HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

- 17 -

a) Vispārīgi apcerējumi

14174.

Agri suoka l'idin'āt
Div' palāki vanadzeņi.
L'idin' augši, l'idin' zemļi,
Nadūs' man'a šūrudin'.
426 [Sakstagala pag. Rz].

14175.

Agri sāka lidināt
Pelēkie vanadziņi;
Vēl tai mūsu cielavai
Spārnu gali nepuškoti.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Agri sāka lidināt
Pelēkie vanadziņi;
Vēl nebija irbītei
Spārnu gali darināti.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

2. Vanadziņi lidenēja
Ap tām mūsu cielavām;
Vēl nebija cielavām
Spārnu gali apsviluši.
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

14176.

Ai Dieviņi, ko darīt,
Pulkiem jāja precinieki?
Līdz vienam roku sniedzu,
Solās citi pakārties.
931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)].

14177.

Vai Dieviņ, lietus nāk,
Man nav lietus villainiņa!
Vai Dieviņ, tautas jāj,
Man nevaid māmuliņa!
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

14178.

Vai Dieviņi, lietus nāce,
Nu tas mani slapinās!
Vai Dieviņi, tautas jāja,
Nu tās mani niecinās!
190 [Kuldīā].

14179.

Vai māsiņa jaunākā,
Kam tu augi tik ražana?
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie naudas kalējiņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā].

1. Vai māsiņ, vai māsiņ,
Kam tu augi tik ražena!
Visa mana galva sāp,
Ar tautām daloties:
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie Rīgas kalējiņa.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14180.

Ai, tai mūsu māsiņai
Tāli jāja precinieki,
Rīgā zviedza kumeliņi,
Šurp atgāja atskaniņas.
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

1. Rīgā zviedza kumeliņi,
Kurzemē atskanēja;
Būs tai mūsu māsiņai
No Jelgavas precenieki.
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

14181.

Alderspriši(?) tautas jāja
Pa lielo tīrumiņu;
Alderspriši mūs' māsiņa
Pa lodziņu raudzījās.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

- 18 -

14182.

Atiet meitu brāķerītis
Par lielo tīrumiņu,
Atiet meitas brāķēdams,
Kā lācs auzas braucīdams.
314 [Kroņa Elkšņu pagastā (Elkšņu pag. Jk)].

14183.

Atjāj šādi, atjāj tādi,
Mana paša neatjāja.
Redz kur jāja mana paša
Ābolaiņu kumeliņu!
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14184.

Atskrien raiba žagatiņa,
Div' pelēki vanadziņi.
Vai, māmiņ, nepazini
Viltiniekus staigājam:
Viltus pieši kājiņā,
Viltus zaļi zobeniņi.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14185.

Aug liepiņa kalniņā,
Platas lapas galiņā,
Tai atjāja tāļu tautas,
Pārrobežu tēva dēls.
308 [Altenē (Seces pag. Jk)].

14186.

Avotiņa lejiņā
Iemauktiņus šķindināja;
Tie nebija iemauktiņi,
Tā bij puiša dvēselīte.
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

14187.

Bij tām tautu meitiņām
Ik dieniņas jauna laime:
Ik dieniņas tautas jāj
Sirmajiem kumeļiem.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

14188.

Bālelinis dusmas tura,
Manis dēļ tautas jāj.
Netur' dusmas, bāleliņ,
Neb' es tautas aicināj'!
190 [Kuldīā].

1. Māte mani rātin rāja,
Ka ik dienas tautas jāja.
Nerāj mani, mīļā māte,
Neb' es tautas aicināju;
Aicin' tavi balti galdi,
Mans raženis augumiņš.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

2. Tēvs ar māti sabārās,
Meitas dēļ viesi nāca.
Ai tētiņ, ai māmiņ,
Vai es viesus aicināju?
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

3. Tēvs ar māti sasabāra,
Meitas dēļi viesi nāca,
Atiet viesis negaidāms,
Atceļ vārtus nelūdzams.
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

14189.

Brāļi mani tik diženi,
Es māsiņa nedižena;
Man diženas tautas jāja,
Brāliņosi vērdamās.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14190.

Bāliņ, putu gabaliņi,
Kam tu tautas aicināji?
Māsiņ, zelta droztaliņa,
Vai es tautas aicināju?
301 [Paskavā(?)].

14191.

Bāliņ, tavu pagalmīnu
Min rudeni, pavasari:
Pavasari pieguļnieki,
Ruden māsas precinieki.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

1. Kas to manu dižu ceļu
Kājiņām norakstīja?
Ik rudeņa tautas jāja,
Ik vasaras pieguļnieki.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kas celiņu norakstīja
Sīkajiem rakstiņiem?
Jaunu zēnu kumeliņi
Kaustītām kājiņām.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14192.

Briedis nāce par ezeru,
Ragi vien slaistījās:
Lielu laivu tautas brauca
Uz maniemi bāliņiem.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14193.

Brīnumiem es izaugu
Viena meita māmiņai;
Brīnumiem man sajāja
Trejdeviņi precenieki.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

- 19 -

1. Brīnumiem es izaugu
Viena meita māmiņai;
Brīnumiem mun sajāja
Treju tautu dieniņā.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14194.

Daudzi jāja tautu dēlu
Visu cauru vasariņu,
Visu cauru vasariņu
Manis vienas lūkoties.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

14195.

Diezgan būs(i), gana būs(i)
Mūs' meitām precenieku:
Ruden jāja zirgu zagļi,
Pavasari strūdzenieki.
104 [Zelgavā (Grostonas pag. Md)].

1. Gana būs, gana būs
Mūs' meitām precinieku:
Ruden jāja precinieki,
Pavasari kūjinieki.
90 [Lodē (Kusas pag. Md)].

14196.

