HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Tautas atnāk nejauši, pārsteidz nevērīgu vai laisku meitu nepiekopušos

14350.

Aiztais' durvis, bāleliņ,
Nelaid viesu istabā:
Man galviņa nesukāta,
Istabiņa neslaucīta.
321 [Zasā (Zasas pag. Jk)].

1. Vožu vožu kuceniņ,
Nelaid viesu istabā:
Man galviņa nesukāta,
Neslaucīta istabiņa.
98 [Praulienā (Praulienas pag. Md)].

14351.

Apstāj mani sveši ļaudis,
Brāļa miežus vētīdam.
Es jautāju māršiņai,
Kas tie tādi sveši ļaudis?
Mārša saka: nepazinu -
Māršas pašas bāleliņi.
216 [Ventspilī].

14352.

Auga kuplis ozoliņš
Pie bāliņa staļļa durvju;
Tur dziedāja sīki putni
Pilnas zaru pazarītes.
Strazdiņš brēce virsūnē,
Lakstīgala pazarē.
Visi saka dziedādami:
Zeme rīb, tautas jāj,
Zeme rīb, tautas jāj,
Māsa gul dienavidu!
Slēp, bāliņ, māsai kaunu,
Sak' rozītes ravējot,
Sak' rozītes ravējot,
Vainadziņu darinot.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14353.

Dižena meitiņa,
Gludena galviņa,
Pate guļ krāsnē,
Galviņa ārā.
Tautiņas pie durvīm:
Stoi, kumeliņi!
Meitiņa no krāsnes
Putējās.
- Māmiņa mīļā,
Kur mani lindraki?
- Meitiņa mīļā,
Krāsnes dibinā.
- Māmiņa mīļā,
Slēp manu kaunu!
- Meitiņa mīļā,
Slēp pate kaunu!
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14354.

Krancīts rej, Ancīts brauc,
Vēl istaba neslaucīta.
Brauc, Ancīti, lēniņām,
Lai izslauku istabiņu!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14355.

Krancis rēja, Ansis jāja,
Man istaba neslaucīta.
Ej, māmiņ, kavē Ansi,
Lai izslauku istabiņu!
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

14356.

Krancīts rēja, Ancīts nāca,
Man istaba neslaucīta.
Nerej, Kranci, nenāc, Anci,
Kamēr slauku istabiņu!
1311 [Apē (Vlk)].

- 33 -

1. Rej Krancīts, nāk Ancīts,
Man istaba neslaucīta,
Man istaba neslaucīta,
Man galviņa nesukāta,
Man galviņa nesukāta,
Man mutīte nemazgāta.
Nerej, Kranci, nenāc, Anci,
Līdz istabu izslaucīšu. -
Rej nu, Kranci, nāc nu, Anci,
Man istaba izslaucīta,
Man istaba izslaucīta,
Man galviņa izsukāta,
Man galviņa izsukāta,
Man mutīte nomazgāta.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14357.

Krancīts rēja, Ancīts nāca,
Man istaba neslaucīta.
Rej, Krancīti, kavē Anci,
Lai izslauku istabiņu!
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)], 137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14358.

Kuplis auga ozoliņš
Bāleliņa pagalmā;
Aiz ozola lapiņām
Neredz tautu iejājot.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14359.

Līču līčiem upe tek,
Staru stariem Daugaviņa;
Aiz līcīša, aiz stariņa
Neredz tautas sajājot.
331 [Augškurzemē (Il)].

14360.

Nedzirdēju, neredzēju
Arājiņu izaugot,
Sasatrūku piejājot:
Labrītiņ, malējiņa!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14361.

Nemanāmi, nezināmi
Man atnāca precenieki.
Būt' māmiņa zinājuse,
Būt' kukuli izcepuse.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14362.

Pati guļu krāsniņā,
Matpīnīte pār mūriņu.
Rūcējās, rībējās
Tautu dēli pie vārtiem.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

14363.

Sajāj tautas, norīb zeme,
Es gulēju dienasvidu.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpjat manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Tā trešā iztecēja
Svešas tautas aizkavēt.
Svešas tautas tai vaicāja:
Ko dar' pate brāļu māsa?
- Brāļu māsa kreklu šuva,
Pie ozola mērodama;
Mērodama gan domāja
Dabūt vīru kā ozolu.
271 [Pienavā (Džūkstes pag. Jg)].

14364.

Sajāj tautas, norīb zeme,
Es gulēju dienasvidu.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena man galvu glauž,
Otra slauka ustabiņu,
Vecākā brāļa sieva,
Tā saņēma svešus ļaudis.
Vaicā tautas uz māršiņas:
Kur tā pate brāļu māsa?
Vai rozēm zarus loka,
Vai kronīti darina?
- Ne rozēm zarus loka
Ne kronīti darina:
Brāļu māsa gubenī
Izzaguļ dienasvidu.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14365.

