HomeIntroductionBrowseImagesSearchLinks
Table of Contents |View Entire Work

6. Velti gaida

14138.

Vai lielā siena kaudze,
Tev gaŗā(m) upe tek;
Vai lielā mātes meita,
Tev gaŗā(m) tautas jāj.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14139.

Birzē skaņi koki plaukst
Ar zaļām lapiņām;
Tautu dēli gaŗām jāj,
Nebūs ilgi, iekšā jās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

14140.

Es, pupiņas ravēdama,
Apravēju magonīti;
Es, tautiņas gaidīdama,
Sagaidīju brāleliņus.
324 [Sēļpilī (Sīļpils pag. Jk)].

- 430 -

14141.

Gaŗām jāja lepnas tautas,
Sērdienīti dēvēdami.
Dievs dod jāt, nedabūt,
Pateikt mani sērdienīti!
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14142.

Gaŗām jāja, šķērsām
jāja,
Iekšā jāti nedrīkstēja,
Iekšā jāti nedrīkstēja,
Man vārdiņu pavaicāt.
137 [Tirzā (Tirzas pag. Md)].

14143.

Gaŗām tautas pajājušas,
Man guļot dienavidu.
Augšu liela, būšu gudra,
Negulēšu dienavida.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

1. Būtu brūte šoruden,
Kaut launaga negulējse;
Būšu brūte citu gadu,
Tad launaga negulēšu.
73 [Dzērbenē (Dzērbenes pag. C)], 111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

14144.

Gauži raud muižas meitas,
Pa pagalmu staigādamas:
Gaŗām jāja precenieki
Uz zemnieku meitiņām.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Muižas meitas gauži raud,
Uz durvīm stāvēdamas:
Gaŗām jāja precenieki
Uz tām māju meitiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14145.

Gauži raud muižas meita,
Caur stikliem raudzīdama.
Vai tad tavi precenieki
Gaŗu ceļu aizgājuši?
92 [Mārcienā (Mārcienas pag. Md)].

14146.

Grezna grezna mātes meita
Greznu gaida precinieku;
Velti gaida, nesagaida,
Paliek sēdot bāliņos.
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)], 931 [Meirānos (Meirānu pag. Md)]. 107 [Vietalvā (Vietalvas pag. Md)], 3641 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14147.

Ik rītiņu tautas jāja
Sudrabotu lūkoties;
Dievs dod jāt, nedabūt,
Paņemt mani bez sudraba.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14148.

Izdobējis ozoliņis
Gaida bites atskrejamas;
Izvecējse mātes meita
Gaid~ tautiešus atjājam.
152 [Raibeniekos (Durbes pag. Lp)].

14149.

Jāja tautas, atsagrieza,
Mani sīvu dēvēdami;
Apkusuši kumeliņi,
Sīvumam vainu deva.
172 [Rāvā (Rāvas pag. Lp)].

14150.

Jāja tautas, atgriezās
Ceļā mazu gabaliņu:
Atraduši dubļu ceļu,
Mani sīvu sajutuši.
180 [Valtaiķos (Valtaiķu pag. Azp)].

1. Jāja tautas, apkārt grieza,
Mani sīvu dēvēdami;
Atradušas dubļu ceļu,
Sīvumami vainu deva.
181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

14151.

Kroga meita gauži raud,
Gaŗām jāja precenieki.
Neraud~ gauži, kroga meita,
Vēl labāki pakaļā!
22 [Lielvārdē (Lielvārdes pag. Rg)].

1. Nāburg~ meitas gauži raud,
Gaŗām jāja precenieki;
Neraudati, meitenītes,
Vēl klibais pakaļā!
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14152.

Kroga meita gauži raud,
Gaŗām jāja precinieki.
To tev dara melnas kannas,
To melnais biķerīts.
91 [Lubānā (Lubānas pag. Md)].

1. Gauži raud tā meitiņa,
Gaŗām jāja precinieki.
To darīja melns galdiņš,
Neslaucīta istabiņa.
3531 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

2. Kroga meita gauži raud,
Gaŗām jāja precenieki.
Neraud~ gauži, kroga meita,
Tavas pašas vaina bij,
Kam neberzi baltas kannas,
Kam neslauki kroga durvju.
294 [Grantelē (Iecavas pag. B)].