Dižens jāj tautu dēls
Pa lielo tīrumiņu;
Tas būs mans, tas būs mans,
Šurpu grieza kumeliņu!
138 [Trikātā (Trikātas pag. Vlk)].

1. Atbrauc viens baltu zirgu,
Balts kažoks mugurā;
Šurpu grieza kumeliņu,
Tas būs mans precenieks.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14197.

Dienu bērzi vizuļoja,
Nakti alkšņi pumpuroja;
Dienu jāja bāleliņi,
Nakti man tautas jāja.
279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)].

14198.

Deju, deju, lecu, lecu,
Mežotnieku gaidīdama;
Vells atspēra švitenieku
Ar tiem darvas zābakiem.
298 [Mežotnē (Mežotnes pag. B)].

14199.

Div' pelēki vanadziņi
Rīta rasu novažoja,
Meklēdami to meitiņu,
Kas aug viena māmiņai.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

14200.

Div' pelēki vanadziņi
Teju vien lidināja,
Aplenkuši māmiņai
Div' ražanas zeltainītes.
224 [Kabilē (Kld)].

14201.

Div' pelēki vanadziņi
Teju vien lidinās,
Ieraudzījši baltas vistas
Mūs' bāliņa sētiņā.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

1. Teju vien lidināja
Div' pelēki vanadziņi,
Redz irbīti rotājot
Bāleliņu dārziņā.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Tuju tuju lidināja
Div' pelēki vanadziņi,
Apmanījši baltas vistas
Tai mazāi ciemiņā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

14202.

Div' pelēki vanadziņi
Vārtu virsu lidināja.
Lidin' augstu, lidin' zemu,
Vēl neiešu šoruden!
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)], 190 [Kuldīā].

1. Pelēkais vanadziņis
Lid ap manu vainadziņu.
Vai lid' augstu, vai lid' zemu,
Tu jau viņa nedabūsi!
19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)].

14203.

Div' pelēki vanadziņi
Teju vien lidinās,
Gribēj' manu vainadziņu
No galviņas nodabūt.
Sviež' ar šautru vanagam,
Lai vainagu nedabū.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Div' pelēki vanadziņi
Bāleliņa pavārtē;
Ne tie skrēja, ne aizskrēja,
Teju vien lidināja,
Teju vien lidināja
Uz to manu vainadziņu.
Sviedu šautru vanagam,
Valkāj' pate vainadziņu.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

- 20 -

14204.

Domājati, bāleliņi,
Kas jums ies druviņāi:
Nāk tautiņas nākamo,
Es jums vairs nedzīvošu.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14205.

Dzīrās agri tautiets jāt,
Rasā muti nomazgāt;
Tur šķelmjam saule lēca,
Kumeliņu seglojot.
24 [Lēdurgas draudzē].

14206.

Iebaviešu bērniņš biju,
Dižen' daiļa zeltānīte;
Slavenie tēvu dēli
Bariem grieze kumeliņus.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14207.

Ej, māsiņa, skatīties,
Ko tie ciema suņi rej!
Ej, brālīti, es neiešu,
Es jau vienu saderēju.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

14208.

Ej, māte, raudzīt,
Ko suņi rēja,
Ko suņi rēja
Pie jūsu klētis?
Ietek māmiņa
Pusteču iekšā.
- Ģērbies, meitiņa,
Tev precinieki!
Brūtgānam zīda veste,
Zelta pieši pie zābaku.
190 [Kuldīā].

1. Ej, māte, raudzīt,
Ko suņi rēja!
Ietek māmiņa
Puslēkšus iekšā:
- Ģērbies, meitiņa,
Tev precinieki!
- Ar ira, māmiņa,
Tie patīkami?
- Gan ira, meitiņa,
Tie patīkami.
Ņem sudraba biķerīti,
Tec dārzā medutiņa!
224 [Kabilē (Kld)].

14209.

Es izaugu kā niedrīte
Novadiņa maliņā;
Tautu dēlis kā donītis
Atnāk manis lūkoties.
203 [Usmā (Usmas pag. Vp)].

14210.

Es mātei viena meita
Kā mežāi lakstīgala;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie saldas ābelītes.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

14211.

Es mātei viena meita
Kā puķīte dārziņā;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā bitītes ziediņos.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14212.

Es mātei viena meita
Kā zīlīte ozolā;
Ik rudeņus tautas jāja
Kā pie lagzdas riekstus raut.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Es māmiņai viena meita
Kā mežā lakstīgala;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā mežā riekstu raut.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

14213.

Es mātei viena meita
Kā zīlīte žagaros;
Ik rudeņus tautas jāja,
Saujā naudu zvandzināja.
226 [Kandavā (Tl)].

14214.

Es mātei viena meita
Kā sirsniņa azotē;
Pie manim tautas jāja
Kā pie naudas kalējiņa.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

1. Es māmiņai viena meita
Kā zīlīte žagaros;
Ik dieniņas tautas jāja
Kā pie naudas kalējiņa.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)], 201 [Snēpelē (Snēpeles pag. Kld)].

14215.

Es māmiņai viena meita
Kā Vāczemes kleņģerīte;
Man sajāja precinieki
Kā žvīguri kaņupēs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

- 21 -

14216.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā Vāczemes magonīte;
Man atjāja no Kandavas
Englendeŗu precinieki.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14217.

Es meitiņa kā rozīte,
Kā Vāczemes magonīte,
Pēc manimi tautas jāja
Piec' reizītes dieniņā.
297 [Lepšukalnā pie Bauskas (Bauskas pag. B)].

14218.

Es nebiju uzaugusi,
Nei prātā ņēmusies,
Jau tautiņas rokas sniedz
Tēva durvis virināt.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14219.

Es nokulstu vērpājiņa,
Es pelavu ēdājiņa,
Man papriekšu precinieki
Kā citām meitiņām.
311 [Dzērvē, Susējā, Dignājā (Saukas Jk, Susējas Il, Dignājas Jk pag.)].

