HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

8. Brāļi saņem, māsa pabaro tautu zirgus par zīmi, ka precības pieņem, un otrādi, ja precības īsi atraida

14532.

Ai meitiņas, ai māsiņas,
Kam jūs man tā darāt,
Kam jūs manu kumeliņu
Ērkšķu birzi vadājat?
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

14533.

Ar sagšiņu tautu meita
Apsedz manu kumeliņu;
Ja es pats nemīlēju,
Mīl tai mans kumeliņš.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

14534.

Barojam, mēs māsiņas,
Tautu dēla kumeliņu:
Priežu skujas auziņām,
Sila viršus ābolam;
Tīr auziņu nedosam,
Lei nesaka cerējam.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14535.

Delverīts delverē
Pa lielo pagalmiņu [tīrumiņu];
Sajemit, brāleliņi,
Delverīša kumeliņu!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Eita, meitas, saņemiet
Delverīša kumeliņu,
Noauniet tam kājiņas,
Nojūdziet kumeliņu!
1311 [Apē (Vlk)].

14536.

Drīkst māsiņa to darīt,
Bāliņam nezinot:
Sijāt auzas, bērt aiz vārtu,
Barot tautu kumeliņu?
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

1. Es nedrīkstu to darīt,
Bāliņam nezinot:
Sijāt auzas, bērt silē,
Barot tautu kumeliņu.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

2. Pate māsiņ' i dabūja
Sev paliņas no bāliņa:
Sijāj' auzas, nes' aiz vārtiem,
Baroj' tautas kumeliņu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14537.

Es ielēcu istabā,
Kā brūklīte nosarkuse:
Es redzēju sav' brālīti
Ar tautieti runājam.
Viens otru svaini sauca,
Ne katram līgaviņa;
Vai tie bija pacerējši
Māsiņām mitoties?
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

- 56 -

14538.

Es gan redzu, es gan redzu,
Es pie mātes nepalikšu:
Sajāj tautu pilla sēta,
Saņem brāļi kumeliņus.
Es iemuku pie māmiņas
Kā sarkana brūklenīte.
Vai māmiņa, mīļa balta,
Vai es tev apnikuse?
- Vai meitiņa mīļvārdīte,
Vai es tautas aicināju?
To dar' tavs tikumiņš,
Tavs raženais augumiņš.
147 [Lieģos (Aizteres pag. Lp)].

1. Es gan redzu, es gan redzu,
Ka pie mātes vairs nebūšu:
Sajāj tautas pilna sēta,
Saņem brāļi kumeliņus.
Pilni staļļi kumeliņu,
Pilni vadži iemauktiņu.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

2. Tais', bāliņi, divi dārzi
Gaŗām tavu glāžu logu!
Vienā sēšu raibas rozes,
Otrā raibas magonītes.
Raibas rozes ravējamas
Miglainā rītiņā,
Lai nelūza rozēm zari,
Lai ziediņi nenobira.
Magonītes ravējamas
Pusdienā, saulītē.
Magonītes ravējot,
Piejāj tautu pilna sēta,
Piejāj tautu pilna sēta,
Saņem brālis kumeliņus,
Es ieteku raudādama
Pie memmiņas istabā.
- Vai meitiņa, kam tu raudi,
Vai es tautas aicināju?
To tev dara lepni brāļi,
Tavis daiļis vaiņadziņis. -
- Dzersim, brāļi, saldu alu
Uz māsiņas precībām,
Uz māsiņas precībām
Sudrabiņa kanniņām!
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

14539.

Es nedevu tīru auzu
Tautu dēla kumeļam:
Pus' auziņu, pus' skujiņu,
Lai nesaka cerējot.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14540.

Es nosarku tik sarkana
Kā sarkana brūklenīte:
Ieraudzīju bāleliņu
Ar tautāmi runājot.
Sētu lēcu, kārti lauzu,
Ārā šķīru valodiņu.
43 [Tīnūžos (Ikšķiles pag. Rg)].

14541.

Kad bij mans kumeliņš
Šai ciemā auzas ēdis?
Nule gribu auzas dot,
Pats dzert saldu alutiņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14542.

