HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

b) Nopeltā, atraidītā puiša gaudas un apmierināšanās

15248.

Ai daiļā mātes meita,
Kam tik ilgi karināji?
Kam tūdaļ neatteici
Ar pirmiem vārdiņiem?
64 [Valmierā (Valmieras pag. Vlm)].

15249.

Vai Dieviņi, ko darīšu,
Savas dienas paspēlēju,
Sav' zirdziņu nojādīju,
Sīk' naudiņu iztērēju,
Sīk' naudiņu iztērēju,
Mīļus vārdus izrunāju.
287 [Bauskas pilsmuižā (Bauskas pag. B)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

- 130 -

15250.

Vai Dieviņi, ko darīt,
Vai ielēkti ūdenēi?
Nu atnāca tāda ziņa,
Ka līgava atsacījse.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15251.

Ai skaistā mātes meita,
Es jau tevis nelūgšos,
Es jau tevis nelūgšos,
Ka nenāci šoruden.
Griežu bēru atpakaļ,
Jāš' uz citu mātes meitu.
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Nāks meitiņa dziedādama,
Nāks meitiņa dziedādama,
Kā rozīte ziedēdama.
125 [Jaunlaicenē (Jaunlaicenes pag. Vlk)].

1. Sīka raize, maza bēda,
Kad meitiņa man nenāca:
Ieš' citāi ciemiņā,
Dos māmiņa, nāks meitiņa,
Nāks meitiņa dziedādama,
Kā rozīte ziedēdama.
40 (Bigauņciemā).

15252.

Aiz upītes meitas dzied
Melnajām galviņām;
Viena pati baltgalvīte,
Tā būs mana līgaviņa.
Saki manim, tautu meita,
Vai būs brist, vai peldēt?
- Brīv tev brist, brīv peldēt,
Es pie tevim gan neiešu.
- Labi labi, tautu meita,
Ka tu manim atsacīji,
Nejāš' vairs tumšas naktis,
Nesvīdēšu kumeliņu.
Sav' mūžiņu nekavēšu,
Sav' naudiņu netērēšu.
Griežu bēri atpakaļ,
Jāš' uz citu mātes meitu.
Būs māmiņa, kas dos meitu,
Nāks meitiņa dziedādama,
Nāks meitiņa dziedādama,
Kā rozīte ziedēdama.
1411 [Jaunrozē (Jaunrozes pag. Vlk)].

15253.

Ar Dieviņu tas ciemiņš,
Tā ciemiņa zeltenītes!
Nu iet mani citu ciemu,
Lūkot citu zeltenīti.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

15254.

Dievs dod meitu māmiņai
Pirtī gara nedabūt,
Pirtī gara nedabūt,
Palāvēi veselības,
Kad nedeva man meitiņu
Pirmajāi jājumā.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

15255.

Dievs dod meitu māmiņai
Tupu rāpu vazāties,
Kad nedeva sav' meitiņu
Pirmajā jājumā.
360 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Dievs dod vilkam aklam būt,
Lācim strupu deguniņ';
Dievs dod meitu māmiņai
Tupu rāpu vazāties,
Kam meitiņu man nedeve
Pirmajā jājumā.
21 [Krimuldā (Krimuldas pag. Rg)].

15256.

Dižen' bēri kumeliņi,
Zelta kalti pakaviņi;
Gauži rauda tā meitiņa,
Kas papriekšu atsacīja.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

15257.

Es domāju, kad es augu,
Ka man pašas meitas nāks;
Sedloj' zirgu, stellēj' tēvu,
Ir tad vēl nedabūju.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

15258.

Es paklāju melnu segu
Pa kumeļa kājiņām,
Lai sēroja kumeliņis
Šās vasaras jājumiņu.
167 [Kazdangā (Kazdangas pag. Azp)].

- 131 -

15259.

Es precēju, man nenāca
Baltu galvu līgaviņa.
Gan redzēsi, baltgalvīte,
Kādi kungi tevi ņems!
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15260.

Kādu vainu māte deva,
Savu meitu nedevusi?
Man sarkani vaigu gali
Līdz ar caunu cepurīti.
226 [Kandavā (Tl)].

15261.

Kādu vainu māte saka,
Man meitiņas nedodama?
Man pašam savi staļļi,
Savi bēri kumeliņi.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

15262.

Kliedzien kliedza melnais mednis
Sausas egles virsaunē;
Tāpat kliedza meitu māte,
Man meitiņas nedodama.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

15263.

Ko domāj', meitu māte,
Man meitiņu nedodama?
Jau citai māmiņai
Vēl dailākas meitas aug.
317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

15264.

Ko ģeld manim balti pieši,
Ko mellie zābaciņi?
Šī devīta kunga valsts -
Līgaviņu nedabūju.
281 [Nītaures, Siguldas un Cēsu apvidū (Rg, C)].

15265.

Krīt' zemē, gul' zemē,
Mana cauņu cepurīte.
Kad nenāca tā meitiņa,
Kuŗa tika prātiņam.
9 [Bilstiņos (Kokneses pag. Rg)], 421 [Taurupes pagastā (Rg)], 68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 325 [Secē (Seces pag. Jk)].

15266.

Labi labi, tautu meita,
Ka tu man atsacīji:
Nejāš' vaira tumšu nakti,
Nesviedrēšu kumeliņa.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15267.

Liela prieka, maza bēda,
Kad nenāca tautu meita;
Nu man vaļa diedelēt,
Barot savus kumeliņus.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

1. Paldies tevim, tautu meita,
Ka tu manim atsacīji:
Nu man vaļa bandoties,
Barot labu kumeliņu.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

15268.

Lieli prieki, maza bēda,
Ka nenāca tautu meita;
Sēšu rudzus, sēšu miežus,
Aties pati dziedādama.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15269.

Māte būtu, māte būtu,
Kaut meitiņu man devusi;
Būs tā māte, kas man dos,
Tev būs žēl nedodot.
95 [Odzienā, Vietalvas (Odzienas pag. Md)].

15270.

Māte meitu man nedeva,
Maz zemītes dēvēdama.
Tu, māmiņ, nezināji,
Vēl aiz kalna trīs gabali.
85 [Lazdonā (Lazdonas pag. Md)].

15271.

Māte meitas man nedeva,
Muižas manas taujādama.
Silā, māte, muiža mana,
Pie kundziņa tēva zeme.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

1. Māte meitu man nedeva,
Muižas manas prasīdama.
Mana muiža tīrumā
Zem baltiemi lemešiem.
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

2. Māte meitu man nedeva,
Muižas manas prasīdama.
Muiža mana siliņā
Aiz kundziņa tīrumiņa.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 3301 [Pilskalnē (Pilskalnes pag. Il)].

3. Nāc, meitiņa, vai nenāc,
Muižas manas nemeklē:
Pie priedītes muiža mana,
Silā mani tīrumiņi.
17 [Ķēčos (ķēču pag. Rg)].

- 132 -

15272.

Māte meitas man nedeva,
Saka katlu kalējiņu.
Kam, māmiņa, otru devi
Dzirnaviņu kalējam?
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

15273.

Māte meitu man nedeva,
Taupīdama bajāram.
Lai stāv, māte, tava meita,
Lai sēdēja simtu gadu,
Lai sēdēja simtu gadu,
Kunga dēlu gaidīdama.
107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)].

15274.

Na ar vīnu auzas skoru
Izbaruoju kumel'eņu;
Na ar vīnu juojumeņu
Sev atvežu ļaudaveņu.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

15275.