- 431 -

3. Žēli [gauži] rauda mātes meita,
Gaŗām jāja precinieki.
To tev dara melli spaņņi,
Mells krekliņis mugurāi.
142 [Aizterē (Aizteres pag. Lp)].

4. Ciema meitas gauži raud,
Gaŗām jāja precinieki.
To darīja melni spaņņi,
Tās melnajas karotiņas.
325 [Secē (Seces pag. Jk)].

14153.

Kroga meitas gauži raud,
Uz trepēm stāvēdamas;
Kā tās gauži neraudās,
Gaŗām jāja precinieki?
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

14154.

Liepu lapu ceļu kaisu,
Dēlu māti gaidīdama.
Vējš nopūta liepu lapas,
Velns parāva dēlu māti.
166 [Gramzdā un Smaižos (Gramzdas un Aizviķu pag. Lp)], 181 [Cīravā (Cīravas pag. Azp)].

1. Liepu lapu tiltu taisu,
Sievasmātes gaidīdams;
Vējš aizpūta liepu lapas,
Velns norāva sievasmāti.
28 [Nītaurē (Nītaures pag. Rg)].

2. Cauri gāju bērzu birzi,
Liepu lapas kaisīdama,
Liepu lapas kaisīdama,
Dēlu māti gaidīdama.
Vējš nopūta liepu lapas,
Velns parāva dēlu māti.
182 [Aizputes un Kuldīgas apriņķos)], 348 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14155.

Lija lietus, nenolija,
Vai ielija jūriņā?
Nāca tautas, atgriezās,
Vai aizliedza bāleliņi?
224 [Kabilē (Kld)].

14156.

Lija lietus, smildzināja,
Nedrīkstēja dikti līt;
Jāja tautas, atgriezās,
Bīstas manu bāleliņu.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)], 190 [Kuldīā], 335 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14157.

Mun jāiet Dieva lūgt
Madalienas baznīcā,
Par ko puiši mun nanāk,
Kā citām meitiņām.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14158.

Mazgā, meitiņ, baltas rokas,
Ķemmē matus, sien ar bantēm!
Divi jāj ar sirmien zirgiem,
Diezin kur tie griezīsies. -
Paši akli, zirgi klibi,
Tie aizjāja citu ceļu.
290 [Lieliecavā (Iecavas pag. B)].

14159.

Nāca lietus, atgriezās,
Vai ielija jūriņē?
Jāja tautas, atgriezās
No bajāra meitiņām.
224 [Kabilē (Kld)].

14160.

Šodien gaidu, vakar gaidu
Tautu dēlu atjājam.
Kas sliņķim ķājas ava,
Kas sedloja kumeliņu?
149 [Nīcā (Nīcas pag. Lp)].

14161.

Šodien gaidu, vakar gaidu
Tautu dēlu atjājam.
Ne šodien, ne vakar, -
Jāj nu elles dibenā!
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14162.

Šogad rozes baltas zied,
Citu gadu sarkanbaltas;
Šogad tautas gaŗām jāj,
Citu gadu iekšā jās.
41 [Stukmaņos (Pļaviņās Rg)].

14163.

Zemu zemu saule tek,
Tik ar roku nekacēju;
Teju teju tautas jāja,
Tik iekšā neiejāja.
185 [Lielezerē (Ezeres pag. Kld)].

14164.

Zemu zemu saule tek,
Cik ar roku nesasniedzu;
Tuvu tuvu tautas jāja,
Cikko līdzi neaizveda.
102 [Saikavā (Saikavas pag. Md)].

- 432 -

14165.

Zemu zemu saule tek,
Cik vaiņaga nenorāva;
Tuvu tuvu tautas jāja,
Cik rociņas nepadevu.
407 [Krustpilī (Krustpils pag. D)].

14166.

Sudraboti gaiļi dzied
Zeltupītes maliņā,
Nedrīkstēja tautas jāt,
Ne kumeļa peldināt.
18 [Kliģenē, Meņģelē, Plāterē (Zaubes, Meņģeles un Plāteres pag. Rg)].

1. Tek upīte ikšķēdama
Sīkajām oliņām,
Nedrīkst tautas pāri jāt,
Ne kumeļus peldināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14167.