Kādēļ auzu nedodat
Tautu dēla kumeļam?
Vai es biju šovasar
Druviņā negājuse?
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)], 141 [Vijciemā (Vijciema pag. Vlk)].

1. Kādēļ auzu nedodat
Tautu dēla kumeļam?
Vai auziņu es nepļāvu,
Vai skariņu nelasīju?
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

2. Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam!
Vai tu biji negājusi
Šovasar druviņā?
27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)].

14543.

Kam, brālīši, saņēmāt
Svešu ļaužu kumeliņus?
Sien pie sētas, lai stāvēja
Ar segliem, iemauktiem.
224 [Kabilē (Kld)].

14544.

Ko es došu kumeļam,
Ko kumeļa jājējam?
Kumeļam auzu sili,
Jājējam driģenītes.
36 [Rikterē (Sidgundas pag. Rg)].

14545.

Man atjāja tautu dēls
Tumšajā vakarā.
Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam!
190 [Kuldīā].

- 57 -

1. Dzīrās tautas šurpu jāt,
Še naksniņu pārgulēt.
Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam!
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)], 324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam,
Kam tas jāja piektdienā,
Bez saulītes vakarā.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3. Vakarā tautas jāja,
Prasa auzu kumeļam.
Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14546.

Ne uz viena tā neraudu,
Kā uz sava bāleliņa:
Tas saņēma vispirmais
Tautu dēla kumeliņu.
35 [Rembatē (Rembates pag. Rg)].

14547.

Nabej muns kumeliņš
Šai zemē auzu ēd's;
Noule grybu biedris [rodu] bout,
Noul' auziņuom ādinuot.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14548.

Nenāciet, sveši ļauži,
Nava auzu bāliņam;
Vakar bija brāļu māsa,
Ap- auziņu- ēdenāja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

1. Kur jādami, stingas stangas,
Nava auzu kumeļam;
Vakar bija sikateļi,
Tie auziņas ēdināja.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

2. Sutri pitri, nenākat,
Nava eržu ukučos;
Vakar bija stringa stranga,
Ap erģeli ēdināja.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14549.

Pasak' man, māmuliņ,
Kādi viesi ustubā:
Stallie bēri kumeliņi,
Vadzie zelta iemaviņi.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14550.

Pirmo reizi tautiets jāja,
Auzu prasa kumeļam.
Skuju skuju, ne auziņu,
Driģenīšu jājējam!
1131 [Beļavā (Beļavas pag. Md)].

1. Zynu, zynu, kuo vajag
Pyrmajam taut'eņam:
Skuju skuju kum'eļam,
Driģin'ēšu juojējam.
Zynu, zynu, kuo vajag
Ūtrajam taut'eņam:
Auzu auzu kum'eļam,
Mal'ējeņis juojējam.
409 [Līksnas pag. D], 4223 [Višķu pag. D].

14551.

Pļaujat sienu, bāleliņi,
Vietējat āboliņu:
Neēd tautu kumeliņi
Nevietētu āboliņu.
171 [Tāšu Padurē (Kalvenes pag. Azp)].

14552.

Protu, protu, redzu, redzu,
Mīlēs mani meitu māte:
Nav vairs manis kumeliņis
Vakarēju jūgumiņu,
Vakarēju jūgumiņu,
Vakarēju ēdumiņu;
Jau meitiņas nojūgušas,
Ievedušas laidarā,
Ievedušas laidarā,
Beŗ auziņas silītē,
Beŗ auziņas silītē,
Met ābolu redelēs.
Kumeļ, tavu netikumu,
Neēd auzas, ne ābola,
Neēd auzas, ne ābola,
Nedzēŗ rāva ūdentiņa.
Naudu metu upītē,
Lai dzeŗ manis kumeliņis,
Lai dzeŗ manis kumeliņis
Naudu pirktu ūdentiņu.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)].

14553.

Sīku kārklu žogu pinu
Baltābola kalniņā,
Tur ielaidu, kad atjāja,
Tautu dēla kumeliņu.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

- 58 -

14554.

Sijā auzas, tautu meita,
Baro manu kumeliņu;
Tu jau gadu negaidīsi,
Brauksi manu kumeliņu
Ik svētdienas baznīcā,
Svētvakaru krodziņā.
46 [Carnikavā (Rg)].