Nebij mani Dievs gan mīlējs,
Kumeliņu sedlojot:
Šī devītā mātes meita,
Šo vasaru bildināma.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

15276.

Netik' man, netik' man
Šai ciemā līgaviņa;
Segloš' savu kumeliņu,
Jāš' citā maliņā.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)].

15277.

Pa ļaudīm es dzirdēju,
Man līgava atsacīja.
Gana laidu mīļus vārdus,
Gana daiļus preciniekus,
Nelīdz mani mīļi vārdi,
Ne daiļie precinieki.
281 [Ūziņos (Jēkabnieku pag. Jg)].

15278.

Pret saulīti zirgu jāju,
Uz akmeņa pīcku situ,
Lei nosēd tautu meita
Kā pelēks akmentiņš.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

15279.

Puspasaules es izjāju,
Līgaviņas meklēdams.
Kuŗu meitu bildināju,
Tā atsaka: projām, krāms!
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15280.

Šitā pati trešā reize
Kumeliņu seglojot;
mans zābaciņš.
401 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15283.

Situ pliķi pie zābaka,
Lēc' kumeļam mugurā,
Lai vells rāva meitu māti,
Ka meitiņas man nedeva.
1311 [Apē (Vlk)].

15284.

Situ pliķi pret zābaku,
Lecu zirgam mugurā,
Jāju cauru dien' un nakti,
Atpakaļ neskatos.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

15285.

Slienies stāvu, nozviedzies,
Mans bērais kumeliņ,
Lai raud meitu māmuliņa,
Kas meitiņas man nedeva!
110 [Cēsīs].

- 133 -

15286.

Stāvu lēču no kumeļa,
Stundu pieši noskanēja,
Lai klausās tā māmiņa,
Kas meitiņas man nedeve.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

15287.

Teci daiļi, kumeliņu,
Māte meitas man nedeva,
Māte meitas man nedeva,
Bajārami taupīdama;
Bajārami taupīdama,
Sataupīja čigānam.
146 [Lielkrūtē (Purmsātu, Bārtas pag. Lp)].

15288.

Tecēj' manis kumeliņis,
Kā lācītis šņaukādams,
Jutis ciema zeltainīti
Atsakām, nenākam.
230 [Zentenē (Zentenes pag. Tl)].

15289.

čīkstēt čikst liepas segli,
Kumeliņu seglojot;
Lai nočīkst pēlējiņš,
Māte meitas man nedeva.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

15290.

čīkstēt čīkst liepas segli,
Kumeliņu seglojot;
Tā lai čīkst meitu māte,
Kas meitiņas man nedeva.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

15291.

čīkstēt čīkst liepu sedli,
Kumeliņu sedlojam;
Tā lai čīkst tie ļautiņi,
Kas man liedza līgaviņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

1. čīksti, čīksti, liepu gulta,
Man vienami gulēdam;
Tā lai čīkst tie ļautiņi,
Kas man liedza to meitiņu.
207 [Dundagā (Dundagas pag. Vp)].

15292.

čīkstēt čīkst liepas [liepu]
segli,
Kumeliņu seglojot;
Tā čīkstēja meitu māte,
Man meitiņas nedodama.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)], 19 [Koknesē (Kokneses pag. Rg)], 22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 75 [Ērgļos (Ērgļu pag. C)], 80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)], 871 [Liepkalnes apk. (Liepkalnes pag. Md)], 317 [Lindē (Birzgales pag. Rg)].

1. čīkstēt čīkst liepu segli,
________________________________________________________________________________________________________________________________ ____
Tā čīkstēja meitu māte,
Man meitiņu nedodama.
Dodi meitu, māmuliņa,
Ko tik ilgi diņģējies?
Pieši manas kājas grauza,
Rokas žņaudza iemauktiņi.
379 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

152921.

Upē sviedu vaŗa tauri
Tai lielā žēlumā,
Ka nenāca tā meitiņa,
Kas man tika prātiņam.
2291 [Sasmakas novadā (Ārlavas pag. Tl)].

15293.

Vai domā, tautu meita,
Ka labāku tu dabūsi?
Gan tu pēc nožēlosi,
Ka pie manis nedanāci.
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15294.

Vai tik vien saule spīd,
Kā pa logu istabā?
Vai tik vien daiļu meitu,
Kā tu, lepnā vīzdegune?
Vēl daiļāka mātes meita
Nāks pie manis dziedādama,
Nāks pie manis dziedādama,
Kā rozīte ziedēdama.
Tai es došu savu klēti,
Savas klētes atslēdziņu.
400 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

15295.

Cielaviņa gaisā skrēja
čīkstēdama, vaidēdama;
Tā lai čīkst meitu māte,
Kam meitiņas man nedeva.
59 [Rūjienā (Rūjienas pag. Vlm)].

1. Pūtin pūta melnais mednis
Sausā egles zariņā;
Tā lai pūta meitu māte,
Ka meitiņas man nedeva.
373 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

43440.

Ai puisīti, pundurīti,
Es pie tevis gan neiešu;
Siena vāles galiņā
Snaudi rītā, vakarā.
520 [Zvārdes Kld].

- 134 -

43441.

Aiz kū man sirds suopēja,
Aiz kū vaigi nūbuolēja?
Vakar vuortim goram vede
Treju godu cerējumu.
358 [Rugāju Abr].

43442.

Sirdi manu pacietanu,
Ar acīm redzējušu;
Gar sētiņu gaŗām veda
Triju gadu cerējumu.
358 [Rugāju Abr].

43443.

Sirds muna sasuopēja,
Es gauži nūrauduoju;
Sencarāta dzaltonīte
Caur vuortim praleiguoja:
Divi vedja zam rūciņu,
Trešais nesja vainadziņu.
174 [Kārsavas Ldz].

43444.

Sirsniņ, mana dvēselīte,
Ko tik grūti nopūties?
Puķīt, mana līgaviņa
Cita vīra rociņā.
183 [Kazdnagas Azp].

43445.

Ak tu muna bolta puče,
Kod tu byusi muna?
Vēļ na tova, vēļ na tova,
Vēļ es poša pa sevim.
605 [Skolas].

43446.

Ak tu meita, muļķe,
Kam tu atsacīji?
Puisīšami tāda bante,
Kas pusrubļa maksā.
355 [Rucavas Lp].

43447.

Ak tu veca sievas māte,
Kam nedevi savu meitu?
Tu atdevi žīdiņam
Par pusduci adatiņu.
96 [Durbes Lp].

43448.

Ar Dieviņi paliekati,
Manas ciema zeltenītes!
Nu es iešu citu ciemu,
Meklēt citas zeltenītes.
200 [Kuldīgas Kld].

43449.

Ar Dieviņ atsacīj'
Meitiņam māsiņam;
Nejāš' vairs timšu nakt',
Nemaukš' jūsu gredzeniņ',
Mun pašam līgaviņ'
Ar visiem gredzeniem.
127 [Grostonas Md].

43450.

Ar pučīti laivu dzynu,
Tuos meitiņas grybādams;
Ka natyka tuos meitiņas,
Lai īt laiva leiguodama!
174 [Kārsavas Ldz].

43451.

Līgot man ar laiviņu
Pa ūdeni Vāczemē;
Citi puiši atņēmuši
Manu jaunu līgaviņu.
192 [Kosas C].

43452.

Atraits mani keirinova
Ar puisāna capurīti;
Atraišam solta rūka,
Div loulūti gredzentiņi.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

43453.