Tautiets mani izvainoja,
Jāja citu lūkoties.
Dievs dod jāt, nedabūt,
Mani pašu bildināt.
1880 [Jaunmuižā (Lutriņu pag. Kld)].

14168.

Tautu meita gauži raud,
Gaŗām jāja precinieki.
Neraud~ gauži, tautu meita,
Jās tev citu pavasari!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

1. Mūsu meitas gauži raud,
Gaŗām jāja precinieki.
Neraudiet, jūs meitiņas,
Jās jums citu ceturtdienu!
344 [Vidzemē, Kurzemē un Zemgalē].

14169.

Teišam guoju upis molu
Putnu bolsu klauseitūs;
Zeile soka: tautas brauc!
Laksteigola: buol~el~eņi!
Zeiles, škelmas, maluošona,
Laksteigolas prauda beja.
434 [Ludzas un Abrenes apr.].

14170.

Visapkārt tautas jāja,
Mani mazu paļādami;
Dievs dod jāt, nedabūt,
Manis mazas pateikties.
111 [Cesvainē (Cesvaines pag. Md)].

1. Visapkārt tautas jāja,
Mani mazu nicināja;
Pajājuši, atsagrieza,
Pateic mani mazāko.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14171.

Visu ceļu tautas jāja,
No durviem atsagrieza:
Vis~ istaba izslaucīta,
Pasolītes neslaucītas.
68 [Bērzaunē (Bērzaunes pag. Md)].

14172.

Caur ievām upe tek,
Ievas ziedus braucīdama;
Caur tautām tautas jāj,
Mani mazu paļādami.
69 [Bikserē (Patkules pag. Md)].

14173.

Citur gāja, citur brauca
Mani veci brūtgāniņi.
Dievs dod jāt, nedabūt,
Atkal mani bildināt.
45 [Vatrānē (Kastrānes pag. Rg)].

43023.

Ej, kačīt raibacīt,
Kam apēdi pluocinīt(i)?
Reit es braukšu baznīcā
Ar meitom lauluotīs.
605 [Skolas].

43024.

Ķiz kaķīt, raunacīt,
Kam apēdi plācenīt(i)?
Es gribēju rītu braukt
Ar tautieti laulāties.
241 [Lubānas Md].

43025.

Kaķīts man labs draudziņš,
Apēd piena plācenīti;
Es paliku negājusi
Ar puisīti laulāties.
205 [Kusas Md].

43026.

Vai Dieviņu, vai Dieviņu,
Tautas mani aizmirsušas;
Nu gulēšu pie māmiņas,
Sagšā kājas ietinuse.
183 [Kazdnagas Azp].

- 433 -

43027.

Vai Dīveņ, vai Laimeņ,
Bojars mani jimt jāmjās;
Bojars mani jimt jāmjās,
Kuojas vīn šmedzynoj.
365 [Sakstagalas Rz].

43028.

Aija aija vasariņa,
Šogad vīra nedabūsi.
Ja dabūsi, tad dabūsi
Uz citam rudeņam,
Vecu krievu, vecu krievu
Ar vecām tupelēm.
605 [Skolas].

43029.

Aiz upeites augsti kolni,
Tī sorkonas ūgas aug;
Tī sauleite gauži raud,
Tī raud gauži muotes meita,
Kam najēme smuks puiseits.
247 [Makašānu Rz].

43030.

Brāļi mani gauži raud,
Ka es ilgi vaiņagā.
Kam, bāliņi, jūs raudiet,
Kad es pati neraudāju?
466 [Vārkavas D].

43031.

Borgie tautas, nanāciet,
Man jou borgu navojoga;
Nava muni bāleliņi
Borgu tautu rājējiņ(i).
605 [Skolas].

43032.

Bāda bāda, kam beja bāda,
Myusi meitom lela bāda:
Rudens kluot, svuoti brauks,
Viņom pyurs naladeits.
35 [Baltinavas Abr].

43033.

Caur puriņu celiņš veda
Pie tās meitu māmuliņas,
Tautu dēls, dumbrainītis,
Paliek purva galiņā.
286 [Nītaures Rg].

43034.

Ciema meitas bēdājās,
Tām nejāja tautu dēls;
Kā lai jātu tautu dēls,
Nav pūriņis pielocīts?
506 [Zaļenieku Jg].

43035.