14555.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam:
Būsi mana līgaviņa,
Kumeliņa baŗotāja.
224 [Kabilē (Kld)].

14556.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam!
- Nesijāšu, nebērīšu,
Nav manam prātiņam.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

1. Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam(i) kumeļam!
- Nesijāšu, nebērīšu,
Nav manam(i) prātiņam;
Tam sijāšu, tam bērīšu,
Kas būs manam prātiņam.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14557.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam!
Par to auzu sijājumu,
Būsi mana līgaviņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14558.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manami kumeļam!
Pate būsi šorudeni
Tā kumeļa braucējiņa.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14559.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manami kumeļam:
Piecas auzas silītē,
Seš' āboli redelēs.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

14560.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam(i) kumeļam:
Tevis dēļ(i) attecēja
Šādu [tādu] zemes gabaliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 27 [Mālpilī (Mālpils pag. Rg)], 28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē], 41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)],
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 93 [Mēdzžlā (Mēdzžlas pag. Md)], 109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)], 1311 [Apē (Vlk)],
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Priekšautā auzas nesu
Tautu dēla kumeļam:
Manis dēļ tas atskrēja
Šādu zemes gabaliņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Tautu meita mellacīte,
Padod auzas kumeļam:
Tevis dēļ attecēja
Tādu sila gabaliņu.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

14561.

Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam:
Tevis dēļ attecēja
Šādu zemes gabaliņu.
Nei sijāšu, nei bērīšu,
Nav manam prātiņam;
Tam sijāšu, tam bērīšu,
Kas manam prātiņam.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Sijā auzas, tautu meita,
Ber manam kumeļam,
Tevis dēļ attecēja
Šādu zemes gabaliņu.
- Nij sijāšu, nei barošu,
Nei tecēja manis dēļ;
Lai sijāja, lai baroja,
Kam patika prātiņam.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14562.

Sijā auzas, tautu meita,
Dod manam kumeļam:
Dažu nakti tevis dēļ
Dzelzis ēda raudādams.
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

14563.

Sijā auzas, tautu meita,
Dod manam kumeļam:
Tevis dēļ viņš tecēja
Tumšu nakti gaŗu ceļu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

- 59 -

14564.

Sijā, sijā, tautu meita,
Ber manam kumeļam;
Nesijāta, tautu meita,
Neber manam kumeļam!
1191 [Ēveles draudzē].

14565.

Sijādama auzas bēru
Tautu dēla kumeļam;
Niekādama vien nebēru,
Lai nesaka cerējot.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14566.

Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam,
Kam tas manu augumiņu,
Neredzējis, nicināja.
74 [Dzelzavā (Dzelzavas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)].

14567.

Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam,
Lai tas vairs neprecē
Mūsu ciema zeltenīšu.
1311 [Apē (Vlk)].

14568.

Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam,
Lai tas ceļa nezināja
Uz manām māsiņām.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14569.

Skuju skuju kumeļam,
Driģenīšu jājējam;
Sūra ru(t)ka māmiņai
Par dēliņa auklējumu!
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14570.

Skuju skuju, ne auziņu
Kūtrajami kumeļam;
Rīkšu rīkšu, ne sieviņas
Staltam tēva dēliņam.
15 [Jaunpilī (Zaubes pag. Rg)].

14571.

Skuju vāciņ' i pabēru
Tautu dēla kumeļam;
Tīru auzu i nedevu,
Lai nesaka cerējam.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

14572.

Stalti jāja stalts brūtgāns,
Stalti grib mielojams.
Kumeļam priežu mizas,
Pašam - zilas zēvelītes!
97 [Vecpiebalgā (Vecpiebalgas pag. C)].

1. Stalti brauca tautu dēls,
Stalti grib mielojams:
Kumeļam tīras auzas,
Pašam zelta gredzentiņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14573.

Stalts atjāja tēva dēlis
Pie bāliņa namdurvīm.
Ne, bāliņi, ārēi eita,
Ne zemēi kāpināt!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14574.

Tā būs mana līgaviņa,
Kas kājiņas man noaus,
Kas kājiņas man noaus,
Nojūgs manu kumeliņu.
1311 [Apē (Vlk)].