Atsacīju atraišam,
Uz akmeņa stāvēdama;
Tād' atraiša mīlestība,
Kā akmeņa cietumiņš.
259 [Mazzalves (Ērberģes) Jk].

43454.

Augstis manis vainadziņš,
Zemi ļaudis zadināja;
Lai stāv mans vainadziņš,
Kamēr augsti zadinās.
378 [Seces Jk].

1. Augstys munis vainucenis,
Zemli mani zadynoj;
Nasacēļu nu krēsleņa,
Koleidz augši zadynuos.
170 [Kapiņu D].

43455.

Auzu auzu kumeļam,
Driģenīšu jājējam!
Kam tas manu māmuliņu
Ik rudeņa bildināja.
373 [Sarkaņu Md].

- 135 -

43456.

Bēdu manu, lielu bēdu,
Kas to bēdu nobēdās?
Tēvs nomira, māte vaid,
Draugs paņēma līgaviņu.
564 [Salacgrīva Vlm apr.].

43457.

Boguots mani naprecē,
Pi nūžnuo es naguoju;
Taidu ļaužu taujuojūs,
Kaidi muni buoleleņi.
494 [Viļānu Rz].

43458.

Bēdas bēdas, ko redzēju
Pie baznīcas svētdienā:
Redzēj' savu līgaviņu,
Vedot citam laulībā.
190 [Kokneses Rg].

43459.

Brauču meitu precībuos,
Zyrgu grīžu saulē,
Peicku ciertu akmiņā,
Lai nūsēd tei meitiņa,
Kai palākais akmistiņš.
35 [Baltinavas Abr].

43460.

Braucit, tautys, kod tyuleņ,
Byušu muoļa malējeņa.
Pyura dēļ nabraucit,
Celeņa nataisit.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

43461.

Brīžam jūŗa ledu lauza,
Brīžam sīku sudrabiņu;
Brīžam māte meitu sola,
Brīžam meitu vairs nedod.
183 [Kazdnagas Azp].

43462.

Cerej mani kozu gons,
Ar bolgom es naīšu;
Cerej mīžu oruojiņš,
Es gotova guojejiņ'.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43463.

Cerej mani syla sēbris,
Cerej uoru duobuleņš;
Ni pi vīna es naīšu,
Cikam sova sagaideišu.
389 [Silajāņu Rz].

43464.

Cerē mani tautu dēls,
Es jau viņa necerēju;
Viņš domā, viņš gādā:
Būšu viņa līgaviņa.
127 [Grostonas Md].

43465.

Cik tu kusti, kalpa puisi,
Cik es tava līgaviņa;
Cik es iešu ar tevim
Drauga durvju virināt.
235 [Litenes Md].

43466.

Doncoj, Juoni, nadoncoj -
Šūgod kuozu naredzēsi;
Vēļ tovai ļaudaviņai
Cymdi zečes naadītas,
Vylnuonītes naluopītas.
295 [Ozolmuižas Rz].

43467.

Dūd, māmeņa, kam dūdama, -
Nedūd mani atraišam.
Pi atraiša atsagulūs,
Kai pi lada gabaleņa;
Ni sasyla man sirsneņa,
Ni saguoja volūdeņa.
314 [Pildas Ldz].

43468.

Dūņām celinu [ceļu es] saminu,
Uz mīļo staigādama;
Audz nu, ceļš, ar mauriņu,
Es tur vaira nestaigāšu.
166 [Kalsnavas Md].

43469.

Dziedu, dziedu, ko es dziedu,
Tik raudāt neraudāju.
Redzu savu mīļu draugu
Pie laulības davedot.
146 [Jaungulbenes Md].

43470.

Dzīrās tautas šurpu jāt,
Še naksniņu pārgulēt;
Skujas skujas kumeļam,
Driģenītes jājējam.
198 [Krustpils D].

- 136 -

43471.

Ej't projām, ej't projām
Par novadu, zili buki;
Krotenieku baltas kazas
Negrib tādus zilus bukus.
605 [Skolas].

43472.

Ej projām, knēvelīti,
Ko gar mani žākstījies?
Man pašai līdzi auga
Gobas zemes arājiņš.
245 [Lutriņu Kld].

43473.

Es ar Dievu maliņā,
Man' audzēta līgaviņa;
Manas kurpes šūdinātas,
Mani pirkti gredzeniņi.
241 [Lubānas Md].

43474.

Ej projām, tautu dēls,
Man vairs tevis nevajag;
Man dzīvo arājiņš
Aiz deviņiem pagastiem.
560 [Rīga ].

43475.

Oi puisīt, knēvelīt,
Na tev auga tei meitiņa;
Dyžonom, dyžonom,
Kurs muocēja maldynuot.
358 [Rugāju Abr].

43476.

Eita, tautas, to celiņu,
Kur bijāt atnākuši;
Jauna es pati, mazs pūriņš,
Nedos mani māmuliņa.
545 [Krustpils D apr.].

43477.

Ei tu, lepna vīzdegune,
Es jau tevis nelūgšos;
Gan būs braša mātes meita,
Kuŗai pirkšu gredzentiņu.
263 [Mēmeles Jk].

43478.

Es tev lūdzu, māmuļiņa,
Nedod mani tautiņām;
Es vēl jauna, es vēl maza,
Vēl pūriņis nelocītis.
320 [Platones Jg].

43479.

Es bij' lepna mātes meita,
Tautiets lūdza raudādams.
Es neiešu, man nemīl,
Tev nav sava kumeliņa,
Ko tu mani vizināsi,
Ik svētdienas baznīcā.
46 [Beļavas Md].

43480.

Es gribēju nocirsties
Ar aso zobeniņu;
Sen cerēju to meitiņu,
Nū satiku novedam.
605 [Skolas].

1. Pats gribēju nosacirst
Ar aso zobentiņu;
Tā bij mana cerējama,
Nū redzēju aizvedot.
198 [Krustpils D].

43481.

Bij man sniedze audzējama
Aiz ezera kalniņā.
Draugs atnāca, draugs paņēma
To ar visu midzenīti.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

43482.

Es gribēju tautu meitu,
Viņa mani negribēja;
Es Dievam tencināju,
Ka tu mani negribēji.
605 [Skolas].

43483.

Es jums saku, jūs tautiņas,
Jājat citu rudentiņ(u)!
Tai māmiņai daudz meitiņu,
Daudz bij baltu villainīšu.
605 [Skolas].

43484.

Es jums saku, mēmelieši,
Manīm zirgu nejūdziet!
Manīm jūgs neretiets
Savu bēru kumeliņu;
Savu bēru kumeliņu
Rakstītās kamanās.
263 [Mēmeles Jk].

43485.

Es meitiņa kā puķīte,
Kā rozīte grozījos.
Ko, puisīti, knēvelīti,
Uz manīm lūkojies?
347 [Rendas Kld].

- 137 -

43486.

Es nebiju putna bērns
No zariņa nojemams;
Pate savas kājas avu,
Pate rakstu vainadziņu.
263 [Mēmeles Jk].

43487.

Cerēj' mani tautu dēls
Kā redzējis, tā dabot;
Es nebiju putna bērns,
No zariņa nojemams:
Esmu daiļa tēva meita,
Mātes daiļis lolojums.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

43488.

Es nebiju putna bērns,
No zariņa noraujams,
Es biju lielas mātes meita,
Liela pūra taisītāj(a).
379 [Sējas Rg].

43489.

Es neiešu ne pie viena,
Kāmēr savu sagaidīšu;
Kāmēr savu sagaidīšu
Sen cerēto tēva dēl(u).
Tam es došu, tam pasniegšu
Savu zelta gredzentiņ(u).
378 [Seces Jk].