Danco, zaķīt [kaķi?], uz akmeņa
Nebūs kāzu šoruden:
Pērn nebija kreklu dēļ,
Šogad gaŗu zeķu dēļ.
6 [Aiviekstes D].

43036.

Doncoj, Jezup, nadoncoj -
Šūgod kuozu tev nabyus:
Sātā lyni nanūauga,
Reigā nauda naskanēja.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

1. Svilpoj, puika, nesvilpoj -
Šūgod tevi naprecēs:
Mīži rudzi nav auguši,
Apeinīši izmierka [izmierkuši].
285 [Nirzas (Nerzas) Ldz].

2. Švilpoj, puika, našviļpoj -
Šūgod sīvys nadabuos':
Rudzi mīži naizauga,
Apeineiši nazīdjā.
326 [Preiļu D].

43037.

Mūsu Grieta zema resna,
Precēties nedabūs;
Tautu dēli baidījās -
Daudz vaj'dzēs rindukami.
520 [Zvārdes Kld].

43038.

Dziedādama cimdus mešu,
Dziedādama noadīju,
Dziedādama sagaidīju
Tautu dēlu atnākam.
522 [Zvirgzdienes Ldz].

43039.

Dzīdoj, puika, nadzīdoj -
Nabyus kuozu šūrudiņ;
Cyt' rudiņ, pyrmudiņ,
Syltajā saulītē.
389 [Silajāņu Rz].

43040.

Dzied', gailīti, vai nedziedi,
Nebūs gaisma vakarā;
Raud', meitiņa, vai neraudi,
Nebūs' mana līgaviņa.
350 [Ropažu Rg].

- 434 -

43041.

Dūdit manim muotes kraklu
Da buorkstei sanosuot,
Dūd maņ sovu leigaveņu
Ar lelomi pīmatom.
182 [Kaunatas Rz].

43042.

Dod, Dieviņ, labu laimi
Pašā ceļa vidiņā:
Jaunu puisi ar cepuri,
Dzeltāniem matiņiem.
605 [Skolas].

43043.

Ej, māsiņa, tautiņās,
Dod celiņu māsiņām,
Lai bešā nepaliktu,
Tevis dēļ gaidīdamas.
396 [Skrīveŗu Rg].

43044.

Es izcepu kviešu maizi
Dēlu māti gaidīdam';
Vilks apēda dēlu māti
Smalkajās nātrītēs.
605 [Skolas].

43045.

Es negribu to kumeļu
Tavs kumeļš ienaglots;
Es negribu tavu meitu,
Tava meita piegulēta.
443 [Turlavas Kld].

43046.

Gon dzaltona mīžu dryva,
Gaida stoltu pļuovējiņu;
Gon boguota muotes meita,
Gaida tautu atbraucam.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

43047.

Gludu galveņu saglaužu,
Boltu skusteņu apsēju;
Mušeit vairs nanosoit
Smolku zeiļu vaiņuceņu.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43048.

Gaisma gaisma, brāļu māsa,
Liecies zīļu vainadziņ';
Liecies zīļu vainadziņ',
Gaidi tautas atjājam.
467 [Vārmes Kld].

43049.

Gana būs, gana būs
Mūs' meitām precinieku:
Sulas Močs, kūlas Močs,
Indreniešu Indriķ(īt)is.
72 [Cesvaines Md].

43050.

Gulit, muni voska moti,
Zam vyzuļa vainuceņa,
Ka natyka oruojeņa
Pa munam ir [munami] pruoteņam.
326 [Preiļu D].

43051.

Jau paliku pērrudeni,
Vēl palikšu šoruden;
Dievs vēl zin, kā vēl būs
Ar nākamu pavasari.
94 [Dunikas Lp].

43052.

Jāj pa ceļu, brālēliņ,
Nelok' savu kumeliņu.
Vai dēļ tautu snauduliņas
Locīs' savu kumeliņu?
281 [Neretas Jk].

43053.

Jājat, brāļi, manu sētu,
Jāču māte mani dos;
Vakar māte man pašuva
Maisaudekla lindraciņus.
54 [Bilskas Vlk].

43054.

Kaimiņos slinkas meitas,
Gaŗām jāja precinieki;
To' tām dara mellas kājas,
Ūdens spaņņi nemazgāti.
478 [Vecsaules B].

43055.

