ne viņš melna krekla vilka,
Ne dubļainu kāju āva.
Ja grib laiska tautu meita,
Lai tin ogļu maisiņā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

16005.

Kur tu iesi, bāleliņ,
Kad tik daiļi apģērbies?
- Nu es iešu uz baznīcu
Snaudaļai roku dot.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

16006.

Met zemē, bālelīn,
Mātes dotas apavīnas,
Apaunies tautu meitas, -
Aun visā mūžīnā!
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16007.

Met zemē, bāleliņ,
Mātes dotu lina kreklu,
Apvelcies tautu meitas,
Vai bij lina, vai pakula!
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

16008.

Ņem, māmiņa, raudādama
Veco rotu dēliņam!
Dēliņam jauna rota,
Jauna rotas devējiņa.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

16009.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nedevi māsiņām
Rožu sēt dārziņā!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

1. Ej, bāliņi, tu kaŗāi
Nepuškotu cepurīti,
Kam cirīša man nedevi
Rozēm līsti lidumiņa!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

2. Puškojiesi, bāleliņi,
Ar ozola lapiņām,
Kam cirīša man nedevi
Rozēm līsti līdumiņu!
23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)].

16010.

Puškojies, brāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nepirki, jauns būdams,
Māsiņai dzīpuriņu!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 253 -

1. Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Ka nedevi māsiņai
Sīkstu linu tecināt!
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

16011.

Puškojies, bāleliņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam paņēmi līgaviņu,
Māsiņām nezinot!
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

16012.

Puškojies, bāleliņi,
Ar ozola lapiņām:
Tie ziediņi nobiruši,
Ko māmiņa nopuškoja.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

16013.

Seglo, tēvs, man zirdziņu,
Puško, māte, cepurīti,
Lai es jāju kā kundziņis
Līgavai rokas dotu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16014.

Velc, bāliņ, baltu kreklu,
Met melno aizkrāsnē,
Lai meklē tautu meita
Ar uguni raudādama.
119 [Ērģemē (Ērģemes pag. Vlk)].

16015.

Celies agri, meitu māte,
Tev liepiņa jāpuško;
Es ozolu appuškoju,
Gaismiņā cēlusēs.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

1. Celies agri, meitu māte,
Tev liepiņas puškojamas;
Kas kait dēlu māmiņai,
Drīz ozolus appuškoja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16016.

Ai pīlīte platkājīte,
Kam sajauci ezeriņu!
Man jāiet laulāties,
Kur mutīti nomazgāšu?
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

16017.

Kur tu iesi, man' māsiņa,
Tik diženi ģērbdamies?
Es gan zinu, kur tu iesi:
Neveikļam rokas dot.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16018.

Puškojies nu, māsiņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam baries ganīdama
Ar kaimiņa meitiņām!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

16019.

Puškojies nu, māsiņ,
Ar ozola lapiņām,
Kam mīļi nelūdzi
Kaimiņu meitu!
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

b) Kāzu rītā mājās un pēc laulāšanas pie baznīcas līgavainis un līgava turas rokās kopā

16020.

Tautu dēls, mūs' māsiņa
Rociņās vadājās.
Vai tie bija tuvu rada,
Vai ar tādi vēlējās?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

c) Līgava pabaro savu vedamo brāļa zirgu

16021.

Brāleliņa kumeliņu
Priekšautā ēdināju;
Tautu dēla kumeļam
I zemē nenobēru.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

16022.

Es brālīša kumeliņu
Raibītē ēdināju;
Par raibīti nebēdāju,
Ražens brāļa kumeliņš.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

16023.

Es brālīša kumeliņu
Cimdiņā ēdināju;
Mans brālītis daili jāja
Par visām tautiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

- 254 -

d) Baznīcēni pošas, jūdz zirgus un izbrauc; ceļā uz baznīcu

16024.

Ai Dievī, ai Dievī,
Man trīs daiļi bāleliņi.
Tie negāja svētu rītu
Bez tērauda zobentiņa.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

16025.

Aizjeudz' man, bruol'el'eņ,
Ostoņdan'ci kum'el'eņu!
Es' aps'egšu kaman'eņis
Ostoņneišu paladz'eņu.
422 [Līvānu pag. D].

16026.

Dieva dēļ tev, māsiņ,
Es aizjūdzu kumeliņu,
Ka tu mani maz' atstāji,
Jauna gāji tautiņās.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

16027.