43490.

Es neietu roku dot
Pie atraiša tēva dēla.
Atraitim gŗūta roka,
Div laulāti gredzentiņ'.
197 [Krotes Lp].

43491.

Es naīšu pi tā puiša,
Kuram jūsta nūkritusja;
Kuram jūsta nūkritusja,
Tys ir krūga dzāruojiņš.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

43492.

Es precēju, man nenāca
Baltu galvu zeltenīte.
Ej ellē, tautu meit(a),
Vai es citas nedabūš(u)?
119 [Gaujienas Vlk].

43493.

Deveiņu(i) svuotu sabrauce
Vīnā reita cēlīnī;
Paga paga, buoleleņ,
Es jim visim atsaceišu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

43494.

Deveņu tautu sajuoja
Pi tuo muna rūžu duorza;
Sokat, bruoļeleņi, munu vaļi,
Es vysim atsacēju.
466 [Vārkavas D].

43495.

Es rakstīju pūra vāku,
Redz' atraikni atjājam;
Liepās sviedu pūra vāku,
Bēgu pati bāliņos.
184 [Ķēču Rg].

43496.

Es tautietim atsacīju,
Vidū lauka stāvēdama.
Še, tautieti, tava druva,
Tavs rakstītais grābēklīts,
Lai paliek uz rudeni
Šīs vasaras gulumiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

43497.

Es tev saku, tautu dēls,
Tu uz mani neskaties!
Ne man tīk tavi skati,
Ne ar tava valodiņa.
605 [Skolas].

43498.

Es uzgāju tautu dēlu
Birzē zirgu seglojot;
Es tam devu dievpalīgu,
Viņš slaucīj(a) asarīnas,
Šī devīta dzeltenīte,
Šaivasar bildinām(a).
192 [Kosas C].

43499.

Es uzkāpu kalniņā,
Pašā kalna galiņā,
Dzirdēj' ļaudis runājot,
Ka man brūte atsakot.
Vai tad es ne puika būt(u),
Ja es sievas nedabūt(u).
110 [Ērgļu C].

43500.

Gaida mani tautu dēls
No rudens uz rudeni;
Tautiešam atbildēju:
Tu nav manu brunču vērtes -
Kur vēl manu augumiņu?
127 [Grostonas Md].

- 138 -

43501.

Gaŗām gāju, pāri lēcu,
Smalkam kārklu krūmiņam;
Roku devu, bet atrāvu
Daiļam tēva dēliņam.
605 [Skolas].

43502.

Grai, grai, muzikant,
Šūgod sīvas nadabūsi;
Tova sīva aizceplē
Vacys veizis škurinoj.
Jo dabūsi, tod dabūsi
Par deveiņis vasariņas.
168 [Kalupes D].

1. Graju, graju, muzykant,
Šūgod sīvas nadabuosi,
Tova sīva zam pacepļis
Malnu kaķi zurzynoj.
143 [Jāsmuižas D].

2. Ļustej, Pīter, naļustej,
Šūgod sīvas nadabuosi;
Tovu sīvu aceplē
Malni kaķi zurzynoj.
170 [Kapiņu D].

43503.

Grib krauklītis medu ēst,
Kalpiņš ņemt mātes meitu.
Kas kraukļam medu dos,
Kas kalpam mātes meitu?
Ēd, krauklīti, purva sūnas,
Ņem, kalpiņ, kalponīti!
338 [Rankas C].

43504.

Gribēj' mani tautu dēls
Priedienē saderēt.
Deri, deri, ja tev tika
Ar tiem priežu čiekuriem.
546 [Kuldīga Kld apr.].

43505.

Grūti pūta, gauži rauda
Mans vecais brūtgāniņš.
Napūt grūši, naraud gauži,
Lūgšu tevi panākšņos.
Trīs dieniņas kāzas dzēru,
Lai dancoja panāksnieki.
72 [Cesvaines Md].

43506.

Gulēt manim apakš zemes,
Kur saulīti neredzēt,
Nekā manim to redzēt:
Cits mīl manu arājiņ(u).
141 [Ivandes Kld].

43507.

Īlūceņu nalūcēju,
Navā skaista dzeipareņa;
I nu krāsla nazacēļu,
Radzu taidu naveikleiti.
247 [Makašānu Rz].

43508.

I locīt nelocīju
Neraženas vilnainītes;
I no krēsla necēlosi,
Neveiklītim bildinot.
241 [Lubānas Md].

43509.

Ir pa(r) velti, ciema puisi,
Ka tu mani vizināji;
Man pašai sav' bāliņi,
Savi labi kumeliņi.
241 [Lubānas Md].

43510.

Jājat gaŗām, pušelnieki,
Nedos mani māmuliņa;
Man māmiņa audzējusi
Visas zemes arājam.
281 [Neretas Jk].

43511.

Kumeļam boltas kuojas,
Nagrib dubļu dridzynuot;
Māmiņai skaistas meitas,
Nagrib īt tautiņuos.
605 [Skolas].

43512.

Kam gājāti, svešas tautas,
Mūs' zemēji ziedus plūkt?
Vai jūs' pašu zemītēji
Tādi ziedi neziedēja?
Agri sētos salna koda,
Sebu sētie neziedēja.
355 [Rucavas Lp].

43513.

Kam tik ilgi audzināju,
Dižu pūru gribēdams?
Ne nu manim diža pūra,
Ne nu jaunas līgaviņas.
Citam manis dižis pūrs,
Citam jauna līgaviņa.
560 [Rīga ].

- 139 -

43514.

Kam tu pūti, ziemelīti,
Vai nav citu pūtējiņu?
Kam tu jāji, netiklīti,
Vai nav tautu jājējiņu?
184 [Ķēču Rg].

43515.

Klusi, puika, turi muti,
Es ar tevi nerunāju;
Grēks uz tevi skatīties,
Ko vēl ar tevi runājot?
158 [Jumpravas Rg].

43516.

Knipu knapu, sievas gribu,
Nav ne graša kabatā.
Knipu knapu, še tev pa muguru,
Še tev sievas gribēšana.
192 [Kosas C].

43517.

Kuo, Jezup, šur verīs,
Vai tu gribi mani jemt?
Grīzīs rotu skritulī,
Na pi muna augumeņa!
143 [Jāsmuižas D].

43518.

Ko, nelieti, dīdināji
Badmirīšu kumeliņu?
Ved stallī, dodi auzas,
Dīd' uz citu rudentiņ(u)!
605 [Skolas].

43519.

Ko, puisīt, tu domaj,
Veltig tav domašan!
Es ar tev nerunat',
Ne vel tev rok dot.
17 [Ances Vp].

43520.

Ko skaties, tu meitiņa -
Šogad vīra nedabūs(i)!
Citu gadu gan dabūsi
Teļa putras strēbējiņu.
398 [Skrundas Kld].

43521.

Kuo, Stasīt, šur verīs,
Nek tu gribi mani jemt?
Muna tāva teirumā
Ir lobuoki cyuku goni.
168 [Kalupes D].

43522.

Ko, tautiet, tu domāji?
As uz tevi nadomāju!
Mun kājiņas apautas,
Kā uzsegta vilnainīte.
560 [Rīga ].

43523.

Ko tu nāci, kas tev's lūdze,
Slavenais tēva dēls?
Vai es biju neēdusi,
Vai saltuma nosalusi?
241 [Lubānas Md].

43524.