Kas tur žib, kas tur viz
Tos viņos krūmiņos?
Tautu dēla acis dega
Uz to manu augumiņu.
443 [Turlavas Kld].

43056.

Kā, kājiņas, nu gaidāt
Liela ceļa maliņā?
Vai gaidāt vāczemniekus,
Vai tautiņas atbraucot?
605 [Skolas].

- 435 -

43057.

Koši koši, jauki jauki,
Kad Dievs deva pavasari;
Vēl košāki tā dieniņa,
Kad es iešu tautiņās.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

43058.

Kroga māte raušus cepa,
Meitai rītā [rītu] kāzas būs;
Māte raušus gan izcepa,
Meitai kāzas nenotika.
572 [Tukums Tk apr.].

43059.

Kur tu juosi, cīma puisi,
Ka najuosi pogolmā?
Maņ stidzeņa nūpuškuota
Ar sudobra zīdeņim.
280 [Nautrēnu (Zaļmuižas) Ldz].

43060.

Laid, māmiņa, tirgā mani,
Laid Mārā, Miķelī;
Laid Mārā raudzīties,
Miķelī dzirdīties.
436 [Tirzas (Tirzas-Pils) Md].

43061.

Liela pļava, reta zāle
Paliek meža maliņā;
Lielu radu brāļu māsa
Paliek ļaužu valodās.
604 [Dažādi iesūtītāji].

43062.

Liela gaŗa tēva josta,
Nevar pūrā salocīt;
Lielu radu brāļu meita,
Nespēj tautas valdzināt.
224 [Lielvārdes Rg].

43063.

Liepu lapu tiltu taisu,
Gaidu tautas atjājam;
Uzlec saule, savīst lapas,
Tautas dēli neatjāj.
188 [Klosteres (Klosteres-Aizputes) Azp].

1. Liepu lapu ceļu klāju,
Gaid' tautieti atjājam;
Vējš nopūta liepu lapas,
Tautu dēls neatjāja.
443 [Turlavas Kld].

43064.

Liepu lapu tiltu taisa,
Gaida savu vīramāti;
Atnāk viņas vīramāte
Līkajām kājiņām,
Pelēkām austiņām.
605 [Skolas].

43065.

Lūdzu Dievu, mīļo Māru,
Sūt' jel kādu biksainīti;
Ne tik lielu, ne tik mazu,
Tikai tādu viduvēju.
548 [Liepāja Lp apr.].

43066.

Lietiņš lija, smildzināja,
Nedrīkstēja dikti līt;
Tautas jāja, neatjāja,
Nedrīkstēja bildināt.
200 [Kuldīgas Kld].

1. Līst lietus, smildzināja,
Nedrīkstēja dikti līt;
Jāj tautiets, atrāvās,
Nedrīkst māsu bildināt.
200 [Kuldīgas Kld].

43067.

Lietus lija, nenolija,
Rasināt rasināja;
Tautiets ņēma, nepaņēma,
Rūdināt rūdināj'.
16 [Alsungas (Alšvangas) Azp].

43068.

Lēti atrast to mājiņu,
Kuŗā brūte šoruden:
Kļavai gali nosarkuši
Sarkanām lapiņām.
381 [Sēļu Vlm].

43069.

Mālna auga tautu meita
Mālna pūra maliņā;
Lyudzin lyudzja mun' buoliņa,
Kab izvastu saulītī.
425 [Šķaunes (Landskoronas) Ldz].

43070.

Maizeit, munu brīdušuo,
Nava naža grīžamuo;
Muoseņ, munu vadamū,
Nava tautu vedējeņu.
113 [Gaigalavas (Bikovas) Rz].

43071.

Mana veca māmulīte
Ik rītiņus trallin(āj)a;
Gaida znotu atjājam
Aboliņa kumeliņ(u).
364 [Sakas (Upesmuižas) Azp].

- 436 -

43072.

Maza biju, bet jau gudra,
Salmiem kaisu istabiņu;
Kam tautiņas jau nejāja,
Kam kaitina māmulīti;
Kam kaitina māmulīti,
Neņem viņas lolojumu.
5 [Aisteres (Lieķu-Aizteres) Lp].

43073.

Meitas sēd rindiņā,
Gludajām galviņām.
Glaud, māmiņa, man galviņu,
Lai es sēdu rindiņā.
48 [Bērzaunes Md].