Sajāj tautas pilna sēta,
Es gulēju dienasvidu.
Eit', māršiņas, ietaliņas,
Slēpjat kaunu kā varit,
Iznesat vainadziņu,
Nēzdogā ietinušas,
Sakāt mani nogājušu
Gar dzeltenu linu lauku.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

1. Tautas jāja, zeme rīb,
Es gulēju dienasvidu.
Mana mārša, man' māsiņa,
Atnesiet vaiņadziņu,
Atnesiet vaiņadziņu
Zaļā zīdu nēzdogā!
2101 [Puzeniekos (Puzes pag. Vp)].

- 34 -

14366.

Sajāj tautas, sarībina,
Es gulēju dienasvidu.
Man galviņa nesukāta,
Istabiņa neslaucīta.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Tā trešā iztecēja
Svešus ļaudis aizkavēt.
295 [Grienvaldē (Zālītes pag. B)].

14367.

Sajāj tautas, sarībina,
Es gulēju dienasvidu.
Man galviņa nesukāta,
Istabiņa neslaucīta.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Tā trešā iztecēja
Svešu ļaužu uzkavēt. -
Kad es būtu zinājuse,
Kuŗu dienu tautas jāj,
Es būt' brāļa istabiņu
Trīsreiz dienā puškojuse:
No rītiņa rozītēm,
Uz pusdienu magonēm,
Pēc pusdienas, uz vakaru
Zaļajāmi palejām.
326 [Taurkalnē (Taurkalnes pag. B)].

14368.

Sajāj tautas, sarībina,
Es gulēju dienasvidu.
Man galviņa nesukāta,
Istabiņa neslaucīta.
Trīs māršiņas, brāļu sievas,
Slēpiet manu lielu kaunu!
Viena manu galvu glauda,
Otra slauka istabiņu,
Tā trešā iztecēja
Svešu ļaužu uzkavēt.
Steidz vaicāt sveši ļaudis:
Ko dar' pate brāļu māsa,
Vai tā šuva, vai rakstīja,
Vai rozēm zarus loka?
- Ne tā šuva, ne rakstīja,
Ne rozēm zarus loka,
Pate savu vainadziņu
Trīskārt daiļu darināja:
Zīlītēm, krellītēm,
Sudrabiņa lapiņām.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

14369.

Sajāj tautas, sarībina,
Es gulēju dienasvidu.
Slēp, māršiņa, lielu kaunu,
Teic rozītes ravējot!
315 [Jaunjelgavā], 327 [Taurkalnē un Jaunjelgavas apkārtnē (Taurkalnes pag. B un Jaunjelgavas Jk apkārtnē)].

14370.

Sajāj tautas, sarībina,
Es gulēju launadziņu;
Man galviņa nesukāta,
Istabiņa neslaucīta.
Tec, māsiņa, pagalmā,
Svešus ļaudis aizkavēt,
Lai galviņu izsukāju,
Lai izslauku istabiņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14371.

Zeme rīb, tautas jāj,
Man pagalms neslaucīts,
Man pagalms neslaucīts,
Karotītes nemazgātas.
Pūt, vējiņi, pūt, vējiņi,
Slauki manu pagalmiņu;
Lij, lītiņi, lij, lītiņi,
Mazgā manas karotītes!
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

14372.

Situ zelta pulkstenīti
Pie tautiņu namdurvīm;
Satrūkās tautu meita,
Pavardā gulēdama.
14 [Inčukalnā (Inčukalna pag. Rg)].

1. Simtu bēru kumeliņu
Pie tautiņu namdurēm;
Satrūkāsi tautu meita,
Pavardāi gulēdama.
Nāc ārēji, tautu meita,
Tev atjāja precinieki,
Ķēdēm kalti kumeliņi,
Riņķim grieztas cepurītes.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14373.

Slēp, māmiņa, manu kaunu,
Tautas nāca istabā;
Es cēlos, gulējuse,
Sak' ielokus locījuse.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

- 35 -

14374.

Suņi rēja, vārti čīkst,
Tec, meitiņa, kambarī:
Tev mutīte nemazgāta,
Istabiņa neslaucīta.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

1. Mūc, māsiņa, aizkrāsnī,
Nu nāk tavi precinieki;
Tev galviņa nesukāta,
Mells krekliņš mugurā.
216 [Ventspilī].

14375.

Svuoti nuoce, z'am'a dūc',
As guleju dīndusi.
Mām'eņ mīluo, mām'eņ jaukuo,
Kam tu mani napac'ēl'i?
As byut' sovu rūžu duorzu
Pologim apkluojus'a.
- M'aiteņ mīluo, m'aiteņ jaukuo,
Pagaid' da cytam rudiņam!
4261 [Ozolmuižas pag. Rz].

14376.

Tupu rāpu namu slauku,
Uz pagales sēdēdama;
Uzreiz stāvu uztrūkos,
Tautiets saka: Dievs palīdz!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14377.

Cūka, mārša, nesacīja,
Redz tautiņas sajājam;
Man sajuka sīki ceļi,
Pūriņā darinot.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

Table of Contents |View Entire Work