HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

9. Istabā viesi apsveicina namatēvu un sevišķi namamāti un taisni vai aplinkus izteic savu nolūku un vajadzību

14586.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Sveši ļaudis istabā!
Pilni staļļi melnu zirgu,
Pilni vadži iemauktiņu.
244 [Īlē (Īles pag. Jg)].

14587.

Vai māmiņ, tavas meitas
Vakarēju gulumiņu:
Krēsli vien istabā,
Uz krēsliem vaiņadziņi.
183 [Bruzilās (Kursīšu pag. Kld)].

14588.

Ak tu meitu māmuliņa,
Tavu siltu istabiņu!
Es novilku savus svārkus,
Savus brūnus kamzolīšus.
93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)].

14589.

Aust gaismiņa, lec saulīte,
Ceļavīri māju prasa;
Vai, māmiņa, nesaprati
Viltenieka valodiņu?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Aust gaismiņa, lec saulīte,
Ceļavīri mājas prasa.
Meitas, mājas nedodat,
Puiši lieli viltenieki!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

14590.

Dēlu māte minstināja,
Vai ir silta istabiņa;
Meitu māte atsacīja:
Pērn Jāņos kurināta!
263 [Dobelē].

14591.

Dodat man, dodat man,
Es atnācu tapināt:
Dodat man nītes, šķietes,
Dodat pašu audējiņu!
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

14592.

Es iegāju istabāi,
Visapkārt aces metu,
Kur sēdēja tēvs māmiņa,
Kur tā mana līgaviņa.
Tēvs māmiņa krēslāi sēd,
Līgaviņa audeklāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 63 -

1. Es iegāju istabāi,
Visapkārte ķilpas metu,
Kur sēdēja čīža čāža,
Kur sēd mana īmaliņa.
čīša čāža krēslāi sēd,
Īmaliņa trīceklāi.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14593.

Es nogāju tai ciemā,
Kur bij slinkas mātes meitas;
Kad slaucīja istabiņu,
Pa lodziņu mēslus bēra.
Griež' apkārt kumeliņu,
Lai paliek, kur bijušas.
Es nogāju tai ciemā,
Kur mudīgas mātes meitas;
Pagalmiņš noslaucīts,
Tīra, spodra istabiņa.
Meitu māte man pacēla
Vizuļotu meldru krēslu.
347 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14594.

Es pievīlu meitu māti
Dūmainā(i) istabā:
Viņa man krēslu cēla,
Es pasteidzu roku dot.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

1. Es pievīlu meitu māti
Dūmaiņā istabā:
Viņa steidza krēslu celt,
Es steidz' viņai roku dot.
Atrod manim aukstu roku,
Solīj' cimdu adītāju.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14595.

Gaiša gaiša uguntiņa
Meitu mātes istabā:
Sešu zaru svece dega
Sudrabiņa lukturī.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)], 1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14596.

Gana labi es atradu
Meitu māti dzīvojot:
Vilnu kārsa, vilnu vērpa
Ar savām meitiņām.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

14597.

Kā iegāju, tā pazinu
Mātes meitas tikumiņu:
Skaidris plānis, balti galdi,
Glīti logu bēģelīši.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14598.

Kad iegāju istabāi,
Visapkārt raudzījos.
Meitu mātes istabiņa
Izpuškota, izgreznota
Zīlītēm, pakariem,
Sarkanām magonēm.
Zīles manas kājas spieda,
Pakars rāva cepurīti.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

14599.

Kājām spēru zelta krēslu
Par istabu kambarī,
Lei māmiņa nipacēla
Bergajami tautiešam.
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

14600.

Kam tie tādi melli zirgi
Pie bāliņa namdurvīm?
Tautu dēla melli zirgi,
Atjāj meitas lūkoties.
Nāc, tautieti, istabā,
Sēd' galdiņa galiņā,
Kamēr iešu klētiņā,
Vilkšu baltu slēžu kreklu,
Vilkšu svārkus līdz zemīti,
Aušu kurpes kājiņā,
Aušu kurpes kājiņā,
Siešu zīda nēzdodziņu.
Tad es iešu istabā,
Tad runāšu ar tautieti.
216 [Ventspilī].

14601.

Kas, bitīte, tev sacīja
Birzē zaļu ozoliņu?
Kas, puisīti, tev sacīja
Man' māsiņu malējiņu?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14602.

Kas tautām(i) vēsti rieta,
Kas celiņu parādīja?
Dievs tautām(i) vēsti rieta,
Laime ceļu parādīja.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 64 -

14603.

Kas tev kait, vanadziņ,
Ar vistiņas cālīšiem?
Kas tev kait, tautu dēls,
Ar manām māsiņām?
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. Kas tev bēda, vanadziņ,
Par maniem cālīšiem?
Man cālīši, man kaņepes,
Abi man piederēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14604.

Kupla liepa, līki zari,
Tur man tika šūpoties;
Mīļa māte, smuka meita,
Tur man tika līgaviņa.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

14605.