14575.

Tautu meita melnacīte,
Baro manu kumeliņu,
Ber auzītes silītē,
Met ābolu redelēs!
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

14576.

Tautu meita zeltenīte,
Sijā auzas kumeļam,
Sijā auzas kumeļam,
Ar rociņu nošķirdama!
377 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14577.

Tautu meita, viltiniece,
Pieviļ manu kumeliņu:
Sakās auzu iebērusi,
Iebeŗ skuju silītē.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

1. Tautu meita melnacīte
Pieviļ manu kumeliņu:
Solījās auzas bērt,
Iebeŗ auzu sēnaliņas.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

14578.

Tec, brālīti, aizcel vārtus,
Es tecēšu klētītēi,
Lai netikļa tēva dēls
Nenāk manis bildināt.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

- 60 -

14579.

Tec, upīte, citu taku,
Pilni krauļi ievu ziedu;
Jājat, tautas, citu ceļu,
Mūs' māsiņa saderēta.
194 [Ošniekos (Lutriņu pag. Kld)].

14580.

Tīrumā, klajumā
Laižu tautu kumeliņu,
Lai auziņu nemaitā
Baltajam bāliņam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14581.

Uz vecaja bāleliņa
Visas manas asariņas:
Tas sajēma, kad atjāja,
Bargu tautu kumeliņus.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Uz mazaja bāleliņa
Manas gaužas asariņas:
Tas saņēma, nosegloja
Pirmo tautas kumeliņu.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14582.

Vuojas tauteņas sabrauce,
Vuoji tautu kumel'eņi.
Māršas, krāslu naceļit,
Bruoļi, vuortu naverit!
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

14583.

Cimdu cimdu, rokas salst,
Auzu auzu kumeļam!
- Maza cimdu adītāja,
Zaļas auzas tīrumā.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 1201 [Galgauskā (Galgauskas pag. Md)], 121 [Gulbenē (Md)],
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)], 407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14584.

Cimdu cimdu, rokas sala,
Auzu auzu kumeļam!
- Ne man cimdu adītājas,
Ne auziņu vētītājas.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14585.

Cimdu cimdu, rokas salst,
Auzu auzu kumeļam!
Ja cimdiņu nedodat,
Dodiet pašu adītāju!
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

43225.

Aj, māmeņi, tu uorā,
Jau atbraucja tavi vīsi;
Nes maizītes kukuleiti,
Nes guntiņas pūceneiti.
170 [Kapiņu D].

43226.

Elkšņi vien tik šai zemē,
Nav neviena ozoliņa;
Tautas vieni šai sētā,
Nav neviena bāleliņa.
215 [Lēdmanes Rg].

43227.

Ar īlūkim, tautu meita,
Apsedz munu kumeliņu!
Ka es patis namīlēšu,
Mīl da munys kumeliņš.
326 [Preiļu D].

43228.

Ar skujām aizpuškoju
Precenieka kumeliņus,
Ka nejāja to dieniņu,
Kad ziedēja magonītes.
263 [Mēmeles Jk].

43229.

Ar priekšautu auzas nesu
Tautu dēlu kumeļam;
Lai neredz tēvs māmiņa,
Lai nesaka cerējot.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

43230.

Auzu palavu padevu
Tautas dāla kumeļam;
Teiru auzeņu nadevu,
Lai nasaka cerejūt.
326 [Preiļu D].

43231.

Citas meitas sienu pļāva,
Es nevaru grozīties;
Kad atnāca precinieki,
Tad varēju grozīties.
90 [Drustu C].

43232.

Dziedi, dziedi, ganu meita,
Aiz apara ganīdama;
Dzen sētā, ganu meita,
Tev's jau gaida precinieki.
72 [Cesvaines Md].

- 61 -

43233.

Ej, māsiņa, nelūdz tautu,
Lai tautiņas tevi lūdz,
Lai nesaka citu dien',
Ka lūdzin ielūdzos.
263 [Mēmeles Jk].

43234.

Es neiešu bez ziediņa
Meitu mātes istabā;
Vēru durvis, spēru kāju,
Metu zelta gredzentiņu.
223 [Lielstraupes C].