Ekur koši piederēja,
Brālīts māsu vizināja;
Brālim zīle uz kumeļa,
Māsai roze rociņā.
197 [Sātiņos (Sātiņu pag. Kld)].

1. Brālīts brauca ar māsiņu,
Kā tas jauki piederēja!
Zīlīt' dzied kamanās,
Dzenīts važa pakaļā.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

16028.

Es aizjūdzu māsiņai
Itin dailu kumeliņu
Siksniņām, sprādzītēm,
Smalkajām(i) ķēdītēm.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16029.

Kājām gāju baznīcāi,
Brāļi liedza kumeliņu. -
Raudādama es uzsēdu
Tautu dēla kumeļā.
Brālīts māsu lūgšus lūdza:
- Nāč' māsiņa, atpakaļ,
Nāc, māsiņa, atpakaļ,
Vairs neliegšu kumeliņu.
- Vai brālīti, es nevaru,
Nelaiž mani tautu dēls;
Sedza mani ar svārkiem,
Satin kājas kažokā.
162 [Dēselē (Nīkrāces pag. Azp)].

16030.

Maza biju, bet acīga,
Pate jūdzu kumeliņu,
Negaid' brāļa aizjūdzam,
Ne dieveŗa nojūdzam.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

16031.

Neviens daiļi tā nebrauca,
Kā brauc brālis ar māsiņu:
Seši sirmi vērzeļoti,
Trīs kamanu turētāji.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

16032.

Šī dieniņa, rītdieniņa
Līdz manami mūžiņam;
Šī dieniņa jājamā,
Rītdieniņa vedamā.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

16033.

Stāvu stāvu pastāvēju
Kā niedrīte ezarā,
Līdz brālītis apsegloja
Man jājamu kumeliņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

16034.

Tev, ozoli, biezas lapas,
Apsedz mani migliņā;
Tev, brāliņ, labs zirdziņš,
Ņem māsiņu kamanās!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

e) Kāzu ļaudis baznīcā

16035.

Kam tā muiža kalniņā,
Saule vārtus virināja?
Kam tie ļaudis baznīcā,
Zīžu drēbes mugurā?
1331 [Sikšņu pagastā (Gaujienas pag. Vlk)].

f) Laulāšana

16036.

Ai lūdzams baznīckungs,
Laulā mani jo cietāk!
Vecā māsa maz laulāta,
Tā dzen vīru eglienā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 255 -

1. Lūgšus lūdzu, baznīckungs,
Laulā cieti jauno māsu!
Vecā māsa maz laulāta,
Pamet vīru eglienāi.
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

16037.

Es jums lūdzu, mācītājs,
Laulājiet mūs patiesi!
Pērn bij manam tēvam kāzas,
Šogad māte atšķīrās.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

16038.

Es tev lyudzu, bazneickungs,
Lauloj mani stipri, cīši!
Kai tu munu vacū bruoli
Slubiniski salauluoji!
435 [Latgalē].

16039.

Es tev lūdzu, mācītājs,
Laulā mani īsten stipri!
Man aizbēga brāļam sieva
Aiz necietas laulāšanas.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Laulā mani, mācītājs,
Jele daudz maz ciešāk:
Man aizbēga pirmais vīrs,
Pasvabaži salaulāts.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

16040.

Es tev lūdzu, mācītājs,
Laulā mani labi stipri:
Man nomira pirmā sieva,
Nebij stipri pielaulāta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16041.

Gauži mana Laime raud,
Zem altāŗa stāvēdama,
Redzēj' manu augumiņu
Ar nelieti laulājot.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ko, Laimiņa, tu raudāji,
Baznīcā stāvēdama?
- Redzu tevi, bārenīti,
Ar nelieti laulājot.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

16042.

Gauži raud Laime mana,
Pie baznīcas stāvēdama:
Redzēj' mani, jaunu meitu,
Ar atraitni laulājot.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

1. Jauni puiši gauži raud,
Pie baznīcas stāvēdami:
Redzēj' vienu jaunu meitu
Ar atraiti laulājam.
232 [Talsos (Tl)].

16043.

Rītā braukšu, rītā braukšu
Iz Subatu laulāties:
Subatā lēti kungi,
Tur par mārku salaulāja.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

16044.