Ko tu, puisi, šurp veries,
Vai tu gribi mani ņemt?
Ne es gribu pate iet,
Ne man's deva bāleliņš.
241 [Lubānas Md].

43525.

Ko, tautieti, lepojies,
Nebūš' tava līgaviņa!
Tu nēs' manu brunču vērts,
Ne vēl mana augumiņa.
166 [Kalsnavas Md].

43526.

Kuš tu, meita, turi muti,
Tu ar mani nerunā!
Tu n'es' manu bikšu vērts,
Ne ar mana augumiņa.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

43527.

Kur tu iesi, priedes kāja,
Ar tiem dūņas zābakiem?
Ieš' uz kungu tiesāties:
Kliņģers manu brūt' atņēme.
241 [Lubānas Md].

43528.

Krustus ciršu vaŗa pīcku
Uz pelēka akmentiņa;
Lai tā stāv tautu meita,
Kā pelēks akmentiņš!
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

43529.

Ķizi ķizi, melnacīte,
Gan tu mani noraudāsi;
Kungu dēlu nedabosi,
Mu(i)žiņā nesēdēsi.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 140 -

43530.

Loba muna muorša beja,
Lab' tautom atsacēja:
Lai aug muna muoseiceņa
Da cytam rudiņam;
Ka pyuriņu pīdarēs,
Tad panuoks tautu dālu.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

43531.

Lobuok man leits nūleja
Lelajāji teirumā,
Nakai mani vuojas tautys
Maleņāji zadynuoja.
326 [Preiļu D].

43532.

Labāk sēdu straumītē,
Ne atraikņa līgaviņa;
Straumīt' viegli vizināja,
Atraiknis gauži raudināja.
605 [Skolas].

43533.

Lobuok sāstūs laiviņā,
Na dzāruoja komonuos:
Laiva vīgli vyzynuoja,
Dzāruojs gauži ryudynuoja.
358 [Rugāju Abr].

43534.

Lobs vokors, meitu muote,
Dūsit man malējeņu?
Vēl nadūšu, vēl nadūšu,
Cikom brauksi ūtru reizi.
Brauksim, bruoļi, mes uz sātu,
Barojam kumeleņus.
559 [Rēzekne Rz apr.].

43535.

Lingu langu zaķis lēca
No aparas aparāji,
Tā lai lēca meitu māte,
Man meitiņu nedodama.
74 [Cīravas Azp].

43536.

Cepur' mana šnoreinīte
Iekrīt cūku silītē,
Ka nenāca tā meitiņa,
Kas ar mani saderēta.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43537.

Liepu lapu ceļu kaisa
Diženais tautu dēls.
Kais' ar zeltu gatuvīt(i),
Tikpat manis nedabūs(i).
548 [Liepāja Lp apr.].

43538.

Lidin augši, lidin zemļi
Div palāki vanadzeņi.
Jius lidinit zemļi augši,
Es naīšu šūrudiņ;
Kot teleišu pījaudzēšu,
I pyureņi pīlūcēšu.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

43539.

Lidinēt lidinē
Kuo tys meža vanadziņš?
Lidiņ zemļi, lidiņ augši -
Jau naīšu šūvosor.
174 [Kārsavas Ldz].

43540.

Lidin, peļu vanadzeņi,
Lidin augši, lidin zami;
Lidin augši, lidin zami,
Bet naīšu šūrudin;
Cytu rudin nanūturēs,
Koč pi mīta pīsējušs
[pīsējuši].
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43541.

Loki kājas, grozi galvu,
Tu jau manis nedabūsi:
Nidos mani tēvs māmiņa,
Nivēlēs bāleliņi.
270 [Mežotnes B].

43542.

Lūki, tautīt(i), nalūki
Sova loba kumeleņa;
Ni es īšu, ni man' dūs
Mani bolti bruoleleņi.
466 [Vārkavas D].

43543.

Rej sunīši ņigu ņagu,
Iet kažoki briku braku.
Ej projām tu, elles snuķi,
Es tev meitas gan nedošu;
Mana meita sarkanbalta,
Tev sakaltis kažociņš.
184 [Ķēču Rg].

43544.

Maksā, Dievs, tautiešam
Piecu gadu gaidījumu;
Jau vakar tēvs māmiņa
Citam mani apsolīja.
605 [Skolas].

- 141 -

43545.

Mana balta māmulīte,
Kā tu gribi, tā tu dari!
Ja tu vari viena malt,
Vēli mani tautīnās;
Ja nevari viena malt,
Es tautām atsacīšu.
94 [Dunikas Lp].

43546.

Muna poša ļaudaviņa
Nagrib maņ mutes dūt.
Īšu puori Daugovai,
Jemšu, kura mutes dūs.
365 [Sakstagalas Rz].

43547.

Mazs putniņis man atnesa
Tautu dēla gredzentiņ(u).
Nes projām, nes ar Dievu,
Man vēl tāda nevajag(a);
Man vēl tāda nevajaga,
Nes citāji rudenī.
109 [Ērķemes Vlk].

43548.

Māte meitu man nedeva,
To taupīja bajāram;
Lai stāv, māte, tava meita,
Lai sēdēja simtu gadu.
263 [Mēmeles Jk].

43549.

Meitu māte, vella māte,
Kas meitiņas man nedeva;
Nu man dotu, ka es ņemtu,
Kaut kuŗā vietiņā.
241 [Lubānas Md].

43550.

Meitu māte, vilku māte,
Vai tu dosi savu meitu?
Jāj projām, elles kruķi,
Es nedošu savu meitu.
263 [Mēmeles Jk].

43551.

Mij, puisīti, kur tu gribi,
Es ar tevi nemietošu;
Lai gan mani Dievs audzējis
Gredzentiņam piedevām.
193 [Krapas Rg].

43552.

Mūsu pašam lielamkungam
Baltu galvu līgaviņ(a).
Es precēju, man nenāca
Baltu galvu līgaviņ(a);
Paga paga, baltgalvīte,
Kādu kungu sagaidīs(i)?
146 [Jaungulbenes Md].

43553.

Mūsu pašu puisīšiem
Divi bēdas pavasari:
Sēja miežus, tie neauga,
Precēj' sievu, tā nenāca.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

43554.

Nav tev gudra padomiņa,
Ar manim runājot!
Ej labāki lūku plēst,
Saisti savu muļķībiņ(u).
241 [Lubānas Md].

43555.

Nav' vairā, (nav) vairā,
Ni rūceņu kustynuot!
Palīk muna līgaviņa
Cyta drauga rūceņā.
604 [Dažādi iesūtītāji].

43556.

Nadūd mani, muomuliņ(a),
Buozt pa lūgu ustobā!
Nasadluoti kumeliņ(i),
Bez zuoboku precinīki.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43557.

Naejat, nūmalīši,
Celiņa nataisat!
Māmiņai vīna meita,
Tuos nadevja nūmališu [nūmaļim].
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43558.

Na itami vējeņam
Syla prīdi vēcynuot;
Na itami naveikļam
Maņi gauži riudynuot.
247 [Makašānu Rz].

43559.

Nelietnīti, nelietnīti,
Kam tu mani bildināji?
Man pašai līdz izauga
Labas zemes arajiņš.
305 [Pastendes Tl].

- 142 -

43560.

Ni myužam es nalaužu
Smolka bārza viersyuneiti;
Pī atraiša es naīšu
Buorineišu ryudynuotu.
465 [Varakļānu Rz].

43561.

Nanāc šurpu, tu puisīti,
Šo durtiņu virināt!
Ja labāks neatnāce,
Lai stāv visas nevirinātas.
241 [Lubānas Md].