43235.

Kas tur dimd, kas tur rūc
Manā tēva pagalmā?
Saimniek' dēli sajājuši
Mani mazu bildināt.
572 [Tukums Tk apr.].

43236.

Kādu ļaužu nu es būšu -
Pati paļā māmuliņa?
Tautas līda istabā,
Viņa sauca: snaudaliņa.
241 [Lubānas Md].

43237.

Kā spīdēja spoža saule
Pie zilām debesīm,
Tā spīdēja balti cimdi
Tautu dēla rociņā.
198 [Krustpils D].

43238.

Kur, tautiet, tu dabūji
Mana brāļa kumeliņu?
Es tecēju vārtu vērt,
Šķitu savu bāleliņu.
281 [Neretas Jk].

43239.

Meitas gāja maltuvē,
Māte gāja raudzīties;
Aiziet māte raudzīties,
Tautu dēls maltuvē.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

43240.

Meitu māte gudra sieva
Noņem manu cepurīti,
Noņem manu cepurīti,
Pakaŗ galda galiņā.
223 [Lielstraupes C].

43241.

Nu ziedēja eņģavēri,
Eņģavēru pazarītes;
Nu atnāca tie ciemiņi,
Kuŗ' mēs sen gaidījām.
286 [Nītaures Rg].

43242.

Nenāciet, sveši ļaudis,
Nava rūmes istabā,
Mūs' māsiņa dzeini vilka
Istabiņas dibenā.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

1. Nabraucit, sveši ļauds,
Nava vītas pogolmā,
Mun' muoseņa justys auž
Deveiņimi dzeiporim.
605 [Skolas].

43243.

Solts man i uorā,
Korsts i ustobā.
Laid mani, māmiņ,
Ar gostu kambarī.
Gostam i sveitiņa,
I kažūciņš.
414 [Stirnienes Rz].

43244.

Sēdi, sēdi, meitu vīrs,
Mana meita sieva būs.
Nesēdēšu, meitu māte,
Nav man meitu vainadziņa.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

43245.

Silta saule, karsta diena,
Suņi rēja sētīnā;
Tālas tautas sajājušas,
Nosvīduši kumelīni.
192 [Kosas C].

43246.

Skaistu nešu vainedziņu,
Vēl skaistāku darināju;
Lobas tautinas sajāja,
Vēl lobākas taujājos.
605 [Skolas].

43247.

Sniedziņš sniga, putināja,
Laukā manis kumelīns,
Ja būs mīļa meitu māte,
Savāks manu kumelīnu;
Savāks manu kumelīnu,
Apdeķosa vilnānīti.
355 [Rucavas Lp].

- 62 -

43248.

Sūtāt mani pirmo reizi,
Šai vietā lai paliek;
Šai vietā ēdis, dzēris,
Kumeliņš kārkles grauž.
192 [Kosas C].

43249.

Sabrauc gaški pagalmā,
Kules vien saklaudzē;
Nāciet, gaški, istabā,
Doš' tabāku paņukāt.
373 [Sarkaņu Md].

43250.

Tautu dēli, tautu dēli,
Klausi manu padomīn(u):
Aiz vārtiemi stāvēdamis,
Noņem savu cepurīt(i)!
Priekš tās meitu māmuliņas,
Priekš raženas līgaviņas.
94 [Dunikas Lp].

43251.

Tai drebēja apses lopas,
Kai dreb meitas rudenī;
Apses lopas vējam pyušūt,
Muotes meitas tautom braucūt.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43252.

Treju svuotu man sabrauce,
Vel deveņus slivynuoj';
Radz man labi nosojūt,
Ar gūdeņi dzeivojūt.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

43253.

Vuornas krēcja munu sātu,
Varbyut kaidi vīsi braucja?
Vīsi muojuos sabraukuši,
Zyrg's pi vuortim sasējuši.
326 [Preiļu D].

43254.

Zvīdz kumeļi, ouzu prosa,
Tourej puiši jounu meitu.
Skuju skuju, na ouziņu
Treša gods [goda] kumeļam;
Erškeziņu, na meitiņu
Jounejim puisānim.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

Table of Contents |View Entire Work