Šī dieniņa jo dārgāka
Aiz visām dieniņām:
Šodien manu augumiņu
Ar tautieti līdzināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Lai pieminu, ko pieminu,
Šo dieniņu pieminēšu:
Šodien manu augumiņu
Ar tautieti līdzināja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

16045.

Šodien diena apduguse,
Šodien saules neredzēja;
Šodien manu augumiņu
Ar nelieti līdzināja.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16046.

Šodien ziedi āra liepa,
Šodien āra ozolīc;
Šodien manu augumiņu
Ar tautieti līdzinās.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16047.

Šodien Dievis baznīcā
Ar visām jumpravām;
Šodien mans brāleliņš
Tautas meitu sveicināja.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

16048.

Sen dzirdēju, nu redzēju,
Kā māsiņu salaulāja:
Ar māliem samālēja,
Ar saitēm sasaistīja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

- 256 -

16049.

Spīd', saulīte, šodien silti,
Šodien tevis vajadzēja:
Šodien manu augumiņu
Ar tautām līdzinās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

16050.

Vakar Dievis baznīcā,
Šodien mani brāleliņi;
Vakar mija zelta krustus,
Šodien zelta gredzeniņus.
394 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

g) Sagaida baznīcēnus pārbraucam līgavas un līgavaiņa galā

16051.

Gaidīt mums to brālīti,
Ko šorīt vadījām
Ar bēriem kumeļiem,
Ar baltiem pirkstainiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16052.

Ko, bāliņi, tu darīji
Visu dienu baznīcā?
- Grēcenīca tautu meita
Nevarēja saderēt.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

16053.

Ko tu gaidi, māmuliņa,
Pie vārtiem stāvēdama?
- Gaidu savu lolojumu
No baznīcas pārbraucot.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

16054.

Kur, bāliņi, šodien biji,
Ko šo dienu dabūjies?
Ko šo dienu dabūjies,
Tas visam mūžiņam,
Vai dabūji līgaviņu,
Vai sev matu plūcējiņu.
304 [Vecmuižā (Vecmuižas pag. B)].

16055.

Kur, bāliņi, šodien biji,
Kur šodien lenderēji?
Māsas(?) cimdi rociņā,
Māsas(?) griezti gredzeniņi.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

16056.

Kur, bāliņi, šodien biji,
Kur šodien vanderēji?
Vai tai tautu nelietei
Pie baznīcas roku devi?
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

16057.

Kur, bāliņi, šodien biji,
Raibi cimdi rociņā?
Šodien tavu augumiņu
Ar snauduli līdzināja.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

16058.

Kur tautas dabūja
Mūs' māsīnu?
Gan aba slēpām,
Gan glabājām,
Tik vien laidām
Kā baznīcāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

16059.

Mēs savu brālīti
Sagaidījām;
Dievs zin, tautmeita,
Kas tevi gaidīs.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16060.

Neies vairs mūs' māsiņa
Ar vaiņagu baznīcā
Ar šās dienas bijumiņu,
Ar gredzena mijumiņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16061.

Nu es braucis, vairs nebraukšu
Ar brālīti baznīcāi;
Nu pašai arājiņis,
Baznīcāje vedējiņis.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

1. Nu es braucis, vairs nebraukšu
Ar brālīti baznīcā:
Dievs man deva, mīļa Māŗa
Pašai jaunu braucējiņu.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

16062.

Nu pārjāja mūs' bāliņis,
Saderējis tautu meitu,
Saderējis tautu meitu,
Samainījis gredzeniņus.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

16063.

Pārjāja brālītis
No Dieva nama,
Ar tautu meitiņu
Saderināts.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 257 -

1. Pārbrauca māsiņa
No Dieva nama,
Ar tautu dēliņu
Saderināta.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)], 172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

16064.

Pirmo reizi bāleliņi
Māsu veda baznīcā;
Pirmās reizes vedumiņu
Atdod tautu rociņā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

16065.

Šuvu, šuvu, veŗu, veŗu,
Teku maldu siliņā,
Steidzu krēsliņ' i rakstīt
Baltajam brāliņam.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16066.

Taisās kāzas, taisās kāzas,
Še būs kāzas šovakar:
Visa brāļa sēta viza
Spožiem vaŗa vaiņagiem.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

h) Jaunais brālis (dieveris) nosedz līgavai villaini

16067.

Kur jaunais bāleliņš?
Noņem manu villainīti.
Tam es došu cimdu pāru
Par villaines noņēmumu.
395 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

i) Ved līgavu no klēts istabā

16068.

