HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

19. Dāvanas

a) Līgavas dāvanas līgavainim

15545.

Apsolīju tautu dēlam
Baltus cimdus pirkstainīšus.
Vai Dieviņ, ko darīšu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Iešu pūru izcilāt.
Vai Dieviņ, ko darīšu,
Pati māte līdzu nāce.
To Dieviņam tencināju,
Ka sunītis ierējās.
Tek māmiņa suni saukt,
Man cimdiņi azotī.
Še, tautieti, tie cimdiņi,
Tas pirmajis adījumis,
Tas pirmajis adījumis,
No māmiņas zagšus zagti.
Tu seglosi manis dēļ
Pirmu reizu kumeliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

1. Apsolīju tautietim
No pūriņa cimdus dot.
Vai Dieviņi, ko darīšu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Dod, māmiņa, atslēdziņu,
Ieš' pūriņa apraudzīt.
Vai Dieviņi, ko darīšu,
Man māmiņa līdza nāk.
Līdz atslēdza pūra vāku,
Sāka suņi sīvi riet.
Ej, māmiņa, paskaties,
Ko tie suņi sīvi rej!
Līdz māmiņa paskatās,
Man cimdiņi azotē.
Še, tautieti, tie cimdiņi,
Gan ar gudri es dabūju;
Tevis dēļ es piekrāpu
Savu vecu mamulīti.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

2. Es tautiešam apsolīju
Raibus cimdus vakarā.
Nav saulīte norietējse
Jau tautietis pēc cimdiem.
Vai Dieviņ, ko darīšu,
Mātei pūra atslēdziņa.
Sarīdīšu ciema suņus,
Lai iet māte klausītos.
Kamēr māte suņus sauca,
Man jau cimdi azotī.
Še, tautieti, tev tie cimdi,
Mans pirmais adījums,
Tumsā vērpti, šķeterēti,
Zadzin zagti māmiņai.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 191 -

15546.

Bij auguse tautu meita
Pa manam(i) prātiņam,
Bij cimdiņus adījuse
Pa manai rociņai.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

15547.

Bij redzēt, kam bij žēl,
Man rociņas nosalušas.
Tautu meitai, tai bij žēl,
Tā iedeva raibus cimdus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

15548.

Dusmām sviedu raibus cimdus
Pašā pūra dibinā,
Ka netika tam dēlam,
Kam domāju darīdama.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

15549.

Dusmām sviedu linu kreklu
Pašā pūra dibinā,
Kam Dieviņš man nedeva
Pēc prātiņa arājiņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

15550.

Es pazinu raibas cimdas
Tautu dēla rocīnāja;
Tās bij mana pūrīnāja,
Pašā pūra dibenāja.
Otru reizi vairs nedotu
Mātei pūra atslēdzīnas,
Kad, jēmuse, neizdala
Manas baltas villainītes.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

15551.

Es savam tautiešam
Rakstiņiem cimdus devu;
Tautiets man par cimdiem
Pirka zelta gredzentiņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

15552.

Kur, Grietiņa, tu tecēji,
Cimdu pāris rociņā?
- Teku Pēčam cimdus dot,
Lai rociņas nenosala,
Lai rociņas nenosala,
Plāņu zirgus ganīdams.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

15553.

Labāk būtu to dieniņu
Zem eglītes gulējuse,
Nekā tautu neveikļam
Raibus cimdus adījuse.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)], 138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)], 344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15554.

Liedzies, māte, neliedzies,
Tu būs' mani padzērusi:
Man' adīti raibi cimdi
Tautu dēla rociņā.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15555.

Man' adāmi raibi cimdi
Zied tautieša rociņā;
Tautu dēla dārga nauda
Spīd manā galviņā.
38 [Siguldā (Siguldas pag. Rg)].

15556.

Man aizgāja šovakar
Pirmie ziedi tautiņās;
Par deviņi vakariņi
Iešu pate pakaļā,
Iešu pate pakaļā
Ar visāmi telītēm.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Aiziet mani pirmie ziedi
Šovakaru tautiņās.
Aizies otri, aizies treši,
Iešu pati pakaļā.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

15557.

Raibi cimdi kā dzenīši
Tautu dēla rociņā;
Tie no mana pūra ņemti,
Būs māmiņa iedevuse.
173 [Rokaišos (pie Aizputes Azp)].

- 192 -

15558.

Raibi cimdi kā dzenīši
Tautu dēla rociņā.
Tos māmiņa iedevuse,
Jaunu znotu gribēdama.
145 [Krotē un Bunkā (Krotes un Bunkas pag. Lp)].

15559.

Šādi nāca, tādi nāca,
Es nedevu savu cimdu;
Tam es došu savus cimdus,
Kas būs mans arājiņš.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

15560.

Še, tautieti, tie cimdiņi,
Mans pirmais adījums;
Manis dēļi tu segloji
Pirmo reizu kumeliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15561.

Še, tautieti, tie cimdiņi,
Mans pirmais adījums;
Tu manām aitiņām
Mūžam siena pļavējiņš.
190 [Kuldīā].

1. Tie cimdiņi brūtgānam,
Pirmie mani adumiņi;
Tas manāmi aitiņām
Pirmais siena pļāvējiņš.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15562.

Še, tautieti, tev tie cimdi,
Mans pirmais adījums,
Tumsā sprēsti, šķetināti,
Zagtin zagti māmiņai.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

15563.

Tautas mani izgudriemi
Atraidīja preciniekus;
Es tautām izgudriemi
Sīvu nātru cimdus adu.
168 [Meženiekos (Asītes pag. Lp)].

15564.

Tautiets man cimdu prasa,
Vēlējos nedevusi;
Vēlējos iedevusi
Ar akmini mugurā.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

1. Tautiets man cimdus prasa,
Āz upītes stāvēdams;
Āzsamiersu nelaiduse
Ar akmeni mugurāi,
Būt' mūžam pieminējis
Manu cimdu devumiņu.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

15565.

Tie cimdiņi pa manim,
Pa manai rociņai;
To cimdiņu adītāja
Tīk manam prātiņam.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

15566.

Cimdu cimdu, rokas salst,
Mana jauna līgaviņa!
- Vēl neesi siena pļāvis,
Avetiņu mitinājis.
Nule tu man siena pļausi,
Avetiņu mitināsi.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

b) Līgavaiņa dāvanas līgavai

15567.

Es izaugu pie māmiņas
Kā sarkana brūklenīte;
Man pašuva tautu dēls
Zelta kurpes kājiņā.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

15568.

Es redzēju tautietim
Šūtas kurpes klētiņā;
Par Laimiņas lēmumiņu
Tās es pate novalkāju.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15569.

Mana mana tā meitiņa,
Tās nedošu nevienam:
Manas kurpes kājiņā,
Mani pirkti gredzentiņi.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15570.

Šūtas bija tās kurpītes
Pēc manām kājiņām;
Audzis bija tas puisītis
Pēc manam prātiņam.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)], 212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

15571.

Tautiets manim jostu pirka,
Vēl es augu bāliņos.
Nes mežā, sien ap koku,
Ne ap manu augumiņu!
289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 193 -

15572.

Tauti(e)ts manim zīdu pirke,
Orti deve olektī.
Tev, tautieti, liels godiņš,
Man ir kauns valkājot.
57 [Rencenē (Rencēnu pag. Vlm)].

15573.

Tautiets man zīdīt' pirka,
Pus bij zelta, pus sidraba.
Griez' galvīnu kur griezdama,
No zīdītes padzīkstēja.
375 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15574.

Tautu dēls man vaicāja,
Kādu šūti cepurīti.
Vai tu aklis neredzēji,
Kādas manas uzactiņas!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Vai, tautieti, neredzēji,
Kādu pirki cepurīti?
Mellas manas uzacītes,
Mella santa cepurīt'.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15575.

Cērt, tautieti, dēļu klēti,
Laid sudraba grīdu likt;
Pirc māsiņai vaska kurpes,
Ar ko grīdu rībināt!
1311 [Apē (Vlk)].

Table of Contents |View Entire Work