HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

11. Meitas iet rādīties

14686.

Bāliņiem māsas auga
Kā rozītes dārziņā;
Grib tautiņas lasīties,
Brāļi vaļas i nedeva.
80 [Kalsnavā (Kalsnavas pag. Md)].

14687.

Griez muguru, tautas meitas(?),
Vai būs kupli jostas gali:
Ja būs kupli jostas gali,
Būsi mana līgaviņa.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

14688.

Griez priekšiņu, tautu meita,
Negriez vis pakaliņu!
Priekšas dēļ, ne pakaļas,
Es segloju kumeliņu.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14689.

Kas bij kāda vīzdegune,
Lai priekš manim nerādās;
Kas bij kāda šmurgulīte,
Lai priekš manim nestājās.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14690.

Lied ārā, tautu skuķe,
Tevi jāja lūkoties!
Līdz zemīti zīda deķi
Bērajiem kumeļiem.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

- 71 -

1. Līd ārā, peļamā,
Tevi jāja raudzīties!
Zīda puški zemi slauka
Bērajam kumeļam.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

14691.

Lied ārā, tautu skuķi,
Tevis jāju lūkoties,
Tevis dēļ es atjāju
Šādu zemes gabaliņu.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14692.

Liela rinda sasēduse
Diženo, raženo;
Kur, māmiņa, es sēdēšu,
Es bij' tāda neražana?
- Sēd', meitiņa, rindiņā,
Pašā rindas galiņā,
Nāks Laimiņa, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdama.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)], 289 [Bruknā (Bruknas pag. B)].

1. Dižanās, raženās
Sasēdušas rindiņā.
Kur, māmiņa, es sēdēšu,
Es bij' tāda nedižena?
- Sēd', meitiņa, rindiņā,
Pašā rindas galiņā,
Nāks tautiņas, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdamas.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

2. Gulēt iešu, kur gulēšu?
Visi kakti piegulēti,
Visi kakti piegulēti
Dižano, ražano.
Kur es iešu, neražana?
Gulšos rindas galiņā,
Nāks Laimīte, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdama.
1311 [Apē (Vlk)].

3. Rindām vien sasēdušas
Diženajas, raženajas.
Kad es nākšu, ņemš' no gala,
Ne no vidus lasīdams.
318 [Lindes Birzgalē (Birzgales pag. Rg)].

4. Rožainajas, krellainajas
Sasēdušas rindiņā.
Kur, māmiņa, es sēdēšu,
Ne man rozes, ne krellītes?
- Sēd', meitiņa, nebēdā,
Pašā rindes galiņā,
Nāks Laimīte, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdama.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

5. Sasēda meitiņas
Diža gaŗa rinda,
Sagrieza vaiņagus
Saulītes pusē.
Kur, māmiņa, es sēdēšu,
Es bij' tāda neražena?
- Sēd', meitiņa, rindiņāi,
Pašā rindas galiņā,
Nāks Laimīte, ņems no gala,
Ne no vidus lasīsies.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

6. Sēdat, meitas, rindiņā,
Es rindiņas galiņā;
Nāks Laimiņa, ņems no gala,
Ne no vidus lasīdama.
89 [Leimaņos (pie Vecpiebalgas C)].

14693.

Liela rinda sasēduse
Dižanaju, ražanaju.
Nāks tautiņas, ņems no vidus,
Ņems to pašu diženaju.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

14694.

Māte mani mīļi sauca:
Nāc, meitiņa, istabā!
Vai tā sauca mīlēdama,
Vai tautām rādīdama?
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14695.

Māte savas meitas teica:
Pūru mala rītiņā!
Parād' manim, māmulīte,
Kuŗa pūra malējiņa?
13 [Ikšķilē (Ikšķiles pag. Rg)].

14696.

Malu brāļa kamburē
Apputējšu vaiņadziņu,
Sajāj tautu pilla sēta,
Man jāiet rādīties.
Māršiņ, brāļa līgaviņa,
Ej par mani parunāt!
- Ej, māsiņa, nebēdāji,
Tu dzīvoji, negulēji.
189 [Kuldīgas Kalnmuižā (pie Kuldīgas)].

1. Atjāj tautas rībēdamas,
Es vēl dzirnu kambarī,
Es vēl dzirnu kambarī
Apputējšu vaiņadziņu.
(?).

- 72 -

14697.

Nāc laukā, tautu meita,
Lai es tevi apskatos,
Vai tu ruda, vai pelēka,
Vai sudraba valkātāja.
- Ne es ruda, ne pelēka,
Ne sudraba valkātāja.
199 [Veczvārdē (Zvārdes pag. Kld)].

14698.

Sasaproti, neprašiņa,
Ka es tevis lūkojos:
Līdz zemei zīda deķis
Bērajam kumeļam.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

14699.

Sauc, māmiņ, savas meitas
Pa vienai istabā!
Nāca lielas, nāca mazas,
Nenāk mana saderēta.
6 [Annas muižā (ķēču pag. Rg)].

14700.

Vilšus mani māte vīla
Pie tautieša istabā;
Laba brāļa līgaviņa,
Viņa man pasacīja.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

Table of Contents |View Entire Work