Nāc ārēja, man' māsiņa,
Es neiešu tai klētī,
Tai klētī skuju jumtis,
Apbirst manas villainītes.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

16069.

Nāc, māsiņa, launagā,
Nesēro klētiņā!
Sveši ļaudis tev' gribēja
Klētī badu mērdināt.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

16070.

Nāc, mūsu māsiņa,
Pasmaidīdama,
Lai tava Laimiņa
Līgoti līgo.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

16071.

Neprašas, neprašas
Tie sveši ļaudis!
Kur mūsu māsiņa
Pie launadziņa?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

j) Ievedot cērt ar zobenu durvīs krustu

16072.

Boŗi boŗi [=burvji], zavatnieki
Mūs' māsiņas vedējiņi:
Durvīs krustu ieskaldīja,
Sāli meta ugunī.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Boŗi vien, zavatnieki
Tā brālīša vedībās:
Jumtu plūca ieiedami,
Sāli meta ugunēi.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

16073.

Dzelžiem vesta mūs' māsiņa
Ar tērauda zobeniņu;
Priekšā dzelži, pakaļā,
Vidū tavis augumiņis.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

16074.

Māsiņ mana mīļa balta,
Caur dzelzīm vadājama;
Jau vadāja bāliņos,
Vēl vadās tautiņās.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

16075.

Māsiņ, tavu augumiņu
Caur tēraudu vadājam:
Krustis lika zobeni [zobeniņu?],
Tur bij tevīm cauri iet.
237 [Jaunaucē (Jaunauces pag. Jg)].

k) Sēdina līgavu un līgavaini aiz galda

16076.

Es savu māsiņu
Gaidīte gaidīju,
Pret sauli pacēlu
Zīļotus krēslus.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

- 258 -

1. Pret saules pacēlu
Zīļotu krēslu,
Savu mīļu brālīti
Gaidīdama.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16077.

Līžu brāļa istabā
Līdz pašam dibinam;
Dibinā zelta krēslis,
Tur es pati apsēžos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

16078.

Sasēda liepiņa
Ar ozoliņu;
Mūžam sasēda,
Ne vienu dienu.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

16079.

Sēdies, māsiņa,
Saulītes pusē,
Apslēpj(?) tautīša
Mellos svārkus!
1881 [Ķērkliņos (Zvārdes pag. Kld)].

16080.

Sēdies, māsiņa,
Saulītes pusē;
Tas tautu nelietis
Tavā ēnā.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

16081.

Pret sauli pacēlu
Zīlīšu krēslu,
Tur savu brālīti
Apsēdināšu.
Sēdi, manu brālīti,
Saulītes pusēi,
Lai tā snauduļa
Tavāi ēnāi.
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Sēd, manu brālīti,
Saulītes pusē;
Tā tautu dūmaļa
Ēniņas pusē.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 190 [Kuldīā].

16082.

Sēdies, māsiņa,
Saulītes pusē;
Tautu dēls rudacis
Ziemeļa pusē.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16083.

Sēd', bāliņi, tu pie galda,
Tev galdiņis piederēja;
Lai kaunās tautu meita,
Kas par lauku pārtecēja.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Sēd', bāliņi, tu pie galda,
Tev galdiņis piederēja;
Tautu meita, meža lapsa,
Tā pār lauku attecēja.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

16084.

Sēdi droši, man' māsiņa,
Acis savas nenolaiž;
Lai nolaiž tautu dēls
Apakš cauņu cepurītes.
228 [Oktē (Vandzenes pag. Tl)].

1. Sēdi droši, man' bāliņ,
Savas acis nenolaiž;
Lai nolaiž tautu meita
Apakš zīļu vaiņedziņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

16085.

Sēdi droši, mans brālīti,
Nenolaidi acis savas;
Lai nolaida tautu meita,
Kas no ciema attecēja.
224 [Kabilē (Kld)].

16086.

Sēdi droši, mans brālīti,
Sava tēva istabā;
Lai kaunās tautu meita,
Kas par lauku pārtecēja.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Nāc iekšā, bāleliņ,
Tēva cirsta istabiņa;
Lai blandās tautu meita,
Pār tīrumu pārtecējse.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

16087.

Sēd' gudri, māsiņ,
Piesēd' svārkus!
Ja svārk's piesēdēs,
Tad mīļi dzīvos.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

16088.