14220.

Es rakstīju pūra vāku,
Redz' atraikni atjājam;
Sviedu pūru liepiņās,
Bēgu pati bāliņos.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

142201.

Es savai māmiņai
Lapa dzimu [plauku], puķe augu;
Vai tādēļ man atjāja
No Kandavas precinieki?
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

14221.

Es savam māmiņam (=viensk. dat.)
Viena pate meita biju;
Tautiets mani precēt nāca
Pa deviņi novadiem.
Ai māmiņ, ai māmiņ,
Ko būs man nu darīt,
Vai man iet tautiņās,
Vai palikt pie māmiņas?
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

14222.

Es staigāju visu dienu
Sabrukusi, sajukusi,
Nu dabūju vakarā
Visskaisto tēva dēlu.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

14223.

Es tuo sava oruojeņa
Izaugdama naredzēju;
Kad atjuoju pī vīteņu(?):
Labreiteņ, ļaudoveņ!
415 [Daugavpils, Rēzeknes un Ludzas apr.].

14224.

Es uzaugu netikuse
Par visām meitiņām;
Man atjāja bajāriņš
Dancotāju kumeliņu.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14225.

Ganīdama izganīju
Treju līču āboliņu;
Gaidīdama sagaidīju
Treju tautu sajājam.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)], 95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

14226.

Gaŗām gāju zirņu lauku,
Zirņu ziedus braucīdama;
Man atjāja tautu dēls
Zirņu ziedu cepurīti,
Zirņu ziedu cepurīti,
Auzu skaru mētelīti.
174 [Rudbāržos (Rudbāržu pag. Azp)].

14227.

Driķu driķu šī vasara,
Kalpi vien precējās;
Būt' auguši rudzi mieži,
Precētosi tēva dēli.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

14228.

Driķu driķu šī vasara,
Sajāj treju precinieku;
Būtu rudzu, būtu miežu,
Būt' deviņi sajājuši.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14229.

Grūt' kuplai liepiņai
Liela ceļa maliņā:
Sirmi zirgi saknes mina,
Jauni puiši zarus lauza.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 22 -

14230.

Ik dieniņas māte rājas,
Kam tik daudzi viesu nāk. -
Tie tīkoja tavas naudas,
Mana daiļa augumiņa.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14231.

Ik rītiņa saule lēca
Purva bērza galiņā;
Ik rudeņa tautas jāja
Mani jaunu lūkoties.
144 [Gaviezē (Gaviezes pag. Lp)], 241 [Blīdienē (Blīdienes pag. Tk)].

1. Ik rītiņa saule lēca
Purva bērza galoknē;
Ik rudeņa tautas jāja
Mani jaunu bildināt.
Tā nebija cita vaina,
Tā bij pašas mātes vaina,
Tā bij pašas mātes vaina,
Kam tik daiļu audzināja.
170 [Lielnīkrācē (Nīkrāces pag. Azp)].

2. Pusrītiņa saule lēca
Porēi, bērza galiņāi;
Pusvasaras tautas jāja
Sērdienītes lūkoties.
195 [Raņķos (Raņķu pag. Kld)].

14232.

Ik rudeni mani prec
Trīsdeviņi precinieki;
Ne pie vienu es negāju,
Kamēr savu sagaidīju.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

14233.

Irbes ceļu norakstīja,
Upmalā dzert iedami;
Tautas zirgu nojādīja
Pēc manām māsiņām.
212 [Sarkanmuižā (Sarkanmuižas pag. Vp)].

14234.

Izgudrēm tautas jāja
Mana darba lūkoties;
Izgudrēm es pametu
Pusistabas neslaucītas.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

1. Tautiets jāja izgudrām
Manu godu lūkoties;
Es tautieša izgudrām
Salmiem namu izkaisīju.
216 [Ventspilī].

142341.

Jāja tautas rītā agri,
Bez saulītes vakarā;
Es sēdēju pie māmiņas
Baltā rožu dārziņā.
Jājat, tautas, aizjādamas
Manu rožu neraujat,
Lai zied manas baltas rozes
Līdz pašam rudeņam.
Salna trauca baltas rozes,
Man' aizveda tautu dēls.
116 [Bormaņu muižā (Trapenes pag. Vlk)].

14235.

Jājiet, tautas, kad jādami,
Sētā mani nerasiet:
Svētu rītu ganos gāju,
Darbu dienu druviņā.
224 [Kabilē (Kld)].

14236.

Jātin jāja novadnieki,
Zviegtin zviedza kumeliņi.
Šķiŗat ceļu, pašu puiši,
Kam jūs daiļi neaugāt!
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14237.

Jauna bija man' māsiņa,
Tautas brauca precībās.
Nes, laiviņa, nes, laiviņa,
Ja ir labs tautas dēls;
Ja nav labs tautas dēls,
Slīcin' jūras dibinā!
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14238.

Kalnā kāpu raudzīties,
Kā jāj mani precenieki:
Brūni zirgi, zelta segli,
Sudrabiņa iemauktiņi.
75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)].

1. Kalnā kāpu raudzīties,
Kur jāj mani precinieki.
Sirmi zirgi iemauktos,
Paši zili, zābakos.
Pats brūtgāns kājām tek,
Cepurīti rokā nes.
412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

2. Uz akmenas(?) pakāpos
Precenieku skatīties.
Redz kur jāja jauni puiši,
Tie būs mani precenieki!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

- 23 -

14239.

Kam, bāliņ, man neteici,
Ka tik daudz pēc man' gaid'?
Es būt' visiem atteikusi,
Vienu vien paņēmusi.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14240.

Kam tā muiža kalniņā,
Saule durvis virināja?
Kam tā māsa bāliņos?
Tai jau treji precinieki.
55 [Mūŗa muižā (Mūrmuižas pag. Vlm)].