43562.

Nenakāti, novadnieki,
Es neiešu pār novadu;
Manu pašu novadāji
Div brammaņi brammējāsi.
589 [Kuldīgas apr.].

43563.

Ne pie viena es neiešu,
Kamēr savu sagaidīš(u).
Kad es savu sagaidīšu,
Tad es iešu dziedādam(a);
Tad es iešu dziedādama,
Cimdu zeķu adīdam(a).
94 [Dunikas Lp].

43564.

Na pa tevim, na pa tevim,
Tovs, muoseņ, oruojeņš;
Ni pa sirdei, ni pa pruotam,
Ni pa tovam augumam.
174 [Kārsavas Ldz].

43565.

Nij, puisīti nāc uz mani,
Nij uz mani domājies;
Nij es māku bikšu aust,
Nij vēl tev kreklu šūt.
3 [Adulienas Md].

43566.

Ni, tautiņas, staigājat,
Ni celiņa mērījat!
Jauna pate, mozs pouriņš,
Nados mani māmuliņa.
605 [Skolas].

43567.

Na tuo kūka tei lapeņa,
Na tymā zareņā;
Na tuo puiša tei meitiņa,
Na tymā saimītē.
182 [Kaunatas Rz].

43568.

Nūstu nūstu, ruktu bļūda,
Man pacjāļa pīna bļūdu;
Nūstu nūstu, tautu dāls,
Man ir sovi buoleliņi.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

43569.

Ņem, tautieti, līgaviņu,
Negaid mani uzaugam!
Daudz labāks tautas dēls,
Kas ar mani līdzi auga.
378 [Seces Jk].

43570.

Pa to celiņ' ij atnāca
Trīs svešie tēvu dēli.
Vai nāciet, nenāciet -
Nebūš' jūsu līgaviņa.
127 [Grostonas Md].

43571.

Palākais vanadzeņš,
Kuo tik augsti lidiņaj?
Lidin augš [augsti], lidin zem(i),
Vjāļ naguoju šūrudin.
326 [Preiļu D].

43572.

Palākais vanadziņ,
Kaidu ziņu tu atnesi?
Taidu ziņu es atnešu:
Cyts precej tovu bryuti.
174 [Kārsavas Ldz].

43573.

Pāri pāri, lieta gaisi,
Par šo zemes gabaliņu;
Cauri cauri jūs, tautiņas,
Nedos mani māmuliņa.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

43574.

Pastuov, munu kumeleņ(u),
Iz tuo lada gabaleņa,
Lai es eju ustobā
Meitu muotis lūkuotīs!
Lyudz, tautīt, muotis meiļi,
Muote devja es naguoju,
Dāram tovys lyugumeņis.
605 [Skolas].

43575.

Peldu laidu pār upīti,
Met' sudraba gredzentiņu;
Netīk man pašai iet
Pie neveikla tēva dēla.
605 [Skolas].

- 143 -

43576.

Pie to puisi es neietu,
Kautr ar naudu man' apbērt(u).
Tas nodzēra savus miežus,
Līdumā turēdams.
288 [Nurmuižas Tl].

43577.

Pieci gadi neredzēju
Saderētu mātes meitu;
Tai sestāji gadiņāji
Ieraudzīju baznīcāji
Pie laulības pievedam.
15 [Alūksnes Vlk].

43578.

Pīci godi es cerēju
Sevim skaistu tautu meitu;
Sastajā gadiņā
Īraug cyta rūciņā.
326 [Preiļu D].

43579.

Pieci puiši danci vilka
Ap to manu augumiņu.
Vai velciet, nevelciet -
Es jau jūsu nebūšu.
378 [Seces Jk].

43580.

Pinu, pinu, nenopinu
Sausa krūkļa vaiņadziņu;
Gāju, gāju, nenogāju
Pie netikla tēva dēla.
605 [Skolas].

43581.

Pirmā reize, pēdējā
Man' atvedot šai vietā;
Lai paliek pirmā reize,
Nava vaira pēdējā.
306 [Patkules Md].

43582.

Lyudz, muoseņ, tāva ar muoti
Mīlajim vuordeņim;
Māmiņai smolka runa,
Nadūs tevi tautiņuos.
265 [Mērdzenes (Michailovas) Ldz].

43583.

Soki vuordu, rūku dūd,
Byusi muna leigaveņa,
Atslēdzeņis sorguotuoja!
Ni dev' rūkas, ni teic' vuorda,
Nagribu tovys atslēdzeņis,
Nabyušu juos sorguotuoja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43584.

Precej maņi syla sābri,
Precej uoru ūzuļaņi;
Ni pi vīna nadaguoju,
Koleidz sova sagaidēju.
170 [Kapiņu D].

43585.

Precēj' mani trīs tautieši,
Ne pie viena nepiegāju.
Man pašai līdz izauga
Labas zemes arājīns,
Tas paņēma manu pūru,
Mana pūra atslēdzīnu.
184 [Ķēču Rg].

43586.

Puisi puisi, dūmi tovi,
Caura tova capurīte;
Tu meitiņas cīš' mīļuoji,
Tev' meitiņa namīļuoja.
465 [Varakļānu Rz].

43587.

Puisi puisi, dūmi tovi,
Caura tova capurīte;
Ar tevim runojūt,
Cauri byra volūdiņa.
389 [Silajāņu Rz].

43588.

Puisi puisi, da meitom,
Caura tova capurīte.
Puiši meitu nadabuoja,
Zyrgi auzas izviļuoja.
170 [Kapiņu D].

43589.

Puišķeniņ, puišķeniņ,
Sudrabota meitenīte;
Viņa bija sudrabota,
Viņa manis negribēja.
72 [Cesvaines Md].

43590.

Purā grūdu bērza bluķi,
Ka nedega līdumā;
Ellē grūdu tēva dēlu,
Ka nebija mīlējams.
605 [Skolas].

43591.

Pūtin pūta melnais mednis
Sausas egles galiņā;
Tā pūš dēlu māmuliņa,
Kad meitiņa tai nenāk.
48 [Bērzaunes Md].

- 144 -

43592.

Rāmi gāju gaŗus soļus,
Redz' netikli lūkojam.
Sak' netiklis stāvēdams:
Gudram tādu bildināt;
Gudram tādu bildināti,
Drošam ņemti vaiņadziņu.
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

43593.

Reizē auga sērdienīte
Viņas mājas sētiņē;
Izauguse, iet pie cita,
Atstāj mani bēdiņās.
546 [Kuldīga Kld apr.].

43594.

Rokas manas, baltas rokas,
Ziepītēs balināju;
Es nedošu sav' rociņu
Kaut kādam šmurguļam.
195 [Kraukļu Md].

43595.

Rūgts alus, rūgts alus,
Nevarēju alu dzērt;
Sīvs sīvs tautu dēls,
Nevaru pie viņa iet.
200 [Kuldīgas Kld].

43596.

Soka tautas šuri juot(i),
Soka mani zadynuot.
Juojit, tautas, kur bej skaista,
Kur boguoti bruoliliņ(i).
Ni es beju poša skaista,
Ni boguoti bruoliliņ(i).
389 [Silajāņu Rz].

43597.

Sok' uz maņa tautu dāls:
Byus' tu muna ļaudaveņ?
Cik tu cytys nūtauļuosi,
Tik jas tova ļaudaveņa.
326 [Preiļu D].

43598.