43074.

Mēs mātei divas meitas
Reizē pūru darījām,
Lai nāk tautas vienu dienu,
Lai mātei viena raize.
378 [Seces Jk].

43075.

Miedziņš nāca, gulēt gribas,
Viņu nakti negulēju;
Man pagāja viņa nakts,
Par Jancīti domājot;
Vai nāks matus ķemmēdams,
Vai cepuri grozīdams.
405 [Smiltenes Vlk].

43076.

Miegs man nāca neguļot,
Kad gulēju, tad nenāca;
Negaidot puiši nāca,
Kad gaidīju, tad nenāca.
192 [Kosas C].

43077.

Mudri guoju, lēni spēru
Par tauteņu teirumeņu;
Soka tautas vārdamuos:
Šei īt gudru bruoļu muosa.
170 [Kapiņu D].

43078.

Mūsu meitas gauži raud,
Garēm jāja precinieki.
Neraudiet jūs, meitiņas,
Vēl labāki pakaļā:
Ošu Janka, kļavas Ješka,
Paeglīšu Indriķīts.
246 [Madlienas (Lielais) Rg].

43079.

Nāciet šurpu, viņpusieši,
Es jums došu sav' māsiņu:
Atnesiet māmiņai
Divi zelta gabaliņi.
241 [Lubānas Md].

43080.

Pirmā nāca tautu meita,
Pēc nenāca raudādama;
Atradusi ganīdama
Lielu koku līdumiņu.
146 [Jaungulbenes Md].

43081.

Prieki man, lieli prieki,
Tos nevienam nesacīšu:
Vakar tēvs kazu kava,
Vedīs otru gulētāj(u).
241 [Lubānas Md].

43082.

Rozēm kaisu istabiņu,
Tauta(s) dēlu gaidīdama.
Kad atjāja dievērtiņš,
Slauku rozes pagultē;
Slauku rozes pagultē,
Lecu par logu dārziņā.
477 [Vecpils Lp].

43083.

Rozēm kaisu istabiņu,
Tautu dēlu gaidīdam(a).
Redz' atraitni atjājami,
Slauku rozes pagultē;
Labāk topu veca meita,
Ne atraitņa līgaviņ(a).
12 [Allažu Rg].

43084.

Ziediem kaisu pagalmiņu,
Tautu dēla gaidīdam(a).
Lai tie nāca labi ļaudis,
Kuŗu stundu gribēdami.
119 [Gaujienas Vlk].

43085.

Skaistas mārgas, na boguotas,
Sēd pi lūga, svuotu gaida;
Gaida, gaida, nasagaida,
Īt gonūsi rauduodamas.
35 [Baltinavas Abr].

- 437 -

43086.

Saukā man rozes zied,
Neretā magoniņas;
Saukā man tēvs māmiņa,
Neretā arājiņš.
507 [Zalves (Lielzalvas) Jk].

43087.

Skaista puķe, slikta smarža,
To nevīšu vaiņagā;
Skaista meita, slikta slava,
To neņemšu bāliņam.
75 [Cirgaļu (Aumeisteru) Vlk].

43088.

Slaukāt, meitas, slaukāt, meitas,
Slaukāt skaidru istabiņu!
Te atjās tautu dēls,
Gaŗu ceļu rakstīdams.
398 [Skrundas Kld].

43089.

Slauku tēva istabīnu,
Metu slotu sētmalē,
Lai sapuva puišu kauli,
Kā tie slotas žagarīni.
192 [Kosas C].

43090.

Sukā galvu, tautu meita,
Ar dzeltenu suseklīt(i);
Rītā jās tautu dēls
Ar dzeltenu kumeliņ(u).
467 [Vārmes Kld].

1. Krēpja krēpja, sukoj golvu,
Licīs zeiļu vainadziņu;
Reit atbrauks tautu dāls
Rakstītom komonom.
466 [Vārkavas D].

43091.

Sukāju matus,
Viņš pajāja gaŗām;
Jāj tavu jāšan(u),
Kam pajāji gaŗām?
358 [Rugāju Abr].

43092.

Šī devīta vasariņa,
Lūko mani tautu dēls.
Tu nodili lūkojot,
Es kā roze noziedēju.
605 [Skolas].

43093.