14241.

Kam tu pūti, ziemelīti,
Vai nav vēju pūtējiņu?
Kam tu jāji, netiklīti,
Vai nav ļaužu jājējiņu?
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)].

14242.

Kas nobrauca rīta rasu
Miglaināja rītiņā?
Tie ražani kalpa puiši
Meklē labas kalponītes.
216 [Ventspilī].

14243.

Kas to ceļu te iebrauca
Tādē zāļu vietiņē?
Kas to teica tautiešam,
Kas es augu bāliņēs?
222 [Garlenē (Vandzenes pag. Tl)].

14244.

Klausies, tautas zeltenīte,
Kur jāj tavi precenieki:
Aiz kalniņa zirgi zviedza,
Lieknā pūta stabulīti.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14245.

Ko runā sveši ļaudis,
Caur sētiņu pajādami?
"Gluds ir sētas pagalmiņš,
Balta meitu māmulīte."
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14246.

Krūmiem auga baltas puķes
Bāleliņa pagalmā;
Pulkiem jāja sveši ļaudis
Baltu puķu lūkoties.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

1. Baltu puķu ceriņš auga
Liela kunga pagalmā;
Tur jāj kungi, tur stārastas
Šās puķītes raudzīties.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Pa līčiem rozes zied
Dzeltāniem ziediņiem;
Pulkiem jāja sveši ļaudis
Līča puķu lūkoties,
421 [Taurupes pagastā (Rg)].

3. Pūļiem auga baltas puķes
Skrundenieku novadā;
Tur sanāca ravētāji
Par novadu novadiem.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

4. Šeju pati tīrumā
Baltas puķes saaugušas;
Pulkiem jāja jauni puiši
Šo puķīšu raudzīties.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14247.

Krūmiem auga melni alkšņi,
Retam vien ozoliņi;
Pulkiem jāja kalpa puiši,
Retam vien tēva dēli.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Pulkiem auga bērzi, elkšņi,
Pa vienam ozoliņi;
Pulkiem jāja kalpa puiši,
Pa vienam tēva dēli.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14248.

Kupla liepa jūrmalā,
Pilna baltu gaigalīšu;
Viena meita māmiņai,
Pilna sēta precinieku.
3 [Aizkrauklē (Aizkraukles pag. Rg)].

14249.

Kuplis auga ozolīns
Aiz brālīša nama duru;
Pieci simti sīku putnu
Dzied ozola galīnāja.
Visi saka dziedādami:
Kas tur brauce, zeme rīb?
Mūs' māsīnas precenieki,
Sirmu zirgu mitenieki.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

14250.

Kur jādami, ciema puiši?
Iejājat mūs' sētā!
I es pate nezināju,
Kaszin māte mani dos.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

- 24 -

14251.

Kuŗa smilga kupla auga,
Tai rasiņa galiņā;
Kuŗa meita daiļa auga,
Tai jāj daiļi precenieki.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14252.

Kuŗi vēji nepūtuši,
Tie pūš manas vilnānītes;
Kuŗu tautu negaidīju,
Tās atloka kumeliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14253.

Kuŗu malu vēji pūta,
Tur kokiem lapas bira;
Kuŗu malu tautas jāja,
Tur māmiņu rūdināja.
309 [Biržos (Biržu pag. Jk)].

14254.

Kuŗu rītu saule lēca,
Ja papriekšu nezināja?
Kuŗu reizi tautas jāja,
Ja papriekšu nezināja?
278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)].

14255.

Ļaudīm liels brīnumiņš,
Man jaunai tautas jāja.
Vai es biju jums, ļautiņi,
Šo celiņu aizlieguse?
120 [Gaujienā (Gaujienas pag. Vlk)].

14256.

Lielas meitas dusmojās,
Ka uz manim puiši jāja.
Ko jūs, meitas, dusmojties,
Vai es puišu aicināju?
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14257.

Lietiņam nolīstot,
Sedzu baltu villainīti;
Tautiņām sajājot,
Liku pūra dibinā.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14258.

Lietiņam nolijot,
Sedzu baltu villainīti;
Tautiņām atjājot,
Saucu savu bāleliņu.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ai Dieviņ, saldans alus,
Kur tie šķīti apīnīši?
Ai Dieviņ, atjāj tautas,
Kur tie mani bālenīši?
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

2. Lietiņš nāca miglodams,
Kur palika villainīte?
Tautas nāca dziedādamas,
Kur tie mani bāleliņi?
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)], 412 [Unguros (Ungurmuižas pag. D)].

14259.

Lēni jāja lēnas tautas
Par bāliņa tīrumiņu;
Pagaidiet, lēnas tautas,
Lai es lēni apdomāju!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14260.

Lēni lēni tautiets jāja,
Asariņas slaucīdams,
Dzirdēj' mani neietam,
Tēv' un māti nelaižam.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

14261.

Locīdama salocīju
Saujā bērza žagariņu;
Gaidīdama sagaidīju
No maliņas svešu ļaužu.
335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14262.

Lūgtin lūdzu brālītim,
Lai rok grāvjus olnīcā,
Lai nevar tautu dēli
Pāri bēri lēcināt.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

14263.

Māmulīte man vaicāja,
Ko ik dienas tautas jāj:
Tautu dēla cepurīte
Manā pūra dibinā.
218 [Aizupē (Aizupes pag. Tk)].

14264.

Mārša Dievu nominēja,
Māsīc' vīra nedabūs.
Par Laimiņas likumiņu
Atjāj māršas bāleliņš.
1271 [Litenē (Litenes pag. Md)].

- 25 -

14265.

Man' apsmēja ciema puiši,
Ka man's puiši neprecēs;
Šodien jāja precenieki
Riņķētiem kažokiem.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14266.