Sala jūŗa, Daugaviņa,
Vēl zālīte nesasala;
Tēv' ar māti pierunāju,
Meitenītes nevarēju.
198 [Krustpils D].

43599.

Suopet suop man syrsniņa -
Kuo jei suop, kuo nasuop?
Vakar vede car vuortim
Treju godu cerējumu.
605 [Skolas].

43600.

Scerva muna muotja,
Ka nadevja šūrudiņ;
Ka nadevja šūrudiņ
Boguotajam tautīšam.
466 [Vārkavas D].

43601.

Sen redzēju tautiņās
Augam daiļu mātes meitu;
Tā uzauga man redzama,
Citam daiļa līgaviņ(a).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

43602.

Sēd blakām, tautu dēls,
Es nosti vairījos;
Es gan redzu: tu nevaid
Mans maizītes arājiņš.
452 [Užavas (Zīras) Vp].

43603.

Sirdim sviežu linu kreklu
Dziļi tīnes dibenā;
Nav man tādu nēsātāju
Pa manam prātiņam.
503 [Višķu D].

43604.

Sirdei gryuši nūsapyust,
Acim gauži nūsavērt;
Caur vuortim proleiguoja
Sen carāta ļaudaviņa.
89 [Dricēnu Rz].

1. Sirde gryuši nūsapyuš,
Acim gauži nūrauduoju;
Pa kalniņu nūleiguoja
Mun carāta ļaudaviņa.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43605.

Sirdi manu paciešanu,
Ar acīm redzējušu;
Gar sētiņu gaŗām veda
Triju godu cerējumu.
358 [Rugāju Abr].

43606.

Sirsneņai man pacīst,
Asariņom nūrauduot;
Cik dzirdēju, cik baruoju,
Cyts nujēme vainadziņu.
503 [Višķu D].

- 145 -

43607.

Situ knipu uz knipīnas
Uz knīveļa deguntīna;
Zināj' to: tēvs māmīna
Nedos mani knīveļam.
605 [Skolas].

43608.

Sīku balsi meitu māte,
Man čīkstēja liepas segli;
Nevarēju sarunāt
Ar to meitu māmuliņu.
605 [Skolas].

43609.

Šitie puiši lielījās,
Drīz dabūt līgaviņu;
Jau devīta mātes meita
Šovasaru bildināta.
224 [Lielvārdes Rg].

43610.

Skuju skuju, ne auziņu
Straujajam kumeļam;
Asu rīkšu, ne meitiņu
Jaunajam puisēnam.
146 [Jaungulbenes Md].

43611.

Slimas tautas, nenāciet
Pastarītes bildināt!
Pastarītei daudzi svaiņu,
Visi lieli bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

43612.

Smagi pūta sila priede,
Smalka lietus pielijuse;
Vēl smagāki nopūtās
Mans pirmais brūtgāniņš.
345 [Remtes Tk].

43613.

Smolkajūs kryumeņūs
Zyrgi, zvīdz, važas skaņ;
Ap manim lidiņa
Div palāki vanadzeņi.
Lidin' augši, lidin' zamu,
As naīšu šūrudiņ.
593 [Rēzeknes apr.].

43614.

Spēlej pīci, spēlej seši
Uz tā muna augumeņa;
Spēlejit ūtri pīci,
Šūgod tautuos vēl naīšu.
Kad es īšu, tad es īšu
Par deveņis vasareņis.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

43615.

Svilpoj, puika, nesvilpoj -
Šūgod sīvas nadabuos(i);
Tavu sīvu aizceplī
Malnais kakis zurzynoj.
466 [Vārkavas D].

43616.

Šitie puiši manis dēļ
Vai bijuši, nebijuši;
Citam tēva dēlīnam
Roku devu, solījos.
Tam es devu savu pūru,
Sava pūra atslēdzīn(u).
192 [Kosas C].

43617.

Šitie puiši nav tie puiši,
Kas ņems manu vainadzīnu;
Citam tēva dēlīnam
Roku devu, solījos.
192 [Kosas C].

43618.

Šķībi greizi tautu dēls
Uz maniem raudzījās.
Raugies šķībi, raugies greizi,
Nabūš' tava līgaviņa.
552 [Madona Md apr.].

43619.

Šūgod, tautas, najuojit,
Man slavītes nadorat!
Mozi muni bruoliliņi,
Poša valdu tava zemi.
326 [Preiļu D].

43620.

Tā gan bija meitu māte,
Kas man savu meitu liedza.
Siksnītēm, sprādzītēm
Neredz manu kumelīnu;
Kopīnāma, vārpīnāma
Neredz miežu pļāvumīnu.
355 [Rucavas Lp].

43621.

Tys par vjalti, cīma puiši,
Ka jyus mani vyzynot;
Maņ vīteņa sjaņ zynoma,
Sjaņ apīti teirumeņi.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

- 146 -

1. Tys par velti cīma puišim,
Kur jyus mani vyzynot;
Man vītiņa sen zynama,
Kam pyuriņu pīdareit.
358 [Rugāju Abr].

43622.

Tas par velti, tautu dēls,
Man' tik jaunu bildināt!
Ne es iešu, ne man tika,
Ne man' deva bāleliņi.
241 [Lubānas Md].

43623.

Tautu dēlsi manis dēļi
Vaŗa tiltu liedināja;
Leji zelta, vai sudraba,
Pār tiltiņu vis neiešu.
302 [Pampāļu (Ezeres) Kld].

43624.

Tautas dēls man roku sniedza:
Būsi mana līgaviņa;
Ne es tevīm roku sniegšu,
Ne es tava līgaviņa.
378 [Seces Jk].

43625.

Tautu dāls tai dūmuoja,
Kai redzējis, tai dabyut.
Nav jau tei vys vīna dīna,
Vyss myužs kūpā juodzeivoj.
228 [Liepnas (Lipnas) Abr].

43626.

Tautys guoja ustobā,
Maņ pasnēdzja lobū rūku,
As tautom pasacēju:
Jyus jau maņa nadabuoset,
Muna tāva ustabeņa
Trejdeveņim kambarim.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

43627.

Tautas jāja, jauni puiši,
Mani līdzi aicināja;
Tālāk steidziet, tautu dēli,
Man vēl pūriņš pusdarīts.
92 [Dunalkas Azp].

43628.

Tautīts mani meiļi lyudzja:
Gaid, meitiņ(a), cyta goda,
Es gaidīšu cyta goda,
Gaidīš' cyta tāva dāla.
326 [Preiļu D].

43629.

Tautīts mani aicinuoja
Cina bļūdu šaravuot;
Lobuok īšu pi oruoja
Līpas goldu balynuot.
605 [Skolas].

43630.

Tautiets mani bildināja
Asariņas slaucīdams;
Neslauk' žēlas asariņas,
Es neiešu tautiņās.
398 [Skrundas Kld].

43631.

Tautiets mani svārkiem sedze,
Sava drauga gribēdams.
Ne es tavu svārku gribu,
Ne tev' paša, sedzējiņ(a).
119 [Gaujienas Vlk].

43632.

Tautiets savu cepurīti
Zaļu zīdu nolocījis.
Loki ar zeltu, ne ar zīdu,
Prātiņam netikās.
184 [Ķēču Rg].

43633.

Tautiets taisa dēļu grīdu
Līdz bāliņa namadurvīm:
Taisi zelta, ne tik dēļu,
Man netīk tautās iet.
605 [Skolas].

43634.

Tautas vilka zaļu zīdu
Apkārt manu istabiņu.
Velkat, tautas, nevelkati,
Es neiešu tautiņās.
286 [Nītaures Rg].

