HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

23. Precinieki pārnāk savās mājās

15751.

Ai Dieviņ, ai Dieviņ,
Man rociņa labi gāja:
Kā es gājis, tā pārvedu
Brālīšam līgaviņu.
156 [Vērgalē (Vērgaļu pag. Lp)].

15752.

Vai manu kumeļu
Baskājīti!
Vakar pelcēi
Saslapināju,
Pa prāta līgavu
Meklēdamis.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15753.

Ar varītes priedīt' dēju,
Ar varītes ozoliņu;
Ar varītes pievārēju
Bāliņam līgaviņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

15754.

Jauna mana līgaviņa,
Šim gadam nederēja;
Klētī kāru brūnus svārkus,
Stallī laidu kumeliņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 222 -

15755.

Kur tu biji, bāleliņi,
Raibi cimdi rociņā?
- Es dabūju raibus cimdus,
Raibu cimdu adītāju.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

15756.

Māsa brāli nepazina,
No tautām pārnākam:
Tautu meita zeltenīte
Appuškojse cepurīti.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

15757.

Rītā bēri apsedloju,
Vakarā nosedloju;
Ir tad vēl nedabūju
Pa prātam līgaviņas.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

15758.

Šorīt jāja mans bāliņš,
Kā migliņa miglodams;
Nu atjāja sētiņā,
Kā saulīte mirdzēdams.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

Table of Contents |View Entire Work