Man atbrauca no Jelgavas
Zaļa zīda precenieki;
Sedzu zaļu vīkaliņu,
Braukšu līdzi dziedādama.
363 [Dzirciema pag. (Tk) un citur Kurzemē].

14267.

Man atjāja tautas dēls
Auzas skaru mētelīti;
Vai Dieviņ, kur nu ņemšu
Zirņu ziedu villainīti?
267 [Kalnamuižā (Tērvetes pag. Jg)].

14268.

Man nebija uzaugot
Zaļas zīda matpaniņas;
Man sanāce precenieki
Zaļa zīda mēteļiem.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

1. Tpruš, telīte leidarā,
Man sajāja precinieki,
Man sajāja precinieki
Zaļiem zīžu menteļiem;
Kur es, tāds nabadzīns,
Zaļas zīžu veltis ņemšu,
Raibus cimdus, raibas jostas,
Sarkan' zīžu nēznaucīn'?
1191 [Ēveles draudzē].

14269.

Man atjāja precenieki
Riņķotiem kažokiem,
Riņķotiem kažokiem,
Sprēdzētiem zābakiem,
Sprēdzētiem zābakiem,
Misiņ' pogu cepurīti.
126 [Kroņa Lejas pagastā (Lejasciema pagastā Vlk)].

14270.

Man sajāja precenieki
Zaļiem zīda mēteļiem;
Kaunaties, bāleliņi,
Man nav zīda matauklīšu.
3022 [Vecsaulē (Vecsaules pag. B)].

1. Kauna kauna bāliņam,
Man nav zīda nēzdaudziņa;
Man sajāja precinieki
Zaļiem zīda kažokiem.
302 [Rundālē (Rundāles pag. B)].

14271.

Man sajāja trejas tautas
Tai vienāi vakarāi.
Tām dujām atsacīju,
Tām trešām nevarēju.
196 [Rendā (Rendas pag. Kld)].

14272.

Maza biju, bet jau gudra,
Salmiem kaisu istabiņu,
Kam tautiņas jaunai jāja,
Kam māmiņu kaitināja.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14273.

Maza maza man' māsiņ'
Kā tā sila cielaviņ'.
Jau tie tautu vanadziņ'
Pēc tevim lidināj'.
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

14274.

Mazs putniņš, skaļš balsiņš,
Mežā tāļu atskanēja;
Laba meita, labs tikums,
Tāļu jāja precenieki.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14275.

Miegam nākot i nevaru
Nesnauduse vakarā;
Tautām jājot i nevaru
Bāliņam nesacījse.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14276.

Miegs man nāca saulītēi,
Ko darīšu vakarāi?
Pavasari tautas jāja,
Kā rudeni vairīšos?
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14277.

Mūs' māsiņas krūmi zied
Baltajām rozītēm;
Tur atjāja ravētāji
Par deviņi novadiņi.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14278.

Olendeŗu laiva nāca
Deviņim vēlogim.
Vai tā nāca miežu rudzu,
Vai māsiņas vaiņadziņa?
Ja tā nāca miežu rudzu,
Dodat, brāļi, neliedzat;
Ja māsiņas vaiņadziņa,
Liedzat, brāļi, nedodat!
Vai tā nāca masta koku,
Vai zēģeļu audējiņas?
Ne še auga masta koki,
Ne zēģeļu audējiņas, -
Rīgāi auga masta koki,
Zēģelīšu audējiņas.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

- 26 -

1. Zaļu ziedu laiva nāca,
Ko tā nāca, ko nenāca?
Vai tā nāca miežu rudzu,
Vai māsiņas vaiņadziņa?
Dodat, brāļi, miežus rudzus,
Lai stāv māsas vaiņadziņš.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14279.

No rītiņa lini zied,
Pie vakara tautas jāj.
Tāds bij tautu kumeliņš,
Kāds šā rīta lina zieds.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14280.

Nu gailīši bieži dzied,
Nu jau drīz gaisma ausa;
Nu tautiņas pulkiem jāja,
Nu man's še neatstās.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Nu dzied gaiļi bieži bieži,
Nu būs gaisma drīzi drīzi;
Nu nāk tautas bieži bieži,
Nu māsiņu aizvedīs.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14281.

Nu nāk lietus, nu nāk lietus,
Nu tas mani slapinās;
Nu jāj tautas, nu jāj tautas,
Nu tās mani bildinās.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14282.

Pie bāliņa vaŗa vārtu
Kuplis auga ozoliņš,
Tur tautiņas dancināja
Ik vakara kumeliņus.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14283.

Piesacīju māsiņām,
Lai nesnauž vakarā,
Tautas sauca pie vārtiem:
Stāvi stili, kumeliņ!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14284.

Pirkstainīšus vien adīju,
Uz vācieti domādama;
Vells atspēra arājiņu
Dubļainām kājiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

1. Es adīju pirkstainīšus,
Amatnieku gaidīdama;
Vells atspēra kalpa puisi
Dubļainām kājiņām.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14285.

Pirkstainīšus vien adīju,
Vācu vīru gaidīdama;
Nu Dievs deva zemenieku,
Kur nu likšu pirkstainīšus?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14286.

Reta reta tā sētiņa,
Kam pie vārtiem vītoliņi;
Reta reta tā meitiņa,
Kam ik dienas tautas jāj.
263 [Dobelē].

14287.

Roze zied, roze zied,
Magoniņa platejās;
Tautas jāj, tautas jāj,
Brāļu māsa lielejās.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

142871.

Roc, brālīt, augstu stabu
Tai zaļā mauriņā,
Kad atjāja tautu dēls,
Kur piesiet kumeliņu.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

14288.

Sajāj daiļi, tautu dēls,
Kozin māte mani dos;
Ja māmiņa man's nedos,
Pateic' daiļu jājumiņu.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14289.