Sēdi gudri, man' māsiņa,
Piesēd' viņa svārku stūri,
Tad tu viņu uzvaļāsi
Visu mūžu dzīvodama.
177 [Sakaslejā-Apriķos (Apriķu pag. Azp)].

- 259 -

1. Sēdi gudri, man' māsiņ,
Lai tev svārkus nepiesēd;
Ja tev svārkus piesēdēs,
Viņš būs tavs valdinieks.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

16089.

Sēd', māsiņa, kur tev tika,
Brāleliņa istabā:
Sēd' solā, sēd' krēslā,
Sēd' galdiņa galiņā!
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Sēd', brālīti, kur tev tika,
Savāi tēva istabā;
Sēd' krēslāi, sēd
beņķēi,
Sēd' galdiņa galiņā!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16090.

Sēd', māsiņa, kur tev tika,
Sava tēva istabā;
Kad aiziesi tautiņās,
Sēd', kur tautas sēdinās!
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16091.

Sēd', māsiņa, kur tev tika,
Sava tēva istabā;
Lai sēdēja, kur tam tika,
Kas pa lauku attecēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

l) Piesauc Laimu un Gausa māti

16092.

Dedz', Laimeņ, gaišu guni,
S'ēst' ustobys dybynā!
Šūkor [=šovakar] muot'e gūdu taisa
Pyrmajam b'ērn'eņam.
424 [Barkavas pag. Rz].

16093.

Gausa māte, Sāta māte,
Nāc ar sātu istabā!
Nule māte galdu klāja
Pirmajai meitiņai.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Svētā Māra, gausā Māra,
Nāc pa logu istabāi!
Jau māmiņa galdu klāja
Pirmajai meitiņai.
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

16094.

Velc, Laimiņ, zaļu zīdu
Cauri visu istabiņu!
Nu māmiņa galdu klāja
Pirmajai meitiņai.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

1. Stiep, Laimīte, gaŗu jostu
Gaŗām visu istabiņu!
Nule māte godu taisa
Pirmajam bērniņam.
322 [Saukā (Saukas pag. Jk)].

m) Laulību ēdiens

16095.

Dancodama Laime dzēra
Ar sudraba biķerīti
Tās meitiņas godiņāi,
Ko ļautiņi nicināja.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Kur, Dieviņ, tu bij' dzēr's,
Tiki skarbi nosapūti?
Tās meitiņas godiņā,
Kuŗa ļaužu valodās.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

16096.

Kur iesi, māsīna,
Ar gabalīnu?
Vai ganu vadīsi,
Vai darbenieku?
164 [Dunalkā (Dunalkas pag. Azp)].

1. Kur iesi, māsiņa,
Ar gabaliņu?
Vai iesi ganos,
Vai ganu vadīt?
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)], 226 [Kandavā (Tl)].

2. Kur iesi, brālīti,
Ar gabaliņu?
Vai nesi ganam,
Vai malējai?
Man tā domāt,
Ka malējai.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16097.

Tautiešam, mūs' māsiņai
Visai daudz ēst nedeva,
Lai, kopā sagājuši,
Mācās maizi mazināt.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 260 -

n) Līgavaiņa spēka mēģinājums klētī

16098.

Ai tautieti, tēva dēlis,
Parād' savu stiprumiņu!
Pārgriez šo maizes klaipu
Ar vienīgu griezumiņu!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

o) Brālis aiz skopuma nedod māsai pienācīga goda azaida

16099.

Gan ar eimu, gan ar teku,
Gan ar klausu bāleliņu;
Man bāliņš nesarada
Tautām vienu launadziņu.
224 [Kabilē (Kld)].

16100.

Kuŗu dienu es, brālīti,
Tev negāju druviņā?
Tev žēl vienu vakariņu
Man godiņu paturēt.
Sēdat, tautas, kumeļā,
Līdz kājiņas es apaušu;
Man navaid tēvs māmiņa,
Brāļi goda neturēja.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

16101.

Līdz ceļiem dubļus bridu,
Brāļa darbus darīdama,
Ij tādēļ bāliņam
Žēl godiņa darījuma.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

16102.

Žēl manam bāliņam
Mana goda darījuma.
Vai es biju negājusi
Šovasar druviņā?
Druvā man saule lēce,
Druvā saule norietēja.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

16103.