43635.

Te atjāja tautu dēls
Dulu-bēru kumeliņ(u).
Jā projam, jā projam,
Tu navaid mana vērte;
Nu tik jās mana vērte
Ābolainu kumeliņ(u).
546 [Kuldīga Kld apr.].

43636.

Tec projām, straujupīte,
Tevē roku nemazgāju;
Ej projām, delverīti,
Nebūšu tava līgavīna.
192 [Kosas C].

- 147 -

43637.

Tec, upīte, citu taku,
Pilni krasti ievas zied;
Ej, tautieti, citu ceļu,
Mūs māsiņa saderēta.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

43638.

Tev, kļaviņ, platas lapas,
Apsedz mani migliņā;
Tev, svainīt, bargi vārdi,
Ej atsaki tautiņām.
115 [Galgauskas Md].

43639.

Tev, vācieti, tukša galva,
Caura tava cepurīte;
Pildi savu tukšu galvu,
Es lāpīšu cepurīti.
42 [Bauskas B].

43640.

Tērauds mani gan gribēja,
Es tērauda negribēju;
Tēraudami gaŗi mati,
Apsedz manu augumiņu.
241 [Lubānas Md].

43641.

Triju kungu zeme rīb,
Atraišam atjājot.
Rībi, zemīte, nerībi,
Nedos mani māmuliņa.
281 [Neretas Jk].

43642.

Trīs gadiņi audzināju
Ciemā mazu zeltainīti;
Mana paša vaina bija,
Kam tik ilgi ģuģināju;
Kam tik ilgi audzināju,
Dižu pūru gribēdams.
605 [Skolas].

43643.

Trīs gadiņi tautu dēls
Bantēm tina cepurīti.
Ja tu tini manis dēļ,
Tin deviņas vasariņas.
183 [Kazdnagas Azp].

43644.

Trīs vasaras tautu dēls
Skārdiem tina cepurīti.
Šūn zābakus, kaldin' piešus,
Es pie tevis gan neiešu.
241 [Lubānas Md].

43645.

Trīskārt tinu zīda banti
Apkārt savu vainadziņu.
Trīs gadiņi tautu dēlu
Asarāmi raudināju.
190 [Kokneses Rg].

43646.

Tu, puisīti, apdomā,
Es tev savu nešķinķošu;
Atdod manu gredzentiņu,
Es pie tevis vairs neiešu.
183 [Kazdnagas Azp].

43647.

Tu, puisīti, īsbārdīti,
Muļķis tavis padomiņis;
(Muļķis tavis padomiņis,)
Caura tava cepurīte.
605 [Skolas].

43648.

Tu, puisīti, skrindu skrandu,
Tu jau manis nedabūs(i);
Kam tu dzēri krodziņāji
Apeņotu alutiņu.
195 [Kraukļu Md].

43649.

Tu, puisīti, knēvelīti,
Tu uz mani neskaties;
Tu neesi manu drēbju vērts,
Ne manu daiļu augumiņu.
605 [Skolas].

43650.

Tu, puisīti, uz manim(i),
Ne domāji, ne gudroji;
Ne tu savu kāju auni,
Ne seglo kumeliņu!
236 [Līvānu D].

43651.

Tu, puisīti, teļa purns,
Tu uz mani nedomā;
Man vietiņa sen zināma,
Pūru steidzu darināt.
605 [Skolas].

43652.

Tu, puisīti, pižagraža,
Caura tava cepurīte.
Ej mājās, pižagraža,
Lāpi savu cepurīt(i).
477 [Vecpils Lp].

- 148 -

43653.

Tukši, puisi, tavi domi,
Caura tava cepurīte;
Tu teicies mani ņemt,
Es ar citu saderēju.
48 [Bērzaunes Md].

43654.

Tu, puišeli, jēra pūsli,
Es par tevi nebēdāju;
Tu kā kŗupis vazājies,
Es kā liepa līgojos.
605 [Skolas].

43655.

Ujā, vilciņ, pelēcīt,
Pie manām aitiņām;
Ujā, tautu neveiklīti,
Pie manām meitiņām.
268 [Mētrienas (Ļaudonas-Odzienas) Md].

43656.

Vai es viena rieksta dēļ
Tādu lielu lazdu liekšu?
Vai es viena puiša dēļ
Meitu starpā naidu celšu?
148 [Jaunpiebalgas C].

43657.

Voi tu īsi, voi naīsi
Voi dūs tāvs, muomuliņa?
Tāvs muomiņa gon devēji -
Naīs poša guojējiņa.
24 [Asares Il].

43658.

Vanadziņis lidināja
Uz tā mana vainadziņa.
Lidin' augstu, lidin' zemu -
Vēl nedošu šorudeni.
241 [Lubānas Md].

43659.

Velti velti, tautu dēls,
Tu uz mani lūkojies;
Man māmiņa sarunāja
Daugavieti arājiņu.
224 [Lielvārdes Rg].

43660.

Velti velti, tu tautiet(i),
Uz maniem lūkojies;
Es pie tevis gan neiešu,
Netīk man tavs prātiņš.
3 [Adulienas Md].

43661.

Vēl bij man meitai būt,
Vēl valkāti vainadziņ(u);
Vēl bij man pāris gadu
Dažu puisi karināt.
322 [Praulienas Md].

43662.

Vai es kāds putna bērns,
No zariņa paņemams?
Pati savas kājas āvu,
Pati rakstu zīdautiņ'.
177 [Kastrānes Rg].

43663.

Vilkam lēkt to celiņu,
Ne manam bāliņam;
Priedes egles lai saauga
Šitā ceļa maliņā.
358 [Rugāju Abr].

43664.

Viņas sātas puiškinim
Daudz pruoteņu galveņā:
Vīns pruoteņš - mani jemt,
Ūtrys pruots - atsaceit.
Es pi tevis gon naīšu,
Nadūš' sova gredzentiņ(a).
389 [Silajāņu Rz].

43665.

Vysu myužu saule lēce
Kuplas līpas galiņā;
Vysu myužu tautu dāls
Raud djēļ muna vainadziņa.
Voi tu roudi, voi naroudi -
Tu jau viņa nadabūsi.
36 [Balvu Abr].

43666.

Vyss par lobu, cīma puiši,
Ka tyus mani vyzinuojat.
Man vītiņa sen zynuoma,
Sen zynuoms oruojeņš.
51 [Bērzpils (Domopoles) Abr].

43667.

Vusus putnus sout varēju,
Irbes sout navarēju;
Vusas meitas aizmi(e)rst varu,
Sovas aizmi(e)rst navarēju.
493 [Viļakas (Marienhauzes) Abr].

43668.

Vai domā, meitiņa,
Ka labāku dabūsi?
Dzērāju dabūsi,
Lielu kāršu spēlmani.
Ies krogā, piedzersies,
Nāks mājā, plēsīsies.
273 [Mores Rg].

- 149 -

43669.

Zaļi kūki mežā,
Jauni puiši muojuos,
Tī mani lyudzja:
Pījam mani muojuos!
Man tevja navajag,
Ir tevim pošam muojas.
143 [Jāsmuižas D].

43670.

Zeile čīce, zeile čīce -
Kaidu vēsti zeile nesja?
Taidu vēsti zeile nesja:
Itom tautom atsacīt.
389 [Silajāņu Rz].

43671.

Žēl man manas brūklenītes,
Citam svešam atstājot:
Saderēta, saprecēta,
Paliek cita rociņā.
378 [Seces Jk].

Table of Contents |View Entire Work