Sajāj stalti, tautu dēls,
Kaszin māte mani dos;
Ja tu stalti nesajāsi,
Nedos mani māmuliņa.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)], 408 [Krustpilī, Unguros un Stukmaņos (Krustpils, Ungurmuižas D un Pļaviņu Rg pag.)].

- 27 -

14290.

Sajāj stalti, ciema puisi,
Kozin mani māte dos.
Dod, māmiņa, nesaliedz,
Baltu [stalti?] jāja, nava slikts!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14291.

Saka lietu nenākam,
Lietus nāca šļakādams;
Saka tautu nejājam,
Teju zviedza kumeliņi.
200 [Skrundā (Skrundas pag. Kld)].

14292.

Saka [teica] lietu sen līstami,
Nu tik nāk sprēgādamis;
Saka [teica] tautas sen nākami,
Nu tik tautas kājas ava.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

14293.

Sak', saulīte aizgājuse,
Vēl saulīte gabalā;
Sak', tautiņas atjājušas,
Vēl tautiņas gabalā.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14294.

Sasatrūka irbju pulka,
Vanagam pārskrejot;
Sasatrūka meit' ar māti,
Tautiņām sajājoti.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14295.

Šo vasaru ievas zied
Pa krūmiņu krūmiņiem;
Šo vasaru tautas jāja
Pa celiņu celiņiem.
184 [Dūrē (Vārmes pag. Kld)].

1. Šo vasaru ievas ziede
Pa visiemi krūmiņiem;
Šo rudeni meitas veda
Pa visiemi celiņiem.
206 [Kuldīgas apriņķī].

14296.

Šorīt agri saule lēca
Par visiem rītiņiem;
Šorīt agri tautas jāja
Par visāmi dieniņām.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

14297.

Sebu sebu vakarā
Man atjāja precinieki;
Nedrīkstēju roku dot,
Ne no zirga kāpināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14298.

Sēž' pie loga rakstīdama,
Gaidu sava mīļākā.
Redzu, nāk, redzu, nāk,
Ak cik slikti viņš atnāk:
Vīzes kājā, runga rokā,
Skrandu svārki mugurā.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

14299.

Si, gosniņas, laidarē,
Man atjāja precenieki;
Te paliks bērza rīkste,
Te gosniņas laidarē.
353 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14300.

Sīku seju man' māsiņa,
Smalku ratu vilnainītes,
Tai atjāja precinieki
Smukām cauņu cepurēm.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14301.

Zīļu zīļu pabirušu
Pie bāliņa namdurvīm;
Saka tautas, gaŗjādamas:
Te ir zīļu valkātāja.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)].

14302.

Skanēj' puri, skanēj' meži
Uz sausiemi laiciņiem;
Danco tautu kumeliņi
Uz manāmi māsiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14303.

Stāvu lēcu upītē,
Redz' atraiti atjājam;
Labāk mani upe nesa,
Ne atraiša kumeliņis.
Upe nesa līgodama,
Atraits žēli raudināja,
Atraits žēli raudināja
Pirmās sievas sirdēstos.
246 [Lestenē (Lestenes pag. Tk)].

- 28 -

1. Atraitns mani aicināja
Pie sevim kamanās;
Labāk lecu ūdenī,
Ne atraitņa kamanās:
Ūdens viegli vizināja,
Atraitns gauži rūdināja;
Atraitņam smaga roka,
Divreiz mīti gredzeniņi.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

2. Labāk lēcu ūdenī,
Ne tautieša kumeļā;
Ūdens nesa vizēdams,
Tautiets gauži raudināja.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

14304.

Stāvu rožu dārziņā,
Rožu kroni taisīdama;
Dzirdu tautas sajājot,
Redz' atraikni ienākot.
Slauku rozes sētmalī,
Slauk' asaras nēzdaugā,
Stāvu brīdi domādama,
Vai dot roku, vai nedot.
Labāk saku: jāj projām!
Nedod mani tēvs māmiņa
Tādam kroga dzērājam,
Lielam zirgu mietniekam.
191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14305.

Sudraboti, zābakoti,
Pie manim nenākat;
Nākat, vīžu vakātāji -
Tur man tika, tur es iešu.
1821 [Allažās (Raņķu pag. Kld)].

14306.

Sunīšam maizi devu
Labu lielu gabalīn',
Lai tas man pasacītu,
Kuŗu stundu tautas jāja.
1191 [Ēveles draudzē].

14307.

Sveši ļaudis laivas prasa,
Aiz upītes stāvēdami.
Iriet laivu, bāleliņi,
Bet jau gudri runājiet, -
Ja vaicāja, kur māsiņa:
Māsiņ' maza šūpulī.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14308.

Tā slavēja mūs' māsiņu
Kā lielo Rīgas pili;
Apkārt jāja precinieki
Kā ap Rīgu kaŗavīri.
101 [Rankā (Rankas pag. C)].

1. Viena pati mātei meita
Kā lielā Rīgas pils;
Apkārt jāja precinieki
Kā ap Rīgu kaŗavīri.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

14309.

Tai ābelei balti ziedi,
Tai sarkani āboltiņi;
Tai māmiņai dailas meitas,
Tai ik dienas tautas jāj.
243 [Grenčos, Irlavā, Kūķos, Pētertālē (Grenču, Irlavas, Struteles pag. Tk)].

14310.

Tai ābelei balti ziedi,
Tai sarkani āboltiņi [āboliņi];
Tai māmiņai daiļas meitas,
Tai slaveni viesi nāk [nāca].
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)], 278 [Sodu Sesavā (Sesavas pag. Jg)], 279 [Skurtsteņu muižā (Sesavas pag. Jg)], 281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)], 291 [Garozā (Mežotnes pag. B)], 293 [Gravendālē (Mežotnes pag. B)],
299 [Mežotnē un Švitenē (Mežotnes un Svitenes pag. B)], 300 [Kroņa Misas pagastā (Misas pag. B)], 302 [Rundālē (Rundāles pag. B)], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 362 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē], 3971 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Ābelītei balti ziedi,
Pasarkani āboltiņi;
Māmiņai viena meita,
Būs godīgi vedējiņi.
330 [Kaldabruņās (Rubenes pag. Il)].