Tieva augu, smuidra augu,
Brāļu maizi taupīdama;
Taupīdama sataupīju
Tam vienam vakaram.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

p) Dažādas dziesmas

16104.

Bērzi vien, bērzi vien,
Nav niviena ozoliņa;
Brāļi vien, brāļi vien,
Nav niviena dieverīša.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

16105.

Es domāju šai vietā
Nieka laba neatrast;
Pilnu galdu es atražu,
Pilnu ļaužu istabiņu.
76 [Gatartā (Gatartes pag. C)].

16106.

Gaiša gaiša uguntīna
Mūs' māsēnas istubā:
Seši zari svece dega,
Sudrabīna lukturīši.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

1. Gaiši dege uguntiņa
Meitu mātes istabāi:
Sešu zaru svece dege
Sudrabiņa lukturēi.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

16107.

Kādas kāzas mēs dzērām
Tādas dziesmas dziedājām.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

16108.

Pinu simtu niedru krēslu,
Gaidu simtu bāleliņu;
Aija manu sūru dienu,
Viens atjāja nozarītis.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)], 299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)].

16109.

Pinu simtu ziedu kroņu,
Gaidu simtu bāleliņu;
Kroņiem ziedi nobiruši,
Nesagaidu bāleliņu.
67 [Auļukalnā (pie Drustiem C)].

16110.

Sen mēs tās dienas
Gaidījām;
Šī pati dieniņa
Gaidāmā.
224 [Kabilē (Kld)].

16111.

Slavīte sludēja
Pa novadiņu:
Bagāta brālīša
Kāziņas dzēra.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

- 261 -

r) Līgavainis drīz aizjāj viens pats uz savām mājām, lai izrīkotu un sūtītu vedējus

16112.

Ai tautieti, ai tautieti,
Kāds tu liels viltinieks:
Saprecējis mūs' māsiņu,
Atstāj' nu bāliņos.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

16113.

Jāj projāmi, bāleniņi,
Kurin, siltu istabiņu,
Pārves tevim vakarāi
Nosalušu līgaviņu.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

1. Tec, bāliņ, sētiņē,
Kuran' siltu istabiņu;
Es pārves vakarē
Nosalušu līgaviņu.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

16114.

Nāc, māmiņa, atcel vārtus,
Nu pārjāja tavs dēliņš,
Nu pārjāja tavs dēliņš,
Ko šorīt izvadīja.
Siksnas viņa rokas grauž,
Pieši dīda kumeliņu.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

1. Ej, māmiņa, atcel vārtus
Mīļajam dēliņam!
Iemauktiņi rokas grauza,
Pieši dīda kumeliņu.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

s) Kavēkļu dēļ mājās palikušie

16115.

Nedabūju skroderīti,
Nepašuju kamzolīti,
Nepašuju kamzolīti,
Neaizgāju godībās.
349 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

16116.

Žēli žēli, žēl man bija,
Brāļam kāzās neaizgāju!
Kalnā sita vaŗa bungas,
Klētī skan vijolīte.
552 [Ozolu muižā (Ozolu pag. Vlm)].

44024.

O Jezu Kristu!
To leli breinumi:
Te beja meita,
Palyka buoba.
18 [Andrupenes Rz].

44025.

Aiziet saule vakarāji
Meža galus pušķodama;
Tā pušķoja māte meitu,
Tautiņās vadīdama.
224 [Lielvārdes Rg].

44026.

Gaiša dīna, gaiša nakts,
Man ejūt tautiņuos:
Dīnu saulīte leiguoja,
Nakti gaišs mēnestiņš.
494 [Viļānu Rz].

44027.

Izpuškuota man galviņa
Sorkon' rūžu vainadziņu;
Izpuškuota tei meitiņe,
Kura īti tautiņuos.
Tai galviņa izpuškuota
Ar sudobra lapiņom.
170 [Kapiņu D].

44028.

Īšu uorā pazavārtu,
Kaida šudiņ saule lēce:
Kad byus bolta izlākuse,
Tod byus loba dzeivuošona;
Kad byus sorkona izlākuse,
Nabyus loba dzeivuošona.
182 [Kaunatas Rz].

1. Ai muosen, pasaver,
Kaida šudiņ sauļa ļācja:
Ka byus bolta, nasorkona,
To byus loba dzeivuošona.
314 [Pildas Ldz].

44029.