Šo celiņu rītā iešu,
To atiešu vakarā;
Pa šo pašu aizlīgos
Mans vizuļu vaiņadziņš.
46 [Beļavas Md].

43094.

Šodien gaidu, vakar gaidu
Tautu dēlu atjājam.
Vai būs priede, vai eglīte
Tam ceļā aizkrituse?
Nekrīt priede, nekrīt egle,
Atzkrīt ļaužu valodiņas.
282 [Nīcas Lp].

43095.

Šogad rozes man ziedēja
Vairāk baltas, ne sarkanas;
Šogad tautiets gaŗām jāja,
Citu gadu iekšā jāja;
Citu gadu iekšā jāja,
Tautu meitas lūkoties.
84 [Dikļu Vlm].

43096.

Šogad skaistas rozes auga
Jaunu meitu dārziņā;
Šogad stalti tēvu dēli
Pulkiem jās precībās.
399 [Skujenes (Pils-Skujenes) C].

43097.

Šuj man kurpes, kurpnieciņ,
Ar sudraba siksniņām,
Lai es varu tautu dēlu
Ar kājām kairināt.
373 [Sarkaņu Md].

43098.

Tautas grīda dēļu grīdu,
Vedīs mani šoruden.
Lai sapuva dēļu grīda,
Es neiešu šoruden.
48 [Bērzaunes Md].

43099.

Tautas manim gaŗām gāja
Pura cini domādami.
Dievs dod jums nedabūt,
Pura cini nožēlot.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

43100.

Tautu meita pūcgalvīt(e)
Gaida graznus vedējiņus;
Atbrauc grazni vedējiņi,
Pūces galva nesukāta.
605 [Skolas].

- 438 -

43101.

Es tautiešam apsolīju
Raibus cimdus vakarā.
Nav saulīte nogājusi,
Jau tautiets cimdus prasa;
Tautiets cimdus gan paņēma,
Manis pašas nepaņēma.
266 [Mēŗa Vlk].

43102.

Tec gaŗām, kumeliņi,
Gar zīžotu mātes meitu!
Tec pie tās, tā man mīle
Ar pakulu bruncīšiem.
14 [Alsviķa Vlk].

43103.

Taku, taku par pogolmu,
Lyku kuoji pi kuojiņas;
Radzu sovu oruojiņu
Jyudzūt siermu kumeliņu.
174 [Kārsavas Ldz].

43104.

Treisi, treisi, apses lopa,
Malna meža maleņā;
Gauži raud tei meitiņa
Tautinuos navadama.
18 [Andrupenes Rz].

43105.

Tu māsiņa, muižas meita,
Tu staigāji raudādama;
Tu staigāji raudādama,
Baltas rokas žņaudzīdama;
Gaŗām jāja precinieki
Uz saimnieku meitiņām.
3 [Adulienas Md].

43106.

Uš ārā, raiba cūka,
Rīt es tevi neganīš(u)!
Rītu mani aizvedīs
Uz tautām sienu pļaut.
166 [Kalsnavas Md].

43107.

Var pazeit tū meitiņi,
Kuŗa lela natikleite:
Goldim skruodži namozguoti,
Pasūleitis naslauceitis.
559 [Rēzekne Rz apr.].

43108.

Vej, bruoleņ, zalta veju
Ap tū lynu teirumeņ(u)!
Atīs poša plyucējeņa,
Vejeņāji vārdamuos.
326 [Preiļu D].

43109.

Visur ciema suņi rēja,
Mūs' mājās vien nerēja;
Mūs' mājās slinkas meitas,
Tām nejāja precinieki.
605 [Skolas].

43110.

Zīle dzied, zīle dzied
Skaistā kuplā ozolā.
Teci steigšus, meitu māte,
Klausīties, ko zīle dzied.
Atnāk māte raudādama, -
Meitām vecām jāpaliek.
439 [Trikātas Vlk].

43111.

Zaļa zīda banti loku
Zem ozola stāvēdama,
Kamēr tautas apsegloja
Lielas naudas kumeliņu.
56 [Birzgales (Lindes) Rg].

43112.

Žyva žyva, kruši kruši,
Taisīs muna Roseļkeņa;
Struceits maņ ziņi devja,
Atvess maņ brandaveina.
50 [Bērzgales (Kuļņēvas-Labvāržu) Rz].

Table of Contents |View Entire Work