2. Jo ievai balti ziedi,
Jo tai mellas ogas auga;
Jo mātei daiļas meitas,
Jo tai daiļi znoti nāca.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

3. Veci celmi, zaļas saknes,
Daiļas auga atvasītes;
Veca māte, daiļas meitas
Tai slavēti viesi nāca.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

4. Caur sētiņu upe tek,
Kalnā zied ābelīte.
Tai ābelei balti ziedi,
Tai sarkani ābolīši;
Tai māmiņai smukas meitas,
Tai diženas tautas jāj.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

14311.

Tai zaļā birztiņā
Zviedz kumeļi, runā ļaudis;
Es, drošā mātes meita,
Gāju klāt runādama.
264 [Džūkstē (Džūkstes pag. Jg)].

- 29 -

14312.

Tam bērzami kuplas lapas,
Te būs labi slotas zari;
Tai mātei smukas meitas,
Te gan jās precinieki.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14313.

Tam dod mani, māmuliņa,
Kas ar baltu zirgu brauc!
Tu jau pate labi zini,
Slikts ar baltu nebraukā.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

1. Tam dod mani, māmuliņa,
Kas atjāja sirmu zirgu!
Jau tu pate gan zināji,
Ne slikts jāja sirmu zirgu.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14314.

Tautas dīda kumeliņu
Uz novada robežām,
Gribēj' mani ielustēt,
Lai es kāpju mugurā.
Es bij' gudra, es nekāpu
Pārnovada kumeļā.
161 [Alšvangā (Alšvangas pag. Azp)].

14315.

Tautas jāja aurēdami,
Vai šķiet mani eglienā?
Es pie tēva, māmuļītes
Jaunā priežu klētiņā.
213 [Zlēkās (Zlēku pag. Vp)].

14316.

Tautas jāja dubļu ceļu
Pakaļ mani vainādami.
Jājat, tautas, sausu ceļu,
Ņemat savu teicamaju!
224 [Kabilē (Kld)].

14317.

Tautas jāja par kalniņu,
Es rakstīju villainītes.
Ej, brālīti, aizver vārtus,
Līdz saņemu dzīpariņus!
- Dzīvo droši, man' māsiņa,
Netaps tautas sētiņā:
Brālītim vaŗa vārti
Sudrabiņa stadagiem.
226 [Kandavā (Tl)].

1. Tautas jāja par kalniņu,
Es rakstīju villainītes.
Ej, brālīti, saver vārtus,
Līdz saņēmu dzīpariņus!
- Dzīvo droši, man' māsiņa,
Netaps' tautu sētiņā.
- Es ieteku raudādama
Pie māmiņas istabā.
Vai meitiņa mīļa balta,
Vai es tautas aicināju?
Gan tautiņas pašas zin
Tavu daiļu augumiņu,
Tavu daiļu augumiņu,
Tavu gudru padomiņu.
224 [Kabilē (Kld)].

14318.

Tautas jāja ziedu raut
Pie manām(i) māsiņām;
Vēl manām(i) māsiņām
Ziedu cimdi neadīti.
305 [Vīkstenē (Stelpes (?) pag. B)].

1. Tautas nāca ziedu ņemt
Ziedaināmi rociņām;
Vēl tai mūsu māsiņai
Ziedu cimdi neadīti.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14319.

Tiešām tautas ceļu dara
Par brālīša rudzu lauku;
Brālis manim pārmašāj':
Tevis dēļ rudzus mina!
Ko, brālīti, pārmašāj',
Vai es tautas aicināju?
Aicin' tava diža slava,
Mans ražens augumīnis.
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

14320.

Tiešām tautas ceļu dara
Pār tēviņa rudzu lauku.
Vai tie dara manis dēļ,
Vai to manu bāleliņu?
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14321.

Tiešām tautas ceļu dara
Uz maniemi bāliņiem
Par zirņiemi, par pupāmi,
Par gaŗāmi kaņepēm.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14322.

Tiešām tautas ceļu taisa
Pa bāliņa rudzu lauku;
Domādami draugi tapt,
Kļūst lielāi ienaidā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

- 30 -

14323.

Tiešām tautas ceļu taisa
Par bāliņa rudzu lauku,
Gribēdami svaiņi kļūt
Ar maniem bāliņiem.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14324.

Tīk, tautieti, jāj iekšā,
Ja netika, jāj gaŗām!
Tādēļ mans vaiņadziņš
Nerūsēja, nepelēja.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

1. Tīk, puisīt, eim' pie tevis,
Tīk man, tevi niecināju;
Tādēļ mans vainadziņš
Nerūsēja, nepelēja.
208 [Ēdolē (Ēdoles pag. Vp)].

14325.

To celiņu rītā gāju,
To pārteku vakarā;
To celiņu tautiets jāja,
To Laimīte ritināja.
282 [Vilcē (Vilces pag. Jg)].

14326.

Treju kungu zeme rīb,
Atraišam atjājot.
Rīb', zemīt, i nerībi,
Nedos mani māmuliņa!
3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

14327.

Trīs bantītes matos pinu,
Visas trīs sudrabiņa;
Sajāj man treju tautu,
Visas trīs zābakotas.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14328.

Trīs dieniņas saule lēca
Zeltītiemi stariņiem;
Trīs dieniņas tautas jāja
Uz maniemi precībās.
88 [Liezerē (Liezeres pag. Md)].

14329.

Trīs rītiņi saule lēce
Sarkanā kociņā;
Trīs rudeņi tautas jāja
Bārenītes raudzīties.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

14330.