Jaunajiem ļautiņiem
Gods godiņa galiņā:
Šogad kāzas, atkāzi(ņa)s,
Citu gadu krustabiņas;
Citu gadu bērnu tin
Sidrabiņa jostiņā.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

44030.

Jauna jauna atsasādu
Vacu sīvu krēsliņā.
Še, Laimiņa, zalta nauda,
Izpierc munu vainadziņu.
358 [Rugāju Abr].

- 262 -

44031.

Juka, juka straujupītes
Ar tuom jyuras gaigalom;
Tai sajuka myus' muoseņis
Ar tautom bazneicā.
326 [Preiļu D].

44032.

Kam tā muiža kalniņā -
Saule vārtus virināja?
Kam tie ļaudis baznīcā -
Zīda drēbes mugurā?
605 [Skolas].

44033.

Kam tu liji, lietutiņi,
Šodien tevi nevajaga;
Šodien veda mūs' māsiņu
Pa slidenu ezeriņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

44034.

Kū, muoseņ, tu darēji
Itik ilgi baznīcā?
Mužeņ tovs oruojeņš
Puotoreņu namuocēja.
174 [Kārsavas Ldz].

44035.

Krystīs (tu), muoseņ muna,
Da lauleibom važuodama!
Krysteits tovs augumiņš,
Naskrysteita tautu zema.
194 [Krāslavas D].

44036.

Kur, bruolīti, mozguojīs.
Kad tu brauci lauluotūs?
Straujupītes maliņā,
Skaidrajā yudenē.
358 [Rugāju Abr].

44037.

Kur, māsiņa, mazgāsies,
Kad tu brauksi laulāties?
Ceļmalā gaŗa zāle,
Zelta rasa galiņā.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Kur, buoliņi, mozguosīs,
Ka tu brauksi lauluotūs?
Smiļdziņāji, rasiņā,
Lela ceļa maliņā.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

44038.

Sudrabota smilga auga,
Zelta rasa galiņā.
Tur māsiņas mazgājās,
Tautiņās noiedamas.
146 [Jaungulbenes Md].

44039.

Lepna mana līgaviņa,
Rīgā braucu baznīcā;
Rīgā zviedza kumeliņš,
Kurzemē atskanēja.
72 [Cesvaines Md].

44040.

Nav māsiņa vairs tik jauka,
Nav tik jauka valodiņa;
No šās dienas gājumiņa,
No gredzena mijumiņa.
497 [Vīpes (Mežmuižas) D].

44041.

Laime, māte man pasniedza
Laimes krēslā atsēsties.
Ne, māmiņa, nesēdēšu,
Man nav laimes dzīvojot.
Sēd', meitiņa, tev būs laime,
Tev jau Laimes māmuliņa.
405 [Smiltenes Vlk].

44042.

Nobrauca mūs' māsa
Uz Dieva namu,
Ar tautu dēliņu
Saderināt.
141 [Ivandes Kld].

44043.

Nula man gaisma ausa,
Nula mana saule lēca,
Nula mans augumiņš
Uz Laimiņu raudzījās.
322 [Praulienas Md].

44044.

Oļgeņi, muoseņ,
Lauluotu kampetku!
Ka myusus lauluos,
Mes tev i dūsjam.
435 [Tilžas (Kokorevas) Abr].

44045.

Pros' o' muoseņa, šū reiteņi
Nu Dīveņa daudzi laimes;
Kū šūdiņ izprasēsi,
Tys byus visam myužiņam.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

- 263 -

44046.

Šudiņ munai muosiņai
Žalobnuo saule lāc;
Jau otkon vokorā
Žalobnuo nūrītēs.
174 [Kārsavas Ldz].

1. Šudiņ maņ, šudiņ maņ
Žalobnuo saule leca;
Žalobnuo saule leca,
Žalobnuo nūrītēja.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44047.

Šudin saule, šudin saule,
Šudin saules vajadzēja:
Šudin cels zalta kristu,
Meis sudobra gredzintiņus.
314 [Pildas Ldz].

44048.

Štuki štuki, breinumeņi -
Nu erškeiža rožas zīd;
Veļ leluoki breinumeņi -
Nu meitiņas buoba tyka.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

44049.

Vai tādēļ zeme grima,
Kad noņēma vainadziņu?
Mazu brīda pastāvēja
Ar tautieti baznīcē.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

Table of Contents |View Entire Work