Labdien, māmiņa!
Kā jums klājas?
Vai jūsu meitiņa
Priekš man' auguse?
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)].

14606.

Labrītiņ, Bauskas meita!
Vai samali iesaliņu?
I es gribu bīdelēt
Savu kviešu vezumiņu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14607.

Labrītiņ, Bauskas meita,
Vai samali iesaliņu?
Cep maizīti, dari alu,
Gaidi mana bāleliņa!
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14608.

Labvakar istabā
Līdz pašam dibenam,
Līdz pašam dibenam,
Līdz tai meitu māmiņai!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14609.

Labvakar, meitu māte!
Dosi mājas, vai nedosi?
Kumeļam nama kaktu,
Man istabas gājumiņu.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Labvakaru, meitu māte!
Vai dosita naktes mājas?
Kumeļami staļļa dangu,
Man istubas dubeniņu;
Kumeļami auzu sili,
Man zelteni klātgulēt.
Ja, māmiņa, man nedosi,
Tad mēs dumpi turēsim:
Tad es tevi izvedīšu
Uz sklidaju ledutīnu,
Šurpu turpu šļūcināšu,
Līdz meitīnu apsolīsi.
158 (Tosmarē).

14610.

Labvakari, meitu māte!
Dosi meitu, vai nedosi?
Man svārciņi stāvu stāv,
Drebēt drebi kumeliņš.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

14611.

Labvakar, meit's māt',
Es atjāj' zirg's mīt;
Tav siermeji, man bēreji,
Tav meitiņ' jāpieliek.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

1. Labvakar, meitu tēvis,
Mitosim kumeliņus:
Tev bij bēris, man spangainis,
Tev jāliek piedevām.
Es gan zinu, tev nav naudas,
Lec meitiņu piedevām!
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

2. Nāc pretī, kaimenīša,
Samīsim ziediņiem!
Tev dadazis, man ābols,
Nāc tu pati piedavos!
110 [Cēsīs].

14612.

Labvakaru, meitu māte,
Kuŗu meitu manim dosi?
- Ej, puisīti, kamburē,
Jem no pulka, kuŗu gribi!
158 (Tosmarē).

14613.

Labvakar, meitu māte,
Man rociņas nosalušas!
Mana cimdu adītāja
Sēd tavā istabā.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 65 -

14614.

Labvakar, meit's māt,
Man rociņ' nosaluš',
Tev bij man' apcerēt
Raib' cimd' aditaj'.
211 [Rindā (Ances pag. Vp)].

14615.

Labvakar, meitu māte,
Uz pusīti dalīsim:
Tev palike rožu dārzis,
Man tā rožu ravētāja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14616.

Labvakari, meitu māte,
Vai dos' meitu šoruden?
Ja nedosi šorudeni,
Citu gadu to neņemšu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14617.

Labvakar, meitu māte,
Vai ir silta istabiņa?
Ja būs silta istabiņa,
Tad būs jauka valodiņa.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

1. Labvakaru, meitu māte,
Vai ir silta istubīna?
Ja būs silta istubīna,
Būs man jauka valodīna;
Ja būs auksta istubīna,
Būs man dzedra valodīna.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

14618.

Labvakar, sievasmāt,
Va man dos sav' meit'?
Sak' papriekš, ka tu dos,
Gan ta tēv' piedabuš'.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

14619.

Laiž iekšeju, sveš' ļaud's,
Ko ar manim dzedrojes?
Te manami bāliņam
Nolūkota līgaviņ'.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14620.

Meitiņ' lēti pasakāma,
Ne tik lēti dabūjama:
Lūza rati, svīda bēris,
Meitu māti meklējot.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

14621.

Meitu māte kā cielava,
Vaska kurpes kājiņās;
Pretim gāja tautu dēls,
Cepurīti noņēmies.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14622.

Meitu mātes istabiņa
Dāldeŗiem kaldināta;
Man tērauda zābaciņi
Šķiļ uguni staigājot.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

14623.

Meitu mātes istabiņa
Trīskārt daili izpuškota:
Zīlītēmi, krellītēmi,
Sidrabiņa pakariemi.
Zīles manas kājas spieda,
Pakars rāva cepurīti.
37 [Saliešos (Salas pag. Rg)].

1. Netīšām es iegāju
Meitu mātes istabā.
Zīlēm plāns pakaisīts,
Pakaŗoti griestu gali,
Sklid kājiņa staigājot,
Rauj pakaŗi cepurīti.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

2. Neviļām es iegāju
Jaunu meitu istabā.
Zīlēm bērta istabiņa,
Pakaraiņi griestu gali.
Man kājiņa paslīdēja,
Pakārās cepurīte.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

14624.

Meitu mātes istabiņa
Vizuļota, meduļota;
Līp kājiņas dancojot,
Rauj vizuļi cepurīti.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

14625.

Netīšām es iegāju
Meitas mātes istabē:
Glāza dores, vaŗa grīda,
Sudraboti griesta gali.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

14626.

Pa lodziņu pasavēru,
Kādi ļaudis istabā:
Nomalīši istabā,
Locīt loka valodiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 66 -

14627.

Padodiet man guntiņu
No kambaŗa istabā!
Pilns kambaris svešu ļaužu,
Nedrīkst durvju virināt.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

14628.

Pirms ka iet istabē,
Taut's māt' nobučē,
Ta meklē zeltenit',
Peicak paš' taut's tēv'.
219 [Dzirciemā (Dzirciema pag. Tk)].

14629.

Pill' upīte sīku putnu,
Jūriņ' baltu gaigaliņu;
Pill' istaba svešu ļaužu,
Viena pate mūs' māsiņa.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

14630.

Prasāt man, kā es nācu,
Dodiet man, kā vajaga:
Dodiet auzas kumeļam,
Pašam cimdu adītāju!
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14631.

Prasāt manim, kā es nācu,
Dodat man, kā vajaga:
Dodat manim sirmu sagšu,
Sirmas sagšas gulētāju!
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

14632.

Prasāt man, kā es nācu,
Jautājat, kā vajaga:
Zirgam auzu, suņam gaļas,
Pašam meitu klātgulēt.
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

14633.

Prasāt man, kā es nācu,
Vaicājat, kā vajaga:
Rokām cimdu, kājām zeķu,
Rudziem jaunas malējiņas.
121 [Gulbenē (Md)].

1. Vaicājiet, kā es nācu,
Dodiet man, kā vajaga:
Dodiet man tīrus rudzus,
Tīru rudzu malējiņu!
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

14634.

Pret kungiem es neņēmu
Savas caunu cepurītes;
Pretī meitu māmuliņu
Saujiņā(i) salocīju.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Kungam pretī, Dievam pretī
Es neņēmu cepurīti;
Pretī meitu māmiņai
Saujiņā salocīju.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14635.

Pretī nāce meitu māte
Lūšu ādu kažociņu;
Es gribēju bildināt,
Nev man cauņu cepurītes.
Rīgā pirkšu pāva spalvas,
Danckā cauņu cepurīti.
143 [Bārtā (Bārtas pag. Lp)].

14636.

Roze zied kambarī,
Magoniņa istabā.
Vispirmāk pie magones,
Tad pie rozes kambarī.
52 [Burtniekos (Burtnieku pag. Vlm)].

1. Roze roze, magonīte
Bij tai meitu māmiņai;
Roze zied kambarī,
Magonīte istabā.
Eita, tautas, pie magones,
Tad pie rozes kambarī!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14637.

Runā, māte, to valodu,
Tā valoda runājama:
Man miezīši pļautanā,
Tiem navaida pļāvājiņas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14638.

Saskanēja, sarībēja
Zābakaiņi istabā;
Kur, māsiņ, mēs bēgsim
Ar tām kārklu vīzītēm?
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14639.

Šovakar viltenieku
Pilna brāļa istabiņa,
Cits uz cita skatījās,
Acis vien mirkšināja.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 67 -

14640.

Sveši ļaudis māju prasa,
Nedodiet, bāleliņi!
Māju, māju, kādu māju,
Nāk māsiņas lūkoties!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)], 98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

1. Gaisma aust, saule lec,
Ceļavīri ceļa prasa;
Tie nebija ceļavīri,
Tie meitiņu lūkotāji.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

14641.

Tur es gāju alu dzert,
Kur lustīga krodzeniece;
Tur es gāju sievas ņemt,
Kur lustīga sievasmāte.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

14642.

Vakar sniga balti sniegi,
Šodien laba medīšana;
Kur pazinu caunes pēdas,
Tur pagriežu kumeliņu.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)], 102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)], 330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

14643.

Vakar sniga balti sniegi,
Šodien laba medīšana:
Lai lēc caune kur lēkdama,
Pēdas dzinu pakaļā.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

14644.

Vakar sniga baltis sniegis,
Šodien laba medīšana.
- Medī, medī, medeklīti,
Ne tu mani nomedīsi!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14645.

Vakar sniga balti sniegi,
Šodien laba medīšana:
Nu pazina caunes pēdas
Ir vāveres lēkumiņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14646.

Vakar sniga balti sniegi,
Šodien laba medīšana:
Nu pazinu caunes pēdas,
Siekstas virsu laipojam.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

14647.

Vizuļota, pakarota
Tautu mātes istabiņa;
Tie vizuļi, tie pakari
Pievils manu bāleliņu.
224 [Kabilē (Kld)].

14648.

Ciema puiši sajājuši
Silā ķert vāverīti;
Ieraudzījši mūs' māsiņu,
Ķeŗ par sila vāverīti.
303 [Svitnē (Svitenes pag. B)].

14649.

Cimdu cimdu, rokas salst [sala],
Nevaid cimdu adītājas;
Bij māsiņa adītāja,
To aizveda sveši ļaudis.
216 [Ventspilī].

Table of Contents |View Entire Work