Trīs rītiņi saule lēca
Uz zaļo ozoliņu;
Trīs gadiņi tautas jāja,
Vārdu manu nezināja.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Trīs vasaras tautas jāja,
Vārdu manu nezināja,
Bāliņam zirgu deva,
Lai vārdiņu pasacīja.
Neņemiet, brāļi, zirgu,
Nesakāt vārdu manu!
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)], 191 [Kursīšos (Kursīšu pag. Kld)].

14331.

Trīs tautieši šurpu jāja,
Lieku zirgu līdza veda.
Ej, bālīnu, pavaicā,
Kam to lieku tecināja!
Tas, māsī, tevis dēļ,
Tas liekais kumelīns.
49 [Jaunatē (Vecates pag. Vlm)].

14332.

Trim kārtām rozes zied
Ap dziļo ezeriņu;
Trim kārtām tautas gāja
Ap to manu bāleliņu.
26 [Madlienā (Madlienas pag. Rg)].

14333.

Trim kārtām tautas jāja
Ap to manu rožu dārzu.
Jājiet, tautas, kad deviņas,
Es neiešu šoruden.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14334.

čīkstati, čīkstati,
Precenieku riteņi,
Lai dzirdēj' mūs' meitas,
Pie ratiņa snauzdamas.
54 [Limbažos (Limbažu pag. Vlm)].

14335.

čī čī zīlīte,
Ko redzēju ganīdama:
Viņā lauka galiņā,
Tur atjāja jauns puisītis,
Tur atjāja jauns puisītis
Smuku bēru kumeliņu.
Man patika tas puisītis,
Tā puisīša kumeliņš.
345 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

- 31 -

14336.

Tumša nakte, lietus lija,
Tautiets jāja gaŗu ceļu.
Kādi velli trejdeviņi
Tavu sirdi mudināja!
159 [Aizputē (Aizputes pag. Azp)].

1. Kā, tautieti, tu atnāci
Tumšu nakti, gaŗu ceļu?
Kādi vēji, viesulīši
Tavu sirdi mudžināja?
288 [Bornsmindē (Īslīces pag. B)].

14337.

Tupi, tupi, tēva suni,
Gaidi manu precinieku,
Dabūs' cimdu, dabūs' zeķu,
Dabūs' vīna biķerīti.
134 [Sinolē (Sinoles pag. Vlk)].

14338.

Tuvu, tāļu tautu dēli
Jāj uz mani precībās;
Durvīm malas nodilušas,
Preciniekiem virinot.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14339.

Vārna egli notupēja,
Šāvējiņa gaidīdama;
Tautas zirgu nojādīja,
Kamēr māte mani deve.
313 [Ēķengrāvē (Viesītes pag. Jk)].

14340.

Vaicājiet, bāleliņi,
Kā jāj tautas ik dieniņas,
Kam tie mūsu mauru min,
Dūksti dara pagalmā.
109 [Vestienā (Vestienas pag. Md)].

14341.

Vakar mani māte kūla,
Pa nātrāmi vazādama;
Šodien jāja precinieki -
Raud, galviņu saņēmusi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Vakar mani māte kūla,
Ūdenī mērcēdama;
Šodien sedza villainīti
Gaužajām asarām.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

14342.

Vakar mani māte kūla,
Pa nātrēm(i) vazādama;
Šodien jāja precenieki
Zaļiem zīda mēteļiem.
30 [Ozolu muižā, Suntažu draudzē].

1. Vakar mani māte kūla
Ar to poda maisāmo;
Šodien jāja precinieki
Zaļos zīda mēteļos.
42 [Suntažos (Suntažu pag. Rg)].

14343.

Vakar mani māte kūla,
Pa nātrēm(i) vazādama;
Šodien jāja precenieki
Skanēdami, zvadzēdami.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Vakar mani māte trenca
Pār sētiņu kaņepēs;
Šodien jāja precinieki,
Visa zeme rībējās.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)].

14344.

Vakar šuvu brūtes kreklu
No veciem maisiņiem;
Šodien jāja precinieki
Zaļa zīda mēteļos.
1081 [Veļķos (Veļķu pag. C)].

14345.

Viena pate roze zied
Bāleliņa dārziņā;
Katru gadu tautiets jāja,
I to vienu purināja.
16 [Kastrānē (Kastrānes pag. Rg)].

14346.

Viena roze, piecas lapas,
Trejdeviņi ziedi zied;
Viena māsa, pieci brāļi,
Trejdeviņas tautas jāj.
151 [Lieljumpravā (Jumpravas pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 451 [Viskaļos, Kokneses draudzē (Viskaļu pag. Rg)], 92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

14347.

Visapkārt(i) tautas jāja
Ap to manu rožu dārzu,
Es, vidū stāvēdama,
Viju rožu vainadziņu.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 23 [Lēdmanē (Lēdmanes pag. Rg)], 379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Liels bij mans rožu dārzs,
Daudzi tautu karināju:
Viducī sēdēdama,
Viju rožu vainadziņu.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Visapar tautiets jāja,
Apar brāļa tīrumīn';
Es, vidū stāvēdam',
Pinu zaru vaiņadzīn';
61 [Mazsalacā (Mazsalacas pag. Vlm)].

- 32 -

14348.

Visi ciema suņi rēja,
Kas tos suņus rīdināja?
Meitām nāca precinieki,
Stalti, gaŗi kā ozoli.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14349.

Visu nakti suņi rēja
Bagātā ciemiņā:
Bagātām meitiņām
Nakti jāja precenieki.
1181 [Dūres pagastā (Vlk)].

1. Suņi rej, gaiļi dzied
Bajāriņa sētiņā:
Bajāriņa meitiņām
Nakti jāja precenieki.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

Table of Contents